Referat - Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 20. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Gert Wahl deltog for Mogens Leo Hansen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Notater med supplerende oplysninger vedrørende punkt 7 og 12 omdelt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Borgmesteren orienterede om Tilsynets nye afgørelse vedrørende betaling af medarbejdernes ekstraskat i cykelsagen, justitsministerens svar på henvendelse om samlingsstedsforbud og udbud af Parallelvej 47.

Bilag

 1. Brev af 13.03.2018 fra Ankestyrelsen vedr. Hvidovre Kommunes betaling af medarbejdernes ekstra-skat (pdf)
 2. Svar fra justitsministeren vedr. samlingsstedforbud (pdf)

3. Medlemsforslag fra Gruppe F om høje klassekvotienter i folkeskolerne

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-04-2018

Udvalget tilsluttede sig intentionerne bag medlemsforslaget og tilkendegav, at der ikke for de kommende 0. klasser kan forventes dispensation til mere end 28 elever pr. klasse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Gruppe O foreslog, at medlemsforslaget sendes til Børne- og Uddannelsesudvalget til behandling.

For: Alle.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at medlemsforslaget sendes til Børne-og Uddannelsesudvalget til behandling.

Sagsfremstilling

Forslag fra SF om principbeslutning om, at der ikke skal dannes for store klasser i Hvidovre

Baggrund

Flere folkeskoleklasser i Hvidovre kommune har i dag mere end 26 elever og nogle er endda på 29 og 30 elever. I nogle tilfælde er det endda alene distriktsbørn, der udløser de høje elevtal. Vi har allerede fået henvendelse fra en skolebestyrelse og vi mener derfor, at det er på tide, at vi melder en tydelig politisk retning ud, så skolerne også ved, at de kan forvente hjælp, hvis det er et problem at holde retningslinjen.

Hvidovre kommune har som målsætning, at der fremadrettet ikke skal dannes ekstremt store klasser i folkeskolerne.

Derfor foreslår SF følgende:

Det indstilles til skoleledelserne og skolebestyrelserne, at man skal arbejde på at undgå dette. Herved fastslås, at kommunalbestyrelsen ikke kan forventes at give dispensation til klasser over 28 elever og at skolerne så vidt muligt skal tilstræbe endelige klassestørrelser på maksimalt 24 elever.

Denne beslutning skal betragtes som en midlertidig retningslinie indtil kommunalbestyrelsen, beslutter en mere permanent løsning på problematikken med de ekstremt store klasser.


4. Medlemsforslag fra Gruppe F om indefrysning af lønmidler ved konflikt

Indstilling

SF indstiller,

1. at kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til de berørte sektorer

2. at der i forbindelse med de forslag, som udmøntes ikke kan ske en modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger.

3. at evt. uforbrugte midler, budgetlagte som indfrosne, overføres til efterfølgende budgetår såfremt der resterer uforbrugte midler ved årets udgang.

4. at forvaltningen fremlægger et forslag til udmøntning til kommunalbestyrelsens godkendelse.

5. at udmøntnings forslaget sendes i høring hos berørte relevante faglige organisationer/ MED-udvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

For: Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, C og V.

Forslaget ikke vedtaget.

Sagsfremstilling

Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt

Sagsfremstilling

Det foreslås at kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor.

Fremstilling

SF Hvidovre foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel skolelærere bruges til at lappe huller i vejene. Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal efter en konflikt bruges i sektoren og på personalet til eksempelvis efter/videreuddannelse, samt vikardækning i den forbindelse. Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen.

I forbindelse med udmøntning af dette forslag, skal det tages i betragtning, at der under en langtrukket konflikt, kan blive tale om store summer, hvorfor forvaltningen bedes om at lave en model for hvordan, forslaget udmøntes med en vægtning af at pengene op til en vis sum går til personalets efter/videreuddannelse og vikardækning i den forbindelse. Forslaget sendes derefter i høring hos relevante faglige organisationer/ MED-udvalg mv.

Formålet med forslaget er, at hæmme den positive effekt en konflikt har for arbejdsgiversiden under en konflikt, da kommunen uden beslutningen tjener penge på konflikten. De sparede lønmidler kan i dag sendes tilbage i driften og blive brugt til at lappe huller i vejen eller anden drift uden for den berørte sektor.

Ovennævnte eksempel fra lærernes verden vil naturligvis også gælde andre sektorer, såfremt de skulle blive berørte, fx sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, vej-og-park ansatte mv.

Baggrund

Baggrunden for forslaget skal findes i, at den danske model på det offentlige område er begyndt at vise systemfejl, når den ene part ikke har meget at miste ved en konflikt. Det betyder, at modellen mister sin evne til at skabe et rum, hvor helt modsatrettede interesser mødes og komme overens på den del af arbejdsmarkedet, fordi begge parter har noget på spil. Med en situation hvor arbejdsgiverne står til at tjene penge på konflikten, er parterne ikke ligestillet. Den ubalance har forsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet afdækket i sin forskningsrapport, som udkom i slutningen af 2017.

(link:http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19).html).

Rapporten peger også på, at den danske model kun dur, hvis parterne begge har noget at miste – det har arbejdsgiver ikke i ret stort omfang på det offentlige arbejdsmarked.


5. Sammenlægning og omstrukturering af Manegen og Humlebien

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal ske en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen, samt hvordan en eventuel sammenlægning skal organiseres.

Som en del af ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune” (se bilag 1), som Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. april 2008, punkt 11 fremgår det, at dagtilbuddene skal være karakteriseret af bæredygtige miljøer, hvilket gælder både størrelse og sammenhæng.

Gennem en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen i ét kombineret dagtilbud imødekommes dette krav. Der eksisterer imidlertid forskellige muligheder for organisering heraf. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvordan en eventuel sammenlægning skal organiseres ud fra disse tre mulige scenarier:

 1. Et kombineret dagtilbud med tre 0-6årsafdelinger
 2. Et kombineret dagtilbud med en vuggestueafdeling og to børnehaveafdelinger
 3. Fællesledelse af de to børnehuse, som de eksisterer i dag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget:

 1. at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen
 1. at tage stilling til den fremtidige organisering ved en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A, O, C og V.

Imod: Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø. Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø stemmer imod med bemærkning om, at forældrenes ønsker i langt højere grad burde være hørt.

Kommunalbestyrelsen godkendte sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen, hvor den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. - 2.

For: Gruppe A, O, C og V.

Gruppe F og Ø afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2018

Ad 1-2) Gruppe A, C og O anbefaler sammenlægning godkendt med udgangspunkt i scenarie 3, hvor den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Gruppe Ø samt Liste F afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 14. april 2008, punkt 11 ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune”. Drejebogens overordnede formål er at sikre en høj standard i dagtilbuddenes kerneydelser. Dette kræver dagtilbud, der er karakteriseret af fagligt bæredygtige miljøer, hvilket betyder, at de har en størrelse og sammenhæng, der muliggør, at de på et fagligt højt niveau kan imødekomme den mangfoldighed af krav og forventninger, som udfordringer med børnenes trivsel, læring og udvikling stiller.

Som en del af drejebogen er det vedtaget, at ”når der opstår vakante lederstillinger ved Hvidovre Kommunes daginstitutioner, vurderer daginstitutionschefen, hvorvidt der i den forbindelse kan indledes en sammenlægningsproces med en eller flere nærliggende daginstitutioner” (Bilag 1 s.4).

Af drejebogen fremgår det, at formål med sammenlægning af dagtilbud i Hvidovre Kommune er:

·At skabe større sammenhæng i barnets liv – rød tråd i 0-6 års pædagogikken med færre skift. Det vil blandt andet sige at skabe grundlaget for en bedre videreførelse af viden om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling og den pædagogiske indsats for det enkelte barn.

·At skabe større sammenhæng i forældrenes møde med det småbørnspædagogiske område – herunder styrkelse af bestyrelsens langsigtede arbejde og indsats.

·At styrke pædagogisk faglighed, organisation og planlægning – eksempelvis flere kompetencer, specialviden og muligheder for idé- og metodeudvikling

·At styrke ledelsesfunktion og ledelsesteam-arbejdet

·At skabe bæredygtige enheder – mindre organisatorisk, pædagogisk, faglig og økonomisk sårbarhed

·At skabe bedre ressourceanvendelse – fx i forhold til viden om barnet, obligatoriske arbejdsopgaver, dækning i ydertimer, indkøb m.m.

Sammenlægning af Mangen og Humlebien

Med udgangspunkt i drejebogens formål har administrationen, i forbindelse med at en lederstilling i Vuggestuen Manegen blev vakant i september 2017, undersøgt muligheden for en sammenlægning.

Vuggestuen Manegen vurderes at have udfordringer med at efterkomme kravet om et bæredygtigt sammenhængende miljø. Dagtilbuddet har udelukkende vuggestuepladser, hvilket betyder, at der er en relativ stor udskiftning af børn, da børnene skal skifte dagtilbud ved overgang til børnehave. Således bliver børn og forældre udsat for skift i såvel de fysiske rammer som i mødet med det småbørnspædagogiske arbejde. Grundet de mange skift i børnegruppen, og at en relativ høj grad af ressourcerne derfor anvendes på indkøring af nye børn, er det vanskeligt for medarbejderne at skabe sammenhæng og at arbejde med en langsigtet pædagogisk indsats.

