Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 25. september 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 25. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Økonomiudvalgets beslutning til "Beslutning om fravigelse af gæsteprincip og erstatning for ekspropriation ved anlæg af København-Ringsted banen" vil blive eftersendt tirsdag den 25. september. Det er administrationens vurdering, at der kan træffes beslutning i nærværende sag efter styrelseslovens § 8, stk. 5 uanset, at 4 dages fristen ikke er overholdt, da sagen ikke tåler udsættelse. Begrundelsen for, at sagen ikke tåler udsættelse, er af hensyn til ekspropriationskommissionens planlagte møde. Karin Kofod deltog som stedfortræder for Mogens Leo Hansen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at Økonomiudvalgets indstilling til punkt 23 er eftersendt.

 

Dagsordenen godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ingen meddelelser.


3. Medlemsforslag fra gruppe V - Forslag om bedre håndtering af henvendelser fra investorer

Beslutningstema

Medlemsforslag fra gruppe V

Indstilling

Venstre indstiller,

 

 1. at forvaltningen udarbejder en proces for håndtering af henvendelser fra investorer, som fremlægges i kommunalbestyrelsen senest 2 måneder efter.

 

 1. at processen indeholder beskrivelser for
  1. At projekterne fremlægges på ØU inden for 2 måneder og alle kan få foretræde hvis ønskes.
  2. At forvaltningen fortager en pre-vurdering af projektet
  3. At alle modtager en samlet svar inden for 3 måneder inkl. udtalelse fra ØU

 

 1. at processen også forholder sig til den videre dialog efter svaret er afgivet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen, som del af Boligpolitikken – der fremlægges i december 2018 – indarbejder en guide for, hvordan og hvornår forslag til nye boligprojekter screenes af administrationen og forelægges til politisk behandling.

 

For: Gruppe A, F, C, Liste H, Gruppe Ø

Imod: Gruppe V og O under henvisning til Venstres forslag

 

Ændringsforslaget vedtaget.

Sagsfremstilling

Det er et stort ønske hos flere af kommunalbestyrelsens parti, om at få mere gang i udviklingen af byen. Og behovet er stort. Med en boligmasse hvor 85% er opført for mere end 40 år siden, så er der nu en stor mangel på nye tidssvarende boliger.

 

Nu er tiden kommet til, at Hvidovre melder sig ind i kampen om at tiltrække investorer og de spændende udviklingsprojekter.

 

I Hvidovre modtager vi jævnligt henvendelser, der håndteres af forvaltning og de politiske udvalg. Men det bliver ofte for tungt og langsomt. Dette påvirker at der i år allerede er to projekter som er blevet droppet. Nogle investorer hænger heldigvis stadig i, selv om de har været i gang gennem flere år, og stadig ikke er nået til en lokalplan.

Det er tid til at vi politikere og forvaltningen rykker tæt sammen, og i fællesskab forbedrer processen for håndteringen af henvendelser. Alle skal kunne være sikker på en hurtig behandling inkl. en politisk vurdering.

 

Denne proces skal også fremgå af den kommende boligpolitik.


4. Meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder

Beslutningstema

Efter sygemelding fra Mogens Leo Hansen skal der tages stilling til indkaldelse af stedfortræder, ligesom valggruppens besættelse af ledigblevne pladser i udvalg og hverv skal tages til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Mogens Leo Hansen er opfyldt, idet han har lovligt forfald
 2. at godkende, at betingelserne for at indkalde Gert Wahl som stedfortræder så længe orloven varer er opfyldt, idet 1. stedfortræder Marianne Rosenkvisthar lovligt forfald
 3. at tage til efterretning, at den lille valggruppe, der har indvalgt Mogens Leo Hansen til Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, besætter de ledige pladser ved, at Gert Wahl indtræder i udvalgene, så længe orloven varer.
 4. at tage til efterretning, at den lille valggruppe besætter de ledige pladser i følgende hverv med Gert Wahl, så længe orloven varer:
  1. medlem af Integrationsrådet
  2. medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris
  3. medlem af Bevillingsnævnet

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Mogens Leo Hansen er opfyldt, idet han har lovligt forfald.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne for at indkalde Gert Wahl som stedfortræder så længe orloven varer er opfyldt, idet 1. stedfortræder Marianne Rosenkvist har lovligt forfald.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at den lille valggruppe, der har indvalgt Mogens Leo Hansen til Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, besætter de ledige pladser ved, at Gert Wahl indtræder i udvalgene, så længe orloven varer.

 

Ad 4. Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at den lille valggruppe besætter de ledige pladser i følgende hverv med Gert Wahl, så længe orloven varer:

 

a)     medlem af Integrationsrådet

b)     medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris

c)      medlem af Bevillingsnævnet

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Mogens Leo Hansen har meddelt administrationen, at han af helbredsmæssige årsager indtil videre ønsker orlov fra sine kommunale hverv.

 

Stedfortræder i Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Mogens Leo Hansen har lovligt forfald under den ansøgte orlov, og om betingelserne for at indkalde en stedfortræder til Kommunalbestyrelsen er opfyldt.

 

Efter styrelseslovens regler er fravær på grund af helbredsmæssige forhold en lovlig forfaldsgrund, hvis forholdene betyder, at medlemmet ikke kan varetage sit kommunale hverv.

 

Første stedfortræder på kandidatlisten for Enhedslisten er Marianne Rosenkvist,

som dog er forhindret i at indtræde på Mogens Leo Hansens plads i Kommunalbestyrelsen på grund af helbredsmæssige forhold hos hendes barn.

 

Efter styrelseslovens regler er fravær på grund af helbredsmæssige forhold hos medlemmets barn en lovlig forfaldsgrund, hvis forholdene betyder, at medlemmet ikke kan varetage sit kommunale hverv. Tilsvarende regler gælder for stedfortrædere.

 

Anden stedfortræder på kandidatlisten for Enhedslisten er Gert Wahl som derfor skal indtræde på Mogens Leo Hansens plads i Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Gert Wahl opfylder betingelserne for at indtræde som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen.

 

Stedfortræder i Økonomiudvalget og stående udvalg

Mogens Leo Hansen er valgt som medlem af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Efter styrelseslovens regler kan den lille valggruppe bestående af grupperne F og Ø samt liste H, som har udpeget Mogens Leo Hansen til Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, besætte de ledige pladser.

 

Mogens Leo Hansen har meddelt administrationen, at hans afløser overtager alle hans poster så længe orloven varer, hvilket medfører, at Gert Wahl indtræder i Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

Udpegning til øvrige hverv

I forhold til Mogens Leo Hansens øvrige hverv, som han er udpeget til af Kommunalbestyrelsen, tilkommer det den lille valggruppe at tage stilling til, hvem der skal besætte disse ledige poster, så længe orloven varer, da der oprindeligt er sket udpegning til disse ved forholdstalsvalg i det konstituerende møde.

 

Der er tale om følgende hverv:

 

 • Medlem af Integrationsrådet
 • Medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris
 • Medlem af Bevillingsnævnet

 

Der skal udpeges nyt bestyrelsesmedlem til Integrationsrådet. Mogens Leo Hansens suppleant er under Kristina Youngs orlov til og med 30. november 2018 Karoline KlockTjervåg Cleemann, derefter atter Kristina Young. Såfremt Mogens Leo Hansens suppleanter i dette hverv før og efter 30. november 2018 udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i orlovsperioden, så skal der i stedet udpeges en ny suppleant.

 

Der skal udpeges nyt medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris. På det konstituerende møde 5. december 2017 blev der ikke udpeget suppleant til udvalget. Da Mogens Leo Hansen har meddelt administrationen, at hans afløser overtager alle hans poster så længe orloven varer, indtræder Gert Wahl i Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris.

 

Der skal udpeges nyt medlem af Bevillingsnævnet. Det bemærkes, at det i Hvidovre Kommune er fast praksis, at de kommunalt udpegede medlemmer af Bevillingsnævnet udgøres af medlemmerne af Økonomiudvalget.

 

Fortsættelse af praksis indebærer, at Gert Wahl som led i sin indtræden af Økonomiudvalget også indtræder i Bevillingsnævnet så længe orloven varer, medmindre den lille valggruppe måtte meddele andet.

Politiske beslutninger og aftaler

Oprindeligt er udpegningerne af Mogens Leo Hansen sket efter forholdstalsvalg ved det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 5. december 2017 under punkt 3 (Økonomiudvalget), punkt 7 (Børne- og Uddannelsesudvalget), punkt 14 (Bevillingsnævnet), punkt 50 (Integrationsrådet) og punkt 54 (Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris).

Økonomiske konsekvenser

Center for Personale og Løn har oplyst, at Mogens Leo Hansens vederlag fortsætter uændret i orlovsperioden (dog højst i 9 måneder).

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017) § 15, stk. 2-4 og § 28, stk. 1-2 samt vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016) § 30, stk. 2.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Godkendelse - valg af model for håndtering af borgerdrevne forslag

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til procedure for håndtering af borgerforslag, som Hvidovre Kommunes borgere via hjemmesiden ønsker behandlet i kommunalbestyrelsen.

 

Der lægges i sagsfremstillingen op til godkendelse af en model og dertilhørende teknisk løsning med fokus på sikkerhed for, at de borgere, der stiller forslag og de, der stemmer med på disse forslag, er borgere i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen;

 • At borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag for kommunalbestyrelsen
 • At et borgerdrevent forslag skal have tilslutning fra 500 borgere for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen
 • At et borgerdrevent forslag bortfalder efter tolv måneder, hvis det ikke har fået tilslutning af 500 borgere
 • At godkende model med CPR.-opslag og NemID, som skitseret i sagsfremstillingen med dertilhørende teknisk løsning og økonomibevilling. Modellen giver en sikkerhed ifht. at borgere, der stiller forslag og støtter forslag, er bosat i Hvidovre Kommune. Modellen giver i øvrigt flere muligheder for anvendelse på eksempelvis institutioner ved lokale afstemninger mv.
 • At den godkendte model med tilhørende teknisk løsning implementeres med virkning fra den 1. december 2018
 • At den godkendte model evalueres efter 2 år
 • At et borgerdrevent forslag, der opnår stemmer til behandling i kommunalbestyrelsen, altid følges af et notat fra et fagcenter/fælles center, som forholder sig til om forslaget er lovligt og indenfor kommunens rammer mm.
 • At Hvidovre Kommune iværksætter en kampagne, når ordningen træder i kraft, med tiltag på hjemmeside, lokale og sociale medier med henblik på at motivere Hvidovre Kommunes borgere til at komme med borgerforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag for kommunalbestyrelsen.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at et borgerdrevent forslag skal have tilslutning fra 500 borgere for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at et borgerdrevent forslag bortfalder efter tolv måneder, hvis det ikke har fået tilslutning af 500 borgere.

 

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O, C, Ø

Imod: Gruppe V

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte model med CPR-nummer opslag og NemID, som skitseret i sagsfremstillingen med dertil hørende teknisk løsning og økonomibevilling. Modellen giver en sikkerhed i forhold til, at borgere der stiller forslag og støtter forslag, er bosat i Hvidovre Kommune. Modellen giver i øvrigt flere muligheder for anvendelsen på eksempelvis institutioner ved lokale afstemninger m.v.

 

Ad 5.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den valgte model med tilhørende teknisk løsning implementeres med virkning fra den 1. december 2018

 

Ad 6.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ordningen med borgerdrevne forslag evalueres efter 2 år.

 

Ad 7.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det borgerdrevent forslag, der opnår stemmer til behandling i kommunalbestyrelsen, altid følges af et notat fra et fagcenter / fælles center, som forholder sig til om forslaget, er lovligt og indenfor kommunens rammer m.m.

 

Ad 8.

For: Gruppe A, F, O, C, V, Ø

Undlader: Liste H

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune iværksætter en kampagne, når ordningen træder i kraft, med tiltag på hjemmeside, lokale og sociale medier med henblik på at motivere Hvidovre Kommunes borgere til at komme med borgerforslag.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

 

Indledning
På kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle fremlægge en konkret løsning for implementering af forslaget om, at borgere skal kunne fremsætte forslag om behandling af en sag i kommunalbestyrelse, når et givent forslag får støtte af 500 borgere.

 

Forslagets formelle grundlag
Den kommunale styrelseslov giver ikke borgere mulighed for at fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen. Et borgerdrevent forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af kommunalbestyrelsen. En hensigtsmæssig måde at håndtere dette på er, at borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag for kommunalbestyrelsen.

 

Håndtering af borgerdrevne forslag
I de kommuner, hvor adgangen til at fremsætte borgerdrevne forslag er indført, fungerer det på den måde, at forslagsstilleren fremsætter sit forslag på kommunens hjemmeside med adgang for andre borgere til at tilslutte sig forslaget. Opnår forslaget tilstrækkeligt mange stemmer, er borgmesteren forpligtet til at sikre, at forslaget kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden. Det er indstillet, at Hvidovre Kommune bruger samme model.

 

Kommunalbestyrelsen har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som f.eks. kan være videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetence på det pågældende område.

 

Kun forslag der vedrører kommunernes anliggender kan drøftes. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, med mindre der foreligger nye oplysninger.

