Referat - Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 27. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Sara Benzon (F)

Bemærkninger

Søren Kirk deltog for Helle Adelborg. Katrine Høybye Frederiksen deltog for Sara Benzon. Karin Kofod deltog for Gert Wahl. Ømer Kuscu deltog for Finn Gerdes. Silas Fisker deltog indtil kl. 19 (under punkterne 1,2 og 10) i stedet for Lisa Skov.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Mikkel Dencker fungerende borgmester foreslog, at punkt 10 behandles som første punkt på dagsordenen. Kommunalbestyrelsen godkendte dagsordenen med denne ændring.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Ingen.


3. Medlemsforslag fra gruppe F og Ø om ikke at benytte indenrigsflyvning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med klimaet i kommunen. Udvalget skal kigge på, hvilke muligheder Hvidovre har for at bidrage til reduktion af klimabelastningen. Økonomiudvalget udarbejder kommissorium og forslag til bemanding.

 

For: Gruppe F, V og Liste H

Imod: Gruppe A, O, C og Ø

 

Forslaget ikke godkendt.

 

For: Gruppe F og Ø

Imod: Gruppe A, O, C, V og Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke forslaget, om at politikere og embedsmænd i udgangspunktet ikke benytter indenrigsflyvning i Danmark.

Sagsfremstilling

Forslag om at Hvidovre Kommune ikke benytter indenrigsflyvning

 

SF og Enhedslisten stiller forslag i Kommunalbestyrelsen om at politikere og embedsmænd i udgangspunktet ikke benytter indenrigsflyvning i Danmark. Det sker af klima- og miljøhensyn.

 

Fly udleder 3 % af den samlede udledning af CO2 i Europa og udledningen fra fly er stigende. I forhold til at rejse indenrigs i Danmark er fly ofte helt unødvendige og vi bør spare drivhusgasudledningen herfra.

 

Særligt i forbindelse med KL-møderne i Aalborg har vi konstateret at der heller ikke er en betydelig tidsmæssig gevinst ved at flyve.

 

Transportformerne skal derfor fremadrettet prioriteres, således når politikere og embedsmænd fra Hvidovre Kommune rejser indenrigs i Danmark:

 

 1. Kollektive transportformer som tog og bus
 2. Samkørsel i biler
 3. I helt særlige tilfælde fly

 

I forbindelse med KL-topmøder i Aalborg kan det overvejes at køre bus sammen med andre kommuner.

 

Hvidovre Kommunes brug af flyrejser rapporteres i Hvidovre Kommunes Grønne Regnskab.

 

Hvis det tjener Hvidovre Kommunes interesser bedst, og en indenrigsflyvning gør det muligt at nå flere relevante møder, så kan der dispenseres og benyttes indenrigsflyvninger. Sker dette så klimakompenserer kommunen eksempelvis ved støtte til projekter om skovrejsning. Den konkrete klimakompensation besluttes løbende efter hvor der er størst effekt for pengene.


4. Orientering om nødvendig ændring af KB-beslutning vedr. afholdelse af grundlovsceremonier

Beslutningstema

Administrationen er blevet opmærksom på, at det ikke indenfor lovgivningens rammer vil kunne lade sig gøre at efterkomme kommunalbestyrelsens beslutning om at afholde grundlovsceremonier for ansøgere til dansk statsborgerskab i juni og december, samt at invitere relevante ansøgere via e-Boks.

 

Kommunalbestyrelsen orienteres derfor om, at grundlovsceremonierne planlægges til afholdelse i marts/april samt september/oktober, og at relevante ansøgere ikke inviteres via e-Boks, men selv skal melde sig til, som varslet i offentlige opslag i Hvidovre Avis og på kommunens hjemmeside.

 

Grundlovsceremonien i 2019 forventes dog fortsat afholdt i december måned.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen:

 

 1. at tage til efterretning, at grundlovsceremonierne fra 2020 planlægges til afholdelse i marts/april og september/oktober.
 2. at tage til efterretning, at relevante ansøgere ikke inviteres til ceremonierne via e-Boks, men selv må tilmelde sig hos kommunen efter offentligt opslag i Hvidovre Avis og på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at grundlovsceremonierne fra 2020 planlægges til afholdelse i marts/april og september/oktober.

 

Ad 2.

Gruppe F stillede forslag om, at Hvidovre Kommune retter henvendelse til Udlændinge og Integrationsministeriet og KL om, at det skal sikres, at kommunen får de nødvendige oplysninger så invitationerne kan sendes personligt til de enkelte via e-Boks.

 

For: Gruppe A, F, V, Ø og Liste H

Imod: Gruppe O og C

 

Forslaget vedtaget.

