Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 24. september 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 24. september 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog for Yasir Iqbal kl. 18.00-19.15. Yasir Iqbal deltog fra kl. 19.15 under behandlingen af pkt. 4. Ømer Kuscu deltog for Benthe Viola Holm fra kl. 19.15-21.48. Benthe Viola Holm forlod mødet kl. 19.15 under behandlingen af pkt. 4.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Intet.


3. Beslutning om dispensation fra Byplanvedtægt H9 til overskridelse af bebyggelsesgrad, Bjergagervej 35

Beslutningstema

Milton Huse har på vegne af ejerne ansøgt om dispensation fra Byplanvedtægt H9 til at overskride den maksimale bebyggelsesgrad, det vil sige forholdet mellem det bebyggede areal og grundarealet. Byplanvedtægten tillader højst en bebyggelsesgrad på 0,20 mens ansøger ønsker en bebyggelsesgrad på 0,27.

 

Udvalget skal tage stilling til, om man vil meddele dispensation som ansøgt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. at godkende, at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra Byplanvedtægt H9 til at overskride bebyggelsesgraden på 0,20.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 19-08-2019

For: Gruppe O,Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe A.

 

Ad 1. godkendt.

 

Jævnfør Styrelseslovens § 23, begærer Gruppe A sagen i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes til næste kommunalbestyrelsesmøde.

 

For: Gruppe A, F, O, C, Ø og Liste H

Imod: Gruppe V

 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede at udsætte sagen til næste kommunalbestyrelsesmøde.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at der meddeles dispensation for den ansøgte bebyggelsesgrad, idet det er gruppens opfattelse, at moderne familier kræver mere plads og at det i øvrigt er en samfundstrend, at der bygges større huse. Gruppe A deler ikke opfattelsen af, at ”kvarterets præg” bliver væsentligt ændret ved at tillade større bebyggelser end det, der står i Byplanvedtægt H9. Tværtimod vil en videreførelse af den hidtidige praksis sikre, at børnefamilierne bosætter sig i kvarteret og giver villakvarteret liv.

 

Herudover stilles der forslag om, at der indledes en lokalplansproces med henblik på eventuel opdatering af bestemmelserne i Byplanvedtægt H9 og lignende parcelhusområder. De berørte grundejerforeninger inddrages i processen, så beboerne i området også får indflydelse på det kommende plangrundlag.

 

For: Gruppe A, F og C.

Imod: Gruppe O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe Ø.

Ændringsforslaget godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der meddeles dispensation for den ansøgte bebyggelsesgrad, idet det er opfattelsen, at moderne familier kræver mere plads og at det i øvrigt er en samfundstrend, at der bygges større huse. Det er ikke opfattelsen, at ”kvarterets præg” bliver væsentligt ændret ved at tillade større bebyggelser end det, der står i Byplanvedtægt H9. Tværtimod vil en videreførelse af den hidtidige praksis sikre, at børnefamilierne bosætter sig i kvarteret og giver villakvarteret liv.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indledes en lokalplansproces med henblik på eventuel opdatering af bestemmelserne i Byplanvedtægt H9 og lignende parcelhusområder. De berørte grundejerforeninger inddrages i processen, så beboerne i området også får indflydelse på det kommende plangrundlag.

Sagsfremstilling

Center for Plan- og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der er den 20. juni 2019 meddelt afslag på en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med garage med et bebygget areal på 250 m2 på Bjergagervej 35.

 

Ansøger ønsker nu at reducere garagen i projektet, så der i stedet er et bebygget areal på 249 m2. Administrationen har således, den 15. juli 2019, modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at opføre et fritliggende enfamiliehus i én etage med et bebygget areal på 192 m2 og en integreret garage med et bebygget areal på 57 m2 - i alt et bebygget areal på 249 m2. Ansøgningen er vedlagt som bilag ”Ansøgning om byggetilladelse og dispensation, indsendt 15. juli 2019”.

 

Som led i denne byggeansøgning er der desuden ansøgt om dispensation fra Byplanvedtægt H9, § 5, stk. 1. Denne bestemmelse fastlægger, at bebyggelsesgraden ikke må overstige 1/5 af nettogrundarealet. Bygningshøjden fastsættes i samme bestemmelse til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage.

 

Grunden har et areal på 919 m2. Det bebyggede areal må således ikke overstige 183 m2.

 

Det ønskede enfamiliehus med garage medfører en overbebyggelse med 66 m2 og giver en resulterende bebyggelsesgrad på 0,27. 

 

I dispensationsansøgningen anføres det, at byplanvedtægten er fra 1958 og at det ansøgte byggeri ikke er i strid med nutidens krav til byggeri, idet gældende Bygningsreglement 2018 (BR18) tillader en bebyggelsesprocent på 30 samt et fradrag for garager mv. på indtil 50 m².

 

Mulighed for dispensation

Kommunen kan meddele dispensation til en større bebyggelsesgrad end angivet i byplanvedtægten, såfremt der er særlige planmæssige forhold, der kan begrunde dette.

 

I givet tilfælde er grundlaget for at opnå dispensation betinget af, at byggeriet overholder byggeretten, jf. BR18, §§ 168 – 186, dvs., at det opfylder gældende afstands- og højdeforhold mv., og at de ubebyggede arealer kan indrettes i overensstemmelse med BR18, §§ 393 – 402, dvs., at der indrettes tilfredsstillende udendørs opholdsarealer og parkering mv. på ejendommen.

 

Endvidere er det en betingelse, at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe, eller tilstræber at fastholde, ikke ændres. Den fastlagte/tilstræbte karakter af kvarteret er fritliggende villabebyggelser i én etage eller én etage med udnyttet tagetage, med et lille bebygget areal og relativt store udendørs friarealer.

 

Administrationens vurdering

Administrationen har foretaget en konkret og samlet vurdering i forhold til de hensyn, som byplanvedtægten skal varetage.

 

Til det bebyggede areal skal medregnes samtlige bygninger på ejendommen, herunder overdækninger, udhuse, drivhuse, legehuse mv. der måtte ønskes opført i fremtiden. Opførelse af en udnyttet tagetage vil derimod ikke øge bebyggelsesgraden. Intentionerne med at regulere via en bebyggelsesgrad er således, at tilskynde ejerne til at bygge i højden for derved at sikre, at mest muligt af grundens areal kan anvendes til udendørs friarealer og fornøden parkering.

 

Med en bebyggelsesgrad på 0,20 vil det være muligt at opføre et ganske betydeligt etageareal. I det aktuelle tilfælde vil det være muligt at opføre byggeri med et bebygget areal på 183 m².

Idet byplanvedtægtens § 5, stk. 1, åbner mulighed for at opføre en udnyttet tagetage vil der afhængigt af den valgte tagkonstruktion kunne indrettes et betydeligt etageareal i en udnyttet tagetage. En tagetage har typisk et etageareal, der svarer til ca. 80 % af stueetagens areal. Med et bebygget areal på 183 m2 kan der teoretisk opføres ca. 146 m2 i en tagetage, dvs. et maksimalt bolig- og garageareal på i alt 329 m2.

 

Administrationen vurderer, at overskridelsen af det bebyggede areal på 66 m2 er væsentlig i forhold til det tilladte i byplanvedtægten, hvorfor den alene vil kunne godkendes, såfremt der foreligger særlige planmæssige forhold, der kan begrunde det, at byggeretten, jf. BR18, §§ 168 – 186, er overholdt, og at opholdsarealerne er tilfredsstillende både i omfang og med hensyn til at være solbeskinnede mv. Endvidere indgår det i kommunens vurdering, at der skal sikres passende parkering på ejendommen.

 

I vurderingen af om opholdsarealerne er tilfredsstillende lægges der vægt på arealets størrelse og udformning. Der lægges vægt på, om arealet er opdelt på flere delarealer, og om de enkelte delarealer reelt har en størrelse, der gør dem egnede til opholdsarealer. Færdselsarealer og parkeringsarealer kan ikke indgå som en del af opholdsarealet, når det vurderes, om opholdsarealet er tilfredsstillende.

 

Passende parkering vurderes at være opfyldt ved anlæggelse af en p-plads og udlæg af en p-plads.

 

Der lægges vægt på, at der på store grunde er større friarealer end på små grunde, da dette er af afgørende betydning for karakteren af byggeriet.

 

Efter en samlet vurdering anbefaler administrationen, at der ikke dispenseres fra byplanvedtægtens bestemmelse om maksimal bebyggelsesgrad som ansøgt.

 

I den konkrete vurdering indgår følgende:

 • at der ikke er oplyst særlige planmæssigt relevante forhold på ejendommen, som kan begrunde en dispensation.
 • at det inden for byplanvedtægtens rammer vil være muligt at bebygge ejendommen med et boligareal, der er tidssvarende.
 • at ejendommen med det ansøgte projekt ikke vil have tilfredsstillende opholdsarealer. Administrationen vurderer, at grundens areal langs bygningens nordfacade har en bredde, der ikke er egnet for ophold. Ligeledes kan en stor del af arealet øst for bygningen ikke anses tilfredsstillende som opholdsareal, idet arealet ønskes anvendt til parkering og overkørsel. Dette efterlader grunden med et begrænset samlet areal på ejendommens vestlige side og syd for bygningen. Arealet vurderes ikke at være tilfredsstillende i forhold til grundens størrelse og byggeriets omfang.
 • at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe, eller tilstræber at fastholde, er under stærkt pres, hvorfor der som betingelse for dispensation til en større bebyggelsesgrad end umiddelbart tilladt skal være tale om en bebyggelse, som ikke virker dominerende på ejendommen i forhold til den tilstræbte karakter. Det ansøgte projekt vurderes at være dominerende i forhold til den tilstræbte karakter.

 

I dispensationsansøgningen anføres det, at byplanvedtægten er fra 1958 og at det ansøgte byggeri ikke er i strid med nutidens krav til byggeri jævnfør BR18. Uanset hvornår en byplanvedtægt er vedtaget, er det bestemmelserne heri, der er gældende indtil, der vedtages en ny lokalplan eller at lokalplanen aflyses.

 

Bestemmelsen om bebyggelsesgrad i gældende byplanvedtægt tilsidesættes ikke af bestemmelserne om byggeret i BR18, dette følger af § 166, der fastlægger at kapitel 8 (”byggeretten)” i BR18 ikke gælder, hvis en byplanvedtægt fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold.

 

Afvigelse fra byplanvedtægtens bestemmelse om bebyggelsesgrad tilsidesætter derved byggeretten i BR18 vedrørende bebyggelsesprocent. I relation til, at det ansøgte byggeri ikke er i strid med nutidens krav til byggeri, skal det bemærkes, at bestemmelserne om byggeret i BR18 ikke er kravsbestemmelser, men fastlægger en umiddelbart ret – en byggeret.

 

Det er ligeledes administrationens vurdering, at bebyggelsesgraden, som fastsat i byplanvedtægten ikke er utidssvarende, men sikrer, at kvarteret fremstår som et hyggeligt og harmonisk villakvarter.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 19, stk. 1, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) nr. 1615 af 13. december 2017 med senere ændringer. Byplanvedtægt H9.

Høring

Der er ikke foretaget naboorientering efter planlovens § 20 på nuværende tidspunkt. Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet to uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, samt naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen.

Bilag

 1. Ansøgning om byggetilladelse og dispensation, indsendt 15. juli 2019 (pdf)
 2. Henvendelse fra ejer (pdf)
 3. Fotos (pdf)
 4. Byplanvedtægt H9 (pdf)
 5. Bebyggelses procent H9 (pdf)
 6. Beskrivelse af byggerier i området omkring Bjergagervej 35 (pdf)
 7. Notat - svar på spørgsmål stillet ved Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. august 2019 (pdf)
 8. Bilag 1 Dispensationer og afslag behandlet i perioden (pdf)
 9. Bilag 2 Procedure for sagsbehandling af dispensationsansøgninger (pdf)
 10. Notat fra Codex Advokater (pdf)

4. Beslutning om at udarbejde forslag til ændring af Kommuneplan 2016 - nyt rammeområde for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 og beslutning om at udbyde fire ejerligheder i ejendommen Hvidovrevej 432-438 til salg i et partnerskab

Beslutningstema

På baggrund af den forudgående høring skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil arbejde for ændrede muligheder for anvendelse og bebyggelse for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362, som er en del af det nuværende rammeområde 3C7.

 

På baggrund af den gennemførte forhøring skal kommunalbestyrelsen beslutte at udbyde sin del af ejendommen Hvidovrevej 432-438 til salg i et offentligt udbud til højst opnåelig pris.

 

For at sikre at det kommende forslag til ændring af kommuneplan 2016 kan realiseres i fremtiden, foreslås det også, at Hvidovre Kommune udbyder sin del af ejendommen 432-438 i et partnerskab med de to øvrige ejere og ejerne af naboejendommen, og provenuet fordeles mellem parterne efter aftale.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362 der udover de nuværende anvendelsesmuligheder giver mulighed for en specifik anvendelse som område til offentlige formål, publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration.

 

 1. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg desuden indeholder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: en maksimal bebyggelsesprocent på 300, et maksimalt etageantal på 12, samt en maksimal bygningshøjde på 40 m.

 

 1. at godkende, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder en bemærkning om, at den enkelte butik ikke må være større end 1.200 m².

 

 1. at godkende, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder en bemærkning om, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

 

 1. at godkende, at der på baggrund af forslaget til kommuneplantillæg sideløbende udarbejdes udbudsmateriale. Udbuddet sker i et partnerskab med de øvrige ejere af ejendommen og ejere af naboejendommen og at provenuet fordeles efter aftale mellem parterne. Den endelige aftale forelægges Økonomiudvalget.
 2. at godkende at ejendommen udbydes i et offentligt udbud til højest opnåelig pris og at omkostninger ved udbuddet afholdes af provenuet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2019

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at indstillingens punkt 1 skal suppleres med boliger.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe C og Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget godkendt.

 

Ad 1.-6.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe C og Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

 

Godkendt med det stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2019

Sagen udsættes til kommunalbestyrelsesmødet i august.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362, der udover de nuværende anvendelsesmuligheder giver mulighed for en specifik anvendelse som område til offentlige formål, publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlig administration og boliger.

 

Ad 2.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at etageantallet ændres til 10 og maks. 34 meters højde.

 

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C under henvisning til eget ændringsforslag.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget til kommuneplantillæg desuden indeholder følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: en maksimal bebyggelsesprocent på 300, et maksimalt etageantal på 12, samt en maksimal bygningshøjde på 40 meter.

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder en bemærkning om, at den enkelte butik ikke må være større end 1.500 m², idet kvadratmeterantallet ændres fra 1.200 til 1.500 m2.

 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget til kommuneplantillægget indeholder en bemærkning om, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

 

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der på baggrund af forslaget til kommuneplantillæg sideløbende udarbejdes udbudsmateriale. Udbuddet sker i et partnerskab med de øvrige ejere af ejendommen og ejere af naboejendommen og at provenuet fordeles efter aftale mellem parterne. Den endelige aftale forelægges Økonomiudvalget.

 

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ejendommen udbydes i et offentligt udbud til højest opnåelig pris og at omkostninger ved udbuddet afholdes af provenuet.

 

Gruppe F og Ø stillede forslag om, at det kommende projekt udgøres af blandede boligtyper.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, C, Liste H og Gruppe V.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at de kommende boliger bliver ejerboliger.

For: Gruppe A, O, C, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe F og Ø under henvisning til eget ændringsforslag.

 

Ændringsforslaget godkendt. 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse og Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Forud for fremlæggelse af et tillæg til Kommuneplan 2016, der skal muliggøre ændret anvendelse og ændrede bebyggelsesregulerende bestemmelser for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362, er der i perioden 1. - 29. april 2019 foretaget en forudgående høring. Der er i løbet af høringsperioden indkommet 19 høringssvar, disse er vedlagt som bilaget ”Samlede høringssvar fra forudgående høring”.

 

Administrationen har med notat af 28. maj 2019 udarbejdet en gennemgang af de bemærkninger der er indeholdt i høringssvarene. Dette er vedlagt som bilag, ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændring af en del af rammeområde 3C7”.

