Referat - Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 26. november 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ingen meddelelser.


3. Beslutning om ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet om dispensation til fremrykkelse af grundlovsceremoni for visse ansøgere

Beslutningstema

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ændret reglerne vedr. kommunale grundlovsceremonier, så kommunerne kan søge ministeriet om dispensation til at fremrykke en grundlovsceremoni for ansøgere om indfødsret, der har børn, som er bipersoner til ansøger og fylder 18 år inden for en måned efter ikrafttrædelsen af loven om indfødsretsmeddelelse som forælderen er optaget på. Hermed kan det undgås, at de pågældende børn kommer i klemme og får forsinket deres erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen indgiver de nødvendige ansøgninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet om dispensation til at fremrykke grundlovsceremonier for de berørte ansøgere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

For: Gruppe A, F, C, Liste H og Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe O.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen indgiver de nødvendige ansøgninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet om dispensation til at fremrykke grundlovsceremonier for de berørte ansøgere.

 

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune skal fremadrettet afholde grundlovsceremonier for ansøgere, som ved lov er meddelt dansk indfødsret under forudsætning af, at de deltager i en kommunal grundlovsceremoni.

 

Grundlovsceremonien skal efter de hidtil gældende regler afholdes tidligst én og senest fire måneder efter indfødsretsmeddelelseslovens ikrafttræden. Det lovforslag om meddelelse af indfødsret, der skulle have været vedtaget i juni 2019 er blevet forsinket pga. folketingsvalg mv. og forventes nu at træde i kraft ultimo december 2019. Det har medført, at der er nogle børn under 18 til ansøgere om indfødsret, der kommer i klemme, da de når at fylde 18 år inden kommunerne kan afholde grundlovsceremoni for deres forælder. Og dermed kan de ikke tildeles statsborgerskab som biperson til ansøger, da de ikke længere er under 18 og derfor vil være henvist til selv at starte en ny ansøgning op, om end der også er indført nogle lempeligere ansøgningsregler for netop denne persongruppe, hvormed de vil kunne opnå statsborgerskab indenfor ca. et år.

 

På baggrund heraf, har Udlændinge- og Integrationsministeriet ændret reglerne, så kommunerne kan ansøge ministeriet om at fremrykke grundlovsceremonien til ansøgere, der har børn, som fylder 18 år før end ceremonierne kan afholdes efter de hidtil gældende regler.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 25. juni 2019, punkt 5, godkendte Kommunalbestyrelsen en indstilling fra

administrationen om tilrettelæggelse af grundlovsceremonier for borgere, der ønsker at

erhverve dansk statsborgerskab. Herunder at ceremonierne afholdes i juni og december

måned hvert år, samt at relevante ansøgere inviteres via e-Boks.

 

Den 27. august 2019, pkt. 4, tog Kommunalbestyrelsen til efterretning at tage til efterretning, at grundlovsceremonierne fra 2020 planlægges til afholdelse i marts/april og september/oktober, samt at relevante ansøgere ikke inviteres til ceremonierne via e-Boks,

men selv må tilmelde sig hos kommunen efter offentligt opslag i Hvidovre Avis og på

kommunens hjemmeside. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre

Kommune skulle rette henvendelse til Udlændinge og Integrationsministeriet og KL om, at det skal sikres, at kommunen får de nødvendige oplysninger, så invitationerne ville kunne sendes personligt til de enkelte via e-Boks. Disse henvendelser viste sig desværre ikke at blive imødekommet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1139 af 19. november 2019 om ændring af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier.

 

Der indsættes et nyt § 1, stk. 2, hvorefter kommunerne kan ansøge udlændinge- og integrationsministeren om dispensation, jf. ovennævnte sagsfremstilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ændringsbekendtgørelse vedr. fremrykkelse af grundlovsceremoni (pdf)

4. Beslutning om valg af et medlem og en stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A.

Beslutningstema

Den toårige valgperiode for Hvidovre Kommunes medlem og dennes stedfortræder i bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A udløber den 31. december 2019. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et medlem og en stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A. for perioden fra den 1. januar 2020 og to år frem.

 

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger dette medlem og denne stedfortræder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge et medlem og en stedfortræder til for REBÆK SØPARK A.M.B.A. for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A:
 

medlem: Bjarne Fortner

stedfortræder: René Langhorn
 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge et medlem og en stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A.

 

REBÆK SØPARK A.M.B.A. er et fjernvarmedistributionsselskab, som også omtales under navnet Fjernvarmedistributionsselskabet Rebæk Søpark A.m.b.a.

 

REBÆK SØPARK A.M.B.A.s formål er - i området ved Rebæk Søpark - at vedligeholde og drive distributionsledninger til forsyning af samtlige andelshaveres/aftageres ejendomme med varme, varmt brugsvand m.v.

 

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

 

REBÆK SØPARK A.M.B.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar, der ledes af en bestyrelse på tre til seks medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

 

Bestyrelsen består af en repræsentant for hver af følgende bebyggelser:

- Andelsboligforeningen Immerkær 3-25,

- Ejerlejlighedsforeningen Rebæk SøparkButiksby (Immerkær 27),

- Ejerlejlighedsforeningen Rebæk Søpark 3,

- Ejerlejlighedsforeningen Rebæk Søpark 7-25 og

- Kollegiet (Rebæk Søpark 5),

samt et medlem valgt af Hvidovre Kommune.

 

For hvert medlem af bestyrelsen udpeges en personlig stedfortræder.

 

Den kommende toårige periode starter den 1. januar 2020 for Hvidovre Kommunes bestyrelsesmedlems og dennes stedfortræders vedkommende.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et medlem og en stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A. for den kommende toårige periode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, punkt 37, Bjarne Fortner som medlem af bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A. og René Langhorn (O) som stedfortræder til samme for perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A, og stedfortræder for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter ”Vedtægter for Fjernvarmedistributionsselskabet Rebæk Søpark A.m.b.a.” § 15 vælges et medlem og en stedfortræder af bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A. (det registrerede selskabsnavn) af Hvidovre Kommune. Medlemmet og stedfortræderen vælges for to år ad gangen.

 

Efter varmeforsyningslovens § 25, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af den 21. januar 2019, fører kommunalbestyrelsen tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om valg af et medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Beslutningstema

Den toårige valgperiode for Hvidovre Kommunes medlem i bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme udløber den 31. december 2019. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme for perioden fra den 1. januar 2020 og to år frem.

 

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger dette medlem.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 

 1. at vælge et medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecenteralen Avedøre Holme:
 

medlem: Finn Gerdes
 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge et medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme.

 

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme driver fjernvarmeforsyning på Avedøre Holme.

 

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

 

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme er en forening, der ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

 

Tre medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, et medlem vælges af Kommunalbestyrelsen, og et medlem vælges af Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme.

 

Den kommende toårige periode starter den 1. januar 2020 for Hvidovre Kommunes bestyrelsesmedlems vedkommende.

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme for den kommende toårige periode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, punkt 40, Finn Gerdes (A) som medlem af bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme for perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter ”Vedtægter for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme” § 9.1 vælges et medlem af bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme af Hvidovre Kommunalbestyrelse. Medlemmet vælges for to år ad gangen.

 

Efter varmeforsyningslovens § 25, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af den 21. januar 2019, fører kommunalbestyrelsen tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Beslutning om valg et nyt medlem og tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal vælge et nyt medlem og tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre, hedder DH Hvidovre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

 

 1. at vælge et nyt medlem i stedet for Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) og en

suppleant for dette medlem, samt en suppleant for Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen), samt desuden en suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH Hvidovre, for perioden til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem samt suppleanter til Hvidovre Handicapråd for perioden til og med den 31. december 2021.
 

Medlem: Helle Solveig Hansen

Suppleant: Bernhard Larsen

Suppleant for Anni Knøsgaard: Anne Møller

Suppleant for Bente Weinreich: Bernhard Larsen
 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge et nyt medlem og tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

 

Kommunalbestyrelsen har nedsat Hvidovre Handicapråd. Hvidovre Handicapråd rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Desuden hører Kommunalbestyrelsen Hvidovre Handicapråd over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

 

Medlemmer af og suppleanter til Hvidovre Handicapråd udpeges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

En person, der er udpeget som personlig suppleant for et medlem af et handicapråd kan desuden være personlig suppleant for et andet medlem af pågældende handicapråd.

 

Hvidovre Handicapråd består af i alt 14 medlemmer - heraf skal mindst to medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Og syv medlemmer skal vælges efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre, hedder DH Hvidovre.

 

Anja Nielsen og Kim Jørgensen, der var valgt som medlem af Hvidovre Handicapråd, har ikke længere mulighed for at virke i relation til Hvidovre Handicapråd.

 

Hvis et medlem af Hvidovre Handicapråd flytter fra Hvidovre Kommune inden udløbet af Hvidovre Handicapråds funktionsperiode, indtræder suppleanten i Hvidovre Handicapråd, og der udpeges en ny suppleant.

Det samme gør sig - efter administrationens vurdering - gældende, hvis en person ikke længere har mulighed for at virke i relation til Hvidovre Handicapråd, hvilket også er i overensstemmelse med Vedtægter for Hvidovre Handicapråd.

 

Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen), der tidligere var valgt som suppleant for Anja Nielsen, er derfor nu indtrådt som nyt medlem af Hvidovre Handicapråd.

Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen) var tidligere ligeledes suppleant for Kim Jørgensen, hvilket Anni Knøsgaard ikke længere kan være, nu hvor Anni Knøsgaard er medlem af Hvidovre Handicapråd.

 

Som en følge af foranstående mangler Hvidovre Handicapråd derfor nu såvel en suppleant for Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen), samt desuden et nyt medlem i stedet for Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) og en suppleant for dette medlem.

 

DH Hvidovre har som en følge heraf, ved en henvendelse af den 14. oktober 2019, indstillet følgende nyt medlem i stedet for Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) og suppleant for dette medlem, samt suppleant for Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen) til Hvidovre Handicapråd for perioden til og med 31. december 2021:

- Helle Solveig Hansen (Høreforeningen), som nyt medlem i stedet for Kim Jørgensen (Scleroseforeningen).

- Bernhard Larsen (Høreforeningen), som suppleant for det nye medlem.

- Anne Møller (Parkinsonforeningen), som suppleant for Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen).

 

Der er desuden samtidig sket indstilling af følgende:

- Bernhard Larsen (Høreforeningen), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund).

 

Årsagen til at Bernhard Larsen (Høreforeningen) indstilles som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), er, at Helle Solveig Hansen (Høreforeningen) aktuelt er suppleant for Bente Weinreich, hvilket Helle Solveig Hansen ikke længere kan være, hvis Helle Solveig Hansen vælges som nyt medlem af Hvidovre Handicapråd.

 

Umiddelbart efter kommunalbestyrelsens udpegninger opdateres siden ”Råd, nævn, bestyrelser m.m.” på Hvidovre Kommunes hjemmeside, hvorpå Hvidovre Handicapråds tidligere sammensætning fremgår.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, punkt 55, valgte kommunalbestyrelsen følgende medlemmer af og suppleanter til Hvidovre Handicapråd for perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021:

Benthe Viola Holm (A), Suppleant Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen (O), Suppleant Rene Langhorn

Lisa Skov (C), Suppleant Steen Ørskov Larsen

Kristina E. Young (H), Suppleant Arne Bech

Charlotte Munch (V), Suppleant Torben Nowicki Rasmussen

Centerchef Susanne Samuelsen

Centerchef Torben Tang Christensen

 

Jan Nielsen (Diabetesforeningen) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Anja Nielsen (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Anni Knøsgaard

Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) – Suppleant: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)

Peter Røjgård (Dansk Blindesamfund) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018, punkt 4, valgte kommunalbestyrelsen følgende fem nye suppleanter:

- Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Jan Nielsen 

(Diabetesforeningen)

- Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

- Lisa Hansen (SIND), som suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)

- Centerchef Charlotte Ibsen, som suppleant for Centerchef Susanne Samuelsen

- Leder Hanne Mørup, som suppleant for Centerchef Torben Tang Christensen.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen møde den 26. marts 2019, punkt 3, valgte Kommunalbestyrelsen følgende tre nye suppleanter:

- Bernhard Larsen (Høreforeningen), som suppleant for Gunnar Nielsen (Dansk Handicap

Forbund).

- Helle Solveig Hansen (Høreforeningen), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk

Blindesamfund).

- Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen), som suppleant for Jeanette Gjøg

(Landsforeningen LEV).

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der skal være medlem af og suppleanter til Hvidovre Handicapråd, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, stk. 1, 1., pkt., jf. Lovbekendtgørelse nr. 826 af den 16. august 2019, nedsætter kommunalbestyrelsen et handicapråd.

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, stk. 3, 1. pkt. sammensættes handicaprådet af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 26, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 227 af den 11. marts 2019, udpeges der en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Efter Vedtægter for Hvidovre Handicapråd § 2, stk. 2, er der 14 suppleanter tilknyttet Hvidovre Handicapråd. Syv suppleanter udpeges af Kommunalbestyrelsen (mindst to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen selv). Syv suppleanter: DH Hvidovre.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 26, stk. 6, 2. pkt., indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder, hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode.

 

Efter Vedtægter for Hvidovre Handicapråd § 2, stk. 7. indtræder den personlige stedfortræder i handicaprådet og en ny suppleant udpeges, hvis et handicaprådsmedlem flytter fra kommunen inden udløbet af funktionsperioden, eller ønsker udtrædelse af handicaprådet af anden grund.

Høring

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre er blevet hørt, og har bekræftet den indstilling af et nyt medlem og tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd, der fremgår af dette dagsordenspunkt, samt at Anja Nielsen og Kim Jørgensen har trukket sig.


7. Beslutning om fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I denne sag fremlægges forslag til ny fremtidig skolestruktur i Hvidovre Kommune, der har til formål at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, som er forberedte til at imødekomme den fremtidige udvikling samt de udfordringer, det medfører, i form af:

 

-         Stigende elevtal

-         Flere børn med særlige behov

-         Forskelligartet socioøkonomisk grundlag for skolerne

-         Skæve søgemønstre til folkeskolen

 

Forslaget er tænkt som en helhedsplan for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

 

Helhedsplanen har været i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende helhedsplanen for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en målsætning om, at alle ni folkeskoler på sigt bliver 3-sporede.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

 

 1. at godkende, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

 

 1. at godkende, at 10. klassecenteret lægges sammen med Ungdomsskolen i Enghøjhuset og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration pr. 1. august 2020.

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommunes specialskole Sporet og gruppe 1 og 2 på Holmegårdsskolen samles og flyttes til Sønderkær pr. 1. august 2020.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med muligheden for at oprette elitelinjer på nogle af kommunens skoler.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med muligheden for at etablere profilskoler.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en afdækning af muligheden for at samle Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-11-2019

Ad 1-2.

For: Gruppe A.

Gruppe C, F, O og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A og O.

Gruppe C, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 4.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, C, F og Ø.

Anbefales ikke godkendt.

