Referat - Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 29. januar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Finn Gerdes (A)

Bemærkninger

Leif Lindhart Nielsen deltog for Finn Gerdes. Elin Palm deltog for Arne Bech. Peter Dencker deltog for Mikkel Dencker under behandlingen af punkterne 1 - 9.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at Økonomiudvalgets indstilling til punkt 4 forelå ved mødet.

 

Dagsordenen godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Ingen meddelelser.


3. Godkendelse af fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere for 2018-2021

Supplerende beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at hver enkelt tilforordnet vælger der er valgt for hele valgdagen kan erstattes af henholdsvis en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00, samt desuden en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen. Samt herudover godkende at diætbeløb for hver enkelt valgdag forhøjes.

Supplerende indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 1. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 1” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 40 valgstyrere til kommunens otte afstemningssteder.
 2. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 2” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af otte valgstyrerformænd, der vælges blandt valgstyrerne, til kommunens otte afstemningssteder.
 3. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 3” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 129 tilforordnede vælgere til kommunens otte afstemningssteder. Herunder at godkende, at hver enkelt tilforordnet vælger der er valgt for hele valgdagen kan erstattes af henholdsvis en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00, samt desuden en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen.
 4. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 4” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 18 brevstemmemodtagere i blandt andet private hjem.
 5. at godkende at borgmesteren bemyndiges til at modtage navnene på de valgte fra Valggruppe 1 og Valggruppe 2, jf. indstillingens punkt 1-4, i forbindelse med hvert enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg, regionsvalg og eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021.
 6. at godkende at valgstyrerformænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere, der er valgt for hele valgdagen, ydes det femdobbelte af det diætbeløb, der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed, for hver enkelt valgdag.

Samt at tilforordnede vælgere, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00 ydes det tredobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Samt at tilforordnede vælgere, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen ydes det dobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Samt at brevstemmemodtagere fortsat ydes et enkelt diætbeløb for hver fire timers virke.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Ad 1-11. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at indstillingens supplerende punkt 6- 11 erstatter punkterne 1- 5 i den oprindelige indstilling, samt at der i indstillingens punkt 10 skal stå en henvisning til indstillingerne i punkt 6-9, i stedet for indstillingens punkt 1-4.

 

Ad 6. Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 1” mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 40 valgstyrere til kommunens otte afstemningssteder i sagsfremstillingen.

 

Ad 7. Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 2” mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af otte valgstyreformænd, der vælges blandt valgstyrerne, til kommunens otte afstemningssteder.

 

Ad 8. Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 3” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 129 tilforordnede vælgere til kommunens otte afstemningssteder. Herunder at godkende, at hver enkelt tilforordnet vælger, der er valgt for hele valgdagen, kan erstattes af henholdsvis en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00, samt desuden en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen.

 

Ad 9. Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 4” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 18 brevstemmemodtagere i blandt andet private hjem.

 

Ad 10.  Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navnene på de valgte fra Valggruppe 1 og Valggruppe 2, jf. indstillingens punkt 1-4, i forbindelse med hvert enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg, regionsvalg og eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021.

 

Ad 11. Kommunalbestyrelsen godkendte, at valgstyrerformænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere, der er valgt for hele valgdagen, ydes det femdobbelte af det diætbeløb, der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed, for hver enkelt valgdag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tilforordnede vælgere, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00 ydes det tredobbelte af det diætbeløb, der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tilforordnede vælgere, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen ydes det dobbelte af det diætbeløb, der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Kommunalbestyrelsen godkendte at brevstemmemodtagere fortsat ydes et enkelt diætbeløb for hver fire timers virke.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det er administrationens vurdering, at der har været en løbende udvikling over de seneste valghandlinger, hvorefter det er blevet væsentligt mere udfordrende at rekruttere et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere, der er aktive hele valgdagen, til alle kommunens afstemningssteder.

 

Administrationen indstiller desuden, at det godkendes at hver enkelt tilforordnet vælger der er valgt for hele valgdagen kan erstattes af henholdsvis en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00, samt desuden en tilforordnet vælger, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen.

Denne del af indstillingen skyldes hensynet til at fremme en bredere rekruttering af tilforordnede vælgere blandt de borgere, der ikke har mulighed for at være aktive som tilforordnede vælgere hele valgdagen, men kan være tilforordnede vælgere en væsentlig del af valgdagen, således at sandsynligheden for at rekruttere et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere, der er aktive hele valgdagen, til alle kommunens afstemningssteder, forøges.

 

Det følger af administrationens indstilling, at det stadig vil være muligt at være tilstede hele dagen for de enkelte tilforordnede vælgere, således at der fortsat vil kunne rekrutteres tilforordnede vælgere, der har mulighed for at være aktive som tilforordnede vælgere hele valgdagen.

Det følger ligeledes af administrationens indstilling, at valgstyrerformænd og valgstyrere fortsat skal være tilstede hele valgdagen. Det skyldes, at der ikke er hjemmel til at lade valgstyrerformænd og valgstyrere være tilstede på afstemningsstedet udelukkende en del af valgdagen.

 

Valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere har hidtil for en hel valgdag modtaget det dobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Det dobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed udgør 2x420 kr.=840 kr. (i 2018-beløb) for en hel valgdag. Administrationen skal hertil bemærke, at diætbeløb er skattepligtig indkomst for de enkelte modtagere heraf.

 

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at der ydes diæter der højst udgør op til det femdobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed. 

 

Administrationen indstiller herudover desuden, at det godkendes at valgstyrerformænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere, der er valgt for hele valgdagen, ydes det femdobbelte af det diætbeløb, der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed, for hver enkelt valgdag.

Samt at tilforordnede vælgere, der er valgt for perioden fra kl. 07:00-16:00 ydes det tredobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Samt at tilforordnede vælgere, der er valgt for perioden fra kl. 16:00 og resten af valgdagen ydes det dobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed.

Denne del af indstillingen skyldes hensynet til at fremme en bredere rekruttering af tilforordnede vælgere, således at sandsynligheden for at rekruttere et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere, der er aktive over hele valgdagen, til alle kommunens afstemningssteder forøges.

Denne del af indstillingen skyldes desuden hensynet til at fastholde, at der kan rekrutteres valgstyrerformænd og valgstyrere til alle kommunens afstemningssteder.

I administrationens indstilling indgår ligeledes en lighedsbetragtning, hvorefter administrationen vurderer at valgstyrerformænd og valgstyrere ikke skal modtage færre diætbeløb for samme tidsmæssige indsats end de tilforordnede vælgere modtager herfor.

Det fremgår desuden af administrationens indstilling, at det indstilles at brevstemmemodtagere fortsat ydes et enkelt diætbeløb for hver fire timers virke. Det skyldes, at der efter administrationens vurdering ikke er en konkret begrundelse for en ændring heraf.

 

Administrationen skal supplerende bemærke, at hvis administrationens indstillinger godkendes, skal Valgruppe 1 og Valggruppe 2 ligeledes meddele oplysninger om henholdsvis hvilke af de enkelte tilforordnede vælgere der er valgt for hele valgdagen, hvilke af de tilforordnede vælgere der er valg som tilforordnede vælgere fra kl. 07:00-16:00, samt hvilke af de tilforordnede vælgere der er valgt som tilforordnede vælgere fra kl. 16:00 og resten af valgdagen.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Nedenstående beregning angiver hvad merudgiften vil udgøre pr. valgdag, hvis diætbeløb forhøjes til de indstillede diætbeløb (i 2018-beløb):

 

Beregning vedrørende forhøjelse af diæter (i 2018-beløb)   

    

Nuværende diætbeløb: (1 diætbeløb: 420 kr.)  

40 valgstyrere

(inklusive valgstyrerformænd) 2 diætbeløb  33.600 kr.

129 tilforordnede vælgere  2 diætbeløb  108.360 kr.

Udgifter til diætbeløb i alt    141.960 kr.

    

Indstillede diætbeløb: (1 diætbeløb: 420 kr.)   

    

40 valgstyrere

(inklusive valgstyrerformænd) 5 diætbeløb  84.000 kr.

129 tilforordnede vælgere 5 diætbeløb  270.900 kr.

Udgifter til diætbeløb i alt    354.900 kr.

    

Merudgifter pr. valgdag ved indstillede forhøjelse af diætbeløb 212.940 kr.

    

Beregningen tager ikke højde for hvor mange tilforordnede vælgere der vælges for hele eller dele af valgdagen, da det vil give det samme slutresultat, fordi der uanset fordelingen heraf skal ydes i alt 129xdet femdobbelte af det diætbeløb der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed til de tilforordnede vælgere.

 

Ved kommunalvalg og regionsvalg 2017 var der på valgkontoen et mindreforbrug på 161.000 kr. som delvist kan dække merudgiften på 212.940 kr. Til dækning af resten af merudgiften, indstilles det at der gives en tillægsbevilling til valgkontoen på de resterende 52.000 kr., der indstilles finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende fordelingen af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere, samt brevstemmemodtagere, i forbindelse med hvert enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg, regionsvalg og eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

 1. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 1” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 40 valgstyrere til kommunens otte afstemningssteder.
 2. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 2” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af otte valgstyrerformænd, der vælges blandt valgstyrerne, til kommunens otte afstemningssteder.
 3. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 3” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 129 tilforordnede vælgere til kommunens otte afstemningssteder.
 4. at godkende fordelingen, jf. afsnittet ”Ad 4” i sagsfremstillingen, mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 af i alt 18 brevstemmemodtagere i blandt andet private hjem.
 5. at godkende at borgmesteren bemyndiges til at modtage navnene på de valgte fra Valggruppe 1 og Valggruppe 2, jf. indstillingens punkt 1-4, i forbindelse med hvert enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg, regionsvalg og eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Punktet henvises til yderligere behandling i Økonomiudvalget inden behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge et antal valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstederne i forbindelse med hver enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg (den 26. maj 2019), kommunalvalg og regionsvalg, samt eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021.

 

Udelukkende valgbare personer kan være valgstyrere. En vælger der er opstillet som kandidat til valget, er ikke udelukket fra at være valgstyrer.

 

Blandt valgstyrerne skal der vælges en valgstyrerformand for hvert af kommunens otte afstemningssteder.

 

Derudover skal der vælges et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Der skal ligeledes udpeges et antal brevstemmemodtagere i blandt andet private hjem.

 

Kommunens otte afstemningssteder er følgende: Holmegårdshallen, Præstemoseskolen, Sønderkærhallen, Medborgerhuset, Dansborghallen, Frihedens Idrætscenter, Avedøre Skole

og Avedøre Idrætscenter.

 

Administrationens begrundelse for at indstille, at kommunalbestyrelsen samlet godkender pågældende fordeling for hele perioden til og med den 31. december 2021, er at dette vil sikre overblik over og konsistens i fordelingen for hele kommunalbestyrelsens indeværende funktionsperiode, samt at der smidigt vil kunne foretages fordeling forud for fx et folketingsvalg med kort varsel.

