Referat - Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 26. marts 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Helle M. Adelborg (A)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog for Helle Adelborg.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Viceborgmesteren oplyste, at punkt 14 udgår.

 

Dagsordenen godkendt med denne ændring.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ingen meddelelser.


3. Valg af tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal vælge tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre, hedder DH Hvidovre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

 

 1. at vælge en suppleant for Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), en suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), samt en suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) til Hvidovre Handicapråd, efter indstilling fra DH Hvidovre, for perioden til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen udpegede følgende tre nye suppleanter for perioden til og med 31. december 2021:

 

Bernhard Larsen (Høreforeningen), som suppleant for Gunnar Nielsen (Dansk Handicap

Forbund).

 

Helle Solveig Hansen (Høreforeningen), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk

Blindesamfund).

 

Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen), som suppleant for Jeanette Gjøg

(Landsforeningen LEV).

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal vælge tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

 

Kommunalbestyrelsen har nedsat Hvidovre Handicapråd. Hvidovre Handicapråd rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Desuden hører Kommunalbestyrelsen Hvidovre Handicapråd over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

 

Medlemmer af og suppleanter til Hvidovre Handicapråd udpeges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

En person, der er udpeget som personlig suppleant for et medlem af et handicapråd kan desuden være personlig suppleant for et andet medlem af pågældende handicapråd.

 

Hvidovre Handicapråd består af i alt 14 medlemmer – heraf skal mindst to medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Og syv medlemmer skal vælges efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre, hedder DH Hvidovre.

 

Jan Nielsen, der var valgt som medlem af Hvidovre Handicapråd, har ikke længere mulighed for at virke i relation til Hvidovre Handicapråd. Lisa Hansen, der var valgt som stedfortræder for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV), har ligeledes ikke længere mulighed for at virke i relation til Hvidovre Handicapråd.

 

Hvis et medlem af Hvidovre Handicapråd flytter fra Hvidovre Kommune inden udløbet af Hvidovre Handicapråds funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Hvidovre Handicapråd, og der udpeges en ny stedfortræder.

Det samme gør sig – efter administrationens vurdering – gældende, hvis en person ikke længere har mulighed for at virke i relation til Hvidovre Handicapråd, hvilket også er i overensstemmelse med Vedtægter for Hvidovre Handicapråd.

 

Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), der tidligere var valgt som suppleant for Jan Nielsen, er derfor nu indtrådt som nyt medlem af Hvidovre Handicapråd.

Gunnar Nielsen var tidligere ligeledes suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), hvilket Gunnar Nielsen ikke længere kan være, nu hvor Gunnar Nielsen er medlem af Hvidovre Handicapråd.

 

Som en følge af foranstående mangler Hvidovre Handicapråd derfor nu såvel en suppleant for Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), en suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), samt en suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV).

  

DH Hvidovre har som en følge heraf, ved en henvendelse af den 13. februar 2019, indstillet følgende tre nye suppleanter for perioden til og med 31. december 2021:

-         Bernhard Larsen (Høreforeningen), som suppleant for Gunnar Nielsen (Dansk Handicap

Forbund).

-         Helle Solveig Hansen (Høreforeningen), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund).

-         Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen), som suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV).

 

Umiddelbart efter kommunalbestyrelsens udpegninger opdateres siden ”Råd, nævn, bestyrelser m.m.” på Hvidovre Kommunes hjemmeside, hvorpå Hvidovre Handicapråds tidligere sammensætning fremgår.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, punkt 55, valgte kommunalbestyrelsen følgende medlemmer af Hvidovre Handicapråd for perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021:

Benthe Viola Holm (A), Suppleant Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen (O), Suppleant Rene Langhorn

Lisa Skov (C), Suppleant Steen Ørskov Larsen

Kristina E. Young (H), Suppleant Arne Bech

Charlotte Munch (V), Suppleant Torben Nowicki Rasmussen

Centerchef Susanne Samuelsen

Centerchef Torben Tang Christensen

 

Jan Nielsen (Diabetesforeningen) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Anja Nielsen (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Anni Knøsgaard

Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) – Suppleant: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)

Peter Røjgård (Dansk Blindesamfund) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

 

På kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018, punkt 4, valgte kommunalbestyrelsen følgende nye suppleanter:

- Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Jan Nielsen 

(Diabetesforeningen)

- Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

- Lisa Hansen (SIND), som suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)

- Centerchef Charlotte Ibsen, som suppleant for Centerchef Susanne Samuelsen

- Leder Hanne Mørup, som suppleant for Centerchef Torben Tang Christensen.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der skal være suppleanter til Hvidovre Handicapråd, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, stk. 1, 1., pkt., jf. Lovbekendtgørelse nr. 1.064 af den 21. august 2018, nedsætter kommunalbestyrelsen et handicapråd.

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, stk. 3, 1. pkt. sammensættes handicaprådet af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 26, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 1.249 af den 13. november 2017, udpeges der en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Efter Vedtægter for Hvidovre Handicapråd § 2, stk. 2, er der 14 suppleanter tilknyttet Hvidovre Handicapråd. Syv suppleanter: DH-Hvidovre.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 26, stk. 6, 2. pkt., jf. Bekendtgørelse nr. 1.249 af den 13. november 2017, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder, hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode.

 

Efter Vedtægter for Hvidovre Handicapråd § 2, stk. 7, Stk. 7. indtræder den personlige stedfortræder i handicaprådet og en ny suppleant udpeges, hvis et handicaprådsmedlem flytter fra kommunen inden udløbet af funktionsperioden, eller ønsker udtrædelse af handicaprådet af anden grund.

Høring

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre er blevet hørt, og har bekræftet den indstilling af tre nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd, der fremgår af dette dagsordenspunkt, samt at Jan Nielsen og Lisa Hansen ikke længere har mulighed for at virke i relation til Hvidovre Handicapråd.


4. Låneramme 2018

Beslutningstema

Kommunens låntagning reguleres af ”Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier” (Lånebekendtgørelsen). En kommune må kun låne til anlægsudgifter, der udtrykkeligt er nævnt i lånebekendtgørelsen. På den baggrund er det forudsat i budgettet for 2019, at der samlet optages lån for i alt 45 mio. kr. Der skal træffes beslutning om lånoptagets faktiske størrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der optages lån af hensyn til sikring af kommunens fremtidige likviditet for de låneberettigede udgifter i 2018 på i alt 24.532.068 kr.
 2. Finansiering af udlæg vedrørende grundskyld for 2018 på i alt 12.025.628 kr.
 3. Forøget låntagning på 2,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

For: Gruppe A,F,O og C.

Imod: Gruppe V.

Undlader: Gruppe Ø.

 

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

For: Gruppe A,F,O,C og Liste H.

Imod: Gruppe Vog Ø.

 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der optages lån af hensyn til sikring af kommunens fremtidige likviditet for de låneberettigede udgifter i 2018 på i alt 24.532.068 kr.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte finansiering af udlæg vedrørende grundskyld for 2018 på i alt 12.025.628 kr.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forøget låntagning på 2,5 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Budgettet for 2019 indeholder en forudsætning om hjemtagelse af lån for i alt 48,5 mio. kr. Denne hjemtagelse er begrundet i den opgjorte aktivitet i 2018. De 48,5 mio. kr. dækker mere konkret over, at der forventedes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2018 for 22 mio. kr. Derudover er der som følge af indefrysning af grundskyldsstigninger i 2018-2020 givet lovhjemmel til lånoptag på ca. 12 mio.kr. som følge af den manglende likviditetstilførsel i 2018. Endelig er låneadgang til forventede 14,5 mio.kr. til finansiering af køb af renovationsbiler på det brugerfinansierede område.

 

Den samlede mulige låneramme for 2019 (dækkende aktiviteter i 2018) er på baggrund af afgrænsning i lånebekendtgørelsen større end forudsat. Det skyldes, at nogle låneberettigede projekter, der oprindeligt var budgetlagt i 2017, er overført og gennemført i 2018. Lån optaget inden for lånebekendtgørelsens rammer er således opgjort til godt 24,5 mio. kr. mod forventede 22 mio. kr.  Herudover optages der lån for 12 mio. kr. til at imødegå indefrysning af grundskyld.

 

Placering af opgaver med affaldsordningerne er behandledes særskilt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2018 pkt. 28. og finansieringen af renovationsbiler gennem lånoptag er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018. Dette lånebeløb behandles derfor ikke i denne dagsorden.  

 

Tabel 1: Opgørelse af lånemulighed 2019

 

 

Budget 2018

Korrigeret

Faktisk låne
mulighed

Energipuljen 2018

        9.707.835    

        9.262.295    

255 Miljø- og Energipulje 2017/2018

        8.437.062    

        4.525.910    

266 Forebyggende vedl 2018

       12.836.052    

        3.343.086    

4115 Ventilation - gml sundhedshus

        5.449.355    

        2.751.815    

6184 Rådhuset, uds. Vinduer

       16.645.030    

       4.648.963    

I alt i DKK.

 

       24.532.068    

 

 

Det anbefales, at lånemulighederne udnyttes, hvilket skyldes flere forhold.

 

For det første er det en forudsætning i den seneste budgetvedtagelse.

 

For det andet vil optagelse af lån på kort sigt have ingen eller meget lave udgiftsdrivende effekter, da de aktuelle obligationsrenter (aktivside) er højere end lånerenterne (passivsiden).

 

For det tredje bør det på længere sigt tages i betragtning, at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån inden for lånebekendtgørelsens ramme. Pt. er kommunens kassebeholdning stabil let faldende og låneporteføljen lille.

 

Lån til betaling af grundskyld

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov ”Lån til betaling af grundskyld 2018-2020 (den midlertidige indefrysningsordning) Lov nr. 278 Lov om lån til betaling af grundskyld m. v.

Loven betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når boligejeren sælger sin bolig. Det betyder, at Hvidovre Kommune lider et likviditetstab i hvert af årene 2018-2020, som gradvist først tilgår kassen i takt med at boligejerne sælger deres huse.

 

I 2021 vil nye boligskatteregler træde i kraft, hvorved staten overtager opgaven med opkrævning af grundskyld. Den endelige lovgivning og detaljerne på området er endnu ikke på plads.

 

Idet det endnu ikke vides, hvorledes gælden vedrørende udlæg til grundskyld skal overtages af staten i 2021, anbefales det at der optages variable og afdragsfrie lån.

Der er ingen likviditetsmæssige konsekvenser efter lånoptagelse.

 

Lånoptagelse på baggrund af aktiviteten i 2018, skal ske inden udgangen af april måned 2019. Center for Økonomi og Analyse vil i så fald optage lånet på gunstigst mulige vilkår.

Politiske beslutninger og aftaler

Størrelsen af og principperne for lånoptagelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Lånoptagelsen for 2018 er budgetteret i 2019, da det faktiske lånoptag finder sted i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27.11.2018 pkt. 27 godkendt lånoptag i tilknytning til renovationsbiler udover det budgetforudsatte.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger osv. Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder. Lån optages altid med en løbetid og afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen.

 

I budgettet er forudsat lånoptaget i alt 48,5 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører renovationsbiler og 12 mio. kr. vedrører indefrysning af grundskyld. I denne sag behandles alene låntagning af i alt 36,5 mio. kr. og dermed ikke renovationsbiler, som er behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2018.

 

Der foreslås låntaget i alt 36,5 mio. kr. og dermed 2,5 mio. kr. mere end budgetlagt.

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Kommunens finansielle styring skal ses inden for rammerne af ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”


5. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

Beslutningstema

Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 338 boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, og er en forudsætning for, at lokalplanen kan vedtages endeligt.

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. november til 6. december 2018. Der er ikke indkommet nogle høringssvar.
 

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med lokalplanlægningen for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter er det nødvendigt at vedtage et tillæg til kommuneplanen samtidigt.

 

Der har derfor i perioden fra den 8. november til 6. december 2018 været fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, der øger bebyggelsesprocenten fra 100 til 125, og hæver loftet for butiksstørrelser for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal. Desuden tilrettes retningslinje 3.3.3 i overensstemmelse hermed. Forslaget til kommuneplantillægget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016”.


Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

 

I forbindelse med godkendelse af forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 blev det besluttet, at parkeringskravet skulle undersøges i høringsperioden. Administrationen har i høringsperioden undersøgt om parkeringskravet opfyldes. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser. Notat om ”Redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338” er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016 under punkt 5 Kommuneplan 2016.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2018 under punkt 4 forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 med henblik på offentlig fremlæggelse af planforslaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet, at parkeringsbehovet undersøges i høringsperioden efter forslag fra gruppe A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om endelig vedtagelse af et planforslag findes i planlovens §§ 23c og 27, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Høring

Forslaget til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 har været fremlagt i offentlig høring i fire uger i perioden fra den 8. november til den 6. december 2018.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338 (pdf)

6. Godkendelse af forudgående høring om kommuneplantillæg for blandet byområde ved Avedøre Landsby

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i den politiske aftale om indgåelse af budgetaftalen for 2019 blandt andet indskrevet, at der skal byudvikles i området omkring Stevnsbogård.

 

Denne ejendom udgør en del af rammeområde 4D1 i Kommuneplan 2016, der udlægger området til offentlige formål som kulturelle institutioner og fritidsformål.

 

I Fingerplan 2017 er det blevet gjort muligt at overføre hovedparten af rammeområde 4D1 fra landzone til byzone. Det foreslås derfor, at den ændrede planlægning for Stevnsbogård udvides til at gælde alle fem ejendomme inden for rammeområde 4D1.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil igangsætte en forudgående høring om tillæg til Kommuneplan 2016, samt om man i den forbindelse kan godkende administrationens udkast til debatoplæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen,

 

 1. at godkende gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6 samt ændrer anvendelsen af rammeområde 4D1 til blandet byområde med henblik på efterfølgende lokalplanlægning for boligformål og offentlige formål.
 2. at godkende administrationens udkast til debatoplæg til udsendelse i forbindelse med den forudgående høring
 3. at godkende, at den forudgående høring sker med en debatperiode på 4 uger
 4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med debatperioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A,F,O,C og V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Anbefales godkendt

 

Ad 4.

