Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 30. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Helle M. Adelborg (A)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog for Helle M. Adelborg. Silas Fisker deltog for Steen Ørskov Larsen.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Viceborgmesteren foreslog, at punkt 9 udsættes.

 

Dagsordenen godkendt med den ændring, at punkt 9 udsættes.

 


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Ingen meddelelser.


3. Medlemsforslag fra Venstre og Socialistisk Folkeparti om eldreven trafik i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Forslaget henvises til Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Medlemsforslag fra Venstre og Socialistisk Folkeparti om eldreven trafik i Hvidovre Kommune

 

Hvidovre skal være mere eldreven for miljøet, klimaet og vores sundhed. De er allerede godt i gang i andre kommuner – f.eks. Frederiksberg som har udviklet en strategi frem mod 2030 samt Roskilde og København som satser på eldrevne busser.

Der er så mange gevinster i at blive eldreven og derfor skal Hvidovre kommune være med til at fremme udviklingen. Både for egne køretøjer, men også for alle de andre som bruger byens rum.

Med eldrevne køretøjer kan vi fremme FN’s verdensmål om at blive et mere bæredygtigt samfund.

Ud over de tydelige gevinster for miljøet, så er eldrevne biler også mere økonomiske og kan være med til at reducere de støjgener kommunen kæmper imod.

 

Derfor foreslår vi at Hvidovre Kommune udarbejder en strategi for eldreven transport, der bør tage udgangspunkt i de to hovedområder og etablere en række initiativer:

 

Privat bilisme

 • Udbrede ladestandere i byen (boligpolitik, kommunale p-pladser, samarbejde med erhverv og boligselskaber)
 • Etablere forsøg- og forskningsinitiativer
 • En årlig elbil-dag eksempelvis i samarbejde med foreninger, forhandlere og leverandører (for at udbrede viden og interesse)

 

Offentlig- og erhvervstransport

 • Dialog med trafikselskaberne om eldreven kollektiv trafik. Eksempelvis ønske om eldrevne busser senest i 2025, som i Københavns Kommune. Det er oplagt at samarbejde med København om elektrificering af de fælles buslinjer.
 • Krav om en stigende andel af el-transport hos leverandører til kommunen
 • Fordele for eldrevne biler
 • Åbenhed overfor forsøg med selvkørende trafik, så vi er med til at mindske trængsel i trafikken og øger sikkerheden

 

Hvidovre bør udvælge et indsatsområde, hvor vi går foran andre kommuner i landet, og bliver forbillede for andres initiativer. Dette kunne f.eks. gøres med følgende målsætning:

 

”Hvidovre ønsker at være den førende by i landet, hvor elbiler er tilgængelige for borgere, der bor i lejlighed.”

 

Dette er en af fdel’s (Forenede Danske Elbilster) fokusområder for 2019. Projektet skal lykkes ved at inddrage mange partnere som boligselskaber, DTU og andre uddannelsesinstitutioner, elstanderleverandører, elselskaber, boligselskaber og fundraising.

 

Indstilling:

1)     At Hvidovre Kommune udarbejder en strategi for ”en eldreven kommune” som fremlægges senest om 6 måneder.

 

2)     At Hvidovre i forbindelse med udarbejdelse af strategien udvælger et område, hvor Hvidovre ønsker at være førende og derfor deltager i udvikling, forskning og diverse forsøg med henblik på at skabe gode løsninger, eksempelvis at udbrede tilgængelighed til elbiler for borgere, der bor i lejligheder.

 

3)     Der nedsættes et opgaveudvalg inspireret af Bymidteudvalget med virke i et år med henblik på at udarbejde og implementere strategien. Udvalget består af Økonomiudvalget og et antal kvalificerede repræsentanter udvalgt blandt borgere og repræsentanter fra boligorganisationer, interesseorganisationer mv. Udvalget forbereder strategien til forelæggelse i Kommunalbestyrelsen og relevante fagudvalg samt Almenboligudvalget.


4. Medlemsforslag fra Gruppe O om udarbejdelse af en veteranpolitik for Hvidovre Kommune

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

For: Gruppe A, O, C og V

 

Imod: Gruppe F, Ø og Liste H med den bemærkning, at vi ønsker, at veteraner med psykiske og sociale problemer får hjælp, ligesom alle andre, der har behovet, bør få det. Vi skal hjælpe alle borgere og ikke udvælge særlige grupper, som f.eks. kan få den nødvendige specielle hjælp i særlige centre."

 

Medlemsforslaget vedtaget

Sagsfremstilling

Forslag

Gruppe O foreslår, at Kommunalbestyrelsen pålægger administrationen at udarbejde et forslag til en veteranpolitik for Hvidovre Kommune.

 

Begrundelse

Tusindvis af danskere, heraf flere hundrede Hvidovreborgere, har i årenes løb været udsendt i internationale missioner på vegne af Danmark, hvor de på mange forskellige måder har bidraget til at løse problemer og konfliktsituationer samt bidraget til udviklingen af andre lande. Hvert år markerer vi i Hvidovre Kommune på flagdagen, 5. september, disse veteraners særlige indsats.

 

Langt de fleste af de hjemvendte veteraner træder problemfrit tilbage på arbejdsmarkedet i deres gamle job eller i nye funktioner. Men en mindre gruppe kommer hjem med fysiske eller psykiske skader, som kalder på en særlig indsats fra deres omgivelser, til dem og deres pårørende.

 

I Hvidovre Kommune har vi endnu ikke nedskrevet en særlig politik eller strategi for hvordan vi hjælper denne gruppe borgere og deres pårørende. Derfor foreslås det, at administrationen skal udarbejde et forslag til veteranpolitik, som skal beskrive hvordan vi i Hvidovre Kommune både anerkender veteraner som en særlig gruppe borgere og hvordan vi bedst muligt hjælper de veteraner og deres pårørende, som måtte have brug for det, eksempelvis med hjælp til veteraner med fysiske eller psykiske mén eller til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvor veteranens kompetencer kan gøre gavn.


5. Medlemsforslag fra grupperne A, O, F og Liste H om at der til skoleområdet oprettes en driftspulje på 4 millioner i budgetåret 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Der blev omdelt en ny version af medlemsforslaget.

 

Medlemsforslaget vedtaget.

Sagsfremstilling

Medlemsforslag fra grupperne A, O, F og Liste H

 

Vi foreslår, at der til skoleområdet oprettes en driftspulje på 4 millioner i budgetåret 2019.

Puljen skal medvirke til at skabe tryghed hos forældre og lærere i, at der alene bliver tale om udvikling og ikke afvikling på specialundervisningsområdet. Samtidig skal den også sikre, at konsekvenserne af skolelederbesparelsen ikke placeres direkte eller indirekte på lærerne.

Puljen placeres i Børne- og Uddannelsesudvalget med indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Ny version af medlemsforslaget. (pdf)

6. Beslutning om Hvidovre Kommunes Regnskab 2018

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang 

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2018 overdrages til revisionsmæssig gennemgang.

Sagsfremstilling

Proceduren for behandling af kommunens årsregnskab

 

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

 

Af Styrelseslovens § 45 fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske således, at Kommunalbestyrelsen kan overdrage regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsåret.

 

Herefter gennemfører revisionen sin gennemgang af årsregnskabet, og revisionen skal afgive beretning om resultatet af revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

 

Administrationen indarbejder evt. bemærkninger til revisionens beretning før beretningen forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

 

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen – herunder de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – skal det reviderede regnskab indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

 

Årsregnskabet for 2018

Kommunens årsregnskab for 2018 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat – funktion 2. niveau.

 

I lighed med tidligere år består regnskabsmaterialet af ét hæfte, som indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

 

Der redegøres nærmere for årsregnskabets hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

Resultat af ordinær drift                                   125,9 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område              6,0 mio. kr.

Resultat i alt                                                      -1,1 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver                                 -100,2 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2018                                   291,9 mio. kr.

 

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2018. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger, der er givet i 2018).

 

Noter

Regnskabsopgørelse i mio. kr.

Budget 2018

Korrigeret budget

Regnskab 2018

 

A. Det skattefinansierede område

 

 

 

1

Indtægter

 

 

 

 

Skatter

   2.794,1

     2.784,5

    2.784,8

 

Tilskud og udligning

      912,7

        887,3

       878,3

 

Indtægter i alt

  3.706,8

    3.671,8

   3.663,2

 

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

 

 

 

2

Byudvikling, bolig og miljø

       -72,6

        -73,6

       -71,8

3

Transport og infrastruktur

       -98,2

        -87,0

       -82,7

4

Undervisning og kultur

     -729,6

      -737,7

     -726,7

5

Sundhedsområdet

     -313,0

      -322,7

     -308,6

6

Sociale opgaver og beskæftigelse

  -1.960,8

   -1.978,8

  -1.947,5

7

Fællesudgifter og administration

     -418,1

      -435,4

     -419,6

 

Driftsudgifter i alt

 -3.592,3

  -3.635,1

 -3.556,8

 

Driftsresultat før finansiering

     114,5

         36,7

      106,4

 

Renter m.v.

       17,9

         15,3

        19,5

 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

     132,4

        52,0

      125,9

8

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

 

 

 

 

Byudvikling, bolig og miljø

       -32,4

        -65,1

       -36,0

 

Transport og infrastruktur

       -31,2

        -33,8

       -28,5

 

Undervisning og kultur

       -11,6

        -14,1

         -8,1

 

Sundhedsområdet

        -5,3

        -17,0

       -15,1

 

Sociale opgaver og beskæftigelse

       -17,9

        -32,3

       -15,5

 

Fællesudgifter og administration

       -16,4

        -25,6

       -16,6

 

Anlægsudgifter i alt

    -114,8

      -187,8

    -119,9

 

 

 

 

 

 

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

       17,6

      -135,8

          6,0

 

B. Forsyningsvirksomheder

 

 

 

 

Drift (indtægter - udgifter)

        -2,6

          -3,5

         -7,1

8

Anlæg (indtægter - udgifter)

         0,0

           0,0

          0,0

 

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

        -2,6

          -3,5

         -7,1

 

C. RESULTAT I ALT (A + B)

       15,0

      -139,3

         -1,1

 

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det trykte regnskab er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2018, hvortil der henvises.

 

Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

 

Det samlede resultat udviser et underskud på 1,1 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både til det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 15,0 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 139,3 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til de områder på anlæg og drift, der har overført midler fra 2017 ind i 2018.

 

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 125,9 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt nettoafdrag på lån – disse poster udgør i 2018 i alt 133,6 mio. kr.

 

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et overskud på 6,0 mio. kr.  

 

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 7,1 mio. kr. Dette betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet er reduceret i 2018.

 

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 29,7 mio. kr. i 2018. Der er optaget lån for 35,5 mio. kr. i regnskab 2018 svarende til den opgjorte låneramme for 2017.

 

Afdrag på lån beløber sig til 49,2 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 70,9 mio. kr.

 

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.  

 

Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.784,8 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. lavere end oprindelig budgetlagt, idet kommunen har måttet nedsætte dækningsafgift til Region Hovedstaden som konsekvens af en nedsat vurdering af Hvidovre Hospital.

 

For så vidt angår driftsudgifterne udviser disse et mindreforbrug på i alt ca. 78 mio. kr., sammenholdt med det korrigerede budget. Dette hidrører primært puljefinansierede projekter, beskæftigelse samt medfinansiering af sundhedsvæsnet.

 

Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet, mens mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet skyldes lavere aktivitet på regionens hospitaler.