 

Valget af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere skal foretages under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

 

Det er den valggruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor fordelingen finder sted, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen.

 

Der skal desuden ske udpegning af brevstemmemodtagere.

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen ligeledes udpeger brevstemmemodtagere under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode), for at sikre en forholdsmæssig fordeling heraf imellem valggrupperne.

 

Valggruppe 1 består af 15 medlemmer (Gruppe A, O, C og V) og Valggruppe 2 består af seks medlemmer (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) inden nærværende møde. Administrationen har beregnet fordelingen af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælger, samt brevstemmemodtagere, med udgangspunkt i denne valggruppefordeling i afsnittene ”Ad 1”, ”Ad 2”, ”Ad 3” og ”Ad 4” i sagsfremstillingen.

 

Kommunalbestyrelsen har mulighed for senere at ændre fordelingen der godkendes ved dette dagsordenspunkt, såfremt kommunalbestyrelsen eventuelt senere måtte ville foretage den fremadrettede fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere, samt brevstemmemodtagere, efter ændrede valggrupper ved et enkelt valg eller for den resterende del af perioden til og med den 31. december 2021.

 

Ad 1

De 40 valgstyrere i forbindelse med hver enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg og regionsvalg, samt eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021, fordeles ved det enkelte valg således:

 

Valggruppe 1 (Gruppe A, C, O og V) skal vælge 29 valgstyrere, og

Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) skal vælge 11 valgstyrere.

 

Fordelingen på de enkelte valgsteder mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 foretages under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode) ved det enkelte valg i forbindelse med hvert enkelt valg.

 

Ad 2

De otte valgstyrerformænd, der vælges blandt valgstyrerne, i forbindelse med hver enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg og regionsvalg, samt eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021, fordeles ved det enkelte valg således:

 

Valggruppe 1 (Gruppe A, C, O og V) skal vælge seks valgstyrerformænd, og

Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) skal vælge to valgstyrerformænd.

 

Fordelingen på de enkelte valgsteder mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 foretages under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode) ved det enkelte valg i forbindelse med hvert enkelt valg.

 

Ad 3

De 129 tilforordnede vælgere i forbindelse med hver enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg og regionsvalg, samt eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021, fordeles ved det enkelte valg således:

 

Valggruppe 1 (Gruppe A, C, O og V) skal udpege 92 tilforordnede vælgere, og

Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) skal udpege 37 tilforordnede vælgere.

 

Fordelingen på de enkelte valgsteder mellem Valggruppe 1 og Valggruppe 2 foretages under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode) ved det enkelte valg i forbindelse med hvert enkelt valg.

 

Ad 4

De 18 brevstemmemodtagere i forbindelse med hver enkelt folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg og regionsvalg, samt eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger, i perioden til og med den 31. december 2021, fordeles ved det enkelte valg således under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode):

 

Valggruppe 1 (Gruppe A, C, O og V) skal udpege 13 brevstemmemodtagere, og

Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) skal udpege fem brevstemmemodtagere.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 29. september 2015, punkt 4, godkendte kommunalbestyrelsen at antallet af tilforordnede vælgere ved kommende valg reduceres som følge af indførelse af digital valghandling.

Denne beslutning er der taget højde for i dette dagsordenspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnerede vælgere, samt brevstemmemodtagere, imellem valggrupper ved de enkelte valg har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Supplerende retsgrundlag

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 18, stk. 3, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1.030 af den 6. juli 2018, samt efter folketingsvalglovens § 31, stk. 3, 3., pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1.426 af den 8. december 2017, kan kommunalbestyrelsen beslutte at der ikke ydes diæter eller at der ydes diæter til valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere der højst udgør op til det femdobbelte af det diætbeløb, der er fastsat for møder af ikke over fire timers varighed, for valgdagen.

Retsgrundlag

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 16-17, jf. lovbekendtgørelse nr. 1.030 af den 6. juli 2018, vælger kommunalbestyrelsen til kommunalvalg og regionsvalg for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Kommunalbestyrelsen vælger desuden et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved kommunalvalg og regionsvalg. Valgstyrerne, valgstyrerformændene og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg.

 

Efter folketingsvalglovens §§ 29-30, jf. lovbekendtgørelse nr. 1.426 af den 8. december 2017, vælger kommunalbestyrelsen til folketingsvalg og folkeafstemninger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Kommunalbestyrelsen vælger desuden et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Valgstyrerne, valgstyrerformændene og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg.

 

Efter Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af den 21. marts 2018, vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til europa-parlamentsvalg som ved folketingsvalg efter folketingsvalgloven.

 

Efter Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem § 10, jf. bekendtgørelse nr. 1.138 af den 18. oktober 2018, udpeges brevstemmemodtagere til folketingsvalg, europa-parlamentsvalg, kommunalvalg og regionsvalg, samt eventuelle (bindende kommunale) folkeafstemninger.

 

Efter kommunestyrelseslovens §§ 9 b-9 d, jf. lovbekendtgørelse nr. 1.031 af den 6. juli 2018, er der fastsat bestemmelser hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte at afholde bindende kommunale folkeafstemninger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Godkendelse af vedtægtsændringer i Hovedstadens Letbane I/S

Beslutningstema

 

Staten har, som en forudsætning for at give tilsagn til at selskabet kan underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsket en ”Århusmodel” for statens engagement i Hovedstadens Letbane. Det betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil har været forudsat.

 

Det er aftalt i interessentskabet, at vedtægtsændringerne skal være godkendt i samtlige kommuner og regionen senest den 30. januar 2019, og sagen forelægges derfor til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Statens udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen at

 

 1. at godkende vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S som beskrevet i bilaget Udkast til vedtægtsændringer

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-01-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægtsændringer for Hovedstadens Letbane I/S som beskrevet i bilaget ”Udkast til vedtægtsændringer”.

Sagsfremstilling

Trafik- og ejendomme har udarbejdet punktet.

 

Baggrund

Den. 26. februar 2018 holdt de tre ejere af Hovedstadens Letbane et møde, hvor transport-, bygnings- og boligministeren meddelte, at forligskredsen bag letbanen i Ring 3 på Christiansborg (V, S, DF, LA, RV, SF og K) står ved tilsagnet om et statsligt tilskud til letbane-projektet, som det fremgår af principaftalen fra 2013 og lov om letbane på Ring 3.

 

Ministeren meddelte også, at Staten som en forudsætning for at give tilsagn til, at selskabet kunne underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører, ønsker en ”Aarhus model” for statens engagement i Hovedstadens Letbane.

 

Dette betyder, at staten udtræder af interessentskabet snarest muligt og altså ikke først, når letbanen går i drift, som det hidtil var forudsat. Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden. Efter statens udtræden vil anlægget og driften af letbanen være kommunernes og regionens projekt.

 

Statens udtræden kræver en ændring af lov om letbane på Ring 3.

Folketinget forventes at tredjebehandle ændringsforslaget til lov om letbane på Ring 3 den 13. december 2018. Med forslaget udtræder transport-, bygnings- og boligministeren af Hovedstadens Letbane I/S, ligesom bestemmelserne om ledelsen af selskabet (dvs. bestyrelsen), som konsekvens af ministerens udtræden, justeres.

 

Statens endelige udtræden medfører rent praktisk, at vedtægterne for interessentskabet skal ændres.

 

De 11 enkelte kommuner og Regionen Hovedstaden skal godkende vedtægtsændringerne. Det fremgår således af den oprindelige Ejeraftale (§5.4) mellem kommunerne, som er tiltrådt af Region Hovedstaden, at:

”Følgende beslutninger i Borgmesterforum skal tiltrædes af alle 11 kommuner

1. Salg af hele eller dele af virksomheden

2. Ændring af ejerkredsen

3. Ændring af vedtægter” 

 

Nedenfor er beskrevet, hvordan de nye vedtægter er udformet.

På baggrund af forslaget til ændringsloven, og drøftelserne imellem kommunerne/regionen er ændringerne i vedtægterne begrænset til tre forhold;

 

1) Som led i ændringerne i loven vedrørende selskabets bestyrelse (hvor der nu alene fremgår at selskabet skal have en bestyrelse og ikke hvordan bestyrelsen skal sammensættes) har kommunerne og regionen drøftet den fremtidige bestyrelsessammensætning.

 

2) Der er foretaget konsekvensrettelser i vedtægterne således, at de nu bl.a. afspejler, at selskabet har to interessenter (kommunerne og regionen) i stedet for de oprindelige tre interessenter (kommunerne, Regionen og Staten), og der er sket en præcisering af tilkøb af administrative ydelser.

 

Med henblik på at sikre en fortsat kompetent og bredt funderet bestyrelse sammensættes den fremtidige bestyrelse på følgende vis:

 

3 medlemmer udpeges af kommunerne gennem Borgmesterforum (i dag udpeger Borgmesterforum 2 medlemmer)

 

3 medlemmer udpeges af Regionen (i dag udpeger regionen 2 medlemmer)

 

Op til 3 øvrige medlemmer (eksterne), herunder bestyrelsesformanden, udpeges af kommunerne gennem Borgmesterforum og Regionen i fællesskab

 

De nuværende 5 statslige medlemmer af bestyrelsen udtræder, og det samlede antal bestyrelsesmedlemmer udgør derfor op til 9.

 

Medlemmerne af den nye bestyrelse udpeges på det interessentskabsmøde, hvor også vedtægterne formelt godkendes.

 

De præcise ændringer i vedtægterne er angivet i bilag 1 og 2

 

Den videre proces

Folketinget vedtog ændringsloven i december 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019.

 

Der skal snarest muligt herefter afholdes et ekstraordinært interessentskabsmøde (generalforsamling) således, at selskabets nye bestyrelse kan tiltræde. De foreslåede ændringer af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne inden 30. januar 2019 af hensyn til, at vedtægtsændringerne formelt skal godkendes på et ekstraordinært interessentskabsmøde, som forventes afholdt medio februar 2019. 

 

Forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet – se bilag 1 for ændringsforslag med ændringsmarkeringer og bilag 2 for de fremtidige vedtægter uden ændringsmarkeringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. december 2018, punkt 23, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt punkt 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens letbane I/S.

Økonomiske konsekvenser

Statens udtrædelse som ejer i interessentskabet medfører, at Statens ejerandel på 40 % fordeles på de øvrige tilbageværende ejer, Region Hovedstaden og 11 kommuner, herunder Hvidovre Kommune.

 

Hvidovre Kommunes ejerandel, og hæftelse i interessentskabet ændres derved fra 0,50 % til 0,92%.

 

Statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver berøres ikke af statens udtræden, men konverteres til et tilskud. Dette medfører, at der ikke ændres i de økonomiske forhold for de øvrige ejer, i forbindelse med etablering af letbanen. Forudsat at de økonomiske rammer for projektet overholdes.