For: Gruppe A,O,C og V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte gennemførelsen af en forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6, samt ændrer anvendelsen af rammeområde 4D1 til blandet byområde med henblik på efterfølgende lokalplanlægning for boligformål og offentlige formål.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens udkast til debatoplæg til udsendelse i forbindelse med den forudgående høring.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, C, Liste Hog Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den forudgående høring sker med en debatperiode på fire uger.

 

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med debatperioden.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

I forbindelse med vedtagelsen af landsplandirektivet Fingerplan 2017 blev arealerne omkring bebyggelserne på Stevnsbogård, Kastanienborg og Lysholm, samt boligejendommene på Stavnsbjergvej 22 og Avedørestræde 5 udtaget af Den Grønne Kile.

 

I Fingerplan 2017, og i forslaget til Fingerplan 2019, udgør de nævnte arealer et afgrænset landområde i det ydre storbyområde. I sådanne områder kan der efter Fingerplanens § 10 udlægges ny byzone, når det følger planlovens regler om byvækst og reglerne i §§ 11 og 16 og der herudover foretages en afvejning mellem byudviklingsinteresser og øvrige overordnede arealinteresser.

 

De afgrænsede landområder ligger i dag i landzone, mens resten af Avedøre Landsby ligger i byzone.

 

Dermed blev der skabt mulighed for en ændret kommuneplanlægning for hovedparten af kommuneplanens rammeområde 4D1, hvor arealerne overføres fra landzone til byzone. Rammeområde 4D1 er i Kommuneplan 2016 udlagt til offentlige formål som kulturelle institutioner og fritidsformål.

 

Det foreslås, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne 4D1 og 4F6, så denne følger afgrænsningen i Fingerplanen. Desuden foreslås det, at rammeområde 4D1 ændres til et blandet byområde med mulighed for at anvende området til boligformål og offentlige formål.

Politiske beslutninger og aftaler

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten indgik en politisk aftale i tilknytning til Budget 2019 den 27. september 2018. Denne aftale dannede grundlag for kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, den 9. oktober 2018, punkt 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af plansagen for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forudgående høring af tillæg til kommuneplanen sker efter § 23c i planloven, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv en frist for afgivelse af idéer, forslag mv., jævnfør planlovens § 23c, stk. 2. Det foreslås, at der gennemføres en debatperiode på 4 uger. Denne forventes i givet fald at ske i perioden 1. – 30. april 2019.

 

Det anbefales, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med debatperioden, da indholdet i kommuneplanændringen foreløbig er af overordnet karakter.

Bilag

 1. Debatoplæg til forudgående høring om kommuneplantillæg for Avedøre Landsby Vest (pdf)

7. Godkendelse af forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2016 - nyt plangrundlag for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et høringsmateriale til en forudgående høring om ændring af plangrundlaget for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om administrationens udkast til høringsmateriale kan godkendes og udsendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende det af administrationen udarbejdede høringsmateriale
 2. at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse
 3. at der gennemføres en forudgående offentlig høring af en varighed på fire uger
 4. at der afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens udkast til høringsmateriale.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gennemføres en forudgående offentlig høring af en varighed på fire uger.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Det har tidligere været drøftet i kommunalbestyrelsen, at ejendommen Hvidovrevej 432-438, der ejes i fællesskab af Hvidovre Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme A/S og en privat person, skal byudvikles. Dette da bygningen er nedslidt og står overfor en omfattende og dyr renovering. Det overvejes derfor, om kommunen skal sælge sin ejerlejlighedsandel sammen med de to øvrige ejere med henblik på, at der kan gives mulighed for en nybygning, som i størrelse og funktion udnytter grundens unikke beliggenhed.

 

I forlængelse af dette besluttede kommunalbestyrelsen den 25. april 2017, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for området ved Friheden Station, herunder nærværende ejendom. Dette skal ske i form af et kommuneplantillæg og en rammelokalplan. For ejendommen Hvidovrevej 432-438, skal det nye plangrundlag give mulighed for en bebyggelse i 18-20 etager, blandt andet med det formål, at parkering kan etableres i konstruktion.

 

Administrationen har i form af et skitseforslag fået undersøgt muligheden for en bymæssig fortætning af Hvidovrevej 432-438 og naboejendommen Gammel Køge Landevej 362, der i dag huser håndværkerbutikken Brødrene A. & O. Johansen A/S. Skitseforslaget er foreløbigt og vejledende og udnytter ikke de byggemuligheder det ændrede plangrundlag vil give til fulde.

 

Kommuneplantillæg og forudgående høring

De omtalte ejendomme er omfattet af rammeområde 3C7 i Kommuneplan 2016, der fastlægger følgende:

 

 • Område navn:  Friheden Station
 • Generel anvendelse: Centerområde og butikker
 • Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel
 • Max. bebyggelsesprocent: 100
 • Max. antal etager:  3
 • Max. bygningshøjde(m): 13
 • Bemærkninger:  Hovedcenter i sammenhæng med 3C3, 3C8 og 3C9. Samlet butiksareal i disse områder max. 15.000 m², ramme for nyt butiksareal 3.540 m². Den enkelte butik må ikke være større end 1.000 m². Stationsnært kerneområde.

 

Det ønskede etageantal på 20 etager, en tilsvarende maksimal bygningshøjde på 80 m og maksimal bebyggelsesprocent på 400 er ikke i overensstemmelse med rammeområde 3C7. Der vil derfor skulle udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016.

 

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen ved væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. før et forslag til kommuneplantillæg kan udarbejdes.

 

Det er administrationens vurdering, at der ved de ønskede ændringer er tale om så væsentlige ændringer, at der skal afholdes en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag til brug for det videre planarbejde.

 

De beskrevne byggemuligheder er møntet specifik på ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Da rammeområde 3C7 omfatter et meget større område, foreslår administrationen at udskille nærværende ejendomme som et selvstændigt og nyt rammeområde. Således vil plangrundlaget for den resterende del af 3C7 forblive uændret.

 

Derudover foreslår administrationen, at der indenfor det nye rammeområde også gives mulighed for anvendelse til offentlige formål.

 

Begge forhold er beskrevet i det høringsmateriale administrationen har udarbejdet og som indeholder hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Det er vedlagt som bilag ”Forudgående høring af Hvidovrevej 432-438”.

 

Da området ved Friheden Station er kommunens hovedcenter og et trafikalt knudepunkt, hvor mange af Hvidovres borgere færdes dagligt, foreslår administrationen, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den forudgående høring.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 25, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for et område ved Friheden Station, i form af et kommuneplantillæg og en rammelokalplan. Dette med særlig fokus på muligheden for en bebyggelse i 18-20 etager på ejendommen Hvidovrevej 432-438, blandt andet med det formål, at parkering kan etableres i konstruktion.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til plansagen er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

 

Indkaldelse af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

 

Administrationen foreslår, at der gennemføres en høring af en varighed på fire uger, formentlig i perioden fra den 1. april til den 29. april 2019.

Bilag

 1. Forudgående høring af Hvidovrevej 432-438 (pdf)

8. Godkendelse af høringssvar til forslag til Fingerplan 2019

Beslutningstema

Erhvervsministeren har fremlagt et forslag til landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – Fingerplan 2019 – i høring. I forslaget er flere af Hvidovre Kommunes ønsker til et ændret indhold af Fingerplanen blevet imødekommet.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende et høringssvar udarbejdet af administrationen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. At godkende administrationens udkast til høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Administrationen reviderer høringssvaret for at styrke argumentationen om metro og letbane. Nyt udkast inden Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt med ovenstående bemærkning.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens reviderede udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Erhvervsministeren har den 24. januar 2019 offentliggjort forslaget til nyt landsplandirektiv for hovedstadsområdet, vedlagt som bilag ”Forslag til Fingerplan 2019”.

 

Forslaget er fremlagt med høringsfrist den 21. marts 2019. Det nye landsplandirektiv vil afløse Fingerplan 2017, når det er endeligt vedtaget.

 

Hvidovre Kommune indmeldte i oktober 2017 en række forslag, hvoraf flere er blevet imødekommet på forskellig måde. Nogle af forslagene blev dels indsendt sammen med de andre kommuner, der er involveret i samarbejdet om en letbane i Ring 3 (LOOP City), dels sammen med kommunerne der indgår i ejerkredsen af Køge Bugt Strandpark.

 

Nye boligområder og naturgenopretning øst for Byvej, nord for Brostykkevej

Tre nedlagte gartneri- og landbrugsejendomme i Den Grønne Kile øst for Byvej kan inddrages til byudvikling og naturgenopretning. Omkring 112.000 m2 kan udvikles til boligområder i tæt samspil og kontakt med et helt nyt offentligt naturområde på 247.000 m2, der også skal forbinde de eksisterende byområder i Hvidovre med de rekreative områder ved Vestvolden. Alt afhængig af den ønskede tæthed vil der kunne etableres 200 – 400 nye boliger i området.

 

Planlægningen og sikringen af de nye naturområder skal være opfyldt senest 4 år efter vedtagelsen af Fingerplan 2019. Ellers tilbageføres de nye boligområder til de indre grønne kiler.

 

Ikke længere krav om virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) på Avedøre Holme

Området, der er forbeholdt særligt miljøbelastende virksomheder og transportvirksomheder (VSB) er nu reduceret til alene at omfatte Råhavnen.

 

Den øvrige del af industriområdet (svarende til afgrænsningen af Lokalplan 507) skal fremover forbeholdes produktionsvirksomheder, herunder transport- og logistikvirksomheder, som er omfattet af definitionen for produktionsvirksomheder.

 

Desuden skal det sikres, at eksisterende VSB-virksomheder af miljøklasse 6 og 7 samt eksisterende transport- og logistikvirksomheder kan fastholde deres aktiviteter.

 

Ændringen giver Hvidovre Kommune en længe ønsket mulighed for at lave en ny og mere tidssvarende lokalplan for industriområdet.

 

Nye planlægningsmuligheder i Køge Bugt Strandpark

Strandparken får et sæt helt nye regler, der giver mulighed for at planlægge for mindre bymæssige fritidsanlæg og større, midlertidige bymæssige fritidsanlæg på nærmere afgrænsede områder. Hensigten er at modernisere og videreudvikle strandparkens funktion som et rekreativt område af regional betydning, hvor de landskabelige og naturmæssige værdier fortsat skal sikres.

 

Bus Rapid Transit (BRT) og stationsnærhed

Forsøgsordning, der skal sidestille særlige buslinjer og letbaner i forhold til udpegning af stationsnære kerneområder.

 

Der etableres én forsøgsordning med mulighed for at der kan afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i byområdet med op til 3 standsningssteder pr. linje. Ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen forventes at skulle ske i 2019.

 

Udvidelse af Avedøre Holme

Kommunens ønske om at udvide Avedøre Holme mod syd er ikke indeholdt i Fingerplan 2019.

 

Men visionen for Holmene syd for det eksisterende Avedøre Holme er til gengæld indeholdt i regeringens hovedstadsudspil, der ligeledes blev offentliggjort den 24. januar 2019, vedlagt som bilag ”Danmarks hovedstad, initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet”.

 

Holmene er initiativ nr. 23, under overskriften Bedre Erhvervsklima. Det fremgår af dette, at ”regeringen vil gå i dialog med Hvidovre Kommune om mulighederne for en faseopdelt udvidelse af Avedøre Holme. Et vigtigt element vil i den forbindelse være projektets trafikale infrastruktur”.

 

Realiseringen af Holmene forventes at ske på grundlag af en anlægslov.

 

Ønske om flere metro- eller letbanestrækninger

Kommunens ønske om at udpege flere strækninger til etablering af metro eller letbaner, så også Hvidovre Hospital og Avedøre Holme kan blive forsynet med højklasset, kollektiv trafik er ikke indeholdt i Fingerplan 2019.

 

Udkast til høringssvar

Hvidovre Kommune har sammen med samarbejdskommunerne fået imødekommet mange af sine væsentlige ønsker til ændret indhold i Fingerplanen. Derfor foreslås det, at der fremsendes et høringssvar, hvori der takkes for ministerens udspil, men hvor også de udestående ønsker adresseres. Administrationens udkast til høringssvar er vedlagt som bilag ”Bemærkninger til forslag til Fingerplan 2019”.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes høringssvar til indmelding af ønsker til Spor 2 i revisionen af Fingerplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, punkt 10.

 

Det fælleskommunale høringssvar fra Strandparken I/S til indmelding af ønsker til Spor 2 i revisionen af Fingerplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, punkt 9.

 

Det fælleskommunale høringssvar fra LOOP City til indmelding af ønsker til Spor 2 i revisionen af Fingerplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen, den 26. september 2017, punkt 11.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune som følge af de nævnte tiltag, vil blive særskilt politisk behandlet.

Retsgrundlag

Erhvervsministeren kan med hjemmel i planlovens § 3, stk. 1, udstede landsplandirektiver til varetagelse af landsplanmæssige interesser, herunder sikring af kvalitet i planlægningen, fastsætte regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indholdet af planlægningen efter loven.

Planlægning i hovedstadsområdet skal ske inden for rammerne af planlovens særlige bestemmelser i planlovens kapitel 2c.

Efter planlovens § 5j, stk. 4, fastsætter Erhvervsministeren regler, der konkretiserer de i kapitel 2c nævnte overordnede principper for planlægningen i hovedstadsområdet.

Høring

Forslag til Fingerplan 2019 er fremlagt den 24. januar 2019 med høringsfrist den 21. marts 2019.

 

Da kommunalbestyrelsen behandler sagen efter udløbet af høringsfristen, foreslås det, at høringssvaret fremsendes på baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen og med forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

Bilag

 1. Forslag til Fingerplan 2019 (pdf)
 2. Danmarks hovedstad - Initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet (pdf)
 3. Bemærkninger til forslag til Fingerplan 2019 (udkast) (pdf)
 4. Revideret udkast. Bemærkninger til forslag til Fingerplan 2019 (docx)

9. Vedtægtsændring, Hovedstadens Beredskab

Beslutningstema

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, hvorved der er aftalt en henlæggelse af myndighedskompetence til Hovedstadens Beredskab med hjemmel i byggeloven, skal interessentskabets vedtægter ændres.

 

Ændringer af vedtægterne skal godkendes af ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget:

 1. At kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal afgøres i kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

Sagsfremstilling

Som følge af en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, der har dannet grundlag for beslutningen om en kompetenceoverførsel til Hovedstadens Beredskab, og på baggrund af erfaringerne siden etableringen af interessentskabet har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til revision af vedtægterne, jf. bilag 1, hvori de eksisterende vedtægter er sammenholdt med forslaget til ændringer.