 

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Gruppe C, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 5.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Gruppe F, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 6.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe Ø

Gruppe C, F og O afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 7.

For: Gruppe A

Gruppe C, F, O og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 8.

For: Gruppe A og Ø

Gruppe C, F og O afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. - 2.
For: Gruppe A.
Gruppe F, O, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.
For: Gruppe A og O.
Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.
Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

For: Gruppe O.
Imod: Gruppe A, F, og Ø.
Undlader: Gruppe C og V.
Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe F, C ,V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.
For: Gruppe A.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.
For: Gruppe A.
Imod: Gruppe Ø.
Gruppe F, O, C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7.
For: Gruppe A.
Gruppe F, O, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 8.
For: Gruppe A og Ø.
Gruppe F, O, C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på drøftelse af sagen, og hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres.
 

Ændringsforslaget vedtaget.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på drøftelse af sagen, og hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres.
 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har på baggrund af de sidste års skoleprognoser og tendenser på skoleområdet identificeret en række udfordringer, som Hvidovre Skolevæsen forventes at stå med i de kommende 10 år. Udfordringerne er:

 

 • Ca. 600 flere elever frem mod 2030
 • Stigning i antallet af elever, der får diagnose
 • En skæv fordeling af henholdsvis ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter
 • En markant forskel i elevernes søgemønstre til distriktsskolen

 

Administrationen har udarbejdet en samlet helhedsplan for området, der har til hensigt at imødekomme de identificerede udfordringer i de kommende 10 år. Helhedsplanen bygger på en overordnet bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, således at der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet. Helhedsplanen er uddybet i bilaget ”Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune”.

 

Helhedsplanen for fremtidens skolestruktur har været i høring hos skolebestyrelserne på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har modtaget 16 høringssvar. Kun FOA/PMF og skolebestyrelsen på Sporet har ikke afgivet høringssvar.

 

Som udgangspunkt er høringsparterne positive over for helhedsplanen for fremtidens skolestruktur. F.eks. skriver skolebestyrelsen på Risbjergskolen”Skolebestyrelsen vil gerne give cadeau for et samlet scenarie, som bygger på en overordnet fornuftig bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, så der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet de næste 10 år.”  

 

Hovedparten af høringsparterne svarer primært på de forslag, der berører deres egen skole eller fagområde. Såvel høringssvar samt en sammenskrivning af høringssvarene med administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag i form af ”Høringssvar vedr. fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune” og ”Administrationens bemærkninger til høringssvarene”. 

 

Alle ni folkeskoler bliver 3-sporede

På baggrund af arealanalyser af kommunens skoler, vil det være muligt at rumme de forventede flere elever ved at udvide alle kommunens ni folkeskoler til tre spor. Dette vil kræve, at Præstemoseskolen udvides med ét spor, samt at der foretages justeringer af funktionerne på Engstrandskolen, således at 10. klassecenteret rykkes til Enghøjhuset og placeres under Ungdomsskolens ledelse og administration. Derved frigives der plads på Engstrandskolen til et ekstra spor.

 

Ved at fastholde ni selvstændige folkeskoler i Hvidovre, vil der fremadrettet være behov for løbende distriktsændringer, for fremadrettet sikre bæredygtige skoler, for så vidt angår størrelse og elevsammensætning.

 

Høringssvar

Otte høringsparter giver udtryk for, at de er positive over for bevarelsen af ni selvstændige skoler, der på sigt alle bliver tresporede. Fire høringsparterne retter opmærksomhed på, at det skal sikres, at SFO’erne og klubberne ligeledes kan rumme det øgede elevtal og at de fysiske rammer indtænkes i udvidelsesplanerne.

 

Ti høringsparter er åbne over for forslaget om jævnlig ændring af skoledistrikterne. To skolebestyrelser fremhæver, at der bør sikres søskendegaranti ved jævnlige ændringer af skoledistrikterne. 

 

Samling af ungetilbud i Enghøjhuset

Det anbefales, at der etableres et samlet ungetilbud for Hvidovres unge, bestående af 10. klassecenter, Ungdomsskolen, Ungekontakten og den kommunale ungeindsats med uddannelsesvejledning i Enghøjhuset. Ved budget 2018 blev det vedtaget, at der skal oprettes et lokalt STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Hvidovre Kommune. STU’en kan med fordel også placeres i Enghøjhuset. Derved er der mulighed for at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø til gavn for elever i både Ungdomsskolen, 10. klasse og STU. Et samlet ungetilbud i Enghøjhuset vil ligeledes være placeret tæt på både Hvidovre Gymnasium & HF, FGU Vestegnen (Forberedende grunduddannelse) og TEC Hvidovre – hvilket ligeledes vil øge mulighederne, for at udvikle et tættere samarbejde mellem egne tilbud og de omkringliggende uddannelsestilbud. 

 

På landsplan ses en tendens til, at antallet af elever, der vælger 10. klasse, er faldende. 10. klassecenteret i Hvidovre har ligeledes haft faldende elevtal. I 2014 var elevtallet 140, mens det i 2018 var 90. Sammenlægning af 10. klassecenteret og Ungdomsskolen, vil kunne styrke og opkvalificere Hvidovre Kommunes 10.-klassetilbud samt skabe rammerne for, at de unge sikres en god indgang til voksenlivet. Ungdomsskolen har stor erfaring med udvikling af tilbud, der understøtter de unges personlige, sociale, praksisfaglige og faglige kompetencer. Hertil har Ungdomsskolen veludviklet faglokaler, der er meget velegnet til valgfag og øvrige aktiviteter.

 

En organisering med et samlet 10. klasse- og ungdomsskoletilbud praktiseres allerede i dag med succes i 30 af landets kommuner. Erfaringer viser, at de sammenhængende tilbud i høj grad kan rumme fagligt svage elever og unge, da de har en bredere tilbudsvifte og et større ungemiljø. Derudover fremhæver mange ungdomsskoler med 10. klasse, hvordan et ungemiljø uden folkeskolens mindre klasser, kan skabe en større identificeringen og retning mod uddannelses- og erhvervslivet.

 

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Engstrandskolen og Hvidovre Lærerforening udtrykker bekymring ved flytning af 10. klasse til Enghøjhuset og organisering under Ungdomsskolen. De er bekymrede for at flytning af 10. klasse medfører tab af faglige kompetencer, der kan have konsekvenser for Engstrandskolen. Hertil udtrykkes der bekymring for, at lærergruppen tilknyttet 10. klasse i fremtiden kommer til at indgå i et mindre team, der kan påvirke kvaliteten af det samlede tilbud til de unge. Endelig udtrykkes der bekymring for frakoblingen til folkeskolen, der betyder, at 10. klasseleverne ikke længere kan indgå i faglige sammenhænge med de mindre elever. 

 

Omvendt er fire høringsparter positive over for, at ungetilbuddene samles i Enghøjhuset.   Heriblandt fremhæver Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet, at de er meget begejstrede for forslaget, og de fremhæver en lang række fordele ved sammenlægningen. De fremhæver bl.a., at sammenlægningen vil kunne understøtte 10. klasseelevernes uddannelsesparathed, da det allerede er et centralt fokusområde på Ungdomsskolen, hvor de samarbejder tæt med erhvervsuddannelser og praktiksteder. Hertil fremhæves det, at samlingen af ungetilbud ikke alene vil øge muligheden for at skabe en bred bæredygtig vifte af forskellige elevtilbud, der kan understøtte den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Samlingen af kommunens ungetilbud vil også øge mulighederne for at matche kompetencer, ønsker og opgaver for den enkelte ansatte.

 

Nogle høringsparter retter opmærksomhed på de økonomiske omkostninger, og Hvidovre Lærerforening fremhæver, at det medflyttende personale skal sikres trygge og gode ansættelses- og arbejdsforhold.

 

Specialskole på Sønderkær

Kommunens specialskole Sporet har elever på alle klassetrin og er i dag placeret i Enghøjhuset. Det anbefales, at tilbuddet udvides og udvikles, så eleverne fra gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen samles med Sporet, da eleverne har en række fælles udviklingsområder. Ved at samle tilbuddene, skabes der et stærkere fagligt miljø for medarbejderne, som højner kvaliteten og understøtter udviklingen af målrettede undervisningstilbud for elevgruppen.

 

Udvidelsen af kommunens specialskole gør det muligt at udvikle fleksible tilbud, hvor læringsmiljøet tilpasses det enkelte barn, og hvor der vil være bedre mulighed for holddeling efter elevernes niveau og kognitive profil. Således vil sammenlægningen muliggøre, at medarbejderne kan arbejde differentieret med både elevgrupper og elevernes individuelle behov.

 

En samling af tilbuddene vil desuden understøtte udviklingen af specialskolens udgående funktion, både i forhold til at udbrede viden fra specialskolen til almenskolerne, samt ved at styrke inklusionsarbejdet ved, at der i højere grad kan allokeres midler til at understøtte elever i overgangsforløb til kommunes almene skoler.

 

Det anbefales, at Sporet og eleverne fra gruppe 1 og 2 flyttes til Sønderkær, da bygningen har alle de nødvendige faciliteter, herunder faglokaler samt generelt mindre og dermed mere overskuelige undervisningslokaler. Hertil skabes der plads til et samlet ungetilbud i Enghøjhuset. Flytningen af kommunens specialskole er ikke en del af en besparelse, men en mulighed for at udvikle og udvide tilbuddet, så der skabes et styrket pædagogisk og fagligt specialundervisningstilbud.

 

Høringssvar

Hvidovre Handicapråd er bekymret for sammenlægningen af Gruppe 1 og 2 og Sporet, mens tre andre høringsparter, herunder Holmegårdsskolen, bakker op om forslaget. Hvidovre Lærerforeningen og skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen gør opmærksom på, at der skal tages højde for de økonomiske omkostninger ved flytningen.

 

Ændring af søgemønstre ved oprettelse af eliteklasser og profilskoler

I dag er en række af kommunens skoler udfordret på elevsammensætningen. På disse skoler ses det, at andelen af ressourcesvage og tosprogede elever stiger, mens de ressourcestærke familier i distriktet vælger deres distriktsskole fra. For at ændre søgemønstrene kan der arbejdes med henholdsvis eliteklasser og profilskoler.

 

Eliteklasser er et tilbud på en skole, hvor elever fra hele kommunen kan søge optagelse. Lovgivningen giver mulighed for at oprette eliteklasser i henholdsvis idræt og musik. Desuden har Esbjerg Kommune fået dispensation til at oprette en elitedramalinje. I dag har Hvidovre Kommune en eliteidrætslinje på Engstrandskolen. Det anbefales, at der igangsættes en afdækning af muligheden for en eller flere nye elitelinjer, samt hvilke skoler, der kan drage særlig nytte af at etablere en elitelinje.

 

En profilskole er en folkeskole, der har en særlig profil. Det kan være science, musik, idræt mm. En profilskole er for distriktets elever, og elever fra andre skoledistrikter kan kun optages efter gældende regler for frit skolevalg. Profilskoler kan være med til at øge interessen for distriktsskolen. Det vil kræve en afdækning, i samarbejde med de enkelte skoler, at undersøge, om det vil være meningsgivende at etablere profilskoler på nogle af kommunens skoler.

 

Høringssvar

Otte høringsparter har fremhævet, at de er meget positive over for etablering af profilskoler. Seks af høringsparterne fremhæver vigtigheden af, at skolerne inddrages i drøftelserne og beslutningerne om etablering af profilskoler. Musikskolen fremhæver, at de bifalder forslagene om profilskoler og eliteklasser og meget gerne vil involveres i samarbejde omkring udfoldelsen af disse forslag.

 

Fire høringsparter bakker op om etablering af eliteklasser. Heriblandt fremhæver skolebestyrelsen på Engstrandskolen, at de har gode erfaringer med eliteidrætslinjen, der har medført, at de har et mere bredt socioøkonomisk funderet elevgrundlag.

 

Udvidelse af gruppeordning på Præstemoseskolen

I forbindelse med en udvidelse af Præstemoseskolen anbefales det, at de nuværende tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder samles på Præstemoseskolen. Tilbuddet vil omfatte målgruppen til henholdsvis Huset på Avedøre Skole og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

 

En samling af tilbuddene skal ikke ses som en del af en besparelse, men som et initiativ, der kan styrke det faglige miljø i tilknytning til specialundervisningstilbuddet og skabe øgede muligheder for at arbejde med inklusionsforløb.

 

I modsætning til eleverne i C-klasserne, har eleverne i Huset begrænset muligheder for at deltage i aktiviteter sammen med elever fra almenområdet, da deres funktionsniveau ligger for langt fra almenskolens elever. Eleverne i Huset kan derimod profitere af at deltage i aktiviteter sammen med eleverne i C-klasserne. Ved at samle Huset og C-klasserne på Præstemoseskolen, vil alle eleverne i specialundervisningstilbuddet opnå mulighed for at kunne spejle sig i andre elevgrupper.

 

Funktionsniveauet for de to grupper er forskelligt og derfor vil der være behov for at etablere rammer med en afdeling/et afsnit for både Husets elever og for C-klasserne.

 

Høringssvar

Fire høringsparter, herunder skolebestyrelserne på Præstemoseskolen samt Avedøre Skole, giver opbakning til at samle C-klasserne og Huset på Præstemoseskolen. Det fremhæves, at der bør være en særlig opmærksomhed på de fysiske rammer for specialundervisningstilbuddet, når Præstemoseskolen udbygges.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 19. august 2019, punkt 6, at sende helhedsplanen for den fremtidige skolestruktur i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

På sigt vil de økonomiske konsekvenser af de otte tiltag foreløbigt kunne opgøres således:

 

Beslutningspunkt

Tiltag

Pris

1)

Alle skoler bliver 3-sporede

 

 • Indretning af læringsmiljøer på skoler, der får et ekstra spor
 • Udgifterne til indretning af læringsmiljøer holdes inden for centerets centrale budgetramme

2)

Udbygning af Præstemoseskolen

 

 • Bygning af ét spor på Præstemoseskolen

 

 • Ca. 100 mio. kr.

 

 

 

3)

Flytning af 10. klassecenteret og sammenlægning med Ungdomsskolen

 • 10. klassecenter til Enghøjhuset. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • 10. klassecenteret sammenlægges med og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration

 

 • Ca. 300.000 kr. Afholdes inden for centrets centrale budgetramme

 

 

 • Driftsmidlerne til 10. klassecenteret flyttes til Ungdomsskolen

4)

Sporet flyttes til Sønderkær

 

Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet på Sønderkær

 

 • Sporet til Sønderkær. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet
 • Ca. 400.000 kr. Afholdes inden for centrets centrale budgetramme

 

 • Driftsmidlerne til gruppe 1 og 2 flyttes til Sporet

 

5)

Løbende distriktsændringer

 • Løbende distriktsændringer, når der er behov for at sikre bæredygtige skoler

 

 • Fremlægges i selvstændige sager, når distriktsændring er nødvendig

6)

Elitelinjer

 

 • Oprettelse af elitelinjer
 • Fremlægges til selvstændig sag i midten af skoleåret 19/20

7)

Profilskoler

 

 • Oprettelse af profilskoler
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

8)

Sammenlægning af Huset og C-klasserækken

 

 • Sammenlægning af Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

 

Retsgrundlag

Efter folkeskoleloven § 40 stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer), beslutter kommunalbestyrelsen skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Høring

Materialet har været i høring hos skolebestyrelser på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Administrationen har modtaget 16 høringssvar.