 

Der ligger altså øget økonomiske risici i denne ændring af ejerskabet for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S), jf. lov nr. 1564 af 18. december 2018

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Vedtægter med ændringsmarkeringer (docx)
 2. Udkast til vedtægtsændringer (docx)

5. Orientering om kompensation fra Gældsstyrelsen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 27. november 2018 under pkt. 6 til efterretning at Gældsstyrelsen køber kommunens privatretlige fordringer under inddrivelse. Efterfølgende har Gældsstyrelsen meldt det samlede afkøb ud. Dette skal tages til efterretning af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at den endelige rest kompensation på 1.000.112,21 kr. tages til efterretning og at denne tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den endelige rest kompensation på 1.000.112,21 kr. tages til efterretning og tilføres kassen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagen.

 

Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi på 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med EFI, som har efterladt en stor mængde gældsposter med tvivl om retskraften. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr.

 

KL har drøftet spørgsmålet om økonomisk kompensation med regeringen, og der er opnået enighed om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio. kr. efter fratræk af udbetalt statsrefusion. Beløbet er væsentligt højere end det oprindelige udspil på ca. 150 mio. kr., som følge af, at der er sikret en bedre kurs end oprindeligt forudsat, og at der ikke reguleres for den tvivlsomme retskraft.

 

Gældsstyrelsen har fra september gennemført ekstraordinær afskrivning af en større mængde fordringer under inddrivelse.

 

Det drejer sig primært om fordringer med relativt lav værdi, og hvor det vurderes, at skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Afskrivningen er besluttet af et enigt Folketing og sker som en del af oprydningsarbejdet efter udfordringerne med gældsinddrivelsen i det tidligere SKAT. Afskrivningen skal være med til at sikre, at Gældsstyrelsen hurtigst muligt kan genoprette en effektiv gældsinddrivelse.

 

Der er indgået en generel aftale mellem KL og regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget af en delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter, med henblik på efterfølgende afskrivning – disse er behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november.

 

Der kompenseres således for alle fordringer omfattet af den ekstraordinære afskrivning. Det vil sige både fordringer, som afskrives automatisk, og fordringer, hvor afskrivningen har været betinget af kommunernes accept af afkøbstilbuddet. Kompensationen er opgjort til kursværdien af de afskrevne fordringer fratrukket 18 pct. for allerede udbetalt statsrefusion.

 

Kompensationen og afkøbsbeløbet udbetales samlet og udgør for Hvidovre Kommune 1.122.343,20 kr. fordelt med 1.000.112,21 kr. i kompensation og 122.230,99 kr. i afkøb. Den nominelle værdi af vores afskrevne fordringer er 5.781.310,32 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Konteringen af den modtagne kompensationsbeløb på 1.122.343,20 kr. sker som finansiel indtægt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for biogasanlæg på Hammerholmen 50

Beslutningstema

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S ansøger om udarbejdelse af nyt plangrundlag for deres ejendom, Hammerholmen 50. Plangrundlaget skal give mulighed for etablering af et biogasanlæg. Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2016.

 

Udvalget skal igangsætte lokalplan på baggrund af tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen om etablering af biogasanlæg på Ørsteds areal på Avedøre Holme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget
 

 1. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen Hammerholmen 50
 2. at godkende, at lokalplanen får et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen
 3. at forlange, at grundejer yder kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen
 

 1. at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg i den ønskede størrelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 14-01-2019

Ad 1-3. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Ad 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at arbejdet igangsættes med et tillæg til Kommuneplan 2016, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg i den ønskede størrelse.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I brev af 4. juli 2018 med supplerende baggrundsnotat fra den 12. oktober 2018, se bilag ”Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg” og ”Baggrundsnotat for ansøgning om nyt plangrundlag”, anmoder Ørsted Bioenery & Thermal Power A/S om, at Hvidovre Kommune påbegynder udarbejdelse af nyt plangrundlag, der muliggør etablering af et nyt biogasanlæg på Hammerholmen 50.

 

Ørsted Bioenery & Thermal Power A/S er et datterselskab af Ørsted A/S og har som sit primære formål at drive virksomhed inden for energisektoren. Selskabet producerer el og varme på en række termiske kraftvarmeværker i Danmark, og man ønsker at understøtte omlægningen til vedvarende energi i det fremtidige energisystem. Som led i denne omstilling ønsker Ørsted, i samarbejde med virksomheden DakaReFood (Daka), at etablere et biogasanlæg på Avedøre Holme, geografisk placeret i tilknytning til Ørsteds eksisterende kraftvarmeværk på stedet, Avedøreværket.

 

Der er samtidig drøftelser om, at Amager Ressource Center (ARC) kan etablere et forbehandlingsanlæg i tilknytning til biogasanlægget, så indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation fra ARCs ejerkommuner – herunder Hvidovre – kan behandles på anlægget.

 

Projektet vil indebære, at der skal opføres et antal tanke og tekniske komponenter med et samlet bebygget areal på ca. 3.500 m² placeret på en grund på ca. 35.000 m². Den samlede bygningsmasse vil være ca. 26.100 m³ og den maksimale bygningshøjde vil være 26 meter, idet der dog tillige etableres en ca. 40 meter høj skorsten.

 

Biogasanlægget skal udnytte energiindholdet i forskellige former for industriel biomasse og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) til fremstilling af biogas, der efter rensning sendes ud i naturgasnettet til forbrugerne. Det samlede biomassegrundlag til biogasfremstillingen vil være ca. 200.000 tons/år. Den tilbageblevne, afgassede biomasse forventes afsat som jordforbedringsmiddel på økologiske jordbrug.

 

Foreløbige vurderinger af den øgede trafikmængde ved til- og frakørsel til anlægget er af ARC og Ørsted vurderet til henholdsvis 10 – 60 daglige kørsler fra ARC og omkring 45 daglige kørsler fra DAKA. Der vil også være en transport af udrådnet materiale væk fra biogasanlægget. Det forventes udskibet fra Ørsteds havn, men omregnet til lastbilstransporter er der tale om en mængde svarende til omkring 20 daglige kørsler.

 

Administrationen henstiller til, at der benyttes de anbefalede tvangsruter og at transporterne så vidt muligt sker uden for myldretiden, hvor ventetider ikke er markante.

 

Med hensyn til andre miljøforhold er særligt mulige lugtgener i fokus. Ørsted Bioenery & Thermal Power A/S har oplyst, at lugt fra anlægget ved hjælp af lukkede systemer, filte m.v. vil blive begrænset til gældende grænseværdier. Grænseværdier vil blive fastlagt i en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvor Hvidovre Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

 

Gældende plangrundlag

Ejendommen på Hammerholmen 50 er i dag omfattet af Lokalplan 513, Avedøreværket, der udlægger området til kraftvarmeværk med tilhørende røggasrensningsanlæg, kedelanlæg, gasturbineanlæg mv.

 

I Kommuneplan 2016 udgør Hammerholmen 50 rammeområde 5T4, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Område navn:  Avedøreværket

Generel anvendelse:  Tekniske anlæg

Specifik anvendelse: Forsyningsanlæg, kraftvarmeværk, solenergi- og vindmølleanlæg

Max. bebyggelsesprocent: 90

Max. antal etager:  -

Max. bygningshøjde:  -

Bemærkninger:  Max. bebyggelsesgrad 0,25. Max. bebyggelsesrumfang 4,5 m3 pr. m2 grundareal.

 

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med landsplandirektiv, Fingerplan 2017. I Fingerplan 2017 udlægges et areal i den vestlige del af Hammerholmen 50 til naturgaskompressorstation på Avedøre Holme, samt til en transmissionsledning fra Ventilstation Hvidovre til kompressorstationen. Landsplandirektivet er indarbejdet i Kommuneplan 2016s retningslinjer. Denne arealreservation i Fingerplan og Kommuneplan er uforenelig med den vestlige placeringsmulighed i det ansøgte projekt, se bilag ”To alternative placeringer af biogasanlægget”.

 

Center for Plan og Miljø vurderer, at det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, og det vil derfor kræve, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Ny lokalplanlægning

Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny lokalplanlægning og tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen bør omfatte ejendommen Hammerholmen 50, matr.nr. 244 Avedøre By, Avedøre, og dermed aflyse den gældende Lokalplan 513. Afgrænsningen af lokalplanen er vist i bilaget ”Forslag til afgrænsning af lokalplan”.

 

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg og forsyningsanlæg som kraftvarmeværk med tilhørende røggasrensningsanlæg, kedelanlæg, gasturbineanlæg, vedvarende energianlæg, biogasanlæg mv.

 

Der er to mulige placeringer af anlægget på Avedøreværkets grund, se bilag ”To alternative placeringer af biogasanlægget”. Den foretrukne placering er vest for værkets hovedbygninger, da denne del af grunden allerede er byggemodnet og i øvrigt vurderes at være den visuelt mest diskrete i forhold til omgivelserne. En placering her vil dog kræve, at en del af den matrikel, der tilhører Energinet.dk, kan inddrages til formålet, hvilket p.t. ikke er muligt på grund af den eksisterende arealreservation i Fingerplan 2017. Såfremt denne arealreservation ikke kan ophæves, foreslås anlægget placeret i den modsatte ende af matriklen, dvs. i den østligste ende ud mod Kalvebodløbet, hvor der også er et areal af tilstrækkelig størrelse til rådighed.

 

Afklaringen af forholdet til Fingerplanen forventes at ske i løbet af foråret 2019. Af hensyn til ejers mulighed for at realisere projektet på én af lokaliseringerne foreslås det, at lokalplanen kommer til at indeholde to alternative placeringer af biogasanlægget. Forudsætningen for at placere anlægget i det vestlige alternativ er, at Fingerplanen giver mulighed herfor.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, lov nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 448 af 10. maj 2017.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Etablering af et biogasanlæg er omfattet af bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og dermed er der obligatorisk VVM-pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Miljøstyrelsen er myndighed.

 

Derudover skal laves miljøvurdering af lokalplan og tillæg til kommuneplan, når de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til et VVM-pligtigt projekt.

 

Ydermere kræver projektet godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, hvor Hvidovre Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Godkendelsen vil blandt andre forhold indeholde vilkår, der regulerer lugt fra anlægget.

Bilag

 1. Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg (pdf)
 2. Baggrundsnotat for ansøgning om nyt plangrundlag (pdf)
 3. Forslag til afgrænsning af lokalplan (pdf)
 4. To alternative placeringer af biogasanlægget (pdf)
 5. Præcisering af Ørsteds anmodning om igangsættelse af nyt plangrundlag (pdf)

7. Godkendelse af Boligpolitik 2019

Beslutningstema

Administrationen har på baggrund af en række temamøder i kommunalbestyrelsen udarbejdet et udkast til boligpolitik for Hvidovre Kommune samt proces for håndtering af henvendelser fra investorer.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslag til Boligpolitik 2019kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende udkast til Boligpolitik 2019 for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Udvalget stillede forslag om følgende ændringer:

 

Side 8: 2.dot omformuleres til:

”Gode boliger til børnefamilier, 50+ og ældre”.