 

Forslaget indeholder ændringer, der skal afbureaukratisere administrationen. Samtidig er der foretaget nogle opdateringer og redaktionelle ændringer.

 

Interessentskabets opgaver, som er hjemlet i byggelovens § 16 c, stk. 6-7, er indføjet i vedtægterne som et nyt pkt. 5.2.

 

Yderligere er der indføjet et nyt pkt. om indgåelse af aftaler om operative forhold. Det er i pkt. 5.6 bestemt, at der inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering kan indgås aftaler om henholdsvis udførelse af opgaver for andre eller med andre om at udføre opgaver inden for eget eller andres redningsberedskab. Herved sikres det, at serviceniveauet for Hovedstadens Beredskab ikke forringes.

 

I pkt. 6.2 er det endelige beløb indsat og ’udkast’ er slettet.

 

Det er ikke muligt at ændre fordelingsnøglen for interessenterne uden, at de godkender dette, men som nyt pkt. 6.6 er indføjet en bestemmelse om, at ændringer, der alene skyldes den årlige afgang af tjenestemænd, er undtaget. Der er tale om rent objektive forhold, som hverken Hovedstadens Beredskab eller interessenterne har indflydelse på, hvorfor en bestemmelse herom forventes godkendt af tilsynet.

 

Pkt. 6.7, der bliver til pkt. 6.8, er opdateret som følge af beslutningen om at regulere Københavns Kommunes og de øvrige ejerkommuners bidrag til Hovedstadens Beredskab på baggrund af resultatopgørelsen for de to første år i kontraktens løbetid.

 

Pkt. 9.3 i vedtægterne, der giver mulighed for at ændre sammensætningen af bestyrelsen, således at repræsentanterne for politiet udtræder, foreslås slettet, idet der ikke foreligger nogen politisk drøftelse heraf i øjeblikket. Problematikken er indtil videre løst ved, at politidirektørerne ikke længere har stemmeret i forbindelse med økonomiske anliggender.

 

Bestemmelsen om vederlag til bestyrelsen i pkt. 9.5, er ligeledes foreslået slettet, idet der efter den gældende lovgivning kun kan være tale om diæter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til spørgsmål til administrationen.

 

Endelig er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er ændret til "Ankestyrelsen".

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2015 at indtræde i Hovedstadens Beredskab I/S fra den 1. januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Den serviceudvidelse som den byggetekniske sagsbehandling i vedtægtsændringen punkt 5.2 indebærer finansieres som led i et fremtidigt effektiviseringsbidrag, jf. beslutning i Hovedstadens Beredskabs bestyrelsen den 26. april 2017, punkt 4.

 

Øvrige ændringsforslag til vedtægterne forudsætter ingen umiddelbare økonomiske reguleringer.

 

Vedtægtsændringerne har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60, hvor det er bestemt, at kommuner kan indgå samarbejder, og § 16 a, hvor det er bestemt, at kommunen kan beslutte at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter.pdf (pdf)

10. Godkendelse af revision af SLA (Service Level Agreement) mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne

Beslutningstema

Der er sket en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, som betyder, at samarbejdsaftalen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne skal ændres. Kommunalbestyrelsen forelægges derfor forslag til at revidere Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende forslag (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens beredskab og ejerkommunerne

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens beredskab og ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Siden 2016 er der sket en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen. De mange ændringer medfører ændringer i arbejdsfordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne og dermed også i Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

 

Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag (version 2.0) til ændring af SLA - Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet med korrekturrettelser er vedlagt som bilag 1. Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet i den endelig version er vedlagt som bilag 2. Forslaget har været behandlet på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018, der godkendte oplægget med enkelte forslag til justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i forslaget. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 14. november 2018 forslaget til ændret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

 

Det følger således af gældende SLA, at større ændringer, herunder generel revision af SLA, forhandles i Samarbejdsorganet og forelægges bestyrelsen og kommunalbestyrelserne til godkendelse. 

 

Erfaringerne har vist, at det især på grund af sagernes kompleksitet ikke er muligt at opfylde servicemålet for sagsbehandlingstider i forbindelse med den brandtekniske byggesagsbehandling efter byggeloven. Det er derfor foreslået at ændre servicemålet. Forslaget ændrer ikke på, at der fortsat er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

 

Ændringer i det fremlagte forslag

Omkring ændringerne i det fremlagte forslag – ud over ændringerne på beredskabs- og byggelovsområdet - skal særligt fremhæves, at der som noget nyt er udarbejdet en SLA på beskyttelsesområdet, idet myndighedsopgaverne allerede er overført til Hovedstadens Beredskab. De øvrige opgaver med beskyttelsesrum er overført den 1. januar 2019.

 

På området vedrørende risikovirksomheder skal der for virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer, de såkaldte kolonne 3-virksomheder, bl.a. udarbejdes eksterne beredskabsplaner om især operative forhold. Rådgivning og varetagelse af opgaver på dette område fremgår nu alene af den SLA, der er udarbejdet for brandteknisk rådgivning i forbindelse med beredskabsplaner, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

 

SLA for lejlighedstilladelser, fx koncerter og festivaler og SLA for midlertidige overnatninger, fx ansøgninger om overnatninger i institutioner og haller er udgået, idet begge områder nu henhører under bygningsreglementet, og dermed skal sagsbehandles af byggemyndigheden. Rådgivning til ejerkommunerne på disse områder vil være omfattet af SLA for Brandteknisk Byggesagsbehandling, Byggeloven.

 

Endelig er der foretaget en række sproglige tilpasninger samt korrekturrettelser.

 

Beredskabsstyrelsen har den 29. november 2018 udsendt en meddelelse, hvoraf det fremgår, at styrelsen – trods tidligere udmeldinger – opretholder reglerne om krav til lokaliteter, hvor mange mennesker samles, eller hvor mennesker samles under særlige forhold. Disse krav, skulle have været overført til bygningsreglementet pr. 1. januar 2019, men vil nu først overgå den 1. januar 2020. I enighed med Samarbejdsorganet er der derfor truffet beslutning om, at brandsynene vil være omfattet af sidste afsnit i den ændrede SLA for brandsyn (version 2.0). Endelig er der enighed om, at sagsbehandlingen af midlertidige overnatninger vil følge kravene i den hidtidige SLA (version 1.1. marts 2017) for midlertidige overnatninger uden formelt at ændre den fremlagte version 2.0.

Politiske beslutninger og aftaler

Service Level Agreement version 1.0 (SLA) for Myndigheds- og Forebyggelsesopgaver blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. september 2015 som punkt 11 ad 5. Godkendelsen skete som en del af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab.

 

Justeret Service Level Agreement version 1.1. for Myndigheds- og Forebyggelsesopgaver blev taget til efterretning af kommunalbestyrelsen den 20. juni 2017 som punkt 5.

 

Forslag om tilpasset arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne vedrørende brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. august 2018 som punkt 16. Forslaget om ændring arbejdsdeling kræver en ændring af vedtægterne for så vidt angår overførelse af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab samt nærværende ændring af Service Level Agreement (SLA).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan lade beredskaberne træffe afgørelse om visse ulovlige forhold efter byggeloven vedrørende brandsikkerhed, jf. § 16 C, stk. 6-8 i lovbekendtgørelse nr. 1178 af den 23. september 2016 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet med korrekturrettelser (pdf)
 2. Forslag til justeret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet, endelig version (pdf)

11. Orientering om styringsdialog 2018, almene boligorganisationer

Beslutningstema

Kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer udøves bl.a. via de lovpligtige styringsdialogmøder, som afholdes af administrationen. Der gives en orientering om indholdet af styringsdialogmøderne afholdt med de almene boligorganisationer i 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen om styringsdialogmøderne afholdt i 2018 tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om styringsdialogmøderne afholdt i 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for politik og ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune varetages bl.a. via møder i Almenboligudvalg Hvidovre og gennem styringsdialogmøder.

 

Almenboligudvalget blev nedsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituering, og har hidtil afholdt to møder – den 6. september 2018 og den 6. december 2018. Udvalget består af kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for boligorganisationerne og repræsentanter fra kommunens administration. I kommissoriet er det bestemt, at udvalget skal have fokus på trivsel og udvikling i de almene afdelinger.

 

De årlige styringsdialogmøder har været lovpligtige siden 2010, og afholdes med boligorganisationerne hver for sig. I møderne deltager beboerdemokrater og administrative medarbejdere fra boligorganisationerne og administrative medarbejdere fra kommunen. På møderne drøftes boligorganisationernes virksomhed og udviklingen i den enkelte afdelinger, med udgangspunkt i de den styringsrapport den enkelte boligorganisation skal udarbejde og i regnskab for seneste regnskabsår.

 

 Blandt de emner der blev drøftet på styringsdialogmøderne skal fremhæves:

 • Renoveringssagen af Friheden l, som har givet anledning til mange beboerklager.
 • Henlæggelser er vurderet i forhold til benchmark med henblik på at sikre, at der henlægges tilstrækkelige midler til vedligeholdelse af ejendommene.
 • Effektivisering af boligorganisationernes drift i relation til indfrielse af aftalen indgået mellem BL, KL og regeringen om effektiviseringsmål for perioden 2016-2020 på 8,2 % af de afgrænsede driftsudgifter.
 • Orientering og drøftelse af kommunens strategi for klimatilpasning.

 

Blandt andre emner kan nævnes: kommunens anvisningsret, trafikale og parkeringsmæssige forhold, beboerdemokrati, igangværende og kommende renoveringer.

 

Referater af møderne og powerpoint præsentation af klimatilpasningsstrategien er vedlagt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I almenboliglovens § 164 er det bestemt, at Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 02/10/2017).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Referat ABF Frydenhøjparken.pdf (pdf)
 2. Referat Hvidovre almn. Boligselskab.pdf (pdf)
 3. Referat Friheden.pdf (pdf)
 4. Referat Avedøre Boligselskab.pdf (pdf)
 5. Referat Lejerbo.pdf (pdf)
 6. Referat Hvidovrebo.pdf (pdf)
 7. Referat Hvidovre Boligselskab.pdf (pdf)
 8. Klimatilpasning.pdf (pdf)

12. Godkendelse af udlejningsaftale med Hvidovre Boligselskab

Supplerende sagsfremstilling

Hvidovre Boligselskab har oplyst, at udlejningsaftalen ønskes indgået, for at optimere udnyttelse af boligerne i afdeling Baunevangen. Der har ikke tidligere været indgået udlejningsaftale med Hvidovre Boligselskab.

 

Boligselskabet har oplyst, at Baunevangen består af 151 rækkehuse i to plan på 91 m2 med fuld kælder, som dog ikke må anvendes til beboelse. Boligselskabet vurderer at rækkehusene er oplagte til børnefamilier, og at boligerne er mindre egnede til ældre og handicappede, da de er i flere plan.

 

Boligerne i boligselskabets to øvrige afdelinger, som ikke er omfattet af udlejningsaftalen, vurderes af boligselskabet som mindre egnede til børnefamilier pga. størrelsen.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udlejningsaftale mellem Hvidovre Boligselskab og Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås aftale om udlejning efter særlige kriterier med Hvidovre Boligselskab for perioden fra underskrift af aftalen til 31. december 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til økonomiudvalget at det anbefales overfor kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at der indgås aftale om udlejning efter særlige kriterier med Hvidovre Boligselskab for perioden fra underskrift af aftalen til 31. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Sagen udsættes med henblik på en forklaring på, hvorfor boligselskabet ønsker disse særlige udlejningskriterier og eventuelle tidligere aftaler.

Sagsfremstilling

Center for politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Borgerservice.

 

Hvidovre Boligselskab ønsker at indgå aftale om udlejning af afdelingen Baunevangen efter særlige kriterier.

 

Aftalen omfatter samtlige 151 boliger i afdelingen som består af 106 treværelses boliger og 45 fireværelses boliger. Boligselskabets øvrige afdelinger er ikke omfattet af aftalen og udlejes efter de almindelige ventelisteregler.

 

Forud for enhver udlejning går oprykningsretten på den interne venteliste. Da Hvidovre Boligselskab er tilsluttet fællesventelisten i KAB-fællesskabet, kan beboere i boligselskabet og øvrige boligselskaber tilsluttet fællesventelisten få anvist ledige boliger på tværs af boligselskaberne.

 

Boligsøgende på oprykningsventelisten, der har et eller flere børn under 18 år, har fortrinsret til boligerne i Baunevangen.

 

Dernæst skal der ske udlejning for 65 % af de ledige boliger, således at boligsøgende med et eller flere børn under 18 år har fortrinsret.

 

10 % af de ledige boliger skal udlejes efter de almindelige ventelisteregler og de resterende 25 % af de ledige boliger anvises af kommunen.

 

Aftalen er gældende frem til 31. december 2022 og kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 60, hvor det er bestemt at der kan indgås aftale om udlejning efter særlige regler (Lbkg. nr. 1116 af 2. oktober 2017).

Høring

 Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udlejningsaftale (pdf)
 2. Supplerende oplysninger (pdf)

13. Orientering om status på aftale om biogasanlæg vedrørende I/S Amager Ressourcecenter

Beslutningstema

I forlængelse af en aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering af et biogasanlæg senest i marts 2019.

 

Imidlertid betyder et ophør af de nuværende støttemuligheder for biogasanlæg, at der ses behov for en fornyet afklaring af, om der fortsat skal søges en løsning i samarbejde med Ørsted.

 

Hvis den mulighed ikke er afklaret inden den 1. maj 2019, ses der behov for en bredere afsøgning af, hvordan ejeraftalen kan realiseres på dette punkt.

