Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 26. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Karin Kofod deltog for Gert Wahl. Karoline Cleemann deltog for Arne Bech. Peter Dencker deltog for Mikkel Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Ingen meddelelser.


3. Medlemsforslag fra gruppe F - Om kvoteflygtninge

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

For: Gruppe F og Ø.

 

Imod: Gruppe A, O, C og V.

 

Undlader: Liste H.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede at afvise forslaget.

Sagsfremstilling

Forslag fra SF om kvoteflygtninge

 

SF foreslår, at Hvidovre Kommune retter henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren for at tilkendegive, at Hvidovre Kommune er i stand til at modtage 5 kvoteflygtninge, svarende til Hvidovres forholdsmæssige andel af Danmarks aftalte 500 kvoteflygtninge, og ønsker at indlede en dialog med ministeren om dette.

 

Begrundelse

I 2017 modtog Hvidovre Kommune 11 flygtninge og for 2018 faldt tallet til 5. Kommunen har dermed kapacitet til at modtage 5 kvoteflygtninge.

 

Samtidig har Danmark i 2016 og igen i 2017 sagt nej til at modtage de med FN aftalte 500 kvoteflygtninge, og i oktober meddelte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg FN, at Danmark heller ikke vil modtage kvoteflygtninge i 2018.

 

På den baggrund mener SF, at Hvidovre kan hjælpe Danmark med at tage ansvar for nogle af verdens allermest udsatte: Kvoteflygtningene. Danmark er med sit afslag på at modtage kvoteflygtninge gået enegang, og handler i skærende kontrast til eksempelvis Norge, Holland, Tyskland, Sverige, Frankrig og Storbritannien.

 

I forlængelse af Hvidovres opbakning til FN's 17 verdensmål mener vi, at vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe verdens allermest udsatte, og at vi som kommune kan hjælpe regeringen med at leve op til det løfte, Danmark har givet til FN.

 

Det faktum, at vi for indeværende ikke kan hjælpe alle, bør ikke betyde, at vi ikke hjælper nogen.

 

FN’s kvoteflygtningeordning er en af hjørnestenene i et funktionelt asylsystem og bør på sigt udvides, ikke indskrænkes. Ordningen har siden 1979 fungeret på den måde, at størstedelen af kvoteflygtningene kommer til Danmark gennem et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, danske embedsmænd og UNHCR.

Vi kan derfor være sikre på, at kvoteflygtninge har akut brug for hjælp, lever under særdeles ringe kår og har potentiale til at integrere sig i det samfund, de bliver en del af.

Det er en langt mere fair metode til genbosættelse af mennesker, der flygter fra krig, tortur og forfølgelse, end at kræve, at de skal sætte livet på spil på en farefuld rejse mod Europa.

 

Hvidovre Kommune bør derfor på denne baggrund tilkendegive overfor regeringen, at vi med det faldende antal flygtninge vi modtager, har kapacitet til at tage vores andel af de 500 kvoteflygtninge, svarende til 5 personer.


4. Medlemsforslag fra gruppe Ø - om ændringer til budgetloven til afstemning på KLs Delegeretmøde 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Borgmesteren foreslog, at forslaget tages til efterretning, da dels fristen for at sende forslag til KLs delegeretmøde 2019 er overskredet, og dels forslaget allerede er stillet, så der vil være mulighed for, at de delegerede kan stemme for/imod.

 

Kommunalbestyrelsen tog forslaget til efterretning, da dels fristen for at sende forslag til KLs delegeretmøde 2019 er overskredet, og dels forslaget allerede er stillet, så der vil være mulighed for, at de delegerede kan stemme for/imod.

 

Sagsfremstilling

Forslag til udtalelse om ændringer til budgetloven til afstemning på KLs Delegeretmøde 2019

 

Enhedslisten ønsker, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune opfordrer KLs

Delegeretmøde til at vedtage en række udtalelser, der opfordrer Folketinget til at foretageændringer i budgetloven, der skal skabe mulighed for, at kommunerne kan optimere deresøkonomistyring.

 

Baggrund

Budgetloven giver på nuværende tidspunkt kommunerne et snævert handlerum, dette børudvides i forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven. Derfor ønskerEnhedslisten, at kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune viderebringer forslag til ændringer af budgetloven via en udtalelse ved det kommende KL Delegeretmøde.

 

Med henblik på at forbedre kommunernes muligheder for at planlægge drifts- og

anlægsopgaver langsigtet foreslår Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse, at:

KLs Delegeretmøde vedtager en fælles udtalelse, der opfordrer Folketinget til at lave enrække ændringer af budgetloven, der skal forbedre kommunernes handlerum for at planlæggedrifts- og anlægsopgaver:

 

1. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre enautomatisk demografisk regulering af driftsrammen. På den måde vil kommunerne

kunne få et reelt økonomisk grundlag for at opretholde velfærden.

 

2. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre

flerårige budgetrammer, det vil gøre det muligt for kommunerne at planlægge med

investeringer, der tager hånd om fremtidige udfordringer og dermed håndterer

udgiftspresset på længere sigt.

 

3. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre enundtagelse fra servicerammen for investeringer, der laves for at give besparelser på deudgifter, der ligger udenfor servicerammen, fx på beskæftigelsesområdet.

 

4. KLs Delegeretmøde vedtager en udtalelse, der opfordrer Folketinget til at indføre enundtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre

forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.

 

Enhedslisten indstiller følgende:

Hvidovre Kommune ønsker, at budgetloven bliver behandlet på KLs delegeretmøde 2019,hvor følgende udtalelser ønskes sat til afstemning:

 

1. Den demografiske udvikling presser den kommunale økonomi, derfor støtter KLs

delegeretmøde KLs bestyrelse i arbejdet for at indføre en automatisk demografisk

regulering af driftsrammen.

 

2. Kommunernes etårige budgetrammer gør det unødigt besværligt at lave langsigtet

økonomistyring, der tager hånd om udgiftspresset på længere sigt. Derfor støtter KLs

delegeretmøde KLs bestyrelse i at opfordre Folketinget til at indføre flerårige

budgetrammer.

 

3. Nogle enkelte udgiftsområder, hovedsageligt beskæftigelsesområdet, ligger udenforservicerammen. Hvis en kommune investerer i området, med henblik på at spareressourcer på den lange bane, kan der være modsatgående incitamentstrukturer, i ogmed at der bliver brugt servicerammeressourcer på noget, der ikke vil give et

serviceramme-”afkast”. Dette skal der gøres op med, derfor bakker KLsDelegeretmødeKLs bestyrelse op i indsatsen for at få indført undtagelser fra servicerammen forinvesteringer, der laves for at give besparelser på de udgifter, der ligger udenforservicerammen, fx på beskæftigelsesområdet.

 

4. Folketinget har vedtaget en række klimamål. For at kommunerne aktivt kan medvirke til,at disse nationale mål nås, er det nødvendigt med væsentlige investeringer, somrisikerer yderligere at belaste vores allerede pressede anlægsramme. KLsDelegeretmøde bakker derfor KLs bestyrelse op i arbejdet for at få indført en undtagelsefra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag,der skal bidrage til at nå de nationale klimamål.


5. Godkendelse af fritagelse for medlemsskab af kommunalbestyrelsen, indtrædelse af nyt medlem i kommunalbestyrelsen, samt tilstedeværende betingelser for stedfortræders indtræden

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at fritage Mogens Leo Hansen (Ø) for medlemskab af kommunalbestyrelsen på grund af sin helbredstilstand pr. den 1. marts 2019.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende at 1. stedfortræder for Mogens Leo Hansen, Marianne Rosenkvist (Ø) indtræder som nyt medlem af kommunalbestyrelsen, for kommunalbestyrelsens indeværende valgperiode, pr. den 1. marts 2019.

 

Herudover skal kommunalbestyrelsen tage til efterretning at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Marianne Rosenkvist som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021.

 

Endvidere skal kommunalbestyrelsen godkende at betingelserne er til stede for at Gert Wahl, som ny 1. stedfortræder for Marianne Rosenkvist, indtræder som stedfortræder for Marianne Rosenkvist for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019.

 

Til sidst skal kommunalbestyrelsen tage til efterretning at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Gert Wahl som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv, samt godkende, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på personen, som Valggruppe 2 udpeger som medlem af henholdsvis Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

 

 1. at træffe afgørelse om, at fritage Mogens Leo Hansen (Ø) for medlemskab af Hvidovre Kommunalbestyrelse pr. den 1. marts 2019.
 2. at godkende, at Marianne Rosenkvist indtræder, i Mogens Leo Hansens (Ø) sted, som medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse, med øjeblikkelig virkning, for kommunalbestyrelsens indeværende valgperiode, pr. den 1. marts 2019.
 3. at tage til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø), som har udpeget Mogens Leo Hansen som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden til og med den 31. december 2021, udpeger Marianne Rosenkvist som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021.
 4. at godkende at betingelserne er til stede for at Gert Wahl indtræder som stedfortræder for Marianne Rosenkvist (Ø) for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019.
 5. at tage til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Gert Wahl som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.
 6. at godkende, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på en person som Valggruppe 2 udpeger som medlem af henholdsvis Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at fritage Mogens Leo Hansen (Ø) for medlemskab af Hvidovre Kommunalbestyrelse pr. 1. marts 2019.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Marianne Rosenkvist indtræder i Mogens Leo Hansens (Ø) sted, som medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse med øjeblikkelig virkning, for kommunalbestyrelsens indeværende valgperiode pr. 1. marts 2019.