 

I dag gælder følgende rammer for lokalplanlægning for de nævnte ejendomme:

 

 • Plannummer: 3C7
 • Plannavn: Friheden Station
 • Generel anvendelse: Centerområde
 • Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etageboliger, kontor- og serviceerhverv,

detailhandel

 • Maks. bebyggelsesprocent: 100
 • Maks. antal etager: 3
 • Maks. bygningshøjde (m): 13
 • Bemærkninger: Hovedcenter i sammenhæng med 3C3, 3C8 og 3C9. Samlet

butiksareal i disse områder max. 15.000 m², ramme for nyt butiksareal 3.540 m². Den enkelte butik må ikke være større end 1.000 m². Stationsnært kerneområde.

 

Som beskrevet i notatet, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med et kommuneplantillæg for de nævnte ejendomme, hvor arealanvendelsen udvides til at give mulighed for offentlige formål og den specifikke anvendelse præciseres til at omfatte publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration.

 

Administrationen anbefaler desuden, at udkastet til kommuneplantillægget indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser som følger: en maksimal bebyggelsesprocent på 300, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bygningshøjde på 40 m.

 

De foreslåede bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastsat med afsæt i stationsområdets eksisterende og planlagte højeste bebyggelse. Hvad angår bebyggelsesprocenten indgår også overvejelsen, at arealer til parkering i konstruktion, som der skulle tages højde for ved fastsættelse af byggemuligheder for området, ikke vil skulle medregnes fuldt ud som etageareal og derved kun i mindre omfang vil bruge af den maksimale bebyggelsesprocent. Dette med baggrund i BR18, § 455, stk. 4, der bestemmer, at der ved garager i forbindelse med etageboliger kun medregnes den del i bebyggelsesprocenten som overskrider 20 m² pr. bolig.

 

Det anbefales, at den maksimale butiksstørrelse indenfor rammeområdet øges fra de nuværende 1.000 m² til 1.200 m². Dette med baggrund i, at den dermed svarer til den maksimale tilladte butiksstørrelse i lokalcentre, som fastlagt efter planlovens § 5q, stk. 2.

 

Det anbefales desuden, at der tilføjes en bemærkning til det nye rammeområde om, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

 

De indkomne høringssvar peger på forskellige forhold, som administrationen vil anbefale, at der bliver opmærksomhed på i forbindelse med den videre planlægning. Det gælder eksempelvis trafiksituationen omkring krydset Hvidovrevej/Gammel Køge Landevej og ved Friheden Station, risikoen for skyggedannelse, indbliksgener og ændrede vindforhold fra en fremtidig bebyggelse samt brug og udformning af de offentlige byrum i området.

 

Offentligt udbud af ejendommen

Hvidovrevej 432-438 består af seks ejerlejligheder, hvoraf Hvidovre Kommune ejer de fire, og de to andre ejes af private firmaer.

 

For at kunne realisere ideerne i det kommende forslag til ændring af Kommuneplan 2016 er det at foretrække, hvis samtlige ejer af ejendommen er enige om at sælge. Hvidovre Kommune har været i dialog med ejerne, og de har tilkendegivet, at de er villige til at udbyde ejendommen i fællesskab med kommunen. De har også tilkendegivet, at det kan ske efter det regelsæt, der gælder for kommuners udbud af fast ejendom og til højest opnåelig pris.

 

Samtidig har Hvidovre Kommune haft dialog med ejerne af naboejendommen, Gammel Køge Landevej 362, som også har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i udbuddet på samme overordnede vilkår.

 

De endelige vilkår for partnerskabet og fordeling af provenuet vil blive fastlagt i en aftale mellem partnerne, som advokatfirmaet Horten bistår parterne med.  

 

Provenuet

På baggrund af forhøringens resultat vil det nye forslag til ændring af kommuneplan 2016 muliggøre op til 16.500 m2 byggeret for ejendommene (nuværende vejarealer indgår i beregningen). Det er ikke muligt at vurdere markedsprisen pr. m2 på nuværende tidspunkt.

 

Udbudsprocessen

Når aftalen mellem parterne er indgået, vil administrationen i samarbejde med en erhvervsejendomsmægler umiddelbart efter udarbejde et udbudsmateriale, hvorefter ejendommene vil blive udbudt til salg. Såfremt forslaget til kommuneplantillæg ikke vedtages i overensstemmelse forhøringens principper, vil det medføre en risiko for, at udbuddet må annulleres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019, punkt 7 at sende et af administrationen udarbejdet høringsmateriale i høring hos ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme i en periode af fire uger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016, punkt 29 (lukket).

Økonomiske konsekvenser

I forhold til plansagen er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

De omtalte fire ejendomme på adressen Hvidovrevej 432-438, som ejes af kommunen indgår i kommunes regnskab for 2018 som en del af aktiverne, med en ejendomsværdi på 18.380.000 kr., heraf 3.107.100 kr. i grundværdi.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

 

Kommunestyrelsesloven § 68, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019

Kommunalfuldmagten om forbuddet mod at begunstige enkeltpersoner og at handle økonomisk forsvarligt.

Høring

Der er i overensstemmelse med planlovens § 23c gennemført en forudgående høring med henblik på at indkalde ideer og forslag med videre til brug for det fremadrettede planlægningsarbejde. Høringsmaterialet er vedlagt som bilag ”Debatoplæg, forudgående høring om ændring af en del af rammeområde 3C7”.

Bilag

 1. Debatoplæg, forudgående høring om ændring af en del af rammeområde 3C7 (pdf)
 2. Samlede høringssvar fra forudgående høring (pdf)
 3. Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændring af en del af rammeområde 3C7 (pdf)

5. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2019 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2019. Herudover behandles forslag om udmøntning af rammereduktion på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2019 til efterretning
 1. at udmøntning af rammereduktion på Ældre- og Sundhedsudvalgets område på 2 mio. kr. – i 2019 - udmøntes via bloktilskudsmidler til en styrket ældrepleje med 1,8 mio. kr. og 0,2 mio. kr. inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede ramme

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.
Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelse tog økonomirapportering pr. 30. juni 2019 til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at udmøntning af rammereduktion på Ældre- og Sundhedsudvalgets område på 2 mio. kr. – i 2019 - udmøntes via bloktilskudsmidler til en styrket ældrepleje med 1,8 mio. kr. og 0,2 mio. kr. inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede ramme.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 30. juni 2019. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg den 19. august 2019, hvortil der henvises.

 

Rapporteringen omfatter:

 

 1. Oversigt over det samlede forbrug med forventet mer-/mindreforbrug i 2019
 2. Opgørelse over den forventede likviditet 2019

 

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 36,7 mio. kr. netto.

 

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 30. juni samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

 

Tabel 1

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Samlet forbrug pr. 30/06-19

Forbrugs-pct.

Forventet mer-/ mindre-forbrug
'-' = mer-forbrug pr. 30/06-19

Økonomiudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-525,9

-252,0

48%

0,5

 - Uden for servicerammen

-54,5

-27,2

50%

 

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-155,1

-60,1

39%

 

 - Uden for servicerammen

-8,4

23,1

-274%

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-101,2

-55,1

54%

 

 - Uden for servicerammen

 

 

 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-1.142,3

-558,7

49%

-3,8

 - Uden for servicerammen

-7,5

-8,6

114%

 

Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-515,4

-265,8

52%

-0,9

 - Uden for servicerammen

-211,1

-78,5

37%

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-301,2

-159,9

53%

-4,4

 - Uden for servicerammen

-706,9

-332,3

47%

 

Drift i alt

-3.729,5

-1.775,1

48%

-8,6

 - heraf inden for servicerammen

-2.741,1

-1.351,7

49%

-8,6

Anlæg, udgifter

-181,7

-33,3

18%

 

Anlæg, indtægter

3,9

4,5

115%

 

Anlæg, forsyning

-14,5

-6,1

42%

 

Renter

17,5

24,5

140%

15,0

Afdrag på lån

-36,7

-30,6

83%

 

Balanceforskydninger

-10,0

-274,9

-

31,6

Finansiering

3.825,6

2.122,6

55%

-1,2

Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)

125,4

-31,6

 

36,7

Forventet forbrug, servicerammeområder

 

 

 

2.749,8

Forventet overførsel til 2020,
servicerammeområder

 

 

 

40,0

Forventet merforbrug, servicerammen

 

 

 

16,2

 

Forklaring til afvigelserne 

 

Økonomiudvalget

Nettomindreudgifter på 0,5 mio. kr. skyldes mindreforbrug fra skævdelingspulje fra Overenskomst 2018 på 1,2 mio. kr., merudgifter til boliger til flygtninge på 0,4 mio. kr., mindreindtægter fra rykkergebyrer som følge af SKAT’s nedlukning af inddrivelsessystemet med 0,5 mio. kr. samt mindreudgifter til tinglysning på 0,2 mio. kr.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

Kommunalbestyrelsen har behandlet forventet merforbrug på specialundervisningsområdet hen over foråret 2019.

 

Med de seneste vurderinger skønnes merforbruget til specialundervisning at blive ca. 4 mio.kr. med de indarbejdede omkostningsnedbringende tiltag. Det forventede merforbrug skyldes,at antallet af elever, der modtager ekskluderende undervisning er steget yderligere i forhold tilden vurdering, som lå til grund for sagen, der blev behandlet på udvalgets møde i februar. Antallet af elever, der modtager specialundervisning, er steget med ca. 40 siden 5. september 2018.

 

Med de kendte forudsætninger for anbringelser af handicappede børn og unge forventes pånuværende tidspunkt et merforbrug på 5 mio. kr.

 

Børne- og elevtallet forventes at være lavere svarende til i alt 5,5 mio. kr. end forudsat vedbudgetlægningen for 2019.

 

De samlede merudgifter udgør således i alt ca. 3,8 mio. kr. på udvalgets område.

 

I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2,5mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen villemodtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2,5 mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen ville modtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område. Der er endnu ikke afklaring på, om Hvidovre Kommune vil modtage andel af disse midler i 2019, dette forventes i løbet af september.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr.

 

Forventet merforbrug på hjemmeplejen på ca. 7 mio. kr., som skal ses i sammenhæng medudfordringer med grundlaget for afregning for leverede timer i hjemmeplejen, som følge af detnye it-system, Cura. Det har betydet, at administrationen ikke har kunne tilvejebringe etvalidt afregningsgrundlag, der kunne lægges til grund for en korrektafregning for levering af hjemmepleje til borgerne. Den manglende korrekte afregningbetyder, at det er vanskeligt at sige om merudgifterne skyldes et for højtressourceforbrug eller om det skyldes for lav afregning, da antal leverede timer har ikkekunnet opgøres.

 

Herudover er der sket en væsentlig stigning i antallet af sygeplejeopgaver som følge af DetNære Sundhedsvæsen. Opgaver, der tidligere er udført i regionalt regi, er nu udlagt tilden kommunale sygepleje. Sygeplejeopgaverne løses i regi af hjemmeplejen af hensyn tilborgerkontinuitet og kvalitet, og løses under hensyntagen til medarbejderkompetencer.Merudgifterne kan således lige såvel henføres til hjemmesygeplejen som til hjemmeplejen.Men da opgaven udføres i regi af hjemmeplejen, opleves det negative gennemslag her.

 

Nettoudgifterne til køb og salg af plejehjemspladser er til gengæld faldet i forhold til tidligereog her forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 6-7 mio. kr.

 

Samlet set er der således et merforbrug på udvalgets område på ca. 1 mio. kr.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der indarbejdet en reduktionsramme på 2mio. kr. til senere udmøntning, som tog udgangspunkt i forventning om, at kommunen villemodtage midler fra Finansloven for 2019 på udvalgets område.

 

På ældreområdet blev der i Finansloven givet i alt ca. 180 mio. kr. i 2019 og et lignende beløb de efterfølgende år til en styrket ældrepleje, hvoraf ensomhed og tab af livsmod udgør 100mio. kr. Det forudsættes, at Hvidovre Kommune modtager ca. 1,8 mio. kr. heraf i bloktilskudog midlerne dermed kan indgå til udmøntning af rammereduktionen. Efter bloktilskuddet på området resterer der en uudmøntet rammebesparelse på 0,2 mio. kr., som forudsættes rummet inden for den samlede driftsramme.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet besparelser på i alt 2,56 mio. kr. på det voksenspecialiserede område. Herudover var der allerede tidligere i 2018 besluttet reduktioner af områder med i alt 4 mio. kr. i 2019 til imødegåelse af forventet merforbrug med forslag om iværksættelse af styrket myndighed og tidlig indsats.

 

På nuværende tidspunkt er status for budget 2019, at der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. bl.a. som følge af, at forudsætningerne i for iværksættelse af bl.a. styrket myndighed og tidlig indsats ikke er fuldt ud opfyldt.

 

Finansposter

Der er samlede ændringer til budgettet på finansposter (renter, balanceforskydninger og finansiering) udgør i alt nettoforbedringer på 45,4 mio. kr.

 

I 2018 blev der fejlagtigt afregnet 13 måneders A-skat vedrørende kommunens personale, hvorfor der i 2019 kun afregnes for 11 måneder. Det betyder, at der opstår en positiv finanspost på knap 45 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2017, at indkomne provenuer fra salg fra HMN (energiselskab) skal deponeres med 80 % af salgsprovenuet med gradvis frigivelse henover en 10-årig periode samt at der skal foretages afgiftsbetaling på 20 %, som reguleres i kommunens bloktilskud.

 

Hvidovre Kommune har i 2019 modtaget 16,3 mio. kr. vedrørende salg af HMN Gasnet. Heraf deponeres 13 mio. kr. og der vil ske regulering i kommunens bloktilskud i 2020 med 3,3 mio. kr. I 2018 modtog kommunen provenu fra salg af HMN Naturgas på 11,6 mio. kr., hvoraf kommunens bloktilskud i 2019 reduceres med 2,3 mio. kr. svarende til 20 %. I 2019 er der en samlet likviditetsmæssig konsekvens af salgsprovenuet på 1 mio. kr.

 

SKAT har nedjusteret ejendomsvurderingen svarende til et provenutab på 1,4 mio. kr. Derudover har kommunen optaget lån for yderligere 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2.693,5 mio. kr. i 2019. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 udgør 43,8 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 8,6 mio. kr. (serviceramme-områder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.749,8 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 56,2 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2019 til 2020 på 40 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 16,2 mio. kr.

 

Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

 

Tabel 2

Primo likviditet 2019 (- = træk på kassebeholdning)

291,9

 

 

Budgetteret kasseforøgelse i 2019

2,9

 

 

Tillægsbevillinger i 2019/drift inkl. overførsler fra 2018

-48,1

Tillægsbevillinger i 2019/anlæg inkl. overførsler fra 2018

-66,7

Tillægsbevillinger i 2019 /finansielle poster

-13,5

 

 

Igangværende sager:

 

Økonomirapportering pr. 30/06-19

36,7

 

 

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2020

 

Drift

40,0

Anlæg

20,0

 

 

Samlet forventet kasseforbrug

-28,7

 

 

Forventet ultimo likviditet 2019

263,2

Heraf hjemfaldspligt

198,5

 

 

Serviceramme

2.693,5

 

 

Forventet regnskab, servicerammeområder

2.749,8

Merforbrug, servicerammeområder før overførsler

56,2

Forventet overførsel til 2020,
servicerammeområder

40,0

Herefter forventet merforbrug på servicerammen

16,2

 

Den forventede likviditet ved udgangen af 2019 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2019. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2018 til 2019 på både drift og anlæg.

 

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2019. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2019 til 2020, hvorved den forventede likviditet ultimo 2019 fremkommer.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 30. juni 2019 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 30. juni.

 

Økonomirapporteringer er tillige behandlet i de respektive fagudvalg den 19. august 2019.

 

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 30. juni er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2019 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

 

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2019.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomindreudgifter på 36,7 mio. kr., som består af merudgifter på 8,6 mio. kr. på servicerammen og mindreudgifter på 45,4 mio. kr. på finansposter.

 

Der udestår fortsat afklaring af udmøntning af rammereduktion på 2,5 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område (Finanslovsmidler for 2019).

 

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug på serviceområderne igangsat administrativt særlig skærpet fokus på især specialundervisningsområdet, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


6. Likviditet 2. kvartal

Beslutningstema

Efter bestemmelserne i ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo juni 2019, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditeten, ultimo juni 2019, til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning 

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige likviditet set over 365 dage for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019 på 605,3 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 ligget mellem 353 og 689 mio. kr. Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019. Den grafiske fremstilling viser, at den gennemsnitlige likviditet i indeværende år udvikler sig med en faldende tendens sammenholdt med foråret 2018.