 

I det oprindelige budget var nettoanlægsudgiften 114,8 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på netto 119,9 mio. kr. og brutto 131,8 mio. kr.  Aktiviteten for 2018 har udgiftsmæssigt dermed været på normalt niveau for Hvidovre Kommune.

 

Servicerammen

Hvidovre Kommune havde for 2018 en serviceramme på 2.622,6 mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Det faktiske forbrug i 2018 har været på 2.632,2 mio. kr. og dermed en overskridelse på 9,6 mio.kr. i forhold til den udmeldte serviceramme svarende til ca. 0,4 %.

 

Overførsler til 2019

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019, fremgår det, at der foreslås overført nettomindreudgifter på driftsområderne på i alt 43,8 mio. kr. og på anlægsområderne 63,2 mio. kr. til 2019.

 

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2018 et kasseforbrug på 100,2 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen faldt fra 392,1 mio. kr. primo 2018 til 291,9 mio. kr. ultimo 2018. Dette skyldes i al væsentlighed poster på ”Øvrige finansforskydninger”, som udgør 71 mio. kr. Disse indeholder følgende væsentlige enkeltstående forhold: Der er afregnet A-skat for kommunens personale for 13 måneder i stedet for normalt 12 svarende til 40 mio. kr.; der er deponeret 9 mio. kr. for indtægt fra salg af HMN og der er registreret hensættelser på 12 mio. kr. vedrørende indefrosset grundskyld.

 

Likviditetsopgørslen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 14,6 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december.  Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabets likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

 

Det opgjorte kursværditab pr. 31. december 2018 på 14,6 mio. kr. afspejler det urealiserede kursværditab af porteføljen ved udgangen af 2018. Størrelsen af det opgjorte kursværditab har udelukkende sammenhæng med turbulensen på aktiemarkederne i 2018.

 

 

Finansieringsoversigt i mio. kr.

Budget

2018

Korrigeret budget

Regnskab

2018

Likvide beholdninger ultimo 2017

 

 

         392,1

Primokorrektion

 

 

               0

Likvide beholdninger primo 2018

 

 

        392,1

 

 

 

 

Tilgang af likvide aktiver:

 

 

 

+ / - Årets resultat

          15,0

       -139,3

          -1,1

+ / - Låneoptagelse

          29,7

          35,5

          35,5

+ / - Øvrige finansforskydninger

           -5,0

            6,2

         -70,9

Anvendelse af likvide aktiver:

 

 

 

Afdrag på lån

         -49,4

         -49,4

         -49,2

 

 

 

 

I alt ændring af likvide aktiver

           -9.7

       -146,9

         -85,6

 

 

 

 

Kursreguleringer

 

 

         -14,6

 

 

 

 

Likvide beholdninger ultimo 2018

 

 

        291,9

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 637,7 mio. kr. i 2018.

 

Forskellen på den opgjorte kassebeholdning og den gennemsnitlige kassebeholdning, består i at kassebeholdningen er den opgjorte kassebeholdning på en bestemt dag – ved årsregnskabet er det den 31. december. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres efter den såkaldte kassekreditregel, der måles som gennemsnittet af de daglige kassebeholdninger de seneste 365 dage. At der er stor forskel på disse to skyldes, at kommunen den sidste dag i måneden typisk har en lavere kassebeholdning som følge af, at lønninger og ydelser er udbetalt, samtidig med at kommunen først modtager indtægter primo den efterfølgende måned.

 

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2018 er tilfredsstillende.

 

Dette dækker over flere forhold:

 • Hvidovre Kommune har en drift der samlet set er i balance og kommunen overholder tilnærmelsesvis de centrale krav om overholdelse af servicerammen.
 • Aktiviteten på anlægsområdet er stabilt
 • De planlagte afdrag på den langfristede gæld (lån) mindsker fortsat kommunens gæld.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Regnskab 2018 skal ses i relation til sagerne om Overførsel af bevillinger mellem 2018 og 2019 på henholdsvis Drift og Anlæg, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 24. april 2019.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

 

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse, jf. styrelseslovens § 45, stk. 2.

Bilag

 1. Regnskab 2018 (pdf)

7. Beslutning om overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2018 til 2019

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet 2018, skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne tage stilling til overførsel fra 2018 til 2019 af uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2018 til 2019 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger) godkendes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 overføres til de respektive projekter i 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2018 til 2019 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger), samt at de uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 overføres til de respektive projekter i 2019.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

 

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2019 svarende til restbevillingerne fra 2018. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af disse restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

 

Det samlede bruttoanlægsforbrug udgør 131,8 mio. kr., mens indtægterne udgør 11,9 mio. kr. i regnskabet for 2018. Af vedhæftede bilag fremgår oversigt alene for de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser det samlede forbrug på projektet frem til ultimo 2018, den samlede anlægsbevilling, det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

 

Der foreslås samlet overført i alt 62,3 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter.

 

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan følgende opgøres

 

Fra 2017 til 2018: 105,2 mio. kr.

Fra 2016 til 2017: 104,5 mio. kr.

Fra 2015 til 2016:   83,2 mio. kr.

Fra 2014 til 2015:   72,9 mio. kr.

 

For overførslen fra 2018 til 2019 skal følgende tages i betragtning.

 

Der overføres for projekter, hvor der alene er tale om få måneders forskydninger for i alt 14,6 mio. kr. Der overføres midler til køb af ejendomme fra HOFOR og etablering af hjælpemiddelcentral i en af ejendommene på i alt 14,2 mio. kr. Endelig overføres der til Bymidteprojektet, udgifter til jorddeponering på Avedøre Holme, udgiftsbevillinger til Tumlehuset og Bytoften for i alt 12,2 mio. kr.  

 

Af bilaget fremgår forslag til overførsler de enkelte projekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2018, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 24.april 2019 og Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019.

 

Kassebeholdningen ultimo 2018 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger. Samlet set over budgetårene 2018 og 2019 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, Stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

 

I henhold til Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring kap. 2.1.2 Budgetoverførsel” kan overførsel finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.  

 

Efter styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen inden en af Økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Overførsler fra 2018 til 2019 - anlæg (pdf)

8. Beslutning om overførsler af mindreforbrug på driften fra 2018 til 2019

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018 skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne, tage stilling til overførsel af restbevillinger fra 2018 til 2019 på driften. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tillægsbevilling på 43,85 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2018 til 2019 godkendes. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2019.
 2. at tillægsbevilling på 17 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på budgetgaranterede områder godkendes.
 3. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 43,85 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2018 til 2019, samt at restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2019.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 17 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på budgetgaranterede områder.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2019.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

 

For at institutioner og øvrige driftsområder kan tilrettelægge en så hensigtsmæssig økonomisk planlægning som mulig, giver kommunens regler for overførsel mellem årene, rammerne for at overføre mindre-/ merforbrug fra det ene budgetår til det efterfølgende.

 

Hvert år opgøres, hvor meget af mindre-/merforbruget fra det forgangne regnskabsår, der - af hensyn til ovenstående - foreslås overført til indeværende budgetår. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af det korrigerede budget. Når der foretages overførselsberegning, sker det generelt efter konkret vurdering af overførselsposterne inden for de vedtagne overførselsregler.

 

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

 

1. Overførsel – kontraktvirksomheder (omfatter de af kommunens institutioner, der har en driftskontrakt)

2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt finansierede projekter)

3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er omfattet af de to førstnævnte)

 

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug på driften op til 5 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %. 

 

Ad 2. Overførsel efter særlige regler (puljer m.v.) sker som udgangspunkt med 100 %.

 

Ad 3. For så vidt angår øvrige driftsområder overføres mindreforbrug på serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres. Dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og udgifter til overførselsindkomster (lovbundne udgifter) undtaget fra overførselsadgang.

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 78,3 mio. kr. Der foreslås, at der overføres 43,85 mio. kr. på driftsområder under servicerammen og 17 mio. kr. på de områder, der er omfattet af budgetgarantien.

 

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 43,85 mio. kr., herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område, fremgår af bilag.

 

I praksis betyder dette, at servicedriftsbudgettet i 2019 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2019, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. I lighed med tidligere år og erfaringerne herfra, forudsættes det dog, at der vil blive overført et beløb i samme størrelsesorden fra 2019 til 2020, således at servicerammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2018.

 

Udviklingen i forbruget følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerammen.

 

I 2018 var der afsat 459,4 mio. kr. på udgiftsområder, som er omfattet af budgetgarantien og dermed reguleres via kommunernes bloktilskud.

 

Budgetgarantien kompenseres kommunerne for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder (overførselsindkomster). Baggrunden for denne ordning er et ønske om at beskytte kommunerne mod udsving i de konjunkturfølsomme udgifter. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på landsplan. Ved et eventuelt fald i udgifterne nedsættes tilskuddet tilsvarende. Budgetgarantien sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige overførselsindkomster modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud.

 

Det er forventningen at der i 2019 vil ske en nedregulering af bloktilskuddet i 2019 som følge af mindreudgifter i 2018 på 17 mio. kr. på overførselsområderne.

 

Budgetgarantien er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse mindreudgifter i 2018 overføres til 2019 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet i 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2018, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 24.april 2019 og Kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 43,85 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 17 mio. kr. vedrørende de budgetgaranterede områder – i alt 60,85 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019.

 

Kassebeholdningen ultimo 2018 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2018 og 2019 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, Stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

 

I henhold til Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring kap. 2.1.2 Budgetoverførsel” kan overførsel finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.  

 

Efter styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen inden en af Økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Samlet opgørelse - overførsler 2018 til 2019 - drift (pdf)

9. Beslutning om ændring af Kommuneplan 2016 - blandet byområde ved Immerkær 42

Beslutningstema

Administrationen har afholdt forudgående høring om et tillæg til kommuneplanen, der ændrer anvendelsen af ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende igangsættelsen af et planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, der udskiller en del af rammeområde 1E2, hvor anvendelsen ændres fra erhvervsområde til blandet byområde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

For: Gruppe A, O, F og V

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Sagen udsat.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2019

For: Gruppe A, F og O.

Imod: Gruppe C.

Liste H ogGruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-06-2019

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at der stilles krav om, at der udarbejdes et konkret detaljeret projekt, som sendes i forhøring hos borgerne i området.

 

For: Gruppe A,F, O, V og Liste H

Imod: Gruppe C og Ø

 

Ændringsforslaget vedtaget.

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H

Imod: Gruppe C og Ø

 

Kommunalbestyrelsen godkendte igangsættelsen af et planlægningsarbejde med et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, der udskiller en del af rammeområde 1E2, hvor anvendelsen ændres fra erhvervsområde til blandet byområde, samt at der stilles krav om, at der udarbejdes et konkret detaljeret projekt, som sendes i forhøring hos borgerne i området.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På sit møde den 25. september 2018 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde. Den 27. november 2018 godkendte kommunalbestyrelsen det udarbejdede høringsmateriale.

 

Med baggrund i dette havde administrationen udarbejdet et høringsmateriale i form af et debatoplæg, der beskrev spørgsmålet om ændringen af anvendelsen for Immerkær 42 og som kunne bruges i forbindelse med den forudgående høring. Se vedlagte bilag ”Forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42”.

 

Den forudgående høring omhandlede udelukkende den ændrede anvendelse. Selve de bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent forbliver uændrede.

 

Gældende planforhold

I Kommuneplan 2016 er ejendommen Immerkær 42 udlagt til erhvervsområde. Ejendommen udgør rammeområde 1E2, der har følgende rammebestemmelser:

 

 • Generel anvendelse: Erhvervsområde
 • Specifik anvendelse: Kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, transport- og logistikvirksomheder
 • Max. bebyggelsesprocent: 65
 • Max antal etager: 2
 • Max. bygningshøjde: 8,5 m
 • Bemærkninger: Stationsnært kerneområde

 

Området er udpeget som fortætningsområde i kommuneplanen. Det er målsætningen for disse stationsnære fortætningsområder, at der skal ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen.
 