Personalemæssige konsekvenser

Helhedsplanen for fremtidens skolestruktur vil ikke resultere i afskedigelser, men betyde, at nogle personalegrupper flytter arbejdsplads og bliver placeret under en anden ledelse.

 

 • Medarbejdere tilknyttet 10. klasse flyttes fra Engstrandskolen til Ungdomsskolen.
 • Medarbejdere fra Sporet samt medarbejdere tilknyttet gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen flyttes til Sønderkær.
 • Medarbejdere tilknyttet Huset på Avedøre Skole flyttes til Præstemoseskolen.

 

Når der er truffet politisk beslutning om helhedsplanen, vil der ske en løbende involvering af MED-systemet. Derudover vil det berørte personale vil blive underrettet og involveret i de fremadrettede processer, herunder om udviklingen af fælles pædagogiske og didaktiske strategier samt forberedende aktiviteter, der kan styrke samarbejdet på tværs af personalegrupperne.

Bilag

 1. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Høringssvar vedr. fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)
 3. Administrationens bemærkninger til høringssvarene (pdf)
 4. Høringssvar fra Esajasskolen (pdf)

8. Beslutning om en reklame- og sponsorpolitik

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2016 et medlemsforslag fra Socialdemokratiet om udarbejdelse af skilte- og markedsføringspolitik. Sideløbende har flere fagcentre og institutioner i kommunen løbende spurgt konkret til mulighederne for at indgå reklame- eller sponsoraftaler med private firmaer, organisationer mv. Lovgivningen indeholder en række muligheder herfor, men Hvidovre Kommune har ikke nogen egentlig reklame- og sponsorpolitik, hvilket gør det vanskeligt for administrationen at rådgive og træffe beslutning i de konkrete sager. Kommunen mangler desuden nærmere retningslinjer for gratis afståelse af reklameplads til foreninger, navnlig på kommunes sports- og idrætsanlæg.

 

På den baggrund skal kommunalbestyrelsen drøfte udkast til en reklame- og sponsorpolitik for kommunen.

 

Der er i Hvidovre Kommunes Regulativ for Økonomistyring fra 2014, en forretningsgang fra 2004 og en passus fra kontraktstyringen med kommunens skoler mv., kortfattet givet mulighed for, at kommunale institutioner kan opnå supplerende indtægter ved indgåelse af sponsoraftaler, men der har manglet nærmere retningslinjer for omfanget og fremgangsmåden i den forbindelse. Administrationen har derfor behov for politiske retningslinjer for, hvordan den skal forholde sig i sager om reklamering og sponsorater. Herunder at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang kommunen skal tillade dette.

 

Administrationens oplæg lægger op til, at fremtidige konkrete beslutninger på området træffes sag for sag i fagudvalgene og Økonomiudvalget, efter forudgående indstilling fra administrationen under iagttagelse af reklame- og sponsorpolitikken, såfremt det besluttes, at kommunen vil give mulighed for reklamering mv.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at drøfte udkast til reklame- og sponsorpolitikken med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

 

 1. at muligheden for indgåelse af sponsoraftaler i Hvidovre Kommunes Regulativ for Økonomistyring med tilhørende bilag og forretningsgang samt en hidtil videreført passus om reklameindtægter fra kontraktstyringen med kommunens skoler mv. ophæves og erstattes af reklame- og sponsorpolitikken. 
 2. at uafklarede henvendelser vedrørende reklamering og sponsering behandles i de respektive fagudvalg og Økonomiudvalget i henhold til reklame- og sponsorpolitikken.
 3. at reklame- og sponsorpolitikken evalueres et år efter ikrafttrædelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

For: Gruppe F, O og V.
Imod: Gruppe Ø.
Gruppe A og C afventer kommunalbestyrelsen.
Drøftet og anbefales godkendt.

Det bemærkes, at politiske partier og kandidater også skal have mulighed for reklamering, jfr. afsnit 6.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til reklame- og sponsorpolitikken med den ændring, at politiske partier og kandidater også skal have mulighed for reklamering, jfr. afsnit 6.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Center for Politik og Ledelse har igennem længere tid løbende modtaget henvendelser fra fagcentre og institutioner i kommunen, hvor der spørges til mulighederne for at indgå reklame- eller sponsoraftaler med private firmaer, organisationer mv.

 

Den kommunale reklamelov og kommunalfuldmagtsreglerne åbner i vid udstrækning for, at kommunerne lovligt kan indgå sådanne aftaler, ligesom Hvidovre Kommunes Regulativ for Økonomistyring fra 2014 med tilhørende bilag, en forretningsgang for 2004 samt en hidtil videreført passus om reklameindtægter fra kontraktstyringen med kommunens skoler mv., giver mulighed for at indgå sponsoraftaler med private aktører. Hvidovre Kommune har dog i modsætning til mange andre kommuner ikke nogen nedskrevet reklame- og sponsorpolitik, der nærmere beskriver under hvilke forudsætninger, der må og kan indgås sponsoraftaler, hvilket gør det vanskeligt at rådgive og træffe beslutning i de pågældende sager.

 

Kommunen indgår løbende såkaldte reklameaftaler med foreninger, hvor spørgsmål omkring rammerne for reklameskiltning er et tilbagevendende tema. Dertil kommer, at der er en række konkrete uafklarede henvendelser, der tjener som eksempler på nogle af de ønsker og behov, der løbende opstår på området. Heriblandt personer med tilknytning til Langhøjskolen, der ønsker at stifte en privat forening, hvis formål skal være at indsamle økonomiske midler, som kan omsættes til såkaldte ”pegegaver” (øremærkede gaver) til skolen. Samt Forstadsmuseet som har ønsket at udlåne cykelparkeringsplads til et cykeludlejningsfirma, da dette vil kunne generere positiv opmærksomhed omkring museet, vandrehjemmet og Hvidovre som cykelby. Samt et tilbud til Kommunen fra et reklamebureau om gratis trykning og omdeling af 2.500 eksemplarer af en brochure rettet mod kommunes børnefamilier, hvor der oplyses om kommunens mange tilbud på børne- og ungeområdet. Som modydelse ønsker reklamebureauet at optrykke annoncer i brochuren, som trykkeriet modtager betalingen for. Mange andre kommuner har fået optrykt og omdelt lignende brochurer.

 

Eksempler på tidligere henvendelser på området er blandt andet: en professionel fodboldklub, der gerne vil sponsere en FIFA-turnering på PlayStation i regi for klubberne i Hvidovre afholdt på kommunens biblioteker, en tandbørsteproducent, der gerne vil levere nye foldere til tandplejen, en VVS-armaturproducent, der har ønsket omtale af kommunens armaturudskiftning i artikel vedrørende firmaets armaturer samt et mediebureau, der har tilbudt reklamefinansieret video om ældrerådsvalg til kommunens hjemmeside.

 

Fraværet af en reklame- og sponsorpolitik har medført, at sådanne henvendelser typisk ikke er blevet imødekommet, eller at der ikke er blevet rådgivet om de nærmere muligheder på grund af fraværet af nærmere retningslinjer.

 

I udkastet til reklame- og sponsorpolitik har administrationen tilsigtet at finde en hensigtsmæssig balance, hvor der gives mulighed for, at kommunens centre og institutioner kan indgå reklame- og sponsoraftaler samtidig med, at disse skal overholde en række lovgivningsmæssige, etiske og æstetiske krav. En reklames omfang (udseende og størrelse) på kommunens ejendom besluttes i hvert enkelt tilfælde ved den politiske behandling af sagen.

 

Den foreslåede reklame- og sponsorpolitik indeholder ligeledes retningslinjer for gratis afståelse af reklameplads på kommunens idræts- og sportsanlæg til foreninger samt afståelse af reklameplads på disse anlæg til professionelle idrætsvirksomheder mod betaling.

 

Eventuelle lokalplansbestemmelser om skiltning skal altid iagttages i forbindelse med opsætning af reklameskilte på kommunens ejendom.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog 21. juni 2016 et medlemsforslag fra Socialdemokratiet om udarbejdelse af skilte og markedsføringspolitik. Af vedtagelsen fremgår blandt andet, at der bør være gennemskuelighed i forhold til præmisserne for tildeling af reklameplads, og at der ved reklameskiltning på kommunens ejendomme skal tages hensyn til bygningens æstetiske udtryk og lige muligheder for øvrige brugere af kommunale sports- og bygningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

En reklame- og sponsorpolitik, der giver centre og institutioner mulighed for at tilvejebringe pengebeløb gennem reklame- og sponsoraftaler, vurderes at få en positiv afsmitning på kommunens aktiviteter. Omfanget er imidlertid vanskeligt at opgøre forlods.

 

De decentrale institutioner har nettobudgetter, hvorfor det er muligt for disse at modtage pengebeløb gennem reklame- eller sponsoraftaler.

Fagcentrene, som modtager pengebeløb gennem reklame- eller sponsoraftaler skal have bevillingsmæssig dækning for dette.

 

Der forelægges årligt en samlet oversigt over indtægter fra reklame, sponsor og gaver for Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af den kommunale reklamelov (LOV nr. 490 af 07/06/2006) anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Kommunalfuldmagtsreglerne giver desuden kommunen mulighed for eksempelvis at sælge reklamepladser på bander i idrætsanlæg og gratis at afstå reklameplads til de lokale foreninger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til Reklame- og sponsorpolitik (pdf)

9. Beslutning om Erhvervs- og Vækststrategi 2020-2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert 4. år en erhvervspolitik. Grundet varsling om en ny forenklet erhvervsfremmelov i 2018, blev den gældende erhvervspolitik 2015-2018 forlænget til og med 2019. Forarbejdet til en ny politik blev derfor sat på hold indtil den ny erhvervsfremmelov blev vedtaget og kommunernes råderum i den ny lov blev kendt. Erhvervsfremmeloven trådte i kraft i januar 2019. Den nye Erhvervs- og Vækststrategi kommer derfor til at gælde fra 2020 til 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende visionen for Hvidovre Kommunes erhvervsindsats
 2. at godkende Erhvervs- og vækststrategi 2020-23
 3. at godkende forslag til erhvervspolitisk handleplan 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1.  Kommunalbestyrelsen godkendte visionen for Hvidovre Kommunes erhvervsindsats.

 

Ad 2.  Kommunalbestyrelsen godkendte Erhvervs- og vækststrategi 2020-23.

 

Ad 3.  Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til erhvervspolitisk handleplan 2020.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Visionen for Hvidovres erhvervsfremmeindsats i 2020–23 er:

 • At virksomhederne har gode rammer og vilkår til at drive og udvikle deres forretning, og de bliver mødt af kommunen med professionalisme, helhedstænkning og service af høj kvalitet.
 • At kommunen understøtter, at virksomhederne kan udvikle sig og vækste, og der er plads til nytænkning og udfoldelse.
 • At virksomheder, der ønsker at omstille sig inden for fx digitalisering og grøn omstilling, bliver mødt med støtte og vejledning.
 • At kommunen bidrager til at gøre Greater Copenhagen til en konkurrencedygtig metropol med bæredygtig vækst, høj beskæftigelse og gode vilkår for virksomheder og indbyggere.

 

Temaerne i strategien er:

1. Fremtidens erhvervsområder

2. Arbejdskraft til vækst

3. Professionel lokal erhvervsservice.

De tre temaer er udarbejdet i dialog med erhvervslivet og er i tråd med den regionale udviklingsplan og de regionale udmeldinger fra både KKR, Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden og Copenhagen Capacity.

 

I drøftelser med både økonomiudvalget, erhvervskontaktudvalget og virksomheder er der kommet en række konkrete inputs og forslag både til selve Erhvervs- og Vækststrategien, og til handleplanen.

 

Handleplan:

Handleplanen er opdelt efter temaerne i Erhvervs- og Vækststrategien og den indeholder forslag til indsats for 2020 samt foreløbig indsats de efterfølgende år. Handleplanen med forslag til årets indsats forelægges årligt til Økonomiudvalgets beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Erhvervspolitik 2015 – 2018 blev forlænget til 2019, på kommunalbestyrelsesmøde den 25. september 2018 pkt. 8.

Kommunalbestyrelsen besluttede kommunens prioriteringer for erhvervsfremme og drøftede det ny erhvervsfremmesystems betydning for Hvidovre på Kommunalbestyrelsesmøde 26.februar 2019 pkt. 8.

Økonomiudvalget drøftede udkast til temaer og emner i ny erhvervs- og vækststrategi 2020-2022 på Økonomiudvalgsmøde den 6. maj 2019 pkt. 3.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter erhvervsfremmelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 kan kommunerne varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og Erhvervsudvikling.

Høring

Udkast til Erhvervs og vækststrategi 2020-23 samt forslag til handleplan er blevet behandlet i Chefgruppen den 20. marts 2019 med efterfølgende høring i de berørte centre i september, i Direktionen den 13. august 2019 og i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg på møder den 19. marts 2019, den 22. august 2019 og den 26. september 2019.

Bilag

 1. Erhvervs- og vækststrategi ENDELIG (pdf)
 2. Erhvervs- og vækststrategien - handleplan samlet (pdf)

10. Likviditet 3. kvartal

Beslutningstema

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo september 2019, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-11-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Kommunalbestyrelsen tog orientering om likviditeten, ultimo september 2019, til efterretning. 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning 

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige likviditet set over 365 dage for perioden 1. oktober 2018 – 30. september 2019 på 585,5 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har i et samme perioden ligget mellem 301 og 768 mio. kr. Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2019 til 30. september 2019. Den grafiske fremstilling viser, at den gennemsnitlige likviditet i indeværende år udvikler sig tilsvarende 2018 men på et lavere niveau. 

 

 

Der er i år deponeret likviditet for 22,4 mio.kr. som følge af indtægter fra salg af HMN Naturgas. De deponerede midler indgår ikke i ovenstående opgørelse af likviditeten. Beløbet frigives over 10 år og vil i den takt indgå i den almindelige kassebeholdning.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. januar 2019 til 30. september 2019 ligget mellem 637,4 mio. kr. og 585,5 mio. kr. På opgørelsestidspunktet er ca. 702 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. september 2019 fremgår af tabel 1.

Investeringens nettoresultat har været positiv. Samlet set et vægtet afkast på 3,91 % svarende til 26,3 mio. kr. inklusiv realiseret gevinst samt afkast (11,7 mio.kr) og urealiseret kursgevinst (14,6 mio.kr.) siden januar 2019.