 

 

Der er i år deponeret likviditet for 22,4 mio.kr. som følge af indtægter fra salg af HMN Naturgas. De deponerede midler indgår ikke i ovenstående opgørelse af likviditeten. Der opgøres frigivelse af deponering en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 ligget mellem 627,5 mio. kr. og 605,3 mio. kr.

 

På opgørelsestidspunktet er ca. 699 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de fire forvaltere pr. 30. juni 2019 fremgår af tabel 1.

Investeringens nettoresultat har været positiv. Samlet set et vægtet afkast på 3,51 % svarende til 23,6 mio. kr. inklusiv realiseret og urealiseret kursgevinst siden januar 2019.

 

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 30. juni 2019

 

 

 

Aktivallokeringen fremgår af Figur 1. Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle

strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. I danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i udenlandske obligationstyper og mellem 0 til 2 pct. i kontanter.

 

Allokationen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Aktivallokering ultimo 2. kvartal 2019

 

 

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

Renten på et 30-årigt realkreditlån er i løbet af 2019 faldet fra 2% til 1%, og derfor står man nu midt i den største konverteringsbølge i mange år – sandsynligvis nogensinde. Det har i årets første måneder medført rigtig gode afkast fra investeringerne i lange obligationer, da de er steget betydeligt i kurs. Samtidig har det også medført en markant ændring af investeringsuniverset og dermed et behov for store tilpasninger af obligationsinvesteringerne.

Ved indgangen til 2019 var det ikke ligefrem en rekordstor konverteringsbølge der stod øverst på agendaen, efter realkreditrenten længe havde haft et bundniveau omkring de 2%. Men løbende forringelser af de europæiske og globale vækstudsigter, reducerede i første omgang sandsynligheden for at renten skulle stige. Uden udsigt til rentestigninger, faldt markedets forventninger til udsving i renterne yderligere.
 

Danske Bank fastholder fortsat en forsigtig risikotagning. Dette sker med de usikkerheder, der fortsat er i markedet, og med risikoen for endnu en stor konverteringstermin til januar 2020. Desuden er de gået i et beredskab, hvor de forventer at foretage flere omlægninger end vi normalt gør. Dette med henblik på at styre risikoen i et marked med forventede store udsving. Selvom renten historisk set er ekstrem lav på danske realkreditobligationer, så tilbyder de fortsat en relativ høj rente sammenlignet med øvrige markeder med samme kreditværdighed og likviditet. Derfor forventer de, at danske obligationer fortsat vil være attraktive for mange udenlandske investorer med behov for sikre investeringer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECB (den europæiske centralbank) lægger op til rentenedsættelse i september og genoptage statsobligationsopkøbsprogrammet og give klarere meddelelser til markedet angående fremtidige renteændringer. Markedet forventer en rentenedsættelse på op til 0,20%, så ECBs rente sænkes til -0,60%, der ventes at Nationalbanken vil følge ECB ned i rente helt eller delvis fra den nuværende rente på -0,65%.

FED (den amerikanske centralbank) har sænket rente med 0,25%, her lagde FED-chef Powell vægt på, at rentenedsættelsen kommer for at støtte amerikansk økonomi, så det rekordlange opsving kan fortsætte længe endnu og undgå at komme ud for en unødvendig økonomisk tilbagegang. En del af forklaringen er den verserende handelskrig mellem USA og Kina, der kan få en større betydning for amerikansk økonomi. Samtidig er inflationen stadig under FEDs målsætning. Samlet set kan det betyde rentenedsættelser til september og december.[2]


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Danske bank august 2019.

[2] Markeds-Information fra KommuneKredit uge 32

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Borgerrådgiverens årsberetning 2018

Beslutningstema

Borgerrådgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde den 2. september om årsberetningen for 2018 forud for mødet i kommunalbestyrelsen den 24. september. Dette med henblik på, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at tage årsberetningen, herunder borgerrådgiverens anbefaling, til efterretning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 1. at tage borgerrådgiverens årsberetning 2018 til efterretning, herunder borgerrådgiverens anbefaling om, at der sættes øget fokus på vejledningsforpligtelsen med

1)     fokus på vejledning om regler og muligheder – helhedsorienteret vejledning, og

2)     fokus på vejledning om sagsprocesser.

 

 1. at tage til efterretning, at direktionen i forhold til anbefaling om fokus på vejledningsforpligtelsen bemærker, at dette er et væsentligt fokusområde, og at der skal arbejdes med dette i en tæt i dialog med faglige medarbejdere i centeret, centerchefer, ChefForum og direktion.  Direktionen betoner desuden væsentligheden af den fortsatte læring i organisationen af de sager, som borgerrådgiveren håndterer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Ad 1. – 2. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog borgerrådgiverens årsberetning 2018 til efterretning, herunder borgerrådgiverens anbefaling om, at der sættes øget fokus på vejledningsforpligtelsen med

1)     fokus på vejledning om regler og muligheder – helhedsorienteret vejledning, og

2)     fokus på vejledning om sagsprocesser.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at direktionen i forhold til anbefaling om fokus på vejledningsforpligtelsen bemærker, at dette er et væsentligt fokusområde, og at der skal arbejdes med dette i en tæt i dialog med faglige medarbejdere i centeret, centerchefer, ChefForum og direktion. Direktionen betoner desuden væsentligheden af den fortsatte læring i organisationen af de sager, som borgerrådgiveren håndterer.

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende vedtægt skal borgerrådgiveren afrapportere til kommunalbestyrelsen én gang årligt i form af en årsberetning.

 

Administrativ proces

I forbindelse med den politiske behandling drøftes årsberetningen i Direktion og ChefForum samt individuelt med relevante centerchefer.

 

Borgerrådgiveren deltog på direktionsmødet den 25. juni 2019 for at orientere om årsberetning 2018, ligesom borgerrådgiveren deltog på ChefForum i august 2019 med orientering om beretningen.

Borgerrådgiveren tager endvidere initiativ til drøftelser med centerchef og/eller ledergruppen i de relevante centre.

 

Perspektivering af tal og iagttagelser fra borgerrådgiveren

I beretningsåret 2018 har borgerrådgiveren oprettet 187 sager i borgerrådgiverens statistikmodul i form af 112 konkrete klagesager, og 75 andre henvendelser.

Antallet af sager ved borgerrådgiverfunktionen ligger på samme niveau, som det foregående år.

Antallet af sager skal ses i forhold til, at kommunen på årsbasis håndterer titusindvis af sager, henvendelser, indsatser og tilbud. Set i dét perspektiv, er der tale om et forholdsvist lavt antal sager ved borgerrådgiveren. Dette er positivt og vidner om, at kommunens dialog med borgerne oftest er god og konstruktiv.

I 2018 har der været et fald i antal klager og en stigning i antal andre henvendelser i forhold til foregående år.

 

Udvikling i sagsmønster fordelt på centre

I 2017 var der en del sager ved borgerrådgiverfunktionen der vedrørte Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre og Sundhed. Den overvejende del af disse sager vedrørte koordinering og helhedsorienteret tilgang til sager. På baggrund heraf anbefalede borgerrådgiveren, at der blev sat øget fokus på koordinering i sager hvor borgere havde sideløbende sager i flere centre.

I 2018 er der sket en markant fald i antal henvendelser til de to centre, hvilket er positivt.

Det er borgerrådgiverens vurdering, at den positive udvikling skyldes et øget ledelsesmæssigt fokus på samarbejde og koordinering mellem de to centre.

Udviklingen fremgår af figuren nedenfor

 

 

Det fremgår videre af figuren at der er et stigende antal sager i 2018 indenfor Center for Børn og Familier samt Center for Beskæftigelse og Center for Borgerservice i forhold til 2017.

Sammenholdes antal sager indenfor disse 3 centerområder med årsberetning for 2016 ses følgende udvikling fra 2016 til 2018:

 

 

Selvom der er en stigning i antal sager indenfor Center for Børn og Familier i 2018 i forhold til 2017 så er der stadig tale om et markant lavere antal sager indenfor dette centerområde i 2018 end i 2016.

 

For Center for Beskæftigelse og Center for Borgerservice er der en stigning i antal sager totalt også i forhold til 2016. I forhold til disse centres samlede antal borgersager er der dog tale om et forholdsvist beskedent sagsantal ved borgerrådgiverfunktionen.

 

Samarbejde med direktion og centre

I henhold til vedtægten for borgerrådgiverfunktionen skal borgerrådgiveren yde sparring og rådgivning til direktion og centerchefer.

 

I forlængelse heraf har borgerrådgiveren drøftelser med de enheder, der har sager ved funktionen efter behov.

 

Samarbejdet med centrene foregik i 2017 i høj grad via centerchefer. I 2018 er dette suppleret med etablering af et øget samarbejde direkte med afdelingsledere mv.  Dette er positivt og øger muligheden for hurtigt og smidigt at kunne løse sagerne til gavn for borgerne. Centerchefer er altid direkte orienteret om klagesager indenfor deres centerområde.

 

Borgerrådgiveren oplever, at centrene er meget lydhøre i forhold til den generelle sparring, som de konkrete sager giver anledning til. Det betyder, at en konkret sag kan bane vejen for generel organisationslæring, til gavn for både administration og borgere.

 

I forbindelse med årsberetningen tilbyder borgerrådgiveren dialogmøder med de centre, der har sager ved funktionen. Her er der mulighed for at samle op på de sager, der har været og drøfte læringsperspektiver og samarbejde.

 

1 tværgående anbefaling fra borgerrådgiveren
Borgerrådgiverfunktionen er uvildig og uafhængig af den øvrige kommunale organisation.

Ifølge vedtægten skal borgerrådgiveren i en årsberetning redegøre for sin virksomhed samt påpege eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening. Beskrivelsen af sådanne forhold skal ledsages af konkrete anbefalinger. Ansvaret for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger ligger hos direktionen jf. vedtægten for funktionen.

 

Borgerrådgiveren anbefaler at der sættes øget fokus på vejledningsforpligtelsen

 • Fokus på vejledning om regler og muligheder – helhedsorienteret vejledning
 • Fokus på vejledning om sagsprocesser

 

Hvidovre Kommune og vejledningsforpligtelsen

Det er borgerrådgiverens opfattelse, at der i udgangspunktet ydes god vejledning i Hvidovre Kommune.

Når det anbefales, at der sættes fokus på dette tema, er det fordi reglerne om vejledning er komplicerede og kravene til vejledning er ganske omfattende. Vejledningsforpligtigelsen giver derfor også udfordringer i andre kommuner.

 

Formålet med vejledningsforpligtelsen

Formålet med vejledningsforpligtigelsen er dels at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter og kan gøre deres indflydelse gældende under sagens behandling.  Formålet er endvidere at borgere får kendskab til de relevante ansøgningsmuligheder, således at borgerne får de ydelser eller de tilbud som de er berettiget til.

 

God vejledning er også en del af en god borgerbetjening og er en fordel for både borgere og medarbejdere. Når vi vejleder korrekt, får borgerne en bedre oplevelse af kommunen, og vi kan undgå nogle af de dårlige og tidskrævende sagsforløb. 

 

Borgerrådgiverens fokusområde for 2019 – tilbud om undervisning og temadrøftelser i personalegrupper indenfor vejledningsforpligtelsen

I tråd med borgerrådgiverens anbefaling for beretningsåret 2018 har borgerrådgiveren valgt at udvælge vejledningsforpligtigelsen som fokusområde for borgerrådgiverfunktionen i 2019.

I 2019 vil borgerrådgiveren tilbyde temadrøftelser og undervisning om vejledningsforpligtigelsen til centrene.

Borgerrådgiveren står også til rådighed, såfremt centrene ønsker bistand i forhold til at sætte fokus på andre forvaltningsretlige områder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (docx)
 2. Uddrag fra rapport om Retssikkerhed i udarbejdet af institut for menneskerettigheder - sammenfatning og anbefalinger. (docx)
 3. Fakta om rammer for borgerrådgiverfunktionen og arbejdsform (docx)

8. Beslutning om renovering af Børnehuset Baunevangen

Beslutningstema

Hvidovre Kommune lejer ejendommen, hvor Børnehuset Baunevangen ligger, af KAB. KAB og administrationen har fået udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen, der peger på nødvendigheden af blandt andet udskiftning af taget samt udskiftning af faldstammer.

 

KAB har foreslået at forestå renoveringen og har anslået, at den samlede udgift i forbindelse med renoveringen vil beløbe sig til ca. 6,55 mio. kr. KAB ønsker i den forbindelse at optage et 25-årigt realkreditlån til finansiering heraf og beder om, at Hvidovre Kommune stiller garanti for låneoptagelsen. Da Hvidovre Kommune er lejer i den ejendom, som skal renoveres, er kommunen endvidere forpligtet efter lånebekendtgørelsen til enten at udnytte ledig kapacitet i den samlede kommunale låneramme eller deponere et beløb svarende til anlægsudgiften.

 

I forbindelse med renoveringsprojektet er der endvidere fremkommet et ønske om at tilrette og præcisere lejekontrakten i forhold til den faktiske fordeling af vedligeholdelsespligten.

 

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag derfor godkende, at Hvidovre Kommune stiller garanti for KAB’s låneudgift til renovering af Baunebakken samt opfylder kravet i lånebekendtgørelsen om enten at udnytte ledig kapacitet i kommunens låneramme eller deponere et beløb svarende til anlægsudgiften.

 

Desuden bedes Kommunalbestyrelsen godkende den afledte forhøjede huslejeudgift som følge af renoveringen samt den ændrede lejekontrakt for så vidt angår ændring af vedligeholdelsesforpligtelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at kommunen stiller garanti for KAB’s låneudgift til renovering af Børnehuset Baunevangen.
 2. at godkende, at administrationen bemyndiges til at vælge enten ledig låneramme eller deponering.
 3. at godkende, at kommunens huslejeudgift i Børnehuset Baunevangen som følge af renoveringen øges med ca. 0,25 mio. kr. årligt i en periode på 25 år.
 4. at godkende ændring af lejekontrakten for så vidt angår vedligeholdelsespligten, jf. vedlagte udkast til tillæg til lejekontrakten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Ad 1. – 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunen stiller garanti for KAB’s låneudgift til renovering af Børnehuset Baunevangen.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at vælge enten ledig låneramme eller deponering.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunens huslejeudgift i Børnehuset Baunevangen, som følge af renoveringen, øges med ca. 0,25 mio. kr. årligt i en periode på 25 år.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte ændring af lejekontrakten for så vidt angår vedligeholdelsespligten, jf. vedlagte udkast til tillæg til lejekontrakten.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt på vegne af Center for Børn og Familier.

 

Baggrund

Børnehuset Baunevangen er beliggende på M. Bechs Allé 8 og er en del af det kommunale

dagtilbud med ca. 150 børn. Hvidovre Kommune lejer bygningen af Boligselskabet KAB.

 

Lejekontrakten blev indgået i 1956, og lejeudgiften beløber sig i dag til ca. 0,66 mio. kr. årligt.

 

KAB og administrationen i Hvidovre Kommune har fået udarbejdet en tilstandsrapport for ejendommen, der peger på nødvendigheden af blandt andet udskiftning af taget samt udskiftning af faldstammer. Tilstandsrapporten er vedlagt som bilag ”Tilstandsrapport for Baunevangen”. Hvidovre Kommune har ifølge den nuværende lejekontrakt den indvendige såvel som den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse, idet KAB dog i praksis har stået for den udvendige vedligeholdelse.

 

Renoveringen

Det fremgår af tilstandsrapporten, at der anbefales renovering af tage, vinduer, døre, trappe, brugsvandsinstallationer, varmecentral og kloakker. Den præcise fordeling af udgifterne fremgår af tilstandsrapporten, som er vedlagt sagen som bilag ”Tilstandsrapport”.

 

Det bemærkes, at Hvidovre Kommune ikke har haft opfyldt sin vedligeholdelsesforpligtelse ifølge den nuværende lejekontrakt til fulde, hvilket er en af årsagerne til, at der nu er oparbejdet et vedligeholdelsesefterslæb.

 

KAB påtænker at igangsætte renoveringsarbejderne i 2020 eller senest i 2021.