 

50+ indføjes andre steder, hvor gode boliger nævnes, og der skal formuleres et særligt afsnit om 50+ boliger. Forslag udarbejdes til Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Side 9: tilføjes efter ”stationerne” i næstsidste afsnit: ”og hvor der er behov og plads”

 

Side 11: 9.dot omformuleres til: ”Se positivt på muligheden for boliger til unge”

 

Side 17 7.dot tilføjes efter ”bæredygtig udvikling”: ”både økonomisk, socialt og miljømæssigt”

 

Anbefales godkendt med disse ændringer.

 

 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Der blev omdelt et udkast til boligpolitik 2019, hvor de ændringer, der var indstillet af Økonomiudvalget var indarbejdet.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at 2019 udgår i overskriften.

 

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at der på side 8 tilføjes i 2. dot efter ”børnefamilier”: ”unge”.

 

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V ogØ.

Imod: Gruppe C.

Undlader: Gruppe F.

 

Ændringsforslaget vedtaget.

 

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at der på side 9 ændres i 5. dot ”tage stilling til, om der stilles krav om etablering af almene boliger” til: ”stilles krav om 25% almene boliger ved nye projekter”.

 

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A,O,C, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe F.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at på side 9 formuleres 5.dot således: ”Ved igangsættelsen af boligprojekter tages stilling til ejerformerne”.

 

For: Gruppe C,Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe A, F og O.

 

Ændringsforslaget bortfaldet

 

Liste H stillede ændringsforslag om, at der på fokusområde 1 side 9 ændres til: ”Plads til flere?” (konsekvensrettes før og efter). I efterfølgende sætning ”Hvis Hvidovre skal have plads til nye borgere, skal der være tilsvarende faciliteter til byens nye borgere”.

 

For: Gruppe C, Liste H, Charlotte Munch (V) og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A,F,Oog Torben Rasmussen (V).

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Alle.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til Boligpolitik for Hvidovre Kommune med de vedtagne ændringsforslag (2019 udgår og ordet unge tilføjes i 2. dot på side 8).

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvidovre Kommune skal have en boligpolitik. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov. Politikken er desuden et signal til både borgere og investorer om, i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle sig.

 

Boligpolitikken bliver styrende for kommunalbestyrelsens prioriteringer i forhold til boligudvikling i Hvidovre og vil danne baggrund for planstrategien og kommuneplanen.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til boligpolitik på baggrund af en række temamøder i kommunalbestyrelsen i løbet af 2018. Boligpolitikken er vedlagt som bilag: Boligpolitik 2019.

 

Indhold og læsevejledning

Boligpolitikken indledes med et forord af borgmesteren. Forordet beskriver kommunens overordnede målsætninger og visioner for Hvidovre. Første del af politikken tegner et billede af de boligmæssige udfordringer og muligheder som Hvidovre står overfor. Det drejer sig om øget tilflytning og flere ældre i fremtiden. Anden og tredje del omhandler, hvordan kommunen kan imødekomme udviklingstendenserne og drage fordel af den stigende boligefterspørgsel. Dette gøres gennem byplanlægning, dialog og vejledning. Kommunalbestyrelsen udpeger på den baggrund følgende fire fokusområder som følges op af konkrete handlinger:

 • Plads til flere
 • Gode boliger til børnefamilier og ældre
 • Huse med kvalitet
 • Levende byrum

 

Politikkens sidste del omhandler principper for udvælgelse af fremtidige boligudviklingsprojekter.

 

Den 10. december 2018 blev der afholdt temamøde for kommunalbestyrelsen om første udkast til boligpolitikken. Bemærkninger fra kommunalbestyrelsen gav anledning til følgende forståelsesmæssige ændringer og justeringer:

 • Nederst på side 9 er det uddybet, at udviklingen ikke må betyde, at visse befolkningsgrupper presses ud af Hvidovre samt at udviklingen ikke må medføre væsentlige gener som følge af de nye boliger.
 • På side fem er det præciseret, at prognosen er en befolkningsfremskrivning og ikke udtryk for et flyttemønster.

 

Videre proces

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse udarbejdes en oversigt over afledte opgaver som følge af boligpolitikken, typisk lokalplansopgaver. Bygge- og Planudvalget orienteres hvert år om status og fremdrift i opgaverne, JF. møde i Bygge- og Planudvalget den 26. november 2018, punkt 3, om løbende dialog + årlig status.

 

Når boligpolitikken er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen, vil administrationen foreligge en sag indeholdende forslag til konkretet boligudviklingsprojekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2018 at udarbejde en boligpolitik for Hvidovre Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2018, punkt 3, at administrationen skulle udarbejde en proces for håndtering af henvendelser fra investorer. Forslag forelægges på samme møde, hvor administrationen forelægger konkrete forslag til boligudviklingsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er ikke juridisk forpligtet til at udarbejde en boligpolitik. Ifølge kommunestyrelseslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1.031 af den 6. juli 2018, styres kommunens anliggender af kommunalbestyrelsen, som således har kompetencen til at fastsættelse forskellige politikker og regulativer for kommunen, herunder en boligpolitik.

Høring

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at sende boligpolitikken i offentlig høring.

Bilag

 1. Boligpolitik 2019 (pdf)
 2. 50+boliger (pdf)
 3. Boligpolitik med Økonomiudvalgets ændringsforslag markeret med rødt (pdf)

8. Godkendelse af anlægsregnskab - projekt 0264, Salg af Risbjergvej 22

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen vedr. anlægsregnskab for projekt 0264, Salg af Risbjergvej 22

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekt 0264, Salg af Risbjergvej 22

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

For: Gruppe A,F,O,C,Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab for projekt 0264, Salg af Risbjergvej 22.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 29. august 2017, pkt. 15 blev det besluttet, at grunden på Risbjerg 22 udbydes til salg, og solgt til højstbydende på grundlag af det udarbejdede udbudsmateriale. Udgifter i forbindelse med salget afholdes af salgsprovenuet

 

På Kommunalbestyrelsens møde d. 28. november 2017, pkt. 21 blev det besluttet at sælge grunden til højstbydende til en pris på 4.008.000 kr. Køber opfører et dobbelthus på grunden.

 

Der blev godkendt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på netto 3.975.000 kr.

 

Anlægsregnskabet ser således ud:

 

Projekt

 

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0264 Salg af Risbjergvej 22

U

     19.640

0

 19.640

 

 

I

         4.008.000-

3.975.000-

 33.000-

 

Anlægsregnskabet udviser en merindtægt på 13.360 kr. 

 

Der er afholdt udgifterne til ejendomsdatarapporter samt ejendomsmæglervurdering.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af sagsfremstillingen

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikation i sagsfremstillingen

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Godkendelse af ny organisering af Hjemmeplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Center for Sundhed og Ældre ønsker at samle Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i en ny organisation fremover kaldet Hjemmeplejen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende det beskrevne forslag til en ny organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

 

 1. at godkende forslaget om ny organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Anbefales godkendt med den ændring, at administrationen i øvrigt bedes vende tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med en særskilt sag vedrørende dels en mere mundret navngivning af call-centeret, dels en mere logisk navngivning af distrikterne.

Udvalget betonede samtidig, at denne omorganisering sker for at øge kvaliteten for de berørte borgere, optimere samarbejdet mellem faggrupperne og imødekomme de fremtidige behov for kommunal hjemmepleje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget om ny organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen med Ældre- og Sundhedsudvalgets ændringer.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre ønsker at sammenlægge Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen til en samlet enhed under betegnelsen ”Hjemmeplejen”.

 

Den nye organisering skal styrke Hjemmeplejens samlede opgavevaretagelse og understøtte, at Center for Sundhed og Ældre i de kommende år mere kvalificeret kan gribe de nye opgaver, som Hvidovre Kommune står overfor i Det nære sundhedsvæsen, herunder blandt andet flere ældre, en styrket akutindsats og borgere der kommer tidligere hjem fra hospitalet. Derudover understøtter en ændret organisering af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen forøgede muligheder for at arbejde strategisk med kvalitet, effekt og patientsikkerhed.

 

Den nye organisering vil skabe grundlag for stærkere faglig og kvalificeret ledelse tæt på medarbejderen og et mindre ledelsesspænd. Hjemmesygeplejens og Hjemmeplejens nuværende organisering er skrøbelig, da der er en ulige fordeling af ledelse og planlæggere i Hjemmeplejens aktuelle enheder, hvilket blandt andet betyder, at det er vanskeligt at frigive tid den nødvendige tid til ledelse i sin helhed og konkrete ledelsesopgaver i særdeleshed.

 

I den nye organisering vil ledelsesstrukturen og -kapaciteten blive styrket og på denne baggrund vil der blive frigjort ledelsesressourcer, så ledelsen får større muligheder for at arbejde målrettet og kvalificeret med ledelsesopgaverne; kompetenceudvikling af medarbejdere, tiltrækning af kvalificerede medarbejde, samt kvalitets- og forbedringsarbejdet.

 

I den fremtidige organisering er læring, kvalitetsarbejde og patientsikkerhed i forøget fokus. Fokus i kompetenceudviklingsarbejdet vil fremover være på bl.a. Palliation, diabetes, KOL, demens og kræft. En samlet organisering vil dermed i endnu større grad end aktuelt kunne understøtte igangværende og fremtidige tværfaglige indsatser på tværs af Hjemmeplejens og Hjemmesygeplejens indsatser.

 

Organiseringen vil styrke den faglige ledelse og styrke ledelsesarbejdet generelt, hæve kvaliteten af de sygeplejefaglige indsatser og patientsikkerheden, samt bidrage til at tiltrække kvalificerede medarbejde. En ny organisering vil være til gavn for den samlede kvalitet af de sundhedsfaglige indsatser i Center for Sundhed og Ældre og dermed til gavn for

borgerne i Hvidovre Kommune.

 

Hjemmeplejen

Distrikterne i Hjemmeplejen er aktuelt; Nord, Vest, Midt og aften/nat. Distrikterne har alle tilknyttet en gruppeleder. Center for Sundhed og Ældre ønsker, at aften- og nattevagten nedlægges som selvstændigt distrikt og fremover indgår i de eksisterende distrikter, som dermed bliver døgndækkende. Det vil øge og skærpe fokus på helhed og kontinuitet i opgaveløsningen.

 

Fremover skal der være både social- og sundhedshjælpere- og assistenter i alle distrikter. Derfor overgår alle social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen. Derfor vil der fremover være ansat et øget antal SOSU-assistenter i hvert distrikt. Disse stillinger bliver attraktive for SOSU-assistenter, i det det bliver en del af faggruppens opgaver at løse grundlæggende og stabile sygeplejefaglige opgaver. Den faglige og nære sparring tilrettelægges som en fast del af hverdagen i snitflader til sygeplejen.

 

Denne organisering fordrer, at hvert distrikt skal fremover ledes af en distriktsleder, som har uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske. Distriktslederen understøttes i den daglige ledelse af en assisterende gruppeleder. Derudover skal der være planlæggere i hvert distrikt.