 

Andre kommuner har fastsat en udløbsdato for et forslag, da der erfaringsmæssigt er begrænset aktivitet på forslag, som har en vis alder. Desuden er der eksempler på, at forslag er blevet uaktuelle, da de er håndteret på anden vis. Udløbstiden i tre kommuner, som har indført borgerdrevne forslag, er henholdsvis to, tre og tolv måneder.

 

Andre kommuner, herunder Esbjerg Kommune, arbejder med, at borgerforslag altid ved behandling i Kommunalbestyrelsen følges af et notat fra et fagligt område med henblik på kvalitetssikring af, om forslaget ligger inden for de lovlige rammer mm.

 

Erfaringer fra andre kommuner

Hvidovre Kommune har foretaget en rundspørge til syv danske kommuner, der er kendskab til arbejder med borgerdrevne forslag med henblik på at styrke anbefalingen af en model, der er passende for Hvidovre Kommune. KL er blevet kontaktet, men har ikke et samlet overblik. De vurderer dog, at kommunerne i stærk stigende grad arbejder med denne dagsorden og implementering af løsninger.

 

Borgere i Hillerød, Halsnæs, Middelfart, Rødovre, Roskilde, Ringsted og Albertslund kommuner har haft mulighed for at fremsætte borgerdrevne forslag i 8-10 måneder. Alle kommuner i vores rundspørge har valgt løsninger, hvor der ved stemmeafgivning ikke laves opslag i CPR-registret eller benyttes NemID. Alle kommuner laver stikprøvekontroller. Roskilde Kommune påtænker at videreføre løsning med NemID-identificering – ligesom flere andre kommuner er undervejs med denne mere model, der giver sikkerhed for, at borgerne, der stiller forslag og stemmer med på forslag, er borgere i den pågældende kommune.

 

-         I Hillerød Kommune skal 750 borgere støtte et forslag, hvis det skal gå videre til byrådet. De har i alt fået 21 forslag. Ingen forslag har fået det nødvendige antal stemmer. Dog har politikere taget to forslag op på eget initiativ, da de havde sympati for forslag.( I Hillerød Kommune bor ca. 51.000 indbyggere)

-         I Halsnæs Kommune skal 750 borgere støtte et forslag. De har i alt haft 4-5 forslag. Ingen forslag har fået det nødvendige antal stemmer. (I Halsnæs Kommune bor ca.32.000 indbyggere).

-         I Middelfart Kommune skal 850 borgere støtte et forslag. De har haft 11 forslag. Ingen forslag har fået det nødvendige antal stemmer. Når de har kontrolleret de borgere, som har støttet et forslag, har de ofte oplevet, at borgere ved en fejl har stemt på et forslag 2 gange. (I Middelfart Kommune bor ca. 38.000 indbyggere)

-         I Rødovre Kommune har de efter en evaluering af ordningen nedsat antallet af borgere, der skal støtte et forslag fra 1305 til 500. De har i alt fået 19 forslag. Ingen forslag har fået det nødvendige antal stemmer. (I Rødovre Kommune bor ca. 38.000 indbyggere) 

-         I Roskilde Kommune skal 1500 borgere støtte et forslag. De har modtaget 6 forslag. Ingen forslag har fået det nødvendige antal stemmer. (I Roskilde Kommune er der 88.000 indbyggere)

-         I Ringsted Kommune skal 300 borgere støtte et forslag. De har modtaget 42 forslag. 2 forslag har været til behandling i byrådet. (Der er ca. 23.000 indbyggere i Ringsted Kommune)

-         I Albertslund Kommune skal 672 borgere støtte et forslag. De har modtaget 5 forslag. 1 forslag har været til behandling i byrådet og blev godkendt. (Der er ca. 28.000 indbyggere i Albertslund Kommune).

 

På baggrund af rundspørgen kan det konkluderes at:

 

-         Kun i to ud af syv kommuner er blot i alt 3 forslag kommet videre til politisk behandling i byrådet/kommunalbestyrelsen med afsæt i de nødvendige stemmer. Få forslag bliver endvidere drøftet i byråd/kommunalbestyrelsen på eget initiativ fra politikere. Dette kalder på, at hvis man vil være ambitiøs med at få borgerforslag drøftet i byråd/kommunalbestyrelsen, så kan man evt. se nærmere på at reducere det antal borgerstemmer, som skal til for at støtte et forslag og eller på anden vis oplyse borgerne i kommunen om deres muligheder her.

-         Der bliver generelt skelet til, hvad et mandat i kommunerne koster som øverste grænse for antal borgere, der skal til for at drive et forslag frem til byråd/kommunalbestyrelse – ofte ser man en halvering af dette antal, hvilket vidner om, at en antalsstørrelse på 500 borgere i Hvidovre Kommune i udgangspunktet vil ligne flere andre kommuner her.

-         Alle kommuner i vores rundspørge arbejder med en tillidsbaseret model, hvor borgere i kommunen har adgang til at stille forslag på hjemmesiden med angivelse af personlige oplysninger, navn og adresse – men ingen NemID. Her bliver der foretaget stikprøvekontroller. Ved stikprøvekontroller opleves det dog indimellem, at samme borger stemmer samme forslag ind flere gange. Og flere af kommunerne nævner, at den dag de evt. bliver ’overvældet’ af borgerforslag, så kan det blive en tung administrativ ressource at udføre kontrollen med henblik på vished for om borgerne er bosiddende i kommunen.

 

Systemunderstøttelse af borgerdrevne forslag

I nedenstående er beskrevet en model, som administrationen vurderer vil være den bedste løsning for Hvidovre Kommune i det videre arbejde med borgerdrevne forslag.

Model med CPR-opslag og NemID

Når borgeren vil stille eller støtte et forslag, skal borgeren først identificere sig via et opslag i CPR-registret og registrering med NemID. Herefter indtastes titel og selve forslaget, som efterfølgende kan ses på hvidovre.dk. Valg af denne model bygger på sikkerhed.

 

Der købes en tredjepartsløsning, som i nogen grad inkorporeres på kommunens hjemmeside hvidovre.dk.

 

Se eksempel på modellen: https://vimeo.com/272344041

 

Esbjerg og Horsens Kommuner er tæt på at lancere denne type løsning.

 

Fordele ved modellen

Der er sikkerhed for, at det kun er Hvidovreborgere, der stiller og støtter forslag.

Denne model vil tillige kunne bruges af de kommunale virksomheder/institutioner, råd og kommunens foreninger ved generalforsamlinger, afdelingsmøder, høringer og lokale valg. Der vil i disse sammenhænge kun være udgifter, når der oprettes nye NemID-profiler. En borger kan benytte sin NemID-profil på tværs af afstemninger.

Løsningen er en tredieparts-løsning, som drives og udvikles af et firma, som har specialiseret sig i digitale afstemninger.

 

Kommunen undgår at bruge administrative ressourcer på manuelle stikprøvekontroller, som ville være nødvendigt ved anvendelse af en model uden NemID-identifikation.

 

Ulemper ved modellen

Det er lidt mere komplekst for borgere at stille og støtte et forslag end ved en model, hvor borgerne ikke skal angive NemID.Det tager lidt længere tid at stille og støtte et forslag med anvendelse af NemID.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. juni 2018, at administrationen skulle fremlægge en konkret løsning for implementering af forslaget om borgerdrevne forslag.

Økonomiske konsekvenser


Model med CPR.-opslag og NemID (tredjepartsløsning og integration til hvidovre.dk):

Anlæg og etablering: 83.000 kr.

Årlig drift: ca. 26.000 kr. Årlige driftsudgifter er delvist beroende på antal login med Nem-ID profil.

 

Såfremt denne model godkendes, gives der bevilling til anskaffelse og etablering på 83.000 kr. Og ligeledes afsættes der 26.000 kr. årligt til drift. Beløbene finansieres af kassen.

 

Det kan oplyses, at der ville være anlægsudgifter på samme niveau for et alternativt modelvalg uden CPR-opslag og NemID.

Retsgrundlag

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 2 (lbk. nr. 1031 06/07/2018), at kommunalbestyrelsen alene kan behandle spørgsmål om kommunens anliggender.

 

Det følger af § 3 i Forretningsorden for Hvidovre Kommunalbestyrelse, at kommunalbestyrelsen ikke kan behandle forslag, når der én gang er truffet beslutning, med mindre der foreligger nye oplysninger.

Høring

Der er ingen høringsforpligtigelse i denne sag.


6. Ansøgning om låneoptagelse og kommunegaranti - Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse og garantistillelse i forbindelse med renovering af Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 48,1 mio. kr.
 2. at meddele 100 % garanti for realkreditlånet.
 3. at godkende huslejestigningen på 7,6 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1 – 3. Kommunalbestyrelsen godkendte optagelse af realkreditlån på 48, 1 mio. kr. – Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus, at meddele 100 % garanti for realkreditlånet samt godkende en huslejestigning på 7,6 %.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommunens kommunalbestyrelse godkendte den 31. januar 2017 optagelse af realkreditlån i Avedøre Boligselskab, afdeling Store Hus, til finansiering af renovering af afdelingen. Samtidigt besluttede kommunalbestyrelsen at stille garanti for realkreditlånet og godkendte den afledte huslejeforhøjelse.

 

Det har efterfølgende vist sig, at renoveringen ikke kan gennemføres ud fra de økonomiske forudsætninger der oprindeligt var lagt til grund. Avedøre Boligselskab v/ KAB har i revideret ansøgning af 2. juli 2018 oplyst følgende:

 

”Efter udbud og licitation viste det sig desværre, at de tilbudte priser var for høje i forhold til det godkendte budget, selv efter forhandlingsrunder.

Rådgivers vurdering af de høje priser skyldes dels boligafdelingens kompleksitet, svære logistiske forhold grundet afdelingens udformning samt en højkonjunktur, som gør, at det er dyrere at få udført byggearbejder på nuværende tidspunkt. Dette betød, at projektet måtte nytænkes i forhold til bygningsarbejderne, som var en stor post i tilbudslisterne, for at få disse priser ned. Dette kunne gøres ved, at man ikke behøvede at fjerne hele installationsvæggen og gulvet. Det reducerede forslag blev taget op på et følgegruppemøde, hvor det blev besluttet at sætte det til afstemning igen i afdelingen.

Der blev derfor afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 12. december 2017, hvor beboerne vedtog det reducerede projekt, men til samme budget, finansiering og huslejekonsekvens, som tidligere blev godkendt med det oprindelige projekt.”

 

Ny licitation blev afholdt, som resulterede i, at entreprisesummen blev højere end den oprindeligt godkendte. Derfor blev der afholdt afdelingsmøde den 22. maj 2018 og møde i organisationsbestyrelsen den 29. maj 2018, hvor det reviderede projekt blev godkendt.

I ansøgningen er der redegjort for det reducerede projekt på følgende måde:

 

”Nedenfor er det oprindelige projekt beskrevet i punktform inkl. de ændringer, der er til det nye projekt.

Arbejderne indeholder følgende:

 • Nye faldstammer og afløbsrør i skakte, kældre, vaskerier og fællesrum

Ingen ændring.

 • Udskiftning af indstøbte afløbsrør for gulvafløb i badeværelsesgulve

Ændres til strømpeforing af eksisterende afløbsrør og gulvafløb.

 • Udskiftning af afløbsrør for køkkenvaske i boliger

Ingen ændring.

 • Udskiftning af samtlige rør for koldt og varmt brugsvand fra varmecentral til tappested i hele afdelingen

Ingen ændring.

 • Ny cirkulationsledning for brugsvand

Ingen ændring.

 • Nye WC’er og håndvaske på toiletter og badeværelser i hele afdelingen

Ingen ændring.

 • Nye vandbesparende armaturer og blandingsbatterier for brugsvand på toiletter og badeværelser (ikke køkkener) i hele afdelingen.

Ingen ændring.

 • Udskiftning af eksisterende trykforøgeranlæg for brugsvand

Ingen ændring.

 • Eksisterende fire varmtvandsbeholdere nedlægges og udskiftes til fire nye.

Ingen ændring.

 • Ny badeværelsesvæg ind mod skakte samt nye gulvoverflader

Ændres til, at de eksisterende vægge og gulvoverflader bibeholdes som eksisterende.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte det nu reviderede projekt den 31. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessum
Den samlede anskaffelsessummen er steget fra 50,8 mio. kr. til 65,2 mio. kr. Projektets økonomi kan angives således, hvor det reviderede projekt er sammenstillet med det oprindelige:

 

 

Oprindeligt projekt

Revideret projekt

Anskaffelsessum

50.810.278 kr.

65.246.279 kr.

Finansiering:

 

 

Henlæggelser/driftsbesparelser

17.125.000 kr.

17.125.000 kr.

Realkreditlån

33.685.278 kr.

48.121.279 kr.

 

Kommunal garantistillelse
Optagelse af realkreditlån på 48,1 mio. kr. forudsætter 100 % kommunal garanti. I medfør af almenboligloven kræves garanti for lån, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

Huslejestigning
Ovenstående finansiering betyder, at huslejen stiger fra 920 kr./m2/årligt til 990 kr./m2/årligt, svarende til en relativ stigning på 7,60 %.

 

Dette er en mindre stigning i forhold til det projekt kommunalbestyrelsen godkendte 31. januar 2017, hvor huslejestigningen var 7,1 %.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse almenboliglovens § 29 (lbk. 1116 02/10/2017).