 

Som følge heraf foreslås fristen for at træffe beslutning om en løsning til behandling af bioaffald fastsat til senest den 1. december 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om status på ARCs planer om håndtering af bioaffald til efterretning, herunder,

a)     at ARC afklarer muligheden for at indgå aftale med Ørsted og inden den 1. maj fremsender en status til ejerkommunerne, indeholdende en redegørelse for tidsplan og forventet økonomi for biogasanlægget, herunder behandlingsprisen for bioaffaldet,

b)     at ARC, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted inden den 1. maj 2019, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,

c)      at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. juli 2019, såfremt der kan indgås aftale med Ørsted. Alternativt udsættes beslutningen til den 1. december.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på ARCs planer om håndtering af bioaffald til efterretning, herunder,

a) at ARC afklarer muligheden for at indgå aftale med Ørsted og inden den 1. maj fremsender en status til ejerkommunerne, indeholdende en redegørelse for tidsplan og forventet økonomi for biogasanlægget, herunder behandlingsprisen for bioaffaldet,

b) at ARC, såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale med Ørsted inden den 1. maj 2019, gennemfører en grundigere analyse med afrapportering til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019,

c) at fristen for at træffe beslutning om biogasanlægget, jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018, som følge heraf udsættes til 1. juli 2019, såfremt der kan indgås aftale med Ørsted. Alternativt udsættes beslutningen til den 1. december.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 16. juni 2018, pkt. 10 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 vedlagt som bilag ” Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter”.

Af tillægsaftalen fremgår af punkt 5, at ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.” Fristen er efterfølgende blevet forlænget i alle ejerkommuner til senest marts 2019 med henblik på afklaring af mulighederne for et samarbejde med Ørsted herom.

 

ARC har i januar 2019 fremlagt planer for håndteringen af bioaffald. Løsningen vedrører et forbehandlingsanlæg med videre behandling af biovæsken hos energiselskabet Ørsted på Avedøre Holme.

 

Planen har taget afsæt i de gældende vilkår for støtte til biogasanlæg. Imidlertid har forligspartierne bag energiaftalen i Folketinget med virkning fra den 8. februar 2019 indgået aftale om, at støtten til nye biogasanlæg, der ikke er i drift og tilsluttet naturgasnettet pr. 1. januar 2020, ophører.

 

Ørsteds anlæg på Avedøre Holme kræver en lokalplan, som Hvidovre Kommune forbereder. Lokalplanen kan tidligst forventes at foreligge i juni 2019, og anlægget er på den baggrund planlagt til idriftsættelse inden udgangen af 2020. Indtil forligspartiernes aftale den 8. februar 2019 var det forventningen, at det var tilstrækkeligt til, at der kunne opnås støtte efter de gældende regler.

 

Den udmeldte ændring af rammevilkårene betyder, at grundlaget for ARCs fremsendte plan er ændret væsentligt. Uden støtte er det forventningen, at nettoomkostningerne fordobles hvilket betyder, at løsningen overstiger den pris, som lå til grund for ejerkommunernes godkendelse af aftalen pr. 7. maj 2018.

 

ARC har oplyst, at man på baggrund af den hidtidige positive dialog med Ørsted i første omgang vil søge at afdække mulighederne for at fortsætte det planlagte samarbejde, hvilket blandt andet baseres på afsøgning af eventuelle dispensationsmuligheder eller brug af eksisterende anlæg. Det forudsættes, at der senest 1. maj 2019 vil være en afklaring af, om det er muligt at indgå en aftale med Ørsted. Ejerkommunernes beslutning om tilslutning til aftalen skal herefter foreligge senest den 1. juli 2019.

 

Hvis det ikke er muligt at opnå en afklaring inden den 1. maj 2019, foreslås det, at ARC igangsætter en mere grundlæggende analyse af, hvordan ARC vil foreslå behandlingen af bioaffald løst under de nye rammevilkår. Disse rammevilkår er imidlertid endnu ikke fastlagt. Med henblik på at sikre fremdriften i arbejdet og henset til sammenhængen mellem CO2-fortrængende indsatser og import af affald og biomasse, fremsendes en eventuel analyse til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019. På denne baggrund forudsættes det, at der kan træffes beslutning i ejerkommunerne om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december  2019.

 

Administrationens vurdering

Den udmeldte ændring af rammevilkårene vurderes i første omgang at give anledning til at undersøge mulighederne for et eventuelt videre samarbejde mellem ARC og Ørsted. Hvis mulighederne for et samarbejde ikke er afklaret inden den 1. maj 2019 vurderes det, at der bør ses bredere på mulighederne for at finde en løsning med henblik på at opfylde tillægsaftalen pr. 7. maj 2018.

 

Den senere fremlæggelse af endelig plan for behandling af bioaffald vurderes ikke at ændre aftalens elementer og dermed muligheden for, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning

af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC.

 

Den 30. januar 2018 pkt. 7 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om arbejdet med

udmøntningen af aftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning og behovet for at

opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor fristen for at tage stilling til ARCs plan

for genanvendelse og CO2-reduktion rykkes fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

 

Den 16. juni 2018 pkt. 10 godkendte kommunalbestyrelsen ARCs plan for genanvendelse og

CO2-reduktion, tillæg til tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig

takstregulering fra 1. januar 2019, og at de delegerede til ARCs generalforsamling anmodes

om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion.

 

Den 27. november 2018 pkt. 9 godkendte Kommunalbestyrelsen at forlænge fristen for afklaring om størrelse, finansiering og placering af ARCs bioforgasningsanlæg til marts 2019

 

Den 14. januar 2019 pkt. 5 godkendte Bygge- og Planudvalget at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen Hammerholmen 50.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens §60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7% af ARC.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (pdf)

14. Godkendelse af forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg. Lokalplanen muliggør etablering af et biogasanlæg på ejendommen.

 

Der er desuden udarbejdet en miljøvurdering af ændringerne i lokalplanlægningen.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende lokalplanforslaget med henblik på fremlæggelse i offentlig høring, samt hvorvidt der skal afholdes borgermøde i denne forbindelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg.
 2. at godkende, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende miljøvurderingen af lokalplanen.
 4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 18-03-2019

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

 

Udvalget ønsker en bemærkning om, at det sikres, at det indskærpes i miljøgodkendelsen, at der ikke må forekomme lugtgener ved og omkring anlægget. At lastbiler ikke må medføre lugtgener ved til- og frakørsel til/fra anlægget.

 

Kommunen ønsker at stille krav om, at lastbilerne tilkører anlægget via anviste ruter.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Udgår.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Forslag til lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlægomfatter matrikel nr. 244, Avedøre By, Avedøre. Området er i dag omfattet af Lokalplan 513, der udlægger det til anvendelse som kraftvarmeværk med tilhørende tekniske anlæg. Med den nye lokalplan muliggøres etablering af et biogasanlæg i et særskilt delområde på ejendommens østlige del og en naturgaskompressorstation. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag: ”Forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg”.

 

Lokalplan 517 indeholder, udover byggemuligheder til biogasanlæg og naturgaskompressorstation, bestemmelser for hele lokalplanområdet om bebyggelses omfang og placering, friarealers indretning med mere, der svarer til de muligheder den gældende Lokalplan 513 indeholder.

 

Der er dog, efter ønske fra Ørsted foretaget følgende væsentlige ændringer i forhold til Lokalplan 513:

 

 • Mulighed for opfyld af terræn til kote 4 i delområde 3 og 4. Områderne er i dag opfyldt til kote 2,5. Opfyldet supplerer afdækning af det underliggende depot, der i dag kun er afdækket med 20 cm (de 20 cm er i overensstemmelse med gældende lovgivning og miljøgodkendelse). Desuden sikrer forhøjningen af terrænet biogasanlægget mod oversvømmelse.
 • En udvidet anvendelse, der giver mulighed for nye løsninger til energiproduktion, energilagring og energiomsætning. Ørsted ønsker, at denne mulighed fremgår af lokalplanen, da der som en del af den teknologiske udvikling hele tiden udvikles nye energiløsninger til produktion af el og varme. Udvidelse af plads til oplag. Det eksisterende jorddepot/støjvold, som er placeret nord for oplagspladsen fjernes, da der skal gøres plads til mellemlageret, som skal flyttes fra sin nuværende plads ved biogasanlægget (nordlige del).

 

Administrationen har på baggrund af oplysninger om bebyggelsens etageareal og rumfang vurderet, at biogasanlægget kan rummes indenfor den gældende kommuneplanramme 5T4, hvorfor det ikke har være nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

 

Risiko for oversvømmelse

Der er en ringe men voksende sandsynlighed for oversvømmelse af lokalplanens delområde 1 og 2, da områderne er beliggende i kote 3,5 m. For de bygninger og tanke, som indgår som en del af risikovirksomheden, herunder ammoniaktanke og brændstoftanke, er der opført enten volde eller betonkant til beskyttelse mod en eventuel oversvømmelse. Behovet for en eventuel øget sikring bør afklares.

 

Delområde 3 og 4 er i dag beliggende i kote 2,5 m og der kan derfor være risiko for oversvømmelse. Ved etablering af biogasanlægget hæves terrænet til kote 4 m, hvilket sikrer anlægget til en 1000-årshændelse.

 

Lokalplanen giver desuden mulighed for evt. øvrige afværgeforanstaltninger i forhold oversvømmelse og klimatilpasning.

 

Høring af risikomyndigheder

Biogasanlægget placeres i nærhed til tre eksisterende risikovirksomheder: Avedøreværket, Syntese og NTG. Ved planlægning nær risikovirksomheder skal de berørte risikomyndigheder høres, jf. bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder. Administrationen har gennem Miljøstyrelsen hørt de berørte risikomyndigheder.

 

Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke er til hinder for høringssvarenes opmærksomhedspunkter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2019, punkt 6, at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan for Avedøreværket, som skulle muliggøre etableringen af et biogasanlæg på ejendommen Hammerholmen 50, samt at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg i den ønskede størrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planloven §§ 13-16, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5. Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger. Høringen forventes afholdt i perioden 1.- 29. april 2019.

 

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at holde et borgermøde, da området er placeret ca. 1,5 km fra nærmeste boligbebyggelse. De omkringliggende virksomheder vil i høringsperioden blive orienteret skriftligt om lokalplanforslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Administrationen har vurderet, at lokalplanforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering jævnfør § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

Administrationen har forud for udarbejdelsen af miljøvurderingen kontaktet følgende myndigheder om afgrænsningen af miljøvurderingen: Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, samt Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme.

 

Miljøvurderingsrapporten konkluderer, at Lokalplan 517 ikke forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Dog kan risikoen for oversvømmelse have en påvirkning på materielle goder og større menneske og naturskabte katastroferisici og ulykker. For at forhindre oversvømmelse kan der etableres afværgeforanstaltninger i form af diger eller opfyldning af terrænet. Lokalplanens miljøpåvirkninger vurderes ikke at give anledning til særskilt overvågning.

 

Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 517 er vedlagt som bilag: ”Miljøvurdering af Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg”.

Bilag

 1. Miljøvurdering af Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg (pdf)
 2. Forslag til Lokalplan 517 for Avedøreværket og nyt biogasanlæg (pdf)

15. Beslutning om udbudsplan 2019 og afrapportering 2018

Beslutningstema

Ifølge Hvidovre Kommunens indkøbspolitik skal der årligt fremlægges en udbudsplan til Økonomiudvalget. Det gøres for at sikre indsigt i, hvilke varekøb, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt større indkøbsopgaver, der planlægges at blive arbejdet med i det kommende år. Oversigten er afgrænset til de udbud, der er lovpligtige, og som de enkelte centre har meldt ind på baggrund af en høringsrunde.

 

Udbudsplanen for det forløbne år opgøres i forbindelse med fremlæggelsen af den nye plan og er ligeledes vedlagt i bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 

 1. at vedlagte afrapportering på udbudsplan for 2018 og udbudsplan for det kommende år 2019 tages til efterretning.
 2. at udbudsplanen fremadrettet behandles administrativt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog den vedlagte afrapportering på udbudsplan for 2018 og udbudsplan for det kommende år 2019 til efterretning.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at udbudsplanen fremadrettet alene behandles administrativt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ifølge Hvidovre Kommunens indkøbspolitik skal der årligt fremlægges en udbudsplan til Økonomiudvalget. Det gøres for at sikre indsigt i, hvilke varekøb, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt større indkøbsopgaver, der planlægges at blive arbejdet med i det kommende år. Oversigten er afgrænset til de udbud, der er lovpligtige, og som de enkelte centre har meldt ind på baggrund af en høringsrunde.

 

Udbudsplanen giver et overblik over antallet af:

 • kommunens egne udbud
 • udbud som gennemføres i samarbejde med andre kommuner, typisk de omkringliggende Vestegnskommuner i VIF-samarbejdet
 • udbud der gennemføres via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S eller anden central kontraktudbyder samt
 • større indkøbsopgaver.

 

For det tekniske område gælder det, at der i tilknytning til de enkelte anlægsprojekter bl.a. vil blive gennemført rådgivningsudbud. Disse er ikke opgjort i udbudsplanen med fremlægges ved behandlingen af det enkelte anlægsprojekt.     

 

Udbudsplanen for det forløbne år opgøres i forbindelse med fremlæggelsen af den nye plan.

 

Evalueringen / afrapporteringen for 2018 fremgår af bilag 2, hvor der kort er redegjort for de enkelte udbudsopgaver, herunder de økonomiske konsekvenser, der har været som følge af de respektive udbud. Såfremt der er realiseret en økonomisk gevinst, tilfalder den som udgangspunkt Kommunekassen således, at der kan ske en fornyet prioritering af de pågældende midler. Det er tilfældet i flere af udbuddene, og de pågældende gevinster anvendes til imødekommelse, af det besparelseskrav der er vedtaget på Indkøbsområdet.

 

Udbudsplanen skal ses i lyset af Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. november 2015 om en revision af kommunens indkøbspolitik, indgåelse af flere indkøbsaftaler, nedbringelse af transaktionsomkostninger ved udbud samt implementering af e-handel inden udgangen af 2017. Sidstnævnte – e-handelssystemet - er således udrullet i hele organisationen i 2018 med det mål at nedbringe antallet af såvel transaktioner som omprioritere de administrative ressourcer i forbindelse med indkøbsprocessen.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Behandling af udbudsplanen indgår i Hvidovre Kommunes indkøbspolitik der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8). Der henvises til Bilag 8: Leasing og indkøb stk. 8.3-8.8.