 

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 30. sep. 2019

 

 

Aktivallokeringen fremgår af Figur 1. Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle    strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. I danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i udenlandske obligationstyper og mellem 0 til 2 pct. i kontanter. Allokationen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

 

Figur 1: Aktivallokering ultimo 3. kvartal 2019

 

Den rapporterede negative kontantbeholdning skyldes beregningstekniske forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som kommer til porteføljen 1. oktober. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato. Derfor vil midler, som vi har disponeret over pr. 1/10, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1/10, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

 

Det er vigtigt at understrege, at kontoen på intet tidspunkt har haft en negativ saldo

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

I 3. kvartal har afkastet på den danske obligationsbeholdning været præget af

det rekordhøje konverteringsniveau. Omvendt har kreditobligationer klaret sig

fint. Kreditmarkedet har været understøttet af faldende renter og en generel

øget appetit på risiko. Konverteringsomfanget nåede til oktober-terminen

rekordhøje 185 mia. kr., og hvis tendensen fortsætter, vil opsigelser når for over

200 mia. kr. til januar 2020. Det lave renteniveau har for alvor sat gang i

konverteringerne. Konverteringerne presser afkastet på de konverteringstruede

obligationer. Positivt er udlandets høje appetit på danske konverterbare

realkreditobligationer intakt.

 

De globale aktiemarkeders store udsving fortsatte ind i 3. kvartal. I

begyndelsen af kvartalet steg globale aktier, men en optrapning af retorikken

i handelskrigen mellem USA og Kina og en række svage økonomiske nøgletal sendte aktierne ned midt i kvartalet. Hen mod slutningen af kvartalet fik amerikanske og europæiske centralbankers rentesænkninger og opkøbsprogrammer for aktierne til igen at stige. Samlet set endte aktiemarkederne på et noget højere niveau end ved indgangen til kvartalet.

 

Europas største økonomi, Tyskland, har stærkt faldende momentum især i autoindustrien. Salget af nye biler stagnerer i Europa. Og i USA er begejstringen for europæiske biler aftagende ligesom i Kina, hvor handelskrigen spiller en afgørende rolle. Når den tyske økonomi er i problemer, gør det ondt på resten af Europa. Væksten i Tyskland i 2. kvartal var negativ, men Bundesbank advarede i august om, at handelskrigen og et faldende globalt bilsalg gør, at Tyskland er på vej i recession. Bundesbank advarer også om negative konsekvenser af Brexit.


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Gudme Raaschou, Jyske Capital og Kommunekredit august- september 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Beslutning om forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016, for blandet byområde i den vestlige del af Avedøre Landsby

Beslutningstema

I forbindelse med forslaget til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby er der udarbejdet et Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 skal overføre den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, ændre anvendelsen fra offentlige formål til blandet byområde, samt ændre afgrænsningen mellem rammeområde 4D1 og 4F6.

 

Det er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse, at også Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 vedtages.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende forslaget til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016, og om Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger
 3. at godkende, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring
 4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. – 4.
For: Gruppe A, F, O, C ogV.
Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.
 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016.
 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen.
 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I Kommuneplan 2016 udgør arealet omkring bebyggelserne på Stevnsbogård, Kastanienborg og Lysholmgård, samt boligejendommene på Stavnsbjergvej 22 og Avedørestræde 5, rammeområde 4D1, der er udlagt til offentlige formål. De fem ejendomme ligger i dag i landzone, mens resten af Avedøre Landsby ligger i byzone.

 

I forbindelse med vedtagelsen af Fingerplan 2017, blev disse ejendomme udtaget af den Grønne Kile. I Fingerplan 2017 udgør arealerne således at afgrænset landområde i det ydre storbyområde, hvilket betyder, at det jævnfør Fingerplanens § 10 er muligt at udlægge arealerne til ny byzone.

 

Kommunalbestyrelsen ønsker samtidig at bruge denne mulighed til at opføre boliger på arealerne ved Stevnsbogård.

 

Formålet med Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 er at overføre en del af dette areal fra landzone til byzone, ændre afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6, samt ændre anvendelsen i den eksisterende rammeområde 4D1 til blandet byområde, herunder til offentlige formål og boligformål.

 

En del af det nuværende rammeområde 4D1 vil overgå til det tilstødende rammeområde 4F6, og derved forblive en del af Den Grønne Kile, mens den resterende del af rammeområde 4D1 vil få ny betegnelse som rammeområde 4A7.

 

Derudover øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 25 til 50 for offentlige formål. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav boligbebyggelse og på 30 for åben-lav boligbebyggelse. Det maksimale etageantal fastholdes på 1½ etage og den maksimale bygningshøjde fastholdes på 12 m.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2019, punkt 6, at godkende gennemførelsen af forudgående høring om et i tillæg til Kommuneplan 2016 i perioden 1. - 30. april 2019.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019, punkt 10, at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2016 på baggrund af de indkomne høringssvar til den forudgående høring om ændret anvendelse af rammeområde 4D1 til blandet byområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 forventes fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 5. december 2019 – 31. januar 2020 sammen med forslaget til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby.

 

Der vurderes ikke at være behov for at afholde et borgermøde i tilknytning til den offentlige høring, da der allerede har været dialog med Avedøre Landsbylaug under udarbejdelsen af lokalplansforslaget. Derudover er der ikke nogen naboer, der direkte bliver berørt af ændringerne på matr.nr. 3a ved Stevnsbogård.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

 

Kommuneplantillægget fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Kommuneplantillægget vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at kommuneplantillæggets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

 

Bilag

 1. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016.pdf (pdf)

12. Beslutning om forslag til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby, der skal overføre den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, samt give mulighed for at anvende matr. 3a, Stevnsbogård til boligformål og offentlige formål. Ydermere viderefører Lokalplan 470 intentionerne fra Lokalplan 460, som er en bevarende lokalplan.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby, så lokalplansforslaget kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Forslag til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger
 3. at godkende, at der ikke skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
 4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-11-2019

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby
 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger
 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
 

4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.
 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund og formål med Lokalplan 470 for Avedøre Landsby

Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge bebyggelserne i den vestlige del af Avedøre Landsby overført fra landzone til byzone og herefter udvikle området omkring Stevnsbogård med et mindre antal boliger.

 

Baggrunden for dette er, at der er i Fingerplan 2017 blev skabt mulighed for at overføre arealer i den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, da området er taget ud af Fingerplanens bestemmelser om Den Grønne Kile.

 

Det primære formål med Lokalplan 470 er således at overføre bebyggelserne på ejendommene på Stavnsbjergvej 11 og 22, Avedørestræde 5, Storegade 10, Stevnsbovej 1 samt Smøgen 4, fra landzone til byzone.

 

Den eksisterende Lokalplan 460 for Avedøre Landsby udlægger området omkring Stevnsbogård til offentlige formål, nærmere betegnet til kulturelle institutioner og fritidsformål. Et andet formål er derfor at muliggøre, at der kan opføres boliger omkring Stevnsbogård.

 

Området er omfattet af Lokalplan 460 for Avedøre Landsby fra 2015, hvis formål blandt andet er at fastlægge de overordnede rammer for bevaring af Avedøre Landsby, samt at sikre at nyt, tidssvarende byggeri i landsbyen indpasses i det i særlige kulturmiljø.

 

Et tredje formål med Lokalplan 470 er derfor at videreføre intentionerne fra Lokalplan 460, så derfor er de bygningsregulerende og -bevarende bestemmelser indarbejdet.

 

Indhold i Lokalplan 470 for Avedøre Landsby

I udviklingen af arealerne ved Stevnsbogård er målet at finde den rigtige balance mellem bevaring og udvikling. I dialog og samarbejde med Forstadsmuseet og Avedøre Landsbylaug er der udarbejdet en retningsgivende bebyggelsesplan for placering af fremtidig boligbebyggelse omkring Stevnsbogård.

 

På Stevnsbogård muliggøres forskellige offentlige formål og boligformål som åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse herunder bofællesskab samt fælleshus og lignende faciliteter. Syd for den oprindelige gård bliver der mulighed for at opføre ca. 15 nye boliger. Den gamle firlængede gård og den gamle ladebygning bevares, og kan anvendes til boligformål og offentlige formål, der kan indpasses mellem beboelsesbygninger.

 

Den nye bebyggelse på Stevnsbogård skal indpasses i den særlige landsbykarakter der er i Avedøre Landsby, der kommer til udtryk i områdets struktur og karakter. Der er i den retningsgivende bebyggelsesplan arbejdet med at fastholde bevaringsværdierne og de særlige træk på ejendommen. I bebyggelsesplanen er det tilstræbt at genskabe forløbet langs med staldlængen, når de gamle staldbygninger syd for den oprindelig gård, tillades nedrevet.

 

Området er belastet af støj fra henholdsvis Holbækmotorvejen nord for, og Motorring 3 vest for. Boligernes primære opholdsareal skal orienteres mod den støjmæssige skyggeside af boligerne. En støjanalyse har vist, at det i dette tilfælde betyder på den østlige side af bygningerne. Her kan et begrænset areal i tilknytning til boligerne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj i boligområder på Lden 58 dB, hvis der opsættes støjafskærmning ved og mellem boligerne. Lokalplanen indeholder derfor krav til støjafskærmning. Ydermere viser støjanalysen, at det ikke er muligt at sikre de fælles opholdsarealer. Støjanalysen viste ligeledes at området nord for Stevnsbogård ikke er egnet til boliger, da opholdsareal til boliger ikke kan overholde den vejledende støjgrænseværdi.

 

Kommuneplan 2016

Lokalplan er omfattet af rammeområderne 4B50, 4D1 og 4D3 i Kommuneplan 2016.

 

Der er i forbindelse med lokalplansforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2016, som skal overføre den vestlige del af Avedøre Landsby fra landzone til byzone, og fastlægge den fremtidige anvendelse af dette område til blandet byområde, herunder offentlige formål og boligformål. Kommuneplantillægget fastlægger også nye bebyggelsesregulerende rammer for det nye område 4A7 til blandet byområde.

 

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 for nyt blandet byområde 4A7 mv. behandles som en særskilt sag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2019, punkt 6, at godkende gennemførelsen af forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6 samt ændrer anvendelse af rammeområde 4D1 til blandet byområde.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2019, punkt 10, at igangsætte udarbejdelsen af et Tillæg 7 til Kommuneplan 2016 på baggrund af forudgående høring om ændret anvendelse af rammeområde 4D1 til blandet byområde.

 

Bygge- og Planudvalget besluttede den 8. april 2019, punkt 10, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for den vestlige del af Avedøre Landsby, Stavnsbjergvej 11 og 22, Avedørestræde 5, Storegade 10, Stevnsbovej 1 samt Smøgen 4.

 

Efterfølgende besluttede Bygge- og Planudvalget den 11. juni 2019, punkt 10, en ændret afgrænsning af Lokalplan 470, som omfattede hele Avedøre Landsby.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Administrationen anbefaler, at lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger, da der er et kommuneplantillæg knyttet til lokalplansforslaget. Kommuneplantillægget skal fremlægges i otte uger, da dette er udarbejdet på baggrund af en forudgående høring.

 

Lokalplansforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 5. december 2019 til den 31. januar 2020.

 

Det vurderes ikke at være nødvendigt med et borgermøde, da der allerede har været dialog med Avedøre Landsbylaug under udarbejdelsen af lokalplansforslaget. Derudover er der ikke nogen naboer, der direkte bliver berørt af ændringerne på matr.nr. 3a ved Stevnsbogård.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 470 for Avedøre Landsby (pdf)

13. Beslutning om forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016, centerområde 1C3 for Hvidovrevejs Butikstorv

Beslutningstema

Som forudsætning for Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv er der udarbejdet et Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016. Kommuneplantillægget øger den maksimale bebyggelsesprocent, det maksimale etageantal, den maksimale bygningshøjde og den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker inden for kommuneplanens område 1C3. Desuden øger kommuneplantillægget rammen for nyt butiksareal inden for bydelscentret omkring Hvidovrevejs Butikscenter.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende forslaget til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016, og om man kan godkende, at kommuneplantillægget og miljøvurderingen af planforslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslaget til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016.
 2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg og miljøvurderingen af forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1.og 2.
For: Gruppe A,O og V.
Imod: Gruppe C.
Gruppe F og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på yderligere drøftelse og dialog med bygherre
 

For: Gruppe A, F, Liste H, og Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

 

Ændringsforslaget vedtaget.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på yderligere drøftelse og dialog med bygherre.
 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 omfatter dels en ændring af rammebestemmelserne for centerområde 1C3, Hvidovrevejs Butikscenter, dels en ændring af kommuneplanens retningslinje 3.3.8. Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016”.

 

I rammerne for område 1C3 øges de bebyggelsesregulerende bestemmelser, så Lokalplan 144 kan vedtages med det foreslåede indhold. Således øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, og den maksimale bygningshøjde øges fra 16 m til 25 m.

 

Bydelscentret Hvidovrevejs Butikscenter omfatter fem rammeområder: 1C3, 1C4, 1C6, 1C9 og 1C10. Inden for dette område er der et eksisterende butiksareal på 5.965 m2.

 

Der gælder i Kommuneplan 2016 en retningslinje 3.3.8, der fastlægger den maksimale, samlede ramme for butiksformål i bydelscentret på 7.000 m2. Det vil sige, at der er en uudnyttet ramme for nyt butiksareal på 1.035 m2. Samme forhold er i øvrigt reguleret i rammerne for område 1C3 m.fl.

 

Kommuneplantillægget indeholder en ændring af retningslinje 3.3.8 og rammerne for område 1C3, der øger rummeligheden for nyt butiksareal i bydelscentret med 1.000 m2, så der i alt må planlægges for yderligere 2.035 m2 butiksareal. Det samlede etageareal til butiksformål hæves dermed fra 7.000 m2 til 8.000 m2 i bydelscentret. Forøgelsen af den samlede ramme med yderligere 1.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål forventes anvendt inden for rammeområde 1C3.

 

I den eksisterende ramme for område 1C3 er det i Kommuneplan 2016 fastlagt, at butiksstørrelsen ikke må overstige 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker.

 

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2016 er retningslinje 3.3.3 ændret således, at der i områder til centerformål, der er afgrænset som hovedcenter eller bydelscentre, må etableres butikker med et maksimalt butiksareal på 5.000 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 2.000 m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

 

Den foreslåede ændring i kommuneplanrammen og retningslinje 3.3.8 betyder, at der kan planlægges for yderligere butiksarealer inden for bydelscentret.

 

Ændringen i kommuneplanrammen betyder, at der kan planlægges for større butikker til dagligvarer inden for område 1C3, hvilket vil være i overensstemmelse med den gældende retningslinje 3.3.3.

 

Der er i tilknytning til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg udarbejdet en miljørapport efter reglerne i miljøvurderingsloven. Miljørapporten vedlægges som bilag ”Hvidovrevejs Butikstorv; Miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. februar 2018, punkt 6, at der skulle udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016 for rammeområde 1C3, hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m, og hvor rammen for nyt butiksareal øges fra 1.035 m2 til 2.035 m2 og det samlede butiksareal fra max. 7.000 m2 til 8.000 m2.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at kommuneplantillægget skulle omfatte en konsekvensrettelse af retningslinje 3.3.8 for butiksareal i kommunens bydelscentre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Høring

Et forslag til kommuneplantillæg skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.  Undtagelsesbestemmelsen er ikke aktuel i denne sag.

