Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 24. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Vedr. dagsordenens punkt 27 ”Ventilation – Sundhedscenter”: Det er administrationens vurdering, at der kan træffes beslutning i sagen efter styrelseslovens § 8, stk. 5, uanset at 4 dages fristen for sagens udsendelse ikke er overholdt, da sagen ikke tåler udsættelse. Begrundelse: På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. april 2018 blev punktet ”Ventilation – Sundhedscenter” behandlet. Punktet er ved en beklagelig fejl ikke kommet med på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 16. april 2018. Ventilation i sundhedscentret skal igangsættes hurtigst muligt for at overholde Arbejdstilsynets påbud. Sagen kan derfor ikke udskydes. Desuden er rettidig udførelse af den i sagen nævnte bygge-anlægskontrakt vedrørende svømmehallen også afhængig af, at der kan træffes en beslutning i kommunalbestyrelsen den 24. april 2018.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at Økonomiudvalgets indstilling vedr. punkt 27 lige var omdelt og at sagen ikke kunne udsættes.

Dagsordenen godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelse. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Borgmesteren orienterede om nye regler om valgbarhed for kommunalbestyrelsesmedlemmer og det notat, der er udarbejdet om reglerne.


3. Boligudvalg Hvidovre - udkast til kommissorium

Beslutningstema

Center for politik og ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til udkast til kommissorium for Boligudvalg Hvidovre, i medfør af Kommunalbestyrelsens beslutning på det konstituerende møde den 5. december 2017.

Supplerende indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at udkast til kommissorium for Boligudvalg Hvidovre godkendes (bilag 2).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Valggrupperne melder medlemmerne ind til centerchef Anne Wallberg.

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til kommissorium for Boligudvalg Hvidovre (bilag 2) med Økonomiudvalgets ændringsforslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2018

Udvalget stillede ændringsforslag om:

-At udvalget skal have en forberedende og rådgivende funktion for samtlige udvalg, og have referencer og indstillingsret til samtlige udvalg, i forhold til disses sagsområde.

-Der udpeges 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen til udvalget.

-Alle boligselskaber udpeger et medlem hver.

-Formanden er formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Næstformanden udpeges blandt de ikke kommunale medlemmer.

-Udvalget evalueres efter 2 år.

Anbefales godkendt med de stillede ændringsforslag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at udkast til kommissorium for Boligudvalg Hvidovre godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Borgmesteren stillede forslag om, at udkast til kommissorium sendes til behandling i Økonomiudvalget med henblik på afklaring af diverse spørgsmål vedrørende sammensætningen m.v.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at udkast til kommissorium for Boligudvalg Hvidovre sendes tilbage til Økonomiudvalget med henblik på yderligere behandling inden fornyet behandling i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. april 2018 at udkast til kommissorium for Boligudvalg Hvidovre skulle sendes tilbage til Økonomiudvalget med henblik på fornyet behandling.

På baggrund af de ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 24. april 2018 fremkomne bemærkninger er der foretaget følgende ændringer i kommissoriet.

 • Alle boligselskaber repræsenteret i kommunen kan udpege 2 medlemmer til udvalget. I det oprindelige udkast var de seks største boligselskaber repræsenteret med 3 medlemmer hver, og de tre mindste var ikke repræsenteret.
 • I afsnittet ”Opgaver” er det tilføjet, at udvalget har en forberedende og rådgivende funktion overfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. I det oprindelige udkast var alene Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anført.
 • I afsnittet ”Reference” er det tilføjet, at udvalget har reference og indstillingsret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. I det oprindelige udkast var alene Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anført.
 • Udvalgets navn er ændret til ”Almenboligudvalg Hvidovre”. I det oprindelige udkast var benævnelsen ”Boligudvalg Hvidovre”.

På kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 blev der stillet forslag om ændring af udkastets bestemmelse om at formanden for udvalget skifter hvert år. I udkastet er der lagt op til, at formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er formand for boligudvalget det første og tredje år efter et kommunalvalg. De andre år vælges formanden blandt ikke-kommunale medlemmer af udvalget. Det fremgik ikke tydeligt af forhandlingen i Kommunalbestyrelsen den 24. april 2018 om der var tilslutning til ændring af denne bestemmelse. Administration har derfor valgt ikke at ændre denne bestemmelse i det ændrede udkast til kommissorium.

Det oprindelige udkast til kommissorium er vedlagt som bilag 1 og det ændrede kommissorium vedlægges som bilag 2.

Det skal desuden nævnes, at kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges efter d`Hondts metode.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunens Kommunalbestyrelse har på sit konstituerende møde den 5. december 2017 besluttet, at der skal nedsættes et midlertidigt udvalg, som skal arbejde med udvikling af Hvidovre Kommunes almene boligområder.

En konsekvens af denne beslutning var, at det hidtidige Avedøreudvalg blev nedlagt.

Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for udvalget, vedlagt som bilag.

6 ud af de i alt 9 boligselskaber repræsenteret i kommunen foreslås at indgå i udvalget, omfattende ca. 95 % af alle almene boliger i kommunen.

Følgende boligselskaber foreslås ikke repræsenteret i udvalget, hvor tallene i parentes angiver antallet af boliger boligselskaberne har i kommunen: Andelsboligforeningen Frydenhøjparken (126), Boligforeningen 3B (296), Boligforeningen AAB (104, heraf 72 plejeboliger).

Kommissoriet indebærer endvidere ændring af styringsdialogen med boligselskaberne, idet Boligudvalg Hvidovre erstatter de hidtidige fællesmøder.

Den hidtidige ordning med årlige styringsdialogmøder med hvert boligselskab er lovpligtig, og fortsætter uændret.

Derimod erstattes fællesmøderne af møderne i Boligudvalg Hvidovre. Fællesmøderne var tænkt, som en overordnet ramme for samarbejdet mellem boligselskaberne og kommunen, som også gav mulighed for drøftelser mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og boligselskabernes beboerdemokrater. Dette hensyn bliver nu tilgodeset af møderne i Boligudvalg Hvidovre.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 17 stk. 4 (Lbk. nr. 2 af 0401/2018).

Bilag

 1. Udkast kommissorium (pdf)
 2. Udkast kommissorium (ver. 090518) (pdf)

4. Valg af 3 nye suppleanter og yderligere 2 suppleanter til Hvidovre Handicapråd

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge yderligere 2 suppleanter fra administrationen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge en suppleant for Jan Nielsen (Diabetesforeningen), en suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), samt en suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) til Hvidovre Handicapråd, efter indstilling fra DH Hvidovre, for perioden til og med den 31. december 2021.
 1. at vælge Centerchef Charlotte Ibsen som suppleant for Centerchef Susanne Samuelsen, samt Leder Hanne Mørup som suppleant for Centerchef Torben Tang Christensen til Hvidovre Handicapråd for perioden til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen udpegede:

-Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Jan Nielsen (Diabetesforeningen)

-Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

-Lisa Hansen (SIND), som suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen udpegede:

-Centerchef Charlotte Ibsen, som suppleant for Centerchef Susanne Samuelsen

-Leder Hanne Mørup, som suppleant for Centerchef Torben Tang Christensen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 nye suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge yderligere 2 suppleanter.

Ved en fejl blev disse 2 suppleanter ikke valgt på kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

En person, der er udpeget som personlig suppleant for et medlem af et handicapråd kan desuden være personlig suppleant for et andet medlem af pågældende handicapråd.

Kommunalbestyrelsen har nedsat Hvidovre Handicapråd. Hvidovre Handicapråd rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Desuden hører Kommunalbestyrelsen Hvidovre Handicapråd over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Medlemmer af Hvidovre Handicapråd udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Hvidovre Handicapråd består af i alt 14 medlemmer – heraf skal mindst 2 medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Og 7 medlemmer skal vælges efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre, hedder DH Hvidovre.

Peter Røjgård, der var valgt som medlem af Hvidovre Handicapråd, er afgået ved døden. Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund) var valgt som suppleant for Peter Røjgård (Dansk Blindesamfund). I medfør af retssikkerhedslovens regler er Bente Weinreich dermed indtrådt som medlem af Hvidovre Handicapråd.

Bente Weinreich er ligeledes valgt som suppleant for Jan Nielsen (Diabetesforeningen) samt Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV).

Bente Weinreich er ikke i stand til at fungere som suppleant for disse to medlemmer, fordi Bente Weinreich er indtrådt som medlem af Hvidovre Handicapråd.

DH Hvidovre har som en følge heraf den 11. april 2018 indstillet følgende 3 nye suppleanter i stedet for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund) som suppleanter for henholdsvis Jan Nielsen (Diabetesforeningen), Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), samt Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) til Hvidovre Handicapråd for perioden til og med 31. december 2021:

-Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Jan Nielsen (Diabetesforeningen)

-Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), som suppleant for Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

-Lisa Hansen (SIND), som suppleant for Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV)

Der er ved en fejl ikke valgt suppleanter for henholdsvis Centerchef Susanne Samuelsen og Centerchef Torben Tang Christensen på kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

Administrationen indstiller derfor, at vælge yderligere 2 suppleanter for henholdsvis Centerchef Susanne Samuelsen og Centerchef Torben Tang Christensen til Hvidovre Handicapråd for perioden til og med den 31. december 2021:

-Centerchef Charlotte Ibsen, som suppleant for Centerchef Susanne Samuelsen

-Leder Hanne Mørup, som suppleant for Centerchef Torben Tang Christensen

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 26, stk. 6, 2. pkt. og § 37 a, Vedtægter for Hvidovre Handicapråd § 2, stk. 1-2 og § 3, stk. 2, skrivelse af den 31. maj 2006 fra Socialministeriet til samtlige kommuner, samt ligestillingslovens § 10 a.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, under dagsordenspunkt nr. 55, valgte kommunalbestyrelsen følgende medlemmer af Hvidovre Handicapråd for perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021:

Benthe Viola Holm (A), Suppleant Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen (O), Suppleant Rene Langhorn

Lisa Skov (C), Suppleant Steen Ørskov Larsen

Kristina E. Young (H), Suppleant Arne Bech

Charlotte Munch (V), Suppleant Torben Nowicki Rasmussen

Centerchef Susanne Samuelsen

Centerchef Torben Tang Christensen

Jan Nielsen (Diabetesforeningen) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Anja Nielsen (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Anni Knøsgaard

Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) – Suppleant: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)

Peter Røjgård (Dansk Blindesamfund) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der skal være suppleanter til Hvidovre Handicapråd, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. It-investeringsplan - Frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

I investeringsoversigten er der til projekt nr. 6215, IT-investeringsplan afsat rådighedsbeløb i 2018-2019 på i alt 7,1 mio. kr., svarende til 5,1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. 2019.

Der skal gives anlægsbevilling til projekt nr. 6215 IT-investeringsplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der til Projekt nr. 6215, IT-investeringsplan, gives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der til Projekt nr. 6215, IT-investeringsplan, gives en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 og 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter investeringer i forbindelse med større IT-infrastruktur i Hvidovre Kommune. Dette omfatter eksempelvis cloudstrategi, IT-sikkerhed, brugerstyring, telefoni og Wi-Fi.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven paragraf 40 stk. 2

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetvedtagelsen 2018, 10. oktober 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen projekt 6215 it-investeringsplan.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt nr. 6215, IT-investeringsplan, afsat rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. 2019. Projektets samlede anlægssum er på 7,1 mio. kr.


6. Borgerrådgiverens Årsberetning 2017

Beslutningstema

Borgerrådgiveren orienterer på Økonomiudvalgets møde den 16. april forud for møde i Kommunalbestyrelsen den 24. april. Dette med henblik på, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at tage årsberetningen, herunder borgerrådgiverens 4 anbefalinger, til efterretning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at borgerrådgiverens årsberetning 2017, herunder borgerrådgiverens fire anbefalinger, tages til efterretning.
 2. at tage til efterretning at direktionen i forhold til alle fire anbefalinger noterer at læringsperspektivet fortsat har høj fokus i de verserende sager, som borgerrådgiveren håndterer. Dette gøres i tæt dialog med centercheferne individuelt, i Chefforum og med status på anbefalingerne løbende i direktionen. De tværgående og helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i den enkelte borger har været i fokus for centerdannelsen og det opfølgende arbejde der pågår bl.a. i projektet med målet for øje. Sikker anvendelse af persondata har været og er vedvarende i fokus i kommunens sikkerhedsarbejde

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad. 1.

