Referat - Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 26. juni 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Borgmesteren orienterede om, at punkt 9 udgår på grund af en administrativ fejl, at punkt 19 behandles efter punkt 8, samt at der er udsendt supplerende oplysninger vedrørende punkterne 19, 23 og 29.

Gruppe C og Liste H ønskede ikke at behandle punkt 29.

Dagsordenen herefter godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ingen meddelelser.


3. Medlemsforslag fra Gruppe F - Forslag om, at 500 Hvidovreborgere skal kunne få et emne til debat og afstemning i kommunalbestyrelsen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte en principiel beslutning om at øge borgerinddragelsen og åbne for borgerforslag, som skal kunne få et emne til debat og afstemning i kommunalbestyrelsen. Administrationen fremlægger en konkret løsning for implementering af forslaget, herunder antallet af borgere, der skal skrive under.

Ordningen evalueres efter 2 år.

Sagsfremstilling

SF foreslår, at

 1. Der træffes principiel beslutning om at øge borgerinddragelsen og åbne for borgerforslag ved at 500 Hvidovreborgere skal kunne få et emne til debat og afstemning i kommunalbestyrelsen.
 1. Administrationen fremlægger en konkret løsning for implementering af forslaget 

Det er vigtigt, at vi hele tiden holder vores lokale demokrati levende, og at borgerne i kommunen også føler, at de har mulighed for at få direkte indflydelse.

Vi skal forny den politiske kultur, mindske risikoen for politikerlede og bane vejen for mere borgerinddragelse. Derfor bør det politiske arbejde bliver mere indrettet efter at behandle emner, der optager borgerne - også lokalt her i Hvidovre. Én af vejene til det kan være at lade 500 borgere med deres underskrift stille et forslag eller emne til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Tallet 500 er valgt, da det forholdsmæssigt svarer til det der har været foreslået i andre kommuner eller i Folketinget. Efter en periode bør tallet tages op til revision.

Rødovre Kommune har længere erfaring med borgerdrevne forslag og har netop valgt at sætte antallet af underskrifter til 500 efter en evaluering af ordningen.

En konkret model skal så vidt mulig være let og ubureaukratisk at implementere for forvaltningen samt nem og lige at gå til for borgerne.

En løsning kunne være at der på www.hvidovre.dk kunne oprettes en side, hvor man som borger kan stille sit forslag eller emne, man gerne vil have på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Hvis man ønsker at skrive under på et forslag,så kan man som i for eksempel Rødovre skrive under med navn, adresse og email. Underskrifterne bør jævnligt tjekkes, for at sikre at kun borgere bosat i Hvidovre fremstiller eller underskriver forslag. Alternativt kunne man underskrive via NemID.

Vi frygter ikke misbrug fra borgernes side. Vi tror kun, at borgerne vil sætte emner på dagsordenen i kommunalbestyrelsen, der er væsentlige at få taget op. Vi har så meget tillid til borgerne i Hvidovre, at hvis 500 vil sætte deres navn under et forslag, så er det også fordi det har en vis kvalitet og relevans. Folketinget og flere kommuner, herunder Rødovre og Albertslund, har implementeret muligheden for borgerdrevne forslag. Erfaringen herfra er, at borgerne gerne vil deltage mere aktivt i lokaldemokratiet og benytter sig af muligheden.


4. Medlemsforslag fra Gruppe A - Hvidovre Kommune arbejder med FN`s 17 verdensmål

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe O, C og V.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune arbejder med FN’s 17 verdensmål og at disse bliver en del af den kommende planstrategi/agenda 21 og øvrige strategier og politikker.

Sagsfremstilling

Hvidovre støtter op om verdensmålene.

Socialdemokratiet i Hvidovre foreslår, at Hvidovre Kommune arbejder med FN’s 17 verdensmål.

Som en naturlig fortsættelse af samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune foreslår Socialdemokratiet, at der arbejdes seriøst med FN’s 17 verdensmål, så vi som kommune kan bidrage positivt med at indfri de mål og forpligtelser Danmark har forpligtet sig til.

Inden 2030 har verdenssamfundet aftalt at få løst en lang række udfordringer.

Det er blevet til 17 verdensmål og ikke mindre end 169 delmål.

Vi arbejder som kommune allerede positivt med en lang række delmål uden, at vi i øvrigt har holdt det op mod FN’s verdensmål. Det foreslår vi, at vi gør fremadrettet.

Nogle konkrete eksempler på, hvor vi allerede arbejder inden for rammerne af verdensmålene:

Delmål 3.4 – Vi skal styrke den mentale sundhed.

Vi har lavet en række af tiltag for at give psykisk sårbare nogle muligheder.

Vojensvej er et godt eksempel og etableringen af Headspace et andet eksempel på, hvordan vi arbejder med et af delmålene. Familiecenter Poppelgården kunne også fremhæves her.

Vi skal sikre at flere får den hjælp og den støtte, som de har brug for til at kunne være en del af samfundet.

Delmål 7.3 – Forbedringen af energieffektiviteten skal fordobles

I forlængelse af vores klimakommunesamarbejde skal vi iværksætte initiativer til at formindske CO2-udledningen og sikre en bedre energieffektivitet. Det kan eksempelvis være gennem ESCO-projekter eller lignende.

Delmål 8.8 – Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer

          Vi har allerede et stort fokus på både rettigheder og arbejdsmiljø.

Men hvis udviklingen fortsætter, så vil depression og angst være nogle af de hyppigste årsager til, at man forlader arbejdsmarkedet i utide.

Vi skal bestræbe os på at skabe arbejdspladser med trivsel og tryghed.

Delmål 12.5 – Reducer affaldsmængden betydeligt

          Vi har netop vedtaget en ambitiøs kommunal affaldsplan.

          Den regulerer meget i forhold til affaldssortering og lignende.

Vi skal fremme genbrug, genanvendelse og affaldshåndtering, så vi dermed kan reducere den samlede affaldsmængde.

Delmål 13.2 – Indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning

Det er vigtigt, at vi er bevidste om, hvilke påvirkninger vi som kommune kommer til at opleve i årene frem og hvilke indsatser, der er nødvendige.

Konkret har vi set oversvømmelser af Harrestrup Å og stort pres på vores kloaksystemer.

Konkret foreslå Socialdemokratiet, at verdensmålene bliver en del af den kommende planstrategi/agenda 21 og øvrige strategier og politikker.


5. Likviditet 1. kvartal 2018

Beslutningstema

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om likviditet 1. kvartal til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditeten opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån.

Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. april 2017 – 31. marts 2018 på 640,9 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har ved i perioden 1. januar 2018 til 31. marts 2018 ligget mellem 392,1 og 732 mio. kr.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2018 til 31. marts 2018.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig på tilsvarende vis som i 2017, men på et lavere niveau. Den gennemsnitlige beholdning er langsomt faldende.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet er i løbet af 2018 faldet fra 654,4 mio. kr. d. 1. januar 2018 til 640,9 mio. kr. d. 31. marts 2018.

På opgørelsestidspunktet er ca. 678 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

Kommunens investeringer hos de tre forvaltere pr. 31. marts 2018 fremgår af tabel 1.

Investeringens nettoresultat for 1. kvartal 2018 har været negativ. Det dækker over et afkast på 1,95 % svarende til 13,2 mio.kr. og et urealiseret kurstab på 16,9 mio.kr. samlet set et negativafkast på - 0,49 %. Det svarer til ca. 3,6 mio. kr.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de tre forvaltere pr. 31. marts 2018

Aktivside

Ultimo marts 2018

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
marts 2018

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Forvalter 1

-0,57

345

0,09

0,81

0,10

0,00

0,01

Forvalter 2

-0,82

62

0,18

0,78

0,00

0,04

0,00

Forvalter3

-0,44

64

0,15

0,73

0,09

0,00

0,03

Danske Capital- Hjemfald

-0,26

206

0,08

0,80

0,11

0,00

0,02

I alt

678

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

-0,49

Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

Første kvartal af 2018 har været et turbulent kvartal.

Relativt risikable aktiver såsom aktier og virksomhedsobligationer gik således en turbulent periode igennem i årets første kvartal.

Man kan pege på mindst to betydelige faktorer bag denne turbulens. Den første er, at renterne på specielt lange statsobligationer steg markant i starten af året. Dette betød betydelige fald i obligationskurserne, hvilket spredte ringe i vandet til blandt andet aktiemarkedet.

Forklaring på rentestigning er frygten for en højere amerikansk inflation og en generel bekymring om overophedning af økonomien. En anden forklaring på rentestigningerne er, at ECB-medlemmernes overvejelser om at afslutte opkøbsprogrammet af europæiske statsobligationer i løbet af 2018.

Den anden potentielle faktor bag den seneste turbulens er den øgede politiske usikkerhed. Det er især Trumps trusler og importskatter og andre handelsrestriktioner, som har ledt til nervøsitet blandt investorerne. Bliver truslerne til virkelighed, så vil det have kedelige konsekvenser i form af højere inflation og ikke mindst lavere økonomisk vækst. Dette er en negativ cocktail for de fleste finansielle aktiver. Danske Capital ser afkastpotentialet de kommende år til være mindre godt. Med andre ord – man får som investor formentlig mindre god betaling end tidligere for den risiko, man løber.[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Danske Capital marts 2018

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 Likvid holdning ultimo marts 2018.pdf (pdf)

6. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 - Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2018 for Hvidovre Kommune.

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Center for Økonomi og analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 31. marts 2018. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i april/maj 2018, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2018

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreudgifter i forhold til budgettet på 4,3 mio. kr. netto.

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 31. marts samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse under tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2018

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Samlet forbrug pr. 31/03-18

Forbrugs-pct.

Forventet mer-/ mindre-forbrug
"-" = mer-forbrug pr. 31/03-18

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 - Inden for servicerammen

-310,7

-73,1

24%

-7,3

 - Uden for servicerammen

-693,1

-156,5

23%

Børne- og Uddannelsesudvalget

 - Inden for servicerammen

-1.097,7

-265,7

24%

-1,8

 - Uden for servicerammen

-7,4

-1,8

24%

Grøn energistyring

 - Inden for servicerammen

-11,8

-2,5

Ældre- og Sundhedsudvalget

 - Inden for servicerammen

-480,3

-114,2

24%

-2,8

 - Uden for servicerammen

-210,2

-21,1

10%

Kultur- og Fritidsudvalget

 - Inden for servicerammen

-101,1

-26,3

26%

 - Uden for servicerammen

-0,2

Teknik- og Miljøudvalget

 - Inden for servicerammen

-91,2

14,7

-16%

 - Uden for servicerammen

-40,7

7,2

-18%

Økonomiudvalget

 - Inden for servicerammen

-515,8

-128,5

25%

10,1

 - Uden for servicerammen

-34,6

-7,9

23%

Drift i alt

-3.594,9

-775,7

22%

-1,8

 - heraf inden for servicerammen

-2.596,8

-593,1

23%

-1,8

Anlæg

-114,8

-11,1

10%

Renter

17,9

7,3

40%

Afdrag på lån

-49,4

-9,6

19%

Balanceforskydninger

-5,4

-266,5

4927%

Finansiering

3.736,5

1.203,0

32%

6,2

Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)

10,1

-147,3

4,3

Forventet overførsel til 2019, servicerammeområder

25,0

Forventet forbrug, servicerammeområder

2.674,4

Forventet merforbrug, servicerammen

24,3

Forklaring til afvigelserne

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

·Der forventes et samlet merforbrug på ca. 7,3 mio. kr. Merforbruget skyldes det voksenspecialiserede område

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

·Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes stigning i handicappede børn, der anbringes.

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

·Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Forventet merforbrug på sygeplejen (-1,8), merforbrug på hjemmehjælp og køb af plejeboligpladser i andre kommer (-,1,6), merforbrug på specialiseret rehabilitering (-0,2) samt mindre udgifter til hjælpemidler (0,8).

Økonomiudvalget

·Der forventes et samlet mindre udgifter på 10,3 mio.kr. Vejafvandingsbidrag -tilbagebetaling på 9,7 mio. kr. fra HOFOR for perioden 2012-2015 samt særlige sygesikringsydelser med 0,14 mio. kr.

Finansiering

·Der er i 2018 merindtægter pga. justering af forskerskat (0,3) og forøget faktisk låntagning (5,9 mio.kr.).

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,625,2 mia. kr. i 2018.Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 udgør 44,8 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 1,8 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.674,4 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 49,3 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2018 til 2019 på 25 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 24,3 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I tabel 2 nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2018.

Primo likviditet 2018 (- = træk på kassebeholdning)

392,1

Budgetteret kasseforbrug i 2018

-9,7

Tillægsbevillinger i 2018/drift inkl. overførsler fra 2017

-44,8

Tillægsbevillinger i 2018 /anlæg inkl. overførsler fra 2017

-105,2

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 31/03-17

4,3

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2018

Drift

25,0

Anlæg

80,0

Forventet ultimo likviditet 2018

341,7

Heraf hjemfaldspligt

198,5

Serviceramme, vedtaget budget 2018

2.625,2

Forventet regnskab, servicerammeområder

2.674,4

Merforbrug, servicerammeområder

49,3

Forventet overførsel til 2019, servicerammeområder

25,0

Herefter forventet merforbrug på servicerammen

24,3

Retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31 marts 2018 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

Økonomirapporteringer er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i maj.

