Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 9. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Finn Gerdes (A)

Bemærkninger

Ann-Mari Lundbæk Lauritsen deltog for Finn Gerdes

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018

Borgmesteren foreslå 10 minutters taletid til første ordførerrunde og 5 minutter til anden runde.

 

Godkendt.

 


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018

Ingen meddelelser.


3. 2. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. (mindreudgifter) vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
 2. at ændringsforslag til drift og anlæg behandles
 3. at takster for 2019 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag F
 4. at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
 5. at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommes grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen besluttes for 2019. I 2018 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85
 6. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttes for 2019. I 2018 er promillen 10,0.
 7. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommes forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75
 8. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
 9. at skatteprocenten besluttes for 2019. I 2018 er skatteprocenten 25,5
 10. at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
 11. at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
 12. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag G

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2018

Ad 1.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. – 10. og 12.

 

Oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

 

Ad 11.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. (mindreudgifter) vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B.

 

Ad 2. Afstemning efter afstemningslisterne.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, og Liste H

 

Imod: Gruppe C, V og Ø

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at taksterne for 2019 fastsættes i henhold til den ændrede takstoversigt jf. bilag

 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning.

 

Ad 5.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om at forhøje grundskylden til 32 promille.

 

For: Gruppe Ø

Imod: Gruppe A, F, O, C, V og Liste H

 

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

 

For: Gruppe A, F, O, C, V og Liste H

 

Imod: Gruppe Ø, med henvsining til eget forslag.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at grundskyldspromillen uændret fastsættes til 29,7 promille og at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommes grundværdi som følge heraf udgør halvdelen - 14,85 promille.

 

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 10,0 promille.

 

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommes forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75 promille.

 

Ad 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent.

 

Ad 9.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 25,5 procent.

 

Ad 10.

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at Hvidovre Kommune ikke låner 45 mio. kr. i 2019.

 

For: Gruppe V

Imod: Gruppe A, F, O, C og Liste H

Undlader: Gruppe Ø

 

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

 

Gruppe C stillede ændringsforslag, at der optages et mindre lånebeløb på 24,2 mio.kr i 2019.

 

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H

 

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen.

 

Ad 11. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb.

 

Ad 12.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag G.

 

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 foreligger følgende bilagsmateriale:

 

A: Budgetforslag 2019 og overslagsår 2020-2022 – herunder oplæg
    vedrørende finansieringsmuligheder

B: Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde

C: Direktionens katalog (effektiviseringsforslag)

D: Direktionens nye forslag

E: Investeringsoversigt

F: Takster

G: Afgivelse af anlægsbevillinger

H: Indkomne høringssvar og udtalelser

 

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2018 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

 

Der er forslag til tekniske korrektioner, 2. runde på i alt 1,3 mio. kr. i 2019 (netto mindreudgifter). Korrektionerne vedrører hovedsageligt 2. runde af demografiregulering for elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/dagtilbud, hvor især færre småbørn end forudsat i 1. runde betyder færre driftsudgifter.

 

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. §§ 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2019 har Hvidovre Kommune modtaget tilsagn om 10 mio. kr. fra § 19-puljen. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.  

 

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 53 mio. kr. i 2019 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde herunder 21 mio. kr. til det voksenspecialiserede område, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i overslagsårene:

 

2020: -153,9 mio. kr., 2021: -95,4 mio. kr. samt 2020: -75,3 mio. kr.

 

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger knap 44 mio. kr. over den udmeldte serviceramme – dette dog før eventuelle reduktionsforslag til imødegåelse af den strukturelle ubalance.

 

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

 

Forslaget til takster for 2019 er som det forelå ved 1. behandlingen.

 

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller:

 

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

 

Grundskyldpromille: 29,7 ‰.

 

Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 10 ‰.

 

Dækningsafgift for regioners og statens ejendommes grundværdi: 14,85 ‰.

 

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien: 8,75 ‰.

 

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

 

Siden 1. behandling af budgettet har KL – på baggrund af Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse (ultimo august 2018) - udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i årene 2019-2022. Disse ændringer er indeholdt i notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

 

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 45 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til ESCO-projektet samt øvrige energibesparende foranstaltninger samt kommunens mulighed for at optage lån til imødegåelse af likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskat.

 

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022.

 

På Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev der besluttet følgende:

Ad 1. - 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte:

-         at det seneste pris- og lønskøn er indarbejdet i budgettet,

-         at udgifter som følge af tekniske korrektioner på 14,3 mio. er indarbejdet i budgettet kr. jf. bilag D - Tekniske korrektioner,

-         at forventede merudgifter på 21 mio. kr. på det voksenspecialiserede område er indarbejdet i budgettet,

-         at den ikke udmøntede effektiviseringsramme fra Budget 2018 gældende for 2019-2021 udtages,

-         at servicedriftsudgifterne ligger ca. 44 mio. kr. over servicerammen – før eventuelle reduktioner til imødegåelse af den strukturelle ubalance,

-         at mindreudgifter som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 2,8 mio. kr. er indarbejdet i budgettet jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat),

-         at merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,4 mio. kr. er indarbejdet i budgettet jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram

 

Ad 8., 9., 11. og 14.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. §38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Materiale til budget 2019 er løbende blevet sendt i høring – Høringssvar og udtalelser fremgår af bilag H.

Bilag

 1. Revideret - Bilag A - Budgetforslag 2019 og overslagsår herunder oplæg till finansieringsmuligheder - 2. beh. - 240918 (pdf)
 2. Bilag B - Tekniske korrektioner 2 (pdf)
 3. Bilag C - Direktionens katalog (effektiviseringsforslag) (pdf)
 4. Bilag D - Direktionens nye forslag 14/9-2018 (pdf)
 5. Bilag E - Investeringsoversigt 2019-2022 (pdf)
 6. Bilag F - Takstforslag 2019 (pdf)
 7. Bilag H - Samlede høringssvar og udtalelser 4.10.18 (pdf)
 8. Bilag G - Anlægsbevillingsafgivelse 2019.- NYT bilag efter ændringsforslag (pdf)
 9. Ændringer til takster som konsekvens af ændringsforslag (pdf)
 10. Afstemningslister - budgetvedtagelse (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-10-2018

Ingen bemærkninger.