 

Den foreslåede otte ugers høring af planforslaget forventes at ske i perioden fra 3. december 2019 til 28. januar 2020.

 

Miljørapporten, der er udarbejdet i tilknytning til kommuneplantillægget, skal fremlægges i samme periode som planforslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommuneplantillægget screenes for belastning af miljøet. Miljøscreeningen skal redegøre for, om der er behov for en nærmere vurdering af planforslagets konsekvenser for miljøet. Der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillæggets miljøbelastning.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 144 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af lokalplanens og kommuneplantillæggets miljøpåvirkninger. Administrationen har efter denne screening vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

 

Hvidovre Kommune har udarbejdet afgrænsning af miljøvurderingen. Afgrænsningen har været i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningsprocessen har resulteret i at disse emner indgår i miljørapporten: Miljøvurdering på trafikstøj, vibrationer, sundhed samt skyggevirkning.

 

Disse emner har navnlig været undersøgt i forhold til de nye konkrete byggemuligheder, som disse er beskrevet i lokalplanforslaget.

 

Miljørapporten konkluderer, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af befolkningen og menneskers sundhed, når der indarbejdes forskellige afværgeforanstaltninger i projektet for de nye boliger.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Hvidovrevejs Butikstorv. Miljørapport for Lokalplan 144 og Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2016 (pdf)

14. Beslutning om Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der skal muliggøre en fortætning af ejendommen med Hvidovrevejs Butikstorv gennem tilføjelse af nybyggeri med boliger, butikker og serviceerhverv og at regulere og forskønne den eksisterende bebyggelse.

På ejendommens sydlige del giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse i 4-8 etager, og langs Dalumvej bliver der mulighed for at opføre bebyggelse i 3-4 etager. Lokalplanen skal sikre, at der etableres de nødvendige parkeringspladser og opholdsarealer til bebyggelsen, lige som der stilles krav til bebyggelsens udvendige udformning.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende forslaget til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180, samt miljøvurderingen af lokalplansforslaget, så disse kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180.
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplansforslaget.
 4. at godkende, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-11-2019

Ad 1 - 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på yderligere drøftelse og dialog med bygherre.
 

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

 

Ændringsforslaget vedtaget.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på yderligere drøftelse og dialog med bygherre.
 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der har til formål at muliggøre udvidelse af det eksisterende bydelscenter samt at opføre etageboliger, butikker, serviceerhverv og andre centerfunktioner på ejendommen. Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs butikstorv, Hvidovrevej 178-180”. 

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplan 125 for Hvidovrevejs Butikstorv samt Lokalplan 001 for skilte og facader langs Hvidovrevej. Lokalplan 125 vil blive afløst af Lokalplan 144 ved dennes endelige vedtagelse.

 

Området består i dag af Hvidovrevejs Butikstorv. I stueetagen findes bl.a. en dagligvarebutik og en række udvalgsvarebutikker og serviceerhverv. Ovenpå butikstorvet ligger der langs Hvidovrevej boliger i 3 etager. Nord for butikscentret ligger en apoteksbygning med en mindre forplads. Området indeholder herudover de tilhørende parkeringsarealer.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af etageboliger i 3 etager, mod øst af Hvidovrevej med butikker og boliger, ligeledes i 3 etager, mod syd af Allingvej og Holbækmotorvejen som ligger i en sænket korridor og mod vest af Dalumvej og et bagved liggende parcelhusområde.

 

Baggrunden for lokalplanen er, at ejeren af butiks- og boligejendommen på Hvidovrevej 178-180, Hvidovrevejs Butikstorv, ønsker mulighed for at udvikle ejendommen.

 

Lokalplanområdet kan anvendes til centerformål, herunder kontor, liberalt erhverv, serviceerhverv, restauranter, detailhandel og etageboliger.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i områdets sydlige del samt som tilbygning til den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen skal overvejende kunne opføres i op til 4 etager med en mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af ejendommen stigende fra 4 etager op til 8 etager samt mindre tilbygninger til den eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanen giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenten fra 75 til 140, hvilket giver mulighed for at opføre op til 8.488 ekstra m2, herunder op til 2.035 m2 butiksareal. Bebyggelsen må have en højde på maksimalt 25 m. Ny bebyggelse skal placeres indenfor udlagte byggefelter med angivne maksimale etageantal.

 

Ombygninger af eksisterende bebyggelse og nybyggeri mod Hvidovrevej skal opføres med åbne stueetager med visuel kontakt til gaden for at understøtte bylivet. Ny bebyggelse skal opføres i tegl, lys beton, træ eller glas. Bebyggelsen skal fremstå i røde, brune og grå nuancer samt hvid og/eller sort. Træ skal fremstå umalet.

 

Der muliggøres boligbebyggelse som en kombination af familieboliger og ungdomsboliger. Der er krav om lejlighedstørrelser og fordelingen herimellem samt til placeringen af fælles arealer og faciliteter for ungdomsboligerne.

 

I lokalplanen udlægges et nyt fælles friareal på terræn med et areal på ca. 1.400 m2. Friarealet skal være offentligt tilgængeligt. Arealet består i dag af parkeringspladser, som flyttes til p-kælder og p-hus, og som således muliggør det nye fælles friareal centralt i lokalplanområdet. Byomdannelsen bidrager således positivt til bymiljøet ved etablering af yderligere friarealer til områdets brugere.

 

De øgede byggemuligheder i Lokalplan 144 forudsætter, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2016. Forslaget til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 behandles i en særskilt sag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. februar 2018, punkt 6, at igangsætte en detaljeret lokalplanlægning for ejendommene på Hvidovrevej 178-180 ud fra et tilrettet projekt, hvor bebyggelsen overvejende skal kunne opføres i op til 4 etager med en mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af ejendommen stigende fra 4 etager op til 8 etager.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2016 for rammeområde 1C3, hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m, og hvor rammen for nyt butiksareal øges fra 1.035 m2 til 2.035 m2 og det samlede butiksareal fra max. 7.000 m2 til 8.000 m2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

 

Det tilhørende forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 skal fremlægges i otte uger, eftersom det er udarbejdet på baggrund af en forudgående høring. Derfor anbefaler administrationen, at også lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.

 

Lokalplansforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 3. december 2019 til den 28. januar 2020. Under høringsperioden anbefales det, at der bliver afholdt et borgermøde.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

 

Administrationen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplansforslaget. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag, ”Miljøvurdering, Lokalplan 144, Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180”.

 

Miljøvurderingen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til motorvejen og jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen og motorvejen. Påvirkningerne fra kan være luftforurening og støj fra motorvejen, samt vibrationer fra jernbanen.

 

Støj

Beregninger af facadestøjniveauer for det planlagte boligbyggeri og ungdomsboliger viser, at støjniveauerne ud mod vejene ligger langt over vejledende grænseværdi, idet der ses overskridelser på til 16 dB. Det vil således være nødvendigt med særligt støjafskærmende- og dæmpende facadeløsninger for disse boliger.

 

Støjniveauerne på boligernes tagterrasser er op til 66-68 dB nærmest terrassekanten, dvs. 8-10 dB over grænseværdien. Støjniveauerne på ungdomsboligernes tagterrasser er op til 62 dB nærmest terrassekanten, dvs. 4 dB over grænseværdien. For overholdelse af grænseværdien for udendørsstøjniveauer vil afskærmning langs terrassekanter ved boliger og ungdomsboliger i form af et tæt værn være nødvendig.

 

Lokalplansforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at det i det videre arbejde med projektering og godkendelse af nye boliger vil blive sikret at de vejledende grænseværdier for støj vil blive overholdt. 

 

Vibrationer fra togtrafikken

De undersøgelser Banedanmark gennemførte i forbindelse med etablering af den nye jernbane viser, at i den aktuelle afstand fra tunnelen forventes strukturstøj og vibrationsniveauer, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det er anslået, at hvis støj og vibrationer skal dæmpes alene gennem afstanden vil være nødvendigt at placere bygningen i 20-25 meters afstand af sporene. Det er således nødvendigt at vibrationsdæmpe boligerne i forbindelse med projektering og opførelse af boligerne.

 

Hvis der i det videre arbejde med byggeri på arealet ud mod banelegemet indarbejdes afværgeforanstaltninger, vil nærheden til jernbanen ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

 

Vibrationsberegningerne er behæftet med en stor usikkerhed. Det må derfor anbefales at der i forbindelse med projekteringen af byggeriet udføres præcise målinger, og etableres afværgeforanstaltninger, således at det i forbindelse med byggesagsbehandlingen sikres, at de vejledende grænseværdier for vibrationer vil blive overholdt.

 

Luftforurening

Den generelle luftforurening i området viser, at luftkvalitetskriterierne kan overholdes med god margen.

 

Skyggegener

Den nye bebyggelse vil i begrænset omfang medføre skyggekast i nærliggende boligområder. I sommerperioden vil bebyggelsen kun medføre meget begrænsede skyggekast i omgivelserne. Boligerne vest for Dalumvej vil blive udsat for skyggekast om morgenen om foråret og efteråret. Bebyggelsen øst for lokalplanområdet vil i meget begrænset omfang blive udsat for skygger fra den nye bebyggelse.

 

Miljørapporten konkluderer, at der på ovenstående baggrund ikke vurderes, at lokalplansforslaget vil medføre væsentlige påvirkninger af befolkningen og menneskers sundhed.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 144 for Hvidovrevejs butikstorv, Hvidovrevej 178-180 (pdf)
 2. Miljøvurdering, Lokalplan 144, Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180 (pdf)

15. Beslutning om midlertidig tilførsel af ressourcer til byggesagsteamet

Beslutningstema

Grundet stort arbejdspres på byggesagsteamet, med urimeligt lange sagsbehandlingstider som konsekvens, er en akut intensiv indsats påkrævet, hvis sagspuklen skal nedbringes effektivt. Det anbefales, at sagspuklen afhjælpes ved ekstern bistand.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der tilføres ekstern konsulentbistand til byggesagsteamet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende, at byggesagsteamet midlertidigt i perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020 tilføres ekstern konsulentbistand til et rammebeløb på 1,6 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

For: Gruppe A,F,O,C og Ø.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.
 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at byggesagsteamet midlertidigt i perioden 1. december 2019 til 29. februar 2020 tilføres ekstern konsulentbistand til et rammebeløb på 1,6 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Byggesagsafdelingen har igennem lang tid været særdeles udfordret på grund af den meget høje bygge- og anlægsaktivitet i kommunen. Borgerne efterspørger byggetilladelser i et hidtil uset omfang, som dels skyldes, at Hvidovre Kommune er en attraktiv bosætningskommune, dels det meget lave renteniveau, som giver flere og flere muligheden for at realisere drømmen om det nye parcelhus.

 

Kommunen har selv gang i mange byggeaktiviteter, og det trækker også store veksler på byggesagsteamet. Virksomhederne har også behov for byggetilladelser, fordi de vækster i takt med den igangværende højkonjunktur, og det mærkes i en kommune som Hvidovre med nordens største erhvervsområde lokaliseret i kommunen.

 

Herudover har byggesagsteamet også været inde i en for stor personaleomsætning, som begrundes med stort pres på de enkelte sagsbehandlere, men også de mange spændende jobmuligheder, der aktuelt er for byggesagsbehandlere, gør, at man flytter sig. Den private sektor efterspørger byggesagskompetencer og lønner til nogle andre satser, end hvad kommunen kan.

 

De ovenfor oplistede forhold er medvirkende til, at sagerne ophober sig, borgerne og virksomhederne bliver utilfredse; og som konsekvens heraf forværres arbejdsmiljøet for den enkelte byggesagsbehandler. Ledelsesmæssigt har der været gjort meget for at forbedre arbejdsmiljøforholdene via dialoger med medarbejderne, der har været ”arbejde længe kampagne” mod honorering og andre tiltag, som desværre kun har haft en begrænset effekt på den konstante indstrømning af nye byggesager.

 

I øjeblikket er sagsbehandlingstiden for en byggesag syv til otte måneder og selv med yderligere tilførsel af permanente ressourcer vil sagsbehandlingstiden kun gradvist tilnærme sig det acceptable niveau på 2-3 måneder, medmindre der iværksættes nogle tiltag, som radikalt ændrer på dette.

 

Administrationen vurderer, at der med en ekstraordinær indsats fra eksterne konsulenter, som kun har til formål at arbejde med byggesager i perioden november, december, januar og februar, vil kunne nå en væsentlig reduktion i sagsbehandlingstiden, og sagspuklen vil blive decimeret. Det anbefales derfor, at der engageres ekstern bistand til afhjælpning af sagspuklen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetvedtagelsen 2020-2023 blev Center for Plan og Miljøs lønsumfra 2020 opskrevet med 2,37 mio. kr. til opnormering med 4 byggesagsbehandlere.

Økonomiske konsekvenser

Center for Plan og Miljø engagerer to eksterne konsulenter i november og december og finansieringen tages indenfor rammerne af det eksisterende budget.

 

Herudover anbefales det, at der afsættes en ramme på op til 1,6 mio. kr. til yderligere tilførsel af konsulenter i december 2019 og januar og februar 2020, som finansieres af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kompetencen til at træffe afgørelse i byggesager er hos Kommunalbestyrelsen, som i vidt omfang har delegeret denne kompetence til administrationen.

En kontrakt om køb af konsulentbistand indgås efter aftalelovens regler.

Der er ikke krav om EU-udbud af kontrakten som følge af beløbets størrelse og opgavens karakter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


16. Beslutning om låneoptagelse og huslejestigning, Lejerbo Hvidovre, afdeling Rosenhøj

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Lejerbo Hvidovres optagelse af lån til renovering af afdeling Rosenhøj, samt den afledte huslejestigning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende optagelse af 30-årigt kontantlån på 83 mio. kr. i Lejerbo Hvidovre, afdeling Rosenhøj
 2. at godkende den afledte huslejestigning på 12 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte optagelse af 30-årigt kontantlån på 83 mio. kr. i Lejerbo Hvidovre, afdeling Rosenhøj.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning på 12 %.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Ved brev af 30. august 2019 har Lejerbo Hvidovre ansøgt om godkendelse af optagelse af lån på 83 mio. kr. i afdeling Rosenhøj og den heraf følgende huslejestigning. Lånet skal finansiere renovering af afdelingen med udskiftning af vinduer, altandøre, stigstrenge mv.

 

Rosenhøj er opført i 1965/1966 og består af 442 boliger.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 19. juni 2019 godkendt renoveringsprojektet.

 

Finansiering sker ved optagelse af et 30-årigt kontantlån på 83 mio. kr.

 

Ved renoveringen vil huslejen stige med mellem 354 og 744 kr. pr. måned, afhængigt af boligtype, svarende til en relativ stigning på 12 %.