Godkendelse garantistillelse almenboliglovens § 127 (lbk. 1116 02/10/2017) og styrelseslovens § 41 (lbk. 2 04/01/2018).

Bilag

 1. Bilag 3 - Referat OB møde Avedøre Boligselskab.pdf (pdf)
 2. Bilag 2 - Underskrevet referat ekstraordinært Afd.møde, Store Hus 22. ma....pdf (pdf)
 3. Bilag 1 - 20180522 Store Hus information til ekstraordinært afdelingsmød....pdf (pdf)
 4. Store Hus Revideret ansøgning om projekt og låneoptagelse med garanti.pdf (pdf)
 5. Bilag 4 - 20180702_Store Hus - Anlægsbudget.pdf (pdf)

7. Igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for Immerkær 42

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Teleforeningen anmoder om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør bolig-, erhvervs- og fritidsformål på Immerkær 42. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planarbejdet skal igangsættes.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at indstillingspunkt nr. 2 i den oprindelige indstilling udgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Ad 1.

 

For: Gruppe A,F,O,C og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 1. supplerende indstilling

 

For: Gruppe A,F,O,C og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen på Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

Supplerende sagsfremstilling

Ansøger har fremsendt en ændret ansøgning vedlagt som bilag ”Brev af 17. august 2018 fra Forhandlingspartner ApS”. Af dette fremgår det, at man ønsker at få overført ejendommen på Immerkær 42, matr.nr. 99b Hvidovre By, Hvidovre, fra kommuneplanens rammeområde 1E2 til 1A5. Efterfølgende skal der udarbejdes ny lokalplanlægning for ejendommen, så der bliver mulighed for at opføre boliger på ejendommen.

 

Ved at indlemme ejendommen i det tilstødende område 1A5 vil den planlagte anvendelse ændres fra erhvervsområde til blandet byområde. Desuden vil planlægningsmulighederne for at opføre mere byggeri på ejendommen blive større, idet bebyggelsesprocenten vil øges fra 65 til 145, etageantallet vil øges fra 2 til 5, og bygningshøjden vil øges fra 8,5 m til 18 m.

 

Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at tilpasse disse byggemuligheder til det man finder ønskeligt og formålstjenligt i forbindelse med den efterfølgende, konkrete kommune- og lokalplanlægning.

 

Der skal i første omgang alene tages stilling til, om man vil gennemføre en forudgående høring om ændring af den planlagte anvendelse i Kommuneplan 2016 fra erhvervsområde til blandet byområde. I givet fald vil Kommunalbestyrelsen få forelagt et udkast til debatoplæg til godkendelse inden gennemførelsen af den forudgående høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen på Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde
 2. at godkende, at udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42 afventer et nyt fælles projekt for boligbebyggelse på Svend Aagesens Alle 10B-D og Immerkær 42.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Ad 1. og 2.  Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

I brev af 11. november 2017 vedlagt som bilag ”Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017” anmoder Teleforeningen om, at Hvidovre Kommune udarbejder ny lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommen Immerkær 42.

 

Ejendommen ligger for enden af en blind vej (Immerkær), og der er i dag på grunden opført en 2-etagers bygning mod vest, som bruges til kontor og fælles aktiviteter. Mod øst står et ca. 4.000 m2 stort græsareal ubenyttet hen. Mod nord afgrænses ejendommen af jernbanen mellem Hvidovre og Rødovre Station. Den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen er 23.

 

Gældende plangrundlag

Immerkær 42 er i Kommuneplan 2016 udlagt til erhvervsområde. Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1E2, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Lettere industri, engros- og lagervirksomhed, kontor- og serviceerhverv

Max. bebyggelsesprocent: 65

Max. antal etager: 2

Max. bygningshøjde: 8,5

Bemærkninger: Stationsnært kerneområde. Mindste grundstørrelse på 1000 m2. Max. bebyggelsesgrad 0,35

 

Ejendommen er endvidere omfattet af Byplanvedtægt H16 fra 1971, der udlægger området til værkstedsbebyggelse.

 

Øst for Immerkær 42 ligger Svend Aagesens Allé 10B-D, hvor der i 2017 blev udarbejdet Forslag til Lokalplan 136 for boliger i 2-6 etager. Lokalplanforslaget blev dog forkastet på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. september 2017, og det blev foreslået, at bygherre/ejer (FA09) kommer med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser. Teleforeningen har efterfølgende været i dialog med FA09 om køb af det ubebyggede areal på Immerkær 42.

 

Teleforeningens anmodning

Teleforeningen anmoder om, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 2016, så matr.nr. 99b Hvidovre by, overføres til rammeområde 1A5, og ejendommen således fremadrettet kan benyttes til både bolig og erhverv. Desuden ønskes ny lokalplan for ejendommen, der ophæver den eksisterende Byplanvedtægt H16.

 

Det nye plangrundlag skal give mulighed for, at den ubenyttede græsplæne kan benyttes til nybyggeri af boliger. Ydermere ønsker Teleforeningen med en ny lokalplan at få mulighed for at tilbyde sine medlemmer og offentligheden at dyrke fritidsaktiviteter i bygningen. Hvis der på sigt ikke er medlemmer nok i Teleforeningen, ønsker foreningen et plangrundlag, der muliggør en anden anvendelse eller eventuelt at sælge ejendommen til anden side, hvor køber har flere anvendelsesmuligheder end i dag.

 

Byplanmæssig vurdering

Immerkær 42 ligger inden for de såkaldte stationsnære kerneområder, hvilket betyder, at det ligger mindre end 600 meter fra en station. De stationsnære kerneområder er primært til funktioner med meget persontrafik, for eksempel større kontorprægede virksomheder med mange ansatte, større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri. Der skal i disse fortætningsområder ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen.

 

Teleforeningens ønske om ændret anvendelse fra erhverv til blandet by og bebyggelse i en større tæthed er helt i overensstemmelse med kommuneplanens tanker om fortætning i de stationsnære områder.

 

Dog kan der være udfordringer ved at placere boligbebyggelse på den pågældende ejendom, herunder støj fra jernbanen og indbliksgener for boligerne beliggende mod syd. Der vil i en ny lokalplan skulle redegøres for, at ny bebyggelse udformes på en måde, hvor støjen ikke overstiger de vejledende støjgrænser. Et etagebyggeri vil kunne skærme det eksisterende parcelhuskvarter mod syd for støj fra jernbanen. I forbindelse med lokalplanlægningen bør også genen ved indbliksgener vurderes.

 

Administrationen anbefaler at imødekomme ansøgers ønske om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Immerkær 42. Dog vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at udarbejde en ny lokalplan, der omfatter både Immerkær 42 og Svend Aagesens Alle 10B-D. Lokalplanlægningen bør således afvente, at bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.

 

Udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, hvor den planlagte anvendelse af området ændres, forudsætter, at der forinden er gennemført en forudgående høring efter planlovens § 23 c. Det anbefales, at den forudgående høring igangsættes på det foreliggende grundlag. Høringen kommer udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse. De bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent, bliver fastlagt efterfølgende i selve kommuneplantillægget og lokalplanen, når bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for boligbebyggelse på ejendommene.

Retsgrundlag

Planloven nr. 50 af 19. januar 2018, kapitel 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Anmodning til Hvidovre Kommune, dateret 11. november 2017 (pdf)
 2. Oversigtskort rammeområde 1E2 og 1A5 (pdf)
 3. Brev af 17. august 2018 fra Forhandlingspartner ApS (pdf)

8. Beslutning om at forlænge Erhvervspolitik 2015-2018 med et år

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert 4. år en erhvervspolitik for den kommende periode. Den gældende erhvervspolitik 2015-2018 vil derfor almindeligvis skulle afløses af en ny politik, gældende for 2019-2022.

På grund af folketingets arbejde med en ny erhvervsfremmelov, kender vi ikke kommunens råderum på området og på den baggrund indstilles at den gældende erhvervspolitik forlænges med et år og at en ny politik udarbejdes i 2019 gældende for 2020-2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at godkende at Erhvervspolitik 2015-2018 forlænges til at gælde 2019 med.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

For: Gruppe A,F, O,C og Liste H.

Imod: Gruppe V med henvisning til, at implementeringen af ny erhvervspolitik skal ske tidligerei 2019.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

For: Gruppe A, F, O, C, Liste H, Gruppe Ø

Imod: Gruppe V med henvisning til, at implementeringen af ny erhvervspolitik skal ske tidligere i 2019.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Erhvervspolitik 2015 – 2018 forlænges til at gælde 2019 med.

Sagsfremstilling

Regeringen har 2. juli 2018 sendt en lovforslagspakke i høring heriblandt forslag til ny Lov om Erhvervsfremme. Lovforslaget indeholder store ændringer på erhvervsfremmeområdet. Regionerne skrives helt ud af erhvervsfremmearbejdet og kommunerne får en ændret rolle med etablering af 7 erhvervshuse og en fortsættelse af den lokale erhvervsfremme i et ikke kendt omfang. Det er ændringer som vi ikke kender betydningen af for Hvidovre Kommunes fremtidige erhvervsservice og erhvervsfremmeinitiativer.

 

Lovforslaget er i høring frem til 13. august 2018 og loven forventes vedtaget således at en del af de foreslåede initiativer vil få virkning fra 1. januar 2019.

 

Skæringsfladerne mellem erhvervshuse og enkeltkommuner er endnu ikke entydige, så vi afventer en vejledning til loven inden arbejdet med en ny erhvervspolitik, sættes endelig i gang. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at vente med at udarbejde en ny politik til 2019 så vi kan udforme en politik i tråd med lovens intentioner.

 

Erhvervspolitik 2019

Fokusområderne i erhvervspolitikken 2019 vil være på at tilrettelægge indsatsen efter den nye lovgivning, og på at fortsætte erhvervspolitikkens indsatsområder herunder på at styrke iværksætterindsatsen og på fortsat dialog om bedre erhvervsservice.

Bilag

 1. Erhvervspolitikken - erhvervspolitik_v6.pdf (pdf)

9. Proces for valg af kunster til udsmykning af Kulturgården Risbjerggård

Beslutningstema

Som led i opførelsen af den nye Kulturgård indtænkes et kunstspor i byggeprogrammet. Kunsten skal berige, skabe atmosfære og være en oplevelse for de, der færdes i og omkring den kommende Kulturgård Risbjerggård.

Kommunalbestyrelsen bedes vælge den skitserede proces A eller B mhp. at udvælge et kunstspor og en kunstner.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende enten beslutningsproces A eller B for valg af en kunstner og et kunstspor på Kulturgården. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Økonomiudvalget anbefalede beslutningsproces A godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte beslutningsproces A med to møder i Bymidteudvalget for valg af en kunstner og et kunstspor på Kulturgården.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Statens Kunstfond, Statens Kunstfonds Legatudvalg, formanden for Hvidovre Billedkunstråd samt repræsentanter fra administrationen er nedsat mhp. at udpege 3- 5 kunstnere og et kunstspor til at berige Kulturgården. Med kunstspor menes det område på Kulturgården, hvor kunsten skal placeres, fx indgangspartiet eller et tema for kunsten, fx lyd eller belysning.

 

De udvalgte kunstnere får til opgave at udarbejde et skitseforslag, som fremlægges til bedømmelse af Bymidteudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det vil være muligt for kunstneren at arbejde med et andet kunstspor end arbejdsgruppen har udvalgt.  Ønsker kunstneren dette, skal valget motiveres ved afleveringen af skitseforslaget.

 

Beslutningsproces 
Der foreslås to beslutningsprocesser - A og B.


I proces A berammes to møder for Bymidteudvalget; ét hvor udvalget præsenteres for tre skitseforslag samt et efterfølgende møde, hvor der udpeges et værk, der indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

I proces B berammes kun ét møde for Bymidteudvalget til både præsentation og udvælgelse af skitseforslag, der indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationen anbefaler proces A under hensyntagen til, at beslutningen om udvælgelse af kunst til Risbjerggård bør træffes efter grundig overvejelse.

 

Tidsplan for proces A:

Oktober 2018

Møde i arbejdsgruppen med henblik på udvælgelse af kunstnere og kunstspor. 5 kunstnere udvælges til at udarbejde et idéoplæg.

November 2018

Idéoplæg præsenteres for arbejdsgruppen. 3 kunstnere udvælges til at udvikle skitseforslag.

December – februar 2019

Kunstnerne udvikler skitseforslag.

Marts 2019

Kunstnere præsenterer skitseforslag for Bymidteudvalget på møde med udvalget. Intro til kunstnernes arbejde fremsendes forud for mødet.

Marts 2019

Bymidteudvalget mødes fx forud for økonomiudvalgsmødet og foretager endelig indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

April 2019

Kunstner og kunstspor godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

 

Tidsplan for proces B:

Oktober 2018

Møde i arbejdsgruppen mhp. udvælgelse af kunstnere og kunstspor. 5 kunstnere udvælges til at udarbejde et ídéoplæg.

November 2018

Idéoplæg præsenteres for arbejdsgruppen. 3 kunstnere udvælges til at udvikle skitseforslag.

December – februar 2019

Kunstnerne udvikler skitseforslag.