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2018 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2018.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 4,3 mio. kr.

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug igangsat administrativt særlig skærpet fokus på det specialiserede område, samt specialundervisningen, hvor det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer. Direktionen har herudover drøftet merforbrugets strukturelle karakter og mulig påvirkning i budget 2018.


7. Forlængelse af aftale om banksamarbejdet

Beslutningstema

Dette dagsordenspunkt handler om at gøre brug af optionen, og forlænge den nuværende aftale med Danske Bank A/S om banksamarbejdet et år

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der gøres brug af option i den nuværende aftale om håndtering af daglige bankforretninger med kommunens nuværende pengeinstitut, så aftalen forlænges i et år, fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gøres brug af option i den nuværende aftale om håndtering af daglige bankforretninger med kommunens nuværende pengeinstitut, så aftalen forlænges i et år, fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014 punkt 25 (lukket sag), blev det besluttet at indgå aftale med Danske Bank, om samarbejde om kommunens bankforretninger.

Aftalen er gældende for en 4 årig periode fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2018, dog med en option på et års forlængelse, hvis dette meddeles skriftligt Danske Bank inden den 1. juli 2018.

Da aftalen således udløber ved årets udgang, skal der i 2018 tages stilling til det fremtidige banksamarbejde.

I princippet er der to muligheder, nemlig:

 • at gøre brug af optionen, og forlænge den nuværende aftale med yderligere et år, eller
 • at gennemføre et nyt udbud.

Det er Center for Økonomi og Analyse (ØOA) vurdering, at den nuværende aftale er fordelagtig for kommunen, og at et nyt udbud ikke forventes at kunne give en bedre aftale.

Derudover er ØOA meget tilfreds med det nuværende daglige banksamarbejde.

Det indstilles således, at der gøres brug af optionen, så det nuværende banksamarbejde fortsætter et år, og at Danske Bank tilskrives herom umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014 punkt 25 (lukket sag), blev det besluttet at indgå aftale med Danske Bank, om samarbejde om kommunens bankforretninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7 –  Finansiel styring og betalingsformidling

Høring

Ingen


8. Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for en del af Filmbyen

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forbindelse med lokalplanlægningen for de projekterede nye boliger i den vestlige del af Filmbyen er det nødvendigt at vedtage et tillæg til kommuneplanen samtidigt.

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der udskiller en del af rammeområde 4A3 i et nyt rammeområde 4A6, hvor etageantallet øges fra 2 til 2 plus tagterrasse/taghave, og hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 30 til 40 for området under ét.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende planforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016
 2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger
 3. at godkende, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Forslaget sendes i høring således, at fristen for indsigelser er den 2. september 2018.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Ad 1. - 3. Anbefales godkendt med den ændring, at forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en lokalplan for den vestlige del af Filmbyen, så der kan opføres et antal boliger i 2 etager med tilhørende taghaver/tagterrasser.

Dette forslag til Lokalplan 466, der er udarbejdet ud fra indholdet i projektoplægget fra juli 2017, behandles som en særskilt sag i Bygge- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 med hensyn til maksimalt etageantal og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 i tilknytning til lokalplanforslaget.

Områdets anvendelse er i Kommuneplan 2016 fastlagt til blandet byområde og de specifikke anvendelser er fastlagt til blandet bolig og erhverv som tæt-lave boliger og etageboliger, kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål.

Med forslaget til kommuneplantillæg, se vedlagte bilag ”Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016”, udskilles et nyt rammeområde, benævnt 4A6, hvor de hidtil planlagte anvendelser fastholdes.

Det maksimale antal etager ændres fra 2 til 2 etager og tagterrasse/taghave, hvilket teknisk set er at betegne som 3 etager. Den maksimale bygningshøjde fastholdes på 8,5 m.

Desuden ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 30 til 40 for området under ét. Dette har sin baggrund i udskillelsen af et nyt, mindre rammeområde af det hidtidige rammeområde 4A3.

Endelig er det indeholdt i kommuneplantillægget, at bygningen på Filmbyen 32, en tidligere eksercerbygning der nu anvendes til biograf og studie, udtages af kommuneplanens oversigt over bevaringsværdige bygninger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, lov nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 448 af 10. maj 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 26. september 2017, punkt 29, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for opførelse af nye boliger i den vestlige del af Filmbyen med udgangspunkt i Himmeriges reviderede projekt, dateret juli 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Administrationen vurderer efter denne screening, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Kommuneplantillægget fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og det indeholder alene mindre ændringer, der ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 (pdf)

9. Valg af medlemmer til Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget til at varetage grundejer- og bevaringsinteresserne.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende retningslinjerne for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed i perioden 2018-2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der blandt de indmeldte kandidater fra grundejerforeningerne udpeges to medlemmer samt en suppleant for hver af disse
 2. at Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs forslag til medlem henholdsvis suppleant af Bygningsforbedringsudvalget godkendes
 3. at administrationens udkast til retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalget 2018-2021 godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Punktet udgik.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Ad 1.

Gruppe A, F, O og Ø indstiller Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch med Michael Sabroe som suppleant.

Gruppe C og V indstiller Flemming Juel Mikkelsen og Michael Sabroe med Freddy Koch som suppleant.

Anbefales godkendt med Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch som medlemmer og Michael Sabroe som suppleant. Det undersøges inden kommunalbestyrelsesmødet om der kan findes en suppleant yderligere.

Ad 2.

Anbefales godkendt med Poul Sverrild som medlem og Anja Olsen som suppleant.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ad 1.

For: A, F og Ø

Undlader: O og V

 

Gruppe C stemmer imod, da gruppe C på kommunalbestyrelsesmøde ønsker at stille ændringsforslag om at Bygningsforbedringsudvalget nedlægges, og pengene indgår i kassebeholdningen.

 

Anbefales godkendt med Flemming Juel Mikkelsen og Freddy Koch som medlemmer og Leon Tilgaard og John Christiansen som suppleant.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt med Poul Sverrild som medlem og Anja Olsen som suppleant.

 

Ad 3. Anbefales godkendt

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2018

Sagen udgår som følge af beslutningen under punkt 3 om nedlæggelse af bygningsforbedringsudvalget. Det undersøges om der er eksisterende sager. Disse behandles  i Bygge- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til Byfornyelseslovens § 31 skal bygningsforbedringsudvalget bestå af fem medlemmer og sammensættes således:

 • To kommunale repræsentanter
 • To medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser
 • Et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

Samtidigt med valget af medlemmer vælges en eller flere suppleanter for hvert medlem. Det anbefales at der alene vælges en suppleant for hvert medlem.

Udvalgsmedlemmerne og suppleanterne udpeges for en periode, der følger kommunens valgperiode.

Finder udpegning sted i løbet af en valgperiode, udpeges et nyt medlem eller en suppleant kun for den resterende del af perioden.

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen, den 5. december 2017, pkt. 70, følgende medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget:

 • Anders Liltorp (A), suppleant Maria Durhuus
 • Rene Langhorn (O), suppleant Mikkel Dencker

Medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og bevaringsinteresser udpeges blandt lokale interesseorganisationer, og såfremt dette ikke er muligt blandt landsdækkende interesseorganisationer.

Administrationen har skriftligt kontaktet alle grundejerforeninger beliggende i Hvidovre Kommune, med henblik på at få kandidater til varetagelse af grundejerinteresserne i udvalget. Der er i alt indkommet tre kandidater, nemlig følgende:

Navn

Adresse

Indstiller

Freddy Koch

Strøbyvej Grundejerforening

Flemming Juel Mikkelsen

Hvidovre Kirkebys Grundejerforening, Grundejerforeningen Bredevang, Grundejerforeningen Rosendalen

Michael Sabroe

Grundejerforeningen Lodsgården

Administrationen har ligeledes kontaktet Hvidovre Lokalhistoriske Selskab med henblik på at få kandidater til varetagelse af bevaringsinteresserne i udvalget. Selskabet peger på to kandidater fra Forstadsmuseet, der har indvilget i at sidde i udvalget. Kandidaterne er:

Navn

Adresse

Indstiller

Poul Sverrild

Forstadsmuseet

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Anja Olsen (suppleant)

Forstadsmuseet

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Efter lovens § 32 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed. Administrationen har udarbejdet et udkast til sådanne retningslinjer, se vedlagte bilag ”Retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2018-2021”. Der er med dette udkast tale om at en videreførelse af de hidtil gældende retningslinjer uden ændringer bort set fra de nødvendige opdateringer af navne og lignende.

Retsgrundlag

Byfornyelseslovens §§ 30-31 og §§ 38 a-38 b, samt efter reglerne om støtte fra et bygningsforbedringsudvalg i byfornyelseslovens Kapitel 4.”

Bilaget ”Forslag til kandidater” er lukket af hensyn til, at der ikke skal ske offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside i strid med persondataloven.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte i forbindelse med konstitueringen, den 5. december 2017, pkt. 70, sine medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt 0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018 givet en samlet anlægsbevilling på 500.000,- kr. i perioden 2015-2018. Ved udgangen af 2017 er der forbrugt ca. 237.000,- kr.

Beløbet er det fulde dispositionsbeløb, der i 2018 kan anvendes til tilsagn om støtte. Det vil sige inklusive statsrefusionen på 50 % af kommunens udgifter, jævnfør byfornyelseslovens § 34, stk. 2.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmeldt en samlet ramme til byfornyelsesaktiviteter for 2018 i Hvidovre Kommune på 213.336 kr.

Bilag

 1. Udkast til retningslinjer for Bygningsforbedringsudvalgets virksomhed 2018-2021 (pdf)
 2. Brev fra Center for Plan og Miljø til grundejerforeninger (pdf)

10. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til I/S Amager Ressourcecenters (ARCs) fremsendte plan for genanvendelse og CO2-reduktion og et tillæg til ejerkommunernes aftale fra 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning. Tillægget omhandler blandt andet øget omsætning i ARC samt en årlig takstregulering.

Planen indeholder et anlæg til sortering af forbrændingsegnet affald og et anlæg til behandling af bioaffald. Der er desuden lavet en prognose for selskabets økonomi, som medfører, at der er behov for at styrke selskabets økonomi yderligere. Det er hensigten, at der kan træffes beslutning herom i alle fem ejerkommuner senest i juni 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at ARCs fremsendte plan for genanvendelse og CO2-reduktion godkendes,
 2. at tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019 godkendes, og at de delegerede til ARC’s generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion,
 3. at status på Tillægsaftalen tages til efterretning, og
 4. at ARCs opdaterede langtidsprognose tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1. – 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion, tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019, og at de delegerede til ARCs generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion.

Ad 3. – 4.

Kommunalbestyrelsen tog ARCs opdaterede langtidsprognose til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

For: Gruppe A, O, C, V og Ø.

Gruppe F afventer kommunalbestyrelsen.

Ad 1. - 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. - 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for aftalen om genopretning var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet.

Status på aftalen er overordnet, at den implementeres efter intentionerne. Dog har der været enkelte tidsforskydninger i aftalens realisering, ligesom visse elementer af den strukturelle tilpasning ikke forventes realiseret, jf. bilag 2.

Ifølge aftalen skal selskabet fremlægge en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. ARCs plan, jf. bilag 3, er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og rummer et anlæg til sortering af dagrenovation, der afleveres til forbrænding, og et anlæg til behandling af bioaffald.

Sorteringsanlæg

Sorteringen af dagrenovation sker i tilknytning til forbrændingsanlægget. Der sorteres plast og metal fra dagrenovationen, hvilket øger genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. 7 procentpoint og samtidig reducerer CO2-udledningen med årligt ca. 25.000 tons.

Omkostningerne til anlægget udgør ca. 150 mio. kr. og afholdes inden for de 250 mio. kr., der er afsat, jf. Tillægsaftalen, mens udgifterne til drift skal betales af kommunerne og udgør ca. 170 kr. pr. ton. Hertil kommer indtægter og udgifter til den efterfølgende afsætning af de udsorterede materialer, hvilket varierer efter afsætningsforholdene og efter ARC’s beregning udgør en omkostning på i gennemsnit ca. 35 kr. pr. ton. I alt bliver den samlede udgift på ca. 610 kr. pr. ton i forhold til den nuværende takst for forbrænding af dagrenovation på 460 kr. pr. ton.

Bioaffald

Anlægget til behandling af minimum 30.000 ton bioaffald pr. år planlægges placeret bynært og udnytter energien i affaldet til biogas, som forventes brugt lokalt i hovedstaden. Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Behandling af bioaffald forøger genanvendelsen i kommunerne med ca. 10 procentpoint. For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at der sikres en bynær behandling af bioaffaldet.

Omkostningerne er på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket dækker både anlægsinvesteringen på ca. 120 mio. kr. og udgifter til drift. Sammenlignet med forbrænding er der således en mindreudgift på 40 kr. pr. ton. Til forskel fra sorteringsanlægget afholder kommunerne udgifterne til etableringen af biogasanlægget, da der ellers kan være tale om krydssubsidiering.

Der tages inden udgangen af 2018 endelig stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.

Videre proces og økonomisk grundlag

Planen fremlægges som en samlet plan, som ud over alle ejerkommuners deltagelse forudsætter, at kommunerne efterfølgende godkender lånoptag og overdrager kompetence vedrørende behandling af bioaffald til selskabet.