Kommunalbestyrelsen tog borgerrådgiverens årsberetning, herunder de fire anbefalinger, til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at direktionen i forhold til alle fire anbefalinger noterer at læringsperspektivet fortsat har høj fokus i de verserende sager, som borgerrådgiveren håndterer. Dette gøres i tæt dialog med centercheferne individuelt, i Chefforum og med status på anbefalingerne løbende i direktionen. De tværgående og helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i den enkelte borger har været i fokus for centerdannelsen og det opfølgende arbejde der pågår bl.a. i projektet med målet for øje. Sikker anvendelse af persondata har været og er vedvarende i fokus i kommunens sikkerhedsarbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende vedtægt skal borgerrådgiveren afrapportere til kommunalbestyrelsen én gang årligt i form af en årsberetning.

Administrativ proces

Forud for den politiske behandling er der tilrettelagt en administrativ proces, hvor årsberetningen drøftes i direktion og chefforum samt i de relevante centres ledergrupper.

Borgerrådgiveren deltager på direktionsmødet den 27. februar 2018 for at orientere om årsberetning 2017, ligesom borgerrådgiveren deltager på chefforum senere på foråret forud for den politiske behandling.

Forud for drøftelsen i chefforum tager borgerrådgiveren initiativ til drøftelser med ledergruppen i de relevante centre.

Perspektivering

I beretningsåret 2017 har borgerrådgiveren oprettet 192 sager i borgerrådgiverens statistikmodul i form af 134 konkrete klagesager, og 58 andre henvendelser.

Antallet af sager ved borgerrådgiverfunktionen ligger på samme niveau som det foregående år.

Antallet af sager skal ses i forhold til, at kommunen på årsbasis håndterer titusindvis af sager, henvendelser, indsatser og tilbud. Set i dét perspektiv, er der tale om et forholdsvist lavt antal sager ved borgerrådgiveren. Dette er positivt og vidner om, at kommunens dialog med borgerne oftest er god og konstruktiv.

4 tværgående anbefalinger fra Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverfunktionen er uvildig og uafhængig af den øvrige kommunale organisation.

Ifølge vedtægten skal borgerrådgiveren i en årsberetning redegøre for sin virksomhed samt påpege eventuelle forhold, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening.  Beskrivelsen af sådanne forhold skal ledsages af konkrete anbefalinger. Ansvaret for opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger ligger hos Direktionen jf. vedtægten for funktionen.

På baggrund af de konkrete sager i 2017 har borgerrådgiveren 4 tværgående anbefalinger.

Anbefaling 1. Fortsat opmærksomhed på koordinering på tværs af organisationen – fokus på at skabe rammer og infrastruktur, der understøtter kommunikation og koordinering på tværs af funktioner, afdelinger og centre

I forlængelse af konstateringerne i midtvejsstatus ses fortsat en tendens til, at borgerutilfredshed og klager over sagsbehandling i højere grad opstår såfremt

 1. en borger har flere sideløbende sager ved forskellige enheder i kommunen og/eller
 2. hvor løsningen af en sag involverer flere forskellige enheder

Borgerne har et ønske og behov for at opleve helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen og sikkerhed og tryghed igennem processen. Dette stiller store krav til enhedernes evne til at koordinere sager på tværs af organisationen. Det stiller også store krav til procestilrettelæggelse, kommunikation og forventningsafstemning med borgerne.

Hvidovre Kommune har ledelsesmæssigt fokus på området og der er iværksat flere generelle organisationsinitiativer, herunder projektet ”Med målet for øje”. Projektet har fokus på at identificere borgerforløb med potentiale for koordinering, og at konkretisere hvorledes koordineringen bedst foregår.

I 2017 er endvidere gennemført en organisationsændring med etablering af en ny centerstruktur. Organisationsændringen har bl.a. til formål, at styrke de tværgående, helhedsorienterede løsninger med udgangspunkt i den enkelte borger samt fokus på sikker drift, udvikling og innovation.

Borgerrådgiveren anbefaler, at der fortsat er fokus på at skabe rammer og infrastruktur, der understøtter kommunikation og koordinering på tværs af funktioner, afdelinger og centre

Borgerrådgiveren anbefaler videre, at der er fokus på at identificere konkrete sagstyper, arbejdsprocesser og/eller identikatorer for, hvornår det er behov for at koordinere på tværs.

Anbefaling 2. Fokus på proaktiv procesledelse og inddragelse af borgerne

I forlængelse af anbefaling 1 om fokus på koordinering på tværs af enheder, ses også et behov for øget opmærksomhed på procesledelse, vejledning og inddragelse af borgere i den konkrete sagsbehandling.

Den almindelige borger kender i udgangspunktet ikke de forvaltningsretlige regler eller sagsbehandlingsprocessen.

Det er borgerrådgiverens vurdering, at borgerens tillid til kommunen og det gode samarbejde mellem borger og kommune kan understøttes ved systematisk proaktiv vejledning af borgere når en sag startes op.

Borgeren kan vejledes om sagsprocessen og om hvornår og hvordan de har mulighed for at få indflydelse på sagen. Dette kan også betyde at eventuelle misforståelser og borgerutilfredshed kan forebygges og minimeres.

På det sociale område knytter anbefalingen an til pligten til inddragelse af borgeren der fremgår af § 4 i retssikkerhedsloven, der har følgende ordlyd:

”§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.”

Anbefaling 3.  Anvendelse af mail og SMS i kommunikation med borgere      - sikker håndtering af persondata

Sagerne viser, at der er tilfælde, hvor Hvidovre Kommune fremsender

personfølsomme oplysninger med e-mail til private usikre e-mailadresser.

Dette tyder på en vis usikkerhed eller manglende opmærksomhed i nogle dele af organisationen vedrørende valg af korrekt medie til skriftlige kommunikation med borgere.

Borgerrådgiveren anbefaler at der sættes fokus på dette område.

Borgerrådgiveren gør opmærksom på den nye persondataforordning der træder i kraft i maj 2018. I tilknytning hertil behandler Folketinget pt. lovforslag der bl.a. giver hjemmel til at pålægge offentlige myndigheder bøder.

Anbefaling 4. Fokus på kvalitet i klagesvar

- vurdering af hvorvidt klagen er berettiget mv.

Borgerrådgiverens formål er bl.a. at bidrage til at forbedre kommunes dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager.

Borgerrådgiveren må konstaterer, at nogle klagesvar ikke altid forholder sig til dét, borgeren klager over.

Dette kan ske på flere måder. For eksempel ved, at sagsforløbet blot gennemgås i klagesvaret eller ved, at borgerens oplevelse af sagsforløbet beklages – men uden en egentlig vurdering af hvorvidt klagen er berettiget eller ej.

Dette kan efterlade borgere frustreret og er ikke egnet til at øge tillid og samarbejde.

Borgerrådgiveren anbefaler derfor, at der sættes fokus på at sikre, at klagesvar altid indeholder en vurdering og stillingtagen til, hvorvidt klagen er berettiget eller ej.

Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgere har forståelse for, at der begås fejl i sagsbehandlingen, såfremt kommunen tager ansvar herfor og beklager. Ligeledes er det erfaringen, at borgere også accepterer en tilbagemelding om, at en klage ikke er berettiget, når blot dette forklares således, at borgeren forstår regelsæt og baggrund mv.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Personalemæssige konsekvenser

ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. borgerrådgiverens årsberetning 2017 (pdf)

7. Status på delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune

Beslutningstema

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at tage status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning.

2.at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog status for den delte borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at fordelingsnøglen evalueres på baggrund af to fulde beretningsår 2017 og 2018 i løbet af foråret 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Pr 1. november 2016 blev der etableret delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj kommune. Samtidig tiltrådte ny borgerrådgiver.

Der er aftalt en foreløbig fordelingsnøgle på 2/3 til Hvidovre. Det er aftalt at fordelingsnøglen skal evalueres efter 2 år den 1. november 2018.

Den delte borgerrådgiverfunktion har i skrivende stund været i funktion i 1 år og 4 måneder.

Figuren nedenfor viser antal sager i de to kommuner.

Sagsantallet i de kommuner er opgjort for beretningsåret 17 omfattende perioden 1 januar 2017 – 31. december 2017.

Det fremgår heraf at Ishøj har lidt flere sager samlet set end Hvidovre. Årsagen hertil er primært at Ishøj har 55 sager der vedrører andre instanser end kommunen (udbetaling danmark, sygehuse mv). Det fremgår videre, at antallet af egentlige klagesager er højere i Hvidovre end i Ishøj.

Figuren nedenfor viser udvikling i antal sager ved borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune

 Antal af klagesager ved funktionen i 2017 ligger på samme niveau som 2016 og må således antages at være stabilt.

Det lavere sagsantal i 2015 må antages at være begrundet i, at der var tale om en opstartsperiode, da funktionen blev oprettet oktober 2014.

Borgere i Hvidovre og Ishøj Kommuner kontakter borgerrådgiveren på samme mobil nr. og borgerrådgiveren kan arbejde med sager i begge kommuner, uanset den fysiske placering.

Den delte borgerrådgiverfunktion begrænser således ikke borgernes mulighed for at kontakte borgerådgiveren.

Det er endvidere borgerrådgiverens opfattelse, at det er perspektiverende at varetage funktionen i to kommuner samtidig.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i henhold til lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.


8. Beskatning af deltagelse i teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen

Supplerende beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Ankestyrelsen (Tilsynet) har nu erklæret sig enige med Hvidovre Kommune i, at kommunen har hjemmel til at betale den ekstra-skat, som deltagerne i teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen skal betale i henhold til Skatterådets afgørelse fra 25. august 2015.

Kommunalbestyrelsen bedes bevilge et rammebeløb til betaling af medarbejdernes ekstra-skat.

Supplerende indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af medarbejdernes ekstraskat. Beløbet kassefinansieres.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen bevilgede et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af medarbejdernes ekstraskat. Beløbet kassefinansieres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Den politiske behandling af indstillingspunkt 2 i den sag, der blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2015, blev udsat, da Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) kort tid før mødet havde bedt Hvidovre Kommunalbestyrelse om en udtalelse i anledning af sagen, herunder med en angivelse af med hvilken hjemmel kommunen vil afholde medarbejdernes ekstraskat.

Selvom sagen allerede har været behandlet og godkendt af det tidligere

Økonomiudvalg på økonomiudvalgsmødet den 2. november 2015 forelægges sagen for Økonomiudvalget igen under hensyn til den tid, der er gået siden sagen blev behandlet sidst og for at sikre en aktuel erklæring fra det nuværende Økonomiudvalg.

Hvidovre Kommune sendte den 18. december 2015 på vegne af kommunalbestyrelsen en udtalelse til Ankestyrelsen. I udtalelsen har Hvidovre Kommune bl.a. redegjort for, at kommunen som følge af den aftale, der er indgået med medarbejderne, er juridisk forpligtet til at holde medarbejderne skadesløse for de udgifter, som den utilsigtede beskatning påfører dem. Udtalelsen er vedlagt som bilag ”Udtalelse til Ankestyrelsen af 18. december 2015”.

Ankestyrelsen er herefter den 22. december 2017 kommet med en udtalelse i sagen. Her vurderer Ankestyrelsen bl.a., ”at der på det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen har afgivet sin udtalelse i sagen til Statsforvaltningen, ikke var tilvejebragt det fornødne sikre grundlag, der underbyggede kommunens vurdering af, at kommunen er juridisk forpligtet til at betale medarbejdernes ekstra-skat”. Vedlagt som bilag ”Udtalelse fra Ankestyrelsen af 22. december 2017”.

Det fremgår imidlertid af Hvidovre Kommunes udtalelse fra december 2015, at kommunens advokat allerede havde taget stilling til dette spørgsmål og vurderet, at kommunen er juridisk forpligtet til at betale medarbejdernes ekstra-skat.

I den juridiske praksis anses en vurdering fra en advokat almindeligvis som et tilstrækkeligt relevant og sikkert grundlag. Dette gjorde kommunen herefter Ankestyrelsen opmærksom på.

Ankestyrelsen er herefter den 13. marts 2018 kommet med en supplerende udtalelse, hvor det fremgår, at de har noteret sig, at det er Hvidovre Kommunes opfattelse, at kommunen vil være erstatningsansvarlig over for sine medarbejdere, hvis medarbejderne skal betale skat som følge af deres deltagelse i cykelprojektet, og at denne opfattelse er bekræftet af en advokat. Vedlagt som bilag ”Supplerende udtalelse fra Ankestyrelsen af 13. marts 2018”. Ankestyrelsen vurderer således, at det juridiske grundlag er på plads.

Administrationen vurderer herefter, at Hvidovre Kommune lovligt kan betale medarbejdernes ekstra-skat, da den fornødne hjemmel er til stede.

Administrationen skal derfor fortsat anmode Økonomiudvalget om at anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til at dække udgiften til betaling af medarbejdernes ekstra-skat.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger at følge administrationens indstilling, vil de berørte medarbejdere blive orienteret, hvorefter der fra kommunens side vil ske en indberetning til SKAT.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Der afsættes et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af udgifterne til ekstra skat. Beløbet finansieres af kassen. Et muligt kommende mindre forbrug vil indgå i den samlede økonomirapportering per 31.august, som er den eneste årlige økonomirapportering, hvor der afgives bevillinger.     