 

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at relevante ansøgere ikke inviteres til ceremonierne via e-Boks, men selv må tilmelde sig hos kommunen efter offentligt opslag i Hvidovre Avis og på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Hvidovre Kommune retter henvendelse til Udlændinge og Integrationsministeriet og KL om, at det skal sikres, at kommunen får de nødvendige oplysninger så invitationerne kan sendes personligt til de enkelte via e-Boks.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der er vedtaget ny lovgivning på indfødsretsområdet, som indebærer, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal skrive under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven og respektere danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Den ceremonielle underskrivning af grundloven mv. påhviler kommunalbestyrelserne. Der er fastsat nærmere regler om afholdelsen af ceremonierne i bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2019. Kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at afholde ceremonier i 2019 er dog begrænset til afholdelse af en ceremoni i anden halvdel af 2019. Kommunalbestyrelserne skal herefter mindst to gange årligt ved offentligt opslag gøre ansøgere om dansk indfødsret (dvs. borgere som er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse) opmærksomme på muligheden for at medvirke i en grundlovsceremoni som forudsætning for at opnå dansk statsborgerskab.

 

Som følge af den nye lovgivning på området godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019, punkt 5, en indstilling fra administrationen om tilrettelæggelse af grundlovsceremonier for borgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab. Herunder at ceremonierne afholdes i juni og december måned hvert år, samt at relevante ansøgere inviteres via e-Boks.

 

Administrationen er imidlertid blevet opmærksom på, at det ikke vil kunne lade sig gøre at efterkomme kommunalbestyrelsens beslutning om at afholde grundlovsceremonier i juni og december, samt at invitere relevante ansøgere via e-Boks.

 

At ceremonierne ikke kan afholdes i juni og december skyldes, at love om indfødsrets meddelelse normalt træder i kraft netop i juni og december, og at ceremonierne efter § 1 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, skal afholdes tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at en sådan lov er trådt i kraft. Grundlovsceremonien i 2019 vil dog fortsat inden for lovgivningens rammer kunne afholdes i december måned som vedtaget i Kommunalbestyrelsen.

 

At ansøgerne ikke kan inviteres til ceremonien via e-Boks skyldes, at Hvidovre Kommune forud for tilmelding til ceremonien udelukkende er i besiddelse af de pågældende Hvidovreborgeres navne, som er optrykt i den pågældende lov om indfødsrets meddelelse. Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt Hvidovre Kommune, at man af ressourcemæssige årsager ikke vil tilbyde at fremsende nærmere personhenførbar information om de pågældende ansøgere forud for invitation til grundlovsceremonier. Da der dermed består forvekslingsmuligheder i forhold til personer, der ikke er optaget på love om indfødsrets meddelelse, vil det være for usikkert at invitere via e-Boks alene ud fra en persons navn.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 25. juni 2019, punkt 5, godkendte Kommunalbestyrelsen en indstilling fra administrationen om tilrettelæggelse af grundlovsceremonier for borgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab. Herunder at ceremonierne afholdes i juni og december måned hvert år, samt at relevante ansøgere inviteres via e-Boks.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Retsgrundlag

Indfødsretslovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. juli 2018 med senere ændringer.

 

Det følger af § 1, 1. pkt. i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier, jf. bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018, at grundlovsceremonierne skal afholdes tidligst en måned efter og senest fire måneder efter, at en lov om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om ændring af mødedatoer i forbindelse med budgetlægningsprocessen for 2020

Beslutningstema

Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL vil først blive gennemført i sidste halvdel af august 2019. Dette er årsag til, at kommunernes tidligere fastlagte budgetlægningsproces for 2020 vil blive forsinket. I den forbindelse er der lavet et nyt forslag til mødedatoer, der tager højde for den nye tidsplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til de nye mødedatoer godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Der afholdes temabudgetmøde onsdag den 18. september 2019 kl. 18.00 -20.00.


Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til nye mødedatoer.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har i brev af den 4. juli 2019 orienteret kommunerne om, at regeringen i sidste halvdel af august 2019 vil indlede økonomiforhandlingerne med KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner for 2020.

 

Det forventes, at en aftale er på plads i starten af september 2019. Regeringen har derfor taget initiativ til, at fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 ændres, så budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

 

Da kommunernes budgetlægningsproces for 2020 nu vil blive forsinket, skal kommunalbestyrelsen godkende de nye mødedatoer for budgetlægningsprocessen.

 

Fagudvalgenes budgetmøder foreslås afholdt mandag den 23. september 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 38, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev af 04.07.2019 fra social- og indenrigsminister Astrid Krag vedr. kommunernes og regionernes budgetlægningsproces for 2020 (pdf)
 2. Ændring af mødeplan 2019 (pdf)

6. Beslutning om godkendelse af den afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal Hvidovre Kommunes regnskab for 2018 endeligt godkendes, som fastlagt i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2018.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. april 2019 kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang. Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2018.