Ved administrationens undersøgelse er der yderligere set på Børnehuset Humlebien, som er et kombineret dagtilbud med både vuggestue og børnehave. Humlebien hører til gruppen af mindre dagtilbud i Hvidovre Kommune og lever kun netop op til Hvidovre Kommunes vision om bæredygtige enheder med minimum 80 børn.

Ved at sammenlægge de to dagtilbud til ét kombineret dagtilbud vil der kunne skabes et tilbud med større bæredygtighed og sammenhæng, som vil være i overensstemmelse med formålene i ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune”.

Vuggestuen Manegen og Børnehuset Humlebien ligger i samme distrikt og ”dør om dør” med hinanden.  Fysisk består Mangen af to bygninger og Humlebien af én.

Tabel 1 viser den nuværende maximale kapacitet i de to dagtilbud i forhold til den anvendte fordeling mellem vuggestuebørn (der kræver 3 kvadratmeter pr barn) og børnehavebørn (der kræver 2 kvadratmeter pr barn).

Tabel 1. Maximal kapacitet og børnekvadratmeter i den nuværende fordeling

Manegen

Humlebien

I alt

Antal børn

Vuggestue

89

13

102

Børnehave

67

67

Børnekvadratmeter*

267

173

440

*Et vuggestuebarn optager 3 børnekvadratmeter og et børnehavebarn 2 børnekvadratmeter

Administrationen vurderer, at der som udgangspunkt skal være plads til ca. dobbelt så mange børnehavepladser som vuggestuepladser, hvis der skal skabes et bæredygtigt kombineret dagtilbud. Det skyldes, at dagtilbuddet skal have børnehavekapacitet til at ”aftage” egne vuggestuebørn. 

Det bemærkes, at det af tabel 1 fremgår, at Humlebien pt. har mere end dobbelt så mange børnehavepladser som vuggestuepladser. Reelt er fordelingen mere afbalanceret, idet Humlebien internt arbejder med en ikke-traditionel opdeling i vuggestue og børnehave.

Såfremt Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at de to dagtilbud skal lægges sammen til ét kombineret dagtilbud, er der således behov for at justere antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser.

Scenarier for fremtidig organisering

Nedenfor oplistes tre mulige scenarier for den fremtidige organisering.

Scenarie 1: Oprettelse af tre 0-6årsafdelinger

I scenarie 1 etableres et kombineret dagtilbud med tre afdelinger, der alle rummer både vuggestuebørn og børnehavebørn. Der vil være to afdelinger i de to bygninger, som på nuværende tidspunkt hører til Manegen samt en afdeling i det nuværende dagtilbud Humlebien, som består af én bygning. Hver af de tre afdelinger vil bestå af to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper med samlet set ca. 62 vuggestuebørn og 126 børnehavebørn. Herved opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, så børnene kan forblive i dagtilbuddet ved skift fra vuggestue til børnehave.

Pædagogisk set vil en sådan organisering give mulighed for at skabe en rød tråd i 0-6 årspædagogikken og et sammenhængende 0-6 årsmiljø. Ligeledes vil der være gode muligheder for at arbejde med aktiviteter på tværs af aldersgrupper. Overgangen fra vuggestue til børnehave vil kunne ske indenfor samme afdeling og vil derfor være mere glidende. Samtidig vil der således kunne skabes små trygge og genkendelige miljøer i det samlede større dagtilbud.

Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen, ligesom der kan skabes en bæredygtig enhed både økonomisk og pædagogfagligt. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse i forhold til personaleressourcer, indkøb mv.

Bygningsmæssigt vil det betyde, at der skal ske mindre tilpasninger af pusle- og toiletfaciliteter. Det gælder dog primært i Humlebien, hvor faciliteterne skal tilpasses vuggestuebørn. Det samme gælder legeplads og øvrige udeområder.

Ernæringsmæssigt vil der være mulighed for at bibeholde frokostordningen på trods af det øgede antal børn i dagtilbuddet. Køkkenet i det nye dagtilbud Tumlehuset, der ligger i umiddelbar nærhed af Manegen og Humlebien, har kapacitet til at producere mad til flere børn end Tumlehusets egne. Tumlehusets køkken vil derfor kunne levere mad til dagtilbuddet i det omfang, det skulle være nødvendigt.

.

Scenarie 2: Vuggestueafdeling i Manegen og børnehaveafdeling i Humlebien og Manegen

I scenarie 2 etableres vuggestueafdeling i Manegens ene bygning og børnehaveafdeling i Humlebien samt i Manegens anden bygning. Det betyder, at der i Manegens ene bygning vil være op til fire vuggestuegrupper med op til 57 børn i alt. I børnehaveafdelingen i Humlebien og Manegens anden bygning vil der være op til 7 børnehavegrupper med samlet op til 133 børn. Herved opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.

Pædagogisk set vil to afdelinger med henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn betyde, at man kan bevare et specialiseret vuggestuemiljø i den ene afdeling og kunne skabe et specialiseret børnehavemiljø i den anden afdeling. 

Der kan igennem denne organisering skabes en rød tråd i 0-6 årspædagogikken, men med to opdelte afdelinger vil det blive vanskeligere at skabe et sammenhængende 0-6 års miljø.

Således vil børnene ved overgang fra vuggestue til børnehave skifte indenfor rammerne af dagtilbuddet og dagtilbuddets pædagogik, hvorfor der vil være mulighed for at arbejde pædagogisk med overgangen og skabe et sammenhængende forløb i hele barnets dagtilbudstid. Der vil dog i mindre grad være mulighed for at arbejde med glidende overgang fra vuggestue til børnehave, da den fysiske adskillelse besværliggør fx aldersopdelte aktiviteter med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

Bygningsmæssigt vil denne organisering betyde, at der ikke skal ske denne samme grad af tilpasninger af pusle- og toiletfaciliteter som i scenarie 1, da Manegens ene bygning blot skal tilpasses, så den ikke længere indeholder puslefaciliteter. Yderligere skal der ske mindre tilpasninger af legepladsen og øvrigt udeområde i den af Manegens bygninger, der skal rumme børnehavebørn, således at faciliteterne modsvarer børnenes behov.

Der vil være mulighed for at bibeholde frokostordningen i begge afdelinger. I Manegen vil der komme væsentligt flere børn end i dag. Køkkenet i det nye dagtilbud Tumlehuset, der ligger i umiddelbar nærhed af Manegen og Humlebien, har imidlertid kapacitet til at producere mad til flere børn end Tumlehusets egne. Tumlehusets køkken vil derfor kunne levere mad til Manegen i det omfang, det er nødvendigt.

Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen, ligesom der kan skabes en bæredygtighed enhed både økonomisk og pædagogfagligt. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse ift. personaleressourcer, indkøb mv.

Som i scenarie 1 vil der være mulighed for at bibeholde frokostordningen. Tumlehusets køkken vil tilsvarende kunne levere mad til afdelingerne i det omfang, det skulle være nødvendigt.

Scenarie 3: Fællesledelse

I scenarie 3 bibeholdes den eksisterende fysiske organisering af dagtilbuddet, men ledelsen sammenlægges. Således vil Manegen forblive ”ren” vuggestue, og Humlebien vil bevare sin organisering som kombineret dagtilbud med et overtal af børnehavebørn. Begge dagtilbud vil beholde sine fysiske rammer.

Pædagogisk set vil en sådan organisering kun delvist give mulighed for at skabe en rød tråd i 0-6 årspædagogikken, idet der forsat vil eksistere en udfordring i form af udskiftning af børn, idet der ikke vil opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, hvorfor en stor del af børnene må skifte dagtilbud ved overgang fra vuggestue til børnehave.

Ligeledes vil det være udfordrende at skabe et sammenhængende 0-6 års miljø, idet alle børn ikke kan forblive i dagtilbuddet, og hovedparten af de børn, som har muligheden for at forblive i dagtilbuddet, vil som beskrevet i scenarie 2, i mindre grad have mulighed for at opleve en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, da den fysiske adskillelse besværliggør fx aldersopdelte aktiviteter med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.

Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse ift. personaleressourcer, indkøb mv.

Ernæringsmæssigt vil de nuværende frokostordninger videreføres.

De tre scenarier er opsummeret i bilag 2.

Høringssvar

I overensstemmelse med principperne idrejebogen er begge dagtilbuds forældrebestyrelser, personalegrupper samt FOA/PMF og BUPL blevet orienteret om konsekvenser af en eventuel sammenlægning og hovedtrækkene i den forestående proces. Alle parter har afgivet høringssvar. FOA/PMF støtter op om en sammenlægning. Herudover er det den overordnede holdning, at der ikke ønskes en sammenlægning. Det skal dog bemærkes, at den tidligere forældrebestyrelse i Vuggestuen Manegen i september 2016 sendte et brev til borgmesteren og dagtilbudschefen, hvori de gjorde opmærksomme på problematikken ved en ”ren” vuggestue (se bilag 9 og 10). 

Høringssvarene er medtaget i sagens behandling. Hovedbudskaberne i høringssvarene er gengivet i bilag 11 med administrationens kommentarer.