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal indbringe Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af Cykelprojektet i Vej og Park - eller dele af denne - for Landsskatteretten.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre - Skagen i Vej og Park til efterretning, herunder at forvaltningen – i samarbejde med kommunens revisor - beregner det samlede beløb, der herefter skal indbetales til SKAT. Bevillingen af beløbet forelægges Kommunalbestyrelsen
 2. at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af betaling til SKAT

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 24-11-2015

Ad 1.

Borgmesteren orienterede om Statsforvaltningens henvendelse, som var udsendt på mail og omdelt. Udkast til svar til Statsforvaltningen forelægges Kommunalbestyrelsen på december mødet. På denne baggrund udsættes behandlingen af beløbets opgørelse og bevilling af et rammebeløb.

Kommunalbestyrelsen tog herefter Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen i Vej og Park til efterretning.

Ad 2.

Udsat

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-11-2015

Ad 1.

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe V, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage Skatterådets afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af teambuildingsprojektet Hvidovre – Skagen i Vej og Park til efterretning, herunder at forvaltningen – i samarbejde med kommunens revisor – beregner det samlede beløb, der herefter skal indbetales til SKAT. Bevillingen af beløbet forelægges Kommunalbestyrelsen.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Gruppe V og C afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bevilge et rammebeløb på 600.000 kr. til dækning af betaling til SKAT. Beløbet finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling ( link til sagen indsættes)af den redegørelse advokatfirmaet Lett udarbejdede om teambuildingprojektet Hvidovre – Skagen  i kommunens Vej og Parkafdeling besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle afholde de udgifter, de deltagende medarbejdere havde i forbindelse med en eventuel beskatning af cyklen og deltagelse i projektet.

På denne baggrund anmodede kommunen BDO (kommunens revisor) om at indhente bindende svar fra Skat. BDO forelagde herefter SKAT en række spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne uanset egenbetaling og overtagelsestidspunkt skulle beskattes af cyklens værdi, i hvilket indkomstår cyklens værdi skulle beskattes, om deltagelsen i selve cykelturen skulle beskattes samt om Hvidovre Kommunes betaling af skatten for medarbejderne skulle beskattes.

Efter at have modtaget SKATs foreløbige svar anmodede Hvidovre Kommune om foretræde for Skatterådet. Ved foretrædet argumenterede Hvidovre Kommune særligt for, at der ikke skulle ske beskatning af deltagelsen i turen, da denne havde karakter af et teambuildingsprojekt, der var delvist finansieret af afdelingens uddannelsesmidler

Skatterådet tiltrådte den 25. august 2015 SKAT indstilling og begrundelse

Det følger af SKATs svar, at medarbejderne skal beskattes af cyklens værdi – uanset egenbetaling – og at medarbejderne skal beskattes af deltagelse i turen samt at medarbejderne skal beskattes af det beløb, som Hvidovre  Kommune i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning  skal betale til dækning af den beskatning, der følger af modtagelsen af cyklen og deltagelsen i turen.

Beregningen af skatten skal endvidere opdeles på 2013 og 2014.

Skatterådets afgørelse kan indbringes for Landsskatten.

Hvidovre Kommune kan endvidere vælge at indbringe dele af afgørelsen f.eks. Skatterådets afgørelse om beskatning af deltagelse i turen.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsesmøde den 26. august 2014, punkt 4 ”Redegørelse cykelprojekt – Hvidovre Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Bilag

 1. Svar fra SKAT (pdf)
 2. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedr. betaling af medarbejderes ekstraskat (pdf)
 3. Udtalelse til Statsforvaltningen af 18. december 2015 (pdf)
 4. Udtalelse fra Ankestyrelsen af 22. december 2017 (pdf)
 5. Supplerende udtalelse fra Ankestyrelsen af 13. marts 2018 (pdf)

9. Overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2017 til 2018

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet 2017, skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne tage stilling til overførsel fra 2017 til 2018 af uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tillægsbevilling på 105,204 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2017 til 2018 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger) godkendes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 overføres til de respektive projekter i 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 105,204 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2017 til 2018 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger). De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 overføres til de respektive projekter i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2018 svarende til restbevillingerne fra 2017. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af disse restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

Det samlede bruttoanlægsforbrug for 2017 udgør 161,2 mio. kr., mens indtægterne udgør 33,2 mio. kr. jf. regnskabet for 2017. Af vedhæftede bilag fremgår oversigt alene for de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser det samlede forbrug på projektet frem til ultimo 2017, den samlede anlægsbevilling, det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

Der foreslås samlet overført i alt 105,2 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter.

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan det opgøres at ansøgning om overførsel fra 2017 til 2018 udgør 105,2 mio. kr., 2016 til 2017 udgjorde 104,5 mio. kr. mod 83,2 mio. kr. fra 2015 til 2016, 72,9 mio. kr. fra 2014 til 2015.

For overførslen fra 2017 til 2018 skal følgende tages i betragtning.

Der er i 2016 bevilget 30,4 mio. kr. til udbygning af Plejecenter Dybenskærhave, som ligeledes var overført til 2017. Der overføres forskydninger på 9,7 mio. kr. i forhold til den nye daginstitution, Tumlehuset og 5,1 mio. kr. vedrørende Sundhedshuset i det tidligere posthus. Endelig overføres der 13,3 mio. kr. på ESCO projekt og facaderenovering af Rådhuset. Hertil kommer køb af ejendomme af HOFOR på 10,4 mio. kr.

Når der tages højde for disse ekstraordinære overførsler som udgør 68,9 mio. kr. udgør restoverførslen 36,3 mio. kr.

Af bilaget fremgår forslag til overførsler de enkelte projekter.

Retsgrundlag

I henhold til Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring kap. 2.1.2 Budgetoversførsel” kan dette finde sted til de enhver tid gældende regler for i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.

I Hvidovre Kommunes budget 2018 ”Regler for bevillinger” redegøres der for regler for ”overførsler mellem år”.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførelsessagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 105,204 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Kassebeholdningen ultimo 2017 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevillinger. Samlet set over budgetårene 2017 og 2018 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Overførsler fra 2017 til 2018 - anlæg (pdf)

10. Overførsler af mindreforbrug på driften fra 2017 til 2018

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2017 skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne, tage stilling til overførsel af restbevillinger fra 2017 til 2018 på driften. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at tillægsbevilling på 44,85 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2017 til 2018 godkendes. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2018.

2.at tillægsbevilling på 11 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsnet godkendes.

3.Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 44,85 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2017 til 2018. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2018.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte tillægsbevilling på 11 mio. kr. vedrørende overførsel af mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsnet.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

For at institutioner og øvrige driftsområder kan tilrettelægge en så hensigtsmæssig økonomisk planlægning som mulig, giver kommunens regler for overførsel mellem årene, rammerne for at overføre mindre-/ merforbrug fra det ene budgetår til det efterfølgende.

Hvert år opgøres, hvor meget af mindre-/merforbruget fra det forgangne regnskabsår, der - af hensyn til ovenstående - foreslås overført til indeværende budgetår. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af det korrigerede budget. Når der foretages overførselsberegning, sker det generelt efter konkret vurdering af overførselsposterne inden for de vedtagne overførselsregler.

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

1. Overførsel – kontraktvirksomheder (omfatter de af kommunens
institutioner, der har en driftskontrakt)

2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt
finansierede projekter)

3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er
omfattet af de to førstnævnte)

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug på driften op til 5 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %.

Ad 2. Overførsel efter særlige regler (puljer m.v.) sker som udgangspunkt med 100 %

Ad 3. For så vidt angår øvrige driftsområder overføres mindre-/ merforbrug på alle serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres. Dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og udgifter til overførselsindkomster (lovbundne udgifter) undtaget fra overførselsadgang.

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Ud af det samlede mindreforbrug på servicedriftsområderne i 2017 på 54 mio. kr. foreslås det, at der overføres 44,85 mio. kr. til drift i budget 2018.

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb, herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område fremgår af bilag.

I praksis betyder dette, at servicedriftsbudgettet i 2018 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2018, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. I lighed med tidligere år og erfaringerne herfra, forudsættes det dog, at der overføres et tilsvarende beløb til 2019, således at servicerammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2017.

Dette følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerammen.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet

I 2017 var der afsat 207,3 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet, mens afregning til regionerne kun har udgjort 196,2 mio. kr. og dermed 11 mio. kr. mindre. Disse mindreudgifter skyldes hovedsageligt Region Hovedstadens implementering af Sundhedsplatformen og deraf følgende lavere aktivitetsniveau.

Det må forventes, at mindreudgifterne på 11 mio. kr. reguleres i kommunens bloktilskud i budget 2018.

Medfinansiering af sundhedsvæsnet er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Analyse foreslår, at disse mindreudgifter i 2017 overføres til 2018 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet.

Retsgrundlag

I henhold til Hvidovre Kommunes ”Regulativ for økonomistyring kap. 2.1.2 Budgetoverførsel” kan dette finde sted til de enhver tid gældende regler for i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.

I Hvidovre Kommunes budget 2018 ”Regler for bevillinger” redegøres der for regler for ”overførsler mellem år”.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførelsessagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 44,85 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 11 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsnet – i alt 55,85 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Kassebeholdningen ultimo 2017 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2017 og 2018 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Overførsler fra 2017 til 2018 - drift (pdf)

11. Hvidovre Kommunes Regnskab 2017

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Analyse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Kommunalbestyrelsen overdrager Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2017 overdrages til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Proceduren for behandling af kommunens årsregnskab

Af Styrelseslovens § 45 fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske således, at Kommunalbestyrelsen kan afgive regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsåret.

Herefter gennemfører revisionen sin gennemgang af årsregnskabet, og revisionen skal afgive beretning om resultatet af revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Administrationens bemærkninger til revisionens beretning skal forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen skal finde sted således, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning – og de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – kan indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen er planlagt til at finde sted på august mødet.

Årsregnskabet for 2017

Kommunens årsregnskab for 2017 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat – funktion 2. niveau.

I lighed med tidligere år består regnskabsmaterialet af ét hæfte, som indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og -forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

Der redegøres nærmere for årsregnskabets hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

Resultat af ordinær drift  117,0 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område -13,6 mio. kr.

Resultat i alt -16,8 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver -56,2 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2017  392,1 mio. kr.

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2017. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt årets tillægsbevillinger).

Regnskabsopgørelse i mio. kr.

Budget

Korrigeret

Regnskab

2017

budget

2017

A. Det skattefinansierede område

Indtægter

Skatter

2.719,5

2.684,9

2.685,9

Tilskud og udligning

937,5

937,8

936,7

Indtægter i alt

3.657,0

3.622,7

3.622,6

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Byudvikling, bolig og miljø

-76,4

-81,2

-77,5

Transport og infrastruktur

-110,7

-101,7

-99,2

Undervisning og kultur

-698,8

-729,8

-724,2

Sundhedsområdet

-291,6

-295,3

-278,9

Sociale opgaver og beskæftigelse

-1.918,7

-1.939,1

-1.921,8

Fællesudgifter og administration

-429,4

-438,8

-415,0

Driftsudgifter i alt

-3.525,6

-3.585,9

-3.516,6

Driftsresultat før finansiering

131,4

36,8

106,1

Renter m.v.

16,5

12,4

11,0

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

147,9

49,1

117,0

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Byudvikling, bolig og miljø

-53,3

-92,4

-38,4

Transport og infrastruktur

-20,2

-26,4

-18,0

Undervisning og kultur

-2,9

-8,5

-5,1

Sundhedsområdet

-32,9

-38,5

-33,4

Sociale opgaver og beskæftigelse

-24,9

-80,7

-34,9

Fællesudgifter og administration

-9,2

-10,0

-0,8

Anlægsudgifter i alt

-143,4

-256,5

-130,7

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

4,5

-207,3

-13,6

B. Forsyningsvirksomheder

Drift (indtægter - udgifter)

-3,6

-6,4

-5,8

Anlæg (indtægter - udgifter)

0,0

0,0

2,6

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

-3,6

-6,4

-3,2

C. RESULTAT I ALT (A + B)

0,9

-213,7

-16,8

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det trykte regnskab er givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2017, hvortil der henvises.

Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

Det samlede resultat udviser et underskud på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både til det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på 0,9 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 213,7 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til de områder på anlæg og drift, der har overført midler fra 2016 ind i 2017.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 117 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt afdrag på lån – disse poster udgør i 2017 i alt 179,5 mio. kr.

