Referat - Kommunalbestyrelsen den 11. september 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 11. september 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog for Mikkel Dencker. Gert Wahl deltog for Mogens Leo Hansen.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-09-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-09-2018

Ingen meddelelser.


3. 1. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022

Beslutningstema

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 2. at godkende at tekniske korrektioner på 14,3 mio. kr. (øgede udgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D - Tekniske korrektioner
 3. at godkende at forventede merudgifter på 21 mio. kr. på det voksenspecialiserede område er indarbejdet i basisbudgettet
 4. at godkende at den ikke udmøntet effektiviseringsramme fra Budget 2018 gældende for 2019-2021 (forventede mindreudgifter) udtages af basisbudgettet
 5. at servicedriftsudgifterne ligger ca. 44 mio. kr. over servicerammen – før eventuelle reduktionertil imødegåelse af den strukturelle ubalance
 6. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 2,8 mio. kr. (mindreudgifter) er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 7. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,4 mio. kr. (øgede udgifter) indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram
 8. at Direktionens budgetkatalog behandles, jf. bilag G – Direktionens budgetkatalog
 9. at forslag til investeringsoversigt drøftes, jf. bilag E – Investeringsoversigt
 10. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag H – Budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
 11. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag F – Takster
 12. at bemærkninger og besvarelser m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 20. og 21. august 2018, Bilag I og Bilag J - tages til efterretning
 13. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag K – Høringssvar og udtalelser
 14. at budgetmaterialet – efter drøftelser - videresendes til 2. behandling af budget 2019-22

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-08-2018

Ad 1. – 7.

Anbefales godkendt.

 

Ad 8. -9.

Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

 

Ad 10.

Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 11.

Oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

 

Ad 12.

Bilag I anbefales taget til efterretning. Bilag J eftersendes.

 

Ad 13.

Anbefales godkendt med indkomne høringssvar pr. 24. august 2018.

 

Ad 14.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-09-2018

Liste H bad om et notat om, hvad det betyder for Hvidovre at sænke

skatten med 0,4%

 

Ad 1. - 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte:

-         at det seneste pris- og lønskøn er indarbejdet i budgettet,

-         at udgifter som følge af tekniske korrektioner på 14,3 mio. er indarbejdet i budgettet kr. jf. bilag D - Tekniske korrektioner,

-         at forventede merudgifter på 21 mio. kr. på det voksenspecialiserede område er indarbejdet i budgettet,

-         at den ikke udmøntede effektiviseringsramme fra Budget 2018 gældende for 2019-2021 udtages,

-         at servicedriftsudgifterne ligger ca. 44 mio. kr. over servicerammen – før eventuelle reduktioner til imødegåelse af den strukturelle ubalance,

-         at mindreudgifter som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 2,8 mio. kr. er indarbejdet i budgettet jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat),

-         at merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,4 mio. kr. er indarbejdet i budgettet jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram.

 

Ad 8., 9., 11. og 14.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

 

Ad 10. og 12.

Kommunalbestyrelsen tog følgende til efterretning:

-         bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag H – Budgetrapport på drift,

-         bemærkninger og besvarelser m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 20. og 21. august 2018, Bilag I og Bilag J.

 

Ad 13.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag K – Høringssvar og udtalelser.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 foreligger følgende bilagsmateriale:

 

A. Budgetforslag 2019-22 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

B. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

C. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2019-22

D. Oversigt over tekniske korrektioner

E. Investeringsoversigt 2019-22

F. Forslag til basisbudgettets takster for 2019

G. Direktionens budgetkatalog - effektiviseringsforslag

H. Budgetrapport 2019 og overslagsår 2020-2022 for drift/refusion

I. Protokoller fra fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

J. Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

K. Indkomne høringssvar og udtalelser

 

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2019, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2018. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2019 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2019 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hertil kommer konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt forventede merudgifter til det voksenspecialiserede område. Endelig er Kommunalbestyrelsens beslutninger med økonomisk konsekvens for 2019, som er vedtaget efter Budget 2018-vedtagelsen, indarbejdet. Af hensyn til vurdering af kommunens samlede økonomiske situation udtages den ikke udmøntede effektiviseringsramme fra Budget 2018.

 

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på anlægsbudgettet som det så ud for 2019 ved budgetvedtagelsen af budget 2018. Herudover ligger en række ændringer, som der redegøres for i afsnittet ”Investeringsoversigt”.

 

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 16 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgning er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af denne ansøgning forventes modtaget ultimo august.

 

Bundlinjen i Budget 2019

I forhold til finansieringsoversigten, som den forelå til fagudvalgsbehandlingerne, er der foretaget ændringer i 2019 for i alt 15,5 mio. kr., som væsentligst skyldes, at anskaffelse af køretøjer på det brugerfinansierede område til hjemtaget dagrenovation nu er forudsat lånefinansieret. Hertil kommer øgede indtægter fra dødsbobeskatning, øgede salgsindtægter fra kolonihaver samt lidt færre udgifter til overførselsindkomster. Over hele perioden er der en samlet forbedring på disse poster på knap 10 mio. kr.