 

Organisationsbestyrelsen har den 17. juli 2019 godkendt projektet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommunen.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse sker i medfør af almenboliglovens § 29 stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019), hvor det er bestemt, at udstedelse af pantebreve kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

I den almene lejelovs § 10 stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019) er det bestemt, at lejeforhøjelser ud over 5 % forudsætter kommunal godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilbud finansiering Nykredit og Nykredit Bank - Rosenhøj (pdf)
 2. Mailgodkendelse af beslutningspunkter, organisationsbestyrelsen 26.06.2019 (pdf)
 3. Beboermøde 19.06.2019 (pdf)
 4. Anlægsbudget - Vinduer, brugsvand og maling opgange, altandøre (pdf)
 5. Ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse (pdf)
 6. Lejerbo Hvidovre, afd. 082-0, Rosenhøj - Ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse. (pdf)

17. Beslutning om låneoptagelse og kommunal garantistillelse

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af Lejerbo Hvidovres optagelse af lån på 4,725 mio.kr. til renovering af taget på Børnehuset Cirklen, samt godkendelse af realkreditselskabets anmodning om kommunal garanti for lånet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Lejerbo Hvidovres pantsætning af afdeling 019-0 i forbindelse med optagelse af 20årigt realkreditlån på 4,725 mio. kr.
 2. at godkende kommunal garanti på 92,53 % af realkreditlånet på 4,725 mio. kr. svarende til garanti for 4.372.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Lejerbo Hvidovres pantsætning af afdeling 019-0 i forbindelse med optagelse af 20årigt realkreditlån på 4,725 mio. kr.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte kommunal garanti på 92,53 % af realkreditlånet på 4,725 mio. kr. svarende til garanti for 4.372.000 kr.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Børnehuset Cirklen, beliggende Høvedstensvej 48-50, er en del af det kommunale dagtilbud med ca. 170 Børn. Hvidovre Kommune lejer bygningen af Boligselskabet Lejerbo og betaler ca. 470.000 kr. årligt i leje.

 

I 2015 blev der konstateret skade på taget, som nødvendiggjorde renovering af tag, kviste og efterisolering.

 

Renoveringen blev foretaget af Lejerbo og finansieret af lån på 4,725 mio. kr. samt af ejendommens henlæggelser. I henhold til lånebekendtgørelse har kommunen pligt til at deponere et beløb svarende til anlægsudgiften, alternativt kan kommunen benytte ledig låneramme.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2015 at godkende anvendelse af råderum i kommunens låneramme med 4,725 mio. kr.

 

Lejerbo skal nu hjemtage 20-årigt realkreditlån til finansiering af den foretagne renovering. Låneoptagelsen forudsætter kommunal godkendelse af pantsætning af ejendommen.

 

Lejerbo ansøger desuden om kommunal garanti for lånet. Realkreditselskabet har beregnet garantien til 92,53 % af den samlede låneoptagelse på 4,725 mio. kr., svarende til garanti for 4.372.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. maj 2015, punkt 13, anvendelsen af råderum i kommunens låneramme på 4,7 mio. kr. til Lejerbos renovering af Børnehuset Cirklen i forbindelse med større akut skade. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. marts 2016, punkt 21, at der til nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, blev givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til projektering, finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6-årige (10-årsplanen for dagtilbudsområdet).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 11. oktober 2016, ved budgetvedtagelsen 2017-2020, at afsætte 6,3 mio. kr. til projekt 5787 til renovering, fase 1 og 2.

Samtidig blev de afsatte rådighedsbeløb under projekt 5742 i 2016 og 2017 nulstillet.

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme, da garantistillelse for finansiering af almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning jf. lånebekendtgørelsen.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 2015 om anvendelse af råderum i kommunens låneramme vil påvirke låntagningen i 2020.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 29 fastlægger, at pantsætning af en ejendom tilhørende en almen boligorganisation forudsætter kommunal godkendelse (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.

 

Lov om kommunernes styrelse fastslår i § 41, at beslutning om at yde garanti skal træffes af Kommunalbestyrelsen (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Mailkorrespondance af 2. oktober 2019 (pdf)
 2. Garantiberegning (pdf)
 3. Ansøgning af 7. juni 2019 fra Lejerbo (pdf)
 4. Oplysn om lånets løbetid (pdf)

18. Beslutning om låneoptagelse og huslejestigning, Lejerbo Hvidovre, afdeling Spurvegården

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Lejerbo Hvidovres optagelse af lån i forbindelse med individuel renovering af køkkener samt den afledte huslejestigning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende optagelse af 10-årigt kontantlån på 6.110.000 kr. i Lejerbo Hvidovre, afdeling Spurvegården
 2. at godkende afledte huslejestigninger på mellem 11 og 18 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte optagelse af 10-årigt kontantlån på 6.110.000 kr. i Lejerbo Hvidovre, afdeling Spurvegården.
 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte afledte huslejestigninger på mellem 11 og 18 %.
 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Ved brev af 14. oktober 2019 har Lejerbo Hvidovre ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og den heraf følgende huslejestigning til iværksættelse af individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser i afdeling Spurvegården.

 

Spurvegården er opført i 1951 og består af 177 boliger på adresserne Spurvegården/Kirkevej.

 

Beboerne har på et afdelingsmøde den 18. juli 2019 besluttet, at moderniseringen af de enkelte køkkener maksimalt må koste 111.000 kr. Beløbet er inkl. håndværker- og materialeudgifter samt finansieringsomkostninger.

 

Finansiering sker ved optagelse af et 10-årigt kontantlån på 6.110.000 kr.

 

Ved renoveringen vil huslejen maksimalt stige 957 kr. pr. måned, svarende til relative stigninger på mellem 11 og 18 %.

 

Organisationsbestyrelsen har den 15. august 2019 godkendt projektet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse sker i medfør af almenboliglovens § 29 stk. 1 (lbkg. 119 af 1. februar 2019), hvor det er bestemt, at udstedelse af pantebreve kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Individuelle moderniseringer er hjemlet i almenboliglovens § 37 b, hvor det er bestemt, at afdelingsbestyrelsen kan træffe beslutning om forbedringer af det lejede efter lejerens ønske.

 

I den almene lejelovs § 10 stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019) er det bestemt, at lejeforhøjelser ud over 5 % forudsætter kommunal godkendelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Lejerbo Hvidovre, afdeling 133-0, Spurvegården - kommuneansøgning om lånehjemtagelse - Hvidovre RD tilbud (pdf)
 2. Lejerbo Hvidovre, afdeling 133-0, Spurvegården - kommuneansøgning om lånehjemtagelse - byggelån kr. 4.000.000 (pdf)
 3. Lejerbo Hvidovre, afdeling 133-0, Spurvegården - kommuneansøgning om lånehjemtagelse - Anlægsbudget, Kollektiv råderet (pdf)
 4. Lejerbo Hvidovre, afdeling 133-0, Spurvegården - kommuneansøgning om lånehjemtagelse - Referat af ordinært organisationsbestyrelsemøde den 15.08.2019 (pdf)
 5. Lejerbo Hvidovre, afdeling 133-0, Spurvegården - kommuneansøgning om lånehjemtagelse - Referat fra beboermødet den 18.07.2019 (pdf)
 6. Lejerbo Hvidovre, afdeling 133-0, Spurvegården - kommuneansøgning om lånehjemtagelse - Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse (pdf)

19. Beslutning om Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek

Beslutningstema

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede kommunalbestyrelsen at etablere selvbetjent nøglebibliotek (Åbent Bibliotek) som forsøg på Hovedbiblioteket i perioden 1. september 2017 – 1. september 2018. Efter forsøgsperiodens afslutning besluttede kommunalbestyrelsen, at forsøget skulle fortsætte endnu et år og herefter endeligt evalueres.

 

Den forlængede forsøgsperiode er nu afsluttet, og evaluering af ordningen skal tages til efterretning. På baggrund af erfaringerne fra evalueringen anbefaler administrationen, at tidsrummet for den selvbetjente åbningstid ændres fra kl. 06:00-24:00 til kl. 7:00-22:00.

 

På grund af store problemer med efterladte ekskrementer og affald på gulvene på Hovedbibliotekets toiletter, besluttede administrationen den 10. oktober 2019 indtil videre at aflåse alle toiletterne i biblioteksrummet i den selvbetjente åbningstid indtil videre.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage endelig evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning
 2. at godkende, at tidsrummet for den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek ændres fra kl. 06:00-24:00 til kl. 07:00-22:00

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt med den ændring, at den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek ændres fra kl. 06:00-24:00 til kl. 07:00-23:00.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1.
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.
For: Gruppe A, F,O, V og Ø.
Imod: Gruppe C, idet Gruppe C foreslår, at ordningen ophører.
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog den endelig evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning.
 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C, idet Gruppe C foreslår, at ordningen ophører.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tidsrummet for den selvbetjente åbningstid på Hvidovre Hovedbibliotek ændres fra kl. 06:00-24:00 til: kl. 07:00-23:00.
 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere selvbetjent nøglebibliotek (Åbent Bibliotek) på Hvidovre Hovedbibliotek som forsøgsordning i perioden 1. september 2017 til 1. september 2018.

 

Ordningen har indebåret, at kommunens borgere i perioden har haft daglig adgang til Hovedbiblioteket i tidsrummet kl. 06:00-24:00, mens biblioteket har været betjent af personale på følgende tidspunkter:

 

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-14 (Kl. 10-16 i vinterhalvåret)

Søndag

Lukket (Kl. 10-16 i vinterhalvåret)

 

I det ubemandede tidsrum har borgerne haft adgang til biblioteket via scan af sundhedskort.

 

Evaluering efter første forsøgsperiode

Den indledende evaluering af Åbent Bibliotek på Hovedbiblioteket pegede efter ét års forsøg på en tilfredshed blandt bibliotekets brugere. Der blev desuden målt en pæn besøgsfrekvens på gennemsnitligt 15 brugerbesøg i timen i den ubemandede åbningstid.

 

Samtidig kunne det dog konkluderes, at biblioteket oplevede færrest besøg i ydertimerne (gennemsnitligt færre end to borgerbesøg i tidsrummet kl. 06-07 og gennemsnitligt færre end fire borgerbesøg i tidsrummet 22-24).

 

Administrationen kunne konstatere, at den udvidede åbningstid medførte en række administrative og økonomiske konsekvenser; herunder merudgifter til rengøring, øget overvågning mm. foruden ændrede arbejdsgange for personalet.

 

Med udgangspunkt i besøgsstatistikken samt de oplevede økonomiske og administrative konsekvenser foreslog administrationen at udvide forsøgsperioden i yderligere 1 år, for derefter at ændre den ubemandede åbningstid fra tidsrummet kl. 06-24 til tidsrummet kl. 07-22, såfremt de samme forhold stadig gør sig gældende som ved første års evaluering.

På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2018 at forlænge forsøget yderligere 1 år.

 

Evaluering efter anden forsøgsperiode

Administrationen vurderer fortsat, at brugerne er tilfredse med etableringen af Åbent Bibliotek.  I løbet af ordningens to år er der gennemsnitligt målt 14 besøg i timen i den selvbetjente åbningstid. Til sammenligning er der i gennemsnit 65 besøgende i timen i den betjente åbningstid.

 

Ydertimerne (kl. 6-7 og kl. 22-24) er dog fortsat meget lidt besøgt. I gennemsnit har biblioteket mindre end to besøg mellem kl. 06:00 og 07:00 og mindre end tre besøg pr. time mellem kl. 22:00 og 24:00.

 

Sammenfattede konsekvenser ved den udvidede åbningstid

Hvidovre Hovedbibliotek har i løbet af den toårige forsøgsperiode oplevet en række merudgifter qua den udvidede åbningstid. Behovet for ekstra rengøring har således alene medført merudgifter på ca. 90.000 kr. Det har desuden været nødvendigt at etablere øget videoovervågning og sikring af lokalet for ca. 70.000 kr., samt afsætte midler til erstatning af ødelagt materiel; dette involverer bl.a. nye terminaler til adgangskontrollen, da den yderste stander to gange har været udsat for hærværk. De to nye terminaler har beløbet sig til ca. 40.000 kr. 

 

Der er i perioden desuden blev foretaget en lang række tilpasninger af udlånslokalet; herunder indkøb af nye telefoner, aflåste skabe og fysisk sikring af borger-pc’erne, til i alt ca. 40.000 kr. Der er desuden etableret nyt solfilter på vinduerne for at forbedre indeklimaet; udgiften udgør ca. 90.000 kr. Derudover har den udvidede åbningstid medført øgede driftsudgifter til lys og varme.

 

Den udvidede åbningstid har fortsat indflydelse på bibliotekspersonalets arbejdsgange, og en del inventar kan ikke efterlades i biblioteksrummet i den ubemandede åbningstid grundet risiko for tyveri og hærværk. Dette forhold begrænser også muligheden for særlige formidlingstiltag såsom kunstudstillinger, og der er oplevet både hærværk og tyveri i forbindelse med udstillinger i biblioteksrummet. Samtidig har personalet i perioden oplevet øget behov for oprydning efter borgerbesøg når personalet mødte ind om morgenen.

 

Den udvidede åbningstid medfører fortsat udfordringer for rengøringspersonalet, da de berørte lokaler generelt er mere snavsede. Udover almindeligt snavs ses også en stigning i efterladt affald, der skal ryddes op, inden der kan gøres rent. Rengøringspersonalet bruger således ofte 2-3 timer ekstra på rengøring på biblioteket ugentligt grundet uhensigtsmæssig brug af faciliteterne. Den øgede rengøringsopgave medfører, at personalet periodevist kommer bagefter med den almindelige rengøring, da der er områder, der tager meget mere tid – f.eks. toiletterne - hvorfor personalet må bruge ekstra ressourcer på at komme i bund med den almindelige rengøring på andre tidspunkter. Derudover opleves et øget forbrug af materialer, da mopper mv. skal kasseres efter rengøring af områder med f.eks. ekskrementer.

 

Kontaktoplysninger til den kommunale Vagt og Sikring er ophængt forskellige steder i biblioteksrummet til brug for borgerne, og der modtages ofte opringninger fra borgere, der føler sig utrygge i den selvbetjente åbningstid grundet uro. Vagt og Sikring har desuden periodevist måtte skride ind overfor grupper af unger, der skaber uro.

 

Administrationen bemærker fortsat en problematik i, at kommunens egen IT-afdeling samt eksterne IT-leverandører typisk igangsætter natlige serviceeftersyn og systemopdateringer i tidsrum, der starter kl. 22:00. Opdateringerne kan have den konsekvens, at brugerne i perioder ikke kan anvende bibliotekets computere og IT-udstyr og i værste tilfælde kan få tildelt gebyrer for for sent afleveret materiale, hvis systemet bag materialeafleveringen ikke er funktionsdygtigt grundet systemopdateringer eller andet.