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et underskud på 13,6 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 3,2 mio. kr. Dette betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet er reduceret i 2017.

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 29,7 mio. kr. i 2017. Der er optaget lån for 17,3 mio. kr. i regnskab 2017 svarende til den opgjorte låneramme for 2017.

Afdrag på lån beløber sig til 48,8 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 3,9 mio. kr.

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.

Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.685,9 mio. kr., hvilket er ca. 35 mio. kr. lavere end oprindelig budgetlagt, idet kommunen har måttet tilbagebetale dette beløb i dækningsafgift til Region Hovedstaden som konsekvens af en nedsat vurdering af Hvidovre Hospital.

For så vidt angår driftsudgifterne udviser disse et mindreforbrug på i alt ca. 70 mio. kr. Dette hidrører primært puljefinansierede projekter, beskæftigelse samt medfinansiering af sundhedsvæsnet.

Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet, mens mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet skyldes lavere aktivitet på regionens hospitaler.

I det oprindelige budget var nettoanlægsudgiften 143,4 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på netto 128 mio. kr. og brutto 161 mio. kr. Aktiviteten for 2017 har udgiftsmæssigt dermed været på normalt niveau for Hvidovre Kommune.

Servicerammen

Hvidovre Kommune havde for 2017 en serviceramme på 2.586,3 mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Det faktiske forbrug i 2017 har været på 2.600,7 mio. kr. og dermed en overskridelse på 14,3 mio.kr. i forhold til den udmeldte serviceramme svarende til ca. 0,6 %.

Overførsler til 2017

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018, fremgår det, at der foreslås overføres nettomindreudgifter på driftsområderne på i alt 44,85 mio. kr. og på anlægsområderne 105,2 mio. kr. til 2018.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2017 et kasseforbrug på 56,2 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen faldt fra 448,3 mio. kr. primo 2017 til 392,1 mio. kr. ultimo 2017. I beregningen indgår også kursregulering af aktieposter.

I det oprindelige budget var der forventet et kasseforbrug på 22,8 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 653,8 mio. kr. i 2017.

Forskellen på den opgjorte kassebeholdning og den gennemsnitlige kassebeholdning, består i at kassebeholdningen er den opgjorte kassebeholdning på en bestemt dag – ved årsregnskabet er det den 31. december. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres efter den såkaldte kassekreditregel, der måles som gennemsnittet af de daglige kassebeholdninger de seneste 365 dage. At der er stor forskel på disse to skyldes, at kommunen den sidste dag i måneden typisk har en lavere kassebeholdning som følge af at lønningen og ydelser er udbetalt, samtidig med at kommunen først modtager indtægter primo den efterfølgende måned.

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2017 er tilfredsstillende.

Dette dækker over flere forhold:

·Hvidovre Kommune har en drift der samlet set er i balance og kommunen stort set lever op til det centrale krav om overholdelse af servicerammen

·Aktiviteten på anlægsområdet har været højere end forudsat, hvilket for 2017 isoleret betragtes som positivt, idet det er med til at nedbringe niveauet for de samlede afgivne anlægsbevillinger

·De planlagte afdrag på den langfristede gæld (lån) mindsker fortsat kommunens gæld.

Retsgrundlag

I henhold til Lov om kommuners styrelse § 45 skal Økonomiudvalget aflægge Kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen, således at Kommunalbestyrelsen senest den 1. maj kan overdrage årsregnskabet til revisionsmæssig gennemgang.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenpunktet Regnskab 2017 skal ses i relation til overførelsessagerne vedrørende Drift og Anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Årsregnskab 2017 (pdf)
 2. Borgmestertale til kommunalbestyrelsen den 24. april 2018 (pdf)

12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Forslag til Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften, herunder den nye daginstitution på Bytoften 29, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2017 til den 12. januar 2018. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt, og i givet fald, om der skal foretages ændringer i lokalplanen i denne forbindelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at indarbejde ændringsforslag nr. 1 – 9, som disse fremgår af sagsfremstillingen, i den endelige Lokalplan 137
 2. at Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften vedtages endeligt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ændringsforslag nr. 1 – 9, som disse fremgår af sagsfremstillingen, indarbejdes i den endelige Lokalplan 137.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften endeligt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 17-04-2018

Ad 1-2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 137, se vedlagte bilag ”Forslag til Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften”, omfatter ejendommene på Hvidovregade 20, 28, 30 og 51, Bytoften 29, samt Baunebakkevej 2, 4 og 6. Området har hidtil været omfattet af Byplanvedtægt H13 og Lokalplan 114.

I Kommuneplan 2016 blev hovedparten af området udlagt til blandet byområde, benævnt rammeområde 1A2, med henblik på at udvikle området som et funktionsintegreret byområde med hensyntagen til beliggenheden i og ved den historiske del af Hvidovre Landsby. Den resterende del af lokalplanområdet er udlagt til etageboliger, benævnt rammeområde 1B16.

Kommuneplanens mål for området er indarbejdet i lokalplanen, der dog opdeler området i tre delområder: Et til offentlige formål, et til boliger og ikke-generende erhverv, og et til etageboliger. Bestemmelserne for bebyggelsens omfang og placering i området følger generelt opdelingen i delområder.

Lokalplanforslaget blev fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2017 til den 12. januar 2018. Der er i løbet af denne periode indkommet ni høringssvar til lokalplanforslaget, se vedlagte bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 137”.

Der er efter udløbet af høringsfristen desuden indkommet en udtalelse fra Kroppedal Museum vedrørende arkæologiske interesser i området, se vedlagte bilag ”Brev fra Kroppedal Museum af 24. januar 2018”. Disse interesser er knyttet til det grønne areal foran den gamle rådhusbygning på Bytoften 29, hen mod Hvidovregade. Udtalelsen vil indgå i byggesagen.

Administrationen har skrevet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet sine kommentarer hertil, se vedlagte bilag ”Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 137”.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at der i Lokalplan 137 foretages følgende ændringer:

 1. I § 5.3 slettes sidste afsnit. Afsnittet har følgende ordlyd: ”Uanset den angivne maksimale bygningshøjde må bygningens højde mod naboskel eller sti ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel eller sti. Antenner, hvis højeste punkt ikke er mere end 5,5 m over tagfladen, gavltrekanter, tagudhæng, tagkviste, skorstenspiber og ventilationshætter er undtaget for denne bestemmelse.”
 2. En ny § 5.X gives følgende ordlyd: ”For fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse gælder, at uanset den i § 5.3 angivne bygningshøjde, må bygningens højde ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel eller sti. Antenner, hvis højeste punkt ikke er mere end 5,5 m over tagfladen, gavltrekanter, tagudhæng, tagkviste, skorstenspiber og ventilationshætter er undtaget for denne bestemmelse.”
 3. § 5.4 gives følgende ordlyd: ”Ny bebyggelse skal opføres inden for de på planbilag 3 viste byggefelter. Langs Hvidovregade skal ny bebyggelse placeres med facade eller gavl inden for en 2 m bred bebyggelseszone til facade, som vist på planbilag 3. Der kan dog i mindre omfang tillades anden placering af ny bebyggelse, såfremt landsbykarakteren opretholdes eller styrkes.”
 4. § 5.5 gives følgende ordlyd: ”Ny bebyggelse i delområde 1 skal opføres inden for det på planbilag 5 viste byggefelt. Denne bebyggelse må højst gives en husdybde på 13 m, heri ikke indregnet altaner, karnapper og mindre overdækninger.”
 5. § 6.11 gives følgende ordlyd: ”Der må ikke etableres nogen form for altaner eller balkoner på bygninger langs Hvidovregade, dvs. på matr.nr.ne 9gn, 10pg og 71.”
 6. I § 9.1 tilføjes følgende parkeringsnormer: 1 parkeringsplads pr. etagebolig og tæt-lave bolig og 2 parkeringspladser pr. åben-lave bolig.
 7. Noten til § 9.1 indsættes i selve bestemmelsen. Noten har følgende ordlyd: ”Mindst halvdelen af disse parkeringspladser skal anlægges inden ibrugtagningen af bebyggelsen. De resterende parkeringspladser skal anlægges, når det efter kommunens skøn vurderes at være nødvendigt for at sikre, at parkeringsbehovet kan dækkes på egen grund.”
 8. På planbilag 3 rykkes byggefelterne og den tilhørende bebyggelseszone til facade på ejendommene matr.nr. 9gn og 10pg væk fra Hvidovregade, så der opnås en afstand på 2 m fra denne.
 9. Planbilag 3 og 5 forsynes med angivne mål på byggefelterne og deres afstande til skel.

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 28. november 2017, punkt 5, forslag til Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Budget til indretning af ny daginstitution Kernehuset, Bytoften 29, er afsat i kommunens budget for 2018 – 2021.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften (pdf)
 2. Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 137 (pdf)
 3. Brev fra Kroppedal Museum af 24. januar 2018 (pdf)
 4. Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 137 (pdf)

13. Orientering styringsdialog 2017, almene boligorganisationer

Beslutningstema

Der gives en orientering om styringsdialogen med de almene boligorganisationer i 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen om styringsdialogen 2017 tages til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om styringsdialogen 2017 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem boligorganisationerne og Hvidovre Kommune varetages bl.a. gennem de årlige styringsdialogmøder.

I styringsdialogmøderne deltager beboerdemokrater og administrative medarbejdere fra boligorganisationerne. Fra kommunen deltager administrative medarbejdere.

I 2017 blev følgende styringsdialogmøder afholdt:

 • Boligselskabet Friheden, den 2. maj
 • Lejerbo Hvidovre, den 8. maj
 • Boligforeningen Hvidovrebo, 11. oktober
 • Avedøre Boligselskab, den 13. oktober
 • Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, den 19. oktober
 • Hvidovre Almennyttige Boligselskab, 13. december
 • Hvidovre Boligselskab, 4. maj

Referater af møderne er vedlagt som bilag.

Blandt de emner der blev drøftet på dialogmøderne skal fremhæves:

 • Kommunens anvisningsret
 • Trafikale og parkeringsmæssige forhold
 • Boligsociale forhold
 • Igangværende og kommende renoveringer
 • Regnskaber med særligt fokus på dispositionsfond og henlæggelser
 • Beboerdemokrati

Desuden blev der på møderne afholdt i efteråret orienteret om kommunens strategi for klimatilpasning. Orientering om strategien vil også blive givet på de møder, der bliver afholdt i foråret. Powerpointpræsentation af strategien er vedlagt som bilag.

Bilag

 1. - Referat Friheden 110717 (pdf)
 2. - Referat Avedøre Boligselskab (pdf)
 3. - Klimatilpasning (pdf)
 4. - Referat Lejerbo (pdf)
 5. - Referat Hvidovrebo (pdf)
 6. - Referat Hvidovre Boligselskab (pdf)
 7. - Referat Hvidovre almn. Boligselskab (pdf)
 8. - Referat Frydenhøjparken (pdf)

14. Beslutning om ramme og økonomi for EUD10

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

EUD10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb målrettet elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en langsigtet ramme for EUD10 på Engstrandskolen og samtidig tage stilling til, om kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne kan delegeres til Engstrandskolen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 1. at godkende enten scenarie 1 eller scenarie 2 vedrørende omfanget af EUD10’s fremadrettede tilbud. Scenarie 2 medfører en finansiering på 225.000 kroner fra budget 2019, der dækkes inden for skolernes egen ramme.
 1. at det anbefales at kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen til Engstrandskolen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte scenarie 2 vedrørende omfanget af EUD10’s fremadrettede tilbud. Scenarie 2 medfører en finansiering på 225.000 kroner fra budget 2019, der dækkes inden for skolernes egen ramme.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kompetencen til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen til Engstrandskolen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Ad. 1 Scenarie 2 anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Om EUD10

Grundet en lovændring af folkeskoleloven i 2014, blev alle kommuner forpligtet til at tilbyde EUD10 pr. 1. august 2015.

EUD10 er et erhvervsrettet 10. klasseforløb målrettet elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Kommunen har pligt til at tilbyde EUD10.

EUD10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, bestående af fagene dansk, matematik og engelsk, samt brobygning, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.

EUD10 er kendetegnet ved 6 ugers ekstra brobygning til erhvervsrettede ungdomsuddannelser, således at EUD10-elever i alt har 12 ugers brobygning sammenholdt med de maksimalt 6 uger for elever i 10. klasse generelt. De 6 ugers ekstra brobygning finansieres af kommunen, mens de 6 obligatoriske uger er statsfinansierede.

EUD10 på Engstrandstrandskolen

EUD10 på Engstrandskolen er organiseret, så eleverne har undervisning på skolen tre dage om ugen og er i brobygning på forskellige erhvervsskoler to dage om ugen. Brobygningen foregår på forskellige erhvervsskoler, så eleverne møder alle fire hovedområder. En lærer fra Engstrandskolen tager med eleverne i brobygning og agerer som mentor for eleverne.