 

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø), som har udpeget Mogens Leo Hansen (Ø) som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021, udpeger Marianne Rosenkvist som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021.

 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne er til stede for at Gert Wahl (Ø) indtræder som stedfortræder for Marianne Rosenkvist (Ø) for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019.

 

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

 

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Gert Wahl (Ø) som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

 

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på en person som Valggruppe 2 udpeger som medlem af henholdsvis Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Mogens Leo Hansen (Ø) har anmodet om fritagelse for medlemskab af kommunalbestyrelsen, på grund af sin helbredstilstand, pr. den 1. marts 2019.

 

Det er administrationens vurdering, at Mogens Leo Hansen har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet af kommunalbestyrelsen, på grund af sin helbredstilstand, pr. den 1. marts 2019, og at kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse om at fritage Mogens Leo Hansen for medlemskab af kommunalbestyrelsen pr. den 1. marts 2019.

 

Marianne Rosenkvist er valgt som 1. stedfortræder for Enhedslisten – De Rød-Grønne til kommunalbestyrelsen for perioden til og med den 31. december 2021.

Når et medlem af kommunalbestyrelsen udtræder, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende at Marianne Rosenkvist indtræder, i Mogens Leo Hansens sted, som medlem af kommunalbestyrelsen pr. den 1. marts 2019.

 

Efter styrelseslovens regler kan Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø), som har udpeget Mogens Leo Hansen som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris, besætte de fem relevante ledige pladser.

Valggruppe 2 har meddelt administrationen, at Valggruppe 2 udpeger Marianne Rosenkvist (Ø) som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2021. Administrationen indstiller derfor til at dette tages til efterretning.

 

Gert Wahl er valgt som 2. stedfortræder for Enhedslisten - De Rød-Grønne til kommunalbestyrelsen for perioden til og med den 31. december 2021. Når Marianne Rosenkvist indtræder som medlem af kommunalbestyrelsen den 1. marts 2019, bliver Gert Wahl 1. stedfortræder for Enhedslisten - De Rød-Grønne.

 

Marianne Rosenkvist har meddelt borgmesteren, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode til og med den 31. december 2019 på grund af helbredsmæssige forhold hos hendes barn.

Gert Wahl skal derfor, som 1. stedfortræder for Enhedslisten – De Rød-Grønne indkaldes som stedfortræder for Marianne Rosenkvist for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019.

 

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Det er administrationens vurdering, at betingelserne er tilstede for at Gert Wahl indtræder som stedfortræder for Marianne Rosenkvist for perioden fra den 1. marts 2019 til og med den 31. december 2019.

 

Mogens Leo Hansen er den 5. december 2017, på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, valgt som medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris.

 

Efter styrelseslovens regler kan Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø), som udpeger Marianne Rosenkvist (Ø) som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, besætte de to relevante udvalgspladser for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv, fordi der er tale om Økonomiudvalget og et stående udvalg. Valggruppe 2 har meddelt administrationen, at Valggruppe 2 udpeger Gert Wahl som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Gert Wahl er stedfortræder for Marianne Rosenkvist (Ø). Administrationen indstiller derfor til, at det tages til efterretning, at Valggruppe 2 udpeger Gert Wahl som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

 

Da Valggruppe 2 udpeger de i alt tre relevante medlemmer af henholdsvis Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris, indstiller administrationen til, at det godkendes, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på en person som Valggruppe 2 udpeger som medlem af henholdsvis Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris for perioden hvor Marianne Rosenkvist (Ø) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte den 5. december 2017, på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, Mogens Leo Hansen som medlem af Økonomiudvalget (punkt 3), Børne- og Uddannelsesudvalget (punkt 7), Bevillingsnævnet (punkt 14), Integrationsrådet (punkt 50), samt Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris (punkt 54).

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af hvilken person, der indtræder i Hvidovre Kommunalbestyrelse i Mogens Leo Hansens (Ø) sted, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Beslutningen om hvorvidt betingelserne for stedfortræders indkaldelse er til stede, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

At tage til efterretning hvilke personer, der udpeges til en række pladser i udvalg, nævn og råd har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 103, stk. 1-2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1.030 af den 6. juli 2018, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

 

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 91, stk. 1, 1. pkt er de ikke valgte kandidater stedfortrædere for de valgte af samme liste.

 

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 104 indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne det pågældende medlems sted, når et medlem i valgperiodens løb udtræder.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, 1. pkt. kan den gruppe, der har indvalgt pågældende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, hvis et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori pågældende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen.

Høring

Administrationen har hørt Mogens Leo Hansen vedrørende Mogens Leo Hansens helbredstilstand. Administrationen har desuden hørt Marianne Rosenkvist vedrørende helbredsmæssige forhold hos Marianne Rosenkvists barn, samt at Marianne Rosenkvist indtræder i Hvidovre Kommunalbestyrelse pr. den 1. marts 2019.


6. Likviditet 4. kvartal

Beslutningstema

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen ultimo december 2018 til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kommunalbestyrelsen tog orientering om likviditet ultimo december 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Skærmklip

 

 

Ultimo 2018 har Hvidovre Kommune en likvid beholdning på 301,2 mio. kr. Dermed er beholdningen formindsket med 90,86 mio. kr. målt fra ultimo 2017, hvor den likvide beholdning var på 392,1 mio. kr. Faldet kan overvejende henføres til kommunens forøget aktivitet på anlægsområdet i 2018.

 

Kontante beholdninger udgør 0,2 mio. kr., og der var negativt bankindestående på 374,8 mio. kr. den 31. december 2018. Det gennemsnitlige saldoforløb for bankindestående har for 2018 været negativ, og der har således gennemsnitligt været et træk på kassekredit. Af hensyn til en optimal likviditetsstyring sigtes der efter at have et minimalt gennemsnitligt bankindestående, hvilket skyldes, at renten for indestående i de senere år har været negativ. I stedet placeres midlerne overvejende i investeringsforeninger. Det giver et forventet bedre afkast end bankindestående.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2018 været på 637,7 mio. kr.

 

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2018 til 31. dec. 2018. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2018 til 31. dec. 2018 ligget mellem 301 og 776 mio. kr. Figur 1 viser, at likviditeten i 2018 udviklede sig på et lavere niveau i det sidste kvartal, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var relativt stabil. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, som følge af udviklingen på det lavere niveau i de daglige beholdninger, at være langsomt faldende.

 

Figur 1: Likvid beholdning ultimo 2018

 

   

 

På opgørelsestidspunktet er ca. 676 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de tre nye forvaltere og Danske Bank (hjemfaldsmidler) pr. 31. dec. 2018 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi.

 

 

Tabel 2: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 31. dec. 2018

 

Skærmklip

 

Bem. * Afkastet for Danske Capital dækker hele 2018, mens det dækker fra juni måned for de tre nye kapitalforvaltere.

 

Det vægtede gennemsnitlige afkast udgør –0,9189 pct. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab ogurealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stort tab/gevinsten samlet ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. december 2018. 

 

Tabel 3: Placering af portefølje per 31. december

2018

 

Skærmklip

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Aktivallokering ultimo 4. kvartal 2018

 

Skærmklip

 

Diagrammet er baseret på data pr. handelsdato

 

 

Kommunens finansielle midler skal investeres på en ansvarlig og klimavenlig måde. Politikken for ansvarlige investeringer bygger derfor på selskabers efterlevelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse m.v., med reference til anerkendte internationale konventioner og normer.

Politikken omfatter desuden forbud mod investering i virksomheder, der producerer atomvåben og andre kontroversielle våben, samt virksomheder indenfor fossile brændstoffer og virksomheder indenfor tobak.

 

Tabel 4 viser det samlede afkast og investeringens nettoresultat på tværs af de nye og tidligere kapitalforvaltere. Samlet set er der tale om et vægtet afkast på 2,7 % af primo investeret beløb svarende til 18,2 mio. kr. og et realiseret tab på 9,1 mio.kr. som skulle realiseres i forbindelse med udbud. Portefølje har også et urealiseret kurstab på 14,6 mio.kr. Alt i alt ender 2018 dermed som et af de dårligste år nettoafkastmæssigt. Udbyttet/afkast er, i lighed med tidligere år, blevet geninvesteret i investeringsforeningen.

 

Tabel 4: Samlet afkast 2018

 

Skærmklip

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

Året sluttede som det også startede med store fald på de globale aktiemarkeder, den primære baggrund for faldene er stort set den samme som har præget hele året – investorerne frygter. At den verserende handelskrig vil påvirke den globale vækst så meget, at vi ender med faldende vækst. Det hjalp heller ikke på stemningen, at vi heller ikke i december fik fuld klarhed over udfaldet af BREXIT.