Marts 2019

Kunstnere præsenterer skitseforslag for Bymidteudvalget. Udvalget vælger et værk/kunstner som indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.  Intro til kunstnernes arbejde fremsendes forud for mødet.

April 2019

Kunstner og kunstspor godkendes af Kommunalbestyrelsen.


 

Honorarudgifterne omfatter 5-6 idéoplæg a 10.000 kr. og 3 skitseforslag a 50.000 kr. svarende til 210.000 kr. til valg af kunstner og kunstspor. Honoraret til vinderprojektet modregnes i det samlede honorar.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2018:
Bevilling og rådighedsbeløb på indtægt på 700.000 kr. til

projekt 0240 Bymidten, til kunstnerisk udsmykning af Kulturgården Risbjerggård.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til honorar dækkes af de afsatte midler til kunstnerisk udsmykning af Kulturgården.

Det er til kunstsporet i byggeprogrammet til opførelsen af det nye Kulturcenter Risbjerggård øremærket 1,4 mio. kr. ud af den samlede anlægssum på 75 mio. kr. Heraf er 0,7 mio. kr. bevilliget fra Statens Kunstfond med krav om 50% medfinansiering.

Hele anlægssummen afsat i investeringsoversigten for 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter, udgør 75 mio. kr.:

 

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Anlægssum i mio. kr.

1

5

21

22

26

75

 

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsens beslutning om valg af kunstner til udsmykning af Kulturcenter Risbjerggård er hjemlet i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter en kommune lovligt kan anvende midler til udsmykning af kommunens ejendomme.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Beslutning vedrørende bygningsvedligehold af selvejende institution byggelegepladsen Regnbuen

Beslutningstema

Den selvejende institution Byggelegepladsen Regnbuen har i dag hestehold og benytter halvdelen af en bygning, som de har lejet af KAB, som hestestald.

Denne bygning er – sammen med ekstra foldarealer og en mindre skovtykning - over tid blevet en integreret del af den selvejende institutions samlede lejemål.

Bygningen har dog et efterslæb på vedligeholdelsen af den halvdel, som Regnbuen benytter til stald, og der er samtidig et udtrykt ønske fra den selvejende institution om udvidelse af stalden til at omfatte hele bygningen.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund beslutte, i hvilket omfang bygningen skal genoprettes, og om stalden eventuelt skal udvides.

Finansieringen af vedligeholdet kan ske ved prioritering på investeringsoversigten for budget 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvilken af nedenstående to modeller renoveringen skal foretages efter:

Model 1: Der gennemføres en genopretning af Regnbuens del af bygningen samt en ny indretning af den øvrige bygning til stald med tilhørende depotrum m.m. til i alt 3 mio. kr.

eller

Model 2: Der sker alene den genopretning, som Regnbuen er forpligtet til i henhold til aftalen med KAB. Udgiften hertil anslås til ca. 0,5 – 1 mio. kr.

 1. at forslag vil indgå i budgetlægningen for 2019-22.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Ad 1) Et flertal i udvalget bestående af grupperne A, F, C og Ø besluttede at anbefalemodel 1. Gruppe O afventer stillingtagen.

 

Ad 2) Et flertal i udvalget bestående af grupperne A, F, C og Ø besluttede at anbefale, at forslaget om model 1 indgår i budgetlægningen for 2019-22. Gruppe O afventer stillingtagen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1.

For: Gruppe A,F,C, Liste H og Gruppe V.

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A,F,C, Liste H og Gruppe V.

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gennemføres en genopretning af Regnbuens del af bygningen samt en ny indretning af den øvrige bygning til stald med tilhørende depotrum m.m. til i alt 3 mio. kr.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget om genopretning af Regnbuens del af bygningen samt en ny indretning af den øvrige bygning til stald med tilhørende depotrum m.m. til i alt 3 mio. kr. indgår i budgetlægningen for 2019 – 2022.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Behov for vedligeholdelse

Regnbuen har rådighed over halvdelen af en bygning, der tilhører KAB. Denne ene halvdel benytter Regnbuen som hestestald, mens KAB råder over den anden halvdel. Staldens placering fremgår af bilaget ”Kort over Byggelegepladsen Regnbuen”.

Staldbygningen er blevet en integreret del af den selvejende institutions samlede lejemål, som oprindeligt bestod af et areal på ca. 6.300 kvm af matr. 13as med tilhørende bygninger. Udearealerne er i årenes løb blevet udvidet med foldarealer og en mindre skovtykning efter aftale mellem boligselskabet og den selvejende institution. Udearealerne udgør i dag tilsammen ca. 10.000 kvm.

Bygningen har dog et vedligeholdelsesefterslæb på den halvdel, som Regnbuen benytter til stald. Det betyder bl.a., at stalden i dag fremstår nedslidt og bærer præg af mulig skimmelsvamp.

I efteråret 2017 anmodede bestyrelsen på Regnbuen Kommunalbestyrelsen om at få staldbygningen renoveret. Derudover modtog Hvidovre Kommune i december 2017 en henvendelse fra KAB med krav om, at bygningen skulle bringes op til den forventede vedligeholdsstandard. Af henvendelsen fremgik det, at hvis ikke der skete en vedligeholdelse, ville boligselskabet igangsætte renovering på lejers (Regnbuens) regning.

Omfanget af renoveringen er afgørende for, om der stadig kan være hestehold i Regnbuen.

KAB er villig til at lade Regnbuen overtage hele bygningen, mod at institutionen fremadrettet står for den samlede vedligeholdelse.

Omfang af renovering

Der er to modeller for omfanget af renovering. Den første sikrer mulighed for fortsat hestehold, mens den anden model alene omhandler renovering på baggrund af krav stillet af KAB.

 • Model 1: Der gennemføres en genopretning af Regnbuens del af bygningen samt en ny indretning af den øvrige bygning til stald med tilhørende depotrum m.m. Udgiften hertil anslås til ca. 3 mio. kr.

Ved valg af model 1 bemyndiges administrationen samtidig til at forhandle med boligselskabet og den selvejende institution om den fremtidige anvendelse af staldbygningen med tilhørende folde for at opnå enighed om detaljerne i genopretning og ny indretning inden for den afsatte ramme. Herunder gives administrationen mandat til at sikre kommunens investering via gældsbrev samt detaljerede allonger til lejekontrakt og driftsoverenskomst.

 • Model 2: Der sker alene den genopretning, som Regnbuen er forpligtet til i henhold til aftalen med KAB. Dette skønnes at koste 0,5 – 1 mio. kr. Dette betyder, at stalden ikke længere lever op til lov- og miljøkrav for hestehold. Bygningen vil således alene leve op til den forventede vedligeholdelsesstandard.

Ved valg af model 2 bemyndiges administrationen samtidig til at afklare omfanget af genopretning med boligselskabet og den selvejende institution inden for den afsatte ramme. Herunder gives administrationen mandat til at sikre kommunens investering via gældsbrev samt allonger til eksisterende driftsoverenskomst og lejekontrakt.

Model 2 udelukker ikke, at den selvejende institution Regnbuen ved egen finansiering vil kunne istandsætte bygningen yderligere, således at den lever op til lov- og miljøkrav for hestehold. Administrationen er ikke bekendt med, hvorvidt det er muligt for den selvejende institution inden for eget budget og evt. fundraising at finansiere yderligere istandsættelse af bygningen.

Udover bygningsmæssig genopretning efter model 1 eller 2, så vil fortsat hestehold på Regnbuen kræve, at der skabes aftalemæssig klarhed over fortsat anvendelse og eventuel udvidelse af de hestefolde, som Regnbuen tidligere har fået lov at etablere på arealet.

Regnbuens pædagogiske arbejde i relation til hestehold

Regnbuen adskiller sig væsentligt fra kommunens øvrige klubtilbud, idet den har en klar pædagogisk profil bygget op omkring udeliv og dyrehold. Klubben har bl.a. kaniner, høns, geder og heste, som børnene selv er ansvarlige for at passe.

Regnbuen har i dag fire heste. Det gør det muligt at ”gå til ridning” for alle børn og unge. Det er særligt vigtigt i områder, hvor fx familiers økonomiske vilkår kan hindre dette.

På grund af et stærkt stigende medlemstal ønsker Regnbuen på sigt at indkøbe en ekstra hest for at kunne imødekomme ønsker fra medlemmerne. Dette, samt ændrede krav til indretning af stalde, kræver dog, at Regnbuen kan råde over en større del af stalden.

Hestehold som et pædagogisk værktøj

Hestehold er et vigtigt pædagogisk værktøj i forhold til en stor del af de børn, der bruger Regnbuen. Det at arbejde med heste er med til at:

 • give børn ansvar og forpligtende fællesskaber
 • lære børnene noget om at omgås og håndtere store dyr, om dyrevelfærd, anatomi, pasning og pleje
 • udvikle tillid, selvtillid og ansvar
 • udvikle og styrke medlemmernes motorik og fysik

Endvidere er hesteholdet:

 • en væsentlig del af Regnbuens ansigt udadtil og en del af institutionens DNA - også selv om ikke alle børnene er glade for heste
 • et rekreativt indslag - ikke mindst for de børn, der ellers har en presset hverdag
 • til glæde for andre end blot Regnbuens medlemmer, idet det i høj grad benyttes af vuggestuer, børnehaver, dagplejen, boligselskabet, Aktiv Sommer, gæster fra andre klubber m.fl.
 • en væsentlig del af institutionens samarbejde med "Huset" (specialgruppe) på Avedøre skole. Således har de ældste børn fra "Huset" en del af deres undervisning på Regnbuen, bl.a. med pasning og pleje og ridning. Dette er bl.a. med til at styrke børnenes motorik.

Antal medlemmer i Regnbuen

Pr. maj 2018 er der 193 børn indskrevet i Regnbuen. Institutionen har fordoblet sit medlemstal de sidste 10 år, og alene på de sidste fire år er medlemstallet steget med 29%.

Hestene har stor betydning for de ca. 30 børn, der fast tager sig af dem. Hestene har dog også stor betydning for mange af Regnbuens øvrige medlemmer, idet alle har mulighed for at hilse på dem, klappe dem eller på anden måde omgås dem i hverdagen.

Øvrige ridetilbud i Hvidovre

I Hvidovre findes enkelte andre ridetilbud mod betaling, herunder det kommunale tilbud ”Hvidovre-Avedøre Rideklub”, hvorfra der drives rideskole.

Politiske beslutninger og aftaler

Byggelegepladsen Regnbuen blev totalrenoveret i 2012-14 efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2012, punkt 22. Når man dengang ikke valgte at renovere stalden, var det dels med udgangspunkt i den samlede pris, og dels fordi der var en række uafklarede spørgsmål omkring ejerforhold, miljømæssige forhold samt projektets samlede økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Vælges Model 1, anslår Center for Skole og Uddannelse, at en renovering af hele bygningen, så den lever op til krav om hestehold inkl. oprettelse af eksisterende vedligeholdelsesefterslæb, vil koste ca. 3,0 mio. kr.

Heri indgår en estimeret udgift på mellem 75.000 og 100.000 kr. til at få en byggesagkyndig med ekspertise inden for hestehold til at gennemgå bygningen.

Vælges Model 2, anslår Center for Skole og Uddannelse, at en genopretning uden nyindretning vil koste 0,5 - 1,0 mio. kr.

I Direktionens oplæg til Budget 2019 er der forslag om afsættelse af 3 mio. kr. til hestestald på Regnbuen. Forslaget vil derfor indgå i budgetlægningen for 2019-22.

Retsgrundlag

Den selvejende institution Byggelegepladsen Regnbuen er et klubtilbud som drives efter dagtilbudslovens § 65 (lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016 med senere ændringer).

Klubtilbuddet drives af den selvejende institution inden for rammerne af den selvejende institutions lejemål i Avedøre Boligselskab samt efter driftsoverenskomst med kommunen.

De juridiske forhold i denne sag er nærmere afklaret af administrationen og fremgår af bilaget ”Afklaring af juridiske forhold”.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, men administrationen har forud for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget inddraget såvel Regnbuens bestyrelse og ledelse som boligafdelingen og KAB. Der er herunder også foretaget en besigtigelse af lokaliteterne, hvor behovet for genopretning og mulighederne for en eventuel udvidelse af stalden er blevet drøftet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vedtages Model 1, vil bygningen leve op til arbejdsmiljølovens krav til arbejde i en hestestald, når renoveringen er gennemført.

Miljømæssige konsekvenser

Vedtages Model 1, vil bygningen leve op til de gældende miljøkrav for husdyrhold, når renoveringen er gennemført.

Bilag

 1. Kort over Byggelegepladsen Regnbuen (pdf)
 2. Afklaring af juridiske forhold (pdf)

11. Dagplejen - evaluering af hidtidig struktur og godkendelse af udbygning gennem etablering af faste aftageinstitutioner

Beslutningstema

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om evalueringen af den dagplejestruktur, som blev besluttet i 2014 og blandt andet indebar, at der indførtes en fast gæstedagplejeordning.

Center for børn og Familier ønsker at udbygge denne struktur gennem etablering af faste aftageinstitutioner for børn i dagplejen.