For at kunne vurdere status for selskabets økonomi og herunder vurdere, om der er tilstrækkeligt råderum i ARCs økonomi til at igangsætte planen, fik selskabet udarbejdet en langtidsprognose for selskabets økonomi (bilag 4). Langtidsprognosen viste under de givne forudsætninger en negativ nutidsværdi på 276 mio. kr. og en positiv likviditet. Til sammenligning viste den redegørelse fra 2015, som dannede baggrund for igangsætning af ejerkommunernes analysearbejde, en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet.

Ejerkommunerne har fået gennemført en ”second opinion” af ARCs prognose, hvor det konkluderes, at langtidsprognosen giver et rimeligt billede af økonomi og fremtidsudsigter (bilag 5).

Langtidsprognosen forudsatte, at der sker en overførsel af Københavns Kommunes affald fra Vestforbrænding til ARC. Overførslen vedrører affald fra de bydele i Københavns Kommune, som ligger i Vestforbrændings opland. Som det fremgik af orientering til de enkelte ejerkommuners økonomiudvalg i januar/februar 2018, betragter Vestforbrænding en overførsel af affaldet som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Med henblik på at sikre økonomien i selskabet samtidig med, at der træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion foreslås indgået vedlagte yderligere tillæg til Tillægsaftalen. Aftalen, jf. bilag 6, indebærer, at der sikres en øget intern omsætning i selskabet, på minimum 250 mio. kr. p.a. ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC fra 1. januar 2019. Desuden beskriver aftalen, at interessenterne er indstillede på, at selskabets generalforsamling sikrer økonomien i selskabet ved prisfremskrivning af taksten for modtagelse af dagrenovation pr. 1. januar 2019 i medfør af Finansministeriets cirkulære.

Omsætningsforøgelsen muliggør øget afbrænding af biomasse, mens importaffald efter 2025 reduceres, så det fortrænger brændsler med større fossilt indhold i varmesystemet, hvilket bidrager til at reducere CO2-udledningen.

ARC har indarbejdet forudsætningerne i en opdateret langtidsprognose, som viser, at der med de to elementer i form af omsætningsforøgelse og prisfremskrivning af taksten opnås en positiv likviditet og nutidsværdi på -210 mio. kr. Langtidsprognosen er baseret på de gældende planer i kommunerne og forudsættes opdateret primo 2019.

Økonomi

Når planen er indført i fuldt omfang fra og med 2021, forventes udgifterne i Hvidovre Kommune forøget med årligt ca. 0,3 mio. kr. på ordningen for restaffald og ca. 1,1 mio. kr. på ordningen bioaffald.

Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af dagrenovationstaksten med årligt ca. 2 procent fra og med 2019.

Finansieringen af faciliteter til sortering af forbrændingsegnet dagrenovation sker over selskabets økonomi og skal i henhold til vedtægterne godkendes af ejerkommunerne. Lånoptaget henregnes til kommunernes låntagning, men giver automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4.

Administrationens vurdering

Planen for genanvendelse og CO2-reduktion vurderes at give et markant bidrag til genanvendelsen og dermed muligheden for at nå mål i de enkelte ejerkommuners affaldsplaner samtidig med, at planen nedbringer mængden af CO2.

Planen er i henhold til ejerkommunernes aftale en forudsætning for import af affald til forbrænding fra 2020, hvilket vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens § 60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7 % af ARC (nøgle: befolkningstal 1. januar2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1).

Senest den 30. januar 2018 pkt. 7 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om arbejdet med udmøntningen af aftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning og behovet for at opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor fristen for at tage stilling til ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion rykkes fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

Bilag

 1. Aftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2 fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressoursecenter (pdf)
 2. Status på aftale af 13. juni 2016 mellem ejerkommunerne (Tillægsaftalen) (pdf)
 3. Henvendelse fra ARC af 8. december 2017 vedr. plan for genanvendelse og CO2-reduktion (pdf)
 4. Notat af 1. maj 2018 om langtidsprognose udarbejdet af ARC (pdf)
 5. Notat af 1. december 2017 om ARC - Vurdering af langtidsprognose udarbejdet af pwc (pdf)
 6. Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter (pdf)

11. Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens

Beslutningstema

Ældre-og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet for borgere med demens. Administrationen fremlægger her forslag om flytning af Værestedet fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Notatet om rådets høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Værestedet for borgere med demens flyttes fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave, herunder at normeringen på Værestedet udvides fra 8 til 12 pladser.
 2. at finansieringen af flytning og indretning af Værestedet søges finansieret via fundraising. Hvis dette ikke lykkes, så indgår udgifter til indretningen som forslag til anlægsbudgettet for 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Værestedet for borgere med demens flyttes fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave, herunder at normeringen på Værestedet udvides fra 8 til 12 pladser.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at finansieringen af flytning og indretning af Værestedet søges finansieret via fundraising. Hvis dette ikke lykkes, indgår udgifter til indretningen som forslag til anlægsbudgettet for 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Ad 2. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet indgik ved sagens behandling.  De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvarene til mødet.

Sagsfremstilling

Udfordringen

Værestedet for borgere med demens er en del af Aktivitetscentret i Hvidovregade. Brugergruppen på Værestedet er blevet tiltagende støttekrævende. Det har betydet, at tilbuddet har udviklet sig mere mod et aflastnings- og vedligeholdende tilbud end et generelt aktiverende og forebyggende tilbud.

De fysiske rammer i Aktivitetscentret understøtter ikke behovene hos brugergruppen. Først og fremmest kan Værestedet ikke skærmes fra resten af Aktivitetscentret. Brugerne kan kun få adgang til Værestedet og til toiletter gennem fællesrummet i Aktivitetscentret. Der er mange omskiftelige aktiviteter i fællesrummet, hvilket skaber meget uro hos flere af Værestedets brugere. For det andet har flere af brugerne også brug for hjælp til toiletbesøg. Toiletforholdene i Aktivitetscentret betyder, at denne hjælp kun kan gives ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for medarbejderne. For det tredje har nogle af brugerne behov for at ligge og tage en middagslur, hvilket ikke er muligt i Aktivitetscentret. For det fjerde er kapaciteten på Værestedet ikke tilstrækkelig i forhold til det fremtidige behov på området.

De to medarbejdere på Værestedet har kompetencerne til at håndtere de relativt støttekrævende borgere med demens. Men de øvrige medarbejdere i Aktivitetscentret har ikke kompetencer med hensyn til demens, hvilket er sårbart i forhold til ferie, sygdom mm. hos medarbejderne på Værestedet.

Administrationens forslag

Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at etablere bedre forhold for brugerne af Værestedet på den nuværende lokalitet i Aktivitetscentret. Værestedets brugere kan ikke integreres i Aktivitetscentrets aktiviteter, og det er ikke muligt at skabe et trygt skærmet miljø for brugere af Værestedet. Administrationen foreslår derfor, at Værested for borgere med demens flytter til Plejecenter Strandmarkshave, hvor der ville være synergieffekter mht. brugergrupperne. Her er der opstået ledige lokaler i forbindelse med, at Genoptræningen på Strandmarkshave primo april 2018 flyttede til det nyetablerede Hvidovre Sundhedscenter på Hvidovrevej 272.

Administrationen anbefaler, at Værestedet bliver en skærmet enhed på Strandmarkshave (se bilag). Værestedet kan få separat indgang, hvor der evt. også kan etableres parkeringspladser. Stedet kan dog fortsat have en dør til Strandmarkshave, hvor personalet kan komme frem og tilbage.

Der er et ønske om, at ombygge de tidligere genoptræningslokaler til en slags ”lejlighed” med genkendelige rum og faciliteter som i eget hjem, hvilket vil være hensigtsmæssigt for brugergruppen af Værestedet. Der skal fx være mulighed for at tage sig en lur og trække sig tilbage. Videre er der brug for et rum, der tilgodeser mulighederne for at dele op og foretage forskellige aktiviteter. Hertil kommer et toilet og et mindre køkken med mulighed for bl.a. bagning og lettere madlavning. Der ønskes også en udgang til haveanlæg med siddemuligheder.

En ombygning af Genoptræningens lokaler på Strandmarkshave giver plads og faciliteter til op til 12 brugere dagligt. Administrationen indstiller, at normeringen på Værestedet udvides til 12 pladser fra de nuværende 8 pladser. Baggrunden er, at kapaciteten på Værestedet ikke kan honorere det forventede fremtidige behov på området.

Konsekvenser for borgerne

Brugerne af Værestedet vil have gavn af bedre fysiske rammer på Strandmarkshave. Flere brugere har et stort behov for at kunne være afskærmet fra øvrige tilbud, idet mange indtryk kan skabe uro hos borgere med demens.

Desuden har borgere med demens brug for aktiviteter der kan genskabe minder og stemninger. Køkkenfaciliteter med duft af mad, adgang til have og mulighed for kreative aktiviteter kan bidrage hertil. Enkelte brugere i Værestedet, som kan deltage i nogle af aktiviteterne i daghjemmet på Strandmarkshave, kan også på den måde få flere meningsfulde aktiviteter i deres hverdag.

Medarbejderne i Værestedet har også stor viden og erfaring med borgere med svær demens, og en flytning ville lette vidensdelingen mellem personalet på Værestedet og det øvrige personale på Strandmarkshave. Administrationen forudser synergieffekter mht. viden og aktiviteter af betydning for såvel beboere og daghjemsgæster på Strandmarkshave samt brugerne af Værestedet.

En flytning kan i en overgangsperiode skabe uro og utryghed hos Værestedets brugere. Værestedet er imidlertid flyttet før, og med de erfaringer er kommunen bedre rustet til at tilrettelægge en flytning, der skaber mindst mulig ulejlighed for brugerne.

Som en sidegevinst ved flytningen af Værestedet vil Aktivitetscentret fuldt ud kunne bruges som det åbne sted, der oprindeligt var tanken. Det vil være positivt for de borgere, der kommer i Aktivitetscentret.

Det videre forløb

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at flytte Værestedet for borgere med demens til Strandmarkshave, vil administrationen igangsætte nærmere planlægning, herunder projektere og estimere udgifter. Desuden vil administrationen kommunikere budskabet til brugerne og deres pårørende.

Det satspuljefinansierede Rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende flytter ind i Aktivitetscentret. Det skyldes, at målgruppen hertil er yngre borgere med begyndende demens – en målgruppe som bedre kan integreres i de øvrige aktiviteter i Aktivitetscentret.

Retsgrundlag

Målgruppen/paragrafgrundlaget for Værestedet for borgere med demens er § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, i serviceloven (LBK nr. 102 af 29/01/2018).

Politiske beslutninger og aftaler

Den 27. februar 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at administrationen undersøger mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet for demente.

Administrationens forslag er i tråd med kommunens Demenshandlingsplan, hvor der er bl.a. er fokus på, at der findes de rette rehabiliterende indsatser og fleksible aktivitetstilbud til borgere med demens. Fokus i handlingsplanen er også på det sundhedsfaglige personales kompetencer.

Økonomiske konsekvenser

Der vil bl.a. være udgifter forbundet med ombygning og indretning af den nuværende Genoptræning til Værestedets behov. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at Værestedet skal flyttes, så vil administrationen estimere de præcise udgifter.

Der er to scenarier for finansiering af udgifterne til flytning af Værestedet. Det ene er finansiering gennem eksterne fonde og puljer. Det andet scenarie er, at finansiering indgår i forslag til anlægsbudget 2019.

Personalemæssige konsekvenser

De to medarbejdere i Værestedet flytter med brugerne til Plejecenter Strandmarkshave og kommer organisatorisk til at indgå under Strandmarkshaves ledelse. Lederen af Aktivitetscentret forbliver leder for resten af Aktivitetscentret.

Det vil være mindre sårbart i forbindelse med fravær, hvis Værestedet for borgere med demens bliver en del af et plejecenter, hvor der er mulighed for, at personalet fra plejecentret kan dække vagter på Værestedet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Flytningen af Værestedet har bl.a. til formål at levere rammerne for den bedste indsats for brugerne i et sundhedsfagligt perspektiv.

Bilag

 1. Forslag til placering af Værested på Strandmarkshave (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens. (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Forslag om flytning af Værestedet for borgere med demens (pdf)

12. Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen - sammenlægning af to lederstillinger

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Sundhed og Ældre ønsker at skabe en styrket organisatorisk sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen. Formålet med sammenlægningen er er at højne tværfagligheden og styrke sammenhængen på tværs af involverede faglige perspektiver og indsatser.

Den organisatoriske sammenlægning indebærer at to lederstillinger, hhv. stillingen som plejecenterleder af Svendebjerghave og stillingen som leder af Genoptræningen, sammenlægges til én lederstilling.

Sagen har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Notat om rådenes høringssvar vil foreligge til udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 1. at de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen sammenlægges under én fælles ledelse
 2. at Plejecenter Svendebjerghave ændrer navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen:

 1. at der nedlægges en lederstilling af Plejecenter Svendebjerghave og at midlerne herfra indgår i det løbende effektiviseringsarbejde i forhold til budget 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen sammenlægges under én fælles ledelse.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Plejecenter Svendebjerghave ændrer navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der nedlægges en lederstilling af Plejecenter Svendebjerghave og at midlerne herfra indgår i det løbende effektiviseringsarbejde i forhold til budget 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Ad 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning anbefales godkendt.

Ad 3.