 

Aktiemarkedet stod ikke alene med de negative tendenser, virksomhedsobligationer oplevede også fald i takt med, at stemningen blev forværret. Obligationer i 4, kvartal opnåede et pænt afkast ligesom 2018 som helhed har været flot. Kreditobligationer og obligationer fra udviklingslande har haft et skidt 4. kvartal i lighed med 2018 samlet set.

 

I 2019 forventer forvaltere et forsat lavt renteniveau, men med en stigende tendens. Ved udgangen af 2018 afsluttede ECB sit opkøbsprogram, så der fremover alene geninvesteres for de allerede opkøbte obligationer. Der er således udsigt til en strammere pengepolitik i Europa, men på trods heraf er pengepolitikken overordnet set meget lempelig, de første renteforhøjelser ventes tidligst i efteråret 2019. Helt afgørende herfor bliver inflationsudviklingen. Den overordnede inflation er i øjeblikket omkring 2%, medens kerneinflationen ligger på 1%. Det seneste fald i olieprisen vil betyde et kommende fald i den overordnede inflation, og dermed trække i retning af en udsættelse af tidspunktet for en renteforhøjelse. Uafklarede Brexit forhandlinger og uro omkring det italienske budgetunderskud vil ligeledes kunne udsætte den forventede renteforhøjelse.

I USA har FED løbende strammet pengepolitikken gennem 2018. I 2019 forventer forvaltere, at FED er tæt på at afslutte rækken af renteforhøjelser, så centralbankrenten vil ende i underkanten af 3%.

 

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

 

Tabel 5: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

 

Passivside

 

 

31. december 2018

 

Rentesats

Ultimo gæld

% del var. /fast rente

jf. F.strategi

BRF kredit lån

4 -5 %

5.840.861

75%

fast rente

0 -100%

Realkredit lån -byfornyelse med støtte

4 - 5%

11.218.724

DKK lån fastrente

1,96% fast swap

61.513.089

DKK lån fastrente

2,39 % fast swap

55.599.067

DKK lån fastrente

0,25 % 5 års fast

16.304.300

Konverteret chf lån

3. m.cibor rente
-0,26%

        15.501.390

25%

var. rente

0 - 100 %

Dkk lån var.

        35.532.000

Ældreboliglån

 

195.443.166

 

 

 

I alt restgæld den 31. december 2018*

396.952.597

 

 

 

* Restgæld eksklusiv ældreboliglån og SI

201.509.431

 

De effektive renteudgifter for 2018 er ca. 1,5 % (eksklusiv ældreboliglån)

 

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

 

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2018 er 1,5 %.

 

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

 

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo december 2018 51 mio. kr. svarende til 25 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

 

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2018 negativ med – 0,26 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge. Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2018 201,5 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån samt swap. Gælden eksklusiv ældreboliglån er målt pr. indbygger ultimo 2018 ca. 3766 kr. og er fortsat blandt landets 10 laveste.

 


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Gudme Raaschou/Nykredit december 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Orientering af delberetning nr. 20 fra BDO

Beslutningstema

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – beretning nr. 20 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beretning nr. 20, beretning vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018 tages til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kommunalbestyrelsen tog beretning nr. 20 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – beretning nr. 20 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2018, som fremlægges til efterretning.

 

Beretningen er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 4. februar 2019.

 

Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen og har heller ikke givet anledning til afledte kommentarer fra Center for Økonomi og Analyse.

 

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42 - §42c

 

Bilag

 1. Beretning nr. 20 Hvidovre Kommune delberetning 2018 (pdf)

8. Beslutning om prioriteter for erhvervsfremme og drøftelse af det ny erhvervsfremmesystems betydning for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Den nye lov om erhvervsfremme er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Den medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme. Formålet med punktet er at orientere kommunalbestyrelsen om de nye muligheder, som kommunerne har for at få indflydelse på erhvervsfremmetiltag og at kommunalbestyrelsen giver sit bidrag til det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem.

 

Hvidovre Kommunes bidrag til Erhvervshus Hovedstaden er 1,6 mio. kr. årligt, som finansieres af de eksisterende budgetter til Væksthus og iværksættelse på 1,2 mio. kr. og Copenhagen Filmfund på 0,4 mio. kr.

 

I 2019 er budgettet til Copenhagen Filmfund kun på 0,1 mio. kr.

Administrationen foreslår, at de resterende 0,3 mio. kr. i 2019 finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 

 1. at drøfte hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for kommunen og kommunens lokale erhvervsservice.
 2. at beslutte prioriteter, som kommunen ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet.
 3. at restfinansieringen af bidraget til Erhvervshus Hovedstaden i 2019 på 280.000 kr. sker inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2019

Ad 1. Drøftet.

 

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler, at følgende områder indgår i det regionale kapitel for     hovedstadsområdet: 

 

 

Der skal være fokus på at nå den store gruppe af små ikke vækstorienterede

virksomheder, der har vækstpotentiale (før vækstparate).

 

Der skal skabes rum for virksomheder, der ikke søger vejledning digitalt.

 

Der skal være fokus på hovedstadsregionen/Greater Copenhagen som vækstmotor for

hele landet.

 

Der skal være fokus på understøttelse af klyngedannelser i udvalgte erhvervsområder.

 

Der skal være fokus på udviklingsarbejdet omkring cirkulær virksomhedsøkonomi.

 

 

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen drøftede hvad det nye erhvervsfremmesystem betyder for kommunen og kommunens lokale erhvervsservice.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at følgende områder indgår i det regionale kapitel for hovedstadsområdet:

 

Der skal være fokus på at nå den store gruppe af små ikke vækstorienterede

virksomheder, der har vækstpotentiale (før vækstparate).

 

Der skal skabes rum for virksomheder, der ikke søger vejledning digitalt.

 

Der skal være fokus på hovedstadsregionen/Greater Copenhagen som vækstmotor for

hele landet.

 

Der skal være fokus på understøttelse af klyngedannelser i udvalgte erhvervsområder.

 

Der skal være fokus på udviklingsarbejdet omkring cirkulær virksomhedsøkonomi.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at restfinansieringen af bidraget til Erhvervshus Hovedstaden i 2019 på 280.000 kr. sker inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet indstillingen.


Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet.

 

Kommunerne har en rolle på 3 niveauer:

1) Lokalt: Kommunerne vil fortsat være den nære indgang for virksomhederne. Kommuner kan varetage lokal erhvervsservice og yde 1:1 rådgivning til virksomheder der har behov for det, arrangere netværksarrangementet, etablere erhvervsråd (i Hvidovre er det erhvervskontaktudvalget) og henvise virksomhederne videre til fx erhvervshusene. Kommunerne kan også vælge at samarbejde om den primære erhvervsservice.

De nævnte lokale opgaver svarer fint til de opgaver som erhvervsområdet varetager i Hvidovre. Det betyder at der ikke vil være de store indholdsmæssige ændringer.

 

2) Tværkommunalt: Det nye Erhvervshus Hovedstaden med filialer i Hillerød og på Bornholm får en nøglerolle i hovedstadsområdet. Erhvervshuset skal hjælpe alle virksomheder i hovedstadskommunerne med specialiseret rådgivning og bliver indgang til de øvrige dele af erhvervsfremmesystemet. De nuværende ydelser i Iværksætterhuset (kurser og vejledning) bliver en del af Erhvervshuset.

Hvidovre har tidligere betalt separat til iværksætterhuset for deres ydelser i Hvidovre.

 

3) Nationalt: Kommunerne kan via KKR-samarbejdet og Erhvervshusets bestyrelse få indflydelse på det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi. Strategien vil være retningsgivende for fordelingen af midler til erhvervsfremme fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Kommunerne vil ligeledes i partnerskaber med andre kommuner og aktører i Greater Copenhagen kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til erhvervs- og vækstaktiviteter.

 

Staten etablerer desuden (betalt af kommunerne) en digital erhvervsfremmeplatform, der skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelige for virksomheder. 

 

KKRs arbejdsgruppe for det nye erhvervsfremmesystem mener det er vigtigt, at alle kommuner med afsæt i de skitserede muligheder for indflydelse (se ovenfor) drøfter, hvad den nye lovgivning vil betyde for den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune samt, hvilke elementer og indsatsområder, som kommunen gerne ser nævnt i det regionale kapitel.

 

Prioriteringer til det regionale kapitel for Hovedstadsregionen for 2020 og frem

Fra administrationen vil vi anbefale i uprioriteret rækkefølge, at der indføjes følgende elementer og indsatser i det regionale kapitel:

 

 1. Der skal være fokus på at nå den store gruppe af små ikke vækstorienterede virksomheder, der har vækstpotentiale (før vækstparate) 
 2. Der skal skabes rum for virksomheder, der ikke søger vejledning digitalt.
 3. Der skal være fokus på hovedstadsregionen/ Greater Copenhagen som vækstmotor for hele landet
 4. Der skal være fokus på understøttelse af klyngedannelser i udvalgte erhvervsområder
 5. Der skal være fokus på udviklingsarbejdet omkring cirkulær virksomhedsøkonomi.

 

Strategien for hovedstadens erhvervsfremme strategi for 2019 er fint dækkende (vedlagt som bilag til punktet).