EUD10 på Engstrandskolen har særlig fokus på elevernes faglige udfordringer. Derfor er der to lærere på i alle timer i dansk og matematik. Engstrandskolens tolærerordning i dansk og matematik og mentorordningen i brobygningen, er en udvidelse i forhold til den lovpligtige EUD10. Udvidelsen blev godkendt som en prøveperiode i et år af Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2015. Udvidelsen gør, at EUD10 på Engstrandskolen har en ekstra indsats i forhold til elever med både faglige såvel som sociale udfordringer, samt elever med diagnoser.

Engstrandskolen har haft fastholdt den ekstra indsats i skoleårene 2016/17 og 2017/18, dog inden for egen lønramme, hvilket har været med til at belaste den nuværende lønramme.

Engstrandskolen har gennem mange år haft et velfungerende samarbejde med mange forskellige erhvervsuddannelser. Hvert år afholder Engstrandskolen og erhvervsskolerne et planlægningsmøde, hvor det kommende års brobygning arrangeres. Samarbejdsaftalen fornys dermed mundtligt en gang om året.

Engstrandskolen opfylder folkeskolelovens krav til EUD10.

Evaluering af EUD10 på Engstrandskolen

En evaluering af effekten af EUD10 på Engstrandskolen viser, at Engstrandskolen har succes med EUD10. Det ses i statistikken over elevernes færden efter endt EUD10:

Gennemført EUD10

Påbegyndt erhvervsuddannelse

I arbejde (uden uddannelse)

Fraflyttet kommunen

(data mangler)

2015/16

18

15

1

2

2016/17

17

15

1

1

Engstrandskolen har succes med EUD10, da de fleste af eleverne afslutter med en afgangsprøve, der giver dem mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Engstrandskolen vurderer, at der er elevgrundlag for at fastholde og videreføre EUD10 på Engstrandskolen svarende til ca. 20 elever årligt. De sidste tre skoleår har elevtallet været 19/17/19.

Tilrettelæggelse af EUD10 fremadrettet

Målgruppen for EUD10 er elever, der er motiverede for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil: 2 i både dansk og matematik.

EUD10 har i Hvidovre kommune frem til nu været tilrettelagt med en ekstra indsats ud over det lovpligtige. Den ekstra indsats har omfattet aktiviteter svarende til ½ lærerstilling, der har betyder tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning i forbindelse med brobygningsforløb på erhvervsskolerne.

Den ekstra indsats i EUD10 har i det første år været finansieret af tillægsbevilling til området, og har de efterfølgende år været finansieret af Engstrandskolen inden for egen ramme. Det har betydet en øget belastning på Engstrandskolens lønramme i forhold til deres normale bevilling. Dette er ikke længere muligt indenfor Engstrandskolens budgetramme.

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt EUD10 fremadrettet skal tilrettelægges, så den følger den lovpligtige indsats, eller om der fortsat skal være en ekstra indsats i Engstrandskolens EUD10.

Scenarie 1: organisering af EUD10 på Engstrandskolen uden midler til tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning.

Fordel:

 • overholder det lovpligtige grundlag for EUD10
 • ingen ekstra udgifter forbundet med EUD10

Ulempe:

 • ingen ekstra støtte til elever med faglige og sociale udfordringer

Scenarie 2: organisering af EUD10 på Engstrandskolen inkluderet midler til tolærerordning i dansk og matematik, samt mentorordning.

Fordele:

 • overholder det lovpligtige grundlag for EUD10
 • flere EUD10-elever forventes at gennemføre
 • flere EUD10-elever forventes at opnå 2 i dansk og matematik, og dermed kunne optages direkte på en erhvervsuddannelse

Ulempe:

 • kræver en finansiering på 225.000 kr. (svarende til ½ lærerstilling), hvilket tages fra skolernes samlede ramme.

Uddelegering af kompetence til at indgå aftaler med erhvervsskolerne

Af lovgrundlaget fremgår det, at kommunalbestyrelsen eller den, som kompetencen er delegeret til, indgår aftaler om samarbejde med de institutioner, der udbyder erhvervsuddannelserne, så eleverne introduceres til hovedområderne:

 1. Omsorg, sundhed og pædagogik
 2. Kontor, handel og forretningsservice
 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 4. Teknologi, byggeri og transport

Det anbefales, at kompetence til at indgå samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne uddelegeres til Engstrandskolen, som allerede i dag indgår aftaler om brobygningsforløb relateret til de obligatoriske 6 ugers brobygning for alle 10.klasses elever.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde EUD10 jf. folkeskoleloven §19 j (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Indholdet af 10. klasses obligatoriske del jf. folkeskoleloven §19 c (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Aftale om samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og institutioner, der tilbyder erhvervsuddannelser jf. 10. klassebekendtgørelsen §7 (BEK nr. 1251 af 27/11/2014)

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015, punkt 10, blev det godkendt at placere EUD10 på Engstrandskolen og i en forsøgsperiode på et år at bevilge 225.000 kr. i skoleåret 2015/2016 til finansiering af bl.a. tolærerordningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

EUD10 er et kommunalt ansvar og er kommunalt finansieret.

Scenarie 2: Finansiering af ½ lærerstilling

Hvis scenarie 2 besluttes, dækkes merudgiften på 225.000 kr. inden for egen ramme, således at alle folkeskoler i Hvidovre Kommune medfinansierer EUD10 på Engstrandskolen.

Finansiering af ekstra 6 ugers brobygning

Kommunen modtager 15.000 kr. i statslige midler til EUD10’s ekstra brobygning. Midlerne gives til Engstrandskolen til dækning af udgifter til erhvervsskolerne for den ekstra brobygning.


15. Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade 2017

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført uanmeldt tilsynsbesøg d. 13/6 2017 i Bofællesskabet Lille Friheden samt anmeldt tilsynsbesøg i Bofællesskabet Hvidovregade d 11/12-2017. Begge tilbud er godkendt uden påbud. Hvidovre Kommune har modtaget tilsynsrapporterne, som her forelægges det politiske niveau.

Tilsynsrapporterne forelægges til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter for bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade til efterretning.
 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1. og 2.

Kommunalbestyrelsen tog Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter for bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1.   Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.   Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund.

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Socialtilsynet vurderer, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

Tilsynsrapportens opbygning.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i Lov om socialtilsyn.

Temaerne er:

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

Kvaliteten indenfor hvert tema bliver målt på et antal kvalitetsindikatorer. De enkelte indikatorer bliver bedømt på følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Afgørelsen og den samlede vurdering af kvaliteten af tilbuddene.

Resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade er: ”godkendt”. Der er ikke givet nogen påbud.

Socialtilsynets samlede vurdering er, at begge tilbuds beboere trives og føler sig anerkendt af personalet. Der er fortsat udfordringer med kvaliteten af dokumentationen i begge tilbud. Dokumentationen er et kendt opmærksomhedspunkt for den nye leder, der tiltrådte 1. december 2017, ligesom det desuden er administrationens opfattelse, at det kommende it-dokumentationssystem, Cura Social, vil øge kvaliteten.

Lille Friheden.

Ved det uanmeldte tilsyn i Lille Friheden var fokus lagt på tilbuddets resultatdokumentation samt samtaler med beboerne.

Socialtilsynets samlede vurdering for Lille Friheden:

”Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante tilgange og metoder, som medarbejdere kan redegøre for. Tilbuddet understøtter borgernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer, ved vejledning om samspil med hinanden i og udenfor tilbuddet og der er fokus på målsætninger herfor. Endvidere konkluderes, at der er fokus på borgernes selv - og medbestemmelse og borgernes indflydelse på eget liv generelt og i tilbuddet. Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan sikre, at der ikke skabes tiltag, der modsætter sig dette.

Socialtilsynet konkluderer endvidere at der er fokus på borgernes sundhed og trivsel samt på borgernes arbejdsliv/dagtilbud.

Det konkluderes endvidere at tilbuddet drives af kompetent ledelse og medarbejdere med relevante kompetencer.”

Hvidovregade.

Ved det anmeldte tilsyn i Hvidovregade var fokus lagt på en generel gennemgang af kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynets samlede vurdering for Hvidovregade:

”Det vurderes, at borgerne trives og udvikler sig på tilbuddet på baggrund af en faglig relevant indsats. Medarbejderne har stor fokus på borgerperspektivet og arbejder således med respekt for borgernes selv- og medbestemmelsesret samt med respekt for det enkelte individ. Det vurderes, at tilbuddet arbejder ud fra individuelle mål på baggrund af den kommunale bestilling og at indsatsen i varierende grad dokumenteres. Tilbuddet kan således med fordel systematisere dokumentationspraksis yderligere, såvel som yderligere konkretisere de pædagogiske mål, hvilket kan understøtte, at mål altid bliver genstand for evaluering på baggrund af en systematisk tilgang til den pædagogiske praksis. Medarbejderne vurderes til at have relevante kompetencer i forhold til at understøtte borgernes behov og vurderes til at arbejde refleksivt og etisk.”

Retsgrundlag

BEK nr. 1251 af 13/11/2017 om socialtilsyn.

Politiske beslutninger og aftaler

Forrige tilsynsrapport fra Socialtilsynet vedr. bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade blev behandlet i det daværende Social- og sundhedsudvalg, ØU samt KB i marts-møderækken 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Bilag

 1. Lille Friheden - Endelig tilsynsrapport (pdf)
 2. Hvidovregade - Endelig tilsynsrapport (pdf)
 3. Udviklingspunkter samt score fra 2014 til 2017.pdf (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar til Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade - 2017 (pdf)
 5. Forklæde til handicaprådets høringssvar om Bofællesskabernes tilsyn (pdf)

16. Decisionsskrivelse fra STAR 2016

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen er dog betinget af, at Jobcenter Hvidovre administrerer området i overensstemmelse med lovgivningen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne, og sendt en tilbagemelding med deres kommentarer – en såkaldt decisionsskrivelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om STARS bemærkninger vedrørende statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen vedrørende decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen vedr. decisionsskrivelsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år senest den 31. august sende deres revisorpåtegnede revisionsberetning om refusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område for det foregående regnskabsår til Beskæftigelsesministeriet.

STAR har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået revisionsberetningerne fra Hvidovre Kommune, og sendt en decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2016 på beskæftigelsesområdet – se vedlagte bilag ”Decisionsskrivelse STAR 2016”. I decisionsskrivelsen beskriver STAR hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på af udfordringer.

STAR har i deres gennemgang af revisors bemærkninger noteret et tilfredsstillende resultat, idet beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med lovgivningen. STAR finder det dog utilfredsstillende, at områderne for ressourceforløb, jobafklaringsforløb og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke i tilstrækkelig grad er blevet forvaltet i henhold til gældende regler, hvilket Center for Beskæftigelse har skærpet opmærksomheden omkring. 

Retsgrundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Decisionsskrivelse STAR 2016 (pdf)

17. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn på 100.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at sætte fokus på lediges CV.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.
 2. at der i 2018 gives henholdsvis en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.  

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 100.000 kr. til at sætte fokus på ledige borgeres CV.

Til at understøtte at der udarbejdes og implementeres en CV-strategi ønsker jobcentret at ansætte en person i et tidsbegrænset fleksjob.

Strategien skal medvirke til, at de lediges CV bliver så præcise og retvisende som muligt. Styrkede CV’er skal hjælpe de ledige i deres jobsøgning. Samtidig kan præcise CV’er forbedre jobcentrets service over for virksomheder, som henvender sig med ledige jobs, praktikker eller løntilskudspladser, og præcise CV’er kan øge chancen for at lave det gode match mellem ledig og virksomhed.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2018 og vil dermed være udgiftsneutral for kommunen.


18. Puljemidler i tilknytning til projektet Flere skal med

Beslutningstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har oprettet en pulje, som skal understøtte at medarbejdere og teamledere/ afdelingsledere i landets jobcentre er godt klædt på til at varetage indsatsen i projekt ”Flere skal med”.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal medpå 96.000 kr.
 2. at der i 2018 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med” på 96.000 kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med på 96.000 kr.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med” på 96.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Satspuljepartierne har i forbindelse med aftale om satspuljen for 2017 afsat 10 mio. kr. til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med”. Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser, som udmeldes af STAR i efteråret 2017 og dels via ansøgningspulje til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet.

Ansøgningspuljen udgør i alt 5,3 mio. kr.

Hvidovre Kommunes andel af puljen er 96.000 kr. Hvidovre Kommune har søgt midler til opkvalificering af medarbejdere i jobcentret ift. at arbejde mere virksomhedsrettet med de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Projektperioden løber fra november 2017 til og med juni 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 96.000 kr. i 2018 og vil dermed være udgiftsneutral for kommunen.