 

Finansiering af renovering

I tilstandsrapporten er renoveringsudgiften anslået til knap 5 mio. kr. inkl. moms. KAB har anslået yderligere omkostninger ved projektet i form af rådgiverudgifter, byggesagshonorar, låneomkostninger m.v. til i alt 1,55 mio. kr. Samlede anslåede udgifter bliver hermed ca. 6,55 mio. kr. KAB har oplyst, at et 25-årigt realkreditlån med en hovedstol på 7 mio. kr. medfører en årlig ydelse på 0,374 mio. kr. om året.

 

Regler for ”anvendelse af ledig låneramme” eller ”deponering” ved renovering af lejemål

Når en kommune har indgået lejemål, og der foretages renovering af lejemålet, skal

kommunen enten udnytte ledig kapacitet i den samlede kommunale låneramme eller deponere

(fastfryse) et beløb svarende til anlægsudgiften.

Denne ordning (lånebekendtgørelsen) er begrundet i overordnede samfundsmæssige hensyn

(styring af anlægsarbejder generelt), samt i hensynet til kommunens fremtidige

dispositionsfrihed (at der ikke lægges for mange finansielle byrder på fremtidige

kommunalbestyrelser).

Lånerammen opgøres som kommunens faktiske udgifter til bl.a. energibesparende

foranstaltninger og lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister. Der kan opstå ledig

kapacitet på kommunens låneramme, når behovet for lån ikke har været så stort som

budgetteret.

Ved deponering er perioden på 25 år svarende til den maksimale lånetid for lån, som en

kommune kan optage. Det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives herefter

med 1/15 årligt de resterende 15 år.

 

Hvorvidt der skal ske deponering eller ledig låneramme skal udnyttes afhænger af, om kommunen på låneoptagelsestidspunktet har ledig låneramme.

 

Huslejeudgiften

I dag betaler Hvidovre Kommune ca. 0,663 mio. kr. i husleje om året.

 

Optages et lån på 7 mio. kr. vil den årlige ydelse på lånet for KAB udgøre 0,374 mio. kr., og dette vil således medføre en tilsvarende stigning i Hvidovre Kommunes huslejeudgift til KAB, sådan at den årlige husleje vil udgøre 1,037 mio. kr. om året i 25 år.

 

KAB har oplyst, at der er mulighed for at anvende 1 – 1,5 mio. kr. af de opsparende henlæggelser i institutionen til renoveringen, hvorved der vil blive behov for et lavere lånebeløb, hvilket vil reducere den årlige huslejestigning til ca. 0,25 mio. kr. Hvis de opsparede henlæggelser i institutionen, anvendes vil den årlige husleje således stige til 0,913 mio. kr. om året.

 

Der er tale om et areal på 1.811 m², så huslejen svarer i dag til 366 kr./m² om året. Efter huslejestigningen (ved anvendelse af de opsparede henlæggelser) vil huslejen udgøre 503 kr./m² om året.

 

Administrationen kan oplyse, at huslejen for Baunevangen ligger i den lavere ende både før men også efter huslejestigningen som følge af renovering. Til sammenligning kan det oplyses, at der for to af kommunens andre store børneinstitutioner, Oceanet og Frydenhøj, p.t. betales en husleje på henholdsvis ca. 700 kr./m² og ca. 900 kr./m² om året. For Cirklen betales ca. 500 kr./m² om året. 

 

Administrationen anbefaler, at huslejestigningen reduceres mest muligt, og at de opsparede henlæggelser i institutionen således tages i brug.

 

Den forøgede huslejeudgift vil, såfremt Kommunalbestyrelsen kan godkende det, blive

korrigeret som teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen.

 

Vedligeholdelsesforpligtelsen

I den nuværende lejekontrakt er det Hvidovre Kommune, der har ansvaret for enhver form for vedligeholdelse af det lejede, bortset fra udskiftning af maskindele og lignende vedrørende institutionens vaskeri- og tørreanlæg samt vedligeholdelse og renholdelse af tilkørselsvejen.

 

KAB og administrationen har i forbindelse med sagen om renovering drøftet fordelingen af vedligeholdelsesforpligtelsen for lejemålet, idet KAB i praksis udfører den udvendige vedligeholdelse.

 

KAB og administrationen er således blevet enige om et forslag til ændring af lejekontrakten der præciserer, at KAB har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse. Ifølge den nye fordeling vil det således i store træk fremover være KAB, der har den udvendige vedligeholdelses-forpligtelse, og Hvidovre Kommune, som har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Den præcise fordeling af vedligeholdelsesforpligtelsen fremgår af vedlagte bilag ”Tillæg til lejekontrakten”.

 

Det er aftalt med KAB, at denne ændrede fordeling af vedligeholdelsesforpligtelsen ikke har konsekvenser for huslejens størrelse.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender KAB’s forslag til renovering af Børnehuset Baunevangen til 6,55 mio. kr., og at kommunen stiller garanti for låneudgiften, vil dette øge kommunens huslejeudgift for Baunevangen i 25 år svarende til den årlige ydelse på lånet.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at deponere eller anvende ledig låneramme for et beløb svarende til anlægsudgiften.

 

Huslejen stiger med ca. 0,25 mio. kr. årligt i en periode på 25 år. Huslejestigningen vil indgå i de tekniske korrektioner til budget 2020-23.

Retsgrundlag

Deponering vedrørende optagelse af lån sker i henhold til lånebekendtgørelsen, Vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

 

Lånebekendtgørelsen er udstedt i medfør af styrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

 

Garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder er hjemlet i almenboliglovens § 98, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilstandsrapport (pdf)
 2. Tillæg til lejekontrakten (pdf)

9. Beslutning om Børne- og Uddannelsesudvalgets studietur til Tuusula, Finland primo 2020

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et forslag til indhold for en studietur til Tuusula, Finland. Udvalget ønsker at få inspiration til udvikling af daginstitutioner og skoler. Kommunalbestyrelsen skal godkende studieturen, herunder forslag til deltagerkreds, studieobjekter og budget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. godkende at medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget og tre repræsentanter fra administrationen tager på studietur til Tuusula primo 2020
 2. godkende forslag til studieobjekter for studietur til Tuusula
 3. godkende budget for studietur

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den ændring, at administrationen også bedes undersøge, om det er relevant at lade specialundervisning indgå blandt studieobjekterne.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Ad 1. – 3. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget og tre repræsentanter fra administrationen tager på studietur til Tuusula primo 2020.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til studieobjekter for studietur til Tuusula.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte budget for studietur.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Formålet med studieturen er blandt andet at undersøge, hvordan daginstitutioner og skoler i Tuusula samarbejder for at skabe et sammenhængende læringsforløb for børnene/eleverne.

 

Finland er kendt for at fokusere på, at børn er skoleparate, når de starter i skole. Finske børn har længe scoret meget højt i internationale undersøgelser af børns læsefærdigheder (PISA mm). Flere faktorer indvirker på dette, og et fokus for studieturen kunne være at undersøge, om Hvidovre Kommune kunne inspireres til tiltag, som kan styrke børns læsning og et sammenhængende læringsforløb fra institutionsstart til ungdomsuddannelse.

 

Tuusula arbejder med en ny type organisering på årgangene, hvor man gør op med hjemklasseprincippet. Klasserne deles om undervisningslokaler, der hver især er indrettet til forskellige fag med de undervisningsmaterialer, der er relevante for undervisning i det pågældende fag.

 

I Danmark har skolerne siden den nye folkeskolelov været optagede af, hvordan man kan sikre bevægelse i løbet af skoledagen, da forskning viser, at bevægelse og fysisk aktivitet understøtter børnenes læring. Det vil være relevant at undersøge, hvordan man i Tuusula arbejder med at udvikle miljøer – både inde og ude – som understøtter bevægelse og fysisk aktivitet i løbet af skoledagen.

 

I og med at Tuusula driver institutioner for børn og unge på mange forskellige alderstrin, er der et særligt fokus på overgangene mellem de forskellige alderstrin/institutioner og på, at der er sammenhæng mellem de forskellige enheders læringsmiljøer.

 

Center for Skole og Uddannelse har etableret et samarbejde med Tuusula om venskabsklasser på tværs af landegrænser. I efteråret 2019 kommer en gruppe lærere, ledere og elever fra Tuusula på besøg i Hvidovre Kommune og skal besøge konkrete skoler i Hvidovre. Center for Skole og Uddannelse arbejder på et genbesøg for Hvidovre-klasser i Tuusula i 2020.

 

Forslag til deltagerkreds

Administrationen foreslår, at Børne- og Uddannelsesudvalgets syv medlemmer, en direktør og centercheferne for Børn og Familier og Skole og Uddannelse deltager i studieturen til Tuusula og dermed bliver inspireret til udvikling af rammer og styring af daginstitutions- og skoleområdet i Hvidovre Kommune.

 

Forslag til studieobjekter for turen

Forslag til indhold af turen er foreløbigt, da der endnu ikke er indgået konkrete aftaler. Det afventer, at der er truffet beslutning om, at studieturen bliver gennemført. En skolekonsulent i Tuusula har givet tilsagn om at hjælpe med at udarbejde et program for turen, som kunne indeholde:

 

Forholdet til og samarbejdet om pædagogik og læringsmiljøer – også for børn med specialbehov - i henholdsvis daginstitution og skole. Herunder fokus på overgange mellem de forskellige institutionstyper.

 

Arbejdet med ny organisering af undervisning i faglokaler (i modsætning til hjemklasselokaler), baggrund for initiativet, implementering og resultater.

 

Besøg på et eller to dagtilbud og besøg på en lille og en større skole. Om muligt både i gamle og nye bygninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Studieturen finansieres af Økonomiudvalgets konto til rejser og repræsentation under Kommunalbestyrelsen.

Budgettet for studieturen vil under forudsætning af 10 deltagere udgøre ca. 76.000 kr. Der er tale om et prisoverslag, idet der ikke er indhentet konkrete tilbud endnu.

 

Aktivitet

Pris pr. deltager

Pris ved 10 deltagere

Flyrejse

2.000  

20.000

Transport under opholdet, offentlig transport eller taxa

1.000

10.000

2 overnatninger på hotel inkl. morgenmad

3.000

30.000

Diæter

1.300

13.000

Gaver til værterne

 

3.000

I alt

 

76.000

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Beslutning om bevilling fra Socialstyrelsens pulje om afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har ansøgt og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til afprøvning af en model for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap på ca. 2,8 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til afprøvning af model for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap på 2.820.460 kr.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Socialstyrelsens bevilling af puljemidler, til afprøvning af model for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap, på 2.820.460 kr.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagen.

 

Hvidovre Kommune har fra 2015 til december 2017 deltaget i et partnerskab med

Socialstyrelsen. Det lokale udviklingsarbejde er blevet kaldt Lige Muligheder og havde til formål at sikre en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune. Den faglige strategi er fortsat gældende efter partnerskabets afslutning i 2017.

 

Børnehandicapområdet var ikke en del af partnerskabsprojektet. Administrationen ønsker derfor at indlede et nyt samarbejde med Socialstyrelsen. Dette for at opnå tilsvarende bedre sammenhæng, koordination, større fleksibilitet i indsatsen, og en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på børnehandicapområdet.

 

Formålet er med afsæt i en model kaldet ”Sammen om familien”, at afprøve og få erfaring med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte. Således at flere børn og unge med handicap og deres familier på kort sigt oplever bedre sammenhæng og koordinering samt større fleksibilitet i mødet med vores myndighedsafdeling i Hvidovre, og på længere sigt får en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats.

 

Målgruppen er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser. Som eksempler kan nævnes opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingshæmning, syns- eller hørehandicap, autisme eller hjerneskade.

 

Arbejdet med modellen, ”Sammen om familien”, gennemføres i tre hovedspor i perioden august 2019 til udgangen af december 2021.

 

Hovedspor 1: Sagsforløbet

Aktiviteter i hovedspor 1 handler om inddragelse af familien og implementering af:

 • Opstartssamtale samt børnesamtale/observation af barnet
 • Systematisk og hyppig opfølgning hver 3. måned i sager med kompensation eller støtte og hver 6. uge i sager med børnefaglig undersøgelse, derudover løbende tilgængelighed for familien efter behov
 • Det fælles målbillede (som indebærer, at familie og fagpersoner har en fælles forståelse af, hvad der er målet for indsatsen, og hvordan de involverede fagpersoner kan understøtte familien i at spille en aktiv rolle i varetagelsen af barnets behov)
 • Styrket tværgående samarbejde
 • Systematisk overlevering/overgang til voksenområdet.

 

Hovedspor 2: Kapacitetsopbygning og implementeringsstøtte

Aktiviteter i hovedspor 2 handler om kapacitetsopbygning og implementeringsunderstøttelse, herunder implementering af:

 • Faste teamaktiviteter: Sagsmøder i en fast kadence, løbende afholdelse af halvdagsmøder og ”Makkerskaber” på komplekse sager
 • Implementeringsunderstøttelse: Opbygning af en fælles faglighed gennem teametablering og kompetenceudvikling, løbende inddragelse af medarbejderne, faglig refleksion og fokus på individuelle læringsmål og til sidst fokus på kontinuerlig ledelsesopbakning og -prioritering af udviklingsarbejdet.

 

Hovedspor 3: Dokumentation, evaluering og forankring på tværs af hovedspor 1 og 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret mundtligt på møde den 13. maj 2019 punkt 2, om ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje om afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap.

 

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 4. september 2014 punkt 8

indstillingen om deltagelse i Projekt Partnerskab.

 

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt ”Lige Muligheder” 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har givet samlet bevilling på 2.820.460 kr.

 

Bevillingen fordeler sig med 704.922 kr. i 2019, med 1.251.221 kr. i 2020 og 864.317 kr. i 2021.

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Bevillingen dækker over delfinansiering af løn til projektleder, timer til en administrativ medarbejder samt en opnormering med to årsværk i Familierådgivningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap (bekendtgørelse nr. 222 af 7. marts 2019).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilsagnsbrev (pdf)

11. Beslutning vedrørende genhusning af Hvidovre Pensionistforening

Beslutningstema

Hvidovre Pensionistforening har brugsret over en række kommunalt ejede lokaler på Risbjerggård. Grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte, skal dele af Risbjerggård nedrives og istandsættes, hvorfor foreningen skal genhuses fra den 1. januar 2020.

 

Administrationen har i dialog med foreningen udarbejdet et scenarie for genhusning i Sønderkærbygningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til genhusning, samt at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende genhusning af Hvidovre Pensionistforening i Sønderkærbygningen
 2. at godkende, at genhusningen foretages ud fra administrationens foreslåede scenarie
 3. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Pensionistforening skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage
 4. at godkende, at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Gruppe A og O anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal på onsdage til brug for foreningens faste festarrangementer. Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-09-2019

Ad 1.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Gruppe A, O og Ø anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

 

Gruppe F og C afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1.Anbefales godkendt.

Ad 2.Anbefales godkendt.

Ad 3.
Gruppe A og O anbefaler, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

Gruppe F, C og Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

Ad 4.Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. – 2. Kultur- og Fritidsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Udvalget afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 4. Kultur- og Fritidsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte genhusning af Hvidovre Pensionistforening i Sønderkærbygningen.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at genhusningen foretages ud fra administrationens foreslåede scenarie.

 

Ad 3.

Gruppe A og O stillede ændringsforslag om, at Pensionistforeningen tilbydes onsdage til deres festarrangementer.

For: Gruppe A, O, V og Ø.

Imod: Gruppe F og C.

Undlader: Liste H.

 

Ændringsforslaget godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Hvidovre Pensionistforening tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på onsdage.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at udgifter forbundet med genhusningen m.v. på 65.000 kr. ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige i 2019.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Pensionistforening, der består af ca. 250 medlemmer, skal genhuses fra den 1. januar 2020. Foreningen har pt. brugsret over en række lokaler på Risbjerggård, som grundet den planlagte etablering af den kommende bymidte delvist skal nedrives og istandsættes.

 

Foreningen har på Risbjerggård været enebrugere af et samlet areal på ca. 278 m² bestående af to opholdsrum (i alt ca. 107 m²), to spiserum (i alt ca. 66 m²) og et køkken (ca. 38,4 m²) i stueetagen samt kontor- og mødefaciliteter (i alt ca. 64 m²) på 1. sal. Herudover har foreningen til festbrug haft lejlighedsvis adgang til salen i stueetagen (ca. 188 m²). I alt har foreningen dermed haft adgang til ca. 466 m² lokalearealer på Risbjerggård (ekskl. toiletter og gangarealer). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Foreningens aktiviteter tæller billard, dart, underholdning og socialt samvær. Foreningen afholder fast fællesspisning (”lørdagsspisninger”) for ca. 50 medlemmer hver anden lørdag. Derudover afholdes fest (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden, hvor der gennemsnitligt deltager ca. 100 medlemmer.