 

Dagsordenspunktet skal desuden ses i sammenhæng med ”Lov om kommunernes styrelse” §18 Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Der henvises til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt

§ 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om
- Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
- I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
§ 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med:
- At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Bilag 1 Udbudsplan 2019 med Rapport for 2018 (pdf)
 2. Bilag 2 Udbudsplan 2019 med Rapport for 2018 (pdf)

16. Godkendelse af opløsning af IværksætterKontaktpunktet

Beslutningstema

I et brev af 8. februar 2019 opfordrer IværksætterKontaktpunktets formand, borgmester Ole Bjørstorp, de otte medlemskommuner på Vestegnen til at opløse foreningen og fordele foreningens aktiver. Med den nye erhvervsfremmelov overtager erhvervshusene opgaven, og foreningens grundlag er nu bortfaldet. De otte kommuner har til nu samarbejdet om iværksætterservicen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende at Hvidovre Kommune bifalder en opløsning af foreningen
 2. at godkende at Hvidovre Kommunes andel af foreningens formue tilbageføres til relevante erhvervskonti og at de medgår til finansiering af Erhvervshuset. Andelen er på i alt 14.680 kr.
 3. at nedlægge Charlotte H. Larsens mandat i bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune bifalder en opløsning af foreningen.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommunes andel af foreningens formue tilbageføres til relevante erhvervskonti og at de medgår til finansiering af Erhvervshuset. Andelen er på i alt 14.680 kr.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Charlotte H. Larsens mandat i bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet nedlægges.

Sagsfremstilling

IværksætterKontaktpunktet er en forening bestående af kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. IværksætterKontaktpunktet har i knapt 20 år været en samarbejdsplatform mellem de otte Vestegnskommuner med tilbud om aktiviteter til iværksættere.

 

Siden 2015 har IværksætterKontaktpunktet købt kursusaktiviteter kollektivt fra Iværksætterhuset under Væksthus Hovedstadsregionen. Med ændringerne i det nationale erhvervsfremmesystem, står Erhvervshusene nu for at hjælpe alle virksomheder, inklusive iværksættere. Dermed er det ikke længere relevant at fortsætte med fælles indkøb af iværksætterydelser og koordinering af disse gennem IværksætterKontaktpunktet.

 

Iværksætterkontaktpunktets formand, borgmester Ole Bjørstorp, har derfor fremsendt forslag til bestyrelsen om, at foreningen Iværksætterkontaktpunktet opløses.(vedlagt som bilag: ”Formand Ole Bjørstorps brev af 8. januar 2019 om forslag til opløsning af IværksætterKontaktpunktet” og ”Vedtægter pr. 1. januar 2015 for IværksætterKontaktpunktet”).

 

 

Bestyrelsesmandat

I Hvidovre er Charlotte H. Larsen valgt til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet. Bestyrelsen har hidtil mødtes en gang årligt.  Sidste år til årsmøde i maj. Med opløsningen af foreningen nedlægges mandatet, som er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

 

Om foreningen

IværksætterKontaktpunktet er en forening, hvis formål er - gennem koordination og optimering af den lokale iværksætterindsats i ni kommuner på Københavns Vestegn - at øge antallet af nye levedygtige virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder.

IværksætterKontaktpunktet ledes af en bestyrelse på ni personer, hvor hver deltagende kommune vælger en politisk repræsentant blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Administrationen anbefaler at foreningen opløses.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

 

Økonomiske konsekvenser

Aktiver skal sælges og formue fordeles med opløsning af foreningen

 

Aktiver

Der er ingen aktiver at sælge i foreningen. Iværksætterkontaktpunktet har ingen hjemmeside eller markedsføringsmateriale. Sekretariatet, og dermed telefoner, telefonnr., e-mails mv. er en del af Ishøj Kommune.

 

Formue

Foreningen er i besiddelse af formue.

 

Jf. regnskab 2018 (ikke revisionsgodkendt) er der en beholdningssaldo på kr. 73.892. Denne fordeles mellem de otte kommuner efter befolkningstal(vedlagt som bilag: ”Årsregnskab. IværksætterKontaktpunktet 2018”).

 

Der tages forbehold for mindre ændringer og justeringer ved revision af regnskabet.


Formue

Saldo pr. 31/12/18  kr. 73.892,31

Forventet udgifter til revision i 2019 kr. 6.000,00

Forventet formue til deling kr. 67.892,31

 

Formue delt med antal borgere  = 0,2755 pr. borger.

 

Dette giver en andel til Hvidovre Kommune på 14.680,62 kr. Beregnet ud fra befolkningstal fra 2018 på 53.282.

 

Administrationen anbefaler, at Hvidovres del af kassebeholdningen tilbagebetales til de relevante erhvervskonti og medgår fremadrettet til finansieringen af Erhvervshuset.

 

Retsgrundlag

IværksætterKontaktpunktets vedtægter § 15 vedr. opløsning af forening.

 

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Formand Ole Bjørstorps brev af 8. januar 2019 om forslag til opløsning af IværksætterKontaktpunktet (docx)
 2. Årsregnskab IværksætterKontaktpunktet 2018 (pdf)
 3. Vedtægter pr 1 januar 2015 for IværksætterKontaktpunktet (pdf)

17. Orientering om, at den del af budgetaftalen 2019, der vedrører depositum i byggesager, ikke kan iværksættes

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2019 blev der indgået en politisk aftale om, at der fra 2019 skal opkræves et depositum i forbindelse med ansøgninger om en byggetilladelse. Det blev samtidig aftalt, at der genindføres byggesagsgebyrer med virkning fra budget 2020.

 

For så vidt angår opkrævning af depositum har administrationen undersøgt, om dette er i overensstemmelse med lovgivningen. I den forbindelse har administrationen spurgt Trafik-, Bygge – og Boligstyrelsen, om depositummet kan opkræves efter reglerne om gebyrbetaling.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu svaret, at det ikke er lovligt at opkræve et depositum i forbindelse med behandlingen af byggesager.

 

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at den del af budgetaftalen, der vedrører opkrævning af et depositum i byggesager, ikke kan gennemføres som følge af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens svar.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 1. at tage administrationens orientering om, at det ikke er muligt at iværksætte den del af budgetaftalen, som vedrører indførelse af et depositum i byggesager, til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen tog administrationens orientering om, at det ikke er muligt at iværksætte den del af budgetaftalen, som vedrører indførelse af et depositum i byggesager, til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Politik og Ledelse.

 

Den politiske aftale om indførelse af et depositum på 1.000 kr. med virkning fra 2019 var motiveret af et ønske om, at der skete en tidligere færdigmelding af byggesager end hidtil, da en sen færdigmelding har stor betydning for et retvisende BBR-register, SKAT (ejendomsskatten), Hovedstadens Beredskab m.v. Udeladelse af færdigmelding medfører endvidere en forværret byggesagsstatistik, da godkendte byggeanmodninger, som ikke færdigmeldes, medregnes i byggesagsstatistikken som ej afsluttede byggesager.

 

I forbindelse med sagens forberedelse undersøgte administrationen, om der eksplicit var hindringer i lovgivningen om opkrævning af et depositum. Deposita reguleres ikke i regelsættet i byggelovgivningen; den regulerer, i denne sammenhæng, kun byggesagsgebyrer. Administrationen vurderede, at opkrævning af deposita ikke var i strid med lovgivningen, fordi der faktuelt ikke er tale om et gebyr, men et depositum, som tilbagebetales, når borgeren færdigmelder sit byggeri. I forbindelse med den aktuelle udmøntning af budgetinitiativet forespurgte administrationen ressortministeriet, om der kunne være juridiske betænkeligheder ved at følge kommunens incitament til at færdigmelde afsluttede byggesager.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har svaret, at der efter deres vurdering ikke er mulighed for at opkræve et depositum efter byggelovgivningens regler om byggesagsgebyrer uanset om depositummet tilbagebetales.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer desuden, at det er nødvendigt med en klar hjemmel til at opkræve et depositum, da det efter omstændighederne kan være en betydelig byrde for den enkelte borger at skulle indbetale et depositum.

 

Der ses ikke at findes en hjemmel i anden lovgivning, og administrationen må herefter konkludere, at det ikke er lovligt at opkræve et depositum i byggesager, hvorfor administrationen indstiller til, at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at den del af budgetaftalen, der vedrører opkrævning af et depositum i byggesager, ikke kan iværksættes.

 

Brevvekslingen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vedlagt som bilag ”Brev til TBB af 28. januar 2019” og ”Svar fra TBB af 18. februar 2019”.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 27. september 2018 blev der indgået en politisk aftale imellem socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten om budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. I denne aftale indgår det, at der fra budget 2019 indføres et depositum, når en byggesag oprettes.

Økonomiske konsekvenser

Da et depositum alene betragtes som en midlertidig og begrænset sikkerhed for at sikre opfyldelse af specifikke betingelser indgår det ikke i driften, og der er derfor ikke afsat budget i relation til denne sag. Regnskabsmæssigt betragtes modtaget depositum som en gæld til stiller af dette, indtil det returneres eller at betingelser er konstateret misholdt.

 

Denne sag medfører derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Der er ikke hjemmel til at opkræve depositum i byggesager.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev til TBB af 28. januar 2019 (pdf)
 2. Svar fra TBB af 18. februar 2019 (pdf)

18. Godkendelse af ansøgning om godkendelse som privat institution

Beslutningstema

Den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har ansøgt om godkendelse som privat institution efter dagtilbudsloven.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til dagtilbudsloven og Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, hvorefter ansøgeren efter dagtilbudsloven har krav på godkendelse.

 

Godkendelsen er tidsbegrænset fra 1. juni 2019 til og med den 31. maj 2020. Det skyldes, at Børnehavehuset Hvidovregade 47 lejer ejendommen af kommunen og kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019 har besluttet at opsige lejemålet til fraflytning pr. 31. maj 2020. Herefter har institutionen ikke længere adgang til de fysiske rammer, som er en del af godkendelsen.

 

Børnehavehuset Hvidovregade 47 kan fortsætte med den nuværende lejekontrakt ved overgang til privat institution indtil 31. maj 2020.


Kommunalbestyrelsen skal godkende etablering af den private institution for den nævnte periode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende ansøgningen om etablering af Børnehavehuset Hvidovregade 47 som privat institution pr. 1. juni 2019 til og med 31. maj 2020
 2. at der gives tillægsbevilling på 182.200 kr. i 2019 og 130.200 kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Kenneth F. Christensen (A) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at med henblik på godkendelse af ansøgningen uden tidsbegrænsning:

Ordene ”til og med 31. maj 2020” udgår.

 

For: Gruppe A, O og C.

Undlod: Gruppe F og Liste H, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget blev således godkendt.

 

Den ændrede indstilling blev herefter godkendt. 

 

Udvalget anbefaler således overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at ansøgningen om etablering af Børnehavehuset Hvidovregade 47 som privat institution godkendes pr. 1. juni 2019.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1.

Administrationen har oplyst, at de årlige omkostninger for kommunen med det stillede ændringsforslag udgør 400.000 kr.

 

For: Gruppe A, O, C, V og Ø.

Undlader: Gruppe F.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at den oprindelige indstilling om en tidsbegrænsning til 31. maj 2020 fastholdes.

 

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, C, Liste H og Gruppe V.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, O, C, Liste H og Gruppe V.

Imod: FogØ. Gruppe F med henvisning til eget forslag.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgningen om etablering af Børnehavehuset Hvidovregade 47 som privat institution pr. 1. juni 2019.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling på 400.000 kr. årligt, som finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 har ansøgt om godkendelse som privat institution efter dagtilbudsloven. Godkendelsen vedrører op til 36 børnehavebørn. Godkendelsen ønskes opnået hurtigst muligt og senest pr. 31. december 2018. Færdigbehandlingen af ansøgningen har imidlertid skullet afvente kommunens behandling af sagen om opsigelse af lejemålet.

 

Vedlagt som bilag 1 er ”Ansøgning om godkendelse som privat institution”. Ansøgningen og dens bilagsmateriale er særdeles omfattende. Derfor er det kun ansøgningens bilag 1 samt en indholdsfortegnelse, der er vedlagt. Der er mulighed for at gennemse den resterende del af ansøgningen (ansøgningens bilag 2-12) ved henvendelse til Center for Politik og Ledelse.

 

Hvidovre Kommune har en driftsoverenskomst med Børnehavehuset Hvidovregade 47. Ansøgningen om godkendelsen som privat institution har den konsekvens, at driftsoverenskomsten opsiges fra den selvejende institutions side med virkning fra tidspunktet for etablering af den private institution, hvis ansøgningen godkendes af kommunen.

 

Med godkendelsen af den private institutions etablering accepterer kommunen således samtidigt opsigelsen af driftsoverenskomsten med forkortet varsel set i forhold til det oprindeligt aftalte gensidige opsigelsesvarsel på 9 måneder til den 1. i en måned.

 

Samarbejdsrelation til den private institution

Ved overgang til privat institution agerer institutionen på markedsvilkår, og vil ikke længere få anvist børn fra kommunens pladsanvisning, ligesom institutionen ikke vil modtage et driftstilskud fra kommunen. Kommunen skal i stedet give et tilskud pr. barn bosiddende i Hvidovre Kommune, som er indskrevet i institutionen. Børn fra andre kommuner kan også benytte den private institution.

 

Kommunen vil fortsat være forpligtiget til at stille støtteforanstaltninger til rådighed for de enkelte børn i den private institution. Men den private institution vil ikke længere være en del af den faste tværfaglige netværksstruktur i kommunen, hvor en institution bl.a. kan rekvirere faglig sparring om pædagogiske problemstillinger hos de tværfaglige samarbejdspartnere, herunder PPR, Familierådgivningen, Sundhedsplejen og Tandplejen. Institutionen vil heller ikke længere kunne modtage sparring og vejledning, f.eks. ledelsesmæssig sparring, i Center for Børn og Familier.

 

Center for Børn og Familier skal fortsat føre pædagogisk tilsyn med den private institution. Det vil grundlæggende ske efter samme koncept og retningslinjer som det tilsyn, der føres med de kommunale og selvejende dagtilbud. Det vil bl.a. sige, at der både gennemføres anmeldte og uanmeldte tilsyn.

 

Vurdering af ansøgningen

Administrationen vurderer, at ansøgningen samlet set lever op til dagtilbudsloven og kommunens godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, hvorfor ansøgeren efter dagtilbudsloven har krav på godkendelse.