 

Hvidovre Kommunes revision, BDO, har den 14. juni 2019 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2018 og fremsendt endelig revisionsberetning – beretning nr. 21.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2019, og vedlægges desuden som bilag.

 

Efter den revisionsmæssige gennemgang af regnskab 2018 er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regnskabet. Rettelserne påvirker hverken resultatopgørelsen eller balancen.

 

Administrationen vil fremhæve følgende fra revisionsberetningen.

 

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.2, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

 

Revisionens bemærkninger

Det fremgår af afsnit 1.3.2, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

” Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.

 

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2018 en gennemsnitlig kassebeholdning på 637,7 mio. kr., hvilket er et mindre fald i forhold til regnskabsåret 2017, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 653,8 mio. kr.

 

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2018. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2019.

 

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Kommunen ses derfor ikke at have problemer med going concern. Vi har dog noteret os, at der budgetteres med kassetræk i budgetoverslagsåret 2020 i størrelsesordenen 56,8 mio. kr., hvorefter der forventes genopbygning af kassebeholdningen.” 

 

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 6, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og under stadig forandring. Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

 

Revisionen har konstateret fejl og mangler i administrationen af områderne:

 

• Merudgifter til voksne, jf. § 100 i Lov om social service

• Tillæg til pensionister

 

De konstaterede fejl vedrører:

• Opfølgning og beregning af Merudgifter til voksne

• Dokumentation og kontering af Tillæg til pensionister samt afholdelse af udgifter til husly, jf. servicelovens § 80 som personligt tillæg.

 

Revisionen vurderer, at der på de to områder er behov for en opstramning af sagsadministrationen, og anbefaler, at der tilrettelægges et ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager.

 

Administrationens respons

I forhold til revisionens bemærkninger om de sociale regnskaber oplyser Center for Handicap og Psykiatri, at der er iværksat en intensiveret indsats på de berørte sagsområder. Indsatserne vil bl.a. omfatte nye forretningsgange herunder fokus på lovgivning og ledelsestilsyn med kvalitetskontrol i enkeltsager.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. april 2019 kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang, pkt. 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til lov om kommuners styrelse § 36-42, (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019). Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2 træffe afgørelse med hensyn til revisionens enkelte bemærkninger til årsregnskabet.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune Årsberetning 2018 - 14.06.2019 (pdf)
 2. Hvidovre Kommunes regnskab 2018 (pdf)

7. Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskabs godkendte på sit møde den 26. juni 2019 en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2020. Det gjorde bestyrelsen med afsæt i interessentselskabets vedtægter § 6 stk. 5.

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Bidraget til tjenestemandspensioner i Hovedstadens Beredskab justeres årligt som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på beredskabets bestyrelsesmødet 20. juni 2018. 

 

Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1, og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020.

 

På bestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev forslag til budget 2020 indeholdende en justeret budgetfordelingsnøgle godkendt.

 

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct.

2019 B-nøgle

2020 B-nøgle

 

 

 

Albertslund

1,79

1,79

Brøndby

1,96

1,96

Dragør

1,13

1,13

Frederiksberg

8,33

8,33

Glostrup

1,32

1,32

Hvidovre

2,95

2,96

København

80,33

80,31

Rødovre

2,19

2,20

 

 

 

Total

100

100

 

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

 

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

 

Den 14. november 2018 behandlede bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter, som efterfølgende i 2019 er godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Kommunebestyrelsen for Hvidovre Kommune godkendte vedtægtsændringerne i marts 2019. Disse ændringer vil også, såfremt forslaget tillige godkendes af Ankestyrelsen i løbet af 2019, medfører at ejerkommunerne fremover ikke behøver at godkende den administrative justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner.

Politiske beslutninger og aftaler

-         Kommunalbestyrelsesmøde 29. september 2015, punkt 11 ”Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 20. december 2016, punkt 7 ”Godkendelse af forslag til regulering af fordelingsnøglen imellem ejerkommunerne i Hovedstadens Beredskab”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 28. august 2018, punkt 16 ”Godkendelse af arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 18. december 2018, punkt 5 ”Godkendelse af ny budgetfordelingsnøgle imellem ejerkommunerne, for Hovedstadens Beredskab”.

-         Kommunalbestyrelsesmøde 26. marts 2019, punkt 9 ”Vedtægtsændring, Hovedstadens Beredskab”.

Økonomiske konsekvenser

Budgetfordelingsnøglen for 2020 er indarbejdet i grundlaget for budget 2020, der blev godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 26. juni 2019.

 

Efter regulering af budgetfordelingsnøglen, og derved den del af det samlede bidrag som Hvidovre Kommune skal betale for 2020, skal Hvidovre Kommune bidrage 10,7 mio. kr. til Hovedstadens Beredskab i 2020.