 

Sagen beskriver således også en model for, hvordan et sammenhængende 0-6 årsforløb til børn i dagpleje kan implementeres i Hvidovre Kommune med henblik på, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om implementering af modellen

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om evaluering af dagplejestrukturen til efterretning
 2. at godkende fortsættelsen af den nuværende dagplejestruktur med en udbygning gennem etablering af faste aftageinstitutioner for børn i dagplejen
 3. at tilbuddet om et samlet 0-6 årsforløb med faste aftageinstitutioner skal være implementeret pr. 1. januar 2019

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2018

Ad 1) Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2) Anbefales godkendt.

 

Ad 3) Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. – 3.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om evaluering af dagplejestrukturen til efterretning.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte fortsættelsen af den nuværende dagplejestruktur med en udbygning gennem etablering af faste aftageinstitutioner for børn i dagplejen.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tilbuddet om et samlet 0 – 6 års forløb med faste aftageinstitutioner skal være implementeret pr. 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 11. marts 2014, at Dagplejen skulle overgå til 4-børnskontrakter, og at der skulle undersøges muligheder for pasning af 5. barn samt gæstedagplejere i stedet for institutionstilknytning.

 

I forlængelse heraf udarbejdede Børne og Velfærdsforvaltningen en model for implementering af dagplejestrukturen, og Administrationen har nu lavet en evaluering af dagplejestrukturen, som den har fungeret siden 2014 (se bilag 1). Evalueringen har fokus på forældreperspektivet og inddrager derfor Forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2018.

 

Yderligere har Børne- og Undervisningsudvalget og senere Børne- og Uddannelsesudvalget drøftet muligheder for at forbedre dagplejeforældrenes sikkerhed for, at barnet fra 3 årsalderen kan få plads i en bestemt institution. Børne- og Uddannelsesudvalget har i forlængelse heraf bedt om en beslutningssag om en model med faste aftageinstitutioner for børn i dagplejen.

I det følgende beskrives herfor først de væsentligste dele af evalueringen af dagplejestrukturen og dernæst modellen for etablering af faste aftageinstitutioner.

Evaluering af dagplejestrukturen

Med den nye struktur overgik dagplejerne til 4-børnskontrakter og gæstedagplejen skulle nu primært varetages af gæstedagplejere.

 

Nedenstående er en oversigt over strukturen i dagplejen, som den ser ud i 2018:

Faste dagplejere:

 • 36 dagplejere med 4. børns kontrakter til pasning af 144 børn
 • Dagplejerne er inddelt i 7 hold af 4-6 dagplejere med tilsammen 16-24 børn
 • En tilsynsførende pædagog er tilknyttet hvert hold
 • En fast dagplejer kan i perioder have gæstebørn på 5. plads, hvilket der kompenseres økonomisk for.

 

Gæstedagplejere:

 • 5 gæstedagplejere passer op til 5 børn fra 1-2 dagplejehold i eget hjem
 • I perioder, hvor en gæstedagplejer ikke har børn, skal han/hun være ressourceperson på udflugter, i legestuerne, til praktiske opgaver mv.
 • Gæstedagplejerne dækker geografisk hele Hvidovre Kommune.

 

Dagplejepædagoger:

 • 4 dagplejepædagoger (112 pædagogtimer/uge) fører tilsyn og varetager den daglige kontakt med dagplejerne og de 5 gæstedagplejere
 • Dagplejepædagogerne varetager pt. desuden den daglige pædagogiske planlægning 

 

Ledelse:

 • Dagplejens leder (leder også Vejlederteamet og Sommerfuglen) har ansvar for dagplejens pædagogiske kvalitet og udvikling, personaleledelse, MED-udvalg, forældrebestyrelsen, TUS- samtaler mv.

 

Legestuerne:

 • Dagplejen råder over to legestuer, hvori holdene mødes 1-2 gange om ugen.

 

Forældrenes tilfredshed med Dagplejen

Forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2018 viser, at 91 % af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med dagplejen. Dette niveau er 3 % højere end blandt gennemsnittet af forældre til børn i dagtilbud i Hvidovre Kommune.

 

Nedenstående figur viser den samlede tilfredshed med Dagplejen fordelt på geografiske distrikter:

 

 

Gæstedagplejeordningen

Forældretilfredshedsundersøgelsen viser, at 68% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med gæstedagplejeordningen.

 

Der er størst tilfredshed (72 %) med samarbejdet mellem dem selv og gæstedagplejen.Der er lavest tilfredshed (50 %) med, at barnet kan blive passet af flere gæstedagplejere. 26 % er direkte utilfredse eller meget utilfredse med dette.

 

En forældrekommentar lyder: ”Vi er meget tilfredse med vores dagpleje. Men når vores barn ikke kan komme i dagpleje hos sin dagplejer, falder korthuset. H*n kan risikere at blive smidt hen til en dagplejer, h*n ikke kender uden de andre børn. Vi har sågar oplevet, at h*n var ene barn hos en total ukendt dagplejer.”

 

En anden beskriver det således: ”Den opfattelse af dagplejen var ved at smuldre for mig i starten med gæstedagplejen, men efterhånden som der er kommet mere struktur på tingene og vigtigst af alt, at mit barn har lært gæstedagplejerne at kende, tænker jeg, at det virker.”  

 

Ifølge dagplejens ledelse fungerer gæstedagplejeordningen overordnet set, som den var tiltænkt. Der har dog vist sig at være udfordringer i forhold til ambitionen om at den enkelte gæstedagplejer skal modtage en samlet børnegruppe fra den dagplejer, der er fraværende, idet der ikke altid er ”ledige” pladser. Dette forsøges dog at imødekommes i videst muligt omfang ved at børnene som minimum følges to og to med henblik på at bibeholde trygge børnefællesskaber.

 

Konklusion 

Evalueringen viser at strukturen fungerer godt, og at såvel, tilfredsheden som fagligheden og kvaliteten i dagplejen er høj. Dog anbefales det, at man arbejder med at øge gæstedagplejeordningen og den faste dagplejers fælles indsats for at opbygge en relation mellem gæstedagplejen, barnet og forældrene, så der sikres en høj grad af tryghed.

 

Etablering af faste aftageinstitutioner for dagplejen

Ud fra et ønske om at skabe en bedre overgang for barnet, når det fylder 3 år og skal i børnehave, er der udviklet en model med faste aftageinstitutioner til børn fra dagplejen. Modellen har til formål at skabe overblik og sikkerhed for, at dagplejebarnet får en 3-5 årsplads i en konkret institution. Desuden er formålet at skabe en forbedret pædagogisk indsats omkring selve overgangen fra dagpleje til børnehave/integreret institution.

 

Garanteret forløb fra dagpleje til institution

Indførelse af et sammenhængende 0-6 årsforløb, vil kunne garantere familier, der vælger dagplejen, at:

 • Barnet kan blive i dagplejen, indtil det fylder 3 år
 • Forældrene ved indskrivning i dagpleje får tilbudt 3-5 årsplads
 • yngre søskende kan få forløbsplads i samme dagplejegruppe og aftageinstitution.

Forældre, der accepterer en dagplejeplads, uanset prioritet, kan dog fortsat frit vælge at stå på venteliste til andre pasningstilbud.

 

Overgang fra dagpleje til daginstitution

Knap halvdelen af børnene i en dagplejegruppe skal skifte til en 3-5 årsplads i en institution i løbet af et år. En aftageinstitution vil således årligt skulle modtage op til 10-12 børn fra dagplejegruppen. Jo flere forældre, der i stedet for at acceptere forløbstilbuddet, står til overflytning til en anden institution, des færre dagplejebørn vil blive optaget i aftageinstitutionen.

 

Dagplejerne er organiseret i gruppe i forhold til deres bopæl og mødes ugentligt i legestuen. På legestuedagene vil der kunne brobygges mellem de ældste dagplejebørn og gruppens aftageinstitution ved, at dagplejerne på skift tager børnene med på besøg i de pågældende institutioner. Den enkelte dagplejer kan også hjemmefra tage ”sine” børn med på en tur til aftageinstitutionen.

 

Udvælgelse af aftageinstitutioner

Der skal udvælges en aftageinstitution til hver dagplejegruppe (p.t. syv).

Aftageinstitutionerne skal opfylde to kriterier:

 • Den skal ligge i rimelig nærhed af dagplejehjemmene
 • Den skal ikke have en meget lang venteliste*

 

*I institutioner med meget lange ventelister er der også søskendebørn på ventelisten. Hvis børn fra dagplejen skal garanteres en plads i sådan en institution, vil det kunne få den konsekvens, at søskendebørn ikke kan få plads.

 

I øjeblikket er der få dagplejere i distrikt Vest. Der er dog familier i Vest, som benytter dagplejere i distrikt Syd eller Nord/Midt. Da forældre generelt ønsker 3-5 årsplads i skoledistriktet, skal der herfor udvælges mindst én aftageinstitution vest for Avedøre Havnevej for i en vis udstrækning at tilgodese familier i distrikt Vest, som ønsker dagpleje.

 

Udvælgelsen af institutioner skal ske i samarbejde med daginstitutionslederne, så de opnår størst muligt ejerskab til at få forløbsmodellen til at fungere.

 

Forebyggelse af tompladser i aftageinstitutionen

Det er usikkert, om forældrene synes godt om/accepterer de sammenhængende forløb. Aftageinstitutionerne er således i risiko for at få tomme pladser og ikke kunne udnytte kapaciteten optimalt.

 

For at minimere denne usikkerhed og risiko for økonomisk tab for institutionen, skal forældrene bekræfte, senest når barnet er 2½ år, om de vil benytte garantipladsen. Det giver 6 måneder til at besætte den reserverede 3-5 årsplads til anden side.

 

Implementering af 0-6 årsforløbspladser til børn i dagpleje

Efteråret 2018:

Administrationen og dagtilbudsledere (herunder leder af dagplejen) udvælger konkrete aftageinstitutioner og udarbejder overordnede procedurer for samarbejde om overgange fra dagpleje til aftageinstitution. Arbejdsgangene tilpasses til øvrige overgangsprocedurer for børn i Hvidovre Kommune. De enkelte dagplejegrupper og den tilhørende institution laver herefter konkrete aftaler om og påbegynder samarbejdet.

 

Ultimo 2018 præsenteres forløbstilbuddet til forældrene gennem forskellige medier, og pladsanvisningen begynder at tilbyde forløbspladser til dagplejen.

 

2019:

Primo 2019 tilbydes alle dagplejepladser med forløbsgaranti.

 

2020:

Efterår 2020 fremlægges status for forløbsgaranti til børn i dagplejen. Status kan indeholde oplysninger om andel accepterede garantiforløb og kommentarer fra forældretilfredshedsundersøgelse 2020.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Dagtilbudsloven (Lovbekendtgørelse nr. 748 af den 20. juni 2016 med senere ændringer) ansvaret for dagtilbud, herunder dagplejen, og skal fastsætte mål og rammer for disse samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene jf. lovens § 3 stk. 1-3.

 

Ny dagtilbudslov er vedtaget den 24. maj 2018. Dele af den er trådt i kraft 1. juli 2018, og resten af den træder i kraft i etaper frem til 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 11. marts 2014, punkt8, at Dagplejen skulle overgå til 4-børnskontrakter, og at der skulle undersøges muligheder for pasning af 5. barn samt gæstedagplejere i stedet for institutionstilknytning.

 

Børne- og Undervisningsudvalget og senere Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede ved møder den 30. november 2017, punkt 5, den 8. februar 2018, punkt 7, og den 5. april 2018, punkt 10, muligheder for at forbedre dagplejeforældrenes sikkerhed for, at barnet fra 3 årsalderen kan få plads i en bestemt institution.

Børne- og Uddannelsesudvalget bad på sidstnævnte udvalgsmøde om en beslutningssag om en model med faste aftageinstitutioner for børn i dagplejen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag1.Evaluering af dagplejestrukturen.pdf.PDF (pdf)

12. Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Beslutningstema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Udarbejdelsen foregår i regi af KKR og aftalen for 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020”) fremlægges her med henblik på godkendelse. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundheds-, og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Udvalget anbefaler rammeaftalen godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar blev omdelt.

 

Administrationen har modtaget sagen sent fra KKR, hvorfor høringsfristen har været kort.

 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2018

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Rammeaftale 2019 – 2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen. Rammeaftalen drejer sig primært om Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Mens det på Ældre- og Sundhedsudvalgets område stort set kun er kommunikationscentrene, der indgår. 

 

Baggrund

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, som Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen har indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som tager udgangspunkt i en række flerårige, fælles mål (2018-2021). Målene blev politisk godkendt i regi af KKR Hovedstaden i 2017 og udgør en central del af fokusområdet.

 

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020”) er, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Fokusområderne vil blive genstand for en undersøgelse af tilbudsviften i regionen samt af kommunernes behov i regi af Embedsmandsudvalget. Undersøgelserne vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af tilbud.

I forhold til Rammeaftalen 2018 videreføres takstaftale og overheadprocent i Rammeaftale 2019-2020. Takstaftalen for 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020”) lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Dialogmøde

I forbindelse med rammeaftalen afholdes endvidere et dialogmøde for politikere, der beskæftiger sig med det specialiserede socialområde, samt social- og sundhedsdirektører og centerchefer i hovedstadsregionen. Mødet finder sted torsdag den 15. november 2018 (vedlagt som bilag ”Invitation til politisk dialogmøde (KKR) 15. november 2018”).