Tidsplan

Tabel 2 viser den forventede tidsplan for arbejdsprocessen frem til en eventuel sammenlægning.

Tabel 2

Politisk beslutning

Februar 2018

Behandling i BUD

Etablering af styregruppe og projektgruppe

Primo 2018

Der etableres en styregruppe bestående af dagtilbudschef, ledelsesperson fra hvert af de to dagtilbud og proceskonsulent (tovholder) fra BOF.

Primo 2018

Der etableres en projektgruppe bestående af ledelsesteams fra hvert af de to dagtilbud, medarbejderrepræsentant fra hvert af de to dagtilbud og proceskonsulent (tovholder) fra BOF.

Styregruppe og projektgrupper arbejder - der sker løbende involvering af medarbejdergrupper og forældrebestyrelserne

Første halvår 2018

Styregruppen arbejder med følgende:

§Afklaring af ledelse (skal slås op)

§Administrative og organisatoriske opgaver, økonomi, børnetal, it, evt. fysiske tiltag/forandring

§Følger processen

Projektgruppen arbejder med følgende:

§Køreplan med milepæle og slutdato for sammenlægningsprocessen

§”Den fælles fortælling” for dagtilbuddet

§Succeskriterier for sammenlægningsprocessen

Løbende dialog med forældrebestyrelserne og medarbejdergrupperne om ovenstående

Fælles møde for medarbejdergrupperne hvor der er præsentation af og dialog om ovenstående

Sammenlægning træder i kraft

Forventeligt midt 2018

Sammenlægningen sker officielt

To måneder efter sammenlægning

Valg af ny forældrebestyrelse

Valg af tillidsrepræsentanter

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Dagtilbudsloven (LBK nr. 748 af 20/06/2016 med senere ændringer) ansvaret for dagtilbud og skal fastsætte mål og rammer for disse samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene jf. lovens § 3 stk. 1-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Sammenlægningen foregår i overensstemmelse med principperne i ”Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre kommune”, som er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2008.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med en sammenlægning vil der frigøres en lederløn svarende til netto 220.000 kr. i 2018, stigende til 380.000 kr. i 2019 (helårsvirkning). Besparelsen indgår som en del af effektiviseringsprojektet.

Yderligere vil sammenlægningen medføre mindre omkostninger i forbindelse med tilpasning af toilet- og puslefaciliteter samt udeområder. Dette vil kunne finansieres indenfor rammen ”ændring- og tilpasning”.

Personalemæssige konsekvenser

Ved en sammenlægning skal dagtilbuddet have én leder og én souschef.

Alt efter hvilket scenarie, der vælges, vil en omorganisering også kunne få personalemæssige konsekvenser, idet kommunen har en tildelingsmodel, hvor dagtilbuddene modtager færre midler til børnehavebørn end til vuggestuebørn. Herfor må antallet af personaler forventes samlet set at falde, hvis antallet af børnehavebørn stiger, og antallet af vuggestuebørn falder. Tabel 3 viser taksterne:

Tabel 3. Takster  i 2018 for henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn

Børnetakst

Løn

Drift

Samlet årligt pr. barn

0-2 årige

119.700

2.927

122.627

3-5 årige

56.471

2.073

58.544

Bilag

 1. Bilag 1. Drejebog for sammenlægninger af kommunale daginstitutioner i Hvidovre Kommune.pdf (pdf)
 2. Bilag 2. Tabel over 3 scenarier.pdf (pdf)
 3. Bilag 3. Høringssvar - Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen.pdf (pdf)
 4. Bilag 4. Høringssvar - Personalet i Vuggestuen Manegen.pdf (pdf)
 5. Bilag 5. Høringssvar - Forældrebestyrelsen i Børnehuset Humlebien.pdf (pdf)
 6. Bilag 6. Høringssvar - personalet i Børnehuset Humlebien.pdf (pdf)
 7. Bilag 7. Høringssvar - FOA.pdf (pdf)
 8. Bilag 8. Høringssvar - BUPL.pdf (pdf)
 9. Bilag 9. Brev til borgmesteren og dagtilbudschefen_31.aug.2016.pdf (pdf)
 10. Bilag 10 - Besvarelse af brev til borgmesteren og dagtilbudschefen_31.aug.2016.pdf (pdf)
 11. Bilag 11. Overblik over budskaber i høringssvar.pdf (pdf)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej

Beslutningstema

Center for Plan og miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Forslag til Lokalplan 142 har været fremlagt i offentlig høring. Der er i denne forbindelse indkommet tre høringssvar.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til, om man vil vedtage lokalplanen endeligt, og i givet fald om der samtidig skal foretages ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej endeligt uden ændringer.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 142 omfatter et mindre byområde langs jernbanen på strækningen København-Roskilde, nærmere betegnet ejendommene på Vojensvej 21-29 samt et indeliggende baneareal på ca. 140 m2, som tænkes tillagt ejendommene på Vojensvej 25-29. Lokalplanområdet indeholder fire eksisterende parcelhuse samt en ubebygget grund på Vojensvej 29. Sidstnævnte grund bliver med lokalplanen overført fra erhvervsformål til boligformål med mulighed for at opføre et parcelhus.

Ejendommene på Vojensvej 21-29 har hidtil været omfattet af Lokalplan 121. Med vedtagelsen af Lokalplan 142 bliver Lokalplan 121 aflyst for det område, der er omfattet af den nye lokalplan.

Forslaget til Lokalplan 142 har været fremlagt i perioden 2. – 30. januar 2018. Der er i løbet af denne periode indkommet tre høringssvar.

Beboerne blev inviteret til et informationsmøde om lokalplanforslaget den 18. januar 2018, men der var ingen fremmødte.

I høringssvaret  af 15. januar 2018 har ejerne af Vojensvej 23 ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Det samme meddeler Banedanmark i sit høringssvar af 30. januar 2018.

Hvidovre Fjernvarmeselskab Amba ønsker i sit høringssvar af 18. januar 2018, at lokalplanen også giver mulighed for at anvende ejendommene til tekniske anlæg, fjernvarmecentral. Baggrunden for dette ønske er et behov for at etablere en mindre fjernvarmecentral i området nord for jernbanen. Det fremgår ikke af høringssvaret, om der har været kontakt til ejeren af grunden på Vojensvej 29.

Lokalplanforslaget beskriver i § 2.1, at en del af formålet med lokalplanen er at sikre muligheden for opførelse af boligbebyggelse på den ubebyggede grund på Vojensvej 29, og i § 3.1 er anvendelsen fastlagt til boligformål i form af åben-lave helårsboliger. Bestemmelserne i § 10 om tekniske anlæg giver ikke mulighed for at indpasse fjernvarmecentraler i lokalplanområdet.

Det er administrationens vurdering, at en fjernvarmecentral kan indpasses andetsteds i kvarteret, f.eks. på en af erhvervsejendommene, i tilknytning til en etageboligbebyggelse eller i tilknytning til stationsforpladsen ved Hvidovre Station. Det synes således ikke at være nødvendigt, at man lægger beslag på den ubebyggede grund på Vojensvej 29 til tekniske anlæg.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme fjernvarmeselskabets ønske om at ændre anvendelsen og formålet med lokalplanen, forudsætter dette, at et ændret lokalplanforslag fremlægges i fornyet offentlig høring.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag til Lokalplan 142 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej (pdf)
 2. Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21-29 (pdf)

7. Ansøgning om landzonetilladelse til udstykning af Gammel Køge Landevej 576 og 580

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Naturstyrelsen ønsker at opdele ejendommen matr.nr.ne 16a og 16ah Avedøre By, Avedøre, matrikulært, idet man ønsker at afhænde matr.nr. 16ah til Statens Ejendomsselskab Freja. Udstykningen medfører ingen ændring af ejendommens anvendelse, lige som udstykningen ikke sker med henblik på opførelse af byggeri.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 (landzonetilladelse) til udstykning af ejendommen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at

 1. at der meddeles landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr.nr.ne 16a og 16ah Avedøre By, Avedøre, som ansøgt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Notat med supplerende oplysninger omdelt.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der meddeles landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr.nr.ne 16a og 16ah Avedøre By, Avedøre, som ansøgt.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-03-2018

For: Ingen

Imod: Gruppe A og O.

Undlod: Liste H brugte standsningsretten og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen, som er ejer af ejendommen, ansøger via Landinspektørfirmaet Henrik Hjorth ApS om godkendelse af udstykning af matr.nr. 16a (Gammel Køge Landevej 576) og 16ah, Avedøre By, Avedøre (Gammel Køge Landevej 580), med henblik på salg til Statens Ejendomsselskab Freja. Udstykningen medfører ingen ændring af anvendelsen af ejendommen, og udstykningen sker heller ikke med henblik på byggeri.

Matr.nr. 16a rummer klubhus og træningsbane for DcH Hvidovre (Danmarks civile Hundeførerforening).

Matr.nr. 16ah rummer bygninger og start/landingsbane til Avedøre Flyveplads, der også er hjemsted for Dansk Flyvehistorisk Forening.

Da ejendommen er beliggende i landzone, kræves der i henhold til planlovens § 35 landzonetilladelse til udstykning.