Der udarbejdes et notat om der er tilstrækkelig sygeplejefaglig ekspertise til stede på Svendebjerghave til at give medicin om natten.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at midlerne bliver på området.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, C og V.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Et flertal i udvalget bestående af gruppe A, O og Liste H anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Plejecenter Svendebjerghaves navn ændres til ”Svendebjerghave”.

Et mindretal i udvalget bestående af gruppe C anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Plejecenter Svendebjerghaves navn ændres til ”Svendebjerghave Rehabiliteringscenter”.

Et mindretal i udvalget bestående af gruppe F anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at medarbejdere, beboere og pårørende gives mulighed for at fremkomme med navneforslag til politisk stillingtagen.

Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet indgik ved sagens behandling. De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvarene til mødet.

Sagsfremstilling

En sammenhængende rehabiliteringsindsats

Hvidovre Kommune har gennem de seneste år haft en ambition om at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgerens behov, ønsker og forudsætninger danner udgangspunkt for indsatserne.

Indsatserne skal fremover tilrettelægges på en måde, som i endnu større omfang kommer borgernes trivsel og sundhed til gavn.

For at kunne leve op til målet om at tilrettelægge indsatserne på en måde der i langt højere grad kommer borgernes trivsel og sundhed til gode, er det nødvendigt at styrke den organisatoriske sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjergehave og Genoptræningen.

En organisatorisk sammenhæng, som skaber grundlaget for en styrket rehabiliteringsfaglighed, vil være en vigtig brik i at ruste området til at møde de udfordringer, der ligger i det nære sundhedsvæsen i de kommende år.

Rammevilkår, forventninger og krav til kommunernes opgaveløsning er i stor udvikling, hvilket stiller fornyede krav til opgavevaretagelsen af den pleje- og sygeplejefaglige, terapeutfaglige og rehabiliterende indsats.

Den fremtidige organisering skal stå på to stærke faglige ben, henholdsvis pleje- og sygeplejefaglighed og terapeutfaglighed, som sammen skaber et fælles tredje ben i form af rehabilitering, som opstår i tværfagligt samarbejde og som metodisk binder de to ben sammen.

Forslag til fremtidig organisering af Genoptrænings- og Rehabiliteringsområdet

Med henblik på at opnå de beskrevne positive effekter og synergi mellem genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne, foreslår Center for Sundhed og Ældre at områderne fremover samles under én fælles leder for Genoptræning og Rehabilitering. Lederen vil have reference til Centerchefen for Sundhed og Ældre. 

På Svendebjerghave vil der fortsat være ansat to afdelingssygeplejersker, en ernæringsfaglig leder samt en driftsleder. På Retræten vil der fortsat være ansat en afdelingssygeplejerske.

Se forslag til organisationsdiagram for genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i bilag 1.

Center for Sundhed og Ældre foreslår samtidig at Plejecenter Svendebjerghave ændrer navn til ”Svendebjerghave – Midlertidig døgnrehabilitering”.

De 9 tilbageværende plejecenterpladser på Svendebjerghave fastholdes uændret under sammenlægningen.

Økonomiske konsekvenser

En ændret organisering vil ske indenfor den allerede afsatte ramme til lønmidler til Genoptræningen og Svendebjerghave.

Personalemæssige konsekvenser

Den vakante stilling som plejecenterleder for Svendebjerghave nedlægges.

Omorganiseringen bevirker, at den nuværende leder af genoptræningen overtager stillingen som fælles leder for Genoptræning og Rehabilitering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En stærk forankring af de rehabiliterende og tværfaglige perspektiver kan blandt andet medføre at borgerens funktionsevnetab reduceres og forebygges og at borgeren oplever bedre sammenhænge og mere velkoordinerede indsatser, både i overgangen mellem hospital og de midlertidige pladser, indenfor indsatser i Center for Sundhed og Ældre, og i overgangen til hjemmet.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Forslag om styrket sammenhæng mellem Svendebjerghave og Genoptræningen (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser pa° Svendebjerghave og Genoptræningen - sammenlægning af to lederstillinger. (pdf)
 4. Notat vedr. sygeplejefaglig ekspertise på Svendebjerghave (pdf)

13. Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev dette års skoleprognoser fremlagt. Skoleprognosen forudsiger, at der frem mod 2023 vil være en kapacitetsudfordring i nogle distrikter i forhold til den enkelte skoles bygningskapacitet, når der ses på prognosen for forventede kommende 0. klasser.

Det skal politisk besluttes, hvordan udfordringen skal løses på baggrund af to løsningsforslag, samt om der skal ske en sænkning af grænsen for frit skolevalg på udvalgte årgange, således at der for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever.

Der skal samtidig træffes politisk beslutning om, hvorvidt der ønskes igangsat et pilotprojekt, hvor der arbejdes med andre pædagogiske tilgange til brug af lokaler end hjemklasseprincippet.

Skoleprognosen forudsiger, at der i perioden fra 2023 – 2031 vil komme omtrent 600 elever yderligere i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Muligheder og scenarier for håndtering af denne positive udfordring forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen senere på året.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1)at ændre skoledistrikt mellem Gungehus og Risbjerg, gældende fra 1. august 2019.

a)Forslag 1: området mellem Hvidovrevej, Vestkærs Alle, Krogstens Alle og Bjæverskov Alle, jf. det vedlagte bilag

b)Forslag 2: udgangspunkt i Hvidovrevej, mellem Vestkærs Alle og Risbjerggårds Alle og den nærmest bagvedliggende bebyggelse, jf. det vedlagte bilag

eller

2)at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, frem til 2023. Lokalerne kan tages i brug fra den 1. august 2019

3)at fastsætte en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 og sende dette i høring hos skolebestyrelsen

4)at tage beslutning om, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip. Pilotprojektet vil kunne starte den 1. august 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1. og 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, frem til 2023. Lokalerne kan tages i brug fra den 1. august 2019. Beslutningen sendes i høring på Præstemoseskolen og Risbjergskolen.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte at fastsætte en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 gældende for den kommende 1. årgang. Beslutningen sendes i høring hos skolebestyrelsen.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip. Pilotprojekter vil kunne starte den 1. august 2019. Skolebestyrelserne skal i samarbejde med skolernes ledelse under hensyntagen til de pædagogiske principper godkende pilotprojekterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Ad 1. og 2.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 3. og 4.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø.

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Ad. 1.-2.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at forslagene i 1. (a og b) og 2. at sendes i høring hos Præstemoseskolen, Gungehusskolen og Risbjergskolen.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, O og Ø

Ændringsforslaget forkastet.

Der blev herefter begæret afstemning om 2 at.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Gruppe C, under henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det sendes i høring på Præstemoseskolen og Risbjergsskolen.

Forslagene a og b i 1. at anbefales ikke godkendt

Ad. 3.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

Anbefales godkendt, med bemærkning om, at det ligeledes gælder for den kommende 1. årgang.

Ad. 4.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at skolebestyrelsen, i samarbejde med skolens ledelse, skal godkende pilotprojekter under hensyntagen til de pædagogiske principper.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

Anbefales godkendt med det vedtagne ændringsforslag fra udvalget.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev dette års skoleprognoser fremlagt. Skoleprognosen forudsiger, at der frem mod 2023 vil være en kapacitetsudfordring i nogle distrikter i forhold til den enkelte skoles bygningskapacitet, når der ses på tallene for forventede kommende 0. klasser.

Det er især Præstemoseskolen og Risbjergskolen, der igennem de sidste par år har oplevet høje elevtal i forbindelse med indskrivningen til 0. klasserne.

Af skoleprognosen fremgår det, at det forventede elevtal for de kommende 0.- klasser på Præstemoseskolen frem mod 2023 kan rummes inden for to klasser uden dispensationer.

På Risbjergskolen viser skoleprognosen derimod en forventet stigning i elevtallet for de kommende 0. klasser til og med skoleåret 2022/23. Herefter forudsiger skoleprognosen, at elevtallet vil falde kraftigt.

Det betyder, at det med de nuværende skoledistrikter må forventes, at der hvert år skal oprettes en ekstra 0. klasse til og med skoleåret 2022/23 på Risbjergskolen, således at der kommer fire 0. klasser.

Skoleprognosen forudsiger desuden, at der i perioden fra 2023 – 2031 vil komme omtrent 600 elever yderligere i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Muligheder og scenarier for håndtering af denne positive udfordring forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen senere på året.

Løsningsmuligheder frem mod 2023

Der er to forskellige typer af løsninger, der kan imødekomme den forventede udfordringer på Risbjergskolen frem mod 2023. Løsningsmulighederne er:

1)Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

2)Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de ældre børn, frem til 2023.

Ad 1) Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

En mulighed for at imødekomme kapacitetsudfordringen på Risbjergskolen er at ændre skoledistrikterne mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen frem mod 2023.

Skoleprognosen for årene 2018 – 2031 viser, at der i perioden frem mod 2023 vil være en markant skævdeling mellem de to skoledistrikter. Det betyder, at klassekvotienten for de kommende 0. klasser på Risbjergskolen vil svinge mellem 26 og 28 elever, mens den på Gungehusskolen vil svinge mellem 20 og 25 elever.

Ved at ændre distriktsgrænsen mellem de to skoler vil det være muligt at sikre en mere jævn fordeling mellem de to skoler, således at klassekvotienten for alle klasser på disse to skoler kommer til at ligge på mellem 24 og 26. En skoledistriktsændring vil kunne træde i kraft fra 1. august 2019.

Forslag til distriktsændringer

Der er udarbejdet to forslag til mulige distriktsændringer mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen. I det vedlagte bilag er de to forslag til distriktsgrænser indtegnet på et kort, inklusiv de forventede klassekvotienter.

Forslag 1

I dette scenarie arbejdes der med området mellem Hvidovrevej, Vestkærs Alle, Krogstens Alle og Bjæverskov Alle (jf. bilaget).

Forslag 2

I dette scenarie tages der udgangspunkt i Hvidovrevej, mellem Vestkærs Alle og Risbjerggårds Alle og den nærmest bagvedliggende bebyggelse (jf. bilaget).

I begge scenarier kan klassekvotienterne påvirkes af søskendegarantien, hvilket må forventes at give flere børn til Risbjergskolen. Ændringen af distriktsgrænsen er alene gældende for indskrivning til 0. klasse og for tilflyttere.

Ad 2) Risbjergskolen får mulighed for at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større børn, frem til 2023.

En anden mulighed er at lade Risbjergskolen få råderet over nogle af lokalerne på Sønderkærskolen.

På baggrund af skoleprognosen vurderes det, at Risbjergskolen frem mod 2023 sammenlagt vil have brug for op til fire ekstra lokaler, hvis de nuværende skoledistrikter fastholdes. Ved at give Risbjergskolen råderet over lokaler på Sønderkærskolen kan skolens midlertidige behov for ekstralokaler imødekommes. Disse ekstralokaler kan eventuelt indrettes som faglokaler. Derved sikres den nødvendige ekstra kapacitet til skolen.

Såfremt skoleprognosen for Præstemoseskolen ikke holder, vil denne løsning også her kunne sættes i spil, således at både Risbjergskolen og Præstemoseskolen kan benytte Sønderkærskolen.

Løsningen kan træde i kraft fra den 1. august 2019, hvor lejeaftalen med Hvidovre Privatskole, vedrørende brug af Sønderkærskolen, udløber.

Der må forventes udgifter til istandsættelse af Sønderkærskolen. Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser.

Ændring af grænsen for frit skolevalg for Risbjergskolens kommende 0. klasser

Hvis der oprettes fire klasser på 0. årgang på Risbjergskolen, vil den gennemsnitlige klassekvotient falde. Derved vil der blive åbnet op for det frie skolevalg, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient er på under 24 elever.

Det vil betyde, at der vil kunne ske en stigning af elever fra andre distrikter, der ønsker at blive optaget på Risbjergskolen. Erfaringen fra tidligere år viser, at dette ofte er tilfældet. Dette kan begrænses ved, på udvalgte årgange på Risbjergskolen, at fastsætte en lavere grænse for, hvornår frit skolevalg kræver dispensation, mere specifikt for kommende 0. klasser til skoleåret 2019/20.

En sådan løsning vil kræve, at der igangsættes en høring af skolebestyrelsen på Risbjergskolen.

Hvis denne løsning vælges, så anbefales det, at grænsen for den udvalgte årgang sættes til 22 elever i modsætning til den nuværende grænse på 24 elever, som er gældende for de øvrige årgange i hele Hvidovre Kommunes skolevæsen. Dette vil gøre det muligt at begrænse tendensen til, at Risbjergskolen optager mange elever fra de omkringliggende skoler.

Etablering af pilotprojekt vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper, end det nuværende hjemklasseprincip

I dag arbejder stort set alle skoler med hjemklasseprincippet på samtlige klassetrin. Hjemklasseprincippet betyder, at hver klasse har sit eget lokale. Det betyder, at lokalet står tomt, når klassen er i faglokaler, på udflugt m.m. Undersøgelser fra andre kommuner viser, at det især er på mellemtrinet og i udskolingen, at udnyttelsen af hjemklasserne er lavest.

En mulighed for at udnytte lokalekapaciteten bedre er at ophæve hjemklasseprincippet på mellemtrinet og i udskolingen. I stedet kan der arbejdes med hjemklasseområder med færre basislokaler og en højere udnyttelsesgrad af faglokalerne.