Politiske beslutninger og aftaler

KB godkendte Rammeaftale 2018 og de tilhørende fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Med den nye aftale for 2019-2020 er det aftalt, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Hvidovre Kommune lever løbende op til forpligtelserne vedrørende KKR-aftalen.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod seks procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Hvidovre Kommune har implementeret dette mål. 

 

For Hvidovre kommune, der på socialområdet er en udpræget køberkommune, er der et potentielt besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er dog marginalt.

Retsgrundlag

Serviceloven § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af den 29. januar 2018

 

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, bekendtgørelse nr. 1631 af den 12. december 2016

Høring

Center for Handicap og Psykiatri anbefaler, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Bilag

 1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf (pdf)
 2. Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf (pdf)
 3. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf (pdf)
 4. Invitation til politisk dialogmøde (KKR) 15. november 2018.pdf (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2019 (pdf)

13. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

 

Administrationen foreslår desuden, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister for enkelte andre sagsområder. Det drejer sig om anvisning af bolig, lån til betaling af beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende sagsbehandlingsfristerne indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med lyseblå, rød og grøn farve i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor det i stedet er sagsbehandlingsfristerne gengivet i højre kolonne i tabellen i sagsfremstillingen som indstilles godkendt.

 

 1. at pålægge administrationen at holde sagsbehandlingsfristerne ajour på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

 

Udvalget ønsker en uddybning af sagsbehandlingsfristen i forhold til enkeltydelserfra Center for Borgerservice.

 

Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i udvalgets behandling af sagen.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1. – 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Niels Ulsing (F) efterlyste en uddybning af sagsbehandlingsfristerne i forhold til enkeltydelser fra Center for Borgerservice. Notat udarbejdes.

 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte sagsbehandlingsfristerne indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med lyseblå, rød og grøn farve i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor det i stedet er sagsbehandlingsfristerne gengivet i højre kolonne i tabellen i sagsfremstillingen som indstilles godkendt.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen pålagde administrationen at holde sagsbehandlingsfristerne ajour på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal på det sociale område fastsætte sagsbehandlingsfrister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Dette gælder for behandlingen af alle ansøgninger på de enkelte sociale sagsområder. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt sagsbehandlingsfrist for det pågældende sociale sagsområde.

 

Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres tydeligt på kommunens hjemmeside.

 

Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

 

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for den længste periode der må gå fra kommunens modtagelse af en ansøgning, indtil kommunen træffer og meddeler en afgørelse.

 

Kommunen skal altid – uanset sagsbehandlingsfristerne - behandle ansøgninger på de pågældende sagsområder så hurtigt som muligt.

 

For afgørelser efter Lov om social service gælder sagsbehandlingsfristerne ligeledes for hjemviste klagesager. Det vil sige sager, som Ankestyrelsen har sendt tilbage til fornyet behandling i kommunen.

 

Administrationen foreslår desuden, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister for enkelte andre sagsområder. Det drejer sig om anvisning af bolig, lån til betaling af beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskat samt rekruttering og generel erhvervsservice, kontakt til virksomhed.

 

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over længden af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men kan behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag. I tilfælde af at kommunalbestyrelsen ikke fastsætter sagsbehandlingsfrister på alle de relevante sociale sagsområder kan Tilsynet, Ankestyrelsen, udtale kritik af dette.

 

Administrationen indstiller til at godkende sagsbehandlingsfristerne, indenfor hvert af de respektive udvalgsområder, der er markeret med blå, rød og grøn farve, i vedlagte bilag ”Sagsbehandlingsfrister”, dog med undtagelse af fristerne for handicap- og psykiatriområdet.

 

Sagsbehandlingsfristerne indenfor handicap- og psykiatriområdet markeret med rødt i samme bilag vedrørende afgørelser efter Servicelovens §§ 85, 96, 97, 100, 104, 107 og 108 har givet anledning til et kritisk høringssvar fra Handicaprådet med henvisning til andre kommuner.

 

Dette høringssvar har givet administrationen anledning til at overveje sagsbehandlingsfristerne indenfor handicap- og psykiatriområdet på ny og der er i vedlagte bilag ”Forklæde til handicaprådets høringssvar” givet følgende reviderede forslag til netop disse frister:

 

Sagsbehandlingsfrister på handicap- og psykiatriområdet

Oprindeligt forslag til frist (indeholdt i bilag 1, omregnet til uger)

Revideret forslag til frist (som indstilles godkendt i stedet)

Socialpædagogisk støtte

Servicelovens § 85

6 uger

6 uger

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Servicelovens § 96

24 uger

10 uger

Ledsagelse
Servicelovens § 97

6 uger

4 uger

Merudgifter

Servicelovens § 100

12 uger

10 uger

Aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens § 104

12 uger

6 uger

Midlertidige botilbud

Servicelovens § 107

12 uger

6 uger

Længerevarende botilbud

Servicelovens § 108

12 uger

6 uger

 

Administrationen indstiller til at dette reviderede forslag til sagsbehandlingsfrister indenfor handicap- og psykiatriområdet for afgørelser efter Servicelovens §§ 85, 96, 97, 100, 104, 107 og 108 godkendes.

 

Administrationen vil fremover holde sagsbehandlingsfristerne ajour og løbende vedligeholdt samt tydeligt placeret på kommunens hjemmeside.

 

Dette med henblik på, at administrationen skal kunne foretage tilpasninger ved lovændringer – fx fjernelse af kommunens egne sagsbehandlingsfrister i det omfang disse måtte blive afløst af lovmæssigt bindende sagsbehandlingsfrister. Samt med henblik på, at administrationen skal fremlægge en ny sag om sagsbehandlingsfrister til politisk behandling, hvis der opstår behov for justering af kommunens egne sagsbehandlingsfrister eller for vedtagelse af helt nye sagsbehandlingsfrister. Administrationen skal herefter ligeledes sikre, at sagsbehandlingsfristerne til enhver tid er tydeligt placeret på kommunens hjemmeside.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte den 19. december 2017, under punkt 11, sagsbehandlingsfrister i ”Sundhed, træning, pleje og bolig Kvalitetsstandarder 2018”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

De indstillede sagsbehandlingsfrister er i overensstemmelse med den nuværende sagsbehandlingspraksis med undtagelse af handicap- og psykiatriområdet, hvor der i medfør af høringssvar nu sker en forbedring.

Retsgrundlag

Efter Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 1-2 og § 3 a, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af den 13. september 2017 med senere ændringer skal kommunalbestyrelsen indenfor alle de enkelte sociale sagsområder fastsætte sagsbehandlingsfrister.

 

Efter Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 1, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1249 af den 13. november 2017) betyder alle de enkelte sociale sagsområder alle sagsområderne der er omfattet af følgende lovgivninger og samtidig omhandler behandling af ansøgninger:

1.       Lov om social pension.

2.   Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension m.v.

3.       Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven).

4.       Lov om sygedagpenge.

5.       Lov om aktiv socialpolitik.

6.       Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

7.       Lov om social service (serviceloven).

8.       Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.

9.       Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

(dagtilbudsloven).

10.     Lov om seniorjob.

11.     Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

12.     Lov om kontantydelse.

13.     Kapitel 2 i Lov om friplejeboliger.

 

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 49-16, jf. kendelse nr. 9853 af den 30. august 2016 kan Ankestyrelsen behandle en klage over manglende overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister som led i afgørelsen af en konkret sag.

Høring

Hvidovre Handicapråd samt Hvidovre Ældreråd skal høres i denne sag.

Administrationen har derfor foretaget høring af disse råd.

 

Rådenes høringssvar er vedlagt som bilag.

 

Administrationen har fremsat bemærkninger til disse høringssvar. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Bilag

 1. Sagsbehandlingsfrister (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område (pdf)
 4. Forklæde til handicaprådets høringssvar (pdf)
 5. Forklæde til Ældrerådets høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister (pdf)

14. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har ansøgt om og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.263.030,36 kr. Heraf er der afsat 622.760,00 kr. i 2018 til brug i hele projektperioden og 640.270,36 kr. til brug i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2022.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

 

Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1. – 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.263.030,36 kr. heraf er der afsat 622.760,00 kr. i 2018 til brug i hele projektperioden og 640.270,36 kr. til brug i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2022.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft den 1. juli 2018, har fokus på den styrkede pædagogiske læreplan. Opgaven med at realisere den nye lov med den styrkede pædagogiske læreplan ligger i kommunerne og i de enkelte dagtilbud.

Realisering af den nye pædagogiske læreplan kræver ny indsigt, og som en del af dagtilbudsaftalen blev der afsat puljemidler til kompetenceudvikling af ledere, pædagoger og dagplejepædagoger.

Center for Børn og Familier har således ansøgt om og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Formål

 • At løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.

 

 • At øge viden om den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder hos målgrupperne i forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis

 

 • At bidrage til, at ny viden og en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtig og kontinuerligt videreudvikles i sammenhæng med lokale udfordringer og behov og i sammenhæng med de igangværende uddannelsestiltag (”Sammen om Barnet” og ”Tidlig Opsporing og Indsats”).

 

 • At bidrage til at indgå i det løbende arbejde med kvalitets- og kompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet fx gennem udvikling af fælles metoder og fagsprog

Politiske beslutninger og aftaler

Børne og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 5. april 2018 punkt 9 at tage ”orientering om ansøgning af puljemidler til kompetenceløft af dagtilbud i forbindelse med styrkede læreplaner” til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har givet samlet bevilling på 1.263.030,36 kr. Heraf er der afsat 622.760,00 kr. i 2018 til brug i hele projektperioden og 640.270,36 kr. til brug i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2022. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen. Bevillingen dækker over uddannelse og vikardækning.

 

Retsgrundlag

Den 28. februar 2018 fremsatte Børne- og socialministeriet et forslag til ændringer i dagtilbudsloven. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale om Stærke Dagtilbud fra 9. juni 2017 med fokus på styrkede læreplaner. Størstedelen af ændringerne i dagtilbudsloven, herunder dagtilbudslovens § 3a, trådte i kraft 1. juli 2018.

 

Ifølge dagtilbudslovens § 3a, stk. 6, skal kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 1. Tilsagnsbrev - Socialstyrelsens ansøgningspulje til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft.pdf (pdf)

15. Godkendelse af bevilling fra Socialstyrelsens pulje målrettet en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse ansøgt om og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge i form af projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen”.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge på baggrund af puljeansøgningen ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen”.
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.837.200 kr. fordelt på årene 2018 med 503.891 kr., 2019 med 835.774 kr. og 2020 med 497.535 kr.

 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 04-09-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

 

Ad 2) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1. – 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Socialstyrelsens bevilling af puljemidler til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge på baggrund af puljeansøgning ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen”.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.837.200 kr. fordelt på årene 2018 med 503.891 kr., 2019 med 835.774 kr. og 2020 med 497.535 kr.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Børn og Familier har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse ansøgt om og fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge med formålet at nedbringe omfanget af skolevægring blandt børn og unge gennem en tidlig og forebyggende indsats, der kvalificeret giver eleverne hjælp til udviklingsstart og skaber progression for barnet eller den unge.

 

Omdrejningspunktet for indsatsen er at udvikle og implementere en tværfaglig samarbejdsmodel i form af et tværfagligt team, der arbejder ud fra følgende 6 principper:

 

 • Rettidig indsats. Det er afgørende at U-Start Teamet aktiveres hurtigt, da det giver en bedre prognose for behandlingen.

 

 • Sagen skal beholdes i skolens regi med respekt for eksisterende hjælpersystem. U-Start Teamet kommer ikke og fjerner problemet fra skolen eller familien. U-Start Teamet placerer sig så at sige rundt om barnet/familien/skolen, og støtter alle parter i sagen, hvor der er behov for hjælp.

 

 • Barnet/familiens og den lokale skolelærers mentalisering er i centrum. Indsatsen planlægges med barnet/familien og skolelæreren som midten i indsatsen, og der arbejdes kontinuerligt med at understøtte den gensidige forståelse og dermed samarbejdet mellem de involverede parter.

 

 • Der styres efter effekt, ikke faste programmer og modeller. Indsatsen planlægges efter de behov, som parterne udtrykker. Hver sag vil således håndteres individuelt og styres efter, hvorvidt barnet kommer i skole eller ej og hvordan barnets trivsel udvikler sig (målt via dialog- og evalueringsredskabet Feedback InformedTreatment).

 

 • Tværsektorielt og koordineret indsats. Det er ikke alle U-Start Teamets medarbejdere, som arbejder i alle sager på en gang, men indsatsen matches til den konkrete sag og alle i teamet kan aktiveres efter behov. Det er dog en central logik, at der arbejdes parallelt og koordineret i indsatsen.

 

 • Afslutning af U-Start Teamet. En sag afsluttes i U-Start Teamet når skolesituationen er normaliseret, og barnet er tilbage i skolen. Dette vurderes at være realistisk, når der har været en betydelig tilstedeværelse i minimum fire uger med max 15% fravær.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. juni 2018 punkt 14 ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge” til projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen.”

 

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 4. september 2014 punkt 8

indstillingen om deltagelse i Projekt Partnerskab.