 

Baggrund

Formålet med den nye lov om erhvervsfremme, er at skabe et enklere og mere enstrenget system for virksomhederne, hvor antallet af aktører begrænses og overlap undgås.

 

Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. ”Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse” etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunekontaktråd (KKR). Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde.  KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag (udkast). For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden, som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag for borgmestre, formænd for erhvervsudvalg, kommunaldirektører og erhvervschefer indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører.

 

Erhvervsfremmebestyrelsen vil udpege de erhvervs- og teknologiområder inden for hvilke, der skal bevilges støtte til klynger og strategiarbejde. Antallet af klynger og netværk skal reduceres til 10-12, og der vil fremover kun blive givet støtte til én aktør/klynge indenfor for hvert af de udpegede erhvervs- og teknologiområder.

 

For hovedstadsområdet betyder det nye erhvervsfremmesystem at vigtige aktører som Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen mister dele af deres nuværende projektfinansiering fra regionen. De vil fremadrettet skulle søge om projektfinansiering fra den nationale erhvervsfremmebestyrelse. For klyngeorganisationer som Gate 21 betyder ændringerne også nedgang i den nuværende regionale finansiering. Gate 21 vil fremadrettet skulle indgå i en kommende national klynge på det grønne område for at få adgang til at søge nationale midler.

 

Greater Copenhagen samarbejdet fortsætter i 2019 med regionale midler og midler fra finansloven. Regionerne vil imidlertid fremadrettet skulle have en anden rolle i samarbejdet, da de ikke længere må lave erhvervsfremme. Hvordan den fremtidige finansiering og styring af Greater Copenhagen samarbejdet skal se ud, er der endnu ikke taget endelig stilling til.

 

Uddybende information

Der kan læses mere om det nye erhvervsfremmesystem på kl.dk ved at søge på ”nyt erhvervsfremmesystem”.

Politiske beslutninger og aftaler

Orientering om regeringens forlig med Dansk Folkeparti om fremtidens erhvervsfremmesystem blev behandlet i Økonomiudvalget den 18. juni 2018, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes bidrag til Erhvervshus Hovedstaden for 2019 er den 24. januar 2019 oplyst til 1,6 mio. kr.

 

Hvidovre Kommune har i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til erhvervsfremme, mens der fra 2020 er afsat 2,3 mio. kr., idet der i 2019 er anvendt 0,3 mio. kr. til finansiering af sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S.

 

Af de 2 mio. kr. har 1,2 mio. kr. været anvendt til formål, som nu erstattes af Erhvervshus Hovedstaden (Væksthus Hovedstaden samt iværksættermedlemsbidrag og køb af iværksætterpakke). Hertil kommer 0,1 mio. kr. i 2019 fra kommunens bidrag til Copenhagen Filmfund, hvor kommunens tilslutning er besluttet ophørt fra 2019, dette beløb udgør 0,4 mio. kr. i 2020 og fremover.

 

Beløb i kr.

2019

2020

2021

2022

Budget til Væksthus og iværksættelse

1.221.000

1.221.000

1.221.000

1.221.000

Budget til Copenhagen Filmfund

100.000

428.000

428.000

428.000

I alt budget til anvendelse til finansiering af Erhvervshus Hovedstaden

1.321.000

1.601.000

1.601.000

1.601.000

 

 

 

 

 

Erhvervshus Hovedstaden

1.601.000

1.649.000

1.649.000

1.649.000

Restfinansiering

-280.000

0

0

0

 

I 2019 mangler der således 0,3 mio. kr. til finansiering af Erhvervshus Hovedstaden, som foreslås finansieret inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Efter lov om erhvervsfremme § 14 (LOV nr. 1518 af 18/12/2018) kan kommunerne varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Nyt erhvervsfremmesystem - Kommunalt ejerskab nye erhvervsfremmesystem.pdf (pdf)
 2. Nyt erhvervsfremmesystem - Regional strategi 2019.docx (pdf)

9. Godkendelse af at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af kommunens afgørelsesbreve til borgerne

Beslutningstema

En borger har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden:

 • om muligheden for at indsætte borgerrådgiverens kontaktoplysning i kommunens afgørelser,
 • om kommunen er én blandt 15 kommuner, der - ifølge en artikel i Information - har et så dårligt arbejdsmiljø, at det går ud over sagerne, og
 • hvordan kommunalbestyrelsen vil sikre, at lovbestemte svarfrister overholdes.

 

Spørgsmålene blev udvalgshenvist til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men sagen fremlægges i samtlige fagudvalg med henblik på anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da spørgsmålene overordnet set angår alle sagsområder.

 

Administrationen kan ikke anbefale, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne. Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Administrationen har fra Information fået oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 nævnte kommuner i artiklen.

 

Administrationen anser det i øvrigt for en ledelsesmæssig opgave at sikre, at svarfrister er kendte og overholdes af relevante medarbejdere.

 

Kommunalbestyrelsen skal herefter alene godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at oplysninger om borgerrådgiverfunktionen ikke gøres til en fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A

 

Imod: Gruppe V og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Bygge- og Planudvalget overfor Økonomi- og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A følger indstillingen.

Gruppe F er imod.

Gruppe O afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

For stemte: Gruppe A

Imod stemte: Gruppe F og Gruppe V

Undlader at stemme: Gruppe O

 

Bemærkning fra Gruppe V:

Vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion, med henblik på at få en fair sagsbehandling.

Gruppe F tilslutter sig bemærkningen.

 

Grundet stemmeligheden foreligger der ikke nogen anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe F.

Undlod: Gruppe O,C og Ø, idet stillingtagen afventer kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A og C

 

Imod: Gruppe F og Liste H. Med bemærkning om, at vi skal sikre, at vores mest sårbare borgere kender til borgerrådgiverens funktion med henblik på at få en fair sagsbehandling.

 

Undlader at stemme: Gruppe O og V.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A og Liste H
Imod: Gruppe F
Undlod at stemme: Gruppe C og O, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

 

Gruppe A, F, O, C og Ø stillede ændringsforslag om, at administrationen forsøgsvis i en periode på 1 år fra 1. marts 2019 vedlægger borgerrådgiverens pjece som bilag til samtlige kommunale afgørelser, hvorefter ordningen evalueres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i udvalgene.

 

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget vedtaget.

 

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen forsøgsvis i en periode på 1 år fra 1. marts 2019 vedlægger borgerrådgiverens pjece som bilag til samtlige kommunale afgørelser, hvorefter ordningen evalueres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandling i udvalgene.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018 mødte en borger frem og stillede en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen tilkendegav, at borgerens henvendelse ville blive udvalgshenvist, og dette er baggrunden for, at direktionen fremlægger denne sag for samtlige fagudvalg.

 

Borgerens motivation for at møde frem i spørgetiden og de deraf følgende spørgsmål til kommunalbestyrelsen fremgår af vedlagte bilag ”Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018” som blev indleveret til borgmesteren som afrunding på borgerens mundtlige indlæg.

 

Spørgsmålene lyder i en forkortet form:

 

 1. ”Vil kommunalbestyrelsens medlemmer stille sig positivt til at borgerrådgiverens kontaktoplysninger blev fast del af Hvidovre Kommunes afgørelsesbreve til borgerne?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at det undersøges, om Hvidovre Kommune er én af de 15 kommuner omtalt i artiklen fra information?”

 

 1. ”Hvordan vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne sikre sig, at det undersøges, at lovbestemte svarfrister (inklusive dem bestemt af jer som kommunalbestyrelse) bliver informeret om til relevante medarbejdere med borgerkontakt, og overholdt og sagsbehandlingstider kommer væsentlig ned i forhold til hvad jeg selv har oplevet som græsrodsaktivist og hørt om i avisomtaler?”

 

Ad 1)

Det er administrationens vurdering, at det kan være i strid med forvaltningslovens regler om såvel vejledning som klagevejledning, hvis generel vejledning om borgerrådgiverfunktionen sammenblandes med konkret klagevejledning om rette klageinstans i afgørelsessager.

 

Udover disse juridiske betænkeligheder, så finder administrationen i øvrigt ikke, at det er relevant at oplyse om borgerrådgiverfunktionen, når kommunen giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Klagevejledningen i afgørelsessager har til formål at oplyse borgerne om, hvordan der kan klages over selve afgørelsen, hvor der typisk er en lovfæstet klageinstans.

 

At indskrive borgerrådgiveren i den sammenhæng er efter administrationens opfattelse meningsforstyrrende, da borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. 

 

Borgerrådgiverens kompetenceafgrænsning i denne henseende følger både af kommunestyrelseslovens regler og den lokalt fastsatte vedtægt for funktionen som kommunalbestyrelsen har vedtaget indenfor rammerne af kommunestyrelsesloven.

 

Det er efter administrationens opfattelse mere relevant fortsat at udbrede kendskabet til borgerrådgiveren blandt kommunens borgere gennem en løbende kommunikationsindsats.

 

Der kan med fordel tages stilling til behovet for en eventuelt forøget kommunikationsindsats, når fordelingsnøglen mellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune skal evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

 

Det påhviler i øvrigt ledelsen at sikre, at relevante medarbejdere kender funktionen og kan henvise dertil, hvis borgere undervejs i et sagsforløb giver udtryk for, at de vil klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden eller betjeningen.