 

I kommunens budget for 2020 er der inden den tekniske regulering afsat knap 11,0 mio. kr. til Hovedstadens Beredskab.

 

I mio. kr.

R2014

R2015

R2016

R2017

R2018

B2019

B2020

Samlede udg. HBR

 

 

526,7

572,9

584,8

577,2

595,2

Budgetdel Hvidovre (pct.)

 

 

2,97

2,97

2,94

2,95

2,96

Hvidovres bidrag (mio. kr.)

10,3

10,5

10,7

10.0

10.0

10,4

10.7

Udvikling i kommunens betaling til beredskabet fra 2014 til 2020.

 

Beløb for 2019 og 2020 er budget, øvrige beløb er jf. regnskab. Opstart af fællesskabet Hovedstadens Beredskab skete i 2016, og før dette fungerede beredskabet for Hvidovre Kommune via fællesskabet Vestegnens Beredskab. Udviklingen fra 2019 til 2020 er på 0,3 mio. kr., svarende til pris- og lønfremskrivning på 2,8 %. Denne fremskrivning er i overensstemmelse med beredskabets godkendte budget for 2020.

Retsgrundlag

Hovedstadens Beredskab er etableret som et fælleskommunalt selskab efter § 60 i den kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01 2019).

 

Selskabet varetager opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum.

 

Høring

 

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 


8. Beslutning om ændring af Kommuneplan 2016 - for offentlige formål og bofællesskab på Parallelvej 47A-D

Beslutningstema

Administrationen har i perioden 3. – 31. maj 2019 afholdt forudgående høring om et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen af ejendommene på Parallelvej 47A-D til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form af et tillæg til Kommuneplan 2016.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende igangsættelsen af et planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, som udskiller de fire ejendomme fra rammeområde 4B45 til et nyt rammeområde, og som ændrer anvendelse til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2019

For: Gruppe A,F,O,V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H

Imod: Gruppe C

 

Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelsen af et planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, som udskiller de fire ejendomme fra rammeområde 4B45 til et nyt rammeområde, og som ændrer anvendelse til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Den 30. april 2019 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring af tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer anvendelse for ejendommene på Parallelvej 47 til offentligt formål, bofællesskab og plejeboliger med servicearealer. På mødet den 30. april godkendte kommunalbestyrelsen det udarbejdede høringsmateriale. Se vedlagte bilag ”Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Parallelvej 47A-D”.

 

Gældende planforhold

 

I Kommuneplan 2016 er ejendommene på Parallelvej 47A-D udlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. I Kommuneplan 2016 er ejendommene omfattet af 4B45, der har følgende rammebestemmelser:

 

 • Generel anvendelse: Boligformål, åben-lav boligbebyggelse
 • Max. bebyggelsesprocent: 30
 • Max antal etager: 2
 • Max. bygningshøjde: 8,5 m

 

Offentlig høring

 

Der er i debatperioden indkommet 7 høringssvar til den forudgående høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse”. Høringssvarene er behandlet i administrationens notat, der er vedlagt som bilag ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændret anvendelse af ejendommene på Parallelvej 47A-D”.

 

De indsendte høringssvar kommer fra naboer til Parallelvej 47A-D og fra Grundejerforeningen Nymarken. Høringssvarene omhandler primært en bekymring og utryghed vedrørende planerne om, at få et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelser som nabo. Der spørges derfor ind til beboergruppen, da de bl.a. frygter at de nye beboere kan udgøre en fare for deres børn og kvarteret.

 

En af de bekymringer der også nævnes i høringssvarene, er den øget trafikbelastning ved 24 nye beboere. Her fremhæves det blandt andet, at Parallelvej er en smal vej, der ikke er egnet til 24 nye beboere, da der i forvejen er uhensigtsmæssige forhold for cyklister, og for børn der leger på vejen.

 

Generelt opfordrer indsigerne til at bevare den nuværende Lokalplan 465, hvor Parallelvej 47 A-D er udlagt til parcelhuse. Blandt indsigerne er der en bekymring for, at den foreslået planlægning af et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse vil medføre et værditab for deres ejendom.

 

Nyt plangrundlag

 

Høringssvarenes bemærkninger giver ikke administrationen anledning til at foreslå ændringer i kommuneplantillæggets indhold.

 

På baggrund af høringssvarene skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form at et tillæg til Kommuneplan 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 30. april 2019 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring af tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer anvendelse for ejendommene på Parallelvej 47, herunder til offentligt formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

 

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelsen af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet afgørelse om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på det kommende planlægningsarbejde.

Høring

Den forudgående høring blev gennemført i perioden fra den 3.- 31. maj 2019.