En anden mulighed er at etablere faglokaler også i de fag, der i dag typisk ikke har nogle faglokaler. Det kunne f.eks. være sproglokaler, matematiklokaler m.m. Dermed ville al undervisning på mellemtrinet og i udskolingen foregå i faglokaler, og eleverne ville bevæge sig fra lokale til lokale afhængigt af, hvilket fag de skulle undervises i. Hvis dette blev kombineret med hjemklasseområder, så ville den enkelte klasse høre til et eksakt område frem for et eksakt lokale.

For at afprøve, hvilke muligheder andre pædagogiske tiltag end hjemklasseprincippet giver i forhold til kapacitetsudnyttelse og pædagogik, anbefales det, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af skolerne i kommunen. Pilotprojektet vil kunne træde i kraft fra den 1. august 2019.

En ændring af hjemklasseprincippet vil kræve en ændring af en skoles nuværende tilrettelæggelse af undervisningen, hvorfor der er behov for tid til god planlægning og inddragelse af skolebestyrelsen i forhold til, hvilke andre principper der så skal være gældende i stedet for hjemklasser.

Afprøvningen af andre pædagogiske tiltag end hjemklasseprincippet betyder, at eleverne på de berørte årgange ikke har et lokale, hvor deres ting kan opbevares. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med igangsættelsen af et pilotprojekt indkøbes aflåselige skabe til de berørte elever, således at de har et sted at opbevare bøger, overtøj m.m.

Retsgrundlag

Regler for ændringer af skoledistrikter

Det følger af folkeskolelovens § 36, stk. 2 (LBK nr. 1510 af 14/12/2017), at alle skoler har et skoledistrikt. Dette skoledistrikt kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin.

Justering af kommunernes skolestruktur, herunder ændringer i skoledistrikterne, træffes efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3, hvoraf det fremgår, at ændringer af skoledistrikter træffes af Kommunalbestyrelsen på et møde. Det fremgår af samme bestemmelse, at beslutningen om kommunens inddeling i skoledistrikter træffes efter indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Endelig fremgår det af folkeskolelovens § 44, stk. 10, at skolebestyrelsen skal udtale sig om alle de spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger for bestyrelsen.

Regler for differentierede grænser for det frie skolevalg

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastlægge en grænse, der varierer fra skole til skole og fra klassetrin til klassetrin på samme skole.

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende skoledistrikter er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014, punkt 22, og trådte i kraft den 1. august 2015.

Søskendegarantien vil være gældende for elever med søskende, der fortsat går på skolen ved skolestart pr. 1. august 2019.

Skoleprognosen for Hvidovre Kommune 2018 – 2031 er fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. En skoledistriktsændring vil dog betyde en omfordeling af midler mellem Gungehusskolen og Risbjergskolen, da skolerne tildeles midler på baggrund af deres elevtal.

Brug af Sønderkærskolen

Der må forventes udgifter til istandsættelse af Sønderkærskolen. Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser.

Indkøb af aflåselige skabe i forbindelse med pilotprojekt

Der vil skulle indkøbes aflåselige skabe i forbindelse med pilotprojektet. Udgifter hertil forventes afholdt inden for rammen i Center for Skole og Uddannelse.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev redegjort for de driftsmæssige konsekvenser af det stigende elevtal.

Bilag

 1. Forslag til distriktsændring mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen (pdf)

14. Godkendelse af puljeansøgning vedrørende projektet "U-start - Investering i at børn og unge kommer i skole igen"

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen” med henblik på,at udvalget godkender ansøgning om midler hertil.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge” til projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen.”

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge” til projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune har fra 2015 til 2017 deltaget i et partnerskab med Socialstyrelsen og to andre kommuner (Herning og Haderslev), med det formål i fællesskab at udarbejde et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I forbindelse med kommunens deltagelse i partnerskabsprojektet, er der blevet arbejdet med at udvikle den tværfaglige indsats, herunder en tidligere og mere koordineret indsats i forhold til børn og unge med stort skolefravær.

Dette har ført til udviklingen af et pilotprojekt, hvor Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse over en periode på to år ønsker at videreudvikle, implementere og evaluere en særlig samarbejdsmodel for arbejdet med skolevægring på fire udvalgte skoler. Det er ønsket efterfølgende at kunne udbrede modellen til de resterende af kommunens skoler.

Som en del af satspuljeaftalen er der i 2018 afsat 13,6 mio. kr. (1,9 mio. kr. per kommune) til at støtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Center for Børn og Familier har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse således udarbejdet en ansøgning som partnerskabskommune vedrørende projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen”.

For at opnå støtte fra ansøgningspuljen er det et krav, at kommunen har modtaget eller modtager faglig sparring og rådgivning til omlægningen fra Socialstyrelsen. Da Hvidovre Kommune søger som partnerskabskommunerne i regi af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt, er der ikke yderligere krav om, at kommunen modtager faglig sparring eller rådgivning.

Om projektet

Forekomsten af skolevægring er desværre stigende i Hvidovre Kommune. Flere og flere elever har det svært ved at komme i skole. Det på trods af at skolerne arbejder engageret på at løse problemet, og at der iværksættes foranstaltninger.

Risikoen for at udvikle massiv mistrivsel øges dag for dag. Skolevægring og massivt skolefravær handler nemlig ikke kun om at blive væk fra skolen – det handler også om risikoen for ikke at kunne følge en sund udviklingsbane på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Derfor er skolevægring et risikofyldt udviklingsstop, som Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Skole og uddannelse ønsker at investere i ved at udvikle en tidlig forebyggende og tværsektorielt koordineret indsats.

Formålet er at nedbringe omfanget af skolevægring blandt børn og unge gennem en tidlig og forebyggende indsats, der kvalificeret giver eleverne hjælp til udviklingsstart og skaber progression for barnet eller den unge; herunder at:

·Udvikle og implementere en tværfaglig samarbejdsmodel i form af et tværfagligt team.

·Udvikle og implementere udvalgte medarbejderes kompetencer indenfor for skellige behandlingsmetoder som Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT), Cognitive Behavioural Treatment (CBT) og Feedback Informed Treatment (FIT).

·Udvikle og implementere redskaber til systematisk registrering af skolefravær/skolevægring på skolerne.

·Evaluere projektet med henblik på generering af viden til politisk beslutning om fortsat investering og forankring i drift.

Hvidovre Kommune står ikke alene med problemet omkring skolevægring. Landets ti store kommuner rapporterer om generel øget forekomst af mistrivsel i skole og specifikt øget forekomst af skolevægring i Danmark de senere år. Projektet vil således have et formidlingspotentiale i forhold til at kunne udbredes til landets øvrige kommuner.

U-Start team i Hvidovre

Der etableres et U-Start team i Hvidovre Kommune på 4 udvalgte skoler. U-Start-teamet består af de fagligheder, som allerede nu arbejder i skolevægringssagerne, men der er tale om en omlægning af de eksisterende indsatser til at blive rettidige og parallelle på tværs af almen- og specialområdet, og med et fælles koordineret fokus på at skræddersy tilbuddet til barnet/den unge, familien og skolen samlet i én treenighed.

Gennem projektet udvikler og implementerer teamet en samarbejdsmodel, der følger følgende 6 principper:

·Rettidig indsats. Det er afgørende at U-Start Teamet aktiveres hurtigt, da det giver en bedre prognose for behandlingen.

·Sagen skal beholdes i skolens regi med respekt for eksisterende hjælpersystem. U-Start Teamet kommer ikke og fjerner problemet fra skolen eller familien. U-Start Teamet placerer sig så at sige rundt om barnet/familien/skolen, og støtter alle parter i sagen, hvor der er behov for hjælp.

·Barnet/familiens og den lokale skolelærers mentalisering er i centrum. Indsatsen planlægges med barnet/familien og skolelæreren som midten i indsatsen, og der arbejdes kontinuerligt med at understøtte den gensidige forståelse og dermed samarbejdet mellem de involverede parter.

·Der styres efter effekt, ikke faste programmer og modeller. Indsatsen planlægges efter de behov, som parterne udtrykker. Hver sag vil således håndteres individuelt og styres efter, hvorvidt barnet kommer i skole eller ej og hvordan barnets trivsel udvikler sig (mål via FIT).

·Tværsektorielt og koordineret indsats. Det er ikke alle U-Start Teamets medarbejdere, som arbejder i alle sager på en gang, men indsatsen matches til den konkrete sag og alle i teamet kan aktiveres efter behov. Det er dog en central logik, at der arbejdes parallelt og koordineret i indsatsen.

·Afslutning af U-Start Teamet. En sag afsluttes i U-Start Teamet når skolesituationen er normaliseret og barnet er tilbage i skolen. Dette vurderes at være realistisk, når der har været en betydelig tilstedeværelse i minimum fire uger med max 15% fravær.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Foleskoleloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1445 af 12. december 2017) ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen (jf. lovens §2).

Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen (jf. lovens §39)

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014) fastsætter regler for tilsyn med fravær.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 4. september 2014 pkt. 8 indstillingen om deltagelse i Projekt Partnerskab.

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt ”Lige Muligheder” 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen søges om 1.837.195 kr. til at etablere og gennemføre projektet. Der forventes svar på ansøgningen medio juni 2018.


15. Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der sætter rammen for samarbejdet parterne imellem. Ældrerådets vedtægter er ligeledes en del af denne aftale. I forbindelse med nyvalgt Ældreråds tiltræden 1. februar 2018 skal aftalen genforhandles for de næste fire år.

Der fremlægges korrekturmæssige justeringer i forlængelse af centerstrukturen 1. maj 2017 samt Ældrerådets forslag til justeringer i aftalen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende Vedtægter og Samarbejdsaftale førend den er gyldig.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen er bygget op på baggrund af dialogmøder med Ældrerådet d. 21. februar 2018 og d. 24. april 2018 og har været sendt i høring hos Ældrerådet

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, de korrekturmæssige justeringer som følge af organisationsændringen til centerstruktur 1. maj 2017.

 2. at træffe beslutning om hvorvidt diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer. Den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

 3. at træffe beslutning om møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 skal udvides fra 3 til 4 årlige møder. Udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderlig 2.940 kr.

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge og Planudvalget, Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 2. at Bygge og Planudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Bygge og Planudvalget.

 3. at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Teknik og Miljøudvalget.

 4. at Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om hvorvidt personkredsen ved de 3 årlige dialogmøder skal omfatte udvalgsformanden fra Kultur og Fritidsudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte de korrekturmæssige justeringer af samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune, der følger af organisationsændringen til centerstruktur 1. maj 2017.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer. Den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at møderækken mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget fra 2019 udvides fra 3 til 4 årlige møder, og at udvidelsen af mødeantallet medfører en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Ad 4. – 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Bygge- og Planudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets formænd deltager i de 3 årlige dialogmøder med Ældrerådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Ad 1. - 7. Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Ad 6. Anbefales godkendt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 12-06-2018

Ad 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Ad 7. Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-05-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Udvalget anbefaler godkendt, at diætudløsende aktiviteter fremover også omfatter Ældrerådsmedlemmers deltagelse i relevante konferencer - herunder at den samlede diætudgift stiger med 14.700 kr. fra 70.560 kr. til i alt 85.260 kr.

Ad 3. Udvalget anbefaler godkendt, at møderækken mellem Ældreråd og Ældre- og Sundhedsudvalg fra 2019 udvides fra 3 til 4 årlige møder - herunder at udvidelsen vil medføre en forøgelse af den årlige diætudgift med yderligere 2.940 kr.

Høringssvaret fra Ældrerådet indgik ved sagens behandling. Det indkomne høringssvar har ikke givet anledning til bemærkninger fra administrationen, og der forelå derfor ikke notat om høringssvaret til mødet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Hvidovre Ældreråd. Aftalen regulerer samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen, og fastligger de overordnende rammer for afholdelse af ældrerådsvalg hvert fjerde år. Derudover indeholder aftalen også ældrerådets vedtægter.

Konstitueringsmøde i Ældrerådet

Det nyvalgte Ældrerådet konstituerede sig d. 29. januar 2018 og trådte i funktion 1.februar 2018. På konstitueringsmødet blev formandskab og kasserer udpeget. De er følgende:

 • Formand:        Birthe Mingon
 • Næstformand:  Grete Hagedorn
 • Kasserer:        Christian Thode

Funktionsperioden for Ældrerådet er 1.februar 2018 til 31. december 2021.

Ændringer i samarbejdsaftalen

Korrektur og præciseringsændringer:

Sidste aftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.september 2016, hvor afholdelse af ældrerådsvalg samtidig med regions- og kommunalvalg blev vedtaget.

I den udgave der foreligger til godkendelse nu, er der foretaget præciserings – og korrekturmæssige rettelser i forlængelse af Hvidovre Kommunes organisatoriske overgang til centerstruktur 1.maj 2017.

Der er foretaget præcisering og korrekturmæssige justeringer følgende steder i samarbejdsaftalen;
§4, stk. 4, §5 stk. 3, §6, stk. 5 og §7, stk. 1.

Ældrerådets ønsker til justering i samarbejdsaftalen

Center for Sundhed og Ældre har ligeledes været i dialog med Hvidovre Ældreråd i forhold til samarbejdsaftalen for de kommende fire år. Ældrerådet har fremført følgende ønsker til justering i samarbejdsaftale:

 • Udvidelse af diætudløsende aktiviteter ( §5, stk. 3).