Offentlig høring

Der er i perioden indkommet 11 høringssvar til den forudgående høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse”. Høringssvarene er behandlet i administrationens notat, der er vedlagt som bilag ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændret anvendelse af ejendommen Immerkær 42”.

 

Nyt plangrundlag

På baggrund af høringssvarene skal kommunalbestyrelsen beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at udarbejde et nyt tillæg til Kommuneplan 2016, vil administrationen foreslå, at eventuelle ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser først foretages, når der foreligger et projekt for ny bebyggelse på ejendommen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 25. september 2018, punkt 7, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse på ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 27. november 2018, punkt 8, det af administrationen udarbejdede høringsmateriale i forbindelse med den forudgående høring om ændret anvendelse på ejendommen Immerkær 42. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at den forudgående høring fandt sted i perioden fra den 11. december 2018 til den 20. januar 2019. I forlængelse af dette besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle afholdes et borgermøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

 

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Høring

Den forudgående høring blev gennemført i perioden fra den 11. december 2018 til den 20. januar 2019.

 

I forbindelse med den forudgående høring blev der afholdt et borgermøde, den 3. januar 2019, der også omhandlede forudgående høring om ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10B-D.

Bilag

 1. Forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42 (pdf)
 2. Samlede høringssvar fra forudgående høring om ændret anvendelse (pdf)
 3. Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ændret anvendelse af ejendommen Immerkær 42 (pdf)

10. Godkendelse af forudgående høring om kommuneplantillæg for bofællesskab på Parallelvej 47A-D

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 vedtaget et ændringsforslag om, at ejendommene på Parallelvej 47A-D ikke skulle sælges til opførelse af parcelhuse, men i stedet skal anvendes til et bofællesskab. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets har efterfølgende, den 14. januar 2019, besluttet, at bebyggelsen skal bestå af op til 24 boliger samt fællesareal.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil igangsætte en forudgående høring om tillæg til Kommuneplan 2016, samt om man i den forbindelse kan godkende administrationens udkast til debatoplæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen,

 

 1. at godkende gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der udskiller ejendommene på Parallelvej 47A-D i et nyt rammeområde til offentlige formål, øger bebyggelsesprocenten til 50 og reducerer etageantallet til én etage
 2. at godkende administrationens udkast til debatoplæg til udsendelse i forbindelse med den forudgående høring
 3. at godkende, at den forudgående høring sker med en debatperiode på 4 uger
 4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med debatperioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

For: Gruppe A, O, F og V

Imod: Gruppe C

 

Ad 1. – 4. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

For: Gruppe A, F, O,V og Ø.

Imod: Gruppe C,

Undlader: Liste H.

 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der udskiller ejendommene på Parallelvej 47A-D i et nyt rammeområde til offentlige formål, øger bebyggelsesprocenten til 50 og reducerer etageantallet til én etage.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens udkast til debatoplæg til udsendelse i forbindelse med den forudgående høring.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at den forudgående høring sker med en debatperiode på 4 uger.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med debatperioden.

 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Kommune ejer fire ubebyggede, sammenhængende ejendomme på Parallelvej 47A-D med et samlet grundareal på 3.191 m2. Grundene er udstykket og byggemodnet med henblik på frasalg til opførelse af parcelhuse.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at sælge grundene, men i stedet at etablere et bofællesskab på ejendommene, har administrationen nærmere undersøgt mulighederne for dette.

 

Det er hensigten at etablere et § 105/85-bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelser.

De tre største målgrupper blandt disse borgere er udviklingsforstyrrelse (autismespektrum), forandret virkelighedsopfattelse (skizoide/psykotiske tilstande) og udviklingshæmning. Der findes i dag ikke tilstrækkelig mulighed for at tilbyde disse borgere en bolig i Hvidovre på grund af deres særlige behov.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 14. januar 2019 besluttet sig for at ville arbejde videre med en løsning med op til 24 boliger á 50 m2, fællesrum med et samlet areal på 200 m2 og servicearealer på 99 m2. Det samlede etageareal vil således blive på ca. 1.499 m2, hvilket vil resultere i en bebyggelsesprocent på 47.

 

Ejendommene er i dag omfattet af Lokalplan 465, der udlægger området til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Boligerne skal anvendes til helårsbeboelse, og hver ejendom til parcelhuse må indeholde én bolig.

 

Der må efter planlovens § 19 ikke dispenseres fra anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, da disse udgør en del af planens principielle indhold. Derfor forudsætter en anvendelse af ejendommene til et bofællesskab, at der forinden udarbejdes og vedtages en ny lokalplan.

 

Kommuneplan 2016

En ny lokalplan skal udarbejdes inden for rammerne af og retningslinjerne i kommuneplanen, med mindre der samtidig vedtages et tillæg til kommuneplanen.

 

I Kommuneplan 2016 ligger de fire ejendomme inden for rammeområde 4B45, der har følgende rammer for lokalplanlægningen:

 • Udlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse
 • Maks. bebyggelsesprocent på 30
 • Maks. to etager
 • Maks. bygningshøjde på 8,50 m.

 

Det er gennem et tillæg til Kommuneplan 2016 nødvendigt at udskille de fire ejendomme i et nyt rammeområde til offentlige formål. Det foreslås, at et sådant nyt rammeområde gives følgende rammebestemmelser:

 

 • Anvendelse: Offentlige formål, bofællesskab, plejeboliger med servicearealer
 • Maks. bebyggelsesprocent: 50
 • Maks. etageantal: 1
 • Maks. bygningshøjde: 8,50 m

 

Ved væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, skal der gennemføres en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag mv. efter planlovens § 23c.

 

Den forudgående høring foreslås afholdt over en periode på 4 uger, formentlig i perioden fra den 3. til den 31. maj 2019. Det foreslås, at der ikke afholdes borgermøde i løbet af debatperioden, idet der endnu ikke foreligger mere konkrete planer for udformningen af bofællesskabet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. juni 2018, punkt 25, at undlade salg af grundene på Parallelvej 47A-D for i stedet at anvende disse til et bofællesskab.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 14. januar 2019, punkt 4, at arbejde efter scenarie 1, der indeholder op til 24 boliger á 50 m2. Dog skal der ud over 99 m2 til serviceareal etableres 200 m2 fællesareal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af plansagen for Hvidovre Kommune. Der vil blive redegjort for økonomien, når et projekt for bofællesskab fremlægges til politisk behandling.

Retsgrundlag

Forudgående høring af tillæg til kommuneplanen sker efter § 23c i planloven, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Parallelvej 47A-D (pdf)

11. Evaluering af borgerrådgiverfunktionen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage vedhæftede forslag til formål med, proces

for og metode til evaluering af borgerrådgiverfunktionen til efterretning. Evalueringen sker i samarbejde med Ishøj Kommune, som Hvidovre Kommune deler borgerrådgiverfunktionen med. Evalueringen planlægges at starte maj 2019 og forventes afsluttet ultimo 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

 1. at tage administrationens forslag til formål, med proces for og metode til evaluering af borgerrådgiverfunktionen, til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Kommunalbestyrelsen tog administrationens forslag til formål, med proces for og metode til evaluering af borgerrådgiverfunktionen, til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med en borgerrådgiver er at sikre borgernes retssikkerhed i henhold til behandling af sager hos kommunen. En borgerrådgiver er til for borgeren, og skal være med til at sikre, at borgerne forstår kommunens afgørelser, kender til egne muligheder for at klage over disse, ligesom borgerrådgiveren kan behandle borgerens klage over sagsbehandlingen i kommunen. Endelig kan borgerrådgiveren have til opgave at udarbejde en årlig rapport til byrådet/kommunalbestyrelsen med et læringsperspektiv på sagsbehandlingen. Ifølge lovgivningen (lov om kommunernes styrelse § 65e) er en borgerrådgiver en uvildig position og må derfor ikke organisatorisk have tilknytning til ”de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning”. En borgerrådgiver ansættes derfor af kommunalbestyrelsen/byrådet, og er placeret organisatorisk direkte herunder.

 

Ishøj og Hvidovre kommuner ansatte i 2016 en fælles borgerrådgiver, som bruger 1/3 af sin tid i Ishøj og 2/3 af sin tid i Hvidovre. Det blev ved samarbejdets indgåelse aftalt, at konstruktionen med fælles borgerrådgiver evalueres efter ca. 2 år.

 

Evalueringen vil derfor danne grundlag for en vurdering af, om der skal ske justeringer i borgerrådgiverens virke herunder ressourcefordelingen mellem Ishøj og Hvidovre.

 

Evalueringen vil indeholde følgende:

 1. Vurdering af værdien af at have ansat en borgerrådgiver i henhold til

a)     borgernes oplevelse og udbytte af at blive hjulpet med f.eks. at forstå afgørelser, egne klagemuligheder mv.

b)     det organisatoriske læringsperspektiv på sagsbehandlingen i kommunen.

 

 1. Vurdering af ressourcefordelingen Ishøj og Hvidovre kommuner imellem.

 

Metode

Der anvendes både spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews.

 

Spørgeskemaundersøgelse – borgerens oplevelse

Borgernes oplevelse (del 1.a) undersøges ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af de borgere, der har været i kontakt med borgerrådgiveren. Med spørgeskemaet ønsker vi større viden om borgerens oplevelse med borgerrådgiveren – var borgerrådgiveren den rette til at hjælpe borgeren, hvad drejede henvendelsen sig om, oplever borgeren det nemt at få kontakt til borgerrådgiveren, var borgeren tilfreds med den hjælp, som blev ydet etc.

Den konkrete model for spørgeskemaundersøgelsen afklares primo april.

 

For at overholde regler om persondatabeskyttelse er det borgerrådgiveren, som skal formidle spørgeskemaet til borgerne, da borgerrådgiveren ikke må videregive oplysninger om, hvem der har benyttet sig af råd og vejledning hos borgerrådgiveren. Det skal understreges, at borgerrådgiveren ikke hermed vælger, hvem der skal modtage spørgeskemaet, det fastsættes ud fra andre kriterier fx tidshorisont (f.eks. alle borgere, der har været i kontakt med borgerrådgiveren i første halvår af 2019). Vi forsøger på denne måde at finde frem til den bedst mulige metode i forhold til spørgeskemaundersøgelsen under de givne betingelser og lovkrav til persondatabeskyttelse.

 

Kvalitative interviews – det organisatoriske læringsperspektiv

Vurdering af den organisatoriske læring (del 1.b) undersøges gennem interviews med centerchefer, direktion og borgmestre i henholdsvis Hvidovre og Ishøj Kommune (betegnes som ledelsen fremefter). Der udarbejdes hertil en interviewguide (semistruktureret). Interviewene gennemføres af en konsulent fra begge kommuner. Konsulenten fra Hvidovre Kommune deltager således i alle interviews udført i Ishøj Kommune og omvendt. Hermed sikres læring på tværs af kommunerne, ligesom interviewsituationen vil blive oplevet med både ”interne og eksterne øjne”.

Med interviewene ønsker vi at blive klogere på, hvordan ledelsen oplever borgerrådgiverens bidrag med fokus på læring. F.eks. om borgerrådgiveren har været med til at belyse udfordringer i sagsbehandlingen og haft forslag til forbedringer.

Derudover ønsker vi at spørge til, hvordan ledelsen benytter sig af borgerrådgiveren, hvornår de er i dialog, hvordan de oplever samarbejdet mv.