Bilag

 1. Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Parallelvej 47A-D (pdf)
 2. Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse (pdf)
 3. Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring af ændret anvendelse for parallelvej 47A-D.docx (docx)

9. Beslutning om forslag til Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan, der skal fastlægge anvendelsen af arealerne langs den sydlige side af Avedøre Tværvej til forskellige typer friarealer, institutioner og tekniske anlæg. Lokalplanen skal desuden give mulighed for at udstykke nogle af institutionsbygningerne i området.

 

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale over for Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej, så lokalplanforslaget kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Forslag til Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej.
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende, at der ikke skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
 4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 19-08-2019

Ad 1.-4. anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

 

Ad 3. 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.

 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Området for Lokalplan 468 omfatter Avedøre Stationsbys friarealer, der ligger mellem Avedøre Tværvej og den nordlige del af bebyggelsen i Bymuren. Området er afgrænset af Avedøre Tværvej, mod øst af Byvej, mod syd af bebyggelse Byporten i Avedøre Stationsby og mod vest af områderne omkring Vestvolden.

 

Området fungerer som grønt friareal for bebyggelsen Byporten i Avedøre Stationsby, Afdeling Nord. Området rummer også en række institutioner, foreninger, rekreative aktiviteter mv.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse og disponering som friareal til Avedøre Stationsby med mulighed for institutioner, tekniske anlæg og fælles aktiviteter. Formålet med lokalplanen er endvidere at muliggøre en udstykning af enkelte institutionsbygninger.

 

Baggrunden for lokalplanen er, at Avedøre Boligselskab, Afdeling Nord ønsker at udstykke bygningerne på Avedøre Tværvej 5 og 77 som selvstændige ejendomme. En udstykning af disse bygninger vil være i strid med anvendelsesbestemmelsen i Tillæg 1 til Byplanvedtægt A11, fra hvilken der ikke kan dispenseres.

 

Ønsket om at udstykke de to ejendomme stammer fra aftalen om frikøb af hjemfaldsdeklarationen, som kommunalbestyrelsen indgik den 21. august 2013 med de almene boligselskaber for boligerne i Avedøre Stationsby. Udstykningen er en konsekvens af frikøbsaftalen, idet boligorganisationerne ikke har hjemmel til at frikøbe institutioner.

 

Udstykningen skal ske, før hjemfaldsdeklarationen kan aflyses på de boligafdelinger, som institutionerne i dag er en del af. Lokalplanen skal derfor muliggøre udstykning af Avedøre Tværvej 5 og 77, men også sikre det fornødne plangrundlag for etablering af bedre og nye rammer for institutioner og beboerdrevne aktiviteter i området samt for at muliggøre klimatilpasning af området.

 

Det er hensigten, at de grønne friarealer, som i dag er præget af store klippede græsplæner, får større biodiversitet og mulighed for lokal afledning af regnvand. I lokalplanen gives der derfor mulighed for, at der kan etableres nye former for beplantning, som giver området en mere varieret beplantning, forskellige rekreative landskabsoplevelser og mulighed for klimatilpasning i form af regnbede. Konkret udpeger lokalplanen en række landskabsområder med hver deres identitet og beplantning.

 

Lokalplanens område har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt A11 samt Tillæg nr. 1 til Byplanvedtægte A11. Begge planer gælder for hele Avedøre Stationsby.

 

I Byplanvedtægt A 11 fastlægges områdets anvendelse og den overordnede placering af bebyggelsen. I det senere Tillæg 1 til Byplanvedtægt 11 A blev det fastlagt, at bebyggelsen skal opføres i overensstemmelse med tillæggets kortbilag. Arealerne langs Avedøre Tværvej har været udlagt til ubebygget område. Eksisterende lovlig bebyggelse og anvendelse har dog kunnet fortsætte som hidtil.

 

Byplanvedtægt A 11 med tilhørende Tillæg nr. 1 ophæves for det område, som er omfattet af Lokalplan 468 ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 4. januar 2017, punkt 5, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for dele af Avedøre Stationsbys friarealer, nærmere betegnet for arealerne mellem Avedøre Tværvej og bebyggelsen i Bymuren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

 

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

 

Lokalplanforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 2. september 2019 til den 1. oktober 2019. Under høringsperioden anbefales det, at der blive afholdt borgermøde.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

På baggrund af en screening har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej (pdf)

10. Beslutning om dispensation fra Byplanvedtægt H9 til overskridelse af bebyggelsesgrad, Bjergagervej 35

Beslutningstema

Milton Huse har på vegne af ejerne ansøgt om dispensation fra Byplanvedtægt H9 til at overskride den maksimale bebyggelsesgrad, det vil sige forholdet mellem det bebyggede areal og grundarealet. Byplanvedtægten tillader højst en bebyggelsesgrad på 0,20 mens ansøger ønsker en bebyggelsesgrad på 0,27.