Lokalplan og kommuneplan

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

I Kommuneplan 2016 er matr.nr. 16ah omfattet af rammeområde 4F4, der udlægger området til rekreativt grønt område, fritidsanlæg og transportkorridor. Der må kun opføres bebyggelse til områdets brug og drift.

Tilsvarende er matr.nr. 16ah omfattet af rammeområde 4F2, der udlægger området til rekreativt grønt område, rekreativt grønt område, transportkorridor og publikumsfaciliteter. Også her må der kun opføres bebyggelse til områdets brug og drift.

Fredning

Begge matrikler er omfattet af Vestvoldsfredningen.

Fredningen har til formål, jævnfør § 1:

 • at beskytte fæstningsanlægget Vestvolden som historisk monument og derved sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til anlægget,
 • at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til fredningsområdet, herunder at sikre fæstningsanlægget passende omgivelser og øge områdets funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv, og
 • at fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området samt at regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål i øvrigt.

Efter § 2 må der ikke foretages tilstandsændringer af den nuværende tilstand (undtagelser i plejeplaner, dispensationer mv.) i fredningsområdet, herunder f.eks. etablering af nye ledningsanlæg (herunder nedgravede), varige terrænændringer, ændringer i vegetationsforholdene og anbringelse af reklameskilte, hegn og master

Fingerplan 2017

Ejendommen er i landsplandirektivet Fingerplan 2017 omfattet af bestemmelserne for de indre grønne kiler samt omfattet af transportkorridoren:

§ 18. Kommuneplanlægningen i de indre grønne kiler og i kystkilerne i byfingrene skal sikre,

1) at områderne forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed

for jordbrugsmæssig anvendelse,

2) at områderne ikke inddrages til byzone,

3) at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål,

4) at områderne friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug,

5) at der ikke placeres støjende friluftsanlæg, medmindre der er tale om allerede støjbelastede arealer, der ikke kan støjbeskyttes, og

6) at arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, ikke er en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transportkorridorer, trafik- og forsyningsformål, som angivet på kortbilag N, O, P, Q, R og S.

§ 24. Den kommunale planlægning skal sikre,

1) at den langsigtede reservation af transportkorridorer til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg fastholdes,

2) at transportkorridorernes landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg, som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme, og

3) at udnyttelse af byzonearealer i transportkorridorerne ikke intensiveres eller sker i strid med konkrete infrastrukturformål, jf. § 25, § 26 og § 29.

Administrationens vurdering

Ud fra de gældende regler for anvendelsen af ejendommen, herunder især den gældende fredning og Fingerplanens bestemmelser for de indre grønne kiler, vil der ikke kunne ske væsentlige ændringer af anvendelsen af ejendommen som følge af en udstykning. Der vil for eksempel ikke kunne opføres ny bebyggelse eller indrettes aktiviteter af bymæssig karakter.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte.

Ifølge planlovens § 35, stk. 5, er det ikke påkrævet at foretage en forudgående høring, hvis det ansøgte efter Kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne til ejendommen.

Det er af de ovenfor nævnte grunde administrationens vurdering, at sagen er af underordnet karakter, og sagen har derfor ikke været udsendt i en forudgående offentlig høring.

Retsgrundlag

Planlovens § 35, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Ansøgning om udstykning fra Landinspektørfirmaet Henrik Hjorth, dateret 12. december 2017 (pdf)
 2. Notat om Avedøre Flyveplads, matrikelsag og eventuelt køb (pdf)

8. Budget 2018 - Effektivisering

Beslutningstema

I budgettet for 2018 er der i 2018 indarbejdet en effektiviseringsramme for årene 2018-2021.

Den medfører, at Hvidovre Kommune skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i hvert af de næste fire år. De første 10 mio. kr. skal findes i 2018. Hertil kommer, at der i Budget 2017 blev vedtaget en besparelse for 2018 på 25 mio. kr., hvoraf udmøntningen af de 19 mio. kr. blev vedtaget i december 2016. Der udestår således 6 mio. kr. for at denne besparelse er fuldt udmøntet.

Samlet set skal der over de næste fire år findes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale over for  Kommunalbestyrelsen 

 1. at behandle og godkende forslag til effektiviseringer for 2018 for i alt 19,53 mio. kr.
 2. at HovedMed’s udtalelse og øvrige tilkendegivelser indgår i sagsbehandlingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at protokollen for Økonomiudvalget ved en fejl ikke indeholdt grupperne F og Ø’s indstilling til punkterne 4.2, 4.6 og 4.7.

Ad 1. – 2.

Kommunalbestyrelsen behandlede og drøftede forslag til effektiviseringer for 2018, jfr. bilag 07.01.

Punkterne 1.4 a-d, 2.5 a-b, 3.3 og 3.6 indgår ikke i budget 2018.

Punkt 2.2 iværksættes uden krav til besparelse.

Herefter afstemning i henhold til afstemningslisten, som er vedhæftet.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at punkterne 1.1-1.3, 1.5, 2.1-2.4, 2.6, 3.1, 3.2,3.4,3.5, 3.7 - 3.10, 4.1, 4.2,4.6,4.7,4.12, 4.13 indgår i Budget 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. – 2.

Økonomiudvalget behandlede og drøftede forslag til effektiviseringer for 2018, jfr. bilag 07.01. Økonomiudvalget anbefaler, at punkterne 1.4 a-d, 2.5 a-b, 3.3 og 3.6 ikke indgår i budget 2018.

Hele udvalget anbefaler, at punkt 2.2 iværksættes uden krav til besparelse.

Gruppe A, O, C og V anbefaler punkterne 1.1 til 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 til 3.10, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12 og 4.13 godkendt.

Gruppe A, O, C og V afventer stillingtagen til punkterne 4.3 til 4.5, 4.8 til 4.11.

Gruppe F og Ø anbefaler punkterne 1.1. til 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 til 3.10, 4.12 og 4.13 godkendt og er imod punkterne 2.3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 til 4.11.

Gruppe F bemærker vedrørende punkt 2.3, at gruppe F er imod, fordi midlerne skal blive på området.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Ad 1 og 2.

Sagen drøftet, og udsættes til Økonomiudvalgets møde mandag den 12. marts 2018 med henblik på yderligere politiske drøftelser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Sagen drøftet, og udsættes med henblik på yderligere politiske drøftelser.

Administrationen udarbejder et notat på baggrund af de politiske forespørgsler på mødet. 

Supplerende sagsfremstilling

Ved behandlingen af punktet den 19. februar blev der stillet en række spørgsmål til brug for den videre behandling.

Besvarelsen af disse spørgsmål vedhæftes til brug for de videre drøftelser (Bilag F eftersendes til udvalget fredag den 2. marts 2018).    

Sagsfremstilling

I Kommunens budget for 2018 er der indlagt en effektiviseringsramme, der betyder, at Kommunen skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i 2018 og med yderligere 10 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Der vil frem til budget 2021 skulle effektiviseres for i alt 40 mio. kr. 

Derudover blev der med budget 2017 vedtaget en reduktion på 25 mio. kr. for 2018, hvoraf de 6 mio. kr. udestår at blive udmøntet Samlet set skal der således over de næste fire år tilvejebringes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

I Effektiviseringskataloget (Bilag A) er der fundet besparelser for i alt 20,39 mio. kr. Heraf anbefaler Direktionen, at besparelser for i alt 19,53 mio. kr. udmøntes (af bilaget fremgår disse forslag med lysegrønt).

Baggrund

Arbejdet med Effektiviseringskataloget udspringer af en proces igangsat i HovedMED, hvorigennem der har været nedsat i alt fire arbejdsgrupper, der skulle komme med forslag til effektiviseringer. I arbejdsgrupperne har der været repræsentanter for både ledelse og medarbejdere. Medarbejderrepræsentanterne er udpeget af CenterMED.

Der er derudover nedsat en styregruppe, hvortil arbejdsgrupperne har afrapporteret. Styregruppen udgøres af Direktionen, 4 centerchefer og 4 repræsentanter fra HovedMED.

Proces

Effektiviseringsprojektet har to faser, og arbejdsgrupperne vil være involveret i begge faser.

Fase 1 omhandler forslag til udmøntning af de første 16 mio. kr. for 2018. I denne fase er der udarbejdet forslag for i alt 20,39 mio. kr., hvoraf Direktionen anbefaler 19,53 mio. kr.

De enkelte forslag i kataloget har efter indstilling fra Styregruppen været drøftet i HovedMED. Der er i denne anledning indsendt høringssvar fra medarbejdersiden af HovedMED (Bilag B), BUPL (Bilag C) og FOA/PMF (Bilag D). I høringssvarene kommenteres udvalgte forslag fra Effektiviseringskataloget.

Administrationens uddybning i forlængelse af HovedMEDs høringssvar fremgår af bilag E.   

Fase 2

Fase 2 er igangsat i februar 2018 og bygger på samme struktur, men dækker forslag til udmøntning i 2019-2021. Her skal der frem til maj 2018 peges på, hvorledes den resterende udmøntning på knap 25 mio. kr. kan imødekommes.

Materiale

Kommunernes Landsforening (KL)) har på baggrund af erfaringer fra kommunerne lavet et katalog med forslag til effektiviseringer. Arbejdsgrupperne har taget udgangspunkt i dette materiale, samt suppleret dette med egne forslag. 