 • Udvidelse af personkreds på de 3 årlige dialogmøder med udvalgsformænd  fra andre udvalg end Ældre- og Sundhedsudvalget ( § 4, stk. 4).

Udvidelse af diætudløsende aktiviteter

Diæter til ordinære ældrerådsmøder:

Der udbetales diæter til rådsmedlemmerne i forbindelse med de ordinære ældrerådsmøder og ekstraordinære ældrerådsmøder.

Ældrerådet afholder 10 ordinære møder, og i ca. 3 til 5 ekstraordinære møder. Denne mødeaktivitet er fastlagt i Ældrerådets forretningsorden.

Diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen:

Derudover udbetales diæter til møder fastlagt i samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd: Der er fastlagt følgende møder:

 • 4 årlige kontaktgruppe møder mellem Center for Sundhed og Ældre og Ældreråd
 • 3 årlige møder mellem Ældre- og Sundhedsudvalg og Ældreråd
 • 3 årlige møder mellem Ældreråd/Handicapråd og udvalgsformænd fra Teknik og miljø samt Kultur og Fritidsudvalget, samt relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø og Trafik og Ejendomme.

Ældrerådet har på dialogmøde d. 24. april 2018 givet udtryk for ønske om at udvide møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder.

Diæter til andre møder, konferencer mv.:

Der udbetales ikke diæter til konferencer og lign. som rådet deltager i. Udgifter i dén forbindelse skal pt. dækkes fra det afsatte årlige driftstilskud, som ældrerådet modtager til egen disponering (se evt. bilag B).

Ældrerådet har på dialogmøde om samarbejdsaftalen d. 21. februar 2018 og 24. april 2018 givet udtryk for, at deltagelse i relevante konferencer og seminarer indenfor ældre og sundhedsområdet er en del af medlemmernes løbende kompetenceudvikling, for at kunne varetage rollen som opdateret sparrings og høringspartner på ældreområdet.

Samlet diætudgift ved Ældrerådets forslag til ny samarbejdsaftale

Center for Sundhed og Ældre vurderer, at der vil være tale om konferencedeltagelse i størrelsen af 4-5 konferencer årligt, hvilket vil medføre en samlet udvidelse af diætudgifterne fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige 7 ældrerådsmedlemmers deltagelse i fem årlige konferencer.

Såfremt møderækken med Ældre- og Sundhedsudvalget udvides fra 3 til 4 årlige møder øges diætudgiften med yderligere 2.940 kr., så den samlede diætudgift bliver 88.200 kr. (se bilag B for oversigt over nuværende årlige diætudgift og estimat over udvidelse).

Udvidelse af personkredsen på dialogmøder

I forlængelse af den organisatoriske ændring til centerstruktur pr. 1. maj 2017 har Ældrerådet påpeget, at området voksenrådgivningen (der har pensionsområdet) eksempelvis ikke længere er repræsenteret på dialogmøderne.

Ældrerådet foreslår i forlængelse af overgang til centerstrukturen derfor en udvidelse af personkredsen på dialogmøderne mellem Ældreråd/Handicapråd, udvalgsformænd og andre fagcentre end Center for Sundhed og Ældre.

Ældrerådet ønsker at personkredsen på de 3 årlige dialogmøder udvides til at omfatte følgende:

Formand for:

Teknik og Miljøudvalget (deltager i nuværende møderække)
Kultur og Fritidsudvalget (deltager i nuværende møderække)

Bygge og Planudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (deltager ikke i nuværende møderække)

På møderne deltager også relevante medarbejdere fra centrene Plan og Miljø, Kultur og Fritid, Psykiatri og Handicap, og Trafik og Ejendomme efter behov.

I bilag A kan samarbejdsaftalen læses med forslag til de korrekturmæssige justeringer og præciseringer, samt med forslag til formulering, såfremt Ældrerådets ønsker om justeringer godkendes politisk.

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt jævnfør Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område § 30-32.

I samme lov § 33 anføres det, at kommunen skal udarbejde vedtægter i samarbejde med Ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Hvidovre Kommune d. 26. september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Årligt driftstilskud:

Der afsættes et årligt driftsbeløb til Ældrerådet. I 2018 er der afsat 166.638 kr. Ældrerådet administrerer selv beløbet, og aflægger årligt regnskab over anvendelse af midlerne. Driftsbeløbet reguleres årligt med den almindelige prisfremskrivning.

Udvidelse af diætudløsende aktiviteter:

Samlet diætudgift for ældrerådets syv medlemmer ved godkendelse af ovenstående stiger med 17.640 kr. fra 70.560 kr. til i alt 88.200 kr. Stigningen finansieres indenfor eksisterende ramme.

Diætudløsende aktiviteter:

Ved udvidelse af diætudløsende aktiviteter vil der ske en forhøjelse af den årlige diætudgift fra 70.560 kr. til 85.260 kr. ved samtlige ældrerådsmedlemmers deltagelse på 5 årlige konferencer.

Udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalg:
Såfremt Ældrerådets ønske om udvidelse af møderække med Ældre- og Sundhedsudvalget fra 3 til 4 årlige møder vil det øge den årlige diæt udgift med yderligere 7x420 kr. i alt 2.940 kr.

Bilag

 1. Bilag A: Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Hvidovre Kommune_udkast med ændringer for perioden 2018-2021 (pdf)
 2. Bilag B. Udgiftsniveau ved diætudløsende aktiviteter_Ældrerådet (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre kommune (pdf)

16. Fastsættelse af gebyr for eliteklubbers brug af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Da Hvidovre Atletik og Motion overtog den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter pr. 1. juni 2017 blev der som overgangsordning lavet en aftale med administrationen om, at eliteidrætsklubber frem til årsskiftet kunne træne gratis i centret.  

Da denne overgangsperiode nu er ovre, har Hvidovre Atletik og Motion henvendt sig til kommunen for at gå i dialog om den fremtidige finansiering af eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte rammerne for fremtidigt gebyr for eliteidrætsklubbers brug af den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give Hvidovre Atletik og Motion bemyndigelse til at opkræve gebyr for eliteidrætsudøveres brug af Hvidovre Motionscenters foreningsdrevne del svarende til 100 kr. pr. måned pr. person

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Liste H stillede ændringsforslag om, at atletikklubben kompenseres med et beløb på min. 60.000 kr. for 2018 for at løfte de udfordringer, der er forbundet med ekstra omkostninger i forbindelse med eliteklubbernes træning.

For: Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, C og V.

Undlader: F.

Ændringsforslaget forkastet.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at den gældende ordning for eliteidrætsudøvere fortsætter året ud, og at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

For: Gruppe A, F og O.

Imod: Gruppe C, Liste H, Gruppe V og Ø. Liste H med henvisning til eget forslag. Gruppe C og V med henvisning til forvaltningens indstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den gældende ordning for eliteidrætsudøvere fortsætter året ud, og at administrationen udarbejder en evaluering af både den foreningsdrevne del af ordningen og den kommunale ordning til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Det anbefales, at centrets faciliteter stilles gratis til rådighed til Eliteudøvere i et år. Ordningen evalueres efterfølgende.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2018

Udsættes til politisk drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Sagen udsættes.

Det undersøges, hvor mange potentielle eliteudøvere ordningen vil omfatte, samt hvilke kriterier, der ligger til grund for ordningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede pr. 28. marts 2017 at udpege Hvidovre Atletik og Motion som driftsansvarlig for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Den foreningsdrevne del af centeret har pt. ca. 200 medlemmer, der hver betaler 100. kr. månedligt for et medlemskab. Derudover tilbydes forskellige holdaktiviteter som effekt-, yoga- og morgenhold.

Hvidovre Atletik- og Motion har deltidsansat to instruktører.

Eliteidrætsudøveres brug af motionscentret

Umiddelbart inden Motionscentret blev delt i en kommunal og foreningsdrevet del, indrettede Hvidovre Kommune i sommeren 2016 et særskilt område, som kunne anvendes gratis af kommunens eliteidrætsklubber (klubber, der modtager tilskud fra kommunens eliteidrætspulje), hvorimod andre brugere kunne anvende området mod betaling. Det særskilte område nåede dog aldrig at blive færdigindrettet inden opdelingen af motionscentret, hvorfor ordningen aldrig blev anvendt i praksis og heller ikke kontraktuelt effektiviseret.

Den 1. juni 2017 trådte brugsretsaftalen ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion så i kraft, hvorefter Atletikklubben varetog den daglige drift af motionscentret fra kl. 14.00 i hverdage samt fra kl. 6.00 i weekender.

I den forbindelse blev det ikke skrevet formelt ind i brugsretsaftalen, hvorvidt eliteudøvere fremover skulle træne gratis, men der blev indgået en uformel aftale med Center for Kultur og Fritid om, at der indtil nytår 2017 – som en overgangsordning - ikke ville blive opkrævet betaling for eliteudøveres brug af træningsfaciliteterne.

Overgangsperioden er nu slut, og Hvidovre Atletik og Motion henstiller derfor til, at der skal findes en løsning, der finansierer eliteidrætsklubbernes brug af centret.

Da der i brugsretsaftalen ikke er indskrevet noget krav om, at der skal tilbydes gratis træning i centret, anbefaler administrationen, at Hvidovre Atletik og Motion får bemyndigelse til fremover at opkræve betaling fra eliteudøvere svarende til almene brugeres månedlige medlemskontingent på 100 kr.

Estimeret brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter

Administrationen har været i dialog med de kommunale eliteidrætsklubber for at afklare, hvor mange af foreningernes eliteudøvere, der gratis anvender Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter.

Ud af 10 eliteforeninger anvendes faciliteterne pt. kun af to foreninger; heraf 45-50 eliteudøvere fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. samt et uoplyst antal eliteudøvere fra Hvidovre Ishockey Klub (brugen repræsenterer en estimeret værdi på ca. 60.000 kr.). De resterende eliteforeninger gør enten brug af egne træningsfaciliteter eller anvender kommunens to idrætscentre, og størstedelen af de adspurgte foreninger overvejer ikke at gøre brug af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter fremadrettet.

Hvidovre Bordtennisklub har som den eneste forening ikke været bekendt med muligheden for gratis anvendelse af Hvidovre Motionscenters elitefaciliteter. Foreningen udviser dog interesse for at gøre brug af faciliteterne fremadrettet alt afhængigt af den fremtidige finansiering.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter drives af frivillige og foreninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017, at Hvidovre Atletik og Motion skulle udpeges som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. Samtidig blev brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Eliteidrætsklubbernes brug af Hvidovre Motionscenter (pdf)
 2. Brugsretsaftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion (pdf)

17. Sponsorpuljen 2018/2019

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage slutevalueringer fra støttemodtagende foreninger i 2016 og 2017 vedr. sponsorpuljen til efterretning samt tage stilling til fordeling af midler fra sponsorpuljen 2018 og 2019.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til slut evalueringerne fra foreningerne for den tidligere sponsorperiode 1.juli 2016 – 30. juni 2018.
 2. at lave en toårig fordeling af Sponsorpuljen 2018 og 2019 blandt de ansøgende foreninger gældende for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2020.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog slutevalueringerne fra foreningerne for den tidligere sponsorperiode 1. juli 2016 – 30. juni 2018 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at følgende bevilges beløb fra Sponsorpuljen for 2018 og 2019:

Hvidovre Atletik & Motion bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Volleyball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Badminton Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Ishockey Klub bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Attack Floorball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Bordtennis Klub bevilges 50.000 kr. pr. år.

Hvidovre Gymnastik bevilges 74.000 kr. pr. år.

Hvidovre Kajak Klub bevilges 58.000 kr. pr. år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Ad. 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2. Udvalget anbefaler følgende fordeling af Sponsorpuljen for 2018 og 2019:

Hvidovre Atletik & Motion bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Volleyball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Badminton Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Ishockey Klub bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Attack Floorball Club bevilges 105.000 kr. pr. år.

Hvidovre Bordtennis Klub bevilges 50.000 kr. pr. år.

Hvidovre Gymnastik bevilges 74.000 kr. pr. år.

Hvidovre Kajak Klub bevilges 58.000 kr. pr. år.

Sagsfremstilling

Slutevalueringer fra foreninger som har modtaget sponsorstøtte i den tidligere sponsorperiode; 1. juli 2016 til og med 30. juni 2018.

Administrationen har indhentet slutevalueringer fra alle de foreninger, som har modtaget sponsorstøtte i perioden. Alle foreninger har gennemført de ansøgende udviklingsprojekter med gode resultater samt afholdt de omtalte modydelser.

Hvidovre Gymnastik (HVG37), Hvidovre Bordtennis og Hvidovre Svømmeklub fik tildelt regulær sponsorstøtte til etablering af reklamer; disse modydelser er opfyldt.

Slutevalueringen af sponsoraterne for den tidligere periode, 1. juli 2016 til og med den 30. juni 2018, er vedlagt som bilag sammen med en oversigt, hvor projekter og resultater er beskrevet.

Ansøgninger om tilskud til sponsorstøtte for den kommende 2 årig periode, 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordeling af sponsorpuljen 2018/2019 på i alt 707.200 kr. mellem de ansøgende foreninger.