19. Aflæggelse af anlægsregnskab for Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til status vedrørende projekt 0247 Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus, og til ansøgning om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til afslutning af projektet.


Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende status vedrørende projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus
 2. at godkende, at anlægsregnskabet overskrides med 0,2 mio. kr. til afslutning af projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte status vedrørende projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægsregnskabet overskrides med 0,2 mio. kr. til afslutning af projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Til projekt 0247 – Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus er der afsat ca. 18,4 mio. kr.

Der har været afholdt eftersyn af entreprisen vedrørende projektet på Hvidovre Stadion, hvor der blev konstateret fejl og mangler, der skal udbedres. Disse består bl.a. af niveauforskelle ved 100-meter-området samt længdespringsafsættet, store lunker nord og øst for kastebur, justering af alle afsætningsplanker så de er i flugt med kunststofbelægningen, levering af nye konkurrenceafsætningsplanker, udbedring af større svindrevner i støttemur og lukning af teknikrum ind under tribunen. Da disse arbejder kun kan udføres i tørvejr og ved en vis temperatur, vil arbejdet først blive udført i foråret 2018.

Det foreløbige regnskab for entreprisen udviser et merforbrug på ca. 0,16 mio. kr., der kan henføres til, at der i udbuddet ikke var taget højde for, at vandrenden hele vejen rundt om banen skulle skiftes.
Dette blev først konstateret ved udgravningen, hvor det viste sig at vandrenden smuldrede og at en udskiftning var nødvendig.

Hertil kommer udgifter til rådgiver i forbindelse med afslutningen af entreprisen, der skønnes at udgøre ca. 0,04 mio. kr.

Det anbefales, at den estimerede merudgift på 0.2 mio. kr. afregnes i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 21, 40 og kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 24.11.2015 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. til renovering og opgradering af atletikbanerne på Hvidovre Stadion, optimering af fodboldbanen, samt renovering af taget på det gamle klubhus.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24.6.2016, at rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016, hvor anlægsarbejderne gennemføres.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31.5.2016 at gennemføre projektet med en udvidet anlægssum på 2,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den bevilgede tillægsbevilling til projekt 0247 vil medføre et kasseudtræk på 0,2 mio. kr.


20. Udbud af driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende driftsoverenskomst med sejlklubben Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2018. Der skal derfor indgås en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af havnen med virkning fra den 1. juli 2018. 

Driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse, og der skal foretages et offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at driftsoverenskomsten vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud samt godkende administrationens oplæg til udbudsprocessen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud
 2. at godkende administrations oplæg til udbudsproces

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at driftsoverenskomst vedr. Hvidovre Lystbådehavn sendes i offentligt udbud.

Ad 2.

Sætningen på side 8: ”For toiletbygningen afholder Kommunen udgifter til el, vand, varme, forsikringer, kloakering og renovation” udgår af udbudsmaterialet.

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens oplæg til udbudsproces med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende driftsoverenskomst med sejlklubben Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 30. juni 2018. Der skal derfor indgås en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af havnen med virkning fra den 1. juli 2018.

Driften af havnen involverer dagligt tilsyn med havnen, søsætning og optagning af både, fordeling af bådpladser, servicering af havnens brugere, opkrævning af havneafgifter mm.
Der udbetales et årligt kommunalt driftsvederlag, som i 2018 beløber sig til kr. 1.837.427 inkl. moms.

Udbudspligt

Administrationen har som led i forberedelserne til indgåelse af en ny driftsoverenskomst anmodet advokatfirmaet Publicure om en vurdering af, hvorvidt driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse. I og med at driftsoverenskomsten indebærer et årligt kommunalt driftsvederlag til den pågældende leverandør, vurderer Publicure, at driftsoverenskomsten er en udbudspligtig tjenesteydelse, og at der skal foretages et offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

Udbudsproces

Administrationen indstiller derfor, i overensstemmelse med Publicures anbefaling, at kommunen umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 offentliggør udbuddet af en ny driftsoverenskomst vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn.

Der afholdes planmæssigt et besigtigelsesmøde i Hvidovre Lystbådehavn for potentielle tilbudsgivere i maj, hvor administrationen med bistand fra Publicure desuden vil vejlede i brugen af EU’s digitale udbudssystem.

Efter tilbudsfristen udpeger administrationen en ny potentiel leverandør baseret på de indkomne tilbud, hvorefter en ny driftsoverenskomst forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Administrationen bemærker, at udbudspligten vedr. tjenesteydelsen gældende for havnedriften først trådte i kraft efter indgåelsen af den nuværende driftsoverenskomst ml. Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset. Overenskomsten, der oprindeligt løb frem til 31. december 2017, blev således forlænget i seks måneder via en allonge med det specifikke formål at gøre plads til en udbudsproces. På denne baggrund bør det aktuelle udbud ikke udskydes. 

Administrationen gør desuden opmærksom på, at driftsoverenskomsten involverer ansættelsen af en havnemedarbejder, der virksomhedsoverdrages ved et evt. leverandørskift, og at den foreslåede udbudsproces igangsættes for at sikre den ansattes jobkontinuitet og arbejdsvilkår.

Udkast til driftsoverenskomst samt udbudsbetingelser fremgår som bilag.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens §§ 56 – 57.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. maj 2013 driftsoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. november 2017 via allonge midlertidig forlængelse af driftsoverenskomsten for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. (ca. 1,5 mio. kr. til driftsaftalen og ca. 1 mio. kr. vedr. indtægter for havnepladser) til driften af Hvidovre Lystbådehavn i 2018.

Bilag

 1. Udbudsbetingelser (docx)
 2. Udkast til driftsaftale (doc)
 3. Besvarelse vedr. udbud af driftsaftale vedr. Hvidovre Lystbådehavn(1).docx (pdf)

21. Udbud af forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm. udløber den 31. juli 2018. Der skal derfor indgås en ny forpagtningsaftale med virkning fra den 1. august 2018. 

Forpagtningskontrakten skal ikke i offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne. For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes udføres dog en konkurrenceudsættelse, der offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside. 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg mm. konkurrenceudsættes samt godkende administrationens oplæg til udbudsprocessen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen konkurrenceudsættes
 2. at godkende administrations oplæg til udbudsproces

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at Avedøre Idrætscenter udgår af forpagtningskontrakten og ikke indgår i udbudsmaterialet.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forpagtningskontrakten vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen konkurrenceudsættes med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens oplæg til udbudsproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med den tilføjelse til udbudsmaterialet, at potentielle tilbudsgivere kan indlede samarbejde med det lokale jobcenter samt den ændring, at forpagter 4 gange årligt har brugsret til Avedøre Idrætscenters boldhal i stedet for Frihedens Idrætscenterboldhal mod et fast beløb på 10.000 kr. pr. gang.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes nuværende forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad udløber den 31. juli 2018. Der skal derfor indgås en ny forpagtningskontrakt med virkning fra den 1. august 2018.

Udbudspligt

Forpagtningskontrakten er udlagt som en koncessionskontrakt, der betyder, at ordregiveren (kommunen) ikke yder betaling til leverandøren (forpagteren) for ydelsen, og forpagtningskontrakten skal dermed ikke i offentligt udbud efter EU-udbudsreglerne.

For at sikre, at forvaltningsrettens lighedsprincipper overholdes udføres dog et begrænset offentligt udbud, der offentliggøres i lokale medier samt på kommunens hjemmeside. 

Udbudsproces

Administrationen indstiller derfor, at kommunen umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2018 offentliggør udbuddet af en ny forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg mm.

Der afholdes planmæssigt et besigtigelsesmøde i Frihedens Idrætscenter i maj, og efter tilbudsfristen indstiller administrationen en ny potentiel leverandør baseret på de indkomne tilbud, hvorefter en ny forpagtningskontrakt forelægges til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 26. juni 2018.

Udkast til driftsoverenskomst samt udbudsbetingelser fremgår som bilag.

Tilbudsgivers økonomiske minimumsbetingelser

For at understøtte en forsvarlig økonomisk drift af det forpagtede, foreslås det, at eventuelle tilbudsgivere fremsender følgende oplysninger sammen med tilbuddet:

 • 3 seneste revisorpåtegnede årsrapporter eller anden relevant økonomisk dokumentation
 • Beskrivelse af erfaring med drift af cafeteria, restauration eller lignende relevant virksomhed
 • Erklæring om forfalden ubetalt gæld til offentlige myndigheder
 • Budgetoplæg for forpagtningsdriften

Hvidovre Friluftsbad

Administrationen indstiller, at Hvidovre Friluftsbad ikke længere skal indgå som en del af kontrakten, således at forpagtningen fremover kun gælder Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion samt kioskerne i istræningshallen/curlinghallen.

Friluftsbadets åbningstid og besøgstal er meget varierende og betinget af vejrlige forhold. Det er desuden administrationens erfaring, at Friluftsbadet er logistisk vanskelig at forpagte, da faciliteten ikke er en integreret del af de to idrætscentre og derfor ressourcekrævende at bemande. Der er således store omkostninger forbundet med driften og en ofte begrænset indtjening.

Administrationen vurderer, at serviceniveauet i Friluftsbadets kiosk vil kunne øges og åbningstiden forlænges, såfremt betjeningen enten varetages af det tilstedeværende personale, udliciteres til en lokal erhvervsdrivende e.l.

Retsgrundlag

Udbuddet er hverken omfattet af udbudsloven eller koncessionsdirektivet, men gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 16. juni 2014 forpagtningskontrakt vedr. Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle tilbudsgivere skal afgive tilbud på størrelsen af den forpagtningsafgift, der tilbydes kommunen for forpagtningen. Forpagtningsafgiften skal anføres som en procentdel af den månedlige omsætning (opgjort ekskl. moms) samt en månedlig minimumsafgift, som skal betales uanset omsætningens størrelse.

I den nuværende forpagtningskontrakt udgør forpagtningsafgiften 3% af den månedlige indtjening, dog minimum 5.000 kr. om måneden. Indtægtsbudgettet vedr. forpagtningsafgiften udgør 300.000 kr. i 2018. Ved indgåelse af ny forpagtningskontrakt skal indtægtsbudgettet evt. korrigeres.

Som betaling for el, vand, varme og rengøring i lokalerne opkræves af bortforpagteren en prisreguleret ydelse, der pr. 1. januar 2018 udgør 13.772 kr. pr. måned (svarende til 12.514 kr. vedr. FIC og 1.258 kr. vedr. AIC).  Ydelsen reguleres den 1. januar hvert år jf. KL’s pris- og lønskøn. Forpagteren er fritaget for betaling af forbrugsafgifter i juni, juli og august måned hvert år.

Forpagteren betaler herudover renovationsudgifter svarende til 2.500 kr. pr. måned. Forpagteren er fritaget for betaling af renovation i juni, juli og august måned hvert år.

Bilag

 1. Udkast til udbudsvilkår (docx)
 2. Udkast til forpagtningskontrakt (docx)
 3. Notat af 19.04.2018 vedr. åbningstider i cafeteriet i Avedøre Idrætscenter (pdf)

22. Forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det moderniserede ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og/eller indførelse af en enklere valgprocedure, skal danne rammerne for rådet og dets virke fremadrettet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale ét af nedenstående tre forslag over for Kommunalbestyrelsen:

1.at godkende ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” samt enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

2.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter efter samme kommissorium som i foregående periode, men at der vedtages en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

3.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter uændret, dvs. efter samme kommissorium som foregående periode. Desuden at administrationen gennemfører en valghandling for almennyttige boligselskaber og grundejerforeninger, dvs. efter valgprocedure fra 2014.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1. til 3.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at det nuværende Grønne Råd indkaldes af Hvidovre Kommune, så de kan være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det nuværende Grønne Råd indkaldes af Hvidovre Kommune, så de kan være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2-3 Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales ikke godkendt.

Ad. 3 Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Administrationen har i den forbindelse lavet et moderniseret ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd som forslag til nye rammer for rådet og dets virke.

Forslag til nyt Kommissorium

Det moderniserede kommissorium for Det Grønne Råd er inspireret af det moderniserede miljøpris-regulativ fra 2017, dvs. med en udvidelse af formålet fra primært at omhandle bæredygtighed til også at omfatte nye kriterier om klima, natur, energi og miljø. Derudover er der forslag til ny overordnet vision for Det Grønne Råd og tiltag som skal gøre samarbejdet i rådet mere målrettet og resultatorienteret. Dette bl.a. ved at gøre rammerne for og forventningerne til deltagelse i Det Grønne Råd mere tydeligt for alle.