 

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt ”Lige Muligheder” 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

 

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har givet samlet bevilling på 1.837.200 kr.

Bevillingen fordeler sig med 503.891 kr. i 2018, 835.774 kr. i 2019 og 497.535 kr. i 2020. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Bevillingen dækker over løn til en projektleder og teamkoordinator for U-Start-teamet, delfinansiering af teammedarbejderenes løn samt finansiering af uddannelse for teamet.

 

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Folkeskoleloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af den 14. december 2017 med senere ændringer) ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen (jf. lovens §2).

Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen (jf. folkeskolelovens §39)

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014) fastsætter regler for tilsyn med fravær.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Bilag 1. Tilsagnsbrev - Socialstyrelsens ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge .pdf (pdf)

16. Evaluering af sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S samt godkendelse af allonge til sponsoraftale

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indgået sponsoraftale med Hvidovre Ishockey Fighters A/S for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019. Aftalen indebærer udbetalingen af et årligt kommunalt sponsorbeløb på 1.2 mio. kr. (plus moms) til gengæld for en række konkrete og specificerede modydelser.

 

Første år af aftaleperioden er nu overstået, og administrationen har i dialog med klubben foretaget en evaluering af ordningen. Evalueringen har afklaret, at enkelte modydelser ikke har kunne opfyldes af forskellige årsager, hvorfor det er nødvendigt at justere sponsoraftalens konkrete modydelser. Ændringerne er beskrevet i sagsfremstillingen og indskrevet i et udkast til en allonge til sponsoraftalen.      

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage evaluering af sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S til efterretning samt godkende allonge til sponsoraftalen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage evaluering af sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S til efterretning

2. at godkende allonge til sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre ishockey Fighters A/S

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Ad 1. Taget til efterretning. Der ønskes en status på Hvidovre Fighters A/S’ aktuelle økonomiske situation.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A, F, O, Liste H og GruppeV.

Imod: Gruppe C.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog evaluering af sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S til efterretning.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V, Liste H, Gruppe Ø

Imod: Gruppe C

 

Kommunalbestyrelsen godkendte allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune indgik i marts 2017 sponsoraftale med Hvidovre Ishockey Fighters A/S for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019. Aftalen indebærer udbetalingen af et årligt kommunalt sponsorbeløb på 1.2 mio. kr. (plus moms) til gengæld for en række konkrete og specificerede modydelser, der hovedsageligt vedrører forskellige sponsorskilte, der markerer, at Hvidovre er sponsor for Hvidovre Ishockey Fighters. Alle modydelser er prissat af virksomheden MKTG.

 

Manglende opfyldelse af modydelser

Administrationen har efter dialog med Hvidovre Ishockey Fighters A/S erfaret, at klubben ikke kan leve fuldt op til en række af de krævede modydelser. Problemet vedrører særligt fire udendørs reklamepladser (outdoorskilte), til en samlet vurderet værdi af 83.200 kr., der ikke opfylder de krævede mål på 200x200 cm. Sammenlagt differerer der således 70.720 kr. mellem de krævede og leverede modydelser jf. sponsoraftalen:

Krævet modydelse ifl. sponsoraftale

Vurderet værdi ifl. sponsoraftale

Bemærkninger vedr. manglende opfyldelse

Sponsoraftalens pkt. 8:

Etablering af 4 stk.

outdoor-skilte i

størrelsen 200x200 cm.

83.200 kr.

Den faktiske størrelse på

hvert outdoor-skilt er

200x30 cm.

Afvigelsen skyldes, at

reklamepladserne er solgt og dermed optaget af andre sponsorer. Administrationen har fået modydelsen revurderet af virksomheden MKTG, der har

 Nedskaleret værdien

 til 12.480 kr.

Sponsoraftalens pkt. 4:

Etablering af 2 stk.

Hvidovre Kommune-

megaskilte i størrelsen

425x153 cm. pr .stk.

24.740 kr.

 

Den faktiske størrelse på

hvert skilt er 425x123 cm.

Ifølge Hvidovre Ishockey

Fighters A/S beror

afvigelsen på en slåfejl

ifm. forhandling af

sponsorkontrakten.

Administrationen vurderer,

at størrelsesforskellen på

den krævede og leverede

modydelse er minimal, og

at skiltestørrelsen kan justeres i aftaleteksten uden videre konsekvenser. 

Sponsoraftalens pkt. 5:

Etablering af 2 stk.

Hvidovre Kommune-

bandereklamer i

størrelsen 600x95 cm.

21.800 kr.

Den faktiske størrelse på

hver bande er 400x95 cm.

Afvigelsen skyldes, at

klubben er overgået til

andre bandemål bestemt

af Dansk Ishockey Union.

Klubben har indvilget i at

etablere 3 bander i stedet

for 2 hvilket ikke ændrer

det reelt udnyttede

reklameareal.

Administration vurderer

derfor, at modydelsens størrelse og antal kan justeres i aftaleteksten uden videre konsekvenser.

 

Alternative modydelser

Hvidovre Ishockey Fighters A/S har som kompensation for den forringede udendørs reklameplads fået påtrykt Hvidovre Kommunes byvåben på et klistermærke i størrelsen 250x100 cm på klubbens spillerbus, der anvendes i forbindelse med klubbens udekampe rundt omkring i landet.

 

Denne nye modydelse er dog blevet værdisat af virksomheden MKTG, der vurderer, at den omtalte busreklame med en estimeret eksponeringstid på 160 timer har en meget begrænset værdi på ca. 75-200 kr.

 

Hvidovre Ishockey Fighters A/S har derfor desuden indvilget i at yde det dobbelte af det aftalte antal undervisningstimer i forhold til sponsoraftalens ydelse 16. Ydelsen var oprindeligt vurderet til kr. 70.000 og indebar, at spillere fra Hvidovre Ishockey Fighters skulle deltage ved Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasses ungdomstræning én gang ugentligt á 35 gange.

 

Den foreslåede ændring medfører dermed, at spillere fra Hvidovre Ishockey Fighters deltager ved Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasses ungdomstræning to gange ugentligt á 35 gange til en værdi af 140.000 kr. Hvidovre Ishockey Fighters A/S har bekræftet, at klubben allerede har afholdt den udvidede undervisning i sæson 2017-2018, og såfremt den foreslåede ændring godkendes, vurderer administrationen, at selskabet har levet fuldt op til sponsoraftalens betingelser for sæson 2017-2018.

 

Administrationens bemærkninger

På baggrund af dialogen med Hvidovre Ishockey Fighters A/S vurderer administrationen, at klubben har levet op til alle resterende modydelser i sponsoraftalen og at de foreslåede justeringer af aftaleteksten ikke vil forringe den samlede værdi af klubbens modydelser til Hvidovre Kommune for det årligt udbetalte kommunale sponsorbeløb.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at følgende modydelser ændres eller tilføjes:

 • Justering af sponsoraftalens pkt. 4: Megaskilte nedjusteres til 425x123 cm. pr. stk.
 • Justering af sponsoraftalens pkt. 5: Antallet af bandereklamer ændres til 3 stk. og størrelsen nedjusteres til 400x95 cm.
 • Justering af sponsoraftalens pkt. 8: Outdoor-skilte nedjusteres til 200x30 cm.
 • Justering af sponsoraftalens pkt. 16: Undervisning af Hvidovre Kommunes eliteidrætsklasse opjusteres til to gange ugentligt (35 gange pr. sæson)
 • Tilføjelse af nyt pkt. 18: Hvidovre Ishockey Fighters A/S påtrykker Hvidovre Kommunes byvåben i størrelsen 250x100 cm. på klubbens spillerbus

 

Udkast til allonge til sponsoraftalen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

 

Hvidovre Ishockey Fighters afsluttede sæson 2017/2018 med en bundplacering i Metal Ligaen. Det forventes, at holdet fortsat vil spille i Metal Ligaen i sæson 2018/2019, da holdet har fået tildelt ligalicens til sæson 2018/2019 af Dansk Ishockey Union.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. maj 2017 sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters A/S gældende for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at sponsorordningen skal evalueres i sommeren 2018 med henblik på stillingtagen til et eventuelt fortsat sponsorat.

 

Kultur- og fritidsudvalget godkendte 6. februar 2018, at Hvidovre Ishockey Fighters A/S fik forskudsudbetalt 500.000 kr. af det kommunale sponsorbeløb, der dækker sæson 2018/2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvorefter sponsorater som dette er lovligt, når der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale mellem klubben og kommunen, samt at kommunen højst betaler markedsprisen herfor, således at der ikke er tale om et maskeret tilskud, hvilket er ulovligt for kommunen.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til allonge til sponsoraftale (pdf)

17. Evaluering af udlejning af Lille Friheden til private arrangementer

Beslutningstema

Siden 1. juni 2012 har kommunens borgere kunne leje Aktivitetshuset Lille Friheden til private arrangementer. Administrationen har foretaget en evaluering af de seneste års brug af lokalet, og Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte om denne ordning skal fortsætte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til, om Aktivitetshuset Lille Friheden fortsat skal kunne lejes af kommunens borgere til private arrangementer

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2018

Ad 1. Gruppe O stillede ændringsforslag om, at lokalerne ikke må udlejes til private brugere fremadrettet.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A og F.

 

Ikke godkendt. 

 

Udvalget anbefalede, at der fremadrettet indføres mulighed for samtidig brug af lokalerne.
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at lokalerne ikke må udlejes til private brugere fremadrettet.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe F, C, Liste H og Gruppe V.

 

Gruppe A afventer kommunalbestyrelsen.

 

Forslaget ikke vedtaget.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Gruppe O stillede ændringsforslag om, at lokalerne ikke må udlejes til private brugere fremadrettet.

 

For: Gruppe O

Imod: Gruppe A, F, C, Liste H, Gruppe V, Ø

 

Ændringsforslaget ikke godkendt.

 

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der skal foregå tilsyn efter hver udlejning og der skal opkræves for fejl og mangler, såfremt der mangler noget.

 

Ændringsforslaget godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lokalerne i Aktivitetshuset Lille Friheden fremover også kan lejes af kommunens borgere til private arrangementer. Der skal foregå tilsyn efter hver udlejning og der skal opkræves for fejl og mangler, såfremt der mangler noget.

Ved udlån af lokalerne til foreninger kan der udlånes til flere brugere samtidig.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Siden 1. juni 2012 har det været muligt for kommunens borgere m.fl. at leje Aktivitetshuset Lille Friheden til brug for private arrangementer.

  

Lille Friheden bliver doghovedsageligt anvendt af frivillige foreninger til forskelligartede aktiviteter; herunder fester og andre medlemsarrangementer. Også kommunens administrative personale og hele institutionsniveauet bruger Lille Friheden til afholdelse af møder og kurser.

  

Lille Friheden kan desuden udlejes til firmaer og virksomheder. Dette sker dog yderst sjældent, da det er administrationens opfattelse, at virksomheder finder taksten for leje af Lille Friheden for høj.

 

Det er muligt at booke lokalet 2 år ud i fremtiden.

 

Optalt udlån

Med udgangspunkt i sæson 2016/2017 (15. august 2016 – 30. juni 2017) har udlånet af Lille Friheden været fordelt over følgende type lånere:

Private lejere (mod betaling)

33 udlån

Foreninger (gratis)

254 udlån

Interne i Hvidovre Kommune (Centre, daginstitutioner mm.) (gratis)

16 udlån

Virksomheder (mod betaling)

6 udlån


 

Med udgangspunkt i sæson 2017/2018 (14. august 2017 – 29. juni 2018) har udlånet af Lille Friheden været fordelt over følgende type lånere:

Private lejere (mod betaling)

35 udlån

Foreninger (gratis)

246 udlån

Interne i Hvidovre Kommune (Centre, daginstitutioner mm.) (gratis)

8 udlån

Virksomheder (mod betaling)

5 udlån

 

 

Frihedens Idrætscenter er tilsynsførende med Lille Friheden. Personalet oplyser, at de i en periode har oplevet udfordringer i forbindelse med private borgeres leje af Lille Friheden; herunder problemer med, at brugerne ikke fulgt de trykte anvisninger, der har fulgt med lånet af faciliteterne.

 

Frihedens Idrætscenter har på denne baggrund ændret på proceduren, og gennemgår nu instruktionerne nøje sammen med lejere før opstart på lejemålet, hvilket har resulteret i, at personalet ikke længere oplever problemer.

 

 

Ifølge Hvidovre Kommunes rengøringsafdeling er der kun enkelte gange i perioden 2012-2018 oplevet problemer med, at stedet ikke har været efterladt i ordentlig stand.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2012 at Lille Friheden skulle bruges som kommunalt selskabslokale for Hvidovreborgere. Lille Friheden erstattede Avedøre Skoles Selskabslokale.

 

Økonomiske konsekvenser

Indtægten for lejen af Lille Friheden går til Frihedens Idrætscenter, som er tilsynsførende med stedet.

 

Indtægten for 2016 var i alt på 122.861,00 kr.

 

Indtægten for 2017 var i alt på 133.667,00 kr.

 

Indtægterne går blandt andet til indkøb af service mm.

 

Taksterne for leje af Lille Friheden inkl. rengøring er for 2018 følgende:
 

1 dag (09:00 – 02:00)

i alt 3.173,00 kr.