 

Henvisning vil typisk være aktuel, hvis borgeren oplever, at dialogen med administrationen er kørt af sporet, gået i stå eller endt i en hårdknude.

 

Administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til spørgsmålet vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiverens bemærkninger fremgår nedenfor under afsnittet ”Høring”.

 

Det bemærkes, at administrationen ikke er bekendt med eksempler fra andre kommuner – ud over det eksempel fra Ishøj Kommune, som borgerrådgiveren nævner – på, at man fast indskriver borgerrådgiveren, når kommunerne giver klagevejledning i afgørelsessager.

 

Det kan ikke udelukkes, at en sådan ordning er indført helt eller delvist i enkelte kommuner.

 

Det er til gengæld almindeligt, at borgerrådgivere hjælper borgere med at forstå en afgørelse, giver vejledning i forbindelse med borgeres ønske om at klage over en afgørelse, og også kan tilbyde at hjælpe udsatte borgere med eventuelt at formulere klagen over en afgørelse.

 

Ad 2)

Information v/journalist Laura Friis Wang har på telefonisk forespørgsel fra administrationen den 28. november 2018 har oplyst, at Hvidovre Kommune ikke er blandt de 15 kommuner, som der er henvist til i den omtalte artikel.

 

Ad 3)

Administrationen anser det for en ledelsesmæssig opgave at sikre, dels at relevante medarbejdere med borgerkontakt er bekendt med de svarfrister, som gælder indenfor deres respektive sagsområder, dels at medarbejderne i praksis er i stand til at overholde disse.

 

Det er også en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejdere i fornødent omfang kan vejlede om, hvortil der kan rettes henvendelse, når det angår spørgsmål om svarfrister indenfor kommunens øvrige sagsområder - det vil sige, at medarbejderne i almindelighed skal være i stand til enten at henvise eller videresende sådanne henvendelser til relevante center.

 

Administrationen er meget optaget af, at svarfrister overholdes, og ledelsen følger løbende op.

Politiske beslutninger og aftaler

Borgerrådgiverfunktionens kompetenceafgrænsning er reguleret lokalt i ”Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 (punkt 23) og 19. december 2017 (punkt 3) og ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes Borgerrådgiver” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014 (punkt 3).

 

Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. april 2018, punkt 7, taget status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning og godkendt, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 65 e, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018, hvorefter en borgerrådgiverfunktion kun kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Der er således ikke hjemmel til, at en borgerrådgiver kan træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Samme kompetenceafgrænsning følger af § 19, stk. 2, i kommunens styrelsesvedtægt og § 5 i vedtægten for kommunens borgerrådgiver.

 

Desuden forvaltningslovens § 7 omhandlende vejledningspligten samt pligten til at videresende henvendelser til rette myndighed og samme lovs §§ 25-26 omhandlede klagevejledning (jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har indhentet borgerrådgiverens bemærkninger til det første spørgsmål vedrørende kontaktoplysninger til borgerrådgiveren som en fast del af afgørelsesbreve. Borgerrådgiveren har givet følgende bemærkninger:

 

”Det fremgår af vedtægten for borgerrådgiverfunktionen, at borgerrådgiverens opgaver bl.a. består i at hjælpe borgere med at forstå en afgørelse samt at give vejledning i forbindelse med klager og hjælpe med at formulere klagen hvis der er behov for det.

 

Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at det kan være en god borgerservice, at orientere om borgerrådgiverfunktionen i klagevejledninger.

 

I forbindelse med orienteringen kan det tydeliggøres, at borgerrådgiveren kan bistå med at forstå afgørelsen og vejlede i klageprocessen, men at borgerrådgiveren ikke kan træffe afgørelse i sagen eller ændre afgørelser.

 

Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at en orientering om borgerrådgiverfunktionen i afgørelsesbreve vil betyde en øget synlighed af funktionen. Den øgede synlighed kan medføre et øget ressourcetræk, hvis omfang ikke kan forudsiges. Funktionen er ikke pt gearet til et øget ressourcetræk.

 

Borgerrådgiveren er ansat i en delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune. Borgerrådgiveren kan oplyse, at en afdeling indenfor velfærdsområdet i Ishøj Kommune af egen drift har valgt at orientere om borgerrådgiverfunktionen i deres klagevejledning. Dette har ikke medført et væsentligt ændret henvendelsesmønster.”

Bilag

 1. Forslag indleveret af borger i spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018.pdf (pdf)

10. Godkendelse af forlængelse af aftale om konfirmationsforberedelse

Beslutningstema

Den kommunale aftale om konfirmationsforberedelse skal enten forlænges eller genforhandles, da den udløber efter skoleåret 2018/19.

 

Skoler, skolebestyrelser og præster bakker bredt op om, at aftalen forlænges til og med skoleåret 2019/20.

 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende en forlængelse af aftalen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at aftalen om konfirmationsforberedelse forlænges til og med skoleåret 2019/20.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

For: Gruppe A, F, O og C.

Undlod: Gruppe Ø.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

For: Gruppe A, F, O, C, V og Liste H.

Undlader: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at aftalen om konfirmationsforberedelse forlænges til og med skoleåret 2019/20.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Regeringen har i september 2018 præsenteret et nyt udspil på folkeskoleområdet. Udspillet lægger op til, at skoler og præster fremover skal have mulighed for at benytte timerne til den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse (op til to lektioner ugentligt).

 

Regeringens udspil er interessant, da det giver skolerne mulighed for en mere fleksibel placering af konfirmationsforberedelsen inden for den normale skoletid. Derudover bliver det også muligt at tilrettelægge skoledagen på 8. klassetrin, så den ikke forlænges yderligere på grund af konfirmationsforberedelsen.

 

Der er på nuværende tidspunkt alene tale om et udspil, og der er ikke sat dato på den politiske behandling i Folketinget.

 

Forlængelse af den nuværende aftale om konfirmationsforberedelse

Da den kommunale aftale om konfirmationsforberedelse snart udløber og enten skal fornyes eller forlænges, anbefaler administrationen, at aftalen forlænges med ét år.

 

Formålet med at forlænge aftalen er, at en ny kommunal aftale først forhandles og vedtages, når Folketinget har taget stilling til, om der skal være mulighed for at omveksle timerne til understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse. På den måde sikres det, at der bliver mulighed for at lade timerne til understøttende undervisning indgå i en ny kommunal aftale for de kommende år. 

 

Administrationen foreslår således, at aftalen forlænges til og med skoleåret 2019/20, og at forhandlingerne om en ny aftale indledes i efteråret 2019.

 

Skoleledere, præster og skolebestyrelser bakker alle op om at forlænge den nuværende aftale.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2016, punkt 13, den nuværende aftale om konfirmationsforberedelse.

 

Det fremgår af aftalen, at konfirmationsforberedelse finder sted på 8. klassetrin, og at forberedelsen som udgangspunkt gives på hverdage fra kl. 14.15 til kl. 16.00.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til folkeskolelovens § 53 (lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer) fastsættes tiden til konfirmationsforberedelse ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Af samme bestemmelse fremgår det, at der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning.

 

Rammeforsøg med fravigelse af folkeskolelovens § 14 b

Undervisningsministeriet har siden skoleåret 2015/16 gennemført et rammeforsøg, hvor udvalgte skoler i 67 kommuner har fået frihed til at lægge konfirmationsforberedelsen for 7. eller 8. klasseelever i to af de ugentlige timer til den understøttende undervisning. 

 

De deltagende skoler gennemfører forsøget med fravigelse af folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed. Forsøget varer til og med skoleåret 2018/19.

 

En evaluering af forsøget viser, at både elever, skoler og præster er tilfredse med ordningen. I regeringens folkeskoleudspil lægges der derfor op til at gøre ordningen permanent.

Høring

Skolebestyrelserne er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5 (om undervisningens ordning) samt folkeskolelovens § 44, stk. 10 (skolebestyrelsens ret til at udtale sig).

 

De indkomne høringssvar er vedlagt sammen med en udtalelse fra provsten i Rødovre-Hvidovre provsti.

 

Kun bestyrelsen på Avedøre Skole har bemærkninger til andet end selve forlængelsen af aftalen. Administrationen kan oplyse, at bemærkningen om at placere konfirmationsforberedelsen på 7. klassetrin vil blive drøftet med præsterne, når aftalen skal genforhandles. Hvad angår den tidsmæssige placering af forberedelsen i skoletiden, kan dette drøftes med skolens ledelse i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. 

 

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til de indkomne høringssvar.

Bilag

 1. Aftale om konfirmationsforberedelse 2016 - 2019 (pdf)
 2. Udtalelser vedrørende forlængelse af aftale (pdf)

11. Godkendelse af bevilling af satspuljemidler til turboforløb på Gungehusskolen

Beslutningstema

Administrationen har ansøgt om midler fra Satspuljeaftalen for 2016-2019. Midlerne skal bruges til et turboforløb for 10-14 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse på Gungehusskolen.