 

Borgerrådgiveren inddrages i hele evalueringsprocessen, ligesom hun vil blive interviewet. Borgerrådgiverens årsrapport vil indgå som datagrundlag i alle dele af evalueringen.

 

Ressourcefordeling

Anden del af evalueringen vedr. ressourcefordelingen de to kommuner imellem vurderes ved hjælp af statistik og opgørelser af fx antallet af borgersager i de to kommuner, borgerrådgiverens tidsforbrug samt interview med borgerrådgiveren med fokus på, hvilke fordele og ulemper hun oplever ved, at funktionen er delt.

 

Tidsplan

 • april: Oplæg til evaluering fremlægges byrådet i Ishøj Kommune (d. 2. april) og kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune (d. 30. april)

 

 • maj-oktober: borgerrådgiver gennemfører spørgeskemaundersøgelse

 

 • april-juni: interview gennemføres i begge kommuner

 

 • august-november: analyse og skriveproces

 

 • november-december: endelig evaluering behandles af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune og byrådet i Ishøj Kommune.

 

Ressourcer

Konsulent Trine Lise Brander Christensen, Hvidovre Kommune og konsulent Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard, Ishøj Kommune vil i tæt samarbejde være ansvarlige for evalueringen. Der skal derfor afsættes tid til designforløb, dataindsamling, analyse, skriveproces samt afrapportering til direktion og politikere i begge kommuner.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3). Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).


12. Beslutning om tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at skabe balance i budgettet for det specialiserede område i 2019.

 

Den supplerende sagsfremstilling udfolder seks tiltag, der anbefales iværksat for at skabe balance.

 

På Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2019 blev det godkendt, at der, som del af budgetprocessen, igangsættes målrettet analysearbejde på folkeskolens specialundervisningsområde

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tættere styring samt større fleksibilitet i visitationsprocessen (tiltag A).
 2. at godkende tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud (tiltag B).
 3. at godkende løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (tiltag C).
 4. at godkende oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne (tiltag D).
 5. at godkende justering af inklusionsmodellen (tiltag E).
 6. at godkende omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialundervisningsområdet (tiltag F).
 7. at godkende at økonomirapporteringerne til udvalget indeholder et særskilt afsnit om udviklingen på specialundervisningsområdet.

 

Denne supplerende indstilling erstatter indstillingen i den oprindelig sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 2)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 3)
Imod: Gruppe A, O, F og Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales ikke godkendt.

 

Ad 4)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 5)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 6)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 7)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 8)

For: Gruppe A, O og F
Imod: Gruppe Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, O, F og C

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 4.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 5.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 6.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 7.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 8.

For: Gruppe A, O, F og C.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at merforbruget finansieres af kassen og indarbejdes i budgettet fremover.

 

For: Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe A, F, O, C og Liste H

 

 

Ændringsforslaget forkastet.

 

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H.

Imod: Gruppe V og Ø.

 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte tættere styring samt større fleksibilitet i visitationsprocessen (tiltag A).

 

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud (tiltag B).

 

 

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O og C.

Imod: Gruppe V og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (tiltag C).

 

 

Ad 5.

For: Gruppe A, F, O, V og C.

Imod: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne (tiltag D).

 

 

Ad 6.

For: Gruppe A, F, O og C og Liste H.

Imod: Gruppe V og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte justering af inklusionsmodellen (tiltag E).

 

Ad 7.

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H.

Imod: Gruppe V og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialundervisningsområdet (tiltag F).

 

 

 

Ad 8.

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H.

Imod: Gruppe V og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at økonomirapporteringerne til udvalget indeholder et særskilt afsnit om udviklingen på specialundervisningsområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Nedenstående beskrivelse udfoldelser tiltag, som administrationen anbefaler iværksættes, med henblik på at skabe balance i budgettet på specialundervisningsområdet.

 

De enkelte tiltag er knyttet op på beslutningsindstillingerne, og står i samme rækkefølge som indstillingerne.

 

Udfoldelse af tiltag

Den oprindelige sag opstiller fem tiltag til at skabe balance. Den supplerende sagsfremstilling er blevet udvidet med yderligere et tiltag, for at sikre større gennemskuelighed i sagsfremstillingen. De anbefalede tiltag er nedenstående:

 

 1. Tættere styring, samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
 3. Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud
 4. Oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne
 5. Justering af inklusionsmodellen
 6. Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialområdet

 

Ad A) Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces (Investeringstiltag)

Der skal arbejdes med tættere styring i forhold til at udvikle og sikre ensartethed af skolernes indstillinger til visitationen. Arbejdet har til formål at højne kvaliteten i det forebyggende arbejde, så det bliver tydeligere for den enkelte skole, hvilke muligheder der er for at inkludere det enkelte barn, så barnet kan bevare tilknytningen til sit nærmiljø. Derved bliver det også tydeligere for skolerne, hvornår et barn ikke længere profiterer af at være i et alment tilbud, men derimod har brug for et specialiseret undervisningstilbud.

 

Der skal arbejdes med muligheden for at skabe mere fleksible løsninger.

I den nuværende model kan PPR ikke yde økonomisk støtte til en skole, der ser et potentiale til at understøtte yderligere specialundervisningstiltag ind i almenområdet, med henblik på at bevare barnets tilknytningen til sin almenklasse. PPR har kun mulighed for at visitere til eksterne tilbud, enten i kommunens egne specialundervisningstilbud eller i tilbud uden for kommunen.

 

Fleksible løsninger kunne f.eks. være, at PPR understøtter, at der oprettes en lille gruppe for børn med samme udfordringer, eller tilbyde et enkelt barn særlig støtte i sin almenklasse, både i forhold til faglige eller sociale problemstillinger.

 

Ad B) Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Hvidovre Kommune har en højere personalenormering i egne gruppeordninger, end de øvrige samarbejdskommuner i netværk 6 (Vestegnskommunerne) I Hvidovre Kommune er der i gruppeordningerne forudsat 7 elever, mens de øvrige kommuner har 8 elever, med den samme medarbejdernormering. Ved en opnormering af antallet af elever i egne tilbud, vil gruppeordningerne fortsat være af høj kvalitet. Der har gennem det seneste år været arbejdet med denne mulighed i kommunens egne tilbud. En permanent løsning vil imødegå en del af behovet for køb af pladser i eksterne specialundervisningstilbud.

 

Herudover forslår administrationen, at der indarbejdes en rammereduktion på kommunens egne gruppeordninger og specialtilbud på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 3,4 %. Den samlede ramme til kommunens egne tilbud udgør ca. 73,5 mio. kr. Det foreslås, at udmøntningen af besparelsen sker i tæt samarbejde med skolelederne, således at besparelsen berører eleverne mindst muligt. Beløbet er nedjusteret fra 3,81 mio. kr. til 2,5 mio. kr., som følge af udsættelse af sagen.

 

Ad C) Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud (investeringstiltag)

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet kunne foregå hurtigere og dermed sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse eller nedlæggelse af grupper. Den løbende kapacitetstilpasning skal ligeledes sikre, at tildelingen af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag fortages kapacitetstilpasningen én gang om året.

 

Denne løsning betyder, at der hurtigere kan tilbydes lokale tilbud, således at kommunens børn og unge fortsat kan have en tilknytning til deres nærmiljø. Løsningen betyder ligeledes, at der kan oprettes ekstra grupper i tilknytning til en eksisterende gruppeordning, frem for at tilbyde pladser uden for kommunen, fordi egne tilbud er fyldt op.

 

Ved at kombinere fleksible løsninger og en løbende kapacitetstilpasning bliver det muligt at oprette små fleksible ordninger på skolerne, til børn med samme støttebehov, som derved kan få den rettet støtte i almenområdet.

 

Tiltaget finansernes af prisforskellen mellem et lokalt tilbud og et udenbys tilbud. De udenbys tilbud, der oftest visiteres til, ofte er private dagbehandlingstilbud til en pris der ligger væsentlig over prisen på egne tilbud. Samtidig reduceres udgifterne til kørsel.

 

Ad D) Oprettelse af ressourcegruppe på Gungehusskolen i tilknytning til E-klasserne (investeringstiltag)

I dag ses en stigning i antallet af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, der visiteres til tilbud uden for kommunen, hvilket i høj grad har været medvirkende til den store stigning i udgifterne på området.

 

Ved at oprette en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen, imødekommes de børn der i kortere eller længere perioder har behov for en ekstra indsats, ud over indsatsen i gruppeordningen. Det kan f.eks. være behov for solisttilbud i en periode. I dag visiteres denne børnegruppe til eksterne dagbehandlingstilbud. Erfaringer viser, at disse børn sjældent kommer tilbage til egne tilbud. Ved at oprette en ressourcegruppe, så vil disse børn stadig have en tilknytning til gruppeordningen, og samtidig få en større mulighed for at vende tilbage til deres gruppe og klassekammerater, når de kan profitere af det.

 

Oprettelsen af en ressourcegruppe vil i første omgang være en investering, da tilbuddets medarbejdere skal kompetenceudvikles, ligesom der skal tilføres flere faglige ressourcer f.eks. øget tilknytning af psykologbistand.

 

Tiltaget finansernes af prisforskellen mellem et lokalt tilbud og et udenbys tilbud. De udenbys tilbud, der oftest visiteres til, er ofte private dagbehandlingstilbud til en pris der ligger væsentlig over prisen på egne tilbud. Samtidig reduceres udgifterne til kørsel.

 

På nuværende tidspunkt udgør kørsel samlet ca. 6 mio. kr.

 

Ad E) Justering af inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu, én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før.

 

Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra et specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

 

Ad F) Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse til specialområdet

Det tilføres specialundervisningsområdet 6 mio. kr. fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse.

 

Det samlede specialiserede område

I budget 2019 blev der afsat 17,8 mio. kr. til inklusionsmidler, ud fra en forventning om, at kommunen i 2019 ville have ekskluderet 252 elever.

 

Af 5. september 2018 tallene fremgår det, at 275 elever er ekskluderet

 

Flere ekskluderede elever betyder, med den nuværende økonomimodel, at der udlægges 14,8 mio.kr til inklusion i stedet for de budgetterede 17,8 mio. kr. Det betyder en difference på 3 mio. kr., som automatisk vil tilflyde specialundervisningsområdet. Denne økonomimodel blev besluttet i 2012. Modellen har siden 2012 flyttet midler frem og tilbage mellem almenskolerne og specialundervisningsområdet i takt med udviklingen i antallet af ekskluderede elever.

 

Administrationen vil undersøge om der skal udarbejdes en ny økonomimodel for inklusionsmidler, der i højere grad tilgodeser inklusionsmidler lokalt.

 

Centrale udviklingsmidler i SKO

Der tilføres 3 mio. kr. fra Center for Skole og Uddannelses samlede udviklingsmidler.

 

Det betyder, at der er færre midler til efteruddannelse af bl.a. ledere, spydspidser, it-undervisning mm.

 

Midlerne kan disponeres til specialundervisningsområdet i 1 til 2 år. Derved bliver det muligt at omlægge området til fremadrettet at arbejde mere forebyggende, oprette flere lokale tilbud og generelt opbygge yderligere kompetencer lokalt, således at behovet for at sende børn og unge i tilbud uden for kommunen reduceres.

Supplerende økonomiske konsekvenser

De fremlagte tiltag vil reducerede det forventede merforbrug med 9,65 mio. kr.

 

Tiltag

Kr.

A)     Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

 

0,5 mio. kr.

B)     Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud.

 

2,5 mio.kr.