 

Løsningsforslag
Administrationen har udarbejdet et løsningsforslag, der indebærer, at Hvidovre Pensionistforening genhuses i kommunalt ejede forenings- og institutionslokaler i Sønderkærbygningen (den gamle Sønderkær skole).

 

Hovedparten af de berørte lokaler benyttes i dag af gymnastikforeningen HVG37, mens enkelte lokaler anvendes af Hvidovre Musikskole, og løsningsforslaget vil derfor involvere sambrug af lokalerne. Sambrugen muliggøres af, at pensionistforeningens lokalebehov normalvis kun skal dække aktiviteter frem til senest kl. 17:00, mens HVG37 og musikskolen først skal anvende lokalerne om eftermiddagen og om aftenen.

 

Pensionistforeningen har godkendt administrationens forslag, og både HVG37 samt musikskolen har indvilget i at stille de berørte lokaler til rådighed for sambrug med pensionistforeningen.   

 

Lokaleanvendelse
Administrationens udarbejdede scenarie indebærer, at pensionistforeningen afholder daglige sociale aktiviteter i HVG37’s to klubrum (i alt ca. 84 m²) i kælderetagen, der i dag benyttes som opholdslokaler. Samtidig får pensionistforeningen adgang til HVG 37’s køkkenfaciliteter (ca. 17 m²) og toilet, der ligeledes er placeret i kælderetagen.

 

Billard- og dartaktiviteter foreslås afholdt i et opdelt afsnit af et stort undervisningsrum i kælderetagen, der i dag anvendes et par gange om ugen af musikskolen til større musikhold. For at foretage en fysik opdeling af lokalet; herunder sikre de forskellige brugeres inventar, foreslås det at opsætte en mobil skillevæg i lokalet. Pensionistforeningens del af undervisningsrummet vil ifølge det foreslåede scenarie herefter udgøre ca. 70 m². I kælderetagen vil pensionistforeningen desuden få råderet over et depotrum (ca. 15 m²); herudover forventes behov for opsætning af yderligere skabe til inventaropbevaring (ca. 5 m²). 

 

Pensionistforeningens bestyrelsesmøder o.l. foreslås afholdt i et undervisningsrum (ca. 48 m²) i stueetagen. Musikskolen anvender selv lokalet til mødebrug o.l., og det er aftalt, at pensionistforeningen reserverer lokalet gennem musikskolen.

 

Pensionistforeningens lørdagsspisninger og onsdagsfester foreslås placeret i musikskolens store koncertsal (ca. 203 m²) på første sal, hvortil foreningen også vil have adgang til tilhørende køkkenfaciliteter (ca. 15 m²).

 

Det foreslåede scenarie indebærer, at Hvidovre Pensionistforening får adgang til i alt ca. 457 m² lokalearealer (ekskl. gangarealer og toiletter). En plantegning over de berørte lokaler findes som bilag til sagen.

 

Hovedadgang til de nævnte lokaler foreslås placeret via Musikskolens hovedindgang i stueetagen, da tilgængelighed og adgangsforhold er optimale her grundet et fåtal af trapper.

 

Problemstillinger forbundet med genhusningen
Genhusningen af Hvidovre Pensionistforening via administrationens foreslåede scenarie indebærer en række problemstillinger.

 

Hvor pensionistforeningen på Risbjerggård hidtil har haft adgang til to toiletter, får foreningen i det foreslåede scenarie som udgangspunkt kun adgang til ét enkelt toilet i kælderetagen. For at imødekomme dette forhold forslår administrationen, at pensionistforeningen fra juni 2020 desuden får adgang til Hvidovre Privatskoles toiletfaciliteter (ligeledes beliggende på Sønderkærbygningens kælderetage), da Privatskolen på dette tidspunkt fraflytter det nuværende lejemål.

 

Det vurderes at være nødvendigt at etablere gelændere ved trappearealer mm. for at forbedre tilgængeligheden for Pensionistforeningen, da flere foreningsmedlemmer er gangbesværede.

 

Det vurderes desuden at være nødvendigt at etablere skabe til opbevaring af pensionistforeningens inventar og materialer. I kælderetagen forventes der således at kunne etableres ca. 5 skabe, der vil frigive i alt ca. 5 m² opbevaringsareal.

 

Afholdelse af festarrangementer i koncertsalen

Pensionistforeningen afholder i dag faste festarrangementer (”onsdagsfester”) hver tredje onsdag i måneden; i alt 8 gange om året. Da Musikskolens lungekor (koraktivitet for KOL-ramte) har faste hold i koncertsalen om onsdagen, vil begge aktiviteter ikke kunne afholdes i koncertsalen om onsdagen. Administrationen har derfor været i dialog med pensionistforeningen om muligheden for fremadrettet at placere foreningens festarrangementer om fredagen, hvor koncertsalen er ubenyttet, hvilket pensionistforeningen dog ikke ønsker.

 

Hvis pensionistforeningen fortsat skal kunne afholde fester om onsdagen skal lungekorets aktiviteter på de pågældende 8 årlige datoer derfor flyttes. Flytningen er logistisk ladsiggørligt, men vil potentielt kræve omlægninger i Musikskolens samlede holdplanlægning og dermed være ubelejligt for både brugere og undervisere.

 

Administrationen indstiller på denne baggrund til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt pensionistforeningen skal tilbydes adgang til Musikskolens store koncertsal til brug for foreningens faste festarrangementer på enten fredage eller onsdage.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård.

 

Ombygningen af Risbjerggård forventes igangsat den 1. januar 2020 og forventes afsluttet ultimo 2022.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af skabe til inventaropbevaring, montering af gelændere ved trappearealer samt opsætning af mobile skillevægge til brug for opdeling af lokaler samt flytteomkostninger vil medføre estimerede omkostninger på i ca. 65.000 kr.

 

Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse midler ekstraordinært finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme til aktiviteter for frivillige, idet der her vurderes at være ledige midler i denne størrelsesorden i 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommuner mulighed for at støtte foreningsaktiviteter, herunder at stille lokaler til rådighed for lokale foreninger.

Høring

Administrationen har været i dialog med både Hvidovre Pensionistforening, Hvidovre Musikskole samt gymnastikforeningen HVG37 omkring det skitserede scenarie for genhusningen.

Personalemæssige konsekvenser

Den kommunale rengøring vil fra den 1. januar 2020 rengøre de lokaler i Sønderkærbygningen, som Hvidovre Pensionistforeningen foreslås råderet over.

Arbejdstimerne til dette arbejde vil modsvare de arbejdstimer, der skulle være brugt på rengøring af foreningens nuværende lokaler på Risbjerggård, og der vil således ikke forekomme merudgifter til rengøring efter pensionistforeningens genhusning på Sønderkær.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

 

 

 

Miljømæssige konsekvenser

 

 

 

Bilag

 1. Plantegning over Sønderkær (pdf)
 2. Plantegning over Risbjerggård (pdf)
 3. Antal deltagere til pensionistfester (pdf)

12. Beslutning om skema A for etablering af 5 boliger for borgere med handicap

Beslutningstema

Boligselskabet Lejerbo Hvidovre henvendte sig i 2017 til Center for Handicap og Psykiatri med ønske om at omdanne to erhvervslejemål i Strandbyparken til ældre- og handicapegnede boliger. Center for Handicap og Psykiatri er udfordret i forhold til boliger til borgere, som er klar til at flytte i selvstændig bolig. Udfordringen omhandler især borgere, som er klar til at flytte ud fra et midlertidigt botilbud, idet der i tilstrækkelig grad mangler boliger i kommunen til denne borgergruppe.

 

Lejerbo Hvidovre har nu udarbejdet udkast til etablering af fem boliger i de to tidligere erhvervslokaler og ansøger hermed om kommunens godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende vedlagte skema A for fem ældreboliger i Strandbyparken, med de obligatoriske betingelser for tilsagn om støttede lån
   
 2. at godkende den foreløbige årlige husleje på 1.356 kr. pr. m2
   
 3. at godkende at Lejerbo Hvidovre afhænder en del af afdeling 20-0 til ny afdeling 20-2
   
 4. at Hvidovre Kommune meddeler tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til etablering af fem ældreboliger. Realkreditlånet er estimeret til at andrage 8 mio. kr.

 

 1. at der bevilliges et grundtilskud på 903.700 kr. finansieret af kassen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1 – 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. – 5.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte vedlagte skema A for fem ældreboliger i Strandbyparken, med de obligatoriske betingelser for tilsagn om støttede lån.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte den foreløbige årlige husleje på 1.356 kr. pr. m2.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lejerbo Hvidovre afhænder en del af afdeling 20-0 til ny afdeling 20-2.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune meddeler tilsagn om 100 % garanti for de nødvendige realkreditlån til etablering af fem ældreboliger. Realkreditlånet er estimeret til at andrage 8 mio. kr.

 

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der bevilliges et grundtilskud på 903.700 kr. finansieret af kassen.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. oktober 2017, om godkendelse af administrationens videre drøftelser med Lejerbo Hvidovre, om opførelse af boliger i de tidligere erhvervslejemål i Lejerbo Hvidovres afdeling Strandbyparken har resulteret i, at der nu foreligger en ansøgning om godkendelse af skema A for opførelse af 5 ældreboliger.

 

I almenboligloven betegnes boliger som ”ældrebolig”, når der er tale om boliger, der indrettes med henblik på at være bolig for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Skema A er betegnelsen for ansøgning fra bygherre med angivelse af skønnet anskaffelsessum, som er grundlaget for kommunens stillingtagen til godkendelse af projektet og tilsagn om støttede lån til finansiering af byggeriet.

 

Boligerne er alle 2-rums boliger, hvor størrelse og husleje er følgende:

 

Størrelse i m2

Månedlig husleje

46

5.198

54

6.102

58

6.554

62

7.006

76

8.588

 

 

Vurdering af boligbehov

Center for Handicap og Psykiatri har vurderet at der er behov for boliger, som kan anvendes til en del af de borgere, der indgår i Center for Handicap og Psykiatris målgruppe. Behovet dækker blandt andet boliger til borgere, som er klar til at flytte ud fra et midlertidigt botilbud. Udover det personlige aspekt for disse borgere, vil der være en økonomisk fordel ved, at denne borgergruppe får mulighed for at bo i en selvstændig bolig i Hvidovre.

 

Borgerne vil typisk have behov for forskellig grad af socialpædagogisk støtte, når de flytter til en selvstændig bolig. De fem boligers placering ved siden af hinanden kan bidrage til at den

socialpædagogiske støtte kan understøtte sociale kompetencer og

fællesskab, hvis det er relevant for de pågældende borgere.

 

Anskaffelsessummen

Anskaffelsessummen for de 5 boliger er 9 mio. kr. som er specificeret således:

 

Grundudgifter

790.000

Kr.

Entrepriseudgifter

6.349.000

Kr.

Omkostninger

1.898.000

Kr.

Anskaffelsessum

9.037.000

Kr.

 

Anskaffelsessummen finansieres således:

 

Grundkapitalindskud 10 %

903.700

Kr.

Beboerindskud 2 %

180.740

Kr.

Realkreditlån 88 %

7.952.560

Kr.

 

Forudsætninger for byggeriets påbegyndelse
Almenboligloven stiller krav om, at hvert byggeforetagende udgør en særlig afdeling af boligorganisationen. Opførelse af de 5 ældreboliger forudsætter derfor at de tidligere erhvervslejemål overdrages til en ny afdeling i boligselskabet for at opførelsen kan realiseres. Denne overdragelse forudsætter kommunal godkendelse.

 

Desuden skal der i medfør af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. stilles følgende betingelser for godkendelse af skema A:

 1. at de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011 (støttebekendtgørelsen) med senere ændringer gælder for tilsagnet, jf. § 30 stk. 1 i støttebekendtgørelsen
   
 2. at Lejerbo Hvidovre i sine aftaler om teknisk rådgivning i sine entrepriseaftaler lægger ABR (almindelige betingelser for rådgivning) og AB (almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed) til grund uden fravigelser, jf. støttebekendtgørelsens § 30 stk. 2.

 

 1. at Lejerbo Hvidovre til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet, jf. støttebekendtgørelsens § 30 stk. 3

 

Den videre proces
Lejerbo Hvidovre skal senest 9 måneder efter godkendelse af skema A fremsende ansøgning om godkendelse af skema B, som angiver anskaffelsessummen efter afholdt licitation.

 

Byggeregnskab i form af skema C skal fremsendes til godkendelse senest 6 måneder efter byggeriet færdiggørelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. oktober 2017 behandlede kommunalbestyrelsen som nr. 11 på dagsordenen punktet ”Mulighed for etablering af 3-4 boliger til borgere med handicap” og godkendte at administrationen fortsatte drøftelse med Lejerbo med henblik på etablering af boliger i Strandbyparken.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal grundkapital

Som anført under sagsfremstillingen indgår grundkapital med 903.700 kr. som en del af finansieringen. Grundkapital er en kommunal udgift, som er et rente- og afdragsfrit lån, som skal tilbagebetales, når afdelingernes økonomi tillader det.

 

Husleje og boligstøtte

Huslejen for de 5 boliger der etableres, er beregnet til følgende:

 

Størrelse i m2

Månedlig husleje

46

5.198

54

6.102

58

6.554

62

7.006

76

8.588

 

Beboernes indtægtsgrundlag vil typisk være kontanthjælp eller førtidspension. Boligstøtten vil, afhængigt af indtægt og huslejens størrelse ligge mellem 760 kr./mdl. og 3.532 kr./mdl. Den samlede kommunale udgift for de fire boliger skønnes at blive 13.000 kr./mdl., hvoraf 75% er en statslig udgift.

 

Kommunal garanti
Der er stillet krav om 100 % kommunal garanti for realkreditfinansieringen. Realkreditselskabet har anført følgende som begrundelse for garantikravet:

”Realkreditfinansieringen til ombygningen af erhvervslejemålene til ældreboliger vil være med krav om 100% kommunegaranti. Dette skyldes bl.a. vores vurdering af afdelingens ”levedygtighed”, grundet den meget beskedne størrelse.

Såfremt den nye afdeling med 5 ældreboliger efterfølgende sammenlægges med Lejerbo Hvidovre afd. 020-0, vil vi re-beregne kravet om kommunal garanti. Såfremt der i afdeling 020-0 ikke optages yderligere finansiering inden en eventuel sammenlægning med den nye afdeling, vil den kommunale garanti sandsynligvis kunne bortfalde, idet en udbygning af den eksisterende afdeling, med det beskrevne projekt ikke vil indeholde krav om kommunal garanti ”.

 

Garantistillelsen påvirker ikke den kommunale låneramme, da garantistillelse for finansiering af almene boliger ikke henregnes til kommunal låntagning jf. lånebekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 105, som fastlægger at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger (lovbekendtgørelse nr. 111 af 1. februar 2019).

 

Almenboliglovens kapitel 9, som indeholder bestemmelser om finansiering af nybyggeri.

 

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. som i § 30 fastlægger betingelser for at give tilsagn om ydelse af støttede lån (bekendtgørelse nr. 1226 af 14. december 2011).

 

Lov om kommunernes styrelse, som i § 41 bestemmer at beslutning om optagelse af garantiforpligtelser skal træffes af kommunalbestyrelsen (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget i sagen. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Bilag

 1. Budgetskema, Skema A (pdf)
 2. Skema A ansøgning (pdf)
 3. Skema A (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar - handicapboliger Strandbyparken (pdf)

13. Beslutning om salg af Parallelvej 47 til etablering af bofællesskab

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. juni 2018 besluttet, at der skal etableres et bofællesskab på Parallelvej 47.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterfølgende besluttet, at bofællesskabet skal etableres efter almenboligloven, og at det skal bestå af op til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning.