 

Udvalget skal tage stilling til, om man vil meddele dispensation som ansøgt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. at godkende, at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation fra Byplanvedtægt H9 til at overskride bebyggelsesgraden på 0,20.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 19-08-2019

For: Gruppe O,Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe A.

 

Ad 1. godkendt.

 

Jævnfør Styrelseslovens § 23, begærer Gruppe A sagen i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes til næste kommunalbestyrelsesmøde.

 

For: Gruppe A, F, O, C, Ø og Liste H

Imod: Gruppe V

 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede at udsætte sagen til næste kommunalbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling

Center for Plan- og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der er den 20. juni 2019 meddelt afslag på en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af et enfamiliehus med garage med et bebygget areal på 250 m2på Bjergagervej 35.

 

Ansøger ønsker nu at reducere garagen i projektet, så der i stedet er et bebygget areal på 249 m2. Administrationen har således, den 15. juli 2019, modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at opføre et fritliggende enfamiliehus i én etage med et bebygget areal på 192 m2 og en integreret garage med et bebygget areal på 57 m2 - i alt et bebygget areal på 249 m2. Ansøgningen er vedlagt som bilag ”Ansøgning om byggetilladelse og dispensation, indsendt 15. juli 2019”.

 

Som led i denne byggeansøgning er der desuden ansøgt om dispensation fra Byplanvedtægt H9, § 5, stk. 1. Denne bestemmelse fastlægger, at bebyggelsesgraden ikke må overstige 1/5 af nettogrundarealet. Bygningshøjden fastsættes i samme bestemmelse til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage.

 

Grunden har et areal på 919 m2. Det bebyggede areal må således ikke overstige 183 m2.

 

Det ønskede enfamiliehus med garage medfører en overbebyggelse med 66 m2 og giver en resulterende bebyggelsesgrad på 0,27. 

 

I dispensationsansøgningen anføres det, at byplanvedtægten er fra 1958 og at det ansøgte byggeri ikke er i strid med nutidens krav til byggeri, idet gældende Bygningsreglement 2018 (BR18) tillader en bebyggelsesprocent på 30 samt et fradrag for garager mv. på indtil 50 m².

 

Mulighed for dispensation

Kommunen kan meddele dispensation til en større bebyggelsesgrad end angivet i byplanvedtægten, såfremt der er særlige planmæssige forhold, der kan begrunde dette.

 

I givet tilfælde er grundlaget for at opnå dispensation betinget af, at byggeriet overholder byggeretten, jf. BR18, §§ 168 – 186, dvs., at det opfylder gældende afstands- og højdeforhold mv., og at de ubebyggede arealer kan indrettes i overensstemmelse med BR18, §§ 393 – 402, dvs., at der indrettes tilfredsstillende udendørs opholdsarealer og parkering mv. på ejendommen.

 

Endvidere er det en betingelse, at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe, eller tilstræber at fastholde, ikke ændres. Den fastlagte/tilstræbte karakter af kvarteret er fritliggende villabebyggelser i én etage eller én etage med udnyttet tagetage, med et lille bebygget areal og relativt store udendørs friarealer.

 

Administrationens vurdering

Administrationen har foretaget en konkret og samlet vurdering i forhold til de hensyn, som byplanvedtægten skal varetage.

 

Til det bebyggede areal skal medregnes samtlige bygninger på ejendommen, herunder overdækninger, udhuse, drivhuse, legehuse mv. der måtte ønskes opført i fremtiden. Opførelse af en udnyttet tagetage vil derimod ikke øge bebyggelsesgraden. Intentionerne med at regulere via en bebyggelsesgrad er således, at tilskynde ejerne til at bygge i højden for derved at sikre, at mest muligt af grundens areal kan anvendes til udendørs friarealer og fornøden parkering.

 

Med en bebyggelsesgrad på 0,20 vil det være muligt at opføre et ganske betydeligt etageareal. I det aktuelle tilfælde vil det være muligt at opføre byggeri med et bebygget areal på 183 m².

Idet byplanvedtægtens § 5, stk. 1, åbner mulighed for at opføre en udnyttet tagetage vil der afhængigt af den valgte tagkonstruktion kunne indrettes et betydeligt etageareal i en udnyttet tagetage. En tagetage har typisk et etageareal, der svarer til ca. 80 % af stueetagens areal. Med et bebygget areal på 183 m2 kan der teoretisk opføres ca. 146 m2 i en tagetage, dvs. et maksimalt bolig- og garageareal på i alt 329 m2.