C)    Løbende kapacitetstilpasning i egne specialundervisningstilbud. (Investeringstiltag)

Finansernes af differensen mellem lokale tilbud og udenbys tilbud

 

0 kr.

D)    Oprettelse af ressourcegruppe (Investeringstiltag)

Finansernes af differensen mellem lokale tilbud og udenbys tilbud

 

0 kr.

E)     Justering i inklusionsmodellen.

 

0,65 mio. kr.

F)     Omlægning af midler fra centrale puljer i Center for Skole og Uddannelse.

 1. Fra det samlede specialiserede område
 2. Fra Centrale udviklingspuljer i SKO

 

 

3 mio. kr.

3 mio. kr.

I alt

9,65 mio. kr.

 

Med de nuværende kendte forudsætninger, vil der med det ovenstående forslag til nedbringelse af udgifter til specialundervisning, være et ikke finansieret forventet merforbrug på 2,35 mio.kr.

 

Administrationen følger udviklingen på området tæt, og det foreslås at der følges helt særskilt op på området i forbindelse med økonomirapporteringer pr. 31/3, 30/6, og 31/8.

Supplerende personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 2,5 mio. kr. svarer til

 

 • 4,5 fuldtidsstillinger, såfremt der regnes med speciallærerlønninger.
 • 5,9 fuldtidsstillinger, såfremt der regnes med pædagoglønninger.

 

Besparelsen svarer således til 5,1 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Beslutningstema

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser, herunder inden for autismespektrumforstyrrelser.

 

I Hvidovre har stigningen medført et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. på specialundervisningsrammen i 2019. Merforbruget skyldes bl.a., at der købes flere dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud.

 

Der er på den baggrund behov for at iværksætte en række tiltag, der kan skabe balance i budgettet på specialområdet i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende tiltagene til budgetoverholdelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

Undlod: Gruppe F, O, Cog Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

 

Henvendelse af 5. februar 2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget indgik ved sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Sagen udsættes til politisk drøftelse.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Forventet merforbrug på udgifter i 2019 og fremadrettet

En økonomisk fremskrivning af Hvidovre Kommunes specialundervisningsområde viser, at det vil være nødvendigt at foretage væsentlige tiltag for at sikre en overholdelse af budgettet for specialundervisning i 2019.Fremskrivningen viser et forventet merforbrug på knap 12 mio. kr. i 2019, såfremt der ikke foretages yderligere ændringer af indsatser på specialundervisningsområdet.

 

Baggrund for merforbrug

Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) samt børn med andre psykiatriske diagnoser.

 

Forandringerne i målgruppen af børn med behov for specialundervisningstilbud, en ufleksibel tilbudsstruktur samt manglende styring af visitationsprocessen har betydet, at der de seneste år er sket en stigning i forbruget. Stigningen er blandt andet sket inden for køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud. Dette har medført et pres på rammen for specialundervisning.

 

Tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 og fremadrettet

Der er fem overordnede tiltag, som kan sikre/bidrage til overholdelse af budgettet på området i 2019:

 

 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces
 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud
 3. Løbende kapacitetstilpasning
 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen
 5. Justeringer i inklusionsmodellen

 

Ad 1. Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Der skal sikres en tættere styring af området og en ensretning af indstilling til visitation. Samtidig skal der udvikles fleksible løsninger, der skal træde i stedet for visitation og bidrage til udviklingen af mindre indgribende indsatser.

 

Ad 2. Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Den økonomiske ramme for kommunens egne specialundervisningstilbud tilpasses, så den er i overensstemmelse med det samlede budget for området.

 

Ad 3. Løbende kapacitetstilpasning

Kapacitetstilpasningen skal fremadrettet foregå hurtigere og sikre større fleksibilitet i henhold til oprettelse/nedlæggelse af grupper samt sikre, at tildeling af midler svarer til det aktuelle børnetal. I dag er der kapacitetstilpasning én gang om året.

 

Ad 4. Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Antallet af børn med autismespektrumforstyrrelser, der visiteres til dagbehandlingspladser uden for kommunen, skal reduceres. Dette skal ske ved at oprette en ekstra gruppe i E-klasserne på Gungehusskolen.

 

Ad. 5. Justeringer i inklusionsmodellen

Inklusionsøkonomiens incitamentsbeløb/medfinansiering på ca. 130.000 kr. årligt pr. ekskluderet elev foreslås udmøntet pr. den 1. i måneden efter eksklusion og ikke som nu én gang årligt med udgangspunkt i antallet af ekskluderede elever pr. 5/9 året før. Herved styrkes både den økonomiske effekt og synligheden af incitamentsbeløbet. Det foreslås herudover, at såfremt en elev hjemtages til almenskolen fra specialundervisningstilbud i løbet af året, tilbageføres den forholdsmæssige andel af inklusionsmidlerne til den betalende skole.

 

Foruden ovenstående tiltag udarbejdes der i foråret 2019 en strategi for specialundervisningsområdet, der skal omhandle hele 0-18 års området. Strategien skal sætte rammen for den fremadrettede udvikling af specialområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

25. september 2012, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte Kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. Et af de tre mål var en inklusionsprocent på 98%.

 

29. april 2014, punkt 3: Kommunalbestyrelsen godkendte en ændring af målsætningen til ”at niveauet for inklusionsgraden i Hvidovre ikke som mål overstiger den af regeringen fastsatte grænse på 96%, men at graden af inklusion i stedet baserer sig på, at samtlige børn i Hvidovre Kommune skal befinde sig i det skoletilbud, der bedst imødekommer barnets situation og tarv.”

 

11. marts 2014, punkt 18: Børne- og Undervisningsudvalget godkendte rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune.

 

2. juni 2016, punkt 4: Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen.

 

24. oktober 2017, punkt 10: Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny budgettildelingsmodel for inklusion på almenområdet (Model 2) med virkning pr. 1. januar 2018.

 

20. juni 2017, punkt 9: Kommunalbestyrelsen godkendte, at et forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På specialundervisningsområdet kan der forventes merudgifter på knap 12 mio. kr. i 2019. Administrationen foreslår følgende indsatser for at nedbringe dette.

 

Tiltag

Beskrivelse

Forventet udgiftsreduktion

Tættere styring samt større fleksibilitet i den samlede visitationsproces

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

0,50

Tilpasning af økonomi i egne specialundervisningstilbud

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

3,81

Oprettelse af ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen

Tiltag, som vil bidrage til budgetoverholdelse på lang sigt, men som kan forventes at have effekt i 2019

Forudsættes udgiftsneutralt i 2019

Justeringer i inklusionsmodellen

Tiltag der kan forventes at have effekt i 2019

0,65

Antallet af elever i segregeret undervisning pr. 5/9-18 er lavere end forudsat

Færre udlagte inklusionsmidler i 2019 end forudsat

3,00

Prioritering af bl.a. uddannelsesindsatser - særskilt i 2019

Færre ledere på Master/Diplom, uddannelse af spydspidser, it i undervisningen.
Der afholdes ikke forældretil-fredshedsundersøgelse i 2019

3,00

I alt

 

10,96

 

Det er administrationens vurdering, at budgettet på specialundervisningsområdet, med ovenstående tiltag, stort set kan overholdes. I lighed med tidligere følges udviklingen på områdets økonomi månedligt.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 

 • Folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 20, stk. 2 og stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer)
 • Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer)
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014)
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (bekendtgørelse nr. 702 af 23. juni 2014).

Høring

Denne sag omhandler primært en tilpasning af budgettet på specialundervisningsområdet.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler. Der er ikke krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne, inden disse beslutninger træffes.

 

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, træffer kommunalbestyrelsen også beslutning om skolestrukturen, herunder om specialundervisning. Der er i dette tilfælde krav om, at der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, inden der træffes beslutning. 

 

Da en afgrænset del af sagen omhandler skolestrukturen - i form af oprettelse af en ressourcegruppe i E-klasserne på Gungehusskolen – har administrationen anmodet skolebestyrelsen på Gungehusskolen om at afgive en udtalelse omkring dette forhold. Udtalelsen vil foreligge ved Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen.

 

Sagen er i øvrigt sendt til Handicaprådet, som skal høres over alle initiativer af betydning for mennesker med handicap, jf. § 37 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med senere ændringer).

 

De indkomne høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Gungehusskolen og Handicaprådet vil blive ledsaget af administrationens eventuelle bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

En besparelse i Hvidovre Kommunes egne specialtilbud på i alt 3,81 mio. kr. svarer til

 

 • 6,8 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med speciallærerlønninger (gnsn.løn 2019 = 560.600 kr.) eller
 • 9 fuldtidsstillinger, såfremt der udelukkende regnes med pædagoglønninger (gnsn.løn 2019 = 423.000 kr.).

 

Besparelsen svarer således til 7,7 fuldtidsstillinger, hvis der regnes med en vægtet gennemsnitsløn på 491.800 kr.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om budgetoverholdelse specialundervisning (pdf)
 2. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Handicaprådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 4. Administrationens bemærkninger til høringssvaret fra Gungehusskolens skolebestyrelse (pdf)
 5. Henvendelse af 05.02.2019 fra Hvidovre Lærerforening til Børne- og Uddannelsesudvalget (pdf)

13. Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indsendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget bedes godkende ansøgningen, der er afsendt til Sundheds- og Ældreministeriet d. 20. marts 2019. Ansøgningen er afsendt med forbehold for endelig politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte perspektiverne i ansøgningen
 2. at godkende Hvidovre Kommunes ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O, Fog Ø
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen


Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-04-2019

Ad 1)

Drøftet.

 

Ad 2)

For: Gruppe A, O, Fog Liste H
Undlod at stemme: Gruppe C, idet stillingtagen afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad 1. Drøftet.

 

Ad 2Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen drøftede perspektiverne i ansøgningen.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunes ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 opslået en pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

 

Formål med puljen er at kommuner og regioner kan søge puljemidlerne til læge- og sundhedshuse, som har fokus på at sikre bedre lægedækning og den rette kvalitet i det nære sundhedsvæsen.

 

De ansøgte projekter skal have fokus på at understøtte, at flere praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, samt at der generelt skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge.

 

Hvidovre Kommune har udarbejdet en ansøgning til puljen. Ansøgningen er udarbejdet af kommunens fundraiser i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familie, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Skole og Uddannelse og Center for Plan og Miljø.

 

Ansøgningen rummer konkret en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. Der bygges en ny bygning, der binder de to eksisterende bygninger sammen, samt en ny etage på Børnesundhedshuset. Samlet set vil projektet skabe ca. 1400 nye m2.

 

Det nye Hvidovre Sundhedscenter forventes at komme til at rumme en række kommunale og regionale funktioner, samt private praksisydere. Udlejning til private aktører sker på markedsvilkår.

 

Formålet med at samle de forskellige funktioner i Hvidovre Sundhedscenter er at skabe rammer, der kan understøtte opgavevaretagelsen i fremtidens nære sundhedsvæsen. Både ved at understøtte bedre lægedækning i almen praksis og i forhold til løsningen af de nye opgaver, som omstillingen af dele af det specialiserede sundhedsvæsen hen imod det nære sundhedsvæsen, vil medføre.

 

Hvidovre Kommune vil således med ansøgningen sikre fysiske rammer, der kan være medvirkende til at løfte det fælles ansvar for borgernes sundhed, både fysisk, mentalt og socialt, i relation til sundhedsområdet, psykiatriområdet (både børn, unge og voksenpsykiatrien) og socialområdet.  

 

De kommunale funktioner, der ønskes samlet i Hvidovre Sundhedscenter, er eksisterende funktioner, der samles med henblik på synergi i opgaveløsningen. Der er således ikke tale om at der oprettes nye kommunale funktioner.