 

 

Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejen har tidligere været præget af medarbejdernes massive overarbejde og brug af vikarer, som ikke har haft de ønskede faglige profiler. Dette har medført en meget lav grad af mulighed for styring og utilstrækkelige sygeplejefaglige kompetencer med betydning for den sygeplejefaglige kvalitet. Disse udfordringer ønsker den nye organisering at imødegå.

 

Hjemmesygeplejen er aktuelt organiseret som en samlet enhed, en organisering der fastholdes. Fremover ønskes ledelsen af enheden dog udgjort af en sygeplejefaglig leder samt en assisterende gruppeleder. Derudover skal der være planlæggere, samt en medarbejder som skal varetage visitationsopgaver og ekstern kommunikation. Denne organisering vil imødekomme behovet for øget faglighed, fokus på styring og prioritering af hjemmesygeplejens opgaver og kompetencer.

 

Fremtidens organisering

 

 

 

 

Oprettelse af Callcenter

Hjemmeplejen ønsker at oprette et Callcenter, som vil understøtte at samarbejdspartnere, blandt andet akutteam, 1813 og regionens hospitaler, kan komme i kontakt med Hjemmeplejen ved behov.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for dagsordenspunktet

Høring

Notat med administrationens vurdering af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil

foreligge til mødet.

Personalemæssige konsekvenser

Dagsordenspunktet vil ikke have personalemæssige konsekvenser

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af ny organisering af Hjemmeplejen. (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af ny organisering af hjemmeplejen (pdf)
 3. Forklæde høringssvar fra Handicaprådet; Godkendelse af ny organisering af hjemmeplejen (pdf)

10. Godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgnrehabiliteringspladser

Beslutningstema

Efterspørgslen og søgningen til de 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering er faldende. Argumenterne fra plejeboligansøgerne er blandt andet, at boligerne er for små, huset for uroligt, og at det begrænsede antal pladser vanskeliggør at udbyde aktiviteter, der tilgodeser alle beboeres interesser og behov.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at plejehjemspladserne på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering omlægges til midlertidige døgnrehabiliteringspladser i takt med at plejehjemspladserne fraflyttes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende omlægning af 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering til midlertidige døgnrehabiliteringspladser i takt med at plejehjemspladserne fraflyttes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der foreløbig bevares 5 af de 9 plejehjemspladser som ”fleksible” pladser af hensyn til at sikre fortsat overholdelse af plejeboliggarantien.

For: Gruppe A, O og F
Undlod at stemme: Gruppe C og Liste H

Ændringsforslaget blev godkendt, og udvalget anbefaler således overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der foreløbig bevares 5 af de 9 plejehjemspladser som ”fleksible” pladser af hensyn til at sikre fortsat overholdelse af plejeboliggarantien.

Administrationen berigtigede i øvrigt sagens Retsgrundlag, hvor der har indsneget sig en fejl i henvisningen til den relevante bekendtgørelse som rettelig er fra 2014 – ikke 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

For: Gruppe A, F og O.

 

Gruppe C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

For: Gruppe A, F,O, Liste H, Gruppe V ogØ.

Imod: Gruppe C med henvisning til, at Gruppe C ønsker at fastholde omlægning af 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering til midlertidige døgnrehabiliteringspladser i takt med at plejehjemspladserne fraflyttes.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte omlægning af 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave, dog med bemærkning om, at der foreløbig bevares 5 af de 9 plejehjemspladser som ”fleksible” pladser – midlertidig døgnrehabilitering til midlertidige døgnrehabiliteringspladser i takt med at plejehjemspladserne fraflyttes.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Svendebjerghave – midlertidig døgnrehabilitering

Svendebjerghave - Midlertidig døgnrehabilitering har i alt 46 pladser. Disse er aktuelt opdelt i 37 døgnrehabiliteringspladser og 9 plejehjemspladser.

 

Fra juli til oktober har 6 borgere takket nej til en plejehjemsplads på Svendebjerghave. Begrundelserne er blandt andet, at boligerne er for små, huset er for uroligt, og at det begrænsede antal pladser vanskeliggør at udbyde aktiviteter, der tilgodeser alle beboeres interesser. Tre af boligerne har stået tomme fra hhv. d. 19/7-3/9, 7/8-11/10 og 18/8-15/10.

 

Boligerne er for små

De 9 plejehjemspladser drives som de eneste i Hvidovre Kommune efter servicelovens § 192. Dette skyldes, at boligerne ikke lever op til kravene for moderne plejeboliger, og de kan derfor ikke drives efter almenboligloven som de øvrige plejeboliger. Badeværelserne er for smalle til, at en beboer i en stor kørestol kan dreje rundt på badeværelset. Desuden er adgangsforholdene til boligerne begrænsede for borgere i kørestol.

 

Huset er for uroligt

Der er naturligt en stor udskiftning af borgere på de midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Borgerne er der i gennemsnit 2-3 uger.

 

Det begrænsede antal pladser vanskeliggør at udbyde aktiviteter, der tilgodeser alle beboeres interesser

Selv om der naturligvis gøres en indsats for at lave aktiviteter for de faste beboere, kan det ikke undgås, at de bliver påvirket af husets primære funktion som midlertidig døgnrehabilitering.

 

Omlægning af de sidste 9 plejehjemspladser på Svendebjerghave

Administrationen anbefaler, at der efter politisk godkendelse påbegyndes en proces, hvor de sidste 9 plejehjemspladser omlægges til midlertidige døgnrehabiliteringspladser.

 

Aktuelt er der 8 plejehjemsbeboere på Svendebjerghave, heraf står to af beboerne på venteliste til Strandmarkshave. Den sidste plejehjemsplads fungerer som en venteplads til en borger der står på venteliste til en plejebolig.

 

På baggrund af en konkret individuel dialog med den enkelte beboer afdækkes det, om beboeren ønsker at blive opskrevet på venteliste på et andet af kommunens plejecentre. Såfremt beboeren ikke ønsker at fraflytte sin bolig, respekteres dette ønske naturligvis.

 

For så vidt angår de borgere, der ønsker at fraflytte Svendebjerghave yder Hvidovre Kommune beløb til dækning af indskud, således at beboerne holdes skadesløse jf. almenboligloven.

 

Pladser før og efter omlægning

Nedenstående tabeller illustrerer antallet af pladser og afløsning før og efter omlægningen af de 9 plejehjemspladser til midlertidige døgnrehabiliteringspladser.

 

Tabel 1: Pladser før omlægning Center for Sundhed og Ældre

Før omlægning

Plejeboliger

til ældre

Plejehjemspladser (jf. SEL § 192)

Plejeboliger til demente

Plejeboliger til yngre ikke demente

Midlertidige døgnrehabiliterings-pladser

Midlertidige pladser

Afløsning i eget hjem

I alt

Krogstenshave

143

 

 

 

 

 

143

Søvangsgården

97

 

 

 

 

 

97

Strandmarkshave

73

 

 

 

 

 

73

Dybenskærhave

72

 

 

 

 

 

72

Svendebjerghave

 

9

 

 

37

 

46

Torndalshave

 

 

12

 

 

 

12

Plejekollektivet Holmelundsvej

 

 

 

12

 

 

 

12

Retræten

 

 

 

 

 

12

12

Afløsning i eget hjem

 

 

 

 

 

0*

0*

Tryghedshotel

 

 

 

 

 

0*

0*

I alt

385

9

12

12

37

12

467

 

* Hvidovre Kommune har modtaget puljemidler til etablering af et tryghedshotel med 2 demensvenlige lejligheder på Plejecenter Krogstenshave og aflastning af pårørende til borgere med demens i eget hjem. Tryghedshotellet forventes at åbne 1. december 2018.


 

 

Tabel 2: Efter omlægning Center for Sundhed og Ældre

Efter omlægning

Plejeboliger

til ældre

Plejehjemspladser (jf. SEL § 192)

Plejeboliger til demente

Plejeboliger til yngre ikke demente

Midlertidige døgnrehabiliterings-pladser

Midlertidige pladser

Afløsning i eget hjem

I alt

Krogstenshave

143

 

 

 

 

 

143

Søvangsgården

103

 

 

 

 

 

103

Strandmarkshave

73

 

 

 

 

 

73

Dybenskærhave

72

 

 

 

 

 

72

Svendebjerghave

 

0

 

 

46

 

46

Torndalshave

 

 

12

 

 

 

12

Plejekollektivet Holmelundsvej

 

 

 

12

 

 

 

12

Retræten

 

 

 

 

 

12

12

Afløsning i eget hjem

 

 

 

 

 

642 timer til ca. 63 personer

0*642 timer til ca. 63 personer

Tryghedshotel

 

 

 

 

 

2

2

I alt

391

0

12

12

46

14

475

 

 

Som det fremgår af tabel 1 og 2 vil omlægningen medføre en reduktion på 9 plejehjemspladser. Reduktionen bliver delvist imødegået af en omlægning af de resterende 6 beskyttede boliger til plejeboliger på Søvangsgården. Desuden vil omlægningen medføre en tilførsel af 9 midlertidige døgnrehabiliteringspladser. Dertil oprettes 2 aflastningspladser på Tryghedshotellet, der har til huse på Plejecenter Krogstenshave og afløsning i eget hjem.

 

Venteliste til plejebolig

Den gennemsnitlige ventetid i dage til plejebolig for personer på den generelle venteliste, som har fået tilbud om plejebolig var i 2017 61 dage. I 2018 er den pr. 30. november 37 dage.

 

Hvidovre Kommune overholder dermed aktuelt plejeboliggarantien, og administrationen forventer, at dette også vil være tilfældet efter omlægningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune ”Budget i balance 2015-2018”, Direktionens budgetoplæg, 1. august 2014. ”Budgetanalyse – kapacitet, aflastning og pladser til midlertidigt ophold” fremgår af bilag 3.

 

Som en del af budgetaftalen 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune etablerer én enhed med pladser til midlertidigt ophold på Svendebjerghave. Det indebærer, at plejehjemspladserne på Svendebjerghave konverteres til midlertidigt ophold, og at de beskyttede boliger på Søvangsgården konverteres til plejeboliger med henblik på at sikre tilstrækkelige plejeboliger.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. september 2016 punkt 18: ”Beslutningsoplæg vedr. overholdelse af plejeboliggarantien”, at kommunen midlertidigt fastholder 9 plejeboliger på Svendebjerghave.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tilført ekstra midler til Svendebjerghave på godt 4,3 mio. kr. som følge af det højere kompetenceniveau, der var behov for med omlægningen samt til yderligere 2 sygeplejersker, fysio-/ergoterapeut samt administrativ medarbejder. Herudover er givet driftsmidler til etablering af samtlige plejeboliger.

 

Svendebjerghaves budget for årene 2015 og fremadrettet er tildelt midler svarende til omlægning af samtlige plejeboliger til rehabilitering. Og budgettet blev bevidst ikke ændret med beslutningen om fastholdelse af på pladser til plejeboliger, som blev besluttet af kommunalbestyrelsen på møde den 27. september 2016.