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2016 pkt. 6 blev det vedtaget, at der i 2018 skulle foretages restudmøntning af ca. 6 mio. kr. som et led i den daværende 1% besparelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2017 pkt. 2 (2. behandling af budget 2018) blev budget 2018 vedtaget, herunder at der udestår udmøntning af 10 mio. kr. i 2018, og yderligere 10 mio. kr. i  hvert af årene 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser

Det er kommunens budget 2017 og budget 2018 forudsat, at der i alt tilvejebringes 16 mio. kr. i budget 2018.

Efterfølgende forudsættes det at der tilvejebringes 10 mio. kr. i hvert af årene 2019- 2021.   

Personalemæssige konsekvenser

Udmøntningen af diverse besparelser vil medføre personalereduktioner. Det fremgår af hver enkelt forslag i kataloget hvad reduktionen vil være på det pågældende område.

Bilag

 1. Bilag A - Effektiviseringskatalog 19. februar 2018 (pdf)
 2. Bilag B- HovedMED Medarbejderside - Udtalelse om effektiviseringer (pdf)
 3. Bilag C - BUPLs bemærkninger til effektiviseringsforslag for 2018 - 2021 (pdf)
 4. Bilag D - FOA/PMF - Høringssvar Effektivisering (pdf)
 5. Bilag E: Replik på Høringssvar fra Hoved;ED (pdf)
 6. Bilag F: Besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget 19. februar 2018 - 46519-18_v1_Bilag F Besvarelse af spørgsmål fra Økonomiudvalget 19. februar 2018 (pdf)
 7. Afstemningsliste om effektivisering (pdf)

9. Låneramme 2017

Beslutningstema

Kommunens låntagning reguleres af ”Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier” (Lånebekendtgørelsen).

Reglerne for kommunernes låntagning er restriktive. En kommune må således kun låne til anlægsudgifter, der udtrykkeligt er nævnt i lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der optages lån af hensyn til sikring af kommunens fremtidige likviditet for de låneberettigede udgifter i 2017 på i alt 35.532.000 kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der optages lån til sikring af kommunens fremtidige likviditet for de låneberettigede udgifter i 2017 på i alt 35.532.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede låneramme for 2017 er på baggrund af mulighederne indenfor lånebekendtgørelsens rammer opgjort til ca. 35,5 mio.kr. Der ligger i budgetforudsætningerne for 2017, at der optages lån for 29,7 mio. kr. som følge af energiinvesteringer og ESCO projekt. Forskellen skyldes, at der udover budgettet for 2017 er overført låneberettigede anlægsprojekter fra 2016 til 2017.

Lån til indefrosne ejendomsskatter er omfattet af låneadgang og beregnes som nettoudgiften i året, det vil sige nye lån minus indfrielser. Det er ikke låneberettiget for 2017 da resultat udviser nettoindtægter.

Der planlægges på den baggrund med et lånoptag på 35,5 mio. kr.

Budget 2017

Faktisk mulighed

ESCO projekt

33.669.000

25.871.000

Miljø- og energipulje 2017

8.000.000

5.165.382

Forebyggende vedl. Bygninger 2016

18.000.000

4.495.951

I alt i DKK

35.532.333

Det anbefales at lånemulighederne udnyttes, hvilket skyldes flere forhold. For det første vil optagelse af lån på kort sigt og på nuværende tidspunkt ekstraordinært ikke have nogen udgiftsdrivende effekt, da de aktuelle obligationsrenter (aktivside) er højere end lånerenterne. (passivsiden) På længere sigt bør det tages i betragtning at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån ved det årlige låneoptag. Pt. er kommunens kassebeholdning robust, men med de allerede afsatte anlægsbevillinger, samt udsigt til ekstraordinære store kassetræk i de kommende år vil kassen kunne komme under pres og på det tidspunkt hvor noget sådan måtte ske er der ikke længere adgang til at låne på baggrund af 2017 regnskabet.

Kommunekredit anbefaler 25 år lån

KommuneKredit anviser fire muligheder

 1. et såkaldt KKBasis lån. Lånet svarer til et variabelt forrentet lån + en swap fra variabel til fast rente. Den faste basisrente ligger pt. på 1,48 % med variable tillæg/fradrag er pt. 0,05 %.
 2. et KKfast lån (100% fast rente) vil alternativt ligge på 1,70% for de 25 år.
 3. et KKBasislån med 25-års løbetid, men med fast basisrente alene i de 5 første år (hvorefter der "genforhandles"). Fordelen ved dette er at risikoen for overkurs ikke så stor, hvis der skal førtidigt indfries. På sådan et lån vil fast basisrente de første 5 år ligge på ca. 0,47 % med variable tillæg/fradrag er pt. 0,05 %.
 4. et variabelt forrentet lån med kvartårlige terminer på minus 0,25 %.

Kommunekredit anbefaler forslag 4 på baggrund af vores nuværende låneporteføljes sammensætning, hvor det eneste variabelt forrentede lån kommunen udløber i 2019.

Udviklingen i den langfristede gæld

Hvidovre Kommunes langfristede gæld har udviklet sig fra primo 2016 til primo 2018 med et fald fra 10.202 kr. pr. indbygger til 9.386 kr. pr. indbygger[1]. Til sammenligning udgør den langfristede gæld pr. indbygger primo 2016 henholdsvis 12.903 kr. og 12.603 kr. i Hovedstadsregionen.

Hvidovre Kommunes gæld er fra primo 2016 til Primo 2018 faldet fra 444 mio. kr. til 411 mio. kr. inklusiv ældreboliglån.

Såfremt det vurderes, at der skal foretages lånoptagelse for år 2017, skal dette ske inden udgangen af april måned 2018. Center for økonomi og Analyse vil i så fald optage lånet på gunstigst mulige vilkår.

[1] http://www.noegletal.dk/ntStart.html

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Kommunens finansielle styring skal ses inden for rammerne af ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”

Politiske beslutninger og aftaler

Størrelsen af og principperne for låneoptagelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Lånoptagelsen for 2017 er budgetteret i 2018, da det faktiske lånoptag finder sted i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger osv. Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder. Lån optages altid med en løbetid og afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen

Bilag

 1. Bilag 1 Korte og lange rente (pdf)

10. Likviditet 4. kvartal 2017

Beslutningstema

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditeten opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån.

Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens likvide midler ultimo 2017 fremgår i hovedtal af tabel 1 nedenfor. Til sammenligning er de likvide midler ultimo 2016 også anført. Det bemærkes, at der er tale om den likvide beholdning på en enkelt dato – den 31. december.

Tabel 1. Likviditet ultimo 2016 og 2017

mio. kr.

2016

2017

Kontante beholdninger

0,8

0,5

Bankindestående / kassekredit

-229,1

-297,5

Investeringsforeningen

63,6

72,9

Realkreditobligationer

613,1

616,2

Likvide aktiver i alt

448,4

392,1

Ultimo 2017 har kommunen en likvid beholdning på 392,1 mio. kr. Dermed er beholdningen formindsket med 56,3 mio. kr. målt fra ultimo 2016, hvor den likvide beholdning var på 448,4 mio. kr.

Kontante beholdninger udgør 0,5 mio. kr. ultimo 2017, og der er negativt bankindestående på 297,5 mio. kr. ultimo 2017. Det gennemsnitlig saldoforløb for den kontante beholdning har for 2017 været negativ og der har således været træk på kassekredit i det sidste halvår. Der sigtes efter at have et minimalt gennemsnitligt bankindestående, hvilket skyldes, at renten i de senere år har været negativ, hvilket gør det mindre attraktivt at have bankindestående. I stedet placeres midlerne overvejende i investeringsforeninger. Det giver et forventet bedre afkast end bankindestående.

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 2017 været på 653,8 mio. kr.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2017 til 31. dec. 2017.

Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i 2017 udviklede sig på et lavere niveau i det sidste halvår, hvorimod den gennemsnitlige likviditet var relativt stabil. I den kommende tid forventes den gennemsnitlige beholdning, som følge af udviklingen på det lavere niveau i de daglige beholdninger, at være langsomt faldende.

På opgørelsestidspunktet er ca. 689 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.Kommunens investeringer varetages af tre kapitalforvaltere. Afkastet pr. 31. dec. 2017 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 4. kvartal 2017 har været positivt med et samlet nettoafkast på 2,58 %. Det svarer til ca. 16,8 mio. kr.  En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 31. dec. 2017

Aktivside

Ultimo dec. 2017

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
dec 2017

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Danske Capital

2,89

355

10,68

78,83

9,85

0,00

0,63

Forvalter 2

2,16

63

16,05

76,26

0,00

7,24

0,45

Forvalter3

3,17

64

11,42

85,08

0,00

0,00

3,50

Danske Capital- Hjemfald

1,99

207

8,46

79,76

10,61

0,00

1,17

I alt

689

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

2,58

Markedsværdi jf. beholdningsliste – afviklingsdato

Det kan i øvrigt oplyses at opgaven med kapitalforvaltning pt er i udbud.