 

På samme måde overtager Hvidovre Kommune ikke opgaveansvaret i forhold til eventuelle regionale funktioner, der vil blive placeret i Hvidovre Sundhedscenter. Potentialet ligger i at have fremskudte lokale funktioner. Det sikrer, at opgaveløsningen varetages tæt på borgernes hverdag som muligt og i sammenhæng med øvrige kommunale og regionale funktioner.

 

Ansøgningen er en beskrivelse af, hvordan Hvidovre Sundhedscenter kunne se ud og hvilke funktioner det vil kunne rumme.

 

Såfremt Hvidovre Kommune modtager midler fra puljen, igangsættes en proces med de relevante parter, hvor projektet skal konkretiseres. Herunder skal det afklares hvilke specifikke funktioner, der skal have plads i huset. Både PLO-Hvidovre og Region Hovedstaden har stillet sig positive i forhold til ansøgningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget er på 46.386.000 kr. Hvidovre Kommune skal medfinansiere med 25 % svarende til 11.596.000 kr.

 

Sundheds- og Ældreministeriet ansøges således om 34.789.500 kr.

 

Hvidovre Kommunes medfinansiering foreslås afsat på forslag til investeringsoversigt 2020 – 2023. Afledt drift indregnes i budget 2020 – 2023.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119, hvor det er bestemt, at kommunen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02-11-2018).

Høring

Der er høringspligt i denne sag. Dagsordenspunktet skal i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge på mødet

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt der opnås midler, vil nuværende funktioner skulle flytte til det nye Hvidovre Sundhedshus. Der vil i begrænset omfang ske nyansættelser i forbindelse med projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det nye Hvidovre Sundhedscenter vil give nye samarbejdsmuligheder på tværs af sundheds-, ældre- handicap-, psykiatri-, social- og børneområdet.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - Hvidovre Kommune Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.pdf (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Ansøgning fra Hvidovre Kommune til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Nyt læge- og sundhedshus (pdf)
 4. Forklæde vedr. Handicaprådets høringssvar angående Beslutning om ansøgning til Pulje til etablering (pdf)

14. Godkendelse af opdateret forretningsorden for Integrationsrådet

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende opdateret forretningsorden for Integrationsrådet. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, jf. § 17, stk. 2 i gældende forretningsorden. Integrationsrådet ønsker en opdatering for at gøre forretningsordenen tidssvarende.

 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opdateringen beslutte, om de vil imødekomme Integrationsrådets anmodning om at blive høringsberettiget i sager om kommunens integrationsindsats. Det vil ifølge Integrationsrådet være en vigtig anerkendelse af rådets arbejde, at høring af rådet bliver en pligt.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte hvilken af følgende to forslag til opdateret forretningsorden for Hvidovre Kommunes Integrationsråd, der skal være gældende

 

a)     Forslag A: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet uden høringsberettigelse.

b)     Forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-04-2019

Punkt 1. B anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Gruppe O afventer behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

For: Gruppe A,F,C og V

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

For: Gruppe A, F, C, V, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe O med den bemærkning, at gruppe O ønsker forslag A, forretningsorden uden høringsberettigelse.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Gældende forretningsorden for Hvidovre Kommunes Integrationsråd blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. september 2013. Da forretningsordenen på nogle punkter ikke afspejler de aktuelle forhold vedr. rådet, fremlægger administrationen forslag om opdatering af forretningsordenen. ”Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet uden høringsberettigelse” er vedlagt som bilag.

 

Integrationsrådet har endvidere besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at rådet som noget nyt bliver høringsberettiget. Dette skal i givet fald indgå i forretningsordenen. Forslag til opdateret forretningsorden med bestemmelse om høringsberettigelse er vedlagt som bilag med benævnelsen ”Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet med høringsberettigelse”.

 

Integrationsrådet har motiveret anmodningen om at blive høringsberettiget således:

 

”Integrationsrådet ønsker at blive høringsberettiget i sager, hvor den kommunale integrationsindsats spiller en rolle. Det er vigtigt at have et integrationsråd, som er høringsberettiget, da det vil skabe et samlet overblik over integrationsindsatsen i Hvidovre Kommune, og derved kan rådet bidrage med viden til fagudvalgene i konkrete politiske sager.

 

I denne valgperiode har Hvidovre Kommune fået nedsat et godt sammensat integrationsråd med meget engagerede medlemmer, som ønsker at arbejde aktivt med integrationen i kommunen via deres plads i rådet. Medlemmerne i rådet er enige om, at de ser det som en udfordring, at rådet ikke er høringsberettiget i sager, hvor integrationen spiller en rolle.

 

Udfordringen ligger i, at rådet ikke får den nødvendelige viden om integrationsrelaterede sager fra fagudvalgene, hvilket medfører, at det gør det svært for rådet at udtale sig. Hvis rådet udtaler sig uden at være høringsberettiget, vil rådet ikke automatisk få tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

 

Et høringsberettiget integrationsråd, vil medføre et mere stabilt og engageret råd, da medlemmerne vil føle, at deres indsats i rådet bliver taget seriøst af kommunalbestyrelsen. Det vil også fremme muligheden for, at rådet kan udarbejde og påvirke tiltag, som vil fremme integrationen i Hvidovre Kommune.”

 

Forslag A: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, uden høringsberettigelse.

I det følgende omtales de paragraffer i forretningsordenen som foreslås ændret:

 

Paragraf

Gældende ordlyd

Forslag til ny ordlyd

Motivation

§ 2, stk. 1

Endvidere er Hvidovre Kommunes administration, Arbejdsmarkedscentret repræsenteret, dog alene med observatørstatus.

Endvidere er Hvidovre Kommunes administration repræsenteret, dog alene med observatørstatus.

Der er ikke præcedens for, at Center for Beskæftigelse deltager. ”Arbejdsmarkeds-centret” er derfor slettet

 

§ 2, stk. 2

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 26 i lov om kommunernes styrelse.

Mere præcis angivelse af § i loven

§ 3, stk. 2

På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Mere præcis angivelse af § i loven

§ 3, stk. 3

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilket medlem af integrationsrådet, der skal lede valget.

Integrationsrådets sekretær leder valget af formand og næstformand.

Forslaget handler om at gøre arbejdsgangen ifm. valg mere enkel

§ 4, stk. 1

For hvert medlem af integrationsrådet udpeges en stedfortræder. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.

For hvert medlem af integrationsrådet udpeges så vidt muligt en stedfortræder. Er det ikke muligt at udpege en stedfortræder for hvert medlem, kan en stedfortræder i stedet vælges som stedfortræder for flere i en repræsentantgruppe. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i ethvert tilfælde af fravær hos det enkelte medlem eller de enkelte medlemmer af en repræsentantgruppe.

Det har i praksis aldrig været muligt at udpege stedfortrædere for alle integrationsrådets medlemmer. Forslaget tager højde for dette forhold.

§ 4, stk. 2

Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenens § 2 eller jf. integrationsloven.

Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. forretningsordenens § 2 eller jf. integrationsloven § 42, stk. 3

Mere præcis angivelse af §er

§ 4, stk. 3

Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i lov om kommunernes styrelse.

Mere præcis angivelse af § i loven

§ 6, stk. 1

Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

Formanden indkalder i samarbejde med sekretariatet til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag i overensstemmelse med praksis

§ 6, stk. 4

En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer.

En sag der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler udsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer.

”Opsættelse” ændres til ”udsættelse” for at opnå mere nutidigt og forståeligt sprog

§ 6, stk. 5

Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt øjemedet forspildes, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes.

Formanden er bemyndiget til at træffe en formandsbeslutning, såfremt afgørelsen ikke kan afvente møde i integrationsrådet, hvis § 6 stk. 2 skal overholdes.

Sproglig omformulering for at opnå mere nutidigt og forståeligt sprog

§ 10, stk. 1

Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal hvor intet andet særligt er bestemt. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets udtalelser.

”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant

§ 10, stk. 2

Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

Integrationsrådets udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant

§ 13, stk. 2

Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod.

Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet på det førstkommende møde protesterer herimod. I tilfælde af ændringer udsendes referatet på ny.

Ændringsforslagene til § 13, stk. 2, 3 og 4 skal ses i sammenhæng og handler om at minimere i unødvendige procedurer

§ 13, stk. 3

Der træffes ved hvert møde beslutning om, hvorvidt det godkendte referat skal offentliggøres. Referatet offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer af integrationsrådet protesterer herimod.

Et godkendt referat skal offentliggøres, med mindre det indeholder personoplysninger, jf. § 13, stk. 2.

Jf. forrige motivation

§ 13, stk. 4

Det godkendte referat udsendes til integrationsrådets medlemmer og stedfortrædere for disse.

[slettes helt]

Omskrivningen i § 13, stk. 2 gør sætningen irrelevant.

§ 14

Sekretariatsfunktionen varetages af Borgmesterkontoret.

Sekretariatsfunktionen varetages af Center for Politik og Ledelse.

Ændring til korrekt betegnelse

§ 16

Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.

”vejledende” foreslås slettet, da det er irrelevant

§ 17, stk. 1

Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 24. september 2013 og træder i kraft samme dato.

Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019 og træder i kraft samme dato.

Opdatering til dato for godkendelse af seneste ændringer

 

 

Forslag B: Forslag til opdateret forretningsorden for Integrationsrådet, med høringsberettigelse.

I det følgende omtales de paragraffer i forretningsordenen som skal ændres, hvis det besluttes at Integrationsrådet skal være høringsberettiget, foruden de ændringer som er foreslået i afsnittet ovenfor.

 

Paragraf

Gældende ordlyd

Forslag til ny ordlyd

Motivation

§ 1, stk. 2

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almene integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet er høringsberettiget i alle sager, der vedrører den almene integrationsindsats i kommunen.

Motivation for ønsket om at blive høringsberettiget er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor.

§ 14

Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen drager endvidere omsorg for, at integrationsrådet informeres, så snart der er emner inden for rådets formål, som kræver høring.

Motivation for ønsket om at blive høringsberettiget er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2013 de seneste ændringer til forretningsordenen for Hvidovre Kommunes Integrationsråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42 hvor det er bestemt, at kommunalbestyrelsen kan nedsætte et integrationsråd, bestående af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen (lbk. 1127 af 11/10/2017).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til opdateret forretningsorden for integrationsrådet med høringsberettigelse (pdf)
 2. Forslag til opdateret forretningsorden for integrationsrådet uden høringsberettigelse (pdf)

15. Beslutning om godkendelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Supplerende sagsfremstilling

Antal og størrelse af reklamepladser indeholdti aftaleudkastet er revideret, således at aftaleindholdet stemmer fuldt overens med eksisterende reklamepladser i Frihedens Idrætscenter. 

 

Aftalen vedrører dermed følgende reklamepladser i og udenfor Frihedens Idrætscenter:

 

Opvisningshallen:

 • 40 bandereklamer (400x95 cm.)
 • 25 vægreklamer (425x123 cm.)
 • 9 vægreklamer (330x123 cm.)
 • 26 vægreklamer (425x53 cm.)
 • 9 vægreklamer (330x53 cm.)
 • 1 reklame på kameratårn (425x120 cm. samt sidestykker)
 • Reklame på tv-studie (400x123 cm. og 200x100 cm.)
 • Reklame på port ud mod materialegård (300x200 cm.)
 • 2 Skiltefriser på top og bund af sponsorlounge (3000x30 cm.)
 • 12 reklamer i isen (400x200 cm.)
 • 5 ”face-off” reklamer i isen (900 cm. i diameter)
 • 54 reklamer på panserglas i baneender (100x25 cm.)
 • 45 reklamer på panserbandeglas i og på spiller- og straffebokse (100x25 cm.)