Baggrunden for administrationens forslag er samtidig, at Det Grønne Råd i 2017 besluttede at arbejde med klima som tema, og dermed valgte et specifikt fokusområde frem for at arbejde mere bredt med miljø- og bæredygtighedsspørgsmål. Administrationen vurderer på den baggrund, at bevægelsen mod et moderniseret kommissorium allerede her blev sat i gang af det afgåede råd. Det er intentionen, at ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” understøtter denne positive udvikling.

Administrationen anbefaler, at forslag til nyt kommissorium vedtages.

Procedure for valg af repræsentanter til Det Grønne Råd

I 2014 besluttede Det Grønne Råd på deres møde den 30. januar, at det nye råd skulle sammensættes ved at kommunens oplistede interesseorganisationer skulle indsende deres ønsker til medlem og suppleant, mens kommunen skulle planlægge og udføre en omfattende valghandling for grundejerforeninger og boligforeninger. Det var og vil være en ganske ressourcekrævende proces for administrationen. Det skal derfor afklares, om Kommunen ønsker at fastholde den samme procedure for valghandling i 2018 som i 2014. Alternativt om processen skal gøres enklere ved at behandle alle interessenter ens, således at kommunen beder grundejerforeningerne og de almene boligforeninger om selv at udpege og indmelde hver deres 4 repræsentanter/suppleanter.

Af vedlagte bilag ”Oplæg til rådsvalg 2014” samt vedlagte bilag ”valgprocedure 3. april 2014” fremgår metoden der blev brugt til at finde repræsentanter for grundejerforeningerne og almene boligforeninger ved sidste valg til Det Grønne Råd.

Det har ikke været muligt for administrationen, at finde en administrativ eller politisk beslutning om denne procedure. For alle andre interesseorganisationer har administrationen blot sendt en mail, og bedt dem om at melde en kandidat og suppleant til Grønne Råd.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune forenkler processen ved at behandle alle interessenter ens og dermed, at administrationen beder alle interessenter, herunder grundejerforeningerne og almene boligforeninger, om selv at udpege deres repræsentanter/suppleanter til Det Grønne Råd.

Retsgrundlag

Det Grønne Råd blev oprindeligt oprettet med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven. Da amterne blev nedlagt var det ikke længere et lovkrav at have de grønne råd.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 20. juni 2000 pkt. 20, at oprette Det Grønne Råd med repræsentanter fra en række foreninger, herunder lokale miljøorganisationer samt grundejer- og boligforeninger. Kommissorium, forretningsorden og sammensætning blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2001 og senest revideret den 23. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sekretariatsfunktion og mødeforplejning afholdes af driftsbudgettet afsat til miljøforanstaltninger.

Bilag

 1. Oplæg til Rådsvalg 2014.pdf (pdf)
 2. Valgprocedure 3. april 2014 (pdf)
 3. Kommissorium for Det Grønne Råd af 23 februar 2016 (pdf)
 4. Sammensætningen af det grønne råd 2014 (pdf)
 5. Revision af sammensætningen af det grønne råd 2007 (pdf)
 6. Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018.docx (pdf)

23. Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2018 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes afgive mandat til at følge HOFORs bestyrelses indstilling ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne mandag den 28. maj 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2017 til efterretning
 2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2017
 3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2017
 4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

-Leo Larsen som bestyrelsens formand

-Leif Pedersen

-Kent Max Magelund

-Allan Holst

-Thomas Gyldal Petersen

-Mikkel Dencker

-Michel Berg

-Henrik Rasmussen

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Imod: Liste H og Gruppe Ø stemte imod, da de ikke mener, at der er rimelighed mellem honorarets størrelse og opgavens omfang.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2017 til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Imod: Liste H og Gruppe Ø stemte imod, da de ikke mener, at der er rimelighed mellem honorarets størrelse og opgavens omfang.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2017.

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Imod: Liste H og Gruppe Ø stemte imod, da de ikke mener, at der er rimelighed mellem honorarets størrelse og opgavens omfang.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2017.

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Imod: Liste H og Gruppe Ø stemte imod, da de ikke mener, at der er rimelighed mellem honorarets størrelse og opgavens omfang.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

- Leo Larsen som bestyrelsens formand

- Leif Pedersen

- Kent Max Magelund

- Allan Holst

- Thomas Gyldal Petersen

- Mikkel Dencker

- Michel Berg

- Henrik Rasmussen

Ad 5.

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Imod: Liste H og Gruppe Ø stemte imod, da de ikke mener, at der er rimelighed mellem honorarets størrelse og opgavens omfang.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. – 5. Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2-5 Anbefales godkendt.

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Hvidovre Kommune er Finn Gerdes repræsentant i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat.

I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 6,6 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 16,3 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapital for selskaberne udviser herefter henholdsvis 2.120 mio. kr. og 7.726 mio. kr.

Indstillingens punkter 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har igangværende skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Den 16. januar 2018 gav Østre Landsret Skat medhold i sagerne. Dommene er efterfølgende blevet anket til Højesteret.

Udfaldet af disse sager kan få betydning for selskabernes indregning af den udskudte skat og derved nuværende og tidligere års resultater. Eventuelle ændringer som sagens udfald måtte medføre, kan her modsvares af opkrævninger hos forbrugerne, og derved kompenseres.

Hvis sagernes endelig afgørelse skulle falde ud til SKATs fordel, vil der skulle indregnes henholdsvis 126,7 mio. kr. i vandtaksterne og 828 mio. kr. i spildevandstaksterne, gældende for den samlede koncern.

For kommunen kan dette påvirke opgørelsen af værdien i selskaber og derved kommunens aktiver, og indirekte kommunens egenkapital. Likviditets- og driftsmæssig påvirkning for kommunen vil alene komme via eventuelle ændringer i taksterne.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S, og 9,70 % af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Bilag

 1. HOFOR Vand Holding A/S årsrapport 2017 (pdf)
 2. HOFOR Spildevand Holding A/S årsrapport 2017 (pdf)
 3. Udkast til protokollat generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding (pdf)
 4. Udkast til protokollat generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding (pdf)
 5. HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag fra Vand og Spildevand Hvidovre (pdf)

24. Bevilling fra Statens Kunstfond til kunst på Kulturcenter Risbjerggård

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevilling fra Statens Kunstfond på 700.000 kr. til ’Kunst på Kulturcenter Risbjerggård’ og godkende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægten, som en del af projekt 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende bevilling og rådighedsbeløb på indtægt på 700.000 kr. til projekt 0240 Bymidten, til kunstnerisk udsmykning af Kulturgården Risbjerggård

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte bevilling og rådighedsbeløb på indtægt på 700.000 kr. til projekt 0240 Bymidten, til kunstnerisk udsmykning af Kulturgården Risbjerggård.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeprogrammet for Kulturcenter Risbjerggård, ønskede Bymidteudvalget at der som en del af kulturcenterets profil skulle være et ’kunstspor’ i byggeriet. Begrundelsen var, at ”et sted dedikeret til kultur og kunst bør aflæses i det fysiske sted”. Det blev vedtaget, at afsætte 1% af byggesummen svarende til  700.000 kr. til kunstprojektet, som indarbejdes i byggeriet i samarbejde med de vindende arkitekter. Hertil har Statens Kunstfond pr. 19. februar 2018 bevilget Hvidovre Kommune yderligere 700.000 kr. til Kunst på Kulturcenter Risbjerggård.

Bevillingen er givet fra Statens Kunstfonds pulje Kunst i det offentlige rum som giver tilskud til, at kunstnere skaber original kunst i dialog med offentlige institutioner og lokale aktører med henblik på at forankre kunsten lokalt.

Formål med kunstprojektet

Kunsten i Kulturcenter Risbjerggård skal bidrage til at skabe stimulerende og udfordrende oplevelser for besøgende i Kulturcenteret. I konkurrenceprogrammet er formålet beskrevet således: Et samarbejde med en kunstner omkring udformnin­gen og integrering af kunst i bygningen og udearealer­ne, skal give Kulturgården i Hvidovre Bymidte en helt særlig stemning og atmosfære. Med et kunstnerisk blik for materialer, stofligheder, farver, rumdannelser, lyssætninger kan der opstå en leg og et levende sam­spil med naturens elementer, vand, luft, lys, som kan blive en daglig ny oplevelse og berigelse for alle som færdes i og omkring Kulturgården.

Organisering af kunstprojektet

Kunstprojektet skal udvikles i et samarbejde mellem en endnu ikke udpeget kunstner, Hvidovre Kommune samt den arkitekttegnestue, der vinder opgaven. Det vil ske i samarbejde med Hvidovre Billedkunstråd, idet rådets formål er at arbejde med billedkunstneriske aktiviteter af høj kvalitet, mangfoldighed og aktualitet i det offentlige rum i Hvidovre. Det landskabelige kunstværk af Karin Lorentzen og Vega Landskab i Hvidovre Strandpark er et godt og meget anerkendt eksempel på dette.

Kunstprojektet skal ledes af Hvidovre Kommune med en projektgruppe bestående af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, kunstneren og repræsentanter fra Hvidovre Billedkunstråd og bymidteudvalget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017 byggeprogrammet for ”Kulturcenter Risbjerggård”. Byggeprogrammet danner grundlaget for en arkitektkonkurrence om Risbjerggårdgrunden.

Resultatet af arkitektkonkurrencen forventes offentliggjort i slutningen af juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen fra Statens Kunstfond på 0,7 mio. kr. er givet med krav om 50% medfinansiering.

Det betyder at 1,4 mio. kr. af byggesummen på 70 mio. kr. øremærkes til kunstprojektet.

Hele anlægssummen afsat i investeringsoversigten for 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter, udgør 75 mio. kr.:

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Rådighedsbeløb i mio. kr.

1

5

21

22

26

75


25. Frigivelse af anlægsbevilling - Kulturcenter Risbjerggård

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forbindelse med etableringen af et kulturhus på Risbjerggårdgrunden, gennemføres i 2018 en arkitektkonkurrence.


På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter.

Teknik– og Miljøudvalget skal tage stilling til frigivelse af midlerne til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte at frigive anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017 at udskrive en arkitektkonkurrence i forbindelse med etableringen af et kulturhus på Risbjergårdgrunden.

Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i juni 2018, hvorefter der indgås kontrakt med totalrådgiver i september 2018. Projektering påbegyndes i efteråret 2018.

Projektet har en samlet anlægsramme på 75 mio. kr.

Det frigivne beløb på 2 mio. kr. skal dække udgifter til konkurrencevederlag og øvrige udgifter forbundet med konkurrencen samt honorar til bygherrerådgivning 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 12, at der til Projekt nr. 0240 Bymidten, projektudvikling, gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter afsat 1 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019, 21 mio. kr. i 2020 og 22 mio. kr. i 2021.

På projekt 0240, Bymidten, projektudvikling er der i 2018 – 2019 afsat 1. mio. kr. årligt på investeringsoversigten.


26. Nyt Kernehus, Bytoften 29 - Frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Det etableres en ny daginstitution på Bytoften 29. 

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus.

Kommunalbestyrelsen bedes frigive midler til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af dele af bygning samt start på byggeri.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægsbevilling på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus, til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af eksisterende bygning samt start af byggeri

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte at frigive anlægsbevilling på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus, til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af eksisterende bygning samt start af byggeri.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i ”Vision for den fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” opføres en ny daginstitution på Bytoften 29. Den nuværende institution Kernehuset flyttes til det nye Kernehus som samtidig får udvidet kapaciteten til at rumme 180 børn fra det eksisterende Kernehus, Børnehaven Hvidovregade 47 samt institutionen på Hvidovrevej 98.

Projektet har en samlet anlægssum på 52,1 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. søges frigivet i 2018.


Det frigivne beløb skal dække rådgiveromkostninger til Tegnekunsten Vandkunsten, nedrivning af dele af den eksisterende bygning på Bytoften 29 samt start på byggeriet.

Udgiften til rådgiver beløber sig i 2018 til 3 mio. kr. og udgiften til nedrivning samt påbegyndelse af byggeri til 8 mio. kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens besluttede den 31. maj 2016, punkt 13, at godkende scenarie 2 med en delvis nedrivning og nybygning af Bytoften 29, med en anlægsudgift på 47,5 mio. kr. og en totalomkostning over 50 årpå 75,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 11 mio. kr. i 2018 og 38 mio. kr. i 2019 til projekt 5783, nyt Kernehus. Den samlede anlægssum udgør 52,1 mio. kr.


27. Ventilation - Sundhedscenter

Supplerende beslutningstema

Sagen er suppleret med en alternativ finansiering af ventilationsløsning i Sundhedscenteret.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte en ventilationsløsning i Sundhedscenteret med
  a) et decentralt ventilationsanlæg til 5,5 mio. kr.
  eller
  b) et centralt ventilationsanlæg  til 3,2 mio. kr.