 

Det er vigtigt for administrationen at påpege, at ovennævnte oplistede gener og uhensigtsmæssige adfærd næsten udelukkende foregår i tidsrummet kl. 22-24, hvor der er færrest lånere på biblioteket. En ændring af åbningstiden vi derfor også kunne reducere en del af de unødvendige merudgifter, som biblioteket i dag afholder til ekstra rengøring samt udbedring af hærværksskader.

 

Administrationens anbefaling
På baggrund af ovenstående evaluering anbefaler administrationen, at ordningen gøres permanent, og at åbningstidens tidsrum ændres fra kl. 06-24 til kl. 07-22.
 

Den foreslåede ændring af åbningstiden vil give rengøringspersonalet langt bedre muligheder for at rydde op og gøre rent inden de første brugere ankommer. Ændringen vil desuden skabe bedre vilkår for rengøringspersonalets generelle arbejdsplanlægning og sikkerhed, da det hidtil har været nødvendigt at omlægge opgaver og rutiner for at rengøringspersonalet ikke skal være alene i rummet, når der er åbent for borgerne.

 

Ved den foreslåede ændring vil Hovedbibliotekets selvbetjente åbningstider desuden nærme sig andre kommuners åbningstider. Som sammenligningsgrundlag ses herunder en oversigt over selvbetjent åbningstid i en række omkringliggende kommuner:

 

 

Kommune

Samlet åbningstid, hverdage

Samlet åbningstid, weekend

Glostrup

07-22

07-22

Brøndby

08-20

10-17, lukket søndag

Vallensbæk

08-22

08-15

Rødovre

08-19, fredag 08-17

10-14

Herlev

08-19, fredag 08-17

10-14, 12-16

København (Krystalgade)

08-21

08-17 og 11-16

Gladsaxe

08-19

10-14, lukket søndag

 

Oversigt over besøgsstatistik samt en uddybende evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek findes som bilag til sagen.

 

Aflåsning af toiletter i biblioteksrummet
Administrationen har igennem en længere periode konstateret urin på gulvet og i skraldespandene; store mængder af tilsølet papir på gulvene, samt i enkelte tilfælde fæces smurt ud på væggene på Hovedbibliotekets toiletter. Problemerne har været gældende for både børne- og voksentoiletterne. Rengøringsmedarbejderne på Hovedbiblioteket har den nødvendige efteruddannelse for at kunne håndtere denne type rengøringsopgaver, men dels tager den nødvendige ekstra rengøring uforholdsmæssigt lang tid, og dels vurderes problematikken at være en urimelig arbejdsmiljømæssig belastning for rengøringspersonalet.

 

Den 10. oktober 2019 besluttede administrationen således at aflåse alle toiletterne i biblioteksrummet på Hovedbiblioteket i den selvbetjente åbningstid. Enkelte toiletter har dog i forvejen været aflåst for at mindske svindet af papirhåndklæder.

 

Det bemærkes, at der fortsat er adgang til toiletter i Medborgerhusets forhal i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Det ene af disse toiletter er et handicaptoilet.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Hovedbiblioteks forsøgsperiode som nøglebibliotek blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2018 at forsøget skulle fortsætte endnu et år og herefter endeligt evalueres.

 

Hovedbibliotekets nuværende betjente åbningstider blev besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 20. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet samtlige ekstra udgifter er afholdt inden for HvidovreBibliotekernes samlede driftsramme. Etablering af solfilter på vinduespartier ud mod Hvidovrevej er afholdt af Center for Trafik og Ejendomme.

Retsgrundlag

Bibliotekslovens (LBK nr. 100 af 30/01/2013) § 3, stk. 2, nr. 2 efter hvilken kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov. Åbningstiderne beror således på lokal beslutning. Der skal efter forarbejderne til loven lægges vægt på, at folkebibliotekernes samlinger og tilbud også bør være tilgængelige på tider, hvor den erhvervsaktive del af befolkningen har mulighed for biblioteksbenyttelse, samt at bibliotekerne i videst muligt omfang er åbne i weekenderne, således at f.eks. forældre kan benytte bibliotekerne sammen med deres børn.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Statistik, HB 2018-2019 (pdf)
 2. Uddybende evaluering af Åbent Bibliotek 2019 (pdf)

20. Orientering om status på opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen samt beslutning om mulig udbudsproces

Beslutningstema

Den 30. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

 

Administrationen har i den mellemliggende periode været i dialog med to forskellige leverandører vedrørende opsætning af snackautomater. Begge leverandører har takket nej til opgaven, og der er dermed endnu ikke opsat snackautomater ved friluftsbadet. For at sikre forplejningen af friluftsbadets gæster har administrationen i år indgået aftale med forpagteren af Restaurant Halvleg om drift af den eksisterende kiosk ved friluftsbadet.

 

Forpagteren har tilkendegivet, at denne ikke ønsker at fortsætte driften af kiosken fremadrettet, hvorfor der skal findes en alternativ løsning, såfremt der fortløbende skal sikres forplejning af friluftsbadets gæster. 

 

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der foretages et begrænset udbud af kioskfaciliteterne med sigte på at få en lokal forening eller en erhvervsdrivende til at varetage driften fremadrettet.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om projektet til efterretning og godkende, at administrationen igangsætter et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om status på opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen til efterretning
 2. at godkende, at administrationen igangsætter et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. – 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstensen til efterretning.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen igangsætter et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Kiosken i Friluftsbadet Præstemosen havde hidtil været inkluderet i den samlede forpagtningskontrakt, men i det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter – i overensstemmelse med udbudsvilkårene - betjeningen af kiosken i friluftsbadet, hvorfor kiosken ikke ville være bemandet fremover. Af denne grund besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken.   

 

Administrationen vurderede efterfølgende, at det ville være vanskeligt at engagere en forpagter til kiosken grundet forpagtningens begrænsede åbningstid og sæsonbestemte kundegrundlag, og den 30. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag om i stedet at opsætte snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

 

Status på projektet

Da det har vist sig ikke at være logistisk muligt for det fåtallige personale ved friluftsbadet løbende at bemande og opfylde snackautomater (personalet kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke forlade overvågningen af bassinet i længere perioder), har administrationen været i dialog med to forskellige leverandører vedrørende mulig opsætning af snackautomater, der løbende opfyldes og serviceres af leverandøren. Begge leverandører har dog takket nej til opgaven ud fra en forventning om begrænset indtjening, og der er dermed endnu ikke opsat snackautomater ved friluftsbadet.

 

For at sikre forplejningen af friluftsbadets gæster har administrationen i år undtagelsesvist indgået aftale med forpagteren af Restaurant Halvleg om drift af den eksisterende kiosk ved friluftsbadet. Forpagteren har dog tilkendegivet, at denne ikke ønsker at fortsætte driften af kiosken fremadrettet, hvorfor der skal findes en alternativ løsning, såfremt der fortløbende skal sikres forplejning af friluftsbadets gæster. 

 

Forslag om udbudsproces

Friluftsbadet åbner den 1. juni og har sidste åbningsdag den 25. august; der er derfor tale om en begrænset årlig åbningsperiode med et tilsvarende begrænset indtægtsgrundlag. Besøgstal og kundegrundlag er desuden meget varierende og betinget af vejrlige forhold. Dog vurderer administrationen, at eksempelvis en eller flere lokale foreninger kunne have interesse i supplere sine indtægtsgrundlag ved periodevist at drive kiosken.

 

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der foretages et begrænset udbud af kioskfaciliteterne med sigte på at få en erhvervsdrivende eller en lokal forening til at varetage driften.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2018, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019 administrationens forslag om at opsætte snackautomater ved friluftsbadet. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Et potentielt udbud gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


21. Beslutning om tilskud til AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

AOF Daghøjskolen i Hvidovre har indenfor rammerne af tidligere indgåede tilskudsaftaler med Hvidovre kommune udbudt voksen undervisning med et folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte.

 

Den aktuelle driftstilskudsaftale udløber ved udgangen af 2019, hvorfor aftalen genfremsættes til politisk behandling.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte om, de vil indgå en ny tilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF-daghøjskolen i Hvidovre for en ny periode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tilskudsaftalen mellem Hvidovre Kommune og AOF-daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021, på 158.529 kr. pr. år.

 

Eller

 

 1. at godkende at tilskudsaftalen ophører.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Kenneth F. Christensen (A) deltog ikke under punktet pga. inhabilitet.

Ad 1.
For: Finn Gerdes(A), Gruppe F,O, C,V og Ø.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.
Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Kenneth F. Christensen (A) deltog ikke under punktet pga. inhabilitet.
 

Ad 1.-2.

For: Helle M. Adelborg (A), Maria Durhuus (A), Anders Liltorp (A), Finn Gerdes (A) Lars G. Jensen (A) Yasir Iqbal (A), Benthe Viola Holm (A), Gruppe F, O, C, Liste H og Gruppe V og Ø.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte tilskudsaftalen mellem Hvidovre Kommune og AOF-daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021, på 158.529 kr. pr. år.

Sagsfremstilling

Den nuværende tilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre udløber den 31. december 2019, hvorfor der skal godkendes en ny aftale, hvis daghøjskolen fortsat skal modtage et årligt driftstilskud.

 

Den tidligere aftale har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2018 til 31. december 2019.

 

AOF-Daghøjskolen i Hvidovre har haft det nye aftaleudkast til udtalelse, hvilket ikke har affødt ændringer i forhold til nuværende aftale.

 

Daghøjskolen forpligter sig i aftalen til at gennemføre folkeoplysende voksenundervisning, der jævnfør folkeoplysningsloven enten fremmergraden af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab eller indeholder et beskæftigelsesfremmende sigte. AOF-Daghøjskolen udbyder i den forbindelse fx gratis ordblindeundervisning i dansk og matematik samt IT-kurser, som kan lette brugernes hverdag set i relation til deres fritid, job eller uddannelse.Daghøjskolen udbyder ligeledes forberedende voksenundervisning til ledige og uddannelsessøgende inden for læsning og matematik. Administrationen vil i forlængelse heraf løbende sikre, at forudsætningerne for at yde støtte er til stede.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. marts 2018 driftstilskudsaftalen mellem Hvidovre Kommune og AOF-Daghøjskole i Hvidovre for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019. 

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020 er der afsat 158.529 kr. til AOF Daghøjskolens driftstilskud. I 2021 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn. 

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens § 45a, jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, nr. 1115 af 31. august 2018 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at ydetilskud til en daghøjskole, hvis betingelserne er opfyldt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til tilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre (pdf)

22. Orientering om ankestatistik 1. halvår 2019

Beslutningstema

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over de afgørelser, som den i løbet af 1. halvår 2019 har truffet indenfor social- og beskæftigelsesområdet i Hvidovre Kommune og landet som helhed.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om udfaldet af de klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i løbet af 1. halvår 2019. Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2019 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Anbefales taget til orientering.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ankestyrelsen offentliggjorde fornyelig en opgørelse over behandlingen af klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - se vedlagte bilag ”Ankestatistik – Hvidovre Kommune 1. halvår 2019”. Opgørelsen illustrerer, i hvilket omfang kommunens administration af social- og beskæftigelsesområdet korresponderer med den gældende lovgivnings forskrifter.

 

De af Ankestyrelsen behandlede klagesager oprinder fra tre centre, der hver især har truffet afgørelser efter flere forskellige lovgrundlag. Nedenfor følger en redegørelse fra hvert center, som gennemgår tallene fra opgørelsen over Ankestyrelsens behandling af klager indenfor de respektive centres sektorområder.

 

Hvordan læses Ankestyrelsens opgørelse?

 

De afgjorte klagesager opdeles i fire kategorier: Afvisning, hjemvisning, ændring og stadfæstelse.

 

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvilket fx kan dække over tilfælde, hvor der er klaget for sent eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

 

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal genbehandle sagen og træffe en afgørelse igen. Sagen kan hjemvises, hvis Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl eller hvis Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger. En sag kan desuden delvis hjemvises, hvis et af flere klagepunkter hjemvises. Den samlede sag vil i så fald fremgå som hjemvist i statistikken, hvorfor de stadfæstede punkter i afgørelsen ikke vil kunne aflæses direkte.

 

Ændring: Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse og ændrer den som følge heraf.

 

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Omgørelsesprocenten: Forholdet mellem behandlede klagesager og dem som er omgjort udtrykkes i ”omgørelsesprocenten”, hvilket dækker over andelen af de sager, der enten ændres eller hjemvises i andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne klagesager. For mange kommuner kan der være ret få klagesager inden for de enkelte lovområder, hvorfor omgørelsesprocenten kan bygge på et lille antal behandlede klagesager.

 

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2019 modtaget 105 klagesager over Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, hvoraf de 68 er blevet afgjort.

 

Center for Beskæftigelse

 

Ankestyrelsen har i det første halvår af 2019 afgjort 10 klagesager fra Center for Beskæftigelse.

 

Af disse er:

 

-         8 klagesager stadfæstet

-         2 klagesager afvist

 

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB): Lovens formål består i at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

 

Af opgørelsen fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 3 klagesager indenfor LAB loven, hvoraf de alle 3 er blevet stadfæstet.

 

Pensionsloven (PL): Loven om højeste, mellemste mv. førtidspension finder anvendelse overfor personer, der er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 4 klagesager indenfor pensionsområdet fra Hvidovre Kommune. Af disse tilhører én enkelt sag Center for Beskæftigelse, hvori afgørelsen blev stadfæstet af Ankestyrelsen.

 

Sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

 

Af statistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 14 klagesager indenfor sygedagpengeområdet fra Hvidovre Kommune. Af disse tilhører de 6 Center for Beskæftigelse, hvoraf de 4 er blevet stadfæstet mens 2 er blevet afvist.

 

Center for Handicap og Psykiatri

Ankestyrelsen har i det første halvår af 2019 afgjort 8 klagesager fra Center for Handicap og Psykiatri.

 

Af disse er:

 

-         7 klagesager stadfæstet

-         0 klagesager ændret

-         1 klagesager hjemvist

-         0 klagesager afvist

 

Serviceloven (SEL): Formålet med loven er at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 19 sager fra Hvidovre kommune, som er behandlet efter Serviceloven. Af disse tilhører 3 sager Center for Handicap og Psykiatri. En sag er afgjort efter § 97 ledsagelse, som er stadfæstet samt to sager efter § 100 merudgifter, hvoraf en er stadfæstet og en er hjemvist til yderligere behandling.

 

Pensionsloven (PL): Loven om højeste, mellemste mv. førtidspension finder anvendelse overfor personer, der er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 3 sager, som er behandlet efter Pensionsloven i Center for Handicap og Psykiatri. Alle tre sager er behandlet efter § 14 helbredstillæg og de er alle stadfæstet.

 

Aktivloven (LAS):  Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 14 sager fra Hvidovre kommune, som er behandlet efter Aktivloven. Af disse tilhører 2 sager Center for

Handicap og Psykiatri. Sagerne er afgjort efter henholdsvis § 27 brøkpension § 82 dækning af sygebehandling. Begge sager er stadfæstet.