 

Træningshallen:

 • 35 bandereklamer (300x100 cm.)
 • 8 vægreklamer

 

Udendørs reklameskilte:

 • 2 ”mega-arenaskilte” på facade af skøjtehallen(900x300 cm.)
 • 3 ”outdoor skilte” mod Gl. Køge Landevej og 1 ”outdoor skilt” på p-plads (200x200 cm.)
 • 1 ”arenahenvisningsskilt” ved indkørsel (160x25 cm.)

 

Diverse:

 • Diverse mindre reklamepladser på inventar som ismaskiner mm.

 

Beslutningstema

Som følge af Hvidovre Ishockey Fighters ApS’ konkurs er ishockeyselskabets kommunale

reklameaftale vedrørende reklamepladser i og omkring Frihedens Idrætscenter blevet opsagt.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at overtage retten til de pågældende reklamepladser, og såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens ønske, skal der indgås en

reklameaftale imellem kommunen og foreningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

For: Gruppe A, F, O,V,Ø og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte reklameaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt. Grundet uoverensstemmelser i antallet af reklamepladser i aftaleudkastet foretages der en optælling af samtlige reklamepladser inden sagens behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 9. juni 2017 indgik Hvidovre Kommune sponsor-, reklame samt lejeaftale med Hvidovre

Ishockey Fighters ApS. Sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019, mens reklame- og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31.

juli 2019.

 

Den 23. januar 2019 blev Hvidovre Ishockey Fighters ApS erklæret konkurs, og den

kommunale reklameaftale blev ophævet pr. 13. februar 2019.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker nu at overtage rettighederne til de pågældende reklamepladser, og ansøger derfor om at indgå en reklameaftale med Hvidovre Kommune.

 

Aftalen vedrører følgende reklamepladser i og udenfor Frihedens Idrætscenter:

 

Opvisningshallen:

 • 38 bandereklamer (ca. 400x80 cm.)
 • 27 primære vægreklamer
 • 48 sekundære vægreklamer
 • 46 reklamepladser på panserglas
 • 13 reklamepladser på isen (ca. 400x100 cm.)
 • 2 arena-/megaskilte (ca. 425x123 cm.)
 • 1 reklameplads på port ud mod materialegård (ca. 300x150 cm.)

 

Træningshallen:

 • 35 bandereklamer (ca. 300x100 cm.)
 • 8 vægreklamer

 

Udendørs reklameskilte:

 • 4 outdoorskilte på Hvidovrevej 446 (ca. 200x30 cm.)

 

Diverse:

 • Diverse mindre reklamepladser på inventar som ismaskiner mm.

 

Den tidligere kommunale reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS indebar betalingen af en reklameafgift til kommunen på 120.000 kr. årligt, som blev modregnet i det kommunale sponsorat. Da Hvidovre Ishockey Klub ikke er en erhvervsdrivende virksomhed, kan der i medføre af kommunalfuldmagtsreglerne indgås en kommunal reklameaftale, der giver foreningen brugsret over de pågældende reklamepladser uden opkrævning af reklameafgift.

 

Den foreslåede reklameaftale træder i kraft ved underskrivelse og varer indtil én af parterne

- med tre måneders varsel - opsiger aftalen. Det er således muligt for Hvidovre Kommune med kort varsel at opsige aftalen og overdrage reklamerettighederne til en tredje part; f.eks. i det tilfælde et nyt lokalt ishockeyselskab optages i Metalligaen og ansøger om reklamerettighederne eller lignende.

 

Administrationen bemærker, at der kan være virksomheder, der har indgået reklamekontrakt med Hvidovre Ishockey ApS før den kommunale reklameaftale blev ophævet, og som dermed har eksisterende reklamer ophængt i Frihedens Idrætscenter. Administrationen har dog hverken overblik over antallet af eksisterende reklamer eller de vilkår og rammer der har været aftalt mellem Hvidovre Ishockey Fighter ApS og potentielle virksomheder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. maj 2017 (pkt. 3) at der skulle indgås en gensidigt

bebyrdende sponsor-, reklame- og lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæsonen

2017/18 og 2018/19. Reklameaftalen og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til

31. juli 2019, og sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

I henhold til de netop ophørte sponsor-, reklame- og lejeaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS, udbetalte Hvidovre Kommune i 2018 1,2 mio. kr. netto i kommunalt sponsorat til ishockeyselskabet vedrørende sæson 2018/19. Af dette beløb var på forhånd modregnet 120.000 kr. i reklameafgift og 515.515 kr. i lokaleleje. Der er ikke afsat penge i budgettet til sponsor-, reklame- og lejeaftalerne fremadrettet.  

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)
 2. Supplerende bilag: Revideret reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

16. Beslutning om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. I det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter betjening af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen, hvorfor kiosken ikke vil være bemandet fremover.   

 

Administrationen har undersøgt mulighederne for fortsat salg af sodavand, is og andre kioskvarer ved Friluftsbadet. Da det er administrationens vurdering, at driften af en bemandet kiosk ved Friluftsbadet ikke er rentabel, derfor foreslås det, at der i stedet opsættes snackautomater, hvor besøgende kan købe is, sodavand og lignende kioskvarer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende administrationens forslag om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt. Der ønskes en status på projektet efter et halvt år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag om opsætning af snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Kiosken i Friluftsbadet Præstemosen havde hidtil været inkluderet i den samlede forpagtningskontrakt, men i det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter – i overensstemmelse med udbudsvilkårene - betjeningen af kiosken i Friluftsbadet, hvorfor kiosken ikke vil være bemandet fremover.   

 

For at sikre en fortsat betjening af de besøgende gæster i Friluftsbadet, har administrationen undersøgt mulighederne for fortsat salg af sodavand, is og andre kioskvarer.

 

Friluftsbadet åbner den 1. juni og har sidste åbningsdag den 25. august; der er derfor tale om en begrænset årlig åbningsperiode med et tilsvarende begrænset indtægtsgrundlag. Besøgstal og kundegrundlag er desuden meget varierende og betinget af vejrlige forhold.

 

Administrationen vurderer på denne baggrund, at driften af en bemandet kiosk ved Friluftsbadet ikke er rentabel, og foreslårat der i stedet opsættes snackautomater, hvor besøgende kan købe is, sodavand og lignende kioskvarer.

 

Løbende vedligehold og vareopfyldning af snackautomaterne foreslås varetaget af personalet fra Avedøre Idrætscenter.

 

Et potentielt overskud fra automaternes varesalg vil gå til vedligeholdelse og forbedring af Friluftsbadet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. november 2018, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være engangsomkostninger forbundet med indkøb af snackautomater til Friluftsbadet Præstemosen samt afledte driftsudgifter hertil. Udgifterne til anskaffelse og drift finansieres af de løbende indtægter fra salg af varer.  Avedøre Idrætscenter forestår vedligehold og vareopfyldning af snackautomaterne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne om accessorisk virksomhed. Et potentielt overskud fra automaternes varesalg vil gå til vedligeholdelse og forbedring af Friluftsbadet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt Avedøre Idrætscenter får ansvaret for at vedligeholde og opfylde snackautomaterne ved Friluftsbadet, vil centrets personale skulle varetage de tilknyttede opgaver i form af vedligehold, vareopfyldning med mere.


17. Beslutning om godkendelse af forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

Beslutningstema

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og foreningen Hvidovre IF Håndbold vedrørende cafeteriet Grotten i Dansborghallen udløber den 31. juli 2019. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til en fornyelse af aftalen. Det indstilles, at den nye aftaler løber indtil videre med en opsigelsesfrist på 6 måneder for begge parter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold vedrørende cafeteriet Grotten i Dansborghallen udløber den 31. juli 2019. Der skal derfor indgås en ny kommunal forpagtningsaftale. 

 

Ændringer til forpagtningsaftalen

Administrationen har efter dialog med Hvidovre IF Håndbold udarbejdet et udkast til en fornyet aftale med følgende ændringer:

 

 • §3 Forpagtningsperiode: Forpagtningsperioden ændres fra at være tidsbegrænset i 4 år til at være tidsubegrænset; dog med 6 måneders opsigelsesfrist for begge parter

 

 • §10 Forpagtningsafgift og revision: Der opkræves en forpagtningsafgift på 5% af det beløb, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger 1 mio. kr. i et kalenderår

 

Grundlaget for opgørelsen af forpagtningsafgiften er forpagterens momsindberetning. Forpagtningsafgiften forfalder til betaling 1 måned efter indberetning af moms for december måned. I tidligere forpagtningsaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold har der ikke været opkrævet forpagtningsafgift. Ændringen er indskrevet, så aftalen bliver samstemmende med øvrige aftaler på området. 

 

 • §11 Betaling for elforbrug: betaling for elforbrug forfalder ikke længere månedsvis, men i to årlige rater

 

Bemærkninger vedrørende opkrævning af forpagtningsafgift

For at fastlægge markedsniveauet for kommunale forpagtningsafgifter udarbejdede den daværende Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning i samarbejde med den daværende Økonomi- og Stabsforvaltning i 2013 en undersøgelse af niveauet for foreningsdrevne forpagtninger i omegnskommunerne. På baggrund af undersøgelsen blev det dengang konkluderet, at markedsniveauet for forpagtningsafgiften er 0 kr. for så vidt angår små foreningsdrevne forpagtninger af kiosker, cafeterier o.l. med en omsætning under 1. mio. kr.

 

Center for Kultur og Fritid vurderer ikke, at disse forudsætninger er ændret, hvorfor det fortsat vurderes, at forpagtningsafgiften i aftalen fastsættes til 0 kr. for omsætning under 1 mio. kr., mens omsætning over 1 mio. kr. pålægges en forpagtningsafgift på 5%.

 

Det fremgå af regnskabet fra HIF, Håndbold at der i 2018 var et nettooverskud på 38.686 kr. vedrørende driften af Grotten. Administrationen bemærker, at nettooverskuddet er så begrænset, at der hidtil ikke har været økonomisk grundlag for at ændre afgiftsrammen. Denne følger desuden rammerne for kommunens andre foreninger; herunder de professionelle klubber.

 

HIF, Håndbold har haft udkastet til ny forpagtningsaftale til gennemsyn og har ingen bemærkninger til aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. juni 2015 forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Udkast til ny forpagtningsaftale har været til udtalelse hos Hvidovre IF Håndbold. Foreningen har ikke haft bemærkninger eller ændringer til udkastet.

Bilag

 1. Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre IF Håndbold (pdf)

18. Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2019 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor afgive mandat til at følge HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S of HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2018 til efterretning
 2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter, for 2018
 3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2018
 4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2-4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Ad. 1 – 4. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2018 til efterretning.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsberetninger for 2018.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2018.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

 

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

 

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentanten i dag.

 

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Hvidovre har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

 

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

 

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte udkast til årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. HOFOR forventer ikke at endelig årsrapporter vil ændre sig i forhold til disse foreløbige årsrapporter.

 

I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 48.780 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 63.332 efter skat. Årets resultat for selskaberne foreslås overført til egenkapitalen.

 

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabernes revisor.

 

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast til protokollat.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

 

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har haft skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Den 16. januar 2018 gav Østre Landsret Skat medhold i sagerne. Dommene blev efterfølgende anket til Højesteret, og Højesteret traf den 8. november 2018 endelig afgørelse i sagen til fordel for vandselskaberne.