2 dage

i alt 4.760,00 kr.

3 dage

i alt 6.346,00 kr.

 

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommunen har adgang til at udleje lokaler til private ved overskudskapacitet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


18. Anmodning om kommunal garanti til renovering og fornyelse af fjernvarmeledninger

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man ønsker at give kommunal garanti til FD Hvidovre AMBA lån hos Kommunekredit, på 13 mio. kr. til dækning af renovering og fornyelse af fjernvarmeledninger m.m.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs byggekredit hos Kommunekredit på 8,5 mio. kr. til dækning af omkostninger vedrørende renovering af ledningsnettet for fjernvarme på Kettegård Alle.
 2. at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lån hos Kommunekredit til dækning af ovenstående byggekredit på 8,5 mio. kr., samt allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet på 4,5 mio. kr., i alt 13 mio. kr.
 3. at betinge garantien af at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti, og som dækker garantiprovision for såvel byggekreditten som det endelige lån på 13 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Ad 1. – 3.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs byggekredit hos Kommunekredit på 8,5 mio. kr. til dækning af omkostninger vedrørende renovering af ledningsnettet for fjernvarme på Kettegård Alle.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte at give kommunal garanti for FD Hvidovre AMBAs lån hos Kommunekredit til dækning af ovenstående byggekredit på 8,5 mio. kr., samt allerede udførte renoveringer og fornyelse af fjernvarmenettet på 4,5 mio. kr., i alt 13 mio. kr.

 

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte at betinge garantien af at FD Hvidovre AMBA betaler en årlig garantiprovision på markedsmæssige vilkår, svarende minimum 0,4 % af den godkendte maksimale garanti, og som dækker garantiprovision for såvel byggekreditten som det endelige lån på 13 mio. kr.

Sagsfremstilling

FD Hvidovre AMBA, ved EBO Consult, har ved brev af 20. august 2018 ansøgt Hvidovre Kommune om kommunal garanti til byggekredit på op til 8,5 mio. kr. til renovering af fjernvarmeledninger m.m. på Kettegård Alle (bilag 1).

 

Renoveringen af ledningsnettet på Kettegård Alle er igangsat, da der er risiko for større ledningsbrud, og renoveringerne er estimeret til en anlægssum på 8,5 mio. kr.

 

Hertil er er også ansøgt om kommunal garanti for 4,5 mio. kr. vedrørende renovering og fornyelse for følgende arbejder:

 

Udgiftspost

Mio.kr.

 

Ledningsnettet

 

3,30

Varmecentraler

 

0,37

Brønde/målere

 

0,90

I alt

 

4,57

 

Kommunekredit har meddelt, at man for dette projekt vil være indstillet på at yde byggekredit indtil hjemtagelsen af lånet. Byggekreditten har en variable rente, men denne har igennem længere tid været på 0,05 %.

 

Ved færdiggørelse af projektet for renovering på Kettegård Alle konverteres byggekreditten til endeligt lån på 13 mio. kr., som også er dækkende for de allerede udførte renoveringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 den generelle plan for fjernvarmeudbygningen i Hvidovre Kommune.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2018, punkt 14 ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse”

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af denne sag skal der ske en vurdering af den garanteredes kreditværdighed, og satsen for garantiprovisionen fastsættes ud fra dette, iht. almindelig gældende markedsvilkår.

 

Forsyningsselskaber har sædvanligvis en høj rating i kreditværdighed, og derfor en lav risiko. Der forventes derfor at satsen for garantiprovision sættes til minimumssatsen på 0,4 % pro anno, der afregnes en gang årligt ultimo.

 

Såfremt satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,4 %, og garantien dækker 13 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en årlig garantiprovision på 52.000 kr.

 

Garantiprovisionen er dækkende for såvel byggekredit i renoveringsperioden, som projektets endelig konverteret lån hos Kommunekredit.

 

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Der henvises til sagen ”Beslutning om principper og procedure for kommunal garantistillelse” som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2018, punkt 14, hvor der var en uddybende beskrivelse af KL´s konklusioner om garantistillelse på forsyningsområdet samt en henvisning til relevante retsgrundlag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Miljømæssige konsekvenser

Udbygningen af fjernvarmeområderne i Hvidovre Kommune vil medføre en bedre brændselsudnyttelse og en mindre CO2 –udledning.

Bilag

 1. Brev af 20 august 2018 - Ansøgning om kommunal garanti for lån i Kommunekredit (pdf)

19. Avedøre Stadion, godkendelse af anlægssum til omklædningsfaciliteter

Beslutningstema


Som led i Helhedsplanen for idrætsområdet etableres nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion. På investeringsoversigten 2018 er der afsat 10,9 mio.kr. til projektet.  

 

Der er afholdt licitation vedr. etableringen af de nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion og licitationsresultatet foreligger nu.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende anlægsbevilling på i alt 10,9 mio. kr. og tage licitationsresultatet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. godkende en anlægssum på 10,9 mio. kr.  til Avedøre Stadion, nye omklædningsfaciliteter, projekt 0158, svarende til det afsatte rådighedsbeløb. 
 2. tage licitationsresultat på Avedøre Stadion, nye omklædningsfaciliteter til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2018

Ad. 1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales taget til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte en anlægssum på 10,9 mio. kr. til Avedøre Stadion, nye omklædningsfaciliteter, projekt 0158, svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen tog licitationsresultat på Avedøre Stadion, nye omklædningsfaciliteter til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Der opføres nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion som led i helhedsplanen for idrætsområdet.

 

Der etableres i alt 6 omklædningsrum med tilhørende bad, et handicaptoilet samt teknik-og boldrum.

 

Der er afholdt licitation for byggeriet. Resultat fremgår af bilaget ”Licitationsresultat”

 

 

Byggeriet igangsættes i 2018 og afsluttes primo 2019.

Retsgrundlag

 

 

Kommunestyrelseslovens paragraf 40 stk.2.

Høring

 

Der er ikke høringspligt i sagen.

Politiske beslutninger og aftaler

 

Kommunalbestyrelsens beslutning 28.marts 2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter, en tilbygning til hovedomklædning ved Avedøre Stadion, Byvej 6 med 6 nye omklædningsrum. Den samlede økonomiske ramme udgør 10,9 mio.kr. finansieret af helhedspuljen for idrætsområdet i år 2017 og 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte omplacering af rådighedsbeløb på 7 mio.kr. i 2017 og 3,9 mio.kr. i 2018 i alt 10,9 mio.kr. fra Projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet til Projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter.

 

 

Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. februar 2018

Kommunalbestyrelsen tog planskitse for projektet og brugerrepræsentanternes høringssvar til skitseforslag til efterretning, samt godkendte tildelingskriterierne for indbudt licitation.

 

Økonomiske konsekvenser

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

 

Før 2018

2018

I alt

Anlægssum i mio. kr.

1,0

10,9

11,9

 

Projektets anlægsbevilling:

 

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny

anlægsbevilling

Anlægsbevilling i mio. kr.

1,0

10,9

11,9

 


20. Godkendelse af revideret forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter

Beslutningstema

For næsten 11 år siden vedtog kommunalbestyrelsen en forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Hvidovre Kommune. Den er blevet forældet og der har derfor været behov for en opdatering. Den nye udgave er udvidet til også at omfatte projekter, der ikke er omfattet af byggeloven (vej- og kloakprojekter), der kommet tilføjelser ind om sandblæsning, krav til dokumentation, forbedret klagevejledning og mere brugervenlighed. Tilføjelserne og en generel opdatering af teksten i forskriften forventes at lette sagsbehandlingen, ligesom det skal hjælpe med til, at borgerne beskyttes endnu bedre mod unødige gener fra bygge- og anlægsaktiviteter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende den reviderede forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter.

Indstilling

 

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at revideret forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter, støj, støv og vibration godkendes

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Bygge- og anlægsaktiviteter giver ofte gener for naboerne. Det kan være i form af støj-, støv- eller vibrationsgener. En forskrift med regler og vejledninger til entreprenører og bygherrer kan forebygge mange af disse gener, fordi den netop har til formål, at begrænse generne mest muligt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2007 Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter. Den er nu næsten 11 år gammel og der er behov for en revision.

Den reviderede forskrift udvides til at gælde for alle bygge- og anlægsaktiviteter, og ikke kun som hidtil dem, der er omfattet af byggeloven. Kloak- og vejarbejder er eksempelvis ikke omfattet af byggeloven, men kan godt skabe væsentlige gener for naboerne. En forskrift, der omfatter alle typer af bygge- og anlægsaktiviteter, vil lette sagsbehandlingen og mindske gener for kommunens borgere.

Af andre væsentlige ændringer i forskriften kan nævnes, at den har fået en nyt titel, der er tilføjet regler for sandblæsning og et kapitel der vedrører dokumentation af støj- og vibrationsmålinger og beregninger er tilføjet. Herudover er klagevejledningen forbedret og præciseret og forskriften er opdateret med den nyeste lovgivning.

På kommunens hjemmeside er der lagt en anmeldelsesformular, der skal benyttes, når man anmelder sine bygge og anlægsaktiviteter. Formularen udfyldes på hjemmesiden og sendes direkte til Administrationens mailpostkasse.

Forskriften forhindrer ikke Hvidovre Kommune i at stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.

I den vedhæftede forskrift er de væsentligste tilføjelser beskrevet kort i en kommentar, ligesom den gamle forskrift er vedlagt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte revideret forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter, støj, støv og vibration godkendes.

Retsgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. Denne bekendtgørelse er udstedt i medfør af reglerne i kapitel 2 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 223. juni 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Forskriften erstatter ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter” vedtaget på Hvidovre Kommunalbestyrelsesmøde den 30. oktober 2007 som punkt 22.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forskriften har til formål at forebygge gener ved bygge- og anlægsarbejde for borgere i Hvidovre Kommune. Ved at fastsætte eksempelvis tidsrammer for, hvornår støjende, støvende og vibrerende arbejder må udføres, sikres det, at arbejdet får færrest muligt sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Miljømæssige konsekvenser

Forskriften forebygger gener ved støj, støv og vibrationspåvirkninger for både mennesker samt natur og miljø.

Bilag

 1. Revideret forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter med kommentarer (pdf)
 2. Forskrift for bygge og anlægsaktiviteter godkendt af KB i 2007 (pdf)

21. Holmegårdsskolen - godkendelse af anlægsbevilling

Beslutningstema


I forbindelse med projekteringen af Holmegårdsskolen er der foretaget en kvalificering af projektets tidsplan samt en revideret periodisering, hvorfor der i investeringsoversigten er anmodet om en fremrykning af 0, 7 mio. kr.

Sammen med de allerede afsatte 6,1 mio. kr. udgør budget for 2018 samlet 6,8 mio. kr.

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 7. marts 2018 frigivelsen (anlægssum) af 6,1 mio. kr. til projektering af indskolings-og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen. Ved en fejl var sagen indstillet til Teknik-og Miljøudvalget, men forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om at godkende anlægssummen på 6,1 mio. kr.

Indstilling

 

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at anlægssummen til projektering på Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling 6,1 mio. kr. frigives

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægssummen til projektering på Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling 6,1 mio. kr. frigives.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet. 

For at øge elevkapaciteten på Holmegårdsskolen udvides skolen med et spor og en række nuværende lokaler ombygges.

Projektets samlede økonomiske ramme udgør 164,7 mio. kr.

I forbindelse med projekteringen har bygherrerådgiver foretaget en kvalificering af projektets tidsplan og vurderer, at flere projekteringsydelser, herunder forundersøgelser, bør igangsættes i efteråret for at sikre projektets rettidige aflevering i 2022.

Ønsket om en ændret periodisering vil blive fremlagt i forbindelse med behandling af budget 2019 som en del af investeringsoversigten for perioden 2019 – 2022.

Det bør bemærkes, at totalrådgiver, som der i juli 2018 er indgået kontrakt med, for de resterende år 2019 – 2022 vil foretage en yderligere tilretning af periodiseringen. Denne vil foreligge til politisk godkendelse ultimo 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

 

Der er ligeledes en parallelsag om en ændring af projektet, som forelægges Børne-og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ændringen får ikke betydning for økonomi og tidsplan.

 

Budgetaftalen 2016
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen, forslag A.

 

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 7. marts 2018
at frigive 6,1 mio. kr. til projektering af Holmegårdsskolen, etablering af indskolings-og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Sammenfatning af projektets økonomi i hele anlægsprojektets levetid:

Før 2018

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Anlægssum i mio. kr.

1,4

6,1

43,1

64,1

50,0

-

164,7

Projektets anlægsbevilling:

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling

Ny

anlægsbevilling

Anlægsbevilling i mio. kr.

1,4

6,1

7,5

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


22. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Arne Bech (H) bad om et notat om status for brug af kolonihavehuse i Præstemosen til helårsbeboelse. Notat udarbejdes.


23. Beslutning om fravigelse af gæsteprincip og erstatning for ekspropriation ved anlæg af København-Ringsted banen

Lukket sag

24. Daginstitutionen Tumlehuset

Lukket sag

25. Udvidelse af Avedøre Holme - kommende natur- og erhvervsområde

Lukket sag

26. Genudbud af forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Lukket sag