 

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet et finansieringsunderskud i 2019 på 71,8 mio. kr., under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 141,8 mio. kr. Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2020-2022.

 

Der er således tale om store forventede kassetræk, som dækker over en strukturel ubalance i hele perioden. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

 

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der bør arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger der forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021 – fremgår af bilag G.

 

I lyset af den strukturelle ubalance er effektiviseringsforslagene behandlet på fagudvalgene budgetmøder i august 2018.

 

Kommunens serviceramme

Kommunens udmeldte serviceramme for 2019 er 2.677 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

 

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram samt forøgelser af budgettet på det voksenspecialiserede område. Servicerammen udgør herefter 2.721 mio. kr.

 

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 44 mio. kr. over servicerammen - før eventuelle reduktioner til imødegåelse af den strukturelle ubalance.

 

Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2019 og overslagsårene vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på 2,8 mio. kr., som følge af forventning om forbedrede konjunkturer.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og Cirkulæreprogram for 2019 udgør i alt 4,4 mio. kr. jf. oversigten i bilag C. Beløbet dækker over både merudgifter og mindreudgifter til ændringer i de kommunale opgaver som følge af ændret lovgivning.

 

Tekniske korrektioner

I bilag D er samlet forslag til 1. runde af tekniske korrektioner til budget 2019, som i alt udgør 14,3 mio. kr. Der vil ved 2. behandlingen af budgettet indgå 2. runde af tekniske korrektioner, som bl.a. omfatter økonomi afledt af børnetal i dagtilbud og elevtal i folkeskoler fastsat den 5. september, afledt drift i forhold til anlægsforslag samt regulering i forhold til transportsamarbejdet med Movia.

 

Hertil kommer forøgelse af budgettet til det voksenspecialiserede område med 21 mio. kr. som følge af forventede merudgifter.

 

Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anvende i alt 17,8 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

 

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 30. august og den 12. september 2018.

 

Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 175 mio. kr.

 

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet som det så ud for 2019 ved budgetvedtagelsen af budget 2018. I forslaget indgår herudover en fornyet periodisering af en række projekter, gennemgang af behov for anlægspuljer samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer, forslag der medfører effektivisering på driftsområdet samt forslag, der til afhjælpning af forhold til fare for borgere.

 

En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag E – Investeringsoversigt inklusive bemærkninger til de enkelte forslag.

 

Der er i budgetforslagetindregnet anlægsudgifter for brutto 141,8 mio. kr. og 138,5 mio. kr. netto.

 

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag F.

 

Direktionens budgetkatalog

Af bilag G – Direktionens budgetkatalog - fremgår effektiviseringsforslag på 36 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2022, som er resultatet af arbejdet med indfasning af besparelser fra budget 2018 for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Opfølgning på fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

Fagudvalgene har afholdt budgetmøder den 20. og 21. august – opfølgningen på de afgivne bemærkninger og spørgsmål fremgår af Bilag I.

 

Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgenes møder den 20. og 21. august 2018

Centrenes besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgene fremgår af bilag J – Besvarelse af spørgsmål.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. §38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag K – Høringssvar og udtalelser.

Bilag

 1. Bilag A - Budgetforslag 2019 og overslagsår herunder oplæg till finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Konjunkturnotat 2019 (pdf)
 3. Bilag C - Lov- og Cirkulæreprogram (pdf)
 4. Bilag D - Tekniske korrektioner (pdf)
 5. Bilag E - Investeringsoversigt 2019-22 (pdf)
 6. Bilag F - Takstforslag 2019 (pdf)
 7. Bilag G - Effektiviseringsforslag (pdf)
 8. Bilag H - Budgetrapport 2017-22 (pdf)
 9. Bilag I - Protokoller fra fagudvalg (pdf)
 10. Bilag J - Besvarelser af spørgsmål fra fagudvalg 20. og 21. august 2018 (pdf)
 11. Bilag K - Høringssvar og Udtalelser - revideret 7. sept. 2018 til KB (pdf)

4. Holmegårdsskolen - godkendelse af projekttilpasning

Beslutningstema

Tegnestuen JJW Arkitekter der varetager totalrådgivning for ombygningen af Holmegårdsskolen har kvalificeret byggeprogrammet og anbefaler sammen med skolen og administrationen en tilretning af det nuværende projektforslag A, som er vedtaget som led i budgetforhandlingen 2016.

Udvalget bedes tage stilling til ændringsforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende projekttilpasningen A1 som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-09-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte projekttilpasning A1.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Udvalget for Teknik-og Miljø har den 1. juni 2016 besluttet, at administrationen kan igangsætte arbejdet med lokalplanen baseret på det oprindelige forslag A. Se bilag ”Holmegårdsskolen udvidelse med et spor”.

JJW arkitekter, som er totalrådgivere på ombygningen af Holmegårdsskolen, har nu kvalificeret byggeprogrammet. På baggrund af workshops med deltagelse af skolen og administrationen samt møde med kommunens ejendomsafdeling anbefales en tilretning af projektet, herefter kaldet A1.