 2. at finansiere et ventilationsanlæg i Sundhedscenteret via mindreforbrug på 4 mio. kr. på projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge samt 1,5 mio. kr. fra projekt 0943, forebyggende vedligehold.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1. – 4.

For: Gruppe A, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe F med bemærkning om, at beløbet bør finansieres af kassen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at allerede igangsatte og delvist afholdte udgifter til skimmelrenovering samt udbedringer af fugtproblematikker på estimeret 1 mio. kr.  finansieres af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017.

Ad supplerende indstilling 1. – 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der etableres et centralt ventilationsanlæg i Sundhedscenteret til 5,5 mio. kr. Finansieringen af det centrale varmeanlæg til 5,5. mio. kr. finansieres med 4 mio. kr. fra projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge og de resterende 1,5 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2018

Ved behandling af sagen har Økonomiudvalget lagt til grund, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. april 2018 rettelig må forstås på følgende måde:

Ad indstilling 1 a og 1 b

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler 1 a godkendt.

For: gruppe A, O, V, C

Imod: gruppe F

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ad indstilling 2-4

Ved en fejl i protokollen for Teknik- og Miljøudvalget fremgår det ikke, at indstilling 4 også bortfalder. Indstillingerne 2-4 er således bortfaldet i sin helhed.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ad supplerende indstilling 1

Det bemærkes, at der i den supplerende indstilling 1 a og 1 b er byttet om på beløbene. Beløbet for det decentrale ventilationsanlæg i indstilling 1 a udgør 3,2 mio. kr. og beløbet for det centrale ventilationsanlæg i indstilling 1 b udgør 5,5 mio.kr.

Det bemærkes endvidere, at der i protokollen for Teknik- og Miljøudvalget ved en fejl er noteret, at udvalget anbefaler supplerende indstilling 1 a (et decentralt ventilationsanlæg) godkendt. Der skulle have stået, at udvalget anbefaler supplerende indstilling 1 b (det centrale ventilationsanlæg) godkendt.

Ad supplerende indstilling 2

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler godkendt et ændringsforslag om, at beløbet på de 5,5 mio.kr til det centrale ventilationsanlæg finansieres af 4 mio.kr. fra midlertidig boligplacering af flygtninge og de resterende 1,5 mio.kr. finansieres af kassen.


Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling med de ovenfor nævnte præciseringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Oprindelig indstilling:

Ad. 1a Anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, C, V og Liste H

Imod: Gruppe F.

Ad. 1b Anbefales ikke godkendt.

For: Gruppe F

Imod: Gruppe A, O, C, V og  Liste H.

Ad. 2 og ad. 3 i den oprindelige indstilling bortfalder.

Supplerende indstilling:

Ad. 1.a Anbefales godkendt (centrale ventilationsanlæg til 5,5 mio. kr.).  

Ad. 2: Udvalget stiller ændringsforslag om, at beløbet finansieres af 4 mio. kr. fra midlertidig boligplacering af flygtninge og de resterende 1,5 mio. kr. finansieres af kassen.

Ad. 2 Ændringsforslag anbefales godkendt. 

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 12. marts 2018 fremføres en alternativ ventilationsløsning. Desuden foreslås finansiering af ventilationsanlæg i Sundhedscenteret.

Løsning med et decentralt ventilationsanlæg
Med et decentralt ventilationsanlæg opsættes et anlæg i hvert kontor.

Anlægget vil medføre støjgener med et lydniveau i hvert kontor, der svarer til konstant lav tale. (40-45 dB), hvilket kan forringe arbejdsmiljøet.

Anlægget har et strømforbrug, der er 2 – 3 gange højere end et afbalanceret, centralt anlæg. Det betyder, at prisforskel på de to anlæg udjævnes over 8 – 12 år.

Det høje strømforbrug skyldes, at anlæggenes varmelegemer kører på el, hvilket er i strid mod kommunens krav som klimakommune om at reducere CO2 udledningen.

Det skal også tages i betragtning, at de mange decentrale anlæg kræver en del drift og vedligehold ift. et centralt anlæg.

Med decentrale anlæg er det svært at sikre et ensartet lufttryk i bygningen. Det medfører, at der i nogle områder vil være undertryk og andre steder overtryk. Derfor vil nogle medarbejdere opleve trækgener fra anlægget.


Prisen er estimeret til ca. 2,8 – 3,2 mio. kr.

Finansiering via mindreforbrug
Administrationen foreslår - endvidere som supplerende indstilling - at etableringen af et ventilationsanlæg finansieres via mindreforbrug på 4 mio. kr. fra projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge samt – såfremt et centralt anlæg vælges -  1,5 mio. kr. fra projekt 0943, forebyggende vedligehold.

Af midlerne fra projekt 0943, som forventes overført fra 2017 til 2018, forslås følgende beløb reduceret:
Beløbet afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner reduceres fra 1, 4 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Beløbet afsat til renovering af tekniske installationer reduceres fra 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver dermed 1,5 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der er i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport på Sundhedscenteret, hvori det bl.a. konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse.

Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene.

Administrationen har undersøgt mulighederne for et ventilationsanlæg og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er at etablere et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Prisen for anlægget er estimeret til mellem 4,5 – 5,5 mio. kr.

Der skal tages stilling til, hvordan anlægget skal finansieres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at allerede igangsatte og delvist afholdte udgifter til skimmelrenovering samt udbedringer af fugtproblematikker på estimeret 1. mio. kr.
  a) finansieres af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017
                                                                                            eller

  b) finansieres af kassebeholdningen
 1. at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret af kassebeholdningen.

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret gennem 1,7 mio. kr. fra projekt 0943 Forbyggende vedligeholdelse af bygninger samttillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. ved at udskyde prioriterede projekter fra projekt 0943, puljemidler til forebyggende vedligehold med 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Udsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Liste H anbefaler ad. 1.a. Gruppe A, C, O, V og F afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F anbefaler ad. 1.b. Gruppe A, C, O og V og Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F og Liste H anbefaler ad. 2 Gruppe A, C, O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Sundhedscenterets uklare status siden 2014, hvor beslutningen om etablering af et nyt Sundhedshus i det gamle posthus blev truffet, har udsat igangsættelsen af et omfattende vedligehold af bygningen. Der er dog i 2017 udskiftet vinduer og isoleret tag i forbindelse med ESCO energiprojektet. Øvrig vedligehold har været planlagt udført sammen med den kommende nyindretning i 2018, som en sidste del af rokaden med overflytning af en del af medarbejderne til det nye Sundhedshus i april 2018, hvorefter Visitationen samt Sundhedsplejen herefter skal nyindrettes i det eksisterende Sundhedscenter.

Sundhedscentret har i den mellemliggende periode lidt under vandskader samt efterfølgende fugtproblematikker og skimmelsvamp. Hertil kommer, at medarbejderantal i perioden fra 2015 – 2018 er forøget ud over det forventede og planlagte.

Alle disse forhold har medført, at indeklimaet i Sundhedshuset i de seneste år har været udfordret.

Påbud fra Arbejdstilsynet pga. højt CO2 niveau

Der er derfor i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport, hvori det konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse. Der foreligger nu et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene inden den 15. maj 2018.

Løsning med et central ventilationsanlæg

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse CO2-problemet og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er etablering af et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Dette er også arbejdstilsynets anbefalede løsning.

Med et centralt, balanceret anlæg opnås en energirigtig løsning, da anlægget genvinder en meget høj del af varmen.

Hertil kommer at anlægget – i modsætning til andre ventilationsløsninger på markedet – ikke medfører større støjgener. Anlægget har et støjniveau på 25- 30 dB, hvilket svarer til lav hvisken.

Med anlægget opnås dermed de mest optimale forhold ift. støjgener,energiforbrug samt vedligehold.

Anlægget vil blive etableret sådan, at det kan udbygges, hvis der på sigt evt. opføres en tilbygning eller overbygning til Sundhedscenteret.

Grundet sagens presserende karakter, hvor der af Arbejdstilsynet er udstedt påbud om at forbedre bygningens CO2 niveau inden 15. maj 2018, har administrationen igangsat projektering.

Pris
Prisen på etableringen af et balanceret, centralt ventilationsanlæg i hele sundhedscentret estimeres til 4,5 – 5,5 mio. kr. Der er et vist estimatusikkerhed bl.a. pga. en lav loftshøjde, der kan komplicere etableringen af anlægget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal meddele bevilling til projekter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering gennem puljemidler eller tillægsbevilling

Der er ikke afsat midler til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg. Center for Trafik og Ejendomme har fire alternative forslag til finansiering.

Da projektets økonomi svarer til en tredjedel af den samlede vedligeholdelsespulje er det ikke et realistisk scenarie at finansiere hele projektet via puljen. Det ville i givet fald medføre et drastisk vedligeholdelsesefterslæb på en række bygninger.

Punkt 1 – finansiering af fugt-og skimmelrenovering
Sundhedscentret har allerede igangsat arbejde ifm. dræn og skimmelrenovering. De forventede omkostninger til udbedring vil være henholdsvis 0,3-0,4 mio. kr. og 0,5-0,6 mio. kr., samlet mellem 0,8-1 mio. kr.


Midlerne hertil foreslås finansieret af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017, forudsat overførsel godkendes.

Punkt 2 Rådighedsbeløbet finansieres fuldt ud af kassebeholdningen

Vælges indstillingens punkt 2, afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. som finansieres fuldt af kassebeholdningen, hvilket betyder, at puljen til det samlede vedligehold ikke bliver påvirket yderligere. 

Punkt 3 Delvis finansiering af pulje

Såfremt indstillingens punkt 3 vælges til finansiering af anlægget, foreslås det, at reducere det afsatte beløb til forbedring af indeklimaet med 1,7 mio. kr. fra projekt 0943, forbyggende vedligehold*. Beløbet, der var afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner, reduceres dermed fra 1,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Ligeledes reduceres midler afsat til renovering af tekniske installationer med fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 1,7 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.


Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen.

Punkt 4 Projekter udskydes for en fuld finansiering af ventilationsprojekt

Hvis det vælges at følge indstillingens punkt 4, om at udskyde planlagte projekter fra 2018 til 2019, foreslås det at udskyde den planlagte renovering af AIC, svømmehal, hvor de tekniske installationer skal udskiftes. Renoveringen af svømmehallen er estimeret til 5 mio. kr.

 
Desuden foreslås det, at reducere midler afsat til renovering af tekniske installationer på kommunens øvrige ejendomme med 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 5,5 mio. kr. til fuld finansiering af ventilationsprojektet.

Idet de tekniske installationer i svømmehallen er 30 år gamle er en snarlig renovering påkrævet. Udskydelse af renoveringsprojektet til 2020 kan i værste fald medføre nedbrud med den konsekvens, at svømmehallen må lukkes midt i en sæson.

Bilag

 1. Påbud Arbejdstilsynet 08 01 2018 Sundhedscentret (pdf)
 2. Indeklimarapport (pdf)

28. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Finn Gerdes (A) redegjorde for henvendelse til MOVIA vedrørende togdrift (Linie E) på Friheden Station. Movia har meddelt tilbage, at de ville undersøge det igen.

Sara Benzon (F) spurgte til nedsættelsen af det nye Integrationsråd. Det undersøges.

Kristina E. Young (H) bad om et notat om skolevægring og skolefravær, og Hvidovre Kommunes definitioner og anvendelse af begreberne. Det undersøges.

Kristina E. Young (H) spurgte til invitation til arrangement på Landlystvej. Borgmesteren redegjorde for forløbet.

Arne Bech (H) bad om et notat vedrørende Hvidovre Kommunes indsats i HOFOR, i de år, hvor Hvidovre Kommune har haft en repræsentant i HOFORs bestyrelse. Notat udarbejdes.


29. Kapitalforvaltning - Udbud 2018

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen valgte følgende tre kapitalforvaltere: Gudme Raaschou, Jyske Bank og Nykredit.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte at skiftet af porteføljeforvaltere forventes at ske med effekt 1. maj 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.


30. Renovering af facader og vinduer på Rådhuset - licitationsresultat

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at udførelsen af projekt 6184 Rådhuset, renovering af facader og udskiftning af vinduer overdrages til Christiansen og Essenbæk A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.


31. Drøftelse af genudbud af Parallelvej 47

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der skal ske et genudbud af Parallelvej 47 og at der skal indhentes to nye vurderinger af markedsværdien og anvendes en ny ejendomsmægler. Udbuddet skal være uden fast pris og vejledende mindstepris og vare

6 uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der skal ske et genudbud af Parallelvej 47. Der indhentes to nye vurderinger af markedsværdien og ny ejendomsmægler.