 

Hvidovre Kommune har fået bevilliget 59.654 kr. til forløbet. Bevillingen er givet under forudsætning af en egenfinansiering på 15.000 kr., der dækkes inden for egen ramme.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende en indtægts- og udgiftsbevilling til forløbet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en bevilling på 59.654 kr. til et turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever på Gungehusskolen finansieret af satspuljemidler under Undervisningsministeriet.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte en bevilling på 59.654 kr. til et turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever på Gungehusskolen finansieret af satspuljemidler under Undervisningsministeriet.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Gungehusskolen deltager i skoleåret 2018/19 på andet år i Undervisningsministeriets forsøg ”Pulje til løft af de fagligt svageste elever”. Arbejdet sker i tæt sparring med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet.

 

I forbindelse med arbejdet med at løfte de fagligt svageste elever, har Gungehusskolen ønsket at supplere indsatsen med et turboforløb for 10-14 ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin.

 

Gungehusskolen har derfor søgt om deltagelse i turboforløbet ”Dit liv, din læring” og har fået bevilliget 60.000 kr. til at dække 80% af udgifterne. De sidste 20% er egenfinansiering, der dækkes af Center for Skole og Uddannelse.

 

Om turboforløbet

Turboforløbet gennemføres på skolen i perioden januar 2019 til medio 2019. Det består af et 2-ugers forløb, hvor der arbejdes med elevernes personlige og sociale kompetencer, bl.a. selvværd og motivation, med fokus på den fagfaglige undervisning i dansk og matematik. Efter turboforløbet deltager eleverne i et 8-ugers mentorforløb.

 

Turboforløbet er en del af et større satspuljeprojekt, der skal vise, hvordan forskellige intensive læringsforløb styrker elevernes læring, udvikling og uddannelsesparathed. Projektet skal samtidig vise, om forløbene medvirker til langvarige, positive effekter for den enkelte elev.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 59.654 kr. i 2019, svarende til det maksimale tilskudsbeløb fra satspuljen.

 

Bevillingen forudsætter, at Hvidovre Kommune medfinansierer 20% af projektet, svarende til 14.914 kr. Denne udgift afholdes inden for Center for Skole og Uddannelses samlede ramme.

Retsgrundlag

Satspuljemidlerne bevilges i henhold til bestemmelserne i Puljebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 22 af 11. januar 2018).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bevillingsbrev (pdf)

12. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge

Beslutningstema

Administrationen har søgt og fået bevilget 3,046 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge.

 

Projektet har titlen: ”Modning af ungeindsatsen i Broen – et fremrykket, opsøgende og forebyggende tilbud med brobygning til sociale fællesskaber, sundhed, uddannelse og beskæftigelse”. Det funderes i Center for Handicap og Psykiatris nye afdeling ”Broen”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr.  til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte udgifts- og indtægtsbevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr.  til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har søgt og fået bevilget midler fra Pulje til modning af forebyggende metoder til psykisk sårbare unge (vedlagt som bilag ”Tilsagn fra Socialstyrelsen” samt ”Tillæg til tilskud fra Socialstyrelsen”). Administrationens hensigt er at udvikle arbejdet medunge med psykisk sårbarhed mellem 16 til 30 år, der udviser tegn på psykisk mistrivsel eller sociale problemer. Indsatsen forankres i Center for Handicap og Psykiatris afdeling ”Broen”.

 

Det bevilgede beløb dækker perioden fra oktober 2018 til og med december 2020.Beløbet dækker løn til projektleder og medarbejdere.

 

Administrationen har beskrevet projektets organisationsstruktur i ansøgningen. Der er nedsat styregruppe, interessentgruppe, implementerings- og læringsteam, fagprofessionelt team, og forventes også nedsat et ungeteam.

 

Ansøgningen består af syv projektspor. Arbejdet med hver enkelt spor er beskrevet i ansøgningsmaterialet (vedlagt som bilag ”Ansøgning til Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed”). De syv projektspor ses nedenfor.

 

 1. Modning af indsatser.
 2. Understøtte organisering af et tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.
 3. Understøtte ny indgang til voksenområdet i Broen med tilbud om korterevarende og tidsafgrænset, individuelt planlagt forløb.
 4. Understøtte brobygning til kultur- og fritidsliv i det frivillige foreningsliv.
 5. Understøtte brobygning til kommunale sundhedstilbud.
 6. Understøtte brobygning til fastholdelse i uddannelse eller arbejde.
 7. Dataindsamling, evaluering, lokal forankring og formidling til andre kommuner.

 

Effekterne af projektet forventes at være, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet, indgår i meningsfulde sociale fællesskaber og opnår uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen forventes også på længere sigt at bidrage til en reduktion i en række omkostninger på socialområdet og beskæftigelsesområdet.

 

Hvidovre Kommune er en af i alt fire kommuner, der har fået bevilget midler fra puljen. Der vil være en fælles proces for kommunerne omkring samarbejdet med de leverandører som Socialstyrelsen har entreret med til afvikling af kompetenceudvikling for medarbejderne, evaluering m.v.

 

De fire projekter indgår i en større sammenhæng hvor Socialstyrelsen arbejder med at modne, udvikle og afprøve metoder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet en samlet bevilling fra Socialstyrelsen på 3,046 mio. kr. til projektet ”Modning af ungeindsatsen i Broen”.

 

Administrationen indstiller, at der gives udgifts- og indtægtsbevillinger, som fordeler sig således i projektperioden.

 

 

2018

2019

2020

Udgiftsbevilling

182.000

1.077.000

1.787.000

Indtægtsbevilling

-182.000

-1.077.000

-1.787.000

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til sårbare unge, nr. 417 af 2. maj 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af medarbejdere i projektet jf. puljeansøgningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel for unge med psykisk mistrivsel eller sociale problemer.

Bilag

 1. Ansøgning til Socialstyrelsens pulje til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed (pdf)
 2. Tilsagn fra Socialstyrelsen (pdf)
 3. Tillæg til tilskud fra Socialstyrelsen (pdf)

13. Godkendelse af bevilling til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til satspuljeprojektet Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes.

Indtægts og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling på 2.332.221 kr. til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes fordelt på årene 2019 og 2020.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der gerne ses et styrket samarbejde med patientforeningen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling på 2.332.221 kr. til indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes fordelt på årene 2019 og 2020 med bemærkning om, at der gerne ses et styrket samarbejde med patientforeningen.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Center for Sundhed og Ældre har søgt satspuljen ”Indsatser til inklusion og fastholdelse af særligt sårbare og udsatte patienter med diabetes” med formålet at rekruttere flere sårbare borgere med diabetes til rehabilitering målrettet målgruppen.

Sundhedsstyrelsen har bevilget ca. 2,33 mio. kr. til brug i projektperioden 1. november 2018 til 31. december 2020.

 

Projektet vil arbejde med at:

 • Udvikle en samarbejdsmodel mellem kommune, hospital og almen praksis med henblik på koordineret rehabilitering i sammenhæng med patientens øvrige behandlingsforløb
 • Målrette rekruttering af målgruppen inden for tre nye arenaer: handicap- og psykiatri, beskæftigelse samt udsatte boligområder og etniske miljøer
 • Kompetenceudvikle udvalgte medarbejdere til at afholde rehabiliterende patientuddannelse målrettet særligt sårbare grupper
 • Afprøve målrettet sundhedspædagogisk og individuelt tilrettelagt patientuddannelse understøttet af mobil teknologisk løsning
 • Afprøve udslusning i eksisterende samarbejder med klubber og foreninger med henblik på fastholdelse af livsstilsændringer efter endt rehabiliteringstilbud i kommunen.

 

Projektet var oprindeligt planlagt med start 1. november 2018. Tilsagn om bevilling til projektet er dog først givet ultimo december 2018. Derfor starter projektet først i 2019. 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om i alt 2.332.221 kr. fordelt med 1.401.431 kr. i2019 og 930.700 kr. i 2020. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Bevillingen dækker etablering, konsulentudgifter, løn til ansættelse af en projektleder, en fysioterapeut samt enkelte timer til diætist. Derudover er der timer til aflønning af kommunens sundhedsformidlere og til udvikling af velfærdsteknologi til målgruppen.

Retsgrundlag

Bevillingen er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens §119 om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sårbare og udsatte borgere med diabetes bliver på nuværende tidspunkt henvist i mindre grad til rehabiliterende tilbud. Projektet hjælpe til at øge andelen af denne målgruppe i Hvidovre Kommunes rehabiliterende tilbud. Samtidig understøtter projektet at medarbejderne opkvalificeres til at arbejde med målgruppen.

Miljømæssige konsekvenser

 

Ingen

Bilag

 1. Tilsagn fra Sundhedsstyrelsen (pdf)

14. Godkendelse af placering af besparelse på aftenskoleområdet

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

 

Administrationen har valgt at placere besparelsen på puljen til tilskud til undervisning, som er den største af i alt 5 puljer på aftenskoleområdet. Aftenskolerådet har efterfølgende fremsendt forslag om at ændre placeringen af besparelsen gældende for 2019 således, at reduktionen på 0,5 mio. kr. fordeles via 340.000 kr. fra puljen til PEA-tilskud og 160.000 kr. fra puljen til tilskud til undervisning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til Aftenskolerådets fremsendte forslag og beslutte, hvorvidt besparelsen på aftenskoleområdet for 2019 skal placeres på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis ca. 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden godkende, at reduktionerne vedr. 2020-2022 foreslås udmøntet årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. atgodkende,at besparelsen på aftenskoleområdet for 2019placeres på puljen til PEA-tilskud ogpuljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr.