Tilretningen vil medføre at:


-    ny indskoling løsrives fra oprindelig bygning mhp. at bevare

     dagslyset i eksisterende hovedbygning
-    indskolingen trækkes tilbage fra vejen for at skabe et   

     imødekommende uderum og indgangsparti
-    den nye udskolingsbygning udvides med en ekstra etage

Se bilaget ”Holmegårdsskolen – Forslag A1”

Overordnet vil ændringen betyde et langt mere harmonisk udtryk, der i højere grad flugter med skolens oprindelige formsprog samt mere velfungerende udearealer.


Hertil kommer at ombygningen, med forslag A, enkelte steder er udfordret rent konstruktionsmæssigt, da en del bærende vægge skal fjernes. 

Ændring af udskolingsbygningen
Med udvidelsen af en ekstra etage på udskolingsbygningen imødekommes et ønske fra skolen om at klassetrinene, 7, 8 og 9, kan placeres på hver sin etage i modsætning til det nuværende forslag, hvor flere klassetrin deler etage.

I forslag A1 erstattes de planlagte flugtvejstrapper mod nord med flugtvejstrapper mod skolegården, hvilket skaber en bedre forbindelse mellem bygningen, udearealet og tagterrassen.

Ændring af indskolingsbygningen

Ved at ændre byggefeltet sikres mere optimale udearealer med en større plads, et mere indbydende indgangsparti til skolen fra nordsiden samt langt bedre lysforhold for lokalerne i hovedbygningens vestside.

Samlet set vil projekttilpasningen betyde et mere harmonisk byggeri, mere velfungerende uderum samt imødekomme skolens ønske om mulighed for etageadskillelse mellem klassetrinene.

Projekttilpasningen vil ikke medføre ændringer i projektets samlede økonomi eller tidsplan.

Såfremt projekttilpasningen godkendes politisk, vil administrationen fremføre en lokalplanssag.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik – og Miljøudvalget 1. juni 2016
Teknik-og Miljøudvalget besluttede:


1) at arbejdet med en ny lokalplan for Holmegårdsskolen igangsættes
2) at lokalplanen udarbejdes til realisering af det valgte udbygningsforslag
3)at lokalplanen gives en afgrænsning, der svarer til skolens ejendom, matr.nr. 4 ep, Hvidovre by.

Budgetaftalen 2016
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2016 at udvide Holmegårdsskolen, forslag A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag.

Høring

Der udarbejdes ny lokalplan ifm. ombygningen af Holmegårdsskolen.

Lokalplanen vil blive sendt i høring hos relevante aktører, herunder naboer til Holmegårdsskolen.

Bilag

 1. Forslag A - maj 2015 - Holmegårdsskolen udvidelse med 1 spor - projektmappe, maj 2015 (pdf)
 2. Forslag A1 - Holmegårdsskolen (pdf)

5. Godkendelse af ejerstrategi for VEKS

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til fælles ejerstrategi for VEKS.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende fælles ejerstrategi for VEKS

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 21-08-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-09-2018

Bygge- og Planudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-09-2018

Arne Bech (H) bad om et notat, der belyser fordele og ulemper for Hvidovre ved at være indenfor henholdsvis udenfor fællesskabet VEKS.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte fælles ejerstrategi for VEKS.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

VEKS’ formand tog initiativ til et fællesmøde med VEKS’ bestyrelse og ejere den 1. december 2017 med henblik på udarbejdelse af en ejerstrategi for VEKS. Fællesmødet dannede baggrund for en beslutning i VEKS’ bestyrelse den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS’ direktion som sekretærfunktion. Fra Hvidovre Kommune har Center for Plan og Miljø deltaget i arbejdsgruppen.

 

En enig arbejdsgruppes oplæg til ejerstrategi for VEKS blev præsenteret for og godkendt af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018. Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS’ bestyrelse blev det fra VEKS’ administration understreget, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

 

Ejerstrategien beskriver følgende elementer:

 • Formål med ejerstrategien
 • Mål for virksomheden
 • Samarbejdet mellem VEKS og selskabets ejerkommuner
 • Ejernes forventninger til VEKS
 • Bestyrelsen
 • Embedsmandsudvalget
 • Igangsætning af større strategiske tiltag eller ændringer
 • Borgmestermøder
 • Samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne
 • Grønne målsætninger

 

Den videre proces er, at forslaget til ejerstrategi forelægges til godkendelse i alle VEKS’ ejerkommuner. Vedlagt som bilag ”Ejerstrategi”.

 

Hvis alle VEKS’ ejerkommuner har mulighed for politisk at behandle oplægget til ejerstrategi inden den 31. august 2018, vil ejerstrategien kunne fremlægges for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018. Hvis dette ikke er muligt, vil præsentationen af ejerstrategien ske i forbindelse med VEKS’ bestyrelsesmøde den 14. december 2018.

 

Det er administrationens vurdering, at godkendes ejerstrategien i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser, vil det bidrage til, at det bliver tydeligt, hvad det er for dispositioner, der træffes i VEKS.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af den 4. januar 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ejerstrategi (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-09-2018

Ingen bemærkninger.