 

Center for Borgerservice

 

Ankestyrelsen har i det første halvår af 2019 afgjort 20 klagesager fra Center for Borgerservice.

 

Af disse er:

 

-         12 klagesager blevet stadfæstet

-         3 klagesager blevet ændret

-         2 klagesager blevet hjemvist

-         3 klagesager blevet afvist

 

Lov om aktiv socialpolitik (LAS): Formålet med loven er at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden vis kan skaffe de nødvendige midler til at forsørge sig selv og sin familie.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 12 sager efter LAS indenfor Center for Borgerservice område. Af disse er 5 sager blevet stadfæstet, 2 sager blevet ændret, 2 sager blevet hjemvist og 3 sager blevet afvist.

 

Sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 14 klagesager indenfor sygedagpengeområdet fra Hvidovre Kommune, hvoraf de 8 tilhører Center for Borgerservice. Af disse klagesager er 7 blevet stadfæstet, mens én enkelt sag er blevet ændret.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 826 af den 16. august 2019, kap 9 og 10.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ankestatistik - Hvidovre Kommune 1. halvår 2019 (pdf)

23. Beslutning om at godkende I/S Amager Ressourcecenters plan for håndtering af bioaffald

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg senest den 1. december 2019, i forlængelse af en aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC). ARC anbefaler, at ARC selv etablerer et forbehandlingsanlæg til behandling af bioaffald i tilknytning til Solrød Bioenergi ApS, som vil varetage selve bioforgasningen.

 

Hvidovre Kommunalbestyrelse skal tage stilling til, om ARCs anbefaling kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende I/S Amager Ressourcecenters planer om håndtering af bioaffald om størrelse, finansiering og placering jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018,
 2. at tage orientering om selskabets økonomi, jævnfør langtidsprognose, august 2019, til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. – 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Ad 1.Kommunalbestyrelsen godkendte I/S Amager Ressourcecenters planer om håndtering af bioaffald om størrelse, finansiering og placering jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018.

 

Ad 2.Kommunalbestyrelsen tog orientering om selskabets økonomi, jævnfør langtidsprognose, august 2019, til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. juni 2018, punkt 10, en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC.

 

Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.” Fristen er efterfølgende blevet forlænget i alle ejerkommuner til senest 1. december 2019.

 

Aftalen er vedlagt som bilag: ”Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, 7. maj 2018”.

 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg.

 

Fælles løsning for bioforgasning

ARC har tidligere arbejdet på en fælles løsning for bioforgasning på Avedøre Holme i samarbejde med Ørsted.

 

Grundet Ørsteds beslutning om at trække sig fra biogasområdet og Folketingets beslutning fra 2018 om, at den eksisterende biogasstøtte bortfalder, har ARC på ny undersøgt mulighederne for en biogasløsning. (ARCs redegørelse er vedlagt som bilag: ”Biogasløsning – afrapportering af analyse og etablering af forbehandlingsanlæg”).

 

ARCs undersøgelse omfatter tre scenarier:

 

 1. Etablering af forbehandlings- og biogasanlæg på enten Prøvestenen eller Avedøre Holme
 2. Etablering af eget forbehandlingsanlæg og afsætning af pulp på langtidskontrakt med en kommerciel aktør
 3. Udbud af al behandling af bioaffald til kommerciel aktør (forbehandling og bioforgasning).

 

ARC anbefaler scenarie 2, hvor ARC etablerer et forbehandlingsanlæg til kommunernes bioaffald ved siden af et biogasanlæg i Solrød, Forbehandlingsanlægget ejes af ARC og ligger på lejet grund i tilknytning til Bigadans anlæg (Solrød Bioenergi ApS), der er under etablering ved siden af det eksisterende biogasanlæg (Solrød Biogas). Modellen for et eventuelt samarbejde med Bigadan er juridisk vurderet af ARCs advokat.

 

Som alternativ inden for scenarie 2 kan forbehandlingsanlægget placeres på Kraftværksvej ved Amager Bakke, hvorefter pulpen transporteres til Solrød Bioenergi i tankvogne til bioforgasning. Dog er ved Kraftværksvej tæt bebyggelse inden for 500 meter, og det vurderes derfor, at der er større sikkerhed for at kunne realisere løsningen, hvis der vælges en placering i Solrød.

 

Økonomi

Omkostningerne til behandling af bioaffald forventes at blive 325 kr. pr. ton, hvilket dækker både investeringen i forbehandlingen på ca. 62 mio. kr. og nettoudgifterne til drift. Endelig behandlingspris vil afhænge af igangværende kontraktforhandlinger med Bigadan samt anlægsprojektering, der gennemføres primo 2020.

 

I det løsningsforslag, der lå til grund for sagen, som blev tiltrådt i alle ejerkommunerne i juni 2018, var taksten på ca. 420 kr. pr. ton. Løsningen indebærer således mindre omkostninger til behandling end det, som var grundlag for, at ejerkommunerne godkendte ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion i juni 2018.

 

Klima

CO2-gevinsten ved løsningen er ved et input på 50.000 ton bioaffald årligt på 7.540 ton CO2 pr. år, hvilket svarer til den effekt, som tidligere er beregnet og lå til grund for den indgåede aftale mellem ejerkommunerne. Ved beregning af CO2-konsekvenser kan kommunerne indregne den forventede besparelse i klimaregnskaber svarende til kommunens ejerandel i ARC.

 

ARCs langtidsprognose

ARC har i forbindelse med sagen forholdt sig til den langsigtede økonomi i selskabet, bilagt som ” Opdateret langtidsprognose for Energi august 2019”. Investeringen i forbehandlingsanlæg finansieres af kommunerne i henhold til benyttelsen og medfører ikke ændringer i ARCs økonomi, forudsat det forbrændingsegnede restprodukt fra forbehandlingsanlægget, rejektet, tilbageføres til Amager Bakke.

 

Videre proces

ARC forventer at kunne indgå en eventuel aftale med Bigadan senest i januar 2020 under forudsætning af ejerkommunernes godkendelse af nærværende sag. Med løsningen forventes ARC at kunne varetage behandlingen af bioaffald fra ejerkommunerne inden udgangen af 2021.

 

ARC vil i forlængelse af en eventuel tiltrædelse i ejerkommunerne fremsende anmodning om lånegaranti vedrørende forbehandlingsanlægget med henblik på godkendelse i hver af ejerkommunerne. Dette ventes at ske i 2. kvartal 2020, når ARC har foretaget en nærmere projektering. I den forbindelse ventes også fremsendt forslag til vedtægtsændringer, hvor varetagelse af opgaven vedrørende behandling af bioaffald kompetenceoverdrages til ARC. 

 

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ARCs planer er i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem ejerkommunerne om størrelse, finansiering og placering af biogasanlæg. Aftalen med Bigadan, hvor der indgår en videre afsætning af det afgassede organiske materiale til landbrugsjord, vurderes at fremme mulighederne for at sikre, at løsningen realiseres i henhold til tidsplanen (ultimo 2021). Samtidig er løsningen bynær (max 40 km), bidrager til opfyldelse af klimamålene og behandlingsprisen ligger under forbrændingstaksten som forudsat.

 

Ved realisering af de nævnte planer vurderes tillægsaftalen pr. 7. maj 2018 at være opfyldt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC.

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. juni 2018, punkt 10, Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, indgået 7. maj 2018.

 

Kommunalbestyrelsen tog den 25. juni 2019, punkt 8, til efterretning, at fristen for beslutning om placering m.v. af biogasanlæg måtte udskydes til 1. december 2019, da det ikke var muligt at indgå aftale med Ørsted

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, men er en del af udmøntningen af ejerkommunernes aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens §60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7% af ARC.

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse ved denne sag.

Bilag

 1. Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, 7. maj 2018 (pdf)
 2. Biogasløsning – afrapportering af analyse og etablering af forbehandlingsanlæg, september 2019 (pdf)
 3. Opdateret langtidsprognose for Energi, august 2019 (pdf)

24. Beslutning om godkendelse af projektforslag for naturgas til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Beslutningstema

FAH kan ikke overholde nye, skærpede krav til luftforurening. De har derfor udarbejdet et projektforslag efter varmeforsyningsloven (vedlagt som bilag ”Projektforslag for brændselsskift på FAH – Avedøre Holme”) om skift af brændsel fra svær fyringsolie (heavy fuel) til naturgas.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ”Projektforslag for brændselsskift på FAH – Avedøre Holme”.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-11-2019

Ad 1.

 

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H

 

Gruppe V undlader at stemme.

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

For: Gruppe A, F, O og C.
Gruppe V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte ”Projektforslag for brændselsskift på FAH – Avedøre Holme”.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) producerer ca. 20 % af det årlige varmeforbrug på Avedøre Holme ved at brænde svær fyringsolie (heavy fuel). De resterende 80 % produceres af Avedøreværket, primært fra forbrænding af træpiller.

 

Et brændselsskift til naturgas i stedet for heavy fuel sparer næsten 2.000 tons CO2-ækvivalenter pr. år (28 % af den nuværende udledning), svarende til 165 danskeres CO2-aftryk fra privat forbrug. Samtidig reduceres luftforureningen.

 

EU kom i august 2017 med skærpede krav til luftforureningen fra store fyringsanlæg. Det betyder, at Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) skulle overholde EU-kravene senest 1. januar 2022. Da det ikke kan lade sig gøre med det nuværende brændsel (heavy fuel), ønsker FAH at skifte til naturgas.

 

Projektet indebærer, at 2 af de eksisterende kedler får nye multifuelbrændere, der kan brænde både olie og gas, og at den 3. af de gamle kedler (18 MW) erstattes med en ny mindre kedel (10 MW) til olie og gas. FAH ønsker mulighed for i fremtiden at kunne bruge f.eks. bioolie.

 

Projektet forudsætter, at der skal etableres en naturgasledning frem til FAH. Placeringen af naturgasledningen følger offentlige veje og arealer med underboringer på vanskelige strækninger – herunder krydsningen af motorvejen. (fremgår af bilag ” Projektforslag for brændselsskift på FAH – Avedøre Holme”). Gravearbejdet skal godkendes ved en særskilt ansøgning til administrationen.

 

Udskiftningen af den ene kedel til en mindre model betyder, at FAH ikke længere skal have en miljøgodkendelse men skal blot anmeldes som et mellemstort fyringsanlæg hos administrationen, der kontrollerer, at de overholder den gældende miljølovgivning. Dette er en administrativ lettelse for både FAH og Hvidovre Kommune.

 

Det nye anlæg forventes i drift den 1. april 2020, og forud for dette ligger 3 måneders anlægsarbejde. Udbud og kontraktskrivelse er planlagt til efteråret 2019, umiddelbart efter at projektforslaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

FAH ønsker også at sænke temperaturen i fjernvarmevandet til omkring 100°C, da der er et stort varmetab med den høje temperatur (165°C), de leverer i dag. Herved kan der spares energi, og udledningen af CO2 og luftforurening reduceres. En lavere temperatur muliggør desuden et samarbejde med VEKS om levering af fjernvarme i de 4-5 sommermåneder, hvor Avedøreværket ikke leverer varme. Når VEKS leverer fjernvarme, vil centralen overgå til normal reservelastdrift med meget få driftstimer. FAH forsyner fjernvarmekunderne med ekstra varme i kolde perioder i en overgangsperiode, indtil deres installationerne er ombygget til det lavere temperaturniveau.

 

Projektforslaget giver samfunds- og selskabsøkonomisk en gevinst på henholdsvis 161,4 mio. kr. og 216,5 mio. kr. over en planperiode på 20 år.

Da fjernvarmeselskabers økonomi skal hvile i sig selv, tilbagebetales den selskabsøkonomiske gevinst til brugerne på Avedøre Holme i form af lavere varmepriser.

Investeringen i naturgasledningen på ca. 3 mio.kr indgår i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger.

 

4 virksomheder på Avedøre Holme har brug for vand med høj temperatur (hetvand) i deres produktion: Chr. Hansen, Lantmännen Schulstad, Chr. Olesen Synthesis og Toms.

FAH forudsætter i projektforslaget, at der vil gå 3 år, inden den sidste procesvirksomhed er selvforsynende med hetvand, og temperaturen i fjernvarmenettet dermed kan sænkes. Med temperatursænkningen vil FAH sammen med procesvirksomhederne kunne realisere store miljømæssige- og økonomiske besparelser.

 

For at fremskynde tidspunktet, hvor der kan skiftes til lavere temperatur, har FAH tilbudt at udarbejde business-cases for de fire virksomheder. Tre af virksomhederne har modtaget tilbuddet, og investeringerne i fyringsanlæg, der kan producere hetvand til produktionen, forventes at kunne tilbagebetales på 2-3 år. De tre virksomheder er derfor positive i forhold til at kunne omstille til lavtemperatur fjernvarme hurtigst muligt. FAH er i dialog med den fjerde virksomhed omkring muligheden for egenproduktion af hetvand.

Politiske beslutninger og aftaler

Området er udlagt til fjernvarme, og projektet er omfattet af retningslinjerne i kommuneplan 1995-2005 for Hvidovre kommune,

hvor området er udlagt til industri, og projektet vurderes at ligge indenfor dette anvendelsesområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal godkende projektet i henhold til § 4 i Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019.

 

Forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen, BEK nr 1792 af 27/12/2018)

 

Projektet skal screenes i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Høring

Høring af parter: Vestegnens Kraftvarmeselskab

Miljømæssige konsekvenser

Ved skift fra heavy fuel til naturgas og sidenhen til fjernvarme fra VEKS spares der henholdsvis ca. 2.000 tons og 1.000 tons CO2 pr. år.

Der kommer desuden mindre luftforurening med NOx og svovldioxid.

 

Administrationen har gentagne gange modtaget klager fra FAH’s naboer over, at der indimellem er udslip af sodflager fra skorstenen, der lægger sig på deres biler og udendørs oplag af varer og forårsager skader i lakken mv.

FAH har fået renset skorstenen, men afbrændingen af heavy fuel giver formentlig sod, der sætter sig i skorstenen.

Ved at skifte til naturgas kan denne forurening helt undgås.

 

For procesvarmekunderne, der vælger at producere hetvand til produktionen ved hjælp af et naturgasfyr, vil der være en øget CO2-emission i vintermånederne, hvor de hidtil har fået hetvand leveret fra Avedøreværket, der primært fyres med træpiller. I sommermånederne vil der spares CO2, fordi naturgassen er bedre end den heavy fuel, som FAH hidtil har brugt til at forsyne dem med.

 

Gassen i naturgasnettet forventes dog at blive mere og mere fossilfri. I dag er der ca. 30% opgraderet biogas/grøn gas i nettet, og prognoserne peger pa 50% grøn gas i 2025 og mulighed for 100% i 2035, hvor nye tekniker forventes modnet.

Bilag

 1. Projektforslag for brændselsskift på FAH - Avedøre Holme (pdf)

25. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Charlotte Munch (V) bad om sagsindsigt i sagen om dispensation til byggeriet på Bjergagervej 35.