 

Dette medfører at vandselskabernes princip for aktivernes indgangsværdier, og derved afskrivningsgrundlag kan fortsætte, uden risiko for ændring af selskabernes skattegrundlag og dermed betaling af skat. Konsekvenser af afgørelsen er indregnet i de enkelte datterselskaber.

  

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

 

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber.

Bilag

 1. Udkast årsrapport 2018 for HOFOR Vand Holding A/S (pdf)
 2. Udkast årsrapport 2018 for HOFOR Spildevand Holding A/S (pdf)
 3. Udkast til protokollat generalforsamling 2019 HOFOR Vand Holding A/S (pdf)
 4. Udkast til protokollat generalforsamling 2019 HOFOR Spildevand Holding A/S (pdf)

19. Anlægsregnskaber til godkendelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø-og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

 

Anlægsregnskaberne bedes godkendt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende anlægsregnskaber for projekterne Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø-og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskaber for projekterne Forebyggende vedligehold af bygninger 2015, Miljø-og Energipuljen 2017, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017, Jordtip Brøndby Havnevej, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018, samt Ventilation – det gamle Sundhedscenter.

Sagsfremstilling

Center for trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Projekt

 

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0225 Forebyggende vedligehold af bygninger 2015

U

10.074.885

12.860.000

-2.785.115

0255 Miljø -og Energipuljen 2017

U

8.008.967

8.000.000

8.967

0256 Forebyggende vedligehold af bygninger 2017

U

18.000.035

18.000.000

35

2471 Jordtip Brøndby Havnevej

U

I

3.501.077

-5.514.952

5.170.000

-7.320.000

-1.668.923

1.805.048

2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner, 2018

U

14.998.555

15.000.000

-1.445

4115 Ventilation – det gamle Sundhedscenter

U

5.500.000

5.500.000

0

Total

U

I

60.083.519

-5.514.952

64.530.000

-7.320.000

-4.446.481

1.805.048

Total netto

 

54.568.567

57.210.000

-2.641.433

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindre forbrug på -2.641.433 kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. 4115 Ventilation - det gamle Sundhedscenter (pdf)
 2. 2504 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2018 (pdf)
 3. 2471 Jordtip, Brøndby Havnevej (pdf)
 4. 0256 Forebyg vedligehold bygninger 2017 (pdf)
 5. 0255 Miljø- og Energipulje 2017 (pdf)
 6. 0225 Forebygg. vedl. bygninger 2015 (pdf)

20. Beslutning om igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10

Beslutningstema

Der er udarbejdet et nyt, tilrettet skitseprojekt for en almen boligbebyggelse på Svend Aagesens Allé 10, dateret 2. april 2018. Skitseprojektet har været sendt i høring hos grundejere, brugere og beboere på og omkring ejendommen.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om man vil fremme gennemførelsen af denne almene boligbebyggelse, som den er beskrevet i det seneste skitseprojekt, samt godkende at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommene på Svend Aagesens Allé 10A-D ud fra dette skitseprojekt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

1. at beslutte, om kommunalbestyrelsen ønsker at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som dette fremgår af det seneste skitseprojekt dateret 2. april 2018

 

2. at godkende, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et lokalplanforslag til realisering af boligprojektet med følgende principper:

 

a)  Lokalplanområdet omfatter ejendommene på Svend Aagesens Allé 10A og 10B-D, ejendommene matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre

 

b) Området planlægges til blandet byområde inden for retningslinjerne og rammerne for lokalplanlægningen, som disse fremgår af Kommuneplan 2016.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 08-04-2019

Ad 1.

 

For: Gruppe A og O.

 

Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

 

For: Gruppe A og O.

 

Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

 

2.a og 2.b anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C, Ø og Liste H.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som det fremgår af det seneste skitseprojekt dateret 2. april 2018.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C, Ø og Liste H.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et lokalplansforslag til realisering af boligprojektet med følgende principper:

a) Lokalplanområdet omfatter ejendommene på Svend Aagesens Allé 10A og 10B-D, ejendommene matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre.

b) Området planlægges til blandet byområde inden for retningslinjerne og rammerne for lokalplanlægningen, som disse fremgår af Kommuneplan 2016.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der har gennem de seneste år været arbejdet på at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Ejendommene anvendes i dag til erhverv.

 

Tidligere lokalplanlægning

Kommunalbestyrelsen fremlagde forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (nu Svend Aagesens Allé) i perioden 7. februar – 4. april 2017.

 

I dette lokalplanforslag var det indeholdt, at man kunne udnytte bebyggelsesprocenten på 145 fuldt ud gennem opførelse af en bebyggelse i 2 etager og integrerede punkthuse i yderligere 3 og 4 etager, dvs. i alt 5 og 6 etager, og med en maksimal bygningshøjde på 25 m.

 

Der blev i tilknytning til lokalplanforslaget fremlagt et forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016, der muliggjorde bebyggelse i 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 25 m.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede kommunalbestyrelsen at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

 

Forslaget til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016 blev ligeledes forkastet.

 

Nyt projekt

Den almene administrationsorganisation FA09 har udarbejdet et revideret skitseprojekt, der ligger inden for rammerne i Kommuneplan 2016. Projektet er vist i bilaget ”Boliger på Svend Aagesens Allé 10”. I dette projekt består bebyggelsen fortsat af større boligblokke i 2 etager, hvorfra der stikker punkthuse op – men nu kun i 3 etager, dvs. i alt 5 etager.

 

Der er tale om tre blokke med længder på henholdsvis 116, 85 og 55 m, hvilket svarer til byggemulighederne i det tidligere lokalplanforslag. Den to-etages bebyggelse vil få en højde på cirka 7 m plus 1,8 m høje værn, der skal fjerne eventuelle indbliksgener til de tilstødende parcelhushaver. Punkthusene bliver knap 17 m høje, eksklusive elevatortårne.

 

Den mindste af bygningerne kan indrettes til såvel boliger som kontor- og serviceerhverv, alt efter ejers ønske.

 

Men de to største blokke ønskes af FA09 opført på matr.nr. 99a som boligbyggeri i form af almene ældre-, handicap- og ungdomsboliger. Der er i projektet tale om 228 nye boliger fordelt på 66 ældreboliger, 47 boliger til fysisk og psykisk handicappede samt 115 ungdomsboliger.

 

Bebyggelsesprocenten vil i det reviderede projekt blive på 139 for matr.nr. 99a.

 

Ud over at reducere alle punkthusene til 5 etager har man ved udformningen af det nye projekt søgt at imødekomme den fremførte kritik fra naboerne, særligt med hensyn til støj og indbliksforhold. Man har således fjernet altanerne på punkthusene, reserveret taghaverne på 2. sal til seniorer, afskærmet taghaverne mod såvel jernbanen som parcelhusene syd for bebyggelsen, de sydvendte vinduer i punkthusene er reduceret og afskærmet, og der udføres akustisk facade mod banelegemet.

 

Gældende planforhold

Ejendommene er omfattet af Byplanvedtægt 16, der udlægger området til værkstedsbebyggelse. Efter byplanvedtægtens § 2C, stk. 1 og 2, må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves mindre industri-, og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder, eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

 

Det er således ikke muligt at omdanne ejendommenes anvendelse til boligformål med den gældende byplanvedtægt.

 

I Kommuneplan 2016 er ejendommene udlagt til blandet byområde. Ejendommene udgør rammeområde 1A5, der har følgende rammebestemmelser:

• Generel anvendelse: Blandet byområde

• Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etagebolig, kontor- og 

   servicevirksomhed, offentlige formål

• Max. bebyggelsesprocent: 145

• Max antal etager: 5

• Max. bygningshøjde: 18 m

• Bemærkninger: Stationsnært kerneområde

 

Området er udpeget som fortætningsområde i kommuneplanen. Det er målsætningen for disse stationsnære fortætningsområder, at der skal ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen. Fortætningsområderne skal kunne rumme en blanding af forskellige byfunktioner, herunder større kontorprægede virksomheder, større institutioner samt tæt boligbyggeri.

 

Ny lokalplanlægning

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at ville yde støtte til gennemførelse af det nye almene boligprojekt, er det en forudsætning, at der udarbejdes og vedtages en ny lokalplan for ejendommen.

 

Det foreslås derfor, at der nu igangsættes en ny lokalplanlægning med udgangspunkt i det reviderede boligprojekt eller en eventuel ønsket tilretning heraf.

 

Lokalplanen bør fortsat omfatte ejendommene på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Afgrænsningen af lokalplanen er vist i bilaget ”Forslag til afgrænsning af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé”.

 

Lokalplanen bør udarbejdes inden for rammerne for område 1A5, jævnfør Kommuneplan 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016. Det indgår i kommuneplanen, at der skal ske en byomdannelse af eksisterende byområder, navnlig i de stationsnære områder. Der vil disse steder kunne blive tale om at fortætte bebyggelserne for at skabe grundlag for et mere udtalt byliv. Ved fortætningen skal der tages hensyn til skalaen i de tilstødende boligområder. Den punktvise byomdannelse skal have fokus på at forbedre bymiljøet samtidig med at der tilføres nye byfunktioner og bebyggelser, der mangler i områderne eller kommunen.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 31, at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 5, ikke at vedtage Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016.

 

Den 28. august 2018, under punkt 12, besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en forhøring, alternativt et borgermøde, for at sikre, at de berørte beboere i området inddrages før der udarbejdes en konkret lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttes at godkende et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé, så skal kommunen yde et grundkapitalindskud. 

 

Økonomiaftale 2019 mellem KL og regeringen

Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af projektets karakter og boligtyper. Regeringen og KL har i kommuneaftalen 2019 tilkendegivet, at regeringen vil søge opbakning til en differentieret grundkapitalindskudsmodel på mellem 8 og 12 pct. af projektets samlede sum for familieboliger afhængigt af den gennemsnittelige boligstørrelse.

Retsgrundlag

Støtte til opførelse af nye almene boliger sker efter almenboligloven, lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

I forbindelse med behandling af punkt 12 den 28. august 2018, Godkendelse af boligprojekt og igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10, besluttede Kommunalbestyrelsen at sende skitseprojektet i forudgående høring hos grundejere, beboere og brugere af Svend Aagesens Allé 10 og de omkringliggende ejendomme.

 

Skitseprojektet blev sendt i høring i perioden 11. december 2018 til den 20. januar 2019. I løbet af høringsperioden er der indkommet 19 rettidige høringssvar og et høringssvar efter høringsperiodens udløb. De rettidige høringssvar er behandlet i det vedlagte notat ”Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ny lokalplan for boligbebyggelse ved Svend Aagesens Allé 10”.

 

I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde den 3. januar 2019.

Bilag

 1. Boliger på Svend Aagesens Allé 10 (pdf)
 2. Samlede høringssvar fra forhøring om boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 (pdf)
 3. Gennemgang af bemærkninger til forudgående høring om ny lokalplan for boligbebyggelse ved Svend Aagesens Alle 10 (pdf)

21. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

Gert Wahl (Ø) stillede spørgsmål om adgangsforhold m.v. for handicappede til kommunens svømmehaller. Der udarbejdes et notat.


22. Beslutning om svar på klage over Bevillingsnævnets afslag på tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05:00 for Cafe Corner IVS

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-04-2019

For: Gruppe A, F, O, C og Charlotte Munch (V)

Undlader: Gruppe Ø og Liste H ogTorben N. Rasmussen (V)

 

Kommunalbestyrelsen godkendte at stadfæste Bevillingsnævnets afgørelse om afslag på tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05:00 for Cafe Corner IVS, for Cafe Corner, af den 18. februar 2019, samt godkendte at vedlagte afgørelsesbrev sendes til klager.