 

Administrationen vurderer, at overskridelsen af det bebyggede areal på 66 m2 er væsentlig i forhold til det tilladte i byplanvedtægten, hvorfor den alene vil kunne godkendes, såfremt der foreligger særlige planmæssige forhold, der kan begrunde det, at byggeretten, jf. BR18, §§ 168 – 186, er overholdt, og at opholdsarealerne er tilfredsstillende både i omfang og med hensyn til at være solbeskinnede mv. Endvidere indgår det i kommunens vurdering, at der skal sikres passende parkering på ejendommen.

 

I vurderingen af om opholdsarealerne er tilfredsstillende lægges der vægt på arealets størrelse og udformning. Der lægges vægt på, om arealet er opdelt på flere delarealer, og om de enkelte delarealer reelt har en størrelse, der gør dem egnede til opholdsarealer. Færdselsarealer og parkeringsarealer kan ikke indgå som en del af opholdsarealet, når det vurderes, om opholdsarealet er tilfredsstillende.

 

Passende parkering vurderes at være opfyldt ved anlæggelse af en p-plads og udlæg af en p-plads.

 

Der lægges vægt på, at der på store grunde er større friarealer end på små grunde, da dette er af afgørende betydning for karakteren af byggeriet.

 

Efter en samlet vurdering anbefaler administrationen, at der ikke dispenseres fra byplanvedtægtens bestemmelse om maksimal bebyggelsesgrad som ansøgt.

 

I den konkrete vurdering indgår følgende:

 • at der ikke er oplyst særlige planmæssigt relevante forhold på ejendommen, som kan begrunde en dispensation.
 • at det inden for byplanvedtægtens rammer vil være muligt at bebygge ejendommen med et boligareal, der er tidssvarende.
 • at ejendommen med det ansøgte projekt ikke vil have tilfredsstillende opholdsarealer. Administrationen vurderer, at grundens areal langs bygningens nordfacade har en bredde, der ikke er egnet for ophold. Ligeledes kan en stor del af arealet øst for bygningen ikke anses tilfredsstillende som opholdsareal, idet arealet ønskes anvendt til parkering og overkørsel. Dette efterlader grunden med et begrænset samlet areal på ejendommens vestlige side og syd for bygningen. Arealet vurderes ikke at være tilfredsstillende i forhold til grundens størrelse og byggeriets omfang.
 • at karakteren af det kvarter, som byplanvedtægten søger at skabe, eller tilstræber at fastholde, er under stærkt pres, hvorfor der som betingelse for dispensation til en større bebyggelsesgrad end umiddelbart tilladt skal være tale om en bebyggelse, som ikke virker dominerende på ejendommen i forhold til den tilstræbte karakter. Det ansøgte projekt vurderes at være dominerende i forhold til den tilstræbte karakter.

 

I dispensationsansøgningen anføres det, at byplanvedtægten er fra 1958 og at det ansøgte byggeri ikke er i strid med nutidens krav til byggeri jævnfør BR18. Uanset hvornår en byplanvedtægt er vedtaget, er det bestemmelserne heri, der er gældende indtil, der vedtages en ny lokalplan eller at lokalplanen aflyses.

 

Bestemmelsen om bebyggelsesgrad i gældende byplanvedtægt tilsidesættes ikke af bestemmelserne om byggeret i BR18, dette følger af § 166, der fastlægger at kapitel 8 (”byggeretten)” i BR18 ikke gælder, hvis en byplanvedtægt fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold.

 

Afvigelse fra byplanvedtægtens bestemmelse om bebyggelsesgrad tilsidesætter derved byggeretten i BR18 vedrørende bebyggelsesprocent. I relation til, at det ansøgte byggeri ikke er i strid med nutidens krav til byggeri skal det bemærkes, at bestemmelserne om byggeret i BR18 ikke er kravsbestemmelser, men fastlægger en umiddelbart ret – en byggeret.

 

Det er ligeledes administrationens vurdering, at bebyggelsesgraden, som fastsat i byplanvedtægten ikke er utidssvarende, men sikrer, at kvarteret fremstår som et hyggeligt og harmonisk villakvarter.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 19, stk. 1, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) nr. 1615 af 13. december 2017 med senere ændringer. Byplanvedtægt H9.

Høring

Der er ikke foretaget naboorientering efter planlovens § 20 på nuværende tidspunkt. Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet to uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, samt naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen.

Bilag

 1. Ansøgning om byggetilladelse og dispensation, indsendt 15. juli 2019 (pdf)
 2. Henvendelse fra ejer (pdf)
 3. Fotos (pdf)
 4. Byplanvedtægt H9 (pdf)
 5. Bebyggelses procent H9 (pdf)
 6. Beskrivelse af byggerier i området omkring Bjergagervej 35 (pdf)

11. Beslutning om procedure ved ekstraordinære behov for skoleskift

Beslutningstema

Enkelte børn i kommunen kan have behov for en ekstra hurtig afklaring, når der søges dispensation til optag på en skole, hvor der ikke er plads. Det kan eksempelvis dreje sig om anbragte børn eller børn i specialundervisningstilbud, der har behov for et nyt skoletilbud.  