 

Der skal således ikke tilføres yderligere midler til Svendebjerghave med dette forslag.

 

Der er ikke afsat midler til, at Hvidovre Kommune dækker indskud på plejecenter, når beboere flytter fra Svendebjerghave til en anden plejebolig og vil beløbe sig til 270.000 kr., som foreslås finansieret inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger (nr. 1324 af 10/12/2017), som regulerer forholdet mellem kommune og beboerne på plejehjem.

Høring

Notat med administrationens vurdering af høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil foreligge til mødet.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgnrehabiliteringspladser. (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Godkendelse af omlægning af plejeboliger på Svendebjerghave til døgnrehabiliteringspladser (pdf)
 3. Forklæde til Ældrerådets høringssvar ÆSU 14-01-2019 (pdf)

11. Ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om ændring af kommunal lejekontrakt

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Fodbold A/S om ændring af gældende lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S, og drøfte, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S fortsat skal have mulighed for at udleje køkkenfaciliteter mm. på Hvidovre Stadion.

 

Ifølge gældende lejekontrakt må Hvidovre Fodbold A/S alene udleje Hvidovre Stadions køkkenfaciliteter mm. til selskabet Stadionrestauranten ApS. Da Stadionrestauranten ApS dog er under nedlukning ønsker Hvidovre Fodbold A/S at ændre lejekontrakten, således at køkkenfaciliteterne mm. også fremover kan udlejes til tredjepart til brug for drift af restaurationsvirksomhed. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S fortsat skal have mulighed for at udleje køkken, depotrum samt mødelokale på Hvidovre Stadion (samlet 128 m2) samt til hvilke formål faciliteterne må udlejes
 2. at godkende allonge til lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2019

Ad 1. Drøftet. Det anbefales, at Hvidovre Fodbold A/S fortsat skal have mulighed for at udleje faciliteterne til restaurationsbrug.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse, at erhvervslejelovens § 33 gælder for hele lejekontrakten, samt at vedligeholdelse af køkken, depotrum samt mødelokale påhviler lejer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Fodbold A/S fortsat skal have mulighed for at udleje faciliteterne til restaurationsbrug.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte allonge til lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S med den tilføjelse, at erhvervslejelovens § 33 gælder for hele lejekontrakten, samt at vedligeholdelse af køkken, depotrum og mødelokale påhviler lejer.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Den nuværende lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018 sammen med gældende kommunale sponsor- og reklameaftaler. Lejekontrakten dækker perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020.

 

Ifølge kontraktens §2, ”Brugen af det lejede”, er det specificeret, at Hvidovre Fodbold A/S må udleje køkken, depotrum samt mødelokale på Hvidovre Stadion (samlet 128 m2) til virksomheden Stadionrestauranten ApS. Stadionrestauranten ApS ejes af Hvidovre Holding A/S, der ligeledes ejer Hvidovre Fodbold A/S. Stadionrestauranten har tidligere leveret catering, forplejning til Hvidovre Fodbolds egne arrangementer samt til VIP-området ifm. afvikling af kampe på Hvidovre Stadion. Det har desuden været muligt at for private borgere at leje faciliteterne til selskabsbrug mm.

 

Grundet dalende omsætning er Stadionrestauranten ApS under nedlukning, og Hvidovre Fodbold A/S ønsker at udleje faciliteterne til en ny part, der kan drive restauranten og faciliteterne. Hvidovre Fodbold A/S har derfor ansøgt om, at den kommunale lejekontrakt ændres, så selskabet fremover kan udleje køkken, depotrum samt mødelokale til en ny tredjepart til brug for drift af restaurationsvirksomhed.

 

For at sikre, at de udlejede faciliteter fortsat anvendes til drift af restaurationsvirksomhed, foreslår administrationen, at dette forhold indskærpes i lejekontrakten. Administrationen har derfor udarbejdet udkast til allonge til den gældende lejekontrakt, hvori der er indskrevet følgende ændring til kontraktens §2: ”Hvidovre Fodbold A/S må udleje køkken, depotrum samt mødelokale (128 m2) til tredjepart til brug for drift af restaurationsvirksomhed; de resterende lokaler må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end møder, klubaktiviteter, administration og lignende”.

 

De omtalte køkkenfaciliteter er pt. ikke i brug. Administrationen peger i denne forbindelse på, at udlejning til en ny part vil højne facilitetsudnyttelsen på Hvidovre Stadion og potentielt medføre en ekstra indtægt for Hvidovre Fodbold A/S. 

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende sponsor- og reklameaftaler samt lejekontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018.

 

Sponsoraftalen indebærer for både sæson 2018/19 samt sæson 2019/20 udbetaling af et

beløb på 1,2 mio. kr. til Hvidovre Fodbold A/S. I de udbetalte beløb er på forhånd modregnet Hvidovre Fodbold A/S’ betaling for leje og reklameplads på henholdsvis 365.397 kr. og 21.175 kr., således at den samlede værdi af sponsoraftalen udgør 1.586.572 kr. for sæson 2018/19 samt sæson 2019/20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. En eventuel beslutning om, at Hvidovre Fodbold A/S ikke længere må udleje køkkenfaciliteter mm. på Hvidovre Stadion vil dog muligvis kræve en tilpasning af den kommunale sponsoraftale, da det udbetalte sponsorbeløb er modregnet betaling for leje af bl.a. disse faciliteter. 

Retsgrundlag

Der er med allongen tale om en justering til den nuværende lejekontrakt, der er godkendt af kommunalbestyrelsen 26. juni 2018 sammen med sponsor- og reklameaftaler mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S. Godkendelsen i kommunalbestyrelsen skete med henvisning til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter den nævnte sponsoraftale er lovlig, fordi der varetages informationsmæssige opgaver samtidig med at modydelserne har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Allonge til lejekontrakt ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 2. Ansøgning om ændring af kommunal lejeaftale (pdf)
 3. Lejekontrakt (pdf)

12. Brugsretsaftale med Hvidovre/Københavns Jagtforening

Beslutningstema

Der skal indgås en ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Københavns Jagtforening.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der indgås ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Københavns Jagtforening

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2019

Anbefalet godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Københavns Jagtforening.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 31. december 2018 udløber den nuværende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Københavns Jagtforening. Der er således behov for en ny aftale, hvis foreningen fortsat skal kunne benytte arealet på havnen beliggende Hvidovre Strandvej 29A.

 

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift, og vedvarer indtil videre.

 

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af begge parter med et varsel på 1 år til den 1. i en måned.

Politiske beslutninger og aftaler

Den hidtidige brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Københavns Jagtforening gælder i perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre/Københavns Jagtforening (pdf)

13. Brugsretsaftaler 2018

Beslutningstema

Der skal indgås nye brugsretsaftaler mellem Hvidovre Kommune og en række folkeoplysende  foreninger.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der indgås brugsretsaftaler med foreningerne Hvidovre Motor Klub, Hvidovre Badminton Club, Hvidovre Petanque Klub, Hvidovre Gymnastik, DUI LEG og VIRKE samt DUI Cirkus Arcus.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2019

Anbefalet godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Det præciseres, at det er DUI LEG og VIRKE, Hvidovre Afdeling.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Det præciseres, at brugsretsaftalerne skal gælde fra 2019 og frem.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås brugsretsaftaler med foreningerne Hvidovre Motorklub, Hvidovre Badminton Club, Hvidovre Petanque Klub, Hvidovre Gymnastik, DUI LEG og VIRKE, Hvidovre afdeling samt DUI Cirkus Arcus.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I 2018 udløber nuværende brugsretsaftaler mellem Hvidovre Kommune og følgende foreninger:

 

 • Hvidovre Motor Klub
 • Hvidovre Badminton Club

 

 

Derudover skal der indgås nye aftaler mellem Hvidovre Kommune og følgende foreninger, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger gældende aftaler:

 

 • Hvidovre Petanque Klub
 • Hvidovre Gymnastik
 • DUI LEG og VIRKE
 • DUI Cirkus Arcus

 

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med samtlige foreninger. Hvidovre Motor Klub og Hvidovre Badminton Club er interesseret i at genforhandle deres nuværende aftaler, og de resterende foreninger vil gerne indgå aftaler fremadrettet.

 

De foreslåede brugsretsaftaler træder i kraft når aftalen er underskrevet, og varer indtil én af parterne opsiger aftalerne med 3 måneders varsel.

 

Denne type brugsretsaftaler uden udløb og med 3 måneders varsel blev første gang indgået i januar 2016. Tidligere aftaler har typisk været tidsbegrænsede og er blevet forlænget fortløbende. For at mindske den administrative sagsbehandling samt for at skabe fleksible rammer for opsigelse og ændringer, anbefaler administrationen, at der fremadrettet gøres brug af denne type aftaler, hvor det er muligt.

 

Politiske beslutninger og aftaler

De tidligere brugsretsaftaler med Hvidovre Badminton Club og Hvidovre Motor Klub udløber begge i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Motorklub (pdf)
 2. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club (pdf)
 3. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Petanque Klub (pdf)
 4. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Gymnastik (pdf)
 5. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og DUI Cirkus Arcus (pdf)
 6. Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og DUI LEG og VIRKE (pdf)

14. Evaluering af udviklingen i byggesagsbehandlingen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2017 at tilføre ressourcer til byggesagsområdet, samt at der ved årsskiftet 2018-2019, skulle ske en evaluering af området i forhold til de nationale servicemål og ressourceforbruget.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage evaluering af udviklingen i byggesagsbehandlingen fra september 2017 til december 2018 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at tage evaluering af udviklingen i byggesagsbehandlingen til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 14-01-2019

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Bygge- og Planudvalgets anbefaling tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr., finansieret af kassen til der fortsat indkøbes konsulentbistand i 2019.

 

For: Gruppe C og V.

Imod: Gruppe A,F og O.

Undlader: Liste H og Gruppe Ø.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

Kommunalbestyrelsen tog evaluering af udviklingen i byggesagsbehandlingen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Status på antal byggesager

Hvidovre Kommune modtager årligt ca. 600 byggesager, og omkring 500 henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende, som ikke er direkte byggesager.

I en byggetilladelsesproces er der et sagsforløb som gør, at sagen står åben hos kommunen efter en byggetilladelse er givet. Det er tidligst 12 måneder efter en byggetilladelse er givet (uden der er meddelt igangsættelse), eller ved færdigmelding af byggesagen, at sagen kan afsluttes hos kommunen. 

Pr. 1. december 2018 er der følgende sagsbeholdning:

 • Den samlede sagsbeholdning er 1.102 sager
 • 488 sager verserer inden afgørelse (afventer byggetilladelse eller anden for svar på henvendelsen)
 • 614 sager verserer efter afgørelse (der er givet byggetilladelse eller truffet anden form for afgørelse)

 

Afviklingen af sagspuklen

Der var over en lang årrække startende fra før 2010 oparbejdet en sagspukkel på 3.577 igangværende sager - heraf var 1.510 byggesager, hvor der var truffet afgørelse (typisk udstedt en byggetilladelse). De øvrige 2.067 byggesager var registreret i systemet som værende verserende inden afgørelse – heraf var 955 sager modtaget efter 2010.