 

Hvidovre Kommunes ”Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud” er vedlagt som bilag 2. Godkendelseskriterierne omhandler en række forskellige forhold, herunder vedtægter, fysiske rammer, pædagogiske rammer, økonomi, åbningstider, regler for optagelse af børn, forældrebestyrelsens indflydelse og formelle forhold såsom bl.a. forsikring, lukningsvarsel mv.

 

Administrationen bemærker, at det forhold, at institutionen i forvejen er i drift som selvejende institution, underbygger ansøgers beskrivelse af, at de lever op til de stillede godkendelseskriterier.

 

I godkendelseskriterierne er en række krav til de fysiske rammer; altså de lokaler og det udendørsareal, som den private institution skal drives i.

 

Ansøger opfylder aktuelt de opstillede krav, idet Børnehavehuset Hvidovregade 47 som udgangspunkt kan fortsætte med den nuværende lejekontrakt ved overgang til privat institution. Administrationen vurderer dog, at der burde ske en forhandling af lejeniveauet, da lejeniveauet ikke skønnes at være på markedsniveau. Men da lejemålet er opsagt, kan kommunen udlade at forhandle lejeforhøjelse i opsigelsesvarslet.

 

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2019 besluttet at opsige lejemålet med Børnehavehuset Hvidovregade 47 til fraflytning pr. 31. maj 2020, hvorefter ansøger ikke længere opfylder kravene til de fysiske rammer. På den baggrund er godkendelsen tidsbegrænset til og med fraflytningsdatoen. Såfremt Hvidovregade 47 efterfølgende ønsker at drive privat institution i andre fysiske rammer, skal der fremsendes ny ansøgning om godkendelse til kommunen.

 

Kommunen har i godkendelseskriterierne stillet som et krav, at den private institution lever op til politiske beslutninger og politikker på området, hvilket er tilfældet. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at den private institution ikke kan pålægges at anvende de konkrete metoder og redskaber, som kommunen har besluttet at de kommunale og selvejende dagtilbud skal anvende. Hvis kommunen f.eks. beslutter at indføre obligatorisk sprogvurdering af alle børn, vil dette også gælde for den private institution. Det vil imidlertid ikke være muligt at pålægge den private institution at anvende den samme metode til sprogvurdering, som de øvrige dagtilbud skal anvende.

 

Nuværende og kommende børn i Børnehavehuset Hvidovregade 47

De børn, der er indskrevet i Børnehavehuset Hvidovregade 47 pr. 1. juni 2019, kan fortsat være indskrevet i dagtilbuddet, når dagtilbuddet ændrer driftsform.

 

Det følger af kommunens forsyningsforpligtigelse, at kommunen skal tilbyde en plads i et kommunalt dagtilbud pr. 1. juni, hvis forældrene ikke ønsker at deres barn fortsætter i den private institution. Efter kommunens anvisningsregler om at pasningsgarantien på en børnehaveplads gælder for pasningsdistriktet, skal pladsen tilbydes i distrikt nord/midt, hvor institutionen er beliggende. Såfremt forældrene vælger ikke at tage imod kommunens konkrete tilbud, men fortsat ønsker plads i et andet dagtilbud i kommunen, kan forældrene opskrive deres barn efter de gældende regler.

 

Kommunens pladsanvisning anviser ikke børn til Børnehavehuset Hvidovregade 47 med opstart efter 1. juni 2019. De børn, der står på venteliste til en plads i Hvidovregade 47, tilbydes en opskrivning med samme anciennitet og behovsdato i et af kommunens øvrige dagtilbud. Der er pr. 1. marts 2019 seks børn på venteliste til en plads i Hvidovregade 47 i perioden frem til og med 30. april 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Det daværende Social- og Sundhedsudvalg besluttede på sit møde den 5. september 2011, punkt 4 at godkende Hvidovre Kommunes godkendelseskriterier for leverandører af private dagtilbud.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. februar 2019, punkt 21 at opsige lejemålet mellem Hvidovre Kommunalbestyrelse og Børnehavehuset Hvidovregade 47, fordi kommunen skal anvende ejendommen til andet kommunalt formål.

 

I forbindelse med effektiviseringsprojektet til budget 2018 under punkt 4.2 ”kapacitetstilpasninger” besluttede kommunalbestyrelsen at den selvejende institution Børnehavehuset Hvidovregade 47 skulle udfases pr. 31. december 2019. Driftsbudgettet for Børnehavehuset Hvidovregade 47 blev dermed en del af den effektiviseringsbesparelse, der blev besluttet i forbindelse med budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Med beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019 er der afsat budget til drift af det selvejende dagtilbud, Børnehavehuset Hvidovregade 47 for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020.

 

Såfremt institutionen overgår til at være privat institution, er Hvidovre Kommune forpligtet til at yde et månedligt tilskud til forældrebetalingen for de børn i den private institution, som er bosiddende i Hvidovre Kommune. Pr. 1. marts 2019 er der indskrevet 34 børn i dagtilbuddet, og de er alle bosiddende i Hvidovre Kommune. Tilskuddet er beregnet efter reglerne herom i dagtilbudsloven og i 2019 udgør det 6.021 kr. pr. barn om måneden, hvor beløbet pr. barn i det aktuelle selvejende dagtilbud udgør 4.801 kr.

 

Hvis der fortsat udelukkende er indskrevet børn bosiddende i Hvidovre Kommune i Børnehavehuset Hvidovregade 47 efter 1. juni 2019, vil kommunen samlet set have en merudgift i den resterende del af 2019 på ca. 182.200 kr. og 130.200 kr. i 2020.  Beregningen er lavet med en forudsætning om, at der er indskrevet 31 børn fra Hvidovre Kommune (svarende til budgetteret børnetal 2019).

 

Der er tale om en merudgift, idet det tilskud som kommunen skal give til pladsen i den private institution, er højere end den konkrete udgift til driften af Hvidovregade 47 som selvejende institution. 

 

Merudgifterne i 2019 og 2020 foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Daginstitutioner kan med kommunalbestyrelsens godkendelse drives af private leverandører som privatinstitution, jf. § 19, stk. 5, i dagtilbudsloven (lov nr. 176 af 25. februar 2019 med senere ændringer). Ifølge dagtilbudslovens § 20, stk. 1, har en privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, krav på godkendelse. Privatinstitutioner har altså ”etableringsret”.

 

Efter dagtilbudslovens § 4, stk. 1, har kommunen en forsyningsforpligtigelse. Det vil sige, at kommunen har pligt til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Denne forpligtigelse indskrænkes ikke ved oprettelse af privatinstitutioner, jf. dagtilbudsvejledningens punkt 335 (Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015). I vejledningen står der videre, at ”I forbindelse med opsigelse fra en privatinstitution er børn, der har været optaget i en privatinstitution, berettigede til en plads i en kommunal daginstitution inden for de gældende optagelsesregler i kommunen. Dette medfører, at barnet kan optages på kommunens venteliste og derefter tilbydes en plads inden for tre måneder. Hvis privatinstitutionen går konkurs, eller på anden måde pludselig ophører, er kommunen forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud inden for de frister, som er fastsat af kommunen – dog senest på det tidspunkt hvor børnene vil være berettiget til en plads efter pasningsgarantien.”

 

Administrationen vurderer, at ovenstående regler også finder anvendelse, når en selvejende institution overgår til at være privat institution. Derfor vurderer administrationen, at de børn, der er indskrevet i Hvidovregade 47 på overgangstidspunktet, skal tilbydes en plads i et andet af kommunens dagtilbud i det omfang disse ikke ønsker at overgå til den private institution. Der er tale om en børnehaveplads, hvorefter det følger af Hvidovre Kommunes anvisningsregler, at pasningsgarantien er gældende for pasningsdistriktet. Derfor skal børnene tilbydes en plads i distrikt midt/nord.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Overgangen til privat institution sker efter ansøgning fra Børnehavehuset Hvidovregade 47. Det indebærer, at Børnehavehuset Hvidovregade 47 anses som erhverver af virksomheden, og derfor indtræder den private institution umiddelbart i de rettigheder og forpligtigelser i forhold til personalet, der består på overdragelsestidspunktet, jf. § 2 i virksomhedsoverdragelsesloven.

 

Det er praksis, at ledelse og medarbejdere - når en selvejende institution kommunaliseres -  er sikret ansættelse i Hvidovre Kommune. Den samme tryghedsgaranti er ikke gældende, når en selvejende institution privatiseres, da medarbejderne virksomhedsoverdrages til den nye institution. Der er derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Bilag 2. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf)
 2. Ansøgning om privat daginstitution iht dagtilbudsloven (pdf)

19. Godkendelse af indtægtsbevilling til indeklimaprojekt

Beslutningstema

Realdania har imødekommet en ansøgning fra Hvidovre Kommune om midler til udarbejdelse af en strategisk indeklimaplan for skolerne, der skal fremme børnenes trivsel, læring og udvikling.

 

Indeklimaplanen skal indgå som led i den samlede udviklingsplan for skoleområdet.

 

Projektets samlede økonomiske ramme udgør 1.237.500 kr., hvoraf Realdania har bevilliget 618.750 kr. og Hvidovre Kommunes tilsvarende egenfinansiering 618.750 kr.

 

Der orienteres om projektet. Indtægtsbevillingen bedes godkendt.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik-og Miljøudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om indeklimaprojekt samt ramme for fondsstøtte til strategisk arbejde med indeklima på skolerne til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til indtægt og udgifter på 618.750 kr. i støtte fra Realdania og tilsvarende en udgiftsbevilling til strategisk arbejde med indeklimaplaner på skolerne

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-03-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 1. – 2. Teknik- og Miljøudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om indeklimaprojekt, samt ramme for fondsstøtte til strategisk arbejde med indeklima på skolerne, til efterretning.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at give tillægsbevilling til indtægt og udgifter på 618.750 kr. i støtte fra Realdania og tilsvarende en udgiftsbevilling til strategisk arbejde med indeklimaplaner på skolerne.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Realdania har iværksat en kampagne med fokus på at optimere skolers indeklima, for at optimere vilkårene for elevernes læring og trivsel i skolen.

 

I alt er 12 kommuner udvalgt til at deltage i kampagnen, som i praksis, iflg. pressemeddelelse fra Realdania skal ”indtænke indeklimaet og få prioriteret de rigtige tiltag helt fra starten, når skoler skal renoveres eller opgraderes. Både så indeklimaet bliver bedre, og så omkostningerne holdes mest muligt nede”.

 

Realdania har den 18. december 2018 valgt at imødekomme en ansøgning fra Hvidovre Kommune om midler til projektet ”Børnenes indeklima på skolerne”.

 

I Hvidovre tager projektet afsæt i skolerne Dansborgskolen, Gungehusskolen og Avedøre Skole og erfaringer herfra skal kunne omsættes til brug for kommunens øvrige skoler.

 

Den strategiske indeklimaplan tager højde for skolernes pædagogiske visioner. Der skal foretages en kortlægning af indeklimaet på skolerne og udvikles en række tekniske løsninger for optimering af indeklimaet i samspil med brugeradfærd.

 

Planen skal som nævnt indgå som led i ”Udviklingsplanen for skoleområdet”, der pt. er under udarbejdelse og omhandler visionen for skolernes fysiske rammer sammenholdt med vedligeholdelsesstandarden.  Udviklingsplanen vil nu også omfatte en plan for optimering af skolernes indeklima.

 

 

Projektperiode og organisering
Projektets tidsplan løber fra primo januar 2019 til november 2019.
 

Projektet vil blive udviklet i et samarbejde mellem Center for Skole og Uddannelse og Center for Trafik og Ejendomme.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Realdania har bevilget op til 750.000 kr. til at udvikle skolernes indeklima med en strategisk indeklimaplan for kommunen. Bevillingsrammen er inkl. en fondsafgift på 131.250 kr. Til projektets realisering er afsat en ramme på 618.750 kr. Tilsagn om støtte sker under forudsætning om minimum tilsvarende medfinansiering.

 

Der søges om tillægsbevilling til indtægter og udgifter på 618.750 kr. Indtægt til den modtagne støtte, udgift til selve arbejdets udførelse.

 

Forudsætningen om tilsvarende medfinansiering sker, dels ved anlægsprojekt 3456, Ventilation på skoler hvor der i 2019 er afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr., dels ved løntimeopgørelse på både skoleområdet og på ejendomsområdet.

Retsgrundlag

Ifølge § 1 i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017, har elever, som deltager i offentlig undervisning ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen blandt andet kan foregå sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Projektarbejdet betyder at der skal frikøbes medarbejdere til gennemførelse af arbejdet med udvikling af strategisk indeklimaplan for Kommunen. Dette sker ved timeregistrering som regnskabsmæssigt opgøres ved projektet afslutning.


20. Beslutning om tilskud til rygestopmedicin fra 2020

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fra 2017 tilbudt tilskud til rygestopmedicin til borgere som deltager i kommunens rygestoptilbud. Dette tilskud er finansieret af satspuljemidler, som udløber med udgangen af 2019.

 

Undersøgelser viser, at rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at deltagerne opnår et varigt rygestop.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal beslutte hvorvidt Hvidovre Kommune skal forsætte med at tilbyde tilskud til rygestopmedicin til borgere som deltager i kommunes rygestoptilbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte, at der afsættes 70.000 kr. årligt inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets egen ramme til rygestopmedicin til borgere som indgår i Hvidovre Kommunes rygestoptilbud.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-03-2019

For: Gruppe A, O, F og Liste H

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

 

Udvalget bad i øvrigt administrationen om at udarbejde et notat til udvalget om omfanget af egenbetaling og eventuel lokal effektmåling af rygestop-tilbuddet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

For: Gruppe A, F,O,V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe Vog Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afsættes 70.000 kr. årligt inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets egen ramme til rygestopmedicin til borgere som indgår i Hvidovre Kommunes rygestoptilbud.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre.

 

Hvidovre Kommune har siden 2007 haft rygestoptilbud. Gennem satspuljen ”Hjælp til rygestop til særlige grupper (rygestopmedicin) 2017-2019” har Hvidovre Kommune kunne tilbyde tilskud til rygestopmedicin til særligt sårbare borgergrupper i forbindelse med deltagelse i kommunes rygestopforløb.

 

Rygestopmedicin nedsætter rygetrangen. En evaluering af satspuljen viser, at tildelingen af tilskud til rygestopmedicin øger sandsynligheden for, at borgeren er røgfri seks måneder efter at have gennemført et kommunalt rygestopforløb.