Retningslinjerne for Hvidovre Kommunes sponsorpulje lægger dels vægt på, at ansøgningerne indeholder:

 • En målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter.
 • Et udviklingsprojekt for foreningen, hvor projekter der adresserer til foreningsløse børn og unge, ungdomsfrafald og aktiviteter i forbindelse med åben skole skal prioriteres.
 • En række modydelser til Hvidovre Kommune i form bl.a. reklamer (Hvidovre Kommune logo på tøj, hjemmeside, div. informationsmateriale m.m.)

Der er i 2018 indkommet i alt 9 ansøgninger. Alle ansøgninger er vedlagt og administrationen har udarbejdet en oversigt (vedlagt), hvor indhold og modydelser også er beskrevet.

Administrationen skal bemærke at ansøgningen fra Hvidovre Kajak Klub er indkommet efter ansøgningsfristen.

I samarbejde med de foreninger, som tildeles tilskud fra sponsorpuljen, vil Center for Kultur og Fritid udarbejde specifikke aftaler, som beskriver de enkelte foreningers kravopfyldelse – herunder krav til den foreslåede udvikling af foreningen, samt krav til modydelserne til kommunen. Der udarbejdes således ikke ensartede aftaler til alle foreninger, da udgifterne forbundet med opfyldelsen af kravene kan have større økonomiske konsekvenser for den enkelte forening.

Med vedtagelsen af de nye retningslinjer for sponsorpuljen blev det besluttet at støtte toårige projekter. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt midtvejs evalueringer af foreningernes projekter efter det første år af sponsorperioden, den 30. juni 2019 og slut evalueringer i forbindelse med udgangen af sponsorperioden 30. juni 2020.

Sponsoraterne træder i kraft den 1. juli 2018 og er gældende til og med den 30. juni 2020, dvs. et sponsortilskud i 2018 og et sponsortilskud i 2019.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

De nye retningslinjer for sponsorpuljen blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2016 og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 29. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Sponsorpuljen beløber sig i 2018 til 650.624 kr. ekskl. moms. Da 56.576 kr. kan momsrefunderes via SKAT (jf. den såkaldte positivliste, en særlig momsrefusionsordning vedrørende tilskud på bestemte områder) kan der reelt bevilges støtte for 707.200 kr.

Der er indkommet 9 ansøgninger som i alt udgør 1.103.000 kr.

Det præcise budgetbeløb for Sponsorpuljen 2019 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Beløbet for 2019 foreligger ultimo oktober 2018.

Bilag

 1. Samtlige ansøgninger om sponsorstøtte fra sponsorpuljen 2018/2019. (pdf)
 2. Oversigt over ansøgninger til sponsorpuljen 18-19 (pdf)
 3. Slutevaluering af projekter i forbindelse med tilskud fra sponsorpuljen 16-17 (pdf)

18. Frigivelse - ombygning på Gungehusskolen

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2018 at afsætte 3 mio. kr. til ombygning på Gungehusskolen. Med udvidelsen af specialgruppeordningen har skolen fået behov for ændrede faciliteter for at kunne imødekomme elevgruppens pædagogiske behov.

Ifm. budgetvedtagelsen er 500.000 kr. allerede frigivet.

Teknik-og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til frigivelsen af 2,5 mio. kr.

Supplerende indstilling

Teknik-og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse af 2,5 mio. kr. til udførelse af Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gungehusskolen har pr. 1. august 2017 udvidet specialgruppeordningen, hvilket har medført et behov for ændrede faciliteter for at imødekomme den pågældende elevgruppes pædagogiske behov.

For at imødekomme behovet ombygges eksisterende lokaler på skolen.

Byggeriet gennemføres fra juli måned og forventes færdigopført i september 2018.

Aktuelt arbejdes på et idéoplæg som forlæg til byggeprogrammet forud for den planlagte projektering i april måned.

Af det samlede anlægsbeløb på 3 mio. kr. er der afsat 360.000 til forundersøgelse, idéoplæg, projektering samt tilsyn og byggeledelse.

Det resterende beløb på 2,6 mio. kr. anvendes på opførelsen af byggeriet.


Retsgrundlag

Intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen afsatte ifm. investeringsoversigten for 2018 i alt 3 mio. kr. til ombygning på Gungehusskolen, ekstra gruppeordning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 3,0 mio. kr. til projekt 3455, Gungehusskolen, ekstra gruppeordning, ombygning. Heraf er 0,5 mio. kr. frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2018.


19. Forslag til Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område i den vestlige del af Filmbyen. Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bebyggelse med tæt-lave og etageboliger, samt sikre vejadgang såvel som tilhørende parkerings- og friarealer. Samtidig med forslag til lokalplan er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016, der behandles særskilt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslaget til Lokalplan 466.
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at der træffes en beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
 4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

Det henstilles til grundejerforeningen at eventuelle supplerende retningslinjer, udover de anførte i lokalplansforslagets punkt 6.4 og 6.7 - præciseres i foreningens regelsæt.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Lokalplan 466, med en henstilling til grundejerforeningen om, at eventuelle supplerende retningslinjer, udover de anførte i lokalplansforslagets punkt 6.4 og 6.7 - præciseres i foreningens regelsæt.

Ad 3. - 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger. Forslaget sendes i høring således, at fristen for indsigelser er den 2. september 2018, at der tilbydes afholdt et borgermøde samt, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 12-06-2018

Ad 1.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at der ikke må opsættes inventar eller lignende på tagterrasserne som skæmmer området. Bestemmelsens præcisering besluttes af grundejerforeningens bestyrelse.

Lokalplan 466 anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Ad 2.

Gruppe O stillede ændringsforslag om offentlig høring på 8 uger i stedet for 4 uger.

Ændringsforslag anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt med tilbud om borgermøde.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommene Filmbyen 32-34. Området er i dag omfattet af Lokalplan 454, som udlægger det til blandet byområde som ikke-generende erhvervsformål samt boligformål og offentlige formål. Det ligger ca. 1 km fra Avedøre Station og er del af det stationsnære område.

De af lokalplanen omfattede matrikler 2dp, 2 dq og del af 2ci, alle Avedøre By, Avedøre, er på samlet ca. 12.200 m². De er bebygget med et tidligere ekcerserhus, der i dag anvendes til biograf- og studiebygning, og en række haller og mindre bygninger, der bruges til film- og medieproduktion samt oplag.

Området er mod nord og vest afgrænset af et rekreativt, grønt areal ejet af Hvidovre Kommune, hvor Quarkcentret er placeret. Mod syd ligger Avedørelejrens grønning og øst for lokalplanområdet den resterende del af Filmbyen, mens den ældste del af Avedørelejren, ”Den Røde By”, ligger sydøst herfor.

Den nye lokalplan udlægger området til boligformål som etageboliger og tæt-lave boliger. Der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 4.700 m² svarende til cirka 48 boliger. Derudover kan der opføres drivhuse og småbygninger efter bygningsreglementets regler. De eksisterende bygninger i lokalplanområdet forudsættes nedrevet i denne sammenhæng.

Bebyggelsen placeres i en stram men opbrudt struktur bestående af 22 byggefelter, hvor der i maksimalt 16 af disse må placeres boligbygninger, mens de resterende kun må anvendes til drivhuse og lignende småbygninger. Boligbygninger må opføres i maksimalt to etager samt tagterrasse, resterende bygninger må kun opføres i en etage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m over naturligt terræn.

Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og grønt boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse, hvor der er mulighed for produktion af fødevarer til selvforsyning på de tilhørende friarealer.

Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres vejadgang og de fornødne parkerings- og friarealer til bebyggelsen. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer skal der udlægges 1 parkeringsplads pr. etagebolig og tæt-lav bolig.

Bevaringsværdig bygning

I Kommuneplan 2016 er Filmbyen 32, et tidligere ekcerserhus, der er ombygget til biograf- og studiebygning, registreret med en bevaringsværdi på 3.

Den er udpeget som del af det samlede kulturmiljø som Filmbyen udgør, men adskiller sig fra denne ved sin orientering og solitære beliggenhed. Derudover er der gennemført ændringer i form af nye ledhejseporte i begge gavle og den karakteristiske sydfacade med lodrette betonsøjler, murede facadepartier og industrielle stålvinduer fremstår i dårlig stand.

Som følge heraf, har administrationen vurderet, at bygningen ikke har en værdi, der retfærdiggør, at man tager hensyn til den ved placering af den bebyggelse lokalplanen giver mulighed for og Filmbyen 32 er ikke udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 466.

Selve lokalplanforslaget er vedlagt som bilag ”Forslag til Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen”.

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med en forudgående høring af projektet for den nye boligbebyggelse, i perioden 3. april til 14. maj 2017, blev afholdt et borgermøde for ejere, lejere og erhvervsdrivende i Avedørelejren den 20. april 2017.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitler 5 og 6.

Efter de gældende regler i planloven skal et lokalplanforslag fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 26. september 2017, punkt 29, administrationen til at udarbejde en ny lokalplan for opførelse af nye boliger i den vestlige del af Filmbyen med udgangspunkt i Himmeriges reviderede projekt, dateret juli 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 466 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af planernes miljøpåvirkning.

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2.

Lokalplanen erstatter en hidtil gældende lokalplan og har kun mindre indflydelse på de eksisterende forhold, da den ikke ændrer de nuværende anvendelsesbestemmelser for området. Derfor vurderes ændringen af plangrundlaget ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen (pdf)
 2. Notater af den 25. juni 2018 vedr. spørgsmål på BPU og TMU vedr. Lokalplan 466 (pdf)

20. Anlægsregnskaber 2017 - Immerkær SFO, Trafiksikkerhed samt botilbud Gl. Køge Landevej

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO, samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab for projekterne 2479 Trafiksikkerhed/tryghed skoleveje 2014, 3452 Immerkær SFO, samt 5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

2479 Trafiksikkerhed/tryghed

U

    2.875.000

    3.000.000

     -125.000

skoleveje 2014

I

   -1.225.000

   -1.350.000

       125.000

3452 Immerkær SFO

U

       117.061

       200.000

       -82.939

5784 Botilbud Gl. Køge Landevej 282

U

       825.302

       800.000

        25.302

Total

    1.767.061

    1.850.000

       -57.637

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindre forbrug på 57.637 kr.
+ merforbrug / - mindreforbrug

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. Indstilling af anlægsregnskaber - 2479 Trafiksikkerhed - tryghed skoleveje 2014.pdf (pdf)
 2. Indstilling af anlægsregnskaber - 5784 Gl. Køge Landevej (pdf)
 3. Indstilling af anlægsregnskaber - 3452 Immerkær SFO (pdf)

21. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ingen bemærkninger.


22. Udvidelse Avedøre Holme - Status for visualisering temamøde

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om visualisering til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte den videre proces.


23. Beslutning om genudlejning

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at der tilføjes til forhandlingerne om ændring af udlejningsvilkår et krav om, at der indledes til en omlægning til økologi.

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

Ændringsforslaget forkastet.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune tilbyder Judith Granager en lejekontrakt for begge lejemål til den 31. december 2019, og at administrationen bemyndiges til at forhandle vilkårene i disse lejekontrakter i henhold til anbefalingerne nedenfor, samt at Stevnsbogaard byudvikles med henblik på at opføre andels- og ejerfamilieboliger og indtægterne fra salget af gården/grunden bruges til at opføre ridefaciliteter ved Hvidovre/Avedøre Rideskole.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018

Gruppe Ø ønsker undersøgt om der kan stilles krav om økologisk hestehold.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at Stevnsbogaard byudvikles med henblik på at opføre andels- og ejerfamilieboliger og indtægterne fra salget af gården/grunden bruges til at opføre endnu en stald ved Hvidovre/Avedøre Rideskole, så Hvidovreborgere med heste opstaldet på nuværende Stevnsbogaard tilbydes opstaldning ved rideskolen, samtidig sikres en lovliggørelse af den eksisterende stald ved rideskolen

For: Gruppe A, F og O.

Undlader: Gruppe C.

Gruppe V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

For: Gruppe A, F, O og C.

Gruppe V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.


24. Beslutning om genudlejning

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ejendommen genudlejes i fire år med mulighed for genforhandling af lejen efter et år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Anbefales godkendt.


25. Valg af tilbud for salg af ejendom

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1. – 5.

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at de fire grunde ikke sælges, da de indkomne bud ligger et stykke fra mæglernes vurdering.

Da Hvidovre i forvejen mangler grunde, bør vi få det optimale ud af de grunde kommunen selv råder over.

I stedet forslår Gruppe V, at den store grund bruges til et bofællesskab. Kommunen mangler bofællesskaber og kan ikke tilbyde byens borgere tilstrækkelige muligheder i kommunen. Dette er et område, som i forvejen er kraftig udfordret økonomisk, og igen i år giver kommunen et merforbrug.

Ved at øge kommunens antal af bofællesskabspladser, bliver det muligt at levere en bedre service på området, og tilbyde en løsning i nærheden af de pårørende. Dette giver også en væsentlig besparelse på et allerede udfordret område, hvor mange pladser købes i andre kommuner.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: Gruppe C og Liste H med bemærkning om, at indstillingen fra Økonomiudvalget følges.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de fire grunde ikke sælges, da de indkomne bud ligger et stykke fra mæglernes vurdering.

Da Hvidovre i forvejen mangler grunde, bør vi få det optimale ud af de grunde kommunen selv råder over.