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt

2017 blev året, hvor det globale opsving for alvor bed sig fast. De positive tendenser har været tydelige igennem hele året, men i løbet af fjerde kvartal er aktiviteten accelereret yderligere, således at året slutter med det stærkeste økonomiske momentum siden år 2010. Den tydelige forbedring af konjunkturerne i fjerde kvartal har fået økonomerne til at

opjustere forventningerne til væksten i 2018, hvilket har smittet

af på indtjeningsforventningerne og medført positive afkast på risikofyldte aktiver. Bedst er det gået for aktier fra Emerging Markets, som både har nydt godt af det stærkere globale vækstbillede og en svagere dollar.

De positive tendenser for europæisk økonomi er blevet stærkere igennem fjerde kvartal. Forbrugertilliden er på det højeste niveau i 17 år, mens erhvervstilliden hos industrien er på det højeste hidtil set.

ECB (Den europæiske centralbank) forlængede på mødet i oktober opkøbsprogrammet med 9 måneder frem til september 2018, men samtidig reducerede de opkøbene fra 60 til 30 mia. EUR om måneden.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med, kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente, med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 2: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside

31. december 2017

Rentesats

Beløb

% del var. /

jf.

fast rente

F.strategi

BRF kredit lån

4 -5 %

6.496.518

77%

fast rente

0 -100%

Realkredit lån -

4 - 5%

11.807.609

byfornyelse med støtte

DKK lån fastrente

1,96% fast swap

65.131.507

DKK lån fastrente

2,39 % fast swap

59.305.672

DKK lån fastrente

0,25 % 5 års fast

16.998.100

Konverteret chf lån

-0,26% 3 m.

46.504.169

23%

var. rente

0 - 100 %

Cibor(gns.)

Ældreboliglån

205.229.249

I alt restgæld den 30. september 2017*

411.472.825

100%

* Restgæld er eksklusiv ældreboliglån og SI

206.243.575

De effektive renteudgifter for 2017 er ca. 1,7 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

Den vægtede gennemsnitlige rente for 2017 er 1,7 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo december 2017 46,5 mio. kr. svarende til 23 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 4. kvartal 2017 negativmed – 0,26 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge.Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. december 2017 206 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

De længst løbende lån er afdækket med swap til fast rente. Gennemsnitlig restgældsvægtet fast rente med swap udgør 2,19 %.

Låneramme

Den samlede låneramme for 2017 er på baggrund af mulighederne indenfor lånebekendtgørelsens rammer opgjort til ca. 35,5 mio.kr. Der ligger i budgetforudsætningerne for 2017, at der optages lån for 29,7 mio. kr. som følge af energiinvesteringer og ESCO projekt. Forskellen skyldes at der udover budgettet for 2017 er overført låneberettigede anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Projekter, som er gennemført i 2017. Der forelægges særskilt sag herom.  

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Likvid beholdning december 2017 (pdf)

11. Aflæggelse af anlægsregnskaber

Beslutningstema

Godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 0257, Salg af grunde i Præstemosen 2017
 2. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 0235, Salg af Langkildevej 1, udgifter
 3. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 270, Salg af Langkildevej 1, indtægter

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 0257, Salg af grunde i Præstemosen 2017.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 0235, Salg af Langkildevej 1, udgifter.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 270, Salg af Langkildevej 1, indtægter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt 0257, Grunde i Præstemosen, salg 2017

Der blev på investeringsoversigten for 2017 afsat 1.500.00 kr. vedr. indtægter for salg af grunde i Præstemosen, og 100.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med salg.

Der blev i 2017 solgt 20 grunde, hvilket medførte en indtægt på  14.462.400 kr. Der blev afholdt udgifter for i alt 1.085.933 kr. vedr. udgifter til ejendomsmægler samt tilslutning til kloak og vand som Hvidovre kommune har forpligtet sig til i forbindelse med salgene.

En del af udgifterne vedr. tilslutning til kloak og vand, vedrører grunde der er solgt i 2016, men udgifterne er først opkrævet i 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 28. november 2017, at der indenfor en ramme på 1 mill. kr. foretages nedrivning af kolonihavehuse og oprydning på kommunalt ejede kolonihavegrunde, og udgifterne modregnes i salgsindtægterne. Ud af udgifterne på 1.085.933 kr. i 2017, vedrører 120.000 kr. miljøscreening forud for nedrivning af 10 kolonihavehuse.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                           1.085.933 kr.

Bevilling                             100.000 kr.

Merudgift                            985.933 kr.

Indtægter                     -14.462.400 kr.

Bevilling                         -1.500.000 kr.

Merindtægt                    -12.976.467 kr.

Netto udviser anlægsregnskabet en merindtægt på 12.976.467 kr. hvilket skyldes, at der er solgt flere grunde end forventet. Tilsvarende er der også afholdt flere udgifter i forbindelse med salg af flere grunde end forventet.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 0235, Salg af Langkildevej 1 og projekt 0270, Salg af Langkildevej 1, moms.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. april 2015, at grunden på Langkildevej 1 skulle udbydes til salg. Yderligere blev det godkendt, at udgifterne i forbindelse med salget skulle afholdes af salgsprovenuet.

På mødet 23. februar 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, at acceptere tilbud på 10.527.000 kr. excl. Moms/13.158.750 kr. incl. moms.

Indtægterne fra salget er registret på projekt nr. 0270, Salg af Langkildevej 1, moms, da tilbuddet blev afgivet incl. moms, og der skal derfor afløftes moms af indtægten. Anlægsregnskaberne aflægges derfor samlet for begge projekter.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                                     47.620 kr.

Indtægter                           -10.526.680 kr.

Netto                                 -10.479.060 kr.

Bevilling                              -13.158.750 kr.

Mindreindtægt                        2.679.690 kr.

Mindreindtægten skyldes, at der i forbindelse med godkendelse af tilbuddet på 13.158.750 kr. incl. moms, blev indberettet rådighedsbeløb og anlægsbevilling svarende til indtægten incl. moms. Da der skal afløftes moms af salgssummen, skulle bevillingen kun have være på 10.526.680 kr.

Regnskabet indstilles til godkendelse.


12. Teknisk justering af grænsen for optag efter frit skolevalg

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune har de seneste år oplevet en stigning i antallet af folkeskoleelever. Stigningen har skabt et øget fokus på at udligne klassekvotienterne og fordelingen af elever folkeskolerne imellem.

Center for Skole og Uddannelse foreslår på den baggrund en teknisk justering af grænsen for optag af elever efter det frie skolevalg, så grænsen fremover vil tage afsæt i elevtallet på hele årgangen i stedet for elevtallet i den enkelte klasse. 

Kommunalbestyrelsen skal godkende en justering af grænsen for optag efter reglerne om det frie skolevalg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende en justering af grænsen for optag af elever efter reglerne om det frie skolevalg, således at den fremadrettet fastsættes pr. årgang til

1 spor: 24 elever

2 spor: 48 elever

3 spor: 72 elever

4 spor: 96 elever

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

For: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte justeringen af grænsen for optag af elever efter reglerne om det frie skolevalg, således at den fremadrettet fastsættes pr. årgang til:

1 spor: 24 elever

2 spor: 48 elever

3 spor: 72 elever

4 spor: 96 elever

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2018

Ø stillede ændringsforslag om, at grænsen for optag af elever efter reglerne om det frie skolevalg justeres, således at den fremadrettet fastsættes pr. årgang til:

1 spor: 22 elever

2 spor: 44 elever

3 spor: 66 elever

4 spor: 88 elever

For: Ø

Imod: A

Undlader: O, C, F

Ændringsforslaget bortfaldet.

Der blev herefter stemt om hovedforslaget.

For: Gruppe A, O, F

Imod: Ø med henvisning til eget forslag

Undlod at stemme: C, idet stillingtagen afventes til Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Det frie skolevalg

Frit skolevalg betyder, at forældrene frit kan vælge en folkeskole til deres børn, uanset i hvilken kommune eller hvor i kommunen skolen ligger. Den eneste betingelse for at få plads på en ønsket skole er, at der er plads.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 en grænse på 24 elever pr. klasse. Når der er 24 elever i en klasse, kan der ikke optages børn fra andre distrikter eller kommuner via det frie skolevalg.

Udfordringer ved de nuværende rammer

På nuværende tidspunkt er grænsen fastsat ved den enkelte klasse. Det vil sige, at elever fra andre skoledistrikter og kommuner kan optages, såfremt der er færre end 24 elever i en klasse.

Med de nuværende rammer tages der dog ikke hensyn til antallet af elever i de øvrige klasser på årgangen. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da der fx kan være pædagogiske udfordringer i den klasse, som der er en ledig plads i.

Det kan eksempelvis dreje sig om en mindre klasse, hvor der går fire drenge med ADHD-lignende symptomer. Der er både faglig og social trivsel i klassen, fordi skolen fra 0. klasse har arbejdet intensivt med klassen og forældresamarbejdet. Klassen er dog fortsat sårbar, og der er risiko for, at indsatsarbejdet sættes tilbage, hvis der kommer nye elever til. 

I mange tilfælde vil skolen derfor vælge at fastholde det lave elevtal i klassen, og en nytilkommen elev vil blive placeret i en anden klasse på årgangen. Også selvom der er flere end 24 elever i denne klasse.