 

Evaluering af satspuljen viser også, at borgere som har modtaget tilskud til rygestopmedicin har større sandsynlighed for at gennemføre rygestopforløb end borgere som ikke har.

 

Tilskud til rygestopmedicin er sammen med dygtige rådgivere og samvær med andre kursister således et dokumenteret effektivt redskab til at støtte borgere til at blive røgfrie og dermed forebygge røg- og tobaksrelaterede sygdomme og dødsfald.

 

Hvidovre Kommunes bloktilskud var på 263.500 kr., fordelt på årene 2017, 2018 og 2019, se nedenstående tabel.

 

År

2017

2018

2019

Hvidovre Kommunes bloktilskud i kr.

118.100

69.900

76.000

Hvidovre Kommunes udgift til tilskud til rygestopmedicin i kr.

89.544

(91 borgere x 984 kr.)

58.658

(139 borgere x 422 kr.)

67.520

(160 borgere x 422 kr.)

 

Ubrugte midler er blevet overført til næst kommende år.

 

I 2017 deltog 91 borgere i et rygestopforløb. I 2018 var antal tilmeldte på et rygestopforløb steget til 139. Administrationen estimer at 140-160 borgere tilmelder sig et rygestopforløb i 2019, og at dette estimat også gøre sig gældende i 2020.

 

Med udgangen af 2019 ophører bloktilskuddet. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes et årligt tilskud til rygestopmedicin til borgere på kommunes rygestopforløb, for at sikre kvaliteten af rygestopaktiviteterne fremadrettet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet onsdag den 31. maj 2017, punkt 6, besluttede udvalget at forankre satspuljeprojekt om forstærket indsats over for storrygere, og udvalget blev her orienteret om modtagelse af satspuljemidler fra sundheds- og ældreområdet til tilskud til rygestopmedicin til særligt sårbare grupper.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte onsdag den 21. november 2018 ved punkt 8 en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019 – 2022 for Hvidovre Kommune, som har tobak som prioriteret fokusområde.

 

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 blev godkendt ved Kommunalbestyrelsesmødet tirsdag 18. december 2018, punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at der afsættes 70.000 kr. årligt til drift af tilskud til rygestopmedicin fra 2020 finansieret inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.  

 

År

2020

2021

2022

2023

Årlig drift i kr.

70.000

70.000

70.000

70.000

 

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 02/11/2018) §119, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Dette kan blandt andet omfatte tiltag til fremme af rygestop.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Undersøgelser viser, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgeren. Rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.

Undersøgelser viser, at et rygestop altid vil, uanset i hvilken alder, medføre positive sundhedseffekter for borgeren. Rygestopmedicin kombineret med kvalificeret rygestoprådgivning er den mest effektive metode til at støtte borgerne til at opnå et varigt rygestop.

Rygning er den største risikofaktor for sygdom og for tidlig død for borgerne. I den forbindelse er rygning den mest omkostningstunge risikofaktor for kommunernes økonomi relateret til sygdom hos borgerne.

Generelt anses forebyggelse af rygning for at være den mest omkostningseffektive form for forebyggelse på sundhedsområdet, der findes. En indsats på dette område er derfor meget relevant.


21. Godkendelse af brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutningstema

Som følge af Hvidovre Ishockey Fighters ApS’ konkurs er ishockeyselskabets kommunale lejemål vedrørende faciliteter i Frihedens Idrætscenter blevet opsagt.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker at overtage brugen af de pågældende faciliteter, og såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme foreningens ønske, skal der indgås en brugsretsaftale imellem kommunen og foreningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte brugsretsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 9. juni 2017 indgik Hvidovre Kommune sponsor-, reklame samt lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS. Reklame- og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, mens sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

 

Den 23. januar 2019 blev Hvidovre Ishockey Fighters ApS erklæret konkurs, og den kommunale lejeaftale blev opsagt pr. 8. februar 2019.

 

Hvidovre Ishockey Klub ønsker nu at gøre brug af de faciliteter, der tidligere har været anvendt af Hvidovre Ishockey Fighters ApS, og ansøger derfor om at indgå en brugsretsaftale med Hvidovre Kommune om brug af følgende faciliteter i Frihedens Idrætscenter:

 

 • Kontor
 • 4 omklædningsrum
 • Træner/lederrum
 • Sliberum
 • VIP-lounge
 • Omklædningsbygning; herunder 3 træningsrum, 2 værksteder og vaskerum

 

Administrationen bemærker, at de pågældende faciliteter qua tidligere anvendelse er indrettet og egnet til brug for netop ishockey. Hvidovre Ishockey Klub har gennem aftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS desuden haft delvis adgang til visse af faciliteterne tidligere, hvorfor administrationen finder det naturligt, at foreningen nu overtager den samlede brugsret for de pågældende faciliteter.

 

Den tidligere kommunale lejeaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS indebar betalingen af en husleje til kommunen på 515.515 kr. årligt, som blev modregnet i det kommunale sponsorat. Da Hvidovre Ishockey Klub ikke er en erhvervsdrivende virksomhed, kan der indgås en kommunal brugsretsaftale, der giver foreningen brugsret over de pågældende faciliteter uden opkrævning af husleje.  

 

Den foreslåede brugsretsaftale træder i kraft ved underskrivelse og varer indtil én af parterne med tre måneders varsel opsiger aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. maj 2017 (pkt. 3) at der skulle indgås en gensidigt bebyrdende sponsor-, reklame- og lejeaftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæsonen 2017/18 og 2018/19. Reklameaftalen og lejeaftalen blev indgået for perioden 15. juli 2017 til 31. juli 2019, og sponsoraftalen blev indgået for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne stille lokaler til rådighed for foreninger, der udøver idrætslige aktiviteter.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

22. Orientering om status på Grøn Energistyrings sammenkobling til budgettet

Beslutningstema

Grøn Energistyring er et energistyringsværktøj, der på institutionsniveau kan beregne og sætte målene for det optimale energiforbrug for institutionen.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2017 processen for at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget.

 

Processens første fase (sammenkobling af energimål og budget for skolerne) er gennemført, men processen er forsinket som følge af manglende ressourcer i 2018.

Erfaringer fra fase 1 viser, at samarbejdet mellem den tekniske serviceleder og Center for Trafik og Ejendomme er vitalt for indfasningen af Grøn Energistyrings sammenkobling til budgettet og den løbende energistyring på institutionen.

 

Administrationen anbefaler, at sammenkoblingen mellem grøn energistyring og budgettet sker gradvist, da omstillingen kræver en række omstillinger i forhold til det administrative personale og de udførende tekniske servicemedarbejdere. Den gradvise implementering vil sikre en robust sammenhæng mellem budget og den grønne energistyring; og effekten er et langt mere præcist budgetteringsgrundlag. 

Størstedelen af kommunens energiforbrug vil være sammenkoblet til kommunens budget ved udgangen af 2019, og de sidste områder vil være sammenkoblet senest i 2021.

 

På mødet vil administrationen orientere om procesforløbet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om status på Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-03-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status på Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Med udviklingen af Grøn Energistyring er der udarbejdet et energistyringsværktøj, der på institutionsniveau kan beregne og sætte målene for det optimale energiforbrug samt give mulighed for, at såvel administrationen som den enkelte institution kan følge op på energiforbruget.

Grøn Energistyring vil således fremadrettet kunne anvendes som et målstyringsinstrument på energi og vandforbrugsområdet og skal derved bidrage til bedre brugeradfærd.     

 

Med Grøn Energistyring er der dannet grundlag for at skabe en sammenhæng mellem det grønne budget og kommunens budget. En sammenhæng, som hidtil ikke har kunnet anvises.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. februar 2017, punkt 21, processen for at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget:

 

Fase 1: Indfasning af første fagområde – 2017

Fase 2: Indfasning af øvrige fagområder – 2018

Fase 3: Evaluering og overblik - 1. halvår 2019

Fase 4: Overblik over energistyringsmuligheder i kommunens bygninger og fremtidige scenarier - 2. halvår 2019.

 

Indholdet af de fire faser er uddybet under Politiske beslutninger og aftaler.

Status på Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget

Fase 1 er forløbet som planlagt. Projektperioden er gået med opfølgning og evaluering af fase 1 samt udarbejdelse af grønne regnskaber for skolerne.

 

I efteråret 2017 og foråret 2018 er fase 1 således gennemført, så Grøn Energistyring nu er indfaset på skolerne. Processen er evalueret med skoleledere og centerledelsen.

 

Skolernes brug af lokaler er kortlagt og de tekniske serviceledere er blevet undervist i brug af energistyringssystemerne. Energisystemer bruges således af det tekniske servicepersonale i hverdagen, hvor der er fokus på bl.a. hurtig reaktion på uregelmæssigheder (f.eks. toiletter der løber, fejl på energianlæg og lækager).

 

Med de forbedrede energistyringsmuligheder på institutionerne er et af Grøn Energistyrings grundelementer, nemlig fokus på nedbringelse af energiforbruget gennem god brugeradfærd, opnået.

 

Klimaambassadørerne har derfor udarbejdet undervisningsmateriale til understøttelse af elevernes fokus på god brugeradfærd på skolerne – med håb om at adfærden også tages med hjem.

Undervisningsmaterialet er målrettet fagene Matematik samt Natur og teknologi for udskolingen og koordineret med Grønt Flag ordning.

 

Undervisningsmaterialet er i øjeblikket taget i brug på to skoler og forventes ibrugtaget på yderligere en skole i løbet af foråret 2019. En del faglærer forventer at tage materialet i brug i løbet af skoleåret 2019/2020.

For at understøtte udbredelsen af brugen af undervisningsmaterialet til næste skoleår, vil klimaambassadørerne lave nyt intensiveret PR-arbejde i løbet af foråret 2019.

 

Derudover har klimaambassadørerne lavet konkurrencer for eleverne med fokus på nedbringelse af skolernes energiforbrug.

Grønt regnskab 2017 er opgjort for skolerne og sammenholdt med Grøn Energistyrings beregnede energibudget.

Her viser grønt regnskab 2017 et merforbrug på under 1%, svarende til 92.000 kr.

Med et udsving på under 1 %, i året inden igangsættelse af tiltag med fokus på brugeradfærd, konkluderer administrationen, at forudsætningerne bag beregningen af Grøn Energistyrings energibudgetter opfylder Kommunalbestyrelsens krav om en retvisende energibudgettildelingsmodel.

Resultatet af Grønt regnskab 2017 for skolerne fremgår som bilag.

 

Fra regnskabsår 2018 fastholdes det klimakorrigerede mindreforbrug i institutionen til alternativ anvendelse, mens merforbrug grundet brugeradfærd afholdes indenfor den enkelte institutions budgetramme de efterfølgende regnskabsår.

 

Erfaringer fra fase 1 til den videre proces

Erfaringer fra fase 1 viser, at indfasningen af Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget og den løbende energistyring på institutionerne bedst understøttes, hvis der er teknisk servicepersonale tilknyttet de omfattede institutioner/ejendomme, da

Grøn Energistyring fordrer teknisk kendskab til ejendommen og regelmæssig brug af energisystemerne.

 

Samtidig har indfasningen og administrationen af Grøn Energistyring vist sig at medfører mere manuelt arbejde end forventet.

 

Fase 2 er endnu ikke startet.

Den videre proces

For institutioner uden tilknyttet teknisk servicepersonale vil fagpersonale på institutionerne, uden de rette kompetencer til at støtte processen og energistyring, være nødsaget til at afsætte tid til indfasning af Grøn Energistyring og den løbende energistyring. Samtidig skal flere opgaver varetages af energikonsulenten i Center for Trafik og Ejendomme. Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget for disse fagområder, med institutioner/ejendomme uden tilknyttet teknisk servicepersonale, vil derfor blive implementeret senere.

 

Det betyder, at fase 2 udelukkende koncentreres om institutioner/ejendomme under Center for Kultur og Fritid, administrationsbygninger og multifunktionsbygningerne Sønderkærbygningen og Enghøjhuset. Indfasningen af Strandmarkens Fritidscenter afventer til bygningernes fremtid er afklaret.

 

Indfasningen af Grøn Energistyrings sammenkobling til kommunens budget for institutioner/ejendomme under Center for Kultur og Fritid, administrationsbygninger og multifunktionsbygningerne forventes færdiggjort i 2019.

 

På baggrund af erfaringerne fra fase 1 og ressourcesituationen fremlægger administrationen ny tidsplan:

 

2017-2018  Indfasning af skoleområdet

2019  Indfasning af Idræts- og fritidsområdet, administrationsbygninger og multifunktionsbygningerne Sønderkær og Enghøjhuset

2020 Status

2020-2021  Indfasning af øvrige bygninger (afhængigt af oprettelse af Ejendomscentret)

2022  Evaluering og overblik, herunder energistyringsmuligheder i kommunens bygninger og fremtidige scenarier

 

Med den nye tidsplan vil kommunens største og mest tilgængelige institutioner/ejendomme være indfaset ved udgangen af 2019, hvorved størstedelen af kommunens energiforbrug er sammenkoblet til kommunens budget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens godkendte 28. februar 2017, punkt 21 processen for Grøn Energistyrings sammenkobling til budgettet, herunder tidsperspektiv og faser for at skabe sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget:

 

Fase 1 – estimeret tidshorisont – 2017

•   Planlægning af indfasning af sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget samt udvælgelse af de første institutioner/fagområde i samarbejde med institutioner og forvaltninger

•   Orientering til og inddragelse af de udvalgte institutioner/ fagområder inden igangsættelse af indfasning

•   Indfasning af første institutioner eller fagområde og tilretning af de indfasede institutioners eller fagområdes energibudgetter

•   Låsning af energibudgetter for indfasede institutioner og fagområder samt adskillelse af klimaudsving og brugeradfærd

 • Evaluering - erfaringer fra fase 1

 

Fase 2 – estimeret tidshorisont - 2018

•   Indfasning af alle øvrige institutioner/fagområder og tilretning af energibudgetter.

•   Orientering til og inddragelse af institutioner/fagområder inden igangsættelse af indfasning

•   Låsning af energibudgetter for alle indfasede institutioner og fagområder samt adskillelse af klimaudsving og brugeradfærd.