I stedet bruges den store grund til et bofællesskab. Kommunen mangler bofællesskaber og kan ikke tilbyde byens borgere tilstrækkelige muligheder i kommunen. Dette er et område, som i forvejen er kraftig udfordret økonomisk, og igen i år giver kommunen et merforbrug.

Ved at øge kommunens antal af bofællesskabspladser, bliver det muligt at levere en bedre service på området, og tilbyde en løsning i nærheden af de pårørende. Dette giver også en væsentlig besparelse på et allerede udfordret område, hvor mange pladser købes i andre kommuner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Ad 1. - 5. Anbefales godkendt.


26. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indgå aftale om en ny sponsoraftale, en ny aftale om reklameplads og en ny lejekontrakt med Hvidovre Fodbold A/S for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020.

Forinden skal vedlagte bilag ”Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” tages til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at tage vedlagte bilag ”Evaluering af nuværende sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” til efterretning.
 1. at træffe beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indgå aftale om vedlagte bilag ”Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” med Hvidovre Fodbold A/S.
 1. at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og 2019 til sponsoraftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog ”Evaluering af nuværende sponsoraftale ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune indgår ”Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” med Hvidovre Fodbold A/S. Det henstilles, at navnet ”Hvidovre” fremover indgår i stadionnavnet.

Ad 3.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at sponsoraftalen finansieres med 328.000 kr. fra finansiering af Copenhagen Filmfund og 40.000 kr. fra indtægterne fra driftsoverenskomsten fra Hvidovre Lystbådehavn det øvrige beløb på 432.000 kr. på finansieres af kassen.

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C og Ø. Gruppe Ø med henvisning til, at finansieringen skal tages af kassen.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sponsoraftalen finansieres med 328.000 kr. fra finansiering af Copenhagen Filmfund og 40.000 kr. fra indtægterne fra driftsoverenskomsten fra Hvidovre Lystbådehavn det øvrige beløb på 432.000 kr. på finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 2. og 3.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt. Udvalget henstiller til, at navnet ”Hvidovre” fremover skal indgå i stadionnavnet.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid samt Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og selskabet Hvidovre Fodbold A/S er gældende fra den 1. juli 2016 til og med den 31. december 2018. Pågældende sponsoraftale indebærer et årligt sponsorat på i alt 0,8 mio. kr., hvorfra der skal trækkes betaling for leje og reklameplads på henholdsvis 297.115 kr. og 100.800 kr. Selskabet modtager således udbetaling af et beløb på i alt cirka 0,4 mio. kr. årligt

Hvidovre Fodbold A/S, ved Hvidovre IF, er sikret oprykning til NordicBet LIGA (1. division i fodbold for herrer) pr. sæson 2018/19, der starter i midten af 2018.

Hvidovre Fodbold A/S har anmodet om at indgå en ny sponsoraftale med Hvidovre Kommune med den begrundelse, at en oprykning blandt andet medfører et bedre produkt, der bliver eksponeret på en helt anden måde end i 2. division – herunder overfor flere af TV 3’s seere og flere tilskuere, samt at økonomien er altoverskyggende for selskabet for, at Hvidovre IF bliver et stabilt 1. divisionshold.

Administrationen har herefter indhentet en værdiansættelse fra MKTG (vedlagt som bilag ”Værdiansættelse fra MKTG”).

MKTG er et marketingbureau, der udfører rådgivningsvirksomhed inden for blandt andet sponsorater, og har erfaring hermed igennem en længere årrække. MKTG har også værdiansat Hvidovre Kommunes sponsoraftale med Hvidovre Ishockey Fighters ApS.

Administrationen har herefter forhandlet sig frem til vedlagte bilag ”Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” (herefter: sponsoraftalen), samt vedlagte bilag ”Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020”, samt vedlagte bilag ”Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020” med Hvidovre Fodbold A/S, med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sponsoraftalens delelementer følger værdiansættelsen fra MKTG, som administrationen har vurderet som et relevant sagkyndigt grundlag for vurderingen af værdierne af sponsoraftalens modydelser.

Det er ydermere administrationens vurdering, at der ikke foreligger nogen begrundelse for, at betvivle værdiansættelsen fra MKTG, fordi MKTG er et marketingbureau, der udfører rådgivningsvirksomhed inden for blandt andet sponsorater, og har erfaring hermed igennem en længere årrække, sammenholdt med at værdiansættelsen synes relevant og sagkyndigt udført.

Sponsoraftalen vil for sæson 2018/19 såvel som for sæson 2019/20 indebære udbetaling af et beløb på 1,2 mio. kr. I de udbetalte beløb er på forhånd modregnet selskabets betaling for leje og reklameplads, således at den samlede værdi af denne sponsoraftale samlet udgør 1.586.572 kr. for sæson 2018/19, henholdsvis for sæson 2019/20.

MKTG har telefonisk oplyst til Hvidovre Kommune, at det efter MKTGs vurdering ikke er for meget at give 1.586.572 kr. for modydelserne i forhold til den markedsmæssige værdi.

Ved indgåelse af sponsoraftalen aftales det desuden, at ”Sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. juli 2016 – 31. december 2018” udløber uden yderligere varsel den 30. juni 2018, og der ikke skal betales for denne aftale for så vidt angår perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 31. december 2018. Afregning for perioden til og med den 30. juni 2018 er foretaget.

I medfør af tilsynspraksis er det fast antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Det er administrationens vurdering, at sponsoraftalen kan være medvirkende til at varetage den informationsmæssige opgave at informere bredt om, at Hvidovre Kommune er en attraktiv kommune at være talent- og eliteudøver i, og at der således er en kommunal interesse i sponsoraftalen. Sponsoraftalen gør efter administrationens vurdering samtidig generelt opmærksom på Hvidovre Kommunes navn og eksistens overfor omverdenen.

I medfør af tilsynspraksis må en kommune ikke yde økonomisk tilskud til en professionel fodboldklub som Hvidovre IF, og det er derfor afgørende, at kommunen i forbindelse med indgåelse af aftalen med Hvidovre Fodbold A/S sikrer sig, at aftalen indgås på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som en kommune ifølge en sponsoraftale har ret til fra selskabet. En sådan forudgående undersøgelse kan ifølge tilsynspraksis fx indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

Det er administrationens vurdering, at sponsoraftalen kan indgås på markedsmæssige vilkår, og at Hvidovre Kommune ved en indgåelse af sponsoraftalen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som Hvidovre Kommune ifølge aftalen har ret til fra selskabet.

Det er administrationens vurdering, at den forudgående undersøgelse, der er sket ved indhentelse af værdiansættelse fra MKTG, opfylder kravet til indhentelse af vurdering fra sagkyndig, fordi MKTG besidder den relevante sagkyndighed og at der ikke foreligger nogen begrundelse for, at betvivle værdiansættelsen fra MKTG.

Det er administrationens vurdering, at Hvidovre Kommune ved indgåelse af sponsoraftalen vil modtage modydelser i større omfang end Hvidovre Kommune får ved den nuværende sponsoraftale, samtidig med at der vil ske en bedre og bredere eksponering af Hvidovre Kommunes navn og eksistens overfor omverdenen samt at Hvidovre Kommune er en attraktiv kommune at være talent- og eliteudøver i.

Af yderligere, nye modydelser kan særligt fremhæves, at Hvidovre IF vil få Hvidovre Kommunes logo i farve på alle Hvidovre IFs kamptrøjer under alle Hvidovre IFs kampe (inklusiv alle udekampe for Hvidovre IF) samt under alle Hvidovre IFs træninger, gratis adgang til alle Hvidovre Kommunes borgere (efter først til mølle-princippet) til fire af Hvidovre IFs hjemmekampe i hver sæson, logo på Hvidovre IFs spillerboks, sponsorat af kampbold, opslag på Hvidovre IFs facebook-side, samt logo på tv-væg (sponsor-væg). Der vil være væsentligt flere tv-seere i 1. division til at se logoer m.m.

Aftalen om reklameplads regulerer selskabets betaling af brugen af reklameplads på markedsmæssige vilkår. Ansættelsen af beløbet for reklameplads følger værdiansættelsen fra MKTG, som administrationen har vurderet som et relevant sagkyndigt grundlag for vurderingen af værdien af reklameplads. Værdiansættelsen af reklameplads er 21.175 kr. for sæson 2018/19, henholdsvis for sæson 2019/20.

Lejekontrakten regulerer selskabets betaling af leje af relevante lokaler og faciliteter, af Hvidovre Kommune, som selskabet benytter i lejeperioden. Den årlige leje udgør 365.397 kr. Efter administrationens vurdering vil Hvidovre Kommune ved indgåelse af lejekontrakten foretage denne udlejning på markedsmæssige vilkår.

Administrationens forhandlinger om aftalen om reklameplads og lejekontrakten er ligeledes sket på markedsmæssige vilkår, med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indgå aftale om sponsoraftalen, aftalen om reklameaftale og lejekontrakten med selskabet. Forinden skal vedlagte bilag ”Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S” tages til efterretning.

Evaluering af nuværende sponsoraftale
Evaluering af nuværende kommunale sponsoraftale er et notat i form af vedlagte bilag ”Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S”.

Af notatet fremgår det, at stort set samtlige modydelser vurderes som opfyldt. Enkelte modydelser har ikke kunne opfyldes. Det er imidlertid administrationens vurdering, at Hvidovre Fodbold A/S ikke kan stå til ansvar herfor, fordi selskabet ikke har kunne afholde aktiviteterne alene uden blandt andet skolernes engagement.

Administrationen vil fremadrettet intensivere indsatsen med den løbende opfølgning på dialogen imellem blandt andet skolerne og det sponserede selskab med henblik på, at skolerne er i dialog med det sponserede selskab om benyttelsen af alle relevante modydelser i fuldt omfang.

Retsgrundlag

De uskrevne kommunalfuldmagtsregler og tilsynspraksis, hvorefter sponsoraftalen er lovlig, fordi der varetages informationsmæssige opgaver samtidig med at modydelserne har behørig sponsormæssig værdi minimum svarende til det beløb som modtageren af sponsoratet får fra Hvidovre Kommune.

Tilsynspraksis:

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 18. oktober 2016 vedrørende Odense Kommunes engagement i Tinderbox Musikfestival (Tilsynets Sagsnr.: 2014-202609. Side 23), hvori det anføres, at det er fast antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens.

Tilsynet, Statsforvaltningens (nuværende Tilsynet, Ankestyrelsen) udtalelse af den 10. november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S (Tilsynets Journalnr: 2013-613/119. Side 5), hvori det anføres, at værdiansættelse fx kan indebære indhentelse af vurdering fra sagkyndig.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har tidligere indgået følgende lignende sponsoraftale:

På møde i kommunalbestyrelsen den 15. maj 2017, punkt 3, godkendte kommunalbestyrelsen en sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Fighters ApS for sæson 2017/18, samt for sæson 2018/19.

Denne sponsoraftale medførte for sæson 2017/18 såvel som for sæson 2019/20 udbetaling af et beløb på 1,2 mio. kr. I de udbetalte beløb er på forhånd modregnet selskabets betaling for husleje og reklameplads, således at den samlede værdi af denne sponsoraftale samlet udgør ca. 1,8 mio. kr. for sæson 2017/18, henholdsvis for sæson 2018/19.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ca. 0,4 mio. kr. til nuværende sponsor, - reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S samt i overslagsårene.

Der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2018 og 2019 til sponsor, - reklame- og huslejeaftale med Hvidovre Fodbold A/S.

Bilag

 1. Evaluering af nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 2. Sponsoraftale for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020 (pdf)
 3. Værdiansættelse fra MKTG (pdf)
 4. Aftale om reklameplads for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020 (pdf)
 5. Lejekontrakt for perioden fra den 1. juli 2018 til og med den 30. juni 2020 (pdf)

27. Indgåelse af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Sejlklub Suset som driftsansvarlig for Hvidovre Lystbådehavn med virkning fra 1. juli 2018.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn mellem Hvidovre Sejlklub Suset og Hvidovre Kommune for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.


28. Indgåelse af forpagtningsaftale vedr. Restaurant Halvleg

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tilbuddet fra Restaurant Halvleg ApS forkastes, idet den eksisterende forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg mm. mellem Hvidovre Kommune og Chin Keung Paul Yau samtidig forlænges for perioden 1. august 2018 til 31. december 2018.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forpagtningen af Restaurant Halvleg genudbydes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.


29. Placering af opgaver med affaldsordningerne

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Gruppe C, Liste H og Gruppe V. Gruppe C med henvisning til at ordningen bør udliciteres.

Kommunalbestyrelsen godkendte at annullere udbuddet af kontrakter for indsamling af affald og genanvendelige fraktioner.

Udbuddet annulleres, da der er et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2018

Gruppe A stillede ændringsforslag om at annullere udbuddet af kontrakter for indsamling af affald og genanvendelige fraktioner.

Udbuddet annulleres, da der er et politisk principielt ønske om at hjemtage affaldsordningerne til kommunalt regi, hvor arbejdet med affaldsordninger varetages af kommunalt ansatte.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Gruppe C og V. Gruppe C med bemærkning om, at sagen ikke burde være behandlet.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2018

Sagen udsættes med henblik på en ny vurdering af økonomien.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2

a)For: Gruppe C og V

          Imod:

b)For: Gruppe A og F

          Imod:

Gruppe O og Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Ad. 2b Anbefales godkendt.