 

I perioden 1. august 2017 til 1. december 2018 er sagspuklen af igangværende byggesager blevet reduceret med i alt 2.475 sager.

Pr. 1. december 2018 er der 3 tilbageværende sager modtaget før 2010. Alle 3 sager er i proces med henblik på afslutning af sagerne. Dvs. at der i perioden er afsluttet 1.205 sager modtaget før 2010.

 

Af den nuværende sagsbeholdning på 1.102 er 492 modtaget i perioden 2010 og frem til første halvdel af 2017. Disse 492 sager kræver en gennemgang af sagsbehandler med byggeteknisk indsigt. I perioden er der afsluttet 1.295 sager modtaget fra 2010 og frem til midten af 2017.

 

Der er 607 verserende sager modtaget fra 1. juli 2017 frem til 1. december 2018, hvoraf de 283 sager er verserende inden afgørelse.

Sager modtaget

Verserende inden afgørelse*

Verserende efter afgørelse**

Verserende i alt

Før 2010

0

3

3

1.1.2010 – 30.6.2017

205

287

492

1.7.2017 – 30.11.2018

283

324

607

I alt

488

614

1.102

*Mangler byggetilladelse eller anden form for afgørelse

** Mangler tilbagemelding fra borger, eksempelvis at byggeriet er udført og kan færdigmeldes

 

 

 

Servicemål og sagsbehandlingstider

Regeringen og KL har indgået en aftale om fælles servicemål. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på blandt andet byggesager. Servicemålene opgøres som nettosagsbehandlingstider i kalenderdage fra det tidspunkt, hvor ansøgningen kan visiteres til egentlig sagsbehandling, til der træffes afgørelse i sagen.

 

Ansøgninger der måles på, er inddelt i 4 kategorier og har følgende servicemål:

Kategori 1: Småbygninger, 40 dage

Kategori 2: Enfamiliehuse, 40 dage

Kategori 3: Industri- og lagerbygninger, 50 dage

Kategori 4: Erhvervs- og etagebebyggelse, 55/60 dage

 

I Hvidovre Kommune udgør sager, som er omfattet af servicemålene 20 % af den samlede sagsportefølje, som Byggesagsteamet varetager. De resterende 80 % omhandler bl.a. nedrivninger, lovliggørelsessager, udstykningssager, forespørgsler m.m.

 

I perioden fra 1. juli 2018 til 1. december 2018 er der truffet afgørelse i 165 sager omfattet af de nationale servicemål. De nationale servicemål er overholdt i 42,42 % af sagerne.

 

I november 2018 er der truffet afgørelse i 43 sager, hvoraf 51,16% overholdt servicemålene.

 

KL tilfredshedsmåling

Hvidovre Kommune er tilmeldt KL´s tilfredshedsmåling på byggesagsområdet. Tilfredshedsmålingen var planlagt til at blive udsendt via Byg og Miljø, men desværre fungerede denne udsendelsesmetode ikke hensigtsmæssigt. Udsendelsesmetoden er fra september 2018 ændret fra en automatisk til en manuel metode. Hvidovre Kommune sender via KL tilfredshedsmålingen til borgere og virksomheder, som har haft et sagsforløb om en byggesag, der er afsluttet indenfor perioden 1. september – 15. november 2018, primo december måned.

 

Status på tilførsel af ressourcer til byggesagsområdet

I januar måned 2018 blev der ansat en byggesagsbehandler i en midlertidig stilling i et år, og den 1. juni 2018 startede yderligere en byggesagsbehandler, samt en ny teamleder. Den tidligere teamleder fortsatte som chefkonsulent.

 

Der blev ansat to studentermedhjælpere – en i december 2017 til april 2018, og en i januar 2018 frem til årsskiftet. Derudover blev der pr. 1. maj 2018 tilknyttet en administrativ medarbejder i en midlertidig stilling på seks måneder til Byggesagsteamet.

 

Endvidere har 2½ medarbejder i Gis- og Data-teamet bistået med lukning af omk. 1.500 gamle byggesager, som ikke har krævet en større byggesagsfaglig indsigt.

 

Derudover har medarbejderne i Byggesagsteamet gennemført tre merarbejdsdage i november og december 2017.

 

En byggesagsbehandlerstilling har været dedikeret til behandling af kolonihavesager.

 

Igennem perioden har det været vanskeligt at rekruttere erfarne byggesagsbehandlere, hvilket har betydet, at der primært er ansat nyuddannede. Dette har medført et oplæringsforløb, som i de perioder har taget en erfaren sagsbehandler væk fra faktisk sagsbehandling. Eksempelvis har en sagsbehandler været på barsel i perioden, men det lykkedes ikke at ansætte en barselsvikar.

 

Det tilsvarende billede har der været omkring konsulentbistanden, denne har ligeledes krævet et oplæringsforløb fordelt på 4 forskellige konsulenter.

 

I 2019 er der berammet 9 årsværk til byggesagsbehandling, hvoraf 1 fortsat er dedikeret til behandling af kolonihavesager.

 

Konsulentbistand

Der blev indgået aftale med Rambøll Danmark A/S om ekstern konsulentbistand med start 8. november 2017. Pr. oktober 2018 er der indkøbt ekstern konsulentbistand for 594.162 kr. Der er indgået aftale om fortsat konsulentbrug frem til den 31. december 2018, svarende til ca. 37 timer/uge. Der er således disponeret over den fulde bevilling.

 

Konsulenterne behandler primært sager omfattet af de nationale servicemål (simple konstruktioner og enfamiliehuse) modtaget efter den 1. juli 2018. Dette gøres for at mindske oplæringstiden, samt sikre hurtig sagsbehandling på nye sager.

 

Der er i 2019 ikke afsat midler til konsulentbistand.

 

Telefontid, tidsbestilling til forhåndsdialog og information

Pr. 6. november 2017 blev der indført telefontid på byggesagsområdet. Der nu er telefontid mandag, tirsdag, kl. 10-14:30, torsdag kl. 13-17:30 samt fredag kl. 10-13:30. Onsdag er telefonerne lukket. Der er endvidere etableret et kø-system til telefonerne, så borgernes oplyses om, hvilket nummer i køen vedkommende er.

 

Der er blevet indført tidsbestilling til et personligt møde med en byggesagsbehandler. Det er også muligt at bestille tid til et telefonmøde med en byggesagsbehandler. På baggrund af erfaringer fra de første tre måneder blev de to ugentlige fastsatte tidsbestillingsperioder reduceret til en ugedag, som nu er torsdag. Møderne er forbeholdt til forhåndsdialog, hvor formålet er, at "skære projektet til" så ansøgningen, ved indsendelse til Byg og Miljø, er fyldestgørende. Derved vil ansøger undgå et returløb af projektet samtidig med at tidsspilde minimeres, inden den reelle sagsbehandling går i gang.

 

Begrænsningerne i telefontiden, tidsbestilling og telefonvagtordning er tiltag, som skaber ro til sagsbehandlingen.

 

Information på hjemmesiden er blevet udbygget bl.a. med ’Oftest stillede spørgsmål i byggesagsprocessen’, så borgere kan finde svar på en lang række af de gængse spørgsmål til en byggesag.

 

Yderligere tiltag

 • Sekretariat for hegnssyn er flyttet fra Byggesagsteamet til Center for Politik og Ledelse.
 • Der er afholdt en lukkeuge i Byggesagsteamet
 • Byggesagsteamet har siden 1. oktober 2018 afholdt prioriteringsmøder hver mandag for at få overblik over ugens opgaver, herunder prioriteret de rigtige sager.
 • Alle sager i kategorierne simple konstruktioner og enfamiliehuse bliver umiddelbart screenet af en sagsbehandler, og evt. mangelskrivelser sendes med det samme.
 • Fra 1. december screenes alle erhvervsager ligeledes, for at der umiddelbart efter modtagelse tjekkes for, at det nødvendige materiale er indsendt.
 • Telefon og postkassevagter er koncentreret på to sagsbehandlere om ugen, for at frigive mere sagsbehandlingstid.
 • Byggesagsteamet er blevet opdelt i to underteam, hvor hvert team fokuserer på forskellige sagstyper.
 • Der er sket tilpasning og opdatering af skabeloner.

 

 

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med indsatsen startende tilbage i august 2017 er sket en væsentlig forbedring af byggesagsområdet i Hvidovre Kommune.

Et fortsat fokus på byggesagerne vil være med til at sikre, at Hvidovre Kommune er en kommune hvor folk ønsker at bosætte sig, og hvor ansøgninger om byggeprojekter behandles hurtigt. Yderligere er der behov for et fokus på erhvervssagerne, herunder at sikre, at virksomheder der ønsker at etablere sig i Hvidovre, kan få tilstrækkelig, kompetent og hurtig vejledning omkring potentielt byggeri, og en efterfølgende hurtig sagsbehandling af ansøgning om byggeri, hvis de vælger at etablere sig i kommunen.

 

Administrationen vurderer, at de foretagne tiltag har haft en positiv indvirkning på sagsproduktionen, herunder konsulentbistanden på ca. 37 timer om ugen.

 

På nuværende tidspunkt behandles der imellem 100 og 140 sager pr. måned, svarende til at en sagsbehandler behandler imellem 12,5 og 17,5 sager af forskellig karakter pr. måned. 

 

Ved årsskiftet må det forventes en mindre nedgang i antallet afgørelser truffet af Byggesagsteamet idet:

 • Konsulentbistanden ophører
 • Den midlertidige ansættelse af den administrative medarbejder udløber
 • Ansættelserne af studentermedhjælperne udløber
 • Muligheden for hjælp fra Gis og Datateamet frafalder

 

Ovenstående har alle enten direkte sagsbehandlet eller løst opgaver, som byggesagsbehandlerne fremadrettet selv skal løse, og derfor reduceres den tid, hvor der kan ske faktisk sagsbehandling.

 

Endvidere bliver der som følge af den netop indgåede budgetaftale indført et depositum fra 2019 og et byggesagsgebyr fra 2020. Med genindførelsen af byggesagsgebyret er der formodning for, at antallet af sager vil stige i 2019, idet nogen vil vælge at fremrykke et byggeprojekt til 2019 for at undgå gebyrbetaling. 