 

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til det fremtidige ejerskab for boligerne, og godkende salgsprocessen for byggegrunden på Parallelvej 47.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Parallelvej 47A-D sælges til et alment boligselskab med betingelse om, at der opføres et bofællesskab med op til 24 boliger på grunden

 

og hvis indstillingspunkt 1 godkendes

 

 1. at godkende udkast til salgsmateriale for salg af Parallelvej 47A-D
 2. at godkende, at salgsmaterialet udsendes til de under sagsfremstillingen nævnte almene boligselskaber med en opfordring til at give et tilbud på ejendommen med en frist på 6 uger
 3. at godkende, at administrationen bemyndiges til at foretage mindre rettelser i salgsmaterialet af juridisk eller teknisk karakter.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

Ad 1 – 4. Anbefales godkendt.

 

Punktet er flyttet til den åbne dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

For: Gruppe A,F,O,V og Ø

Imod: Gruppe C

 

Ad 1. – 4. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Parallelvej 47A-D sælges til et alment boligselskab med betingelse om, at der opføres et bofællesskab med op til 24 boliger på grunden.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til salgsmateriale for salg af Parallelvej 47A-D.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at salgsmaterialet udsendes til de under sagsfremstillingen nævnte almene boligselskaber med en opfordring til at give et tilbud på ejendommen med en frist på 6 uger.

 

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at foretage mindre rettelser i salgsmaterialet af juridisk eller teknisk karakter.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Den ubebyggede grund på Parallelvej 47A-D, hvor der tidligere har ligget en børneinstitution, er ejet af Hvidovre Kommune. Efter nedlæggelse af institutionen har det været på tale at sælge grunden med henblik på at opføre først rækkehuse og siden parcelhuse. På mødet den 26. juni 2018 besluttede kommunalbestyrelsen imidlertid, at der i stedet skal etableres et bofællesskab på grunden.

 

Efterfølgende traf Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 14. januar 2019 beslutning om, at der skal være tale om boliger til brug for botilbud, der etableres efter almenboligloven. Udvalget besluttede endvidere, at bofællesskabet skal bestå af op til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning med en prioritering af et stort fællesareal på i alt 200 m², en boligstørrelse på 50 m² og et serviceareal på 99 m². Det fremgår desuden af beslutningen, at:

 

”Etableringen af botilbuddet skal bygge på den bedste viden på området. Bl.a. kognitiv tilgængelighed, multifunktionelle rum, små enheder som en del af noget større.

 

Der skal tænkes i sundhed og velvære særligt for denne målgruppe.

 

Krav til processen vil efterfølgende være, at konkretiseringen af indretningen og indhold skal give mulighed for inddragelse af interessenter/borgere med særligt fokus på (eventuelle kommende) pårørende til beboere.”

 

Boligernes betegnelse
I almenboliglovens terminologi er det plejeboliger, der skal opføres.

 

Almenboligloven opererer med tre boligtyper: familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger.

Ældreboliger er karakteriseret ved, at de indrettes med henblik på at være bolig for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis der til bebyggelsen hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service, betegnes denne form for ældrebolig for plejebolig.

 

Ejerskabet til boligerne

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. januar 2019 blev der ikke taget stilling til ejerskabet til boligerne i bofællesskabet, hvilket derfor skal besluttes nu af hensyn til den videre proces.

 

Boligerne kan opføres og drives af et boligselskab, Hvidovre Kommune eller en selvejende institution.

 

Boligselskabers kerneaktivitet er i medfør af almenboliglovens § 6 stk. 1, at ”… opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter … ”. Boligselskaber har derfor stor ekspertise med opførelse og drift af almene boliger.

 

Hvis Hvidovre Kommune skal opføre og administrere boligerne, skal der tages stilling til, om kommunen kan varetage bygherrerollen, eller om der skal indgås aftale med en rådgiver, der kan varetage opgaven. Der skal også tages stilling til, hvorledes boligerne skal administreres. Her vil det være nærliggende at overgive administrationen til et boligselskab, som det er gjort med de almene boliger, som kommunen ejer.

 

Opførelse og drift af boligerne ved en selvejende institution forudsætter, at der oprettes en sådan, og at der indgås driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Hvidovre Kommune. Selvejende institutioner er karakteriseret ved organisatorisk autonomi og egen økonomisk forvaltning adskilt fra offentlige kasser.

 

Det er administrationens anbefaling, at Parallelvej 47A-D sælges til et boligselskab med en betingelse om, at de skal opføre og drifte boligerne, da boligselskaber har stor ekspertise som bygherre og driftsherre modsat kommunen og en potentiel selvejende institution.

 

Salgsproces

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at følge administrationens anbefaling om at sælge grunden på Parallelvej 47A-D til et alment boligselskab med henblik på at opføre og drifte boliger til et bofællesskab, skal kommunalbestyrelsen desuden tage stilling til processen for salget.

 

Der stilles ikke krav om, at salget skal ske ved et offentligt udbud, da salg til gennemførelse af offentligt støttet byggeri er undtaget fra kravet om offentligt udbud. Det står derfor frit for kommunen at vælge en køber og samarbejdspartner omkring projektet.

 

For at sikre den bedst mulige pris foreslår administrationen at sende det som bilag 1 vedlagte salgsmateriale ”Udbuds- og salgsvilkår ved salg af Parallelvej 47A-D, 2650 Hvidovre til opførelse af bofællesskab efter almenboligloven” til en række almene boligselskaber, som har boligafdelinger i Hvidovre Kommune, og opfordre disse til at komme med et tilbud på grunden.

 

Administrationen foreslår, at materialet sendes til følgende boligselskaber:

 

HvidovreBo v/FA09, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken v/UBSBOLIG, Hvidovre Boligselskab v/KAB, Avedøre Boligselskab v/KAB, Hvidovre Almennyttige Boligselskab v/DAB, Lejerbo Hvidovre v/Lejerbo, Boligselskabet Friheden v/KAB og 3B v/KAB.

 

Det foreslås, at fristen for at afgive tilbud på grunden fastsættes til 6 uger.

 

Efter udløb af fristen vil administrationen forelægge de indkomne tilbud fra boligselskaberne for kommunalbestyrelsen med henblik på at beslutte salg af Parallelvej 47 til højestbydende.

 

Plangrundlaget og tidsplan

Det nuværende plangrundlag giver ikke mulighed for at etablere et bofællesskab på Parallelvej 47A-D. Det er således en betingelse for salget, at der vedtages et plangrundlag, som giver mulighed for at realisere bofællesskabet som beskrevet.

 

De nødvendige ændringer i plangrundlaget gennemføres sideløbende med salget af Parallelvej 47A-D og forventes afsluttet i oktober 2020, jf. vedlagte bilag 2 ”Tidsplan for etablering af bofællesskab”

 

Bofællesskabets indretning og udformning

Efter salg af Parallelvej 47A-D til et alment boligselskab vil administrationen og boligselskabet i samråd med det politiske niveau detailplanlægge byggeriet og indretningen af bofællesskabet.

 

Der vil desuden ske løbende borgerinddragelse, som koordineres af den styregruppe, som blev nedsat af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 11. juni 2019. Styregruppen består af formand og et udvalgsmedlem fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, formanden for handicaprådet samt administrationen.

 

Udgangspunktet for detailplanlægningen af byggeriet vil være den politiske beslutning, som blev truffet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2019.

 

Herudover har administrationen vurderet, at en ét-plans løsning er mest hensigtsmæssig, hvilket også vil afspejle sig i det kommende plangrundlag.

 

Administrationen gør opmærksom på, at en godkendelse af indstillingen medfører, at eventuelle fortsatte drøftelser vedrørende salg til en fond eller lignende ikke kan videreføres, idet indstillingen indebærer, at Parallelvej organiseres efter reglerne i almenboligloven, og det betyder, at kommunen har den fulde visitationsret.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. juni 2018, punkt 25, besluttet, at Parallelvej 47A-D ikke skal sælges til opførelse af parcelhuse, men i stedet skal anvendes til bofællesskab.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterfølgende på deres møde den 14. januar 2019, punkt 4, besluttet, at der skal etableres et botilbud med op til 24 boliger for borgere med udviklingshæmning.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 11. juni 2019, punkt 5, nedsat en styregruppe bestående af formand og et udvalgsmedlem fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, formanden for handicaprådet samt administrationen, som skal stå for planlægningen af den videre borgerinddragelse.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. april 2019, punkt. 10, forudgående høring om kommuneplantillæg for bofællesskab på Parallelvej 47A-D, og på mødet den 27. august 2019 forventes Kommunalbestyrelsen at godkende igangsættelse af planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, som udskiller de fire ejendomme fra rammeområde 4B45 til et nyt rammeområde til anvendelse til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med serviceareal.

Økonomiske konsekvenser

Ved salg af Parallelvej 47 Hvidovre Kommune vil salgssummen blive tilført kommunens kasse.

 

Der er ikke afsat midler til opførelse af bofællesskaber på Parallelvej 47.

 

Såfremt grunden sælges til et alment boligselskab med henblik på opførelse af bofællesskaber, skal der afsættes 10 % (grundkapitalindskud) af anskaffelsessummen til Landsbyggefonden. Der skal ligeledes afsættes midler til anlæg af servicearealer, som er en kommunal anlægsudgift.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 105 som fastlægger, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes ældreboliger/plejeboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger (lovbekendtgørelse nr. 111 af 1. februar 2019).

 

Lov om Kommunernes styrelse § 68 som bestemmer, at salg af kommunens faste ejendom kan ske uden forudgående offentligt udbud, hvis salg sker til et boligselskab med henblik på opførelse af almene boliger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Salgsvilkår (pdf)
 2. Tidsplan for etablering af bofællesskab (pdf)

14. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at timepriser for 2019 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Det undersøges, hvordan de indirekte udgifter på 20 kr. er beregnet.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2019 for praktisk hjælp og personlig pleje.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

 

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

 

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

 

Center for Økonomi og Analyse har - grundet implementering af nyt omsorgssystem - ikke kunnet fremskaffe de relevante data og timeprisen er derfor prisfremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent.

 

De beregnede priser fremgår af nedenstående tabel.

 

Timepriser, private leverandører for 2019 (kr.)

Personlig pleje, dag

353

Personlig pleje, ubekvemme tider

492

Praktisk hjælp

353

 

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

 

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

 

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

 

Timepriser, private leverandører for 2018 (kr.):

Personlig pleje, dag

347

Personlig pleje, ubekvemme tider

484

Praktisk hjælp

347

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2018 på mødet den 30. oktober 2018 pkt. 16.

Økonomiske konsekvenser

De beregnede timepriser for 2019 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

 

Administrationen tager de indkomne høringssvar til efterretning.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje 2019 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar - Timepriser 2019 (pdf)

15. Beslutning om nyt medlem af Hvidovre Kunstråd

Beslutningstema

Hvidovre Kunstråd har udpeget Stinne Bo Schmidt som nyt rådsmedlem. Ifølge Kunstrådets vedtægter skal Kommunalbestyrelsen godkende nye medlemmer efter indstilling fra Kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.  

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende Stinne Bo Schmidt som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Stinne Bo Schmidt som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Stinne Bo Schmidt, som nyt medlem af Hvidovre Kunstråd.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kunstråd er et kommunalt nedsat råd, der har til formål at og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen gennem kvalitetsprægede kunstprojekter og -aktiviteter, udsmykninger og kunstindkøb.

 

Kunstrådet består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være professionelt arbejdende billedkunstnere og/eller kunstfaglige personer. Kommunalbestyrelsen godkender nye medlemmer efter indstilling fra Kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Da Solveig Isbrand har valgt at udtræde af Kunstrådet, er der behov for at udpege et nyt medlem til rådet. Kunstrådet peger i denne forbindelse på Stinne Bo Schmidt.

 

Stinne Bo Schmidt arbejder som lektor i dansk, billedkunst samt design og arkitektur på Nørre Gymnasium i København og har en cand.mag i dansk og billedkunst med tilvalgsfag i design og arkitektur. Stinne Bo Schmidt fungerer desuden som sekretariatskoordinator for KULT-skolerne, der er et samarbejde mellem fire københavnske skoler om kunstprojekter inden for bl.a. billedkunst, drama, film, litteratur mm.

 

Stinne Bo Schmidt bor i Hvidovre.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. marts 2012 etableringen af et kommunalt billedkunstråd. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunerne kan efter Kommunalfuldmagtsreglerne yde økonomisk støtte til kulturelle formål, herunder kunst. Efter § 5 i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, kan kommuner nedsætte lokale billedkunstråd til fremme af billedkunsten i lokalområdet. Rådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske spørgsmål, yde støtte til billedkunsten og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver.De nærmere regler om de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Medlemssammensætning - Hvidovre Kunstråd (pdf)
 2. Vedtægter for Hvidovre Kunstråd pr. 2-9-2014 (pdf)

16. Beslutning om ny model for aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger

Supplerende beslutningstema

Sagen har været sendt i høring hos Handicaprådet, Idrætsrådet og Samrådet. Notater med høringssvar er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage indkommende høringssvar til efterretning og godkende den nye model for beregning af medlemstilskud

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-08-2019

Godkendt.

 

Det præciseres at den nye ordning indfases over 3 år således at der er en 1/3 effekt første år, 2/3 efter andet år og fuld effekt i det 3 år.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-09-2019

Høringssvar anbefales taget til efterretning og ny model anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020 og tog indkomne høringssvar til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af indkommende høringssvar skal Folkeoplysningsudvalget beslutte om den nye model for beregning af aktivitetstilskud kan godkendes. Sagen sendes derefter til videre behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende høring

Sagen har været sendt til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet Hvidovre. Idrætsrådet og Handicaprådet har afgivet høringssvar. Disse er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte en model, som årligt fordeler aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

En arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget er kommet frem til en medlemstilskudsordning med en bestemt faktorinddeling, hvor beløbsstørrelserne i tilskud pr. medlem er differentieret efter aldersgrupper og egenbetaling. Ordningen foreslås indført med en 2-årig indfasningsperiode gældende fra 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2019

Godkendt.

 

Idrætsrådet vil informere om den nye ordning for de berørte foreninger.

Administrationen vil ligeledes orientere om ordningen på foreningsmøder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i april 2018 en ny arbejdsgruppe med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, som fik til hensigt at drøfte en eventuel ny model for aktivitetstilskud.

Arbejdsgruppen har i løbet af 2018 arbejdet frem imod, at kunne præsentere en ny gennemarbejdet model til Folkeoplysningsudvalget.

Arbejdsgruppen har taget højde for medlemsregistrering i CFR (Det Centrale Forenings Register), og har endvidere også taget højde for DGI-rapporten State Of The City, som detaljeret beskriver hvor Hvidovre Kommune har problemer med at aktivere aldersgrupper i foreningslivet.

 

Det blev besluttet i Folkeoplysningsudvalget at arbejdsgruppens arbejdsgrundlag var følgende:

 • at gøre det mere gennemsigtigt og lettere for foreningerne at udregne deres kommende tilskud, så disse kan indsættes i deres budgetter.
 • At gøre det administrativt lettere at forvalte.

 

Arbejdsgruppen har kortlagt og drøftet mange muligheder for en ny model, og er efter grundig gennemgang og gensidig forventningsafstemning nået til enighed om fremlæggelsen af en ny model for medlemstilskud til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Den nye model er faktorinddelt og medlemstilskuddet er opbygget på følgende måde:

 

 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 0-6 år
 • Faktor 2 gives til medlemmer mellem 7-12 år
 • Faktor 3 gives til medlemmer mellem 13-18 år
 • Faktor 1 gives til medlemmer mellem 19-24 år
 • Handicappede medlemmer gives faktor 2 uanset alder (der er derved ingen forskel fra eksisterende model)

 

Desuden tilføjes der yderligere:

 

 • Foreningernes tilskud må ikke overstige den totale egenbetaling for medlemmer under 25-år, dvs. kontingentindtægter og øvrig deltagerbetaling. I så fald reguleres tilskuddet ned til det totale beløb (som den eksisterende model).

 

Arbejdsgruppen foreslår en model med en ’overgangsordning’ på 2 år, som derved tager hensyn til de foreninger som ’mister’ mere end 15% i tilskud. Beløbet skal dog være minimum 5.000 kr.

Arbejdsgruppen foreslår, at man, indenfor den eksisterende tilskudsramme, finder midler til overgangsordningen. Det gøres ved at tage en lille procentdel fra de foreninger, som får et større tilskud ved den nye ordning. Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der det første overgangsår bliver reguleret med 2/3 i kompensation for det mistede, og i det andet overgangsår med 1/3 i kompensation. På den måde minimeres generne for foreningerne, som skal have mindre tilskud ved den nye model.