Af pædagogiske og faglige årsager er det dog ikke altid hensigtsmæssigt, at en ny elev placeres i en stor klasse. Samtidig betyder denne prioritering, at det stadig fremgår af systemerne, at der er en ledig plads i klassen med færre end 24 elever. Der er således stadig mulighed for optag af elever fra andre distrikter og kommuner.

I yderste konsekvens betyder dette, at et ikke uvæsentligt antal elever fra andre distrikter og kommuner kan indskrives på skolen - uanset størrelsen på de øvrige klasser på årgangen.

Forslag til nye rammer for optag af elever fra andre distrikter og kommuner

Når grænsen på 24 elever tager afsæt i elevtallet i den enkelte klasse, kan det således føre til, at klassekvotienten på hele årgangen bliver meget høj.

Center for Skole og Uddannelse foreslår på den baggrund, at grænsen fremover tager afsæt i følgende årgangskvotient:

1 spor: 24 elever

2 spor: 48 elever

3 spor: 72 elever

4 spor: 96 elever

Ovenstående vil således træde i stedet for den nuværende grænse på 24 elever i den enkelte klasse.

Center for Skole og Uddannelse og skolelederne vurderer samlet, at en ændring af rammerne vil sikre en mere hensigtsmæssig pædagogisk praksis på skolerne fremadrettet.

Retsgrundlag

Det frie skolevalg er beskrevet i folkeskolelovens § 36, stk. 3 (LBK nr. 1510 af 14/12/2017).

Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for klassedannelse i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5. 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014, punkt 20, en grænse på 24 elever pr. klasse. Når der er 24 elever i en klasse, kan der ikke optages børn fra andre distrikter eller kommuner via det frie skolevalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Notat om den tekniske justering af grænsen for det frie skolevalg (pdf)

13. Godkendelse af regler for skolebestyrelsesvalg 2018

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der afholdes skolebestyrelsesvalg i Hvidovre Kommune i foråret 2018.

Reglerne for valget er blevet behandlet af skolebestyrelserne og skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, om der skal være mulighed for at afholde forskudt valg hvert andet år
 2. at beslutte, om den enkelte skolebestyrelse skal have mulighed for ved det konstituerende møde at vedtage principper for valg af ny formand, hvis den nuværende formand udtræder
 3. at beslutte, om der fremover skal være mulighed for at afholde fysisk valg på den enkelte skole
 4. at godkende reglerne for skolebestyrelsesvalg 2018, jf. bilag 3, med de eventuelle ændringer, som måtte følge af beslutningerne under 1.-3. at.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der ikke skal være mulighed for at afholde forskudt valg hvert andet år.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den enkelte skolebestyrelse skal have mulighed for - ved det konstituerende møde - at vedtage principper for valg af ny formand, hvis den valgte formand udtræder.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der fremover skal være mulighed for at afholde fysisk valg på den enkelte skole.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte reglerne for skolebestyrelsesvalg 2018, jf. bilag 3, med de ændringer, som følger af beslutningerne under 1. - 3. at.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2018

Ad 1) Anbefales ikke godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt, idet udvalget samtidig – som en præcisering – foreslår ordet ”nuværende” erstattet med ordet ”valgte”.

Ad 3) Anbefales godkendt.

Ad 4) Anbefales godkendt med de ændringer som følger af beslutningerne under 1.-3. at.

Svarene af henholdsvis 28. og 29. januar 2018 fra skolebestyrelserne på Risbjergskolen og Holmegårdsskolen, som ved en beklagelig fejl ikke var udsendt med dagsordenen, blev eftersendt til udvalget den 5. marts 2018 og omdelt på mødet den 6. marts 2018. Disse svar indgik således også ved sagens behandling på linje med de øvrige bilag.

Sagsfremstilling

Der afholdes valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen fastsætter – efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser – regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.

Reglerne beskrives i et bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Høring af skolebestyrelserne

Center for Skole og Uddannelse har den 1. december 2017 sendt reglerne for valg til skolebestyrelse til behandling hos bestyrelserne på de berørte skoler. Skolebestyrelserne fik ligeledes udkast til tidsplan og infomateriale, styrelsesvedtægten for skolevæsenet samt bilag om skolestrukturen medsendt.

Høringssvarene er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 består af en oversigt over de vigtigste pointer og spørgsmål i høringssvarene samt administrationens bemærkninger og svar. Høringssvarene varierer meget; nogle skolebestyrelser godkender regler og procedure med ingen eller kun ganske få bemærkninger, mens andre skolebestyrelser har flere bemærkninger, både vedrørende skolebestyrelsesvalget og andre områder.

Center for Skole og Uddannelse vil i denne sag fokusere på de bemærkninger, der vedrører skolebestyrelsesvalget.

Ændringer på baggrund af høringssvarene

På baggrund af høringssvarene har administrationen lavet følgende ændringer i bilaget om regler for valg til skolebestyrelser:  

 • Kapitel II: Ansvar for gennemførelse af valget: Der er tilføjet oplysninger om valgmateriale: Den centrale koordinator udarbejder materiale omkring skolebestyrelsesvalget, som skolen kan lægge på forældreintra og på hjemmeside. Den enkelte skole har mulighed for at supplere med eget materiale.
 • Kapitel V: Afholdelse af valg - Antal stemmer der kan afgives:Beskrivelsen er blevet præciseret: Der kan afgives to stemmer pr. forældremyndighedsindehaver, der er valgbar og valgberettiget på den enkelte skole. Det vil sige, at enhver forælder med forældremyndighed over et barn på skolen kan afgive to stemmer. Er forældremyndigheden delt mellem forældrene, kan begge forældre således afgive to stemmer hver. Forældremyndighedsindehavere har kun to stemmer hver, uanset antallet af børn i skolen.
 • Kapitel VI: Tidsfrister for proceduren for skolebestyrelsesvalg: Tidsplanen er blevet justeret, så der også kan afholdes valgmøde lørdag i uge 15.

Derudover har høringssvarene givet anledning til følgende ændringer i proceduren:

 • Infoteksten til forældreintra suppleres med en beskrivelse af, hvad der forventes af kommende forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Endelig godkendelse af reglerne i skolebestyrelserne

Efter høringen har administrationen tilrettet reglerne for valg til skolebestyrelser. Reglerne er vedlagt som bilag 3. Reglerne blev herefter sendt til endelig godkendelse hos skolebestyrelserne.

Alle skolebestyrelser har godkendt reglerne for valg til skolebestyrelser med undtagelse af skolebestyrelserne på Risbjergskolen og Holmegårdsskolen. De godkender ikke reglerne, da de ønsker, at der træffes politisk beslutning om deres forslag til ændringer.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund særskilt beslutte, om:

 1. der fremover skal afholdes forskudt valg hvert andet år.

Det er politisk vedtaget, at der ikke afholdes forskudte valg i Hvidovre Kommune. En ændring af disse regler fordrer således, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at ændre reglerne. Det er administrationens vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt, at der fortsat afholdes valg hvert 4. år, da det giver bestyrelsen mulighed for at etablere et tættere samarbejde, til gavn for skolen.

 1. det fremover skal være skolebestyrelsen, der konstituerer en ny formand blandt de øvrige medlemmer, hvis den nuværende formand udtræder.

Det er ligeledes politisk vedtaget, at næstformanden indtræder i formandsposten, i tilfælde af at formanden udtræder. Administrationen foreslår, at den enkelte skolebestyrelse fremover vedtager principper for valg af ny formand ved den nuværende formands udtræden. Principperne vedtages på det førstkommende møde efter skolebestyrelsesvalget.

 1. der fremover skal være mulighed for at afholde fysisk valg på den enkelte skole.

Det er administrationens vurdering, at elektronisk afstemning er den nemmeste og mest fleksible løsning for forældrene, når de skal afgive deres stemmer.

Det er korrekt, at elektronisk afstemning ikke giver mulighed for fintælling, men den demokratiske sikkerhed er på sin vis højere ved den elektroniske løsning, idet den når ud til et større antal forældre. Ved elektronisk afstemning sikres det nemlig, at de forældre, der ikke har mulighed for at møde personligt på skolen, fx pga. arbejde eller udlandsrejse, får nemmere ved at afgive deres stemme.   

Retsgrundlag

Reglerne for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg er beskrevet i skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1074 af 14/09/2017.

Derudover fremgår reglerne om skolebestyrelsen og valg hertil af folkeskolelovens §§ 42-44, LBK nr. 1510 af 14/12/2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte de nuværende regler for skolebestyrelsesvalg den 28. april 2015, punkt 20.  