 

Administrationen vurderer, at det bliver vanskeligt at nedbringe den resterende sagspukkel i 2019, hvis der ikke modtages yderligere bistand. Administrationen vil foretage yderligere optimering af sagsgangene i første halvår 2019, og herefter evaluere byggesagsområdet på ny.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. september 2017, pkt. 4:

 1. At der i årene 2017 og 2018 samlet bevilges 1 mio. kr. til køb af ekstern konsulentbistand til at bistå med sagsbehandling af nye ansøgninger om byggetilladelser.
 2. At der i 2017 bevilges 50.000 kr. til udbetaling af merarbejde i forbindelse med byggesagsarbejdet.
 3. At der i 2017 bevilges 100.000 kr. til midlertidig ansættelse af to studerende til afslutning og lukning af sager fra før 2010.
 4. At der fra 2018 permanent tilføres 2,5 årsværk til Byggesagsteamet til varetagelse af ekstra opgaver på byggesagsområdet, nedbringelse af sagspukkel samt sikre en tilfredsstillende sagsbehandlingstid for nye sager, så de nationale servicemål kan overholdes svarende til årlige udgifter på i alt 1,3 mio. kr.
 5. At tillægsbevilling på 1,15 mio. kr. i 2017 og tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr. i 2018 og efterfølgende år finansieres af kassebeholdningen.
 6. At der indføres telefontid på byggesagsområdet, så der er telefontid mandag, tirsdag, kl. 10-14:30, torsdag kl. 13-17:30 samt fredag kl. 10-13:30. Onsdag er telefonerne lukket.
 7. At der afrapporteres på udviklingen i byggesagsbehandlingen hvert kvartal til direktionen og halvårligt til udvalget for Teknik- og Miljø og Økonomiudvalget.
 8. At hele byggesagsområdet evalueres i forhold til de nationale servicemål og ressourceforbrug ved årsskiftet 2018-2019.

 

Status på udvikling i byggesagsbehandlingen er blevet taget til efterretning af Bygge- og Planudvalget den 20. februar 2018 som punkt 4.

 

Status på udvikling i byggesagsbehandlingen er blevet taget til efterretning af Økonomiudvalget den 12. marts 2018 som punkt 15 og den 6. juni 2018 som punkt 8.

 

Status på udvikling i byggesagsbehandlingen er blevet taget til efterretning af Bygge- og Planudvalget den 21. august 2018 som punkt 5 og af Teknik- og Miljøudvalget den 21. august 2018 som punkt 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Det er intet retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 


15. Frigivelse af anlægsmidler til projektering på Holmegårdsskolen

Beslutningstema

I forbindelse med projekteringen af Holmegårdsskolen søges om frigivelse af 22,9 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolens udvidelse.

 

Herudover søges om politisk godkendelse af ny periodisering af projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at frigive 22,9 mio. kr. til projektering og udbud på Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2019 og 2020
 2. at godkende ny periodisering

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.  Udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Ad 1-2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte at frigive 22,9 mio. kr. til projektering og udbud på Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet. 

 

For at øge elevkapaciteten på Holmegårdsskolen udvides skolen med et spor og en række af de nuværende lokaler ombygges.

 

Frigivelse:

Der søges om frigivelse af 22,9 mio. kr. til detailprojektering og udbud i 2019 og 2020.

De 22,9 mio. kr. består af: Fremrykkede midler fra 2019 til 2018; 0,7 mio. kr. + projektering i 2019; 9,7 mio. kr. + projektering frem til udbud i 2020; 12,5 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftalen 2016:
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen med forslag A.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. august 2015:

at frigive 0,5 mio. kr. til midlertidige indskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 20. juni 2017:

at give tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til afholdelse af bygherrerådgivning

og gennemførelsen af totalrådgiverudbud af Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling,

 

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 7. marts 2018:
at frigive 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. september 2018:

at godkende anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling. Samtidig er der i investeringsoversigten anmodet om en fremrykning af 0,7 mio. kr., sammen med de allerede afsatte 6,1 mio. kr. hvormed budget for 2018 samlet udgør 6,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling på 22,9 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. De 22,9 mio. kr. består af de fremrykkede midler fra 2019 til 2018; 0,7 mio. kr. + projektering i 2019; 9,7 mio. kr. samt projektering og udbud i 2020; 12,5 mio. kr.

 

Projektets anlægsbevilling:

 

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til projektering og udbud i 2019 og 2020.

Ny

anlægsbevilling

Rest anlægssum

Anlægsbevilling i mio. kr.

7,5

22,9

30,4

134,3

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

 

Der er ikke høringspligt i denne sag.


16. Godkendelse af takster for vand og spildevand 2019, fra HOFOR

Beslutningstema

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S. Hvidovre Kommune har modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2019.

 

Udvalget skal tage stilling til om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand for 2019 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende takster 2019 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte takster 2019 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har i samarbejde med Center for Plan og Miljø udarbejdet dette dagsordenspunkt

 

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S fastsætte de årlige kubikmetertakster for henholdsvis vand og afledning af vand, i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (under Konkurrencestyrelsen), hvorefter taksterne fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Hvidovre Kommune har 19. november 2018 modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2019. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

 

1.  Vandpris, HOFOR Vand Hvidovre A/S, takst 8,09 kr./m³

2.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 1 jf. trappemodellen 27,30 kr./m³

3.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 2 jf. trappemodellen 21,84 kr./m³

4.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 3 jf. trappemodellen 10,92 kr./m³

 

* Ovenstående takster er eksklusive moms og afgifter.

 

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen.

 

Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3. 

 

Taksterne for 2019 er tiltrådt af bestyrelserne i HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

 

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2014 til 2019 fremgår af skemaet herunder.

 

 

Takster 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

2019

18-19

Vandafledningsbidrag

25,42

17,50

26,66

24,73

25,80

27,30

  6 %

Vandpris

11,52

10,80

10,77

 9,63

 8,78

 8,09

- 8 %

Vandafgift til staten

 5,46

 5,86

 5,86

 5,86

 6,18

 6,18

 

Statslig ressourceafgift

 0,67

 0,67

 0,67

 0,39

 0,19

 0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

53,84

43,54

54,61

50,76

51,19

52,20

   2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.576

3.701

4.642

4.315

4.351

4.438

   2%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

7.537

6.095

7.645

7.107

7.166

7.310

   2%

 

Den samlede takst for vand og spildevand pr. kubikmeter stiger med 2 % i 2019 i forhold til 2018. Taksten for vand reduceres med 8 %, og taksten for spildevand øges med 6 %.

 

Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

 

Vejbidraget er budgetteret til 1.100.402 kr.

 

De øvrige takster fremgår af bilagsmateriale.

 

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

 

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

 

Administrationen har gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2019 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

 

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Indbefattet heri er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

 

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

 

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2019 er lovlige og kan godkendes.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen pkt. 7 ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”

Den 29. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen pkt. 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

 

Økonomiske konsekvenser

Materialet som HOFOR har leveret ved anmodning om godkendelse af taksterne for Hvidovre 2019, giver mulighed for at tilse at de af Forsyningssekretariatet økonomiske rammer overholdes, hvilket er væsentlige forudsætninger for gennemførelsen af legalitetskontrollen. Endvidere indeholder materialet oversigt på kommende og tidligere års takster, samt HOFORs umiddelbare forklaringer på fastsættelse og udvikling af taksterne for kommende år.

 

Økonomisk ramme for 2019, jf. Forsyningssekretariatet:

HOFOR Vand Hvidovre A/S

50.714.085 kr.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

92.389.688 kr.

 

Forsyningssekretariatets kontrol viser at HOFOR Vand Hvidovre ikke har overholdt indtægtsrammen for 2017, og dette bliver derfor reguleret i selskabets økonomiske ramme for 2019 og 2020. Samlet regulering bliver over 2019/20 ca. 1,1 mio. kr.

 

Samlet forbrugsbudget for kommunen, såvel borger, virksomheder som kommunen selv, er for 2019 budgetteret til ca. 3,5 mio. m³ (iflg. HOFOR), og takstbetalingen til HOFOR for såvel vand som spildevand vil udgøre ca. 117,5 mio. kr. eksklusive moms og afgifter.

 

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen udgør ca. 124.000 m³, beregnet til ca. 3,5 % kommunens samlede forbrug.

 

Prisstigningen pr. kubikmeter samlet for vand og spildevand er 2 %, og da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug, men alene er fortaget en fremskrivning med tilsvarende sats, forudsættes budgettet for 2019 derfor fortsat at være dækkende.

Retsgrundlag

Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010)

Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 125, 2017)

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

 

Bilag

 1. Takstbilag vand og spildevand 2019 HOFOR.pdf (pdf)
 2. HOFOR præsentation - Budgetter og priser 2019 Hvidovre.pdf (pdf)

17. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Ingen bemærkninger.


18. Lukket sag: Misligholdelse af kommunal sponsoraftale

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning. For gruppe O og gruppe F, gruppe A afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Der ønskes et notat om gældende låneaftaler mellem foreninger samt idrætsselskaber og Hvidovre Kommune.

 

Ad 2. Det anbefales, at Hvidovre Fodbold A/S skal kompensere Hvidovre Kommune for manglende opfyldelse af den gældende sponsoraftale via levering af alternative modydelser. For gruppe O og gruppe F. Gruppe A afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

 

Ad 3. Imod gruppe O og gruppe F. Gruppe A afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen

 

Ad 4. Anbefales godkendt. For gruppe O og gruppe F. Gruppe A afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Ad 1-4.

 

Udvalget afventer kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog evaluering af sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S til efterretning.

 

Ad 2.

Liste H stillede ændringsforslag om, at der indgås dialog med henblik på en realistisk løsning for at opfylde sponsoraftalens forpligtelser.

 

For: Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, F, O, C og V.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

Gruppe C stillede ændringsforslag om tilbagebetaling af et beløb svarende til værdien af de ikke opfyldte modydelser.

 

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø. Liste H med henvisning til eget forslag.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C, Liste H og Gruppe Ø. Gruppe C og Liste H med henvisning til eget forslag.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Hvidovre Fodbold A/S skal kompensere Hvidovre Kommune for manglende opfyldelse af den gældende, kommunale sponsoraftale i indeværende sæson i form af alternative modydelser til kommunen.

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede ikke at opsige gældende sponsoraftale med Hvidovre Fodbold A/S på grund af misligholdelse.

 

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe C.

Undlader: Liste H og Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen udarbejder allonge til den gældende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S med de i sagsfremstillingen nævnte korrektioner og påkrævede ændringer til modydelser.


19. Lukket sag: Frihedens Idrætscenter, godkendelse af anlægssum til bander til ishockeyfaciliteter

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægssum på 2,0 mio. kr. til Frihedens Idrætscenter, nye bander til ishockeyfaciliteter.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tilbuddet fra leverandøren Unisport antages.


20. Valg af kunstspor til Kulturgården

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

For: Gruppe A, F, O og V.

 

Undlader: Gruppe C og Ø.

 

Ad 3 og 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2019

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Steen Ørskov (C).

Undlader: Lisa Skov (C) og Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at begge idéforslag udarbejdes til skitseforslag, mod et kunstvederlag på yderligere 50.000 kroner til det ekstra skitseforslag. Beløbet dækkes af projektets anlægssum, og kommunalbestyrelsen godkendte samtidig en bevilling og et rådighedsbeløb på indtægt på 25.000 kr. såfremt Statens Kunstfond giver tilsagn om at yde fondsstøtte til halvdelen af ovenstående 50.000 kr.