 

Det skal bemærkes, at det kun drejer sig om tre foreninger, som ’mister’ mere end 15% og minimum 15.000 kr. Det drejer sig om Hvidovre Volleyball Klub, TASK og Rosenhøj Boldklub. Disse foreninger tilbydes en overgangsordning.

 

Foreningen ”DUI Leg & Virke, Hvidovre afdeling” foreslås undtaget fra overgangsordningen, på grund af deres nylige omstrukturering og udskillelse af Cirkus Arcus. Samlet set bliver disse foreninger minimalt berørt af ændringerne.

 

Det er en enig arbejdsgruppe, som fremlægger og foreslår den nye model for tilskud (medlemstilskud) til politisk godkendelse samt at modellen skal være gældende fra 2020.

 

Arbejdsgruppen bemærker endvidere, at der ligger en fordel i, at det fulde budget vil blive uddelt hvert år, hvilket ikke er muligt ved nuværende model.

 

Bilaget indeholder foreningernes nuværende tilskud, tilskud ved beslutning om ny model, forskel i kroner og forskel i procent. Bilaget er vedlagt dagsordenspunktet som illustration.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 (punkt 2) blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. april 2018 (punkt 3) blev den aktuelle arbejdsgruppe nedsat. Her skulle der vælges tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 budgetteret med 5.325.583 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

aktivitetstilskud. Dette er besluttet fordelt ved Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2019.

Ved godkendelse, af en evt. ny tildelingsmodel, vil dette træde i kraft i 2020.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Såfremt den nye model bliver godkendt i Folkeoplysningsudvalget, vil sagen føres til høring i Idrætsrådet Hvidovre, Samrådet Hvidovre og Handicaprådet. Herefter genbehandles sagen i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter sagen sendes videre til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.


17. Beslutning om accept af Vejdirektoratets tilsagn om tilskud til supercykelstien Avedøreruten

Beslutningstema

Hvidovre og Københavns kommuner har begge fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets ”Pulje til fremme af Cyklisme” til supercykelstien Avedøreruten. Det er uvist om Københavns Kommune kan gennemføre deres del af projektet pga. manglende egenfinansiering.  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Hvidovre Kommune vil acceptere tilsagnet om tilskud fra Vejdirektoratet også selvom Københavns Kommune ikke realiserer deres del af ruten eller om projektet skal realiseres uden belysning og dermed uden tilskud eller om projektet skal opgives for nuværende.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte at:

A: Hvidovre Kommune accepterer Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” også selvom Københavns Kommune ikke gennemfører deres del af projektet. Egenfinansiering (60%): 2,9 mio. kr. eller

B: Hvidovre Kommune takker nej til Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” og realiserer projektet uden belysning på stien. Egenfinansiering (100%): 1,7 mio. eller

C: Hvidovre Kommune takker nej til Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” og projektet sættes i bero.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A, F, V og Liste H

Imod: Gruppe C

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen

 

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

 

Imod: Gruppe A, F, V, C og Liste H

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 3.Anbefales ikke godkendt.

 

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, V og Liste H

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-09-2019

Det bemærkes, at der ved en fejl henvises til indstillingerne 1-3. Det skal rettelig være punkterne A-C.

 

For: Gruppe A, F, og V.

Imod: Gruppe C, med en bemærkning om, at Gruppe C ønsker, at Hvidovre Kommune takker nej til Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” og projektet sættes i bero (punkt C).

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, om at godkende punkt A: Hvidovre Kommune accepterer Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” også selvom Københavns Kommune ikke gennemfører deres del af projektet med en egenfinansiering (60%)på 2,9 mio. kr., anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1.

A)

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

Godkendt.

 

B)

Imod: Gruppe A, F, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.

Ikke godkendt.

 

C)

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Ikke godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune accepterer Vejdirektoratets tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme”, også selvom Københavns Kommune ikke gennemfører deres del af projektet. Egenfinansiering (60%): 2,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Avedøreruten, der er fortsættelsen af Vestvoldsruten, løber fra Gammel Køge Landevej via Mågestien i Mågeparken og Strandengen over Kalvebodløbet langs Amagermotorvejen og videre i Københavns Kommune langs havneløbet til Ved Slusen. Kort over ruten er vedlagt som bilag.

 

Hvidovre og Københavns kommuner har begge ansøgt og fået tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratets ”Pulje til fremme af Cyklisme” til den strækning af Avedøreruten, der løber i henholdsvis Hvidovre og Københavns Kommune.

 

Tilskuddet er for Hvidovres vedkommende 1,9 mio. kr. For at opnå tilskuddet skal Hvidovre Kommune bidrage med en egenfinansiering på 2,9 mio. kr. til supercykelstien Avedøreruten.

 

Københavns Kommune har endnu ikke afsat midler til egenfinansieringen af Avedøreruten og det er uvist, om det sker inden deres frist for accept af tilsagnet, som udløber ved årets udgang. Hvidovre Kommunes frist for accept af tilsagnet udløber med udgangen af september og det har ikke været muligt at få forlænget fristen til årets udgang, som Københavns
Kommune har fået det. Vejdirektoratet begrunder afslaget med, at deres tilsagn er givet til Hvidovre Kommune uafhængigt af tilsagnet til Københavns Kommunes projekt og at Københavns Kommune har fået ekstraordinær udsættelse af acceptfristen på baggrund af den særlige situation, der foreligger i Københavns Kommune med en politisk beslutning om et meget lavt anlægsmåltal for 2019.

 


Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, om Hvidovre Kommune vil acceptere tilsagnet om tilskud, også selvom Københavns Kommune ikke realiserer deres del af ruten.

 

Hovedformålet med etablering af Avedøreruten er at skabe en bedre forbindelse mellem boligområder i både Hvidovre og København og virksomhederne på Avedøre Holme. Avedøreruten er en fortsættelse af Vestvoldsruten, der i Hvidovre løber fra Holbækmotorvejen i nord og til Gammel Køge Landevej. Fra boligområderne i Hvidovre er der forbindelse via Stavnsbjergvej, Avedøre Tværvej og Avedøre Stationsby til Vestvoldsruten.

 

Avedøreruten realiseres hovedsalig ved etablering af belysning på stien både på strækningen i Hvidovre og på strækningen i København. I Hvidovre indgår der desuden en række øvrige forbedringer, som prioritering af ruten ved krydsninger med andre stier, bedre belysning i de to tunneller og forbedringer ved krydsningen af Tårnfalkevej. De øvrige forbedringer på ruten i Hvidovre vil også uden lys på stien skabe en bedre forbindelse mellem boligområder i Hvidovre og virksomhederne på Avedøre Holme.

 

Belysning på stien vil have den effekt, at stien trygt kan benyttes også i de mørke timer af døgnet. Udgiften til belysning af stien udgør alene 60% af budgettet. Hvis Københavns Kommune ikke gennemfører deres del af projektet og dermed ikke etablerer lys på strækningen i København, er det relevant at overveje om det giver mening at etablere belysning på stien i Hvidovre. Et alternativ til at acceptere tilsagnet om tilskud (Indstilling 1A) eller at opgive projektet for nuværende (Indstilling 1C) er at gennemføre projektet, som planlagt dog uden at etablere belysning på stien (Indstilling 1B).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. marts 2015, som punkt 13, at forvaltningen kunne søge puljemidler til realisering af supercykelstien Vestvold Øst – ruten (nu kaldet Avedøreruten).

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2015, som punkt 13, at opgive projektet supercykelstien Avedøreruten for nærværende, da Avedøreruten ikke opnåede statslig støtte den 22. maj 2015.

 

Den 25. april 2017 godkendte kommunalbestyrelsen, at forvaltningen sammen med Københavns Kommune ansøger Vejdirektoratet om puljemidler til supercykelstien Avedøreruten.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigt 2019 er der i overslagsåret 2020 afsat 2,9 mio. kr. til projekt 2506, supercykelstien Avedøreruten, der udgør Hvidovre Kommunes egenfinansiering (60%) efter tilskud fra Vejdirektoratet. Etablering af belysning langs stien beløber sig til 3,1 mio. kr. og vil medføre en anslået årlig driftsudgift på 30.000 kr.

 

Sammenfatning af projektets økonomi:

 

Mio. kr.

2020

 

Indstilling

Egenfinansiering

Tilskud fra Vejdirektoratet

I alt

Indstilling A

Med tilskud og med belysning på stien

 

2,9

 

1,9

 

4,8

Indstilling B

Uden tilskud og uden belysning på stien

 

1,7

 

0

 

1,7

Indstilling C

Projektet opgives for nuværende

 

0

 

0

 

0

 

Retsgrundlag

Vejloven §8 Stk. 2.: ”Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens

veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende

foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt

mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kort over Avedøreruten (pdf)

18. Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan for Knud Larsens Byggecenter, Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4

Beslutningstema

Knud Larsens Byggecenter ansøger om, at vi sætter lokalplanarbejdet mv. i gang for deres ejendom, Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4. Lokalplanen skal sikre virksomhedens fremtidige drift, blandt andet ved at øge bebyggelsesgraden og udlægge et større byggefelt.

 

Bygge- og Planudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med en ny lokalplan og, i givet fald, beslutte principperne for indholdet i denne lokalplan.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der hæver den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 4E5.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4
 2. at godkende, at lokalplanen får et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen
 3. at forlange, at grundejer yder kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40 samt butikkens maksimale størrelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 23-10-2018

Ad 1.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 2.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 3.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Gruppe O bad om notat om lovliggørelse af forholdene inden kommunalbestyrelsens møde.

 

Ad 4.

 

For: Gruppe A og V.

Gruppe F, O, C og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Sagen udsættes.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 14-01-2019

Ad 1-3. Anbefales ikke godkendt.

 

Et enigt udvalg stiller forslag om, at Knud Larsen kommer med dokumentation for sine påstande, hvorefter sagen genbehandles. Herudover ønsker udvalget, at grunden på Søvangsvej 4 sammatrikuleres med erhvervsejendommen på Gammel Køge Landevej, og at grunden på Søvangsvej ryddes, så den nuværende byggeprocent reduceres.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Sagen tilbagesendes til Bygge- og Planudvalget med henblik på nye oplysninger, jævnfør udvalgets beslutning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 09-09-2019

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 4.

 

For: Gruppe A, F, O, C, og V

 

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at arbejdet med en ny lokalplan for ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537, samt Søvangsvej 4, igangsættes.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at lokalplanen får et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at det forlanges, at grundejer yder kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40, samt butikkens maksimale størrelse, igangsættes.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Bygge- og Planudvalgets beslutning af 14. januar 2019 og Økonomiudvalgets beslutning af 21. januar 2019, har Knud Larsen Byggecenter A/S, den 14. maj 2019, fremsendt en supplerende redegørelse. Redegørelsen er vedlagt som bilaget ”Brev af 14. maj 2019 fra Knud Larsen Byggecenter A/S”

 

I denne redegørelse beskriver ejer sin opfattelse af arealforholdene på stedet, herunder at åbne overdækninger ikke skal medregnes. Efter BR18, § 455, stk. 1, skal etagearealet beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager. For åbne overdækninger skal kun medregnes den del af arealet, der overstiger 25 % af bebyggelsens øvrige etageareal ved erhvervsbebyggelser, jf. § 455, stk. 4.

 

Administrationen har udarbejdet en revideret arealopgørelse jf. beregningsreglerne i BR18, se bilaget ”Arealopgørelse”. På de aktuelle ejendomme skal ingen af de åbne overdækninger medregnes i bebyggelsesprocenten. Den reelle bebyggelsesprocent for de to ejendomme under ét er af administrationen beregnet til 32,7.

 

Det skal bemærkes, at de bygninger, der er nævnt som værende opført uden byggetilladelse i arealopgørelsen, er placeret uden for byggefelt 1, jf. Lokalplan 439, § 7.4.

 

I redegørelsen begrunder ejer pladsbehovet til de allerede opførte og fremtidige bygninger med nødvendige arealer til returordning af mineraluld, overdækket opbevaring af trykimprægneret og forarbejdet træ, adskillelse af certificeret og ikke-certificeret træ, samt arbejdsmiljøet ved flytning af gipsplader.

 

Ejer redegør ikke for det tidligere fremførte udsagn om, at byggemarkedet forventes at skulle modtage rester af byggematerialer såsom afskær af gipsplader som følge af et kommende EU-direktiv. Administrationen har heller ikke kunnet eftervise, at et sådan krav er undervejs.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I brev af 12. september 2018, se bilag ”Lokalplanændring”, anmoder Klaus S. Hansen på vegne af Knud Larsens Byggecenter om, at Hvidovre Kommune påbegynder udarbejdelse af ny lokalplan, der sikrer virksomhedens fremtidige drift.

 

Virksomheden udtaler i skrivelsen, at den nugældende lokalplans bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet, og at virksomhedens drift møder udefrakommende krav mht. miljø og arbejdsmiljø. At skulle imødekomme disse krav vil kræve yderligere byggeri på ejendommen i form af overdækninger og lignende.

 

Fremover forventer Knud Larsen Byggecenter følgende udefra kommende krav/planer:

 • Modtagelse af byggepladsrestmaterialer såsom gipsafskær. Disse materialer skal midlertidigt stå under tag ifølge et kommende EU-direktiv,
 • Overdækning af trykimprægneret træ står pt. under åben himmel og skal på sigt under tag, for at hindre nedsivning til grundvand,
 • Overdækning/brandsikrede mindre bygninger for opbevaring af gasflasker,
 • Overdækning af kundekørearealer, samt
 • Nyt større vindfang på administrations- og butiksbygningen af hensyn til arbejdsmiljøet i kontordelen.

 

Tidligere sagsforløb og status

Hvidovre Kommune har 24. februar 2016 meddelt Knud Larsens Byggecenter dispensation for overskridelse af bebyggelsesprocenten med 0,9. Dispensation gives under hensyn til, at grundens overbebyggelse mindskes fra 2,5 % til 0,9 %. Bebyggelsesprocenten bliver herefter 30,9.

 

Hvidovre Kommune modtog 19. december 2016 endnu en dispensationsansøgning fra Knud Larsens Byggecenter om lovliggørelse af en nylig indrettet 1. sal. Dispensationsansøgningen blev den 8. februar 2017 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele afslag på dispensationsansøgningen.

 

Status er, at tømmerhandelen i dag har 4.877 m2 bebyggelse på deres ejendom og en bebyggelsesprocent på 34,7. Bebyggelsen omfatter blandt andet to bygninger med et samlet etageareal på ca. 850 m2 opført uden for lokalplanens byggefelt og uden byggetilladelse.

 

Gældende plangrundlag

Den nugældende Lokalplan 439, Område til erhvervsformål ved Gammel Køge Landevej, er fra 1998 og omfatter Gammel Køge Landevej 515-537, som udlægges til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 og bygningshøjde må maksimalt være 8,5 meter.

 

For ejendommen Søvangsvej 4 gælder Byplanvedtægt A15 fra 1976, hvori ejendommen udlægges til industriområde, nærmere bestemt mindre industri-, værksteds-, og lagervirksomhed, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af nettogrundarealet.

 

I Kommuneplan 2016 udgør de nævnte ejendomme rammeområde 4E5, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Område navn:  Gl. Køge Landevej 515-531

Generel anvendelse:  Erhvervsområde

Specifik anvendelse:  Butikker med særligt pladskrævende varer

Max bebyggelsesprocent: 30

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde:  8,5 m

Bemærkninger:  Stationsnært område. Butiksstørrelsen må ikke overstige 5.000 m2. Butiksstørrelsen for det særlige afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, må ikke overstige 2.000 m2.

 

Anmodningen om ny lokalplan vil også kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2016. I kommuneplantillægget hæves bebyggelsesprocenten fra 30 til 40 og butikkens tilladte størrelse øges fra i dag, hvor den maksimalt må være 5.000 m2, til fremover at kunne være maksimalt 5.600 m2. Økonomiudvalget skal tage stilling til påtænkte ændringer i kommuneplanen.

 

Ny lokalplanlægning

Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny lokalplanlægning og tillæg til kommuneplan. Lokalplanen bør omfatte ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4, matr.nr. 6g og 6m Avedøre By, Avedøre. Afgrænsningen af lokalplanen er vist i bilaget ”Forslag til afgrænsning af lokalplan”.

