Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 11. februar 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 11. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der var spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Frihedens Idrætscenter, Fællesklublokalet

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Finn Blohm ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Erik Petersen ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Laila Munk ()

Bemærkninger

Suppleant Anita Reingaard mødte i stedet for Erik Petersen

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-02-2016

Taget til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget støtter op om organisationernes udtalelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Forvaltningen vedlægger (som bilag) status om HBC-hallen.

Punktet regnskab 2015 udsættes til næste møde. 

Sagsfremstilling

 • Referat af brugermøde, Sønderkærhallen 7. december 2015
 • Oversigt over udbetalte tilskud til korte lejemål 2015
 • Uddeling af tidsskriftet ”Kultur & Fritid”
 • Vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og organisationernes kommentar til vejledningen
 • Status på foreningsgodkendelser
 • Status på HBC-hallen
 • Regnskab 2015

2. Valg af medlemmer til fordelingsudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-02-2016

Finn Blohm og John Berling udpeges af Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. december 2012 de gældende fordelingsregler vedr. træningstid i Kommunens indendørs idrætsfaciliteter.

Af fordelingsreglerne fremgår det, at der skal udpeges et centralt fordelingsudvalg bestående af 5 medlemmer. 2 medlemmer udpeges fra Folkeoplysningsudvalget, 1 medlem fra Idrætsrådet og 2 personer fra forvaltningen.

Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår desuden, at fordelingsmødet afholdes den 3. marts 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.


3. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - 123 international Folkedans

Beslutningstema

Foreningen 123 International Folkedans søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra 123 international Folkedans som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten folkedans
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-02-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

123 International Folkedans har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til international folkedans under hyggelige og sociale former. Foreningen håber at kunne tiltrække medlemmer med flere etniciteter qua foreningens fokus på international dans.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 22 medlemmer, heraf 17 med bopæl i Hvidovre kommune. Alle medlemmer er over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af tre personer, hvoraf formand og kasserer har bopæl i Hvidovre kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker et kommunalt lokale til deres aktivitet.

Forvaltningen anbefaler, at foreningens ansøgning imødekommes.

Foreningen er blevet gjort bekendt med lokalesituationen i Hvidovre kommune.         

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningslovens kapitel 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-02-2016

René Langhorn fortalte om sin henvendelse til forvaltningen om punktet sager til pressen på mødet i december 2015.

Der ønskes afholdt temamøde omkring offentliggørelse af udvalgets sager sammen med det planlagte temamøde om foreningsgodkendelser den 19. maj 2016. 

Finn Blohm fortalte om møder omkring eliteidrætsklasser på Engstrandskolen. Både foreninger og potentielle elever har vist stor interesse for tiltaget. Finn Blohm spurgte ind til finansieringen af eliteidrætsklasserne. Der ønskes en redegørelse for finansieringen i dette og kommende budgetår til det kommende


5. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-02-2016

Alle.