 

Fase 3 – estimeret tidshorisont – 1. halvår 2019

•   Evaluering af indfasning og sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget.

•   Overblik over kommunens energibudgetter og energiforbrug.

 

Fase 4 – estimeret tidshorisont – 2. halvår 2019

•   Overblik over energistyringsmuligheder i kommunens bygninger.

•   Overblik over mulighed og konsekvenser for fremtidige scenarier.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. marts 2014, punkt 9 at den eksisterende energibudgetmodel tilrettes med henblik på at udarbejde en mere tilgængelig og retvisende energibudgetmodel, fremover kaldet ”Grøn Energistyring”.

Grøn Energistyring blev forelagt og taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen 15. december 2015, punkt 23.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede energibudget i 2019 (budget til el, vand og varme) er 53,3 mio. kr.

 

Med indførelsen af Grøn Energistyring er der givet ledere, medarbejdere og brugere på de enkelte institutioner et økonomisk incitament til at agere energibevidste og ansvarlige i deres dagligdag.

 

Ambitionen er, at energiforbruget reduceres gennem bedre brugeradfærd og derved behov for lavere energibudgetter på sigt.

 

Den første indblik i påvirkningen af brugeradfærden på skoler fås i forbindelse med skolernes grønne regnskaber for 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Grønt Regnskab 2017 - Overblik over skolernes energiforbrug (pdf)

23. Afrapportering fra Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet

Beslutningstema

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsatte i sommeren 2018 et Fremkommelighedsudvalg, der havde som opdrag at fremkomme med forslag til at optimere og samordne trafiksignalerne og derved forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. 

Hvidovre kommune deltog i udvalget sammen med en række kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet.

 

Fremkommelighedsudvalget har udarbejdet vedlagte rapport, der bl.a. påpeger en lav rejsehastighed på Avedøre Havnevej mellem Amagermotorvejen og Roskildevej. Hastigheden vurderes at kunne øges med op til ca. 6 km/t i dagtimerne, men på bekostning af de krydsende trafikanter, herunder for cyklister og gående fra Kløverprisvej, Allingvej, Kettevej, Brostykkevej, Dybenskærvej og Gammel Køge Landevej.

 

De signaltekniske forbedringer på Avedøre Havnevej skønnes til ca. 4 mio. kr., samt et ukendt beløb til afledt drift ved det højere serviceniveau. Staten forventes at finansiere op til ca. 50 % af anlægsudgifterne.

Indstilling

 Direktøren til Teknik- og miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. ikke at godkende trafikale tiltag på Avedøre Havnevej, som foreslået i Afrapportering fra Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet
 2. at sende vedlagte brev til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-03-2019

Ad 1. De trafikale tiltag på Avedøre Havnevej fra Fremkommelighedsudvalget anbefales ikke godkendt.

 

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Det er beklageligvis en forkert version af brevet til ministeren, der er bilagt sagen. Den rigtige version af brevet blev omdelt til kommunalbestyrelsen.

 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende de trafikale tiltag på Avedøre Havnevej, som foreslået i Afrapportering fra Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte brev til Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsatte i sommeren 2018 et Fremkommelighedsudvalg, der havde som opdrag at fremkomme med forslag til at optimere trafiksignalerne og derved forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. 

Hvidovre kommune deltog i udvalget sammen med en række kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet.

 

Signaloptimering på Avedøre Havnevej

I rapporten påpeges en lav rejsehastighed på Avedøre Havnevej mellem Amagermotorvejen og Roskildevej. Rejsehastigheden vurderes at kunne øges med op til ca. 6 km/t i dagtimerne, ved at foretage en signaloptimering og overvågning af de ca. 10 signalanlæg på strækningen.

 

Forslaget åbner op for, at trafikken fra statens motorveje skal ledes ud på kommunale veje, hvor der er mange flere trafikantgrupper, herunder bløde trafikanter som cyklister og gående. De bløde og meget sårbare trafikanter skal således krydse en endnu mere befærdet vej på vej til skole, arbejde eller fritidsaktiviteter.

 

Hvis trafikanterne på Avedøre Havnevej prioriteres højere, bliver det således på bekostning af de krydsende trafikanter fra Kløverprisvej, Allingvej, Kettevej, Brostykkevej, Dybenskærvej og Gammel Køge Landevej. Det betyder, at ventetiden for trafikanter, herunder også for cyklister og gående, der skal ud på eller krydse Avedøre Havnevej, øges.

 

Rapporten undlader også at se forslaget i sammenhæng med trafikkens store miljøbelastning for de lokale beboere med røg, støj og møj, - for ikke at tale om klimabelastning og trafiksikkerhed.

 

De mange naboerne til vejen vil få endnu mere røg, støj og møj oven i den i forvejen farlige miljø- og sundhedsbelastning, som de kæmper med i dag. Således er der mange naboer, der i dag er støjbelastet langt over grænseværdien på 58 dB og helt op over 70 dB.

 

De signaltekniske forbedringer skønnes til ca. 4 mio. kr. samt et ukendt beløb til afledt drift ved det højere serviceniveau. Der lægges op til en ca. 50 % med finansiering fra Staten, altså en delt finansiering mellem stat og kommune. Da formålet er at aflaste trafikgennem-strømningen og øge fremkommeligheden på de statslige veje virker denne deling af udgifterne urimeligt for kommunen.

 

Alle omkostninger til tiltag på de kommunale veje for at øge fremkommelighed og rejsetid på de statslige veje bør finansieres af staten, herunder en 100 % finansiering af de øgede omkostninger til især trafiksikkerheden for de krydsende bløde trafikanter samt til beskyttelse af naboerne mod den øgede røg, støj og møj. 

 

Administrationen kan ikke anbefale tiltagene på Avedøre Havnevej, da det skønnes, at den øgede rejsehastighed på Avedøre Havnevej ikke kan opveje den reducerede rejsehastighed på de tilstødende veje og generne for de krydsende fodgængere og cyklister. Hertil kommer en øget støjbelastning og øget udstødning for de lokale beboere ved en forventeligt øget biltrafik på Avedøre Havnevej. Og endelig må der forventes en øget kommunal udgift til intensiveret drift og service af vejstrækningen.

 

Forslag om forbedring af tilkørslen til Amagermotorvejen
Rapporten fremhæver også, at forbedringen af fremkommeligheden på Avedøre Havnevej ved Amagermotorvejen vil kræve mere omfattende anlægstekniske løsninger. Vejdirektoratet har i 2016 undersøgt muligheden for at forbedre tilkørslen til Amagermotorvejen fra Avedøre Havnevej mod vest, hvilket blev estimeret til ca. 12. mio. kr.

 

Administrationen vurderer, at det er meget positivt, at Vejdirektoratet har fokus på fremkommelighed fra Avedøre Holme/Avedøre Havnevej til Amagermotorvejen. Det understøttes også af, at det i Finansloven fremgår, at Vejdirektoratet skal fortage en forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen.

 

Generelt

Vejdirektoratet har vurderet, at gevinsten ved at gennemføre alle udvalgets forslag i Hovedstadsregionen skønnes, at være en forhøjelse af rejsehastigheden med ca. 5 km i timen. Den højere hastighed vil potentielt gavne op mod 200.000 bilister og 215.000 buspassagerer dagligt.

Ministeren nedsatte Fremkommelighedsudvalget med det formål, at kommunerne skal tænke i trafikal fremkommelighed på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. 

De samlede udgifter for fremkommelighedsudvalgets anbefalinger er på i alt 96 millioner kr. Udvalget foreslår, at staten medfinansierer anbefalingerne, således at staten bidrager med 53 millioner kr., og at kommunerne samlet står for 43 millioner kr. for at gennemføre forbedringerne af fremkommeligheden. De foreslåede projekter forventes at kunne gennemføres på 2-4 år

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Fremkommelighedsudvalget er nedsat efter vejlovens § 5, jf. Lov nr. 1520 af 27. december 2014 med senere ændringer.

Høring

Ingen

Bilag

 1. Bilagsrapport fremkommelighed.pdf (pdf)
 2. Hovedrapport fremkommelighed.pdf (pdf)
 3. Brev vedr. fremkommelighed - Brev af 14. marts 2019 (pdf)

24. Endelig vedtagelse af Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter på Strandmarksvej 20

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter i offentlig høring fra den 8. november til den 6. december 2018. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet otte høringssvar til lokalplanforslaget.

 

Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at ændringsforslag nr. 1, 2, 3 og 4 indarbejdes i den endelige Lokalplan 338.
 2. at Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter vedtages endeligt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 11-03-2019

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at ændringsforslag nr. 1, 2, 3 og 4 indarbejdes i den endelige Lokalplan 338. Kommunalbestyrelsen opfordrer til, at der skiltes med ledige parkeringspladser.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Frihedens Butikscenter er i dag omfattet af Lokalplan 330. Projektet for udbygning af centret kan ikke opføres inden for rammerne af den gældende lokalplan, hverken i forhold til placering af den nye bebyggelse eller det tilladte etageantal. Afvigelserne fra Lokalplan 330 er så væsentlige, at disse forudsætter vedtagelse af en ny lokalplan.

 

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre yderligere serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter, samt at opføre ny etageboligbebyggelse ovenpå dele af butikscentret.

 

Lokalplanforslaget fastlægger i alt fem nye byggefelter, hvoraf de fire kan indeholde ny bebyggelse og det sidste udelukkende kan anvendes til tagterrasse og småbygninger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tre nye bygningselementer til etageboliger ved byggefelt A og B.

 

Etageboligerne ved byggefelt A kan rumme to nye 4-etagers beboelsesbygninger, der maksimalt bliver 21 meter høje. De placeres oven på centerbygningens sydøstlige hjørne ved Strandmarkskirken.

 

I byggefelt B er det muligt at opføre en 9-10 etagers beboelsesbygning, der maksimalt bliver 36 meter høj. Bygningen placeres ovenpå centrets nordvestlige hjørne ved Hvidovrevej.

 

I byggefelt E kan etableres en ekstra etage med butiks- og serviceerhverv. Oven på denne indrettes tagterrasse for boligerne i den 9-10 etages beboelsesbygning.

 

Der bliver desuden udlagt et areal til en 2-etagers fritliggende restaurant i byggefelt C med adgang fra Hvidovrevej.

 

Administrationen har i høringsperioden undersøgt om parkeringskravet opfyldes. Administrationen vurderer, at det ikke er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser. Notat om ”Redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338” er vedlagt som bilag.

Selve lokalplanforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter”.

 

Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter, at det fremlagte forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplantillæg 2016 vedtages endeligt. Dette behandles særskilt.

Administrationen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter udarbejdet en hvidbog, der giver et resumé af indholdet i høringssvaret og knyttet sine bemærkninger hertil. På baggrund af administrationens bemærkninger har administrationen vurdereret, om det giver anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen. Notatet vedlægges som bilag ”Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 338”.

 

Høringssvarene er desuden vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 338.”

 

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at der i Lokalplan 338 foretages fire ændringer:

 

 1. at indledningen til § 5.5 ændres til: Bebyggelsen må ikke overskride de følgende højder målt ud fra fastsættelse af niveauplan med koten DVR90 4,80.
 2. at sidste afsnit i § 5.5 ændres til: Luftindtag, ventilationsskorstene og andre tekniske installationer på butikscentrets tag skal inddækkes, så de er til mindst mulig visuel gene for områdets beboere og erhverv.
 3. at sidste sætning i § 5.7 ændres til: Tekniske anlæg og installationer skal så vidt muligt integreres i bygningskroppene eller inddækkes.
 4. at § 3.3 for Bygning G ændres til: Bygning G: Stueetagen må kun anvendes til detailhandel, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål og kulturelle institutioner. 1. og 2. sal må kun anvendes til erhverv og boligformål, etageboliger. 3. til 11. sal må kun anvendes til boligformål, etageboliger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2018 under punkt 5 forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter i henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af lokalplan giver mulighed for øget beboelse og erhverv, og derved et udvidet skattegrundlag for kommunen.

Retsgrundlag

Reglerne om endelig vedtagelse af et planforslag findes i planlovens § 27, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Høring

Et lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.


Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. november 2018 til den 6. december 2018. Der er i løbet af denne periode indkommet otte høringssvar.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter (pdf)
 2. Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 338 (pdf)
 3. Redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338 (pdf)
 4. Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 338 (pdf)
 5. Revideret redegørelse vedr. parkeringsregnskab, Lokalplan 338 (pdf)
 6. Overblik over skilte på matr.nr. 25g, Lokalplan 338 (pdf)

25. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ømer Kuscu (A) spurgte til boliger til de unge i Hvidovre, og kommunens boligpolitik.

 

Arne Bech (H) stillede spørgsmål til fordelingstallet fra Grundlisteudvalget, og behandlingen af dette. Der udarbejdes et notat om processen.


26. Lukket sag: Beslutning om mulig eftergivelse af kommunalt lån

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2019

Det anbefales, at gældsbrevene annulleres og Hvidovre Roklubs gæld på 195.100 kr. til Hvidovre Kommune eftergives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

For: Kenneth F. Christensen (A), Gruppe F, O,V og Ø.

Imod: Finn Gerdes (A).

 

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

For: Kenneth F. Christensen (A), Maria Durhuus (A), Benthe Viola Holm (A), Lars G. Jensen (A), Yasir Iqbal (A), Anders Liltorp (A) og Ømer Kuscu (A).Gruppe F, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Finn Gerdes (A).

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Hvidovre Kommune skal annullere de eksisterende gældsbreve mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Roklub og eftergav foreningens gæld til kommunen på 195.100 kr.


27. Beslutning om forlængelse af beboelseslejekontrakt

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2019

Ad 2.Anbefales godkendt.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås en tidsubegrænset lejekontrakt om arbejder- og funktionærbolig på portnerboligen ved kolonien ”Skødshoved”.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives indtægtsbevillinger på hhv. 25.500 kr. i 2019, 43.800 kr. i 2020 og 16.425 kr. i 2023 som tilføres kassebeholdningen i henhold til beslutning 1 og 2.


28. Evaluering af åremålsansættelse.

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-03-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-03-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunaldirektør Nich Bendtsens åremålsansættelse forlænges med tre år indtil den 14. oktober 2022.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle med Nich Bendtsen, at en del af det samlede fratrædelsesbeløb udbetales i forbindelse med forlængelsen.