 

Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten hæves til 40 for at imødekomme tømmerhandelens anmodning. Den maksimale bygningshøjde fastholdes til 8,5 m.

 

Tømmerhandelen foreslår, at lokalplanen udlægger et stort byggefelt, men administrationen anbefaler at bebyggelsens placering i stedet reguleres med byggelinjer langs veje og naboskel.

 

Den eksisterende lokalplans bestemmelser om beplantningsbælter bør fastholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13 – 16 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ingen høring i denne fase af lokalplanlægningen.

Bilag

 1. Lokalplanændring (pdf)
 2. Forslag til afgrænsning af lokalplan (pdf)
 3. Besvarelse af spørgsmål om forholdene på Gl. Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4 (pdf)
 4. Brev af 14. maj 2019 fra Knud Larsen Byggecenter A/S (pdf)
 5. Arealopgørelse (pdf)
 6. Eksisterende forhold - luftfoto 7. maj 2018 (pdf)

19. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Kulturcenter Risbjerggård

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal frigive en anlægsbevilling for 2019 og 2020 til nedrivning og miljøsanering i forbindelse med byggeprojektet Kulturcenter Risbjerggård.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende frigivelse af anlægssum på 5,1 mio. kr., disponeret til nedrivning og miljøundersøgelser i 2019 og 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

For: Gruppe A, F, O, Steen Ørskov Larsen (C), Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Lisa Skov (C).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte frigivelse af anlægssum på 5,1 mio. kr., disponeret til nedrivning og miljøundersøgelser i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Omfang af nedrivning og miljøsanering i forbindelse med byggeprojektet Kulturgården Risbjerggård er nu afdækket og økonomien er estimeret på baggrund heraf.

 

Nedrivningsbudgettet er estimeret til 7,9 mio. kr. og omfatter bl.a. forundersøgelser, nedrivning, miljøsanering, bortskaffelse og deponi, opbygning af sandpude for nyt byggeri, forstærkning af Risbjerggårds fundament forud for renovering og sammenbygning med nyt byggeri, rådgivning og fagtilsyn under nedrivningen samt uforudsete udgifter.

 

Af nedrivningsarbejdet kan udgifter for 2,8 mio. kr. finansieres af den tidligere givne anlægsbevilling på 10 mio. kr. Der anmodes i forbindelse med den forestående nedrivning om frigivelse af anlægssum for 5,1 mio. kr. (7,9–2,8 mio. kr.).

 

Forundersøgelser, planlægning af byggeplads m.m. sker i 2019. Selve nedrivningen begynder primo 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møderne 26. april 2016, punkt 11, 25. april 2017, punkt 12, 24. april 2018, punkt 24 og 25, 9. oktober 2018, punkt 3 og 25. juni 2019, punkt 6 givet anlægsbevilling for samlet 11 mio. kr. i udgift og 1 mio. kr. i indtægt.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til miljøundersøgelser og nedrivning.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


20. Beslutning om at forberede infrastruktur til elbiler i Avedøre Green City

Beslutningstema

Som en del af projektet ”Avedøre Green City” kan Hvidovre Kommune bidrage med tiltag, der fremmer e-mobilitet, herunder elbiler. Tiltaget vil indgå i kommunens ansøgningen til EU-puljen ELENA.

 

Tiltaget går ud på at nedgrave tomrør, som der efterfølgende kan trækkes kabler i, så omkostningen til etablering af elbil-ladestandere i Avedøre Stationsby kan nedbringes.

 

Tomrørene kan desuden bruges til anden infrastruktur, f.eks. udrulning af fibernet, der skal bruges til Smart Energi-teknologien.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes, at der lægges tomrør ved gravearbejde planlagt i anden sammenhæng i Avedøre Stationsby i årene 2020-2022.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Udvalget imødeser en strategi for området i forbindelse med trafikstrategien.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne drøftes, at der lægges tomrør ved gravearbejde planlagt i anden sammenhæng i Avedøre Stationsby i årene 2020-2022.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Projektet ”Avedøre Green City” skal gøre Avedøre Stationsby til et demonstrationsområde for fremtidens energiløsninger, bl.a. med fokus på el-biler.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2019 en indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget om indtægtsbevilling for EU-tilskud til projektet POCITYF og yderligere ansøgning om EU-tilskud fra puljen ELENA. Kommunens andel i ELENA-projektet drejer sig om at fremme brugen af el-biler og anden e-mobilitet.

 

I Avedøre Stationsby er der brug for en løsning med fælles ladestandere for boligområder med fælles parkeringspladser, fordi det ikke er muligt at opsætte en privat ladeboks, som er den løsning som elbilejere med egen parkering har.

 

Boligområder med fælles parkering, der ønsker at opstille ladestandere, vil typisk, udover udgifter til selve ladestanderne, have større udgifter forbundet med nedgravning af kabler til ladestandernes placering samt udvidelse af elforsyningstavlen.

 

En vigtig og bekostelig del af etableringen af ladestandere er at sikre, at elinfrastrukturen er forberedt til det øgede elforbrug forbundet med opladning af elbiler. Dels skal der føres kabler til ladestanderens placering ofte medførende gravearbejde, og desuden skal ladestanderen tilsluttes elforsyningen, som typisk vil kræve en udvidelse af eltavlen. Gravearbejdet er ifølge Region Hovedstadens elbilsekretariat typisk det dyreste ved opsætning af ladestandere.

 

Hvidovre Kommune kan forberede el-infrastrukturen til opsætning af ladestandere, ved at der i forbindelse med allerede planlagt gravearbejde, f.eks. den igangværende renovering af fjernvarmenettet, nedlægges tomrør, som elkablerne efterfølgende kan trækkes i.

 

Tilskuddet fra EU’s ELENA-pulje vil bl.a. skulle bruges til koordinering af, hvor tomrørene skal lægges, så der sikres en sammenhængende rørføring på tværs af de forskellige gravearbejder.

 

Når først elinfrastrukturen er forberedt for ladestandere, er det let at etablere ladestandere i området, og boligforeningerne vil derfor have mulighed for at gå i dialog med operatører om etablering af selve ladestanderne.

 

På den måde er Hvidovre på forkant med EU’s nye Bygningsdirektiv, der indeholder krav til forberedelse for ladestandere ved nybyggerier og dybe renoveringsprojekter af såvel beboelsesejendomme som erhvervsbygninger.

 

Tomrørene kan desuden bruges til anden infrastruktur, f.eks. udrulning af fibernet, der skal bruges til Smart Energi-teknologien. Teknik- og Miljøudvalget ønskede på mødet 11. juni 2019 en forklaring af begrebet Smart energi (vedlagt som bilag ”Hvad er Smart energi?”).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalgets besluttede på mødet den 11. juni 2019, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre kan deltage i ansøgningen om EU-tilskud fra puljen ELENA med fokus på lav-temperatur fjernvarme og e-mobilitet.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. juni 2019:

2. at Hvidovre Kommune ansøger om 11,2 mio. kr. (1,5 mio. €) fra den europæiske centralbank (ELENA) til et sekretariat samt yderligere midler til konkrete energiforbedringer i Avedøre Green City.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ekstra tomrør foreslås afholdt af kommunen.

En lignende beslutning er allerede taget i Albertslund Kommune, der i forbindelse med nogle pilotprojekter har haft følgende udgift:

 

Pris for håndtering af rørene: 35,69 kr. pr. m.

Pris for tomrør ø50/42(normal str.):   8,00 kr. pr. m.

Pris for tomrør ø110 (brugt ét sted): 27,50 kr. pr. m.

 

Der vil være tale om ca. 1-3 km tomrør til en samlet pris af ca. 44.000 kr. – 160.000 kr.

 

I år 2020 skal der laves tekniske analyser af, hvor tomrørene skal lægges, så der sikres en sammenhængende rørføring. Denne udgift kan afholdes af tilskuddet fra EU’s ELENA-pulje.

 

For årene 2021-2022 skal arbejdet med at lægge tomrør udføres.

 

Dette drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Retsgrundlag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/844 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Det trådte i kraft 9. juli og skal være implementeret i medlemsstaternes lovgivning inden 10. marts 2020.

 

Efter Kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune kun støtte en aktivitet, hvis der er en

kommunal interesse i aktiviteten og den gavner almenvellet. Hvor der er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal aktivitet er til fordel for en enkeltperson eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende aktivitet, bliver ulovlig.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Flere el-biler i Avedøre Stationsby giver mindre luftforurening og sænker støjen fra trafikken, både lokalt, men også i nogen grad i hele kommunen, når bilerne kører til og fra stationsbyen.

Bilag

 1. Hvad er Smart energi? (pdf)

21. Beslutning om tillægsbevilling til vedligehold af kaj på Hvidovre Havn tilstandsvurdering

Beslutningstema

Administrationen har fået undersøgt tilstanden af Hvidovre havns kajkonstruktion. Det viser sig, at der er et alvorligt problem med flere konstruktioner. Rådgiverne anbefaler, at der snarest udskiftes ca. 105 m af spunsen (Det stykke jern, som er med til at holde kajen på plads) på den nordlige mole.


Den øvrige spuns anbefales udskiftet i løbet af de næste 5 år. Rådgiverne anbefaler endvidere, at der etableres anoder (teknisk anordning) på den spuns, som ikke er krakeleret endnu, så spunsens levetid forlænges.

 

Indtil der foreligger en plan og et budget for vedligeholdelse af kajkonstruktionen, vil administrationen foretage midlertidige reparationer i det omfang det kan lade sig gøre. Det betyder, at på sigt vil dele af kajkanten blive afspærret og bådpladser nedlagt, hvis der ikke afsættes budget til vedligeholdelse af kajkonstruktionen.

 

Det skal besluttes, om der kan gives tillægsbevilling til opsætning af anoder samt drøftes hvordan den fremtidige havnekaj skal vedligeholdes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering til efterretning.
 2. at godkende tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2019 til opsætning af anoder på eksisterende spuns, der ikke er krakeleret, finansieret delvist af uforbrugt budget på 212.177 kr. til drift af maritimt center i 2019 og delvist af kassen med 187.823 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-09-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-09-2019

Ad 1. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-09-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2019 til opsætning af anoder på eksisterende spuns, der ikke er krakeleret, finansieret delvist af uforbrugt budget på 212.177 kr. til drift af maritimt center i 2019 og delvist af kassen med 187.823 kr.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Administrationen udskiftede i 2018/2019 flere steder træet, der sidder yderst på kajen mod vandet. I forbindelse med udskiftningen af træet, blev der konstateret store krakelereringer i spunsen. Administrationen har derfor fået udarbejdet en tilstandsvurdering af hele kajkonstruktionen i havnen. Resultaterne foreligger nu (Vedlagt som bilag ” Hvidovre Havn Dykkerrapport. Juni 2019”).

 

Rådgiverne har konstateret en række forskellige problemstillinger ved tilstandsvurderingen. De væsentligste er:

1)     Krakeleret spuns og manglende funktion af eksisterende anoder.

2)     Manglende forankring.

3)     Molerne ligger for lavt.

4)     Havnebassinet trænger til uddybning.

 

Ad. 1

Spunsen er flere steder krakeleret og andre steder er den begyndt at tære. På de strækninger, hvor spunsen ikke er så tæret endnu, anbefaler rådgiverne at der opsættes anoder for at forlænge levetiden af spunsen. Rådgiverne vurderer, at det koster omkring 0,4 mio. kr. at opsætte anoderne og fjerne de gamle.

 

Rådgiverne anbefaler, at spunsen skal udskiftes på de sidste 105 meter på den nordlige mole. Dette skal ske snarest muligt og inden for det kommende år. Pris for udskiftning af spuns på de 105 meter er ca. 3 mio. kr.

 

Rådgiverne anbefaler, at den øvrige spuns i havnen udskiftes i løbet af de næste 5 år.

Estimeret pris for udskiftning af spuns i hele havnen er mellem 11-18 mio. kr. afhængig af hvilken løsning, der vælges.

 

Ad 2

Til at holde spunsen på plads er der et stykke jern (forankringen), der går ud i træet på kajen og ind i jorden under fortovet. Denne konstruktion holder spunsen og hermed også fortovet på plads, så disse ikke styrter ud i vandet. Styrken af dette jernrør er svækket. Det betyder sammenholdt med de store krakeleringer i spunsen, at kajen kan styrte i havnebassinet, hvis der f.eks. er tungere kørsel på fortovet.

 

Ad 3

Kajhøjderne ligger lavt i forhold til andre havne og bliver tit oversvømmet. Rådgiverne anbefaler at hæve kajhøjderne med 0,25-0,50 meter, således at oversiden kommer op i kote 1,5 m.  Prisen er ca. 1,8 mio. kr.

 

Ad 4

Rådgiverne anbefaler, at havnebassinet uddybes fra kajkant og en bådlængde ud. Dette anbefales gjort i hele havnen, således at vanddybderne bliver øget til 1,5 meter. Pris ca. 0,6 mio. kr. forudsat at det opgravede materiale kan flyttes længere ud på åbent hav. Da havnen har eksistereret i mange år, er der stor risiko for at havbassinnets bund er forurenet. 

Administrationen forventer derfor, at prisen bliver meget højere end de 0,6 mio. kr. for korrekt flytning og deponering.

 

Midlertidige løsning og plan for vedligeholdelse af havnekajen

Der er etableret en midlertidig løsning i denne sejlsæson på den nordlige kaj, så alle både kunne komme i vandet. Det vides ikke, hvor længe den midlertidige løsning kan holde. I den midlertidige løsning er der stadig en krakeleret spuns og forankringen har ikke den rette styrke. Derfor mener rådgiverne heller ikke, at den midlertidig foranstaltning er en løsning på problemet.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der snarest vurderes, hvad der skal gøres med havnekajen i forhold til vedligehold og der afsættes tilsvarende budget dertil. Sker det ikke, vil stien/fortovet over tid komme til at ligge ude i havnebassinet og arealet må spærres af. Det vil give en rekreativ forringelse for cyklister, fodgængere, vinterbadere m.v. som ikke længere kan benytte stien/fortovet og bådejere, som må finde andre bådepladser.

 

Indtil der foreligger en plan for, hvordan havnekajen skal istandsættes, vil administrationen gøre sit bedste for at opretholde det rekreative område ved at etablere midlertidige lappeløsninger. Det kan omfatte afspærring af dele af kajkanten og bådepladser må nedlægges.

 

I tilstandstandsvurderingen er beskrevet forskellige forslag til istandsættelse af kajen. Hvilket udseende og udtryk kajen i fremtiden skal have, skal ses i sammenhæng med den øvrige planlægning af havneområdet som helhed.

 

Administrationen vil på et senere tidspunkt forelægge forskellige løsningsforslag med anbefalinger, ligesom administrationen vil brugerinddrage klubberne i havnen i forhold til behov og udseende af kaj.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Til vedligeholdelse af Hvidovre Havn er der i budget 2019 afsat 221.193 kr. Dette budget er allerede opbrugt. Administrationen ansøger om tillægsbevilling til driften på 400.000 kr. i 2019 til opsætning af anoder på eksisterende spuns.

 

Tillægsbevillingen kan delvis finansieres af uforbrugt budget på 212.177 kr. afsat til drift af maritimt center i 2019. Resten kr. 187.823 kr. finansieres af kassebeholdningen.

 

 

Administrationen anmoder om at der på forslag til investeringsoversigt afsættes rådighedsbeløb på i alt mellem 13,7 og 20,7 mio. kr. afhængig af løsningsmodel. I 2020 vil løsningsmodel forelægges til endelig beslutning.

 

Foreløbige overslag uafhængigt af løsningsmodel:

Detailprojektering  0,5 mio. kr.

Opfyldning af moler  1,8 mio. kr.

Uddybning af havn  0,6 mio. kr. (forudsat at bundslam kan flyttes i forhold til grænseværdier)

I alt    2,9 mio. kr.

 

Foreløbige skøn på løsningsmodeller. Administrationen konkretiserer dem i 2020:

Træspuns =    14,2 mio. kr.

Beton overbygning =   17,8 mio. kr.

Stålspuns =    12,6 mio. kr.

Københavnerspuns =   11,5 mio. kr.

Promenadebro (kan ikke være i hele havnen) = 10,8 mio. kr.

 

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlæggets levetid

 

2020

2021

2022

2023

Efterfølgende år

Anlægssum i mio. kr.