 

eller

 

 1. at godkende, at besparelsen på aftenskoleområet for 2019 udelukkende placeres på puljen til tilskud til undervisning
 2. at beslutte, hvorvidt reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Gruppe O og Gruppe F er for. Gruppe A er imod.

Ad 2. Gruppe A er for. Gruppe O og gruppe F er imod.

Ad 3. Gruppe O og gruppe F er for. Gruppe A er imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ad 1.

For: Gruppe F, O, C, og V

 

Gruppe A og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Imod: Gruppe F, O, C, og V

 

Gruppe A og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales ikke godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe F, O, C, og V

 

Gruppe A og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at besparelsen på aftenskoleområdet for 2019 placeres på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisning med henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke, at besparelsen på aftenskoleområdet for 2019 udelukkende placeres på puljen til tilskud til undervisning.

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022. Administrationen har valgt at placere besparelsen på puljen til tilskud til undervisning, som er den største af i alt 5 puljer på aftenskoleområdet:

Puljer

Midler afsat i 2019 inden placering af besparelse på 0,5 mio. kr.

Tilskud til undervisning

3.132.806 kr.

PEA-tilskud

1.450.658 kr.

Lokaletilskud

199.310 kr.

Uddannelse og undervisning

111.531 kr.

Kulturelle arrangementer

63.152 kr.

 

 

På mødet den 6. december 2018 besluttede Folkeoplysningsudvalget at bemyndige aftenskolerådet at fremsende budgetforslag til Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse har Aftenskolerådet indsendt forslag om, at besparelsen gældende for 2019 på 0,5 mio. kr. bør fordeles over to puljer, således at 340.000 kr. tages fra puljen til PEA-tilskud (tilskud til pensionister, efterlønnere og arbejdsledige samt SU-modtagere) og 160.000 kr. tages fra puljen til tilskud til undervisning.

 

I 2018 resterede der 390.324 kr. i ubrugte PEA-midler. Aftenskolerådet påpeger i det fremsendte forslag, at de forventede, ubrugte PEA-midler for 2019 vil kunne dække en del af den foreslåede besparelse.

 

PEA-midlerne anvendes som tilskud til nedsat deltagerbetaling. Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. i PEA-midler i 2019, og der forventes lig 2018 et forbrug på ca. 1,1 mio. kr.; dvs. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Taksten for tilskud pr. undervisningstime er i 2019 fastsat til 12,75 kr. Administrationen bemærker, at taksten ikke har været hævet siden 2014; ved eksempelvis at hæve satsen til 19,00 kr. pr. undervisningstime, ville den samlede ramme blive anvendt; mindreforbruget ville blive begrænset, og deltagernes egenbetaling ville desuden blive væsentligt nedsat. Et kursusforløb af 40 timers varighed ville eksempelvis medføre en besparelse på 250 kr. for den enkelte kursusdeltager.

På denne baggrund vurderer administrationen, at det vil være mest fordelagtigt at hæve taksten for tilskud pr. deltagertime for PEA-midlerne og placere den samlede besparelse på 0,5 mio. kr. på puljen til tilskud til undervisning.  

Det er Folkeoplysningsudvalget, der har kompetencen til at fastsætte taksten for tilskud pr. undervisningstime.

 

Udvalget skal derfor beslutte, ombesparelsen på aftenskoleområdet på 0,5 mio. kr. for 2019 skal placeres på puljen til PEA-tilskud ogpuljen til tilskud til undervisningmed henholdsvis 340.000 kr. og 160.000 kr., eller om besparelsen skal placeres udelukkende på puljen til tilskud til undervisning.

 

Aftenskolerådet har endvidere foreslået, at reduktionerne vedr. 2020-2022 skal udmøntes årligt på baggrund af forslag fra Aftenskolerådet i forbindelse med tilskudsfordelingen i Folkeoplysningsudvalget for de respektive år. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om dette forslag kan godkendes.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2018 (pkt. 3) en reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2018 at bemyndige aftenskolerådet til at fremsende budgetforslag til Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes, vil den vedtagne reduktion på Folkeoplysningsudvalgets ramme til voksenundervisning på 0,5 mio. kr. i 2019 blive placeret på puljen til PEA-tilskud og puljen til tilskud til undervisning med henholdsvis ca. 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

 

Tilskud udbetales til aftenskolerne over to rater, og første rate blev udbetalt den 1. januar 2019 som en a conto-udbetaling jf. den kommunale fordelingsnøgle. Anden rate udbetales den 1. juli 2019, og placeringen af besparelsen på 0,5 mio. kr. vil derfor få indflydelse på størrelsen af anden tilskudsrate.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens (LBK nr. 1115 af 31/08/2018) § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning
Jf. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til bl.a.:

 

 • Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
 • Undervisning m.v. der forudsætter små hold

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udmøntning af rammebesparelse på den folkeoplysende voksenundervisning 2019.pdf (pdf)
 2. Side 1 budgetkatalog.pdf (pdf)
 3. Punkt_Ansøgning om tilskud til den f_21-12-2018 12-22-48.pdf (pdf)

15. Godkendelse af rammerne for eliteforeningers brug af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017, blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber kunne træne gratis i centret. 

 

På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle fortsætte året ud, og på mødet den 18. december 2018 blev administrationens evaluering af motionscentret taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på denne baggrund drøfte de fremtidige rammer for eliteidrætsklubbernes brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter; herunder fastsættelse af et potentielt fremtidigt anvendelsesgebyr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Motionscentrets foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Gruppe A er for.

Gruppe O og F er imod med den bemærkning, at den nuværende ordning med gratis adgang for elitebrugere ønskes videreført.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ad 1.

For: Gruppe A,C,V og Ø

Imod: Gruppe F og O

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

For:  Gruppe A, C, V og Ø.

Imod: Gruppe F, O og Liste H.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Motionscentrets foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

 

Den foreningsdrevne del af centret har åbningstid i tidsrummet kl. 7.00-9.00 og kl. 14.00-22.00 i hverdage og kl. 8.30-16.30 lørdag og søndag.

 

Et medlemskab til den foreningsdrevne del af motionscentret koster 100 kr. pr. måned. Foreningen havde ultimo 2018 ca. 400 medlemmer af motionscentret.

Udover almindelig fitnesstræning tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold. Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

 

Hvidovre Atletik og Motion har meddelt administrationen, at foreningen overordnet set er tilfreds med ordningen og derfor ønsker at fortsætte driften af den foreningsdrevne del. Dog ønsker foreningen en afklaring på, hvorledes eliteforeningernes gratis adgang til motionscentret skal finansieres fremover.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

 

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft. I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaftalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der som en overgangsordning ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne. På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ordningen skulle fortsætte året ud.

 

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

 

Da der i brugsretsaftalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Estimeret brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter

Administrationen har været i dialog med de kommunale eliteidrætsforeninger for at afklare, hvor mange af foreningernes eliteudøvere, der gratis anvender Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter.

 

Ud af 10 eliteforeninger anvendes faciliteterne pt. kun af to foreninger; heraf 45-50 eliteudøvere fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen samt et uoplyst antal eliteudøvere fra Hvidovre Ishockey Klub (brugen repræsenterer en estimeret værdi på ca. 60.000 kr.). De resterende eliteforeninger gør enten brug af egne træningsfaciliteter eller anvender kommunens to idrætscentre, og størstedelen af de adspurgte foreninger overvejer ikke at gøre brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter fremadrettet.

 

Hvidovre Bordtennisklub har som den eneste forening ikke været bekendt med muligheden for gratis anvendelse af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter. Foreningen udviser dog interesse for at gøre brug af faciliteterne fremadrettet alt afhængigt af den fremtidige finansiering.

 

Administrationen og atletikklubben er i god og løbende dialog om den fælles brug af motionscentret; herunder adfærd blandt brugerne, oprydning, vedligeholdelse af maskiner m.m. Hvidovre Atletik og Motion har dog oplevet en række problematikker vedrørende eliteudøvernes brug af centret; herunder vanskeligheder ved fordeling af træningstider. Der er derfor i samarbejde med administrationen planlagt et fordelingsmøde for de relevante eliteforeninger, der påtænkes afholdt umiddelbart efter den politiske behandling af de fremtidige rammer for eliteforeningernes træning i motionscentret, således at gældende regler for brug af centret overholdes af alle brugere.