 

Administrationen foreslår en smidigere procedure, hvor formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning i samråd med chefen for Center for Skole og Uddannelse ved ekstraordinære behov for skoleskift.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende administrationens forslag til en ny procedure.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 1. at godkende administrationens forslag til en ny procedure i forbindelse med ekstraordinære behov for skoleskift.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2019

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag til en ny procedure i forbindelse med ekstraordinære behov for skoleskift med den ændring, at bemyndigelsen til at dispensere gives til udvalgets formand og næstformand i forening, og at proceduren evalueres af udvalget efter 1 år.

 

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, da der er tale om en justering i forhold til delegationsplanen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag til en ny procedure i forbindelse med ekstraordinære behov for skoleskift, hvor formand og næstformand i forening gives bemyndigelse til at dispensere. Proceduren evalueres af udvalget efter 1 år.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Alle børn har krav på at blive optaget på deres distriktsskole, men der er også mulighed for optag på andre folkeskoler, såfremt der er plads.

 

I Hvidovre Kommune kan man søge dispensation hos Børne- og Uddannelsesudvalget, hvis der ikke er plads på den ønskede skole.

Ekstraordinære behov for andet skoletilbud

I kommunens specialundervisningstilbud arbejdes der løbende på at gøre det muligt for eleverne at vende tilbage til almenområdet - såfremt det vurderes at være muligt og til gavn for eleverne.

 

Det hænder eksempelvis også, at børn anbringes på et opholdssted for børn og unge, og at de i den forbindelse har behov for en frisk start på en ny skole.

 

Fælles for disse tilfælde er, at eleverne har et særligt behov for tryghed og støtte i forbindelse med skoleskift. Derfor går administrationen og involverede skoler ofte sammen om at finde det helt rigtige skoletilbud, så eleverne kan få så vellykket en opstart og skolegang som overhovedet muligt.

Plads på anden skole end distriktsskolen

Sommetider er distriktsskolen ikke det mest egnede skoletilbud for eleverne. Det kan eksempelvis skyldes trivselsmæssige udfordringer i de relevante klasser, eller at andre skoler i kommunen har et mere indgående kendskab til lige præcis de udfordringer, eleverne har.   

 

Er der ikke plads på den skole, der vurderes at være det mest egnede skoletilbud, skal der søges dispensation hos Børne- og Uddannelsesudvalget. Denne proces er forholdsvis lang, da der både skal indhentes skoleudtalelser, partshøres og udarbejdes et politisk dagsordenspunkt, inden sagen kan blive behandlet.

 

Samtidig har der i mange tilfælde allerede været drøftelser mellem forældre, administration og relevante skoler om mulighederne for overlevering og opstart, og den skole, der vurderes at være mest egnet, har måske tilmed sagt ja til at tage imod eleven.

 

Administrationen vurderer, at der af hensyn til barnets tarv og trivsel er behov for en smidigere procedure ved disse særlige behov for skoleskift, så indslusningen i de nye skoletilbud hurtigere kan påbegyndes.

Forslag til ny procedure

Administrationen foreslår en procedure, hvor formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning i samråd med chefen for Center for Skole og Uddannelse ved særlige behov for skoleskift.

 

Forældre eller værger inddrages naturligvis i processen, inden der træffes beslutning.  

 

Børne- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende blive orienteret om de beslutninger, der er truffet.

 

I langt størstedelen af de dispensationsansøgninger, som administrationen modtager, er det forældrene, der af forskellige årsager ønsker skoleskift for deres børn. I disse sager vil det fortsat være det samlede Børne- og Uddannelsesudvalg, der træffer beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. marts 2018, punkt 12, at grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner pr. årgang fastsættes til:

 

1 spor: 24 elever

2 spor: 48 elever

3 spor: 72 elever

4 spor: 96 elever

 

Børne- og Uddannelsesudvalget kan dog dispensere fra ovenstående regler, når optag på anden skole end distriktsskolen vurderes at være hensigtsmæssigt for eleven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Rammerne for klassedannelse fastsættes i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer).

Høring

Der er ingen høringsforpligtelse i forbindelse med beslutninger truffet efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5. 


12. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte om der er nok jord til udvikling af Holmene, når det henses til Københavns Kommunes udvidede planer. Der udarbejdes notat.

 

Charlotte Munch (V) spurgte, om det var muligt at lave en aftale med de hestepensionærer, der står tilbage på Stevnsbogaard, så de har mulighed for at blive til 31.december 2019. Det undersøges.