 

Da tilskudspuljen målrettet Eliteidræt, Elite2650, skal revideres i løbet af 2019, foreslår administrationen desuden, at der i samme ombæring indarbejdes kriterier for støttemodtageres potentielle brug af motionscentret i de kommende retningslinjer for Elite2650. Dog er administrationen af den opfattelse, at det månedlige gebyr på 100 kr. også bør betales af eliteidrætsudøverne, da beløbet dels ikke er særligt byrdefuldt, dels er med til at sikre, at der fremadrettet kan foretages krævede investeringer i udstyr mv., som er nødvendigt for at drive et motionscenter professionelt.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 blev det besluttet, at en del af Hvidovre Motionscenter fremover skal drives af frivillige og foreninger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

 

På mødet den 26. juni 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at eliteudøvere skulle kunne træne gratis i Hvidovre Motionscenter året ud, og på mødet den 18. december 2018 blev administrationens evaluering af både den foreningsdrevne og kommunale del af motionscentret taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, såfremt Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person.

Retsgrundlag

Det følger af lov om eliteidræt (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


16. Godkendelse af anlægssum til placering af Hjælpemiddeldepot på Bibliotekvej

Beslutningstema

Hjælpemiddeldepotet er pt. placeret på Høvedstensvej 45 samt midlertidigt fjerndepot på Bytoften 29. Da der på Bytoften 29 etableres en ny daginstitution, er der behov for yderligere depotplads på Bibliotekvej 52.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende anlægssummen til placering af hjælpemiddeldepot samt midler til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.  

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at frigive anlægssum på 2 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.
 2. at frigive anlægssum på 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot.
 3. at beløbene først frigives, når ejendomshandlen er gennemført og ejendomsretten er overgået til kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H

 

Undlader at stemme: Gruppe C

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

For: Gruppe A, F, O, V og Ø

 

Undlader: Gruppe C

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

For: Gruppe A, F, O,V, Ø og Liste H.

 

Undlader: Gruppe C.

 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen besluttede at frigive anlægssum på 2 mio. kr. til indkøb og etablering af vaskefaciliteter.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen besluttede at frigive anlægssum på 1,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen besluttede at beløbene først frigives, når ejendomshandlen er gennemført og ejendomsretten er overgået til kommunen.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

På investeringsoversigten for 2018 er der afsat 3,8 mio. kr. til indretning af et nyt hjælpemiddeldepot samt etablering af lovpligtige vaskefaciliteter.

 

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 28. august 2018, køb af HOFOR’s ejendom på Bibliotekvej 52, vil det nye hjælpemiddeldepot blive placeret i lokaler, der indtil nu har været benyttet som henholdsvis garageanlæg, lagerlokaler og personalefaciliteter.

 

For at faciliteterne kan anvendes til hjælpemiddeldepot, skal der bl.a. etableres et varmeanlæg i dele af bygningerne og sikres mulighed for indvendig passage gennem bygningerne. 


Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om at etablere et vaskeanlæg for at forhindre spredning af multiresistente bakterier, og behovet herfor er uafhængigt af depotets fremtidige placering.


Lokalerne på Bibliotekvej 52 forventes klar til indflytning primo 2019.

 

Forudsat at der indgås købsaftale med HOFOR vil administrationen igangsætte indkøb af vaskefaciliteter.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Politiske beslutninger og aftaler

På investeringsoversigten for 2018 er der på projekt 5791 afsat 3,8 mio. kr. til indretning af nyt hjælpemiddeldepot.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt 5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering, finansieret af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

 

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Anlægssumimio. kr.

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

 

Projektetsanlægsbevilling:

 

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny

anlægsbevilling

Anlægsbevillingimio. kr.

0,0

3,8

3,8

 

 Afsat drift:

 

2018

2019

2020

2021

Afsat drift i budgettet i kr.

600.000

800.000

800.000

800.000

 


17. Godkendelse af puljemidler til implementering af ny beskæftigelseslov

Beslutningstema

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har besluttet at afsætte 8,3 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, der kan understøtte implementeringen af aftale om forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

 

Center for beskæftigelse har den 21. december 2018 fået tilsagn om puljemidler.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at der i 2019 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.
 2. at godkende at der i 2019 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2019 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.

 

Ad. 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2019 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til implementering af LAB på 134.200 kr.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommuner, organisationer og a-kasser har en stor opgave i at implementere den nye LAB-aftale, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2019. Aftalen medfører ændringer i regler på tværs af målgrupperne i beskæftigelsesindsatsen, og der er derfor tale om en stor, tværgående implementeringsopgave for de relevante aktører.

 

Center for Beskæftigelse har fået tilsagn om puljemidler til et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere med fokus på at omsætte den nye lovgivningsmæssige ramme

til strategi for den beskæftigelsesrettede indsats og i en ny styringspraksis, der kan sikre, at Hvidovre Kommune bevæger indsatsen i den rigtige retning og med rette faglighed og kvalitet i borgerforløbene.

 

I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes med fire overordnede kerneelementer:

 1. Samtale og indsatsstrategier
 2. Produktionsplanlægning
 3. Styring og opfølgning
 4. Kvalitet og faglighed

 

Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af læringsworkshops for ledere og medarbejdere.

 

Projektperioden er december 2018 – december 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 134.200 kr. i 2019. Center for beskæftigelse medfinansierer 36.800 kr., da der er krav om minimum 20 pct. medfinansiering. Medfinansieringen finansieres inden for centrets eksisterende budgetramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


18. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Kristina Young (H) spurgte til genhusning af lejerne i de almene boliger ved større renoveringer. Det blev oplyst, at det er boligselskabernes ansvar.


19. Beslutning om køb af fast ejendom

Lukket sag

20. Drøftelse af udlejning

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Borgmesteren foreslog, at lejemålet forlænges til den 30. juni 2020. Herefter ophører lejemålet, da Hvidovre Kommune selv skal bruge Sønderkærskolen, og det vil være op til Hvidovre Privatskole selv at finde andre alternative placeringer, indtil byggeprojektet er klar til ibrugtagning.

 

For: Gruppe A, O, C og V

 

Imod: Gruppe F og Ø. Gruppe F og Ø med den bemærkning, at Gruppe F og Ø finder det urealistisk, at privatskolen er klar til at rykke ud på det aftalte tidspunkt, da de ikke tidligere har overholdt aftalerne.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

For: Helle Adelborg (A), Kenneth F. Christensen (A), Maria Durhuus (A), Lars G. Jensen (A), Yasir Iqbal (A), Benthe Viola Holm (A), Gruppe O, C, V og Liste H.

 

Imod: Anders Liltorp (A), Finn Gerdes (A), Gruppe F og Ø. Gruppe F og Ø med den bemærkning, at Gruppe F og Ø finder det urealistisk, at privatskolen er klar til at rykke ud på det aftalte tidspunkt, da de ikke tidligere har overholdt aftalerne. Anders Liltorp (A) og Finn Gerdes (A) med den bemærkning, at de finder det urealistisk, at privatskolen er klar til at rykke ud på det aftalte tidspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lejemålet forlænges til den 30. juni 2020. Herefter ophører lejemålet, da Hvidovre Kommune selv skal bruge Sønderkærskolen, og det vil være op til Hvidovre Privatskole selv at finde andre alternative placeringer, såfremt byggeprojektet ikke er klar til ibrugtagning den 30.juni 2020.


21. Godkendelse af opsigelse af lejemål

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

For: Gruppe A, F og Ø

 

Imod: Gruppe O

 

Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

For: Gruppe A, F, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe O, C og V.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lejeaftalen med Børnehavehuset Hvidovregade 47 opsiges til fraflytning pr. 31. maj 2020, fordi ejendommen skal anvendes til andet kommunalt formål.


22. Udpegning af områder til boligudvikling

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-02-2019

Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2019

Ad 1. Borgmesteren stillede følgende forslag til bruttoliste over boligudviklingsområder i ikke prioriteret rækkefølge:

 

 • Hvidovrevejens Butikstorv
 • Frihedens Stationsområde
 • Svend Aagesens Allé
 • Hvidovrevej/Kløverprisvej
 • Hvidovrevej 80
 • Stevnsbogård
 • Frelsens Hær
 • Rebæk Søpark Center
 • Immerkær 42
 • Græsplænen ved Rebæk Søpark
 • Åmarkens Stations P-arealer
 • Lastbilsparkeringspladsen ved Avedøre Havnevej/Rebæk Søpark
 • Tårnfalkevej
 • Cirkusgrunden
 • Gungevej erhvervsområde m.v.
 • Materielgården

 

For: Gruppe A, F, O og V

 

Gruppe C og Ø afventer kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-02-2019

Ad 1.

 

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte følgende bruttoliste i ikke prioriteret rækkefølge:

 

Hvidovrevejens Butikstorv

Frihedens Stationsområde

Svend Aagesens Allé

Hvidovrevej/Kløverprisvej

Hvidovrevej 80

Stevnsbogård

Frelsens Hær

Rebæk Søpark Center

Immerkær 42

Græsplænen ved Rebæk Søpark

Åmarkens Stations P-arealer

Lastbilsparkeringspladsen ved Avedøre Havnevej/Rebæk Søpark

Tårnfalkevej

Cirkusgrunden

Gungevej erhvervsområde m.v.

Materielgården

 

Listen offentliggøres.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at bevilge et årsværk til implementering af boligpolitikken. Der bevilges en driftsbevilling på 650.000 kr./årligt, som finansieres af kassebeholdningen.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte proces for håndtering af henvendelser fra investorer.