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Høringssvar (pdf)
 2. Bilag 2 - Oversigt over bemærkninger (pdf)
 3. Bilag 3 - Regler for valg til skolebestyrelser (docx)
 4. Høringssvar Holmegårdsskolens skolebestyrelse (pdf)
 5. Høringssvar Risbjergskolens skolebestyrelse (pdf)

14. Beslutning om oprettelse af op til otte dagbehandlingspladser på Hvidborg for børn i socioemotionelle vanskeligheder

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse og Center for Børn og Familie har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen vurderer, at oprettelse af op til 8 dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole som supplement til de i dag 12 eksisterende anbringelsespladser for børn i socioemotionelle vanskeligheder imødekommer et forventet stigende behov for dagbehandlingspladser for målgruppen.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til forslaget om at oprette op til 8 dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole som supplement til de 12 eksisterende anbringelsespladser for børn i socioemotionelle vanskeligheder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. oprette op til otte dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole efter behov, som supplement til de eksisterende 12 anbringelsespladser, for den eksisterende målgruppe af børn i socioemotionelle vanskeligheder fra 5-14 år.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der oprettes op til otte dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole efter behov, som supplement til de eksisterende 12 anbringelsespladser, for den eksisterende målgruppe af børn i socioemotionelle vanskeligheder fra 5 - 14 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Behovet for at oprette dagbehandlingspladser på Hvidborg

Det er administrationens vurdering, at oprettelse af dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole imødekommer et forventet stigende behov for dagbehandlingspladser for målgruppen.

I Hvidovre Kommunes Børne og Ungepolitik fremgår det, at der er en intention om at tilbyde børn og unge tilbud i kommunen, når det er muligt. Ved oprettelsen af dagbehandlingspladser på Hvidborg øges muligheden for at opfylde denne målsætning.

Dagbehandlingspladserne etableres gradvist, efterhånden som behovet for at visitere børn i målgruppen til Hvidborgs interne skole opstår.

Børn i målgruppen til dagbehandling på Hvidborg

Den nuværende målgruppe på Hvidborgs interne skole for anbragte børn, er børn i alderen 5-14 år, som i forskellig grad er i socioemotionelle vanskeligheder. Denne målgruppe fastholdes til de nyoprettede dagbehandlingspladser. Dog betyder oprettelsen af dagbehandlingspladser, at de børn der visiteres til disse pladser ikke bor på Hvidborg i modsætning til de anbragte børn, der går i Hvidborgs interne skole.

I de tilfælde, hvor der opstår et behov for at visitere unge i målgruppen, som går i 8.-9. klasse (15-16 år), er Hvidborg en mulighed, når der er behov for miljøskift for enkelte børn.

Godkendelsesproces for dagbehandling på Hvidborgs interne skole

Hvidborgs interne skole er i dag godkendt til 12 undervisningspladser for anbragte børn. Center for Skole og Uddannelse fører tilsyn med undervisningspladserne.

Som led i oprettelse af dagbehandlingspladser på Hvidborgs interne skole etablerer administrationen ved Center for Skole og Uddannelse en godkendelse af Hvidborg som intern skole med tilsyn.

Tilsynet gennemføres af Center for Skole og Uddannelse i henhold til allerede vedtaget tilsynskoncept for specialundervisningstilbud i Hvidovre Kommune herunder for Hvidborgs Interne skole.

Tilpasning af driftsoverenskomst

Ved oprettelsen af dagbehandlingspladser på Hvidborg skal der ske en tilpasning af driftsoverenskomsten med Hvidborg.

Driftsoverenskomsten tilrettes af Center for Skole og Uddannelse i samarbejde med jurister fra Center for Politik og Ledelse. I driftsoverenskomsten vil det blive præciseret, hvordan Hvidborgs kapacitet på maksimalt 20 børn udnyttes mellem antal døgnbehandlings- og dagbehandlingspladser. Oprettelsen af dagbehandlingspladser vil ske i takt med at der opstår behov for pladserne.

Driftsoverenskomsten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og foreligge inden skoleåret 2018/19.

Hvornår tages pladserne i brug?

Administrationen vil begynde visitering af nye børn til dagbehandling på Hvidborg fra og med skoleåret 2018/19 efter behov.

Børn i målgruppen, der allerede er visiteret til dagbehandling hjemtages som udgangspunkt ikke, medmindre de oprettede tilbud kan modsvare de tilbud de allerede er i, og under forudsætning at familien er interesseret i at få deres barn på et dagbehandlingstilbud tættere på hjemmet.

Generel udvikling på specialundervisningsområdet

Specialundervisningsområdet er i disse år kendetegnet ved en ændring i målgruppen. De ændrede behov kommer til udtryk ved en stigning i antallet af børn med angstdiagnoser og comorbiditet (dvs. flere diagnoser).

Ligeledes er der en stigning i antallet af børn med psykiatriske diagnoser og autismespektrumforstyrrelser. Disse børn har i stigende grad behov for et dagbehandlingstilbud.

Center for Skole og Uddannelse har igangsat en analyse af specialundervisningstilbud i kommunen. Analysen skal danne grundlag for en ny strategi på området, således at de fremadrettede tilbud matcher de nye behov, mens der fortsat er fokus på kvaliteten i tilbuddene og på at overvåge udgiftsbehovet.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 • Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1510 af 14/12/2017, § 3 samt § 20.
 • Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 988 af 17/08/2017
 • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, BEK nr. 693 af 20/06/2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til dagbehandling til børn og unge med socioemotionelle vanskeligheder afholdes i dag af henholdsvis Center for Skole og Uddannelse for så vidt angår undervisningsdelen og af Center for Børn og Familie for så vidt angår behandlingsdelen.

Der har i 2017 været anvendt i alt 6,47 mio. kr. til 13,6 børn og unge, fordelt med ca. 3,26 mio. kr., til undervisning og 3,21 mio. kr. til støtte.

Udvidelsen af dagbehandlingspladser finansieres indenfor rammen under Center for Skole og Uddannelse samt Center for Børn og Familier.


15. Akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunerne skal leve op til kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Der orienteres om status i Hvidovre Kommune, og det foreslås at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til at videreudvikle akutfunktionen i et tværkommunalt samarbejde med Brøndby Kommune.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 1. godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til at videreudvikle akutfunktionen i et projektfinansieret tværkommunalt samarbejde med Brøndby Kommune
 2. at godkende indtægtsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2018
 3. at godkende udgiftsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2018
 4. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til at videreudvikle akutfunktionen i et projektfinansieret tværkommunalt samarbejde med Brøndby Kommune.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte indtægtsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2018.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2018.

Ad 4.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Flere borgere skal behandles i det nære sundhedsvæsen, og en af forudsætningerne for et trygt forløb og et tæt tværsektorielt samarbejde omkring patienten er en videreudvikling af akutfunktionen i hjemmesygeplejen.

Med finanslovsaftalen for 2016 blev der afsat midler til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Styrkelse af kommunale akutfunktioner er et af i alt otte indsatsområder i handlingsplanen.

Sundhedsstyrelsen udgav i april 2017 ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser”. Kommunerne skal leve op til kvalitetsstandarderne fra 2018.

Politiske følges kommunernes indsats gennem et af KKR Hovedstadens tre mål for sundhed: ”Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard”.

Status

Varetagelsen af opgaverne i den kommunale akutfunktion er organiseret forskelligt i kommunerne, oftest som akutteams og/eller akutpladser.

I Hvidovre Kommune er der etableret akutpladser efter den politiske beslutning om en gradvis omlægning af Svendebjerghave fra plejecenter til midlertidige døgnpladser. Døgnpladserne er etableret, så de i relativt stort omfang lever op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger til indsatser i de kommunale akutfunktioner. Og der er et fortsat fokus på at fastholde og videreudvikle den sygeplejefaglige indsats i forhold til borgere med komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov.

Hvidovre Kommunes borgere har efter omlægningen af pladser på Svendebjerghave uændret haft mulighed for at blive visiteret til en midlertidig plads, eksempelvis en aflastningsplads. Samtidig har omlægningen betydet, at antallet af og udgiften til færdigbehandlede borgere på hospital er markant reduceret.

Der har ikke været kapacitet til at udvikle et samarbejde med 1813 eller egen læge om et tilbud til borgere, der har særlige behov, ud over hvad den almindelige hjemmesygepleje kan tilbyde, men som ikke har behov for en indlæggelse.

Tværkommunal akutindsats Brøndby og Hvidovre kommuner

Brøndby og Hvidovre kommuner har de seneste år opbygget nogenlunde ensartede indsatser på akutområdet. I begge kommuner er der etableret en kommunal akutfunktion i form af midlertidige døgnpladser. Samtidig er personalets kompetencer blevet udviklet til at varetage de nye opgaver. De to kommuner står således som udgangspunkt samme sted og har relativt ensartede erfaringer. Begge kommuner ønsker nu at supplere den kommunale akutfunktion med et udkørende team.

Sundhedsstyrelsen inviterede i slutningen af 2017 landets kommuner til at ansøge om puljemidler til ”Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper.

Med afsæt i blandt andet drøftelser på Vestegnen, geografiske muligheder, og kommunestørrelse har Brøndby og Hvidovre kommuner søgt og fået bevilget 1,0 mio. kr. til planlægning og afprøvning af et tværkommunalt udkørende akutteam i 2018.

Formålet med projektet er, at udvikle kvaliteten af det akutte sygeplejeberedskab i Brøndby og Hvidovre kommuner og derved forebygge indlæggelser.

Projektet hovedfokus er at planlægge og afprøve et tværkommunalt samarbejde, der støtter sig på kommunernes eksisterende akutindsatser og videreudvikler området med tværkommunale akutteams.

Der indledes nu en proces, hvor de nærmere detaljer skal drøftes og besluttes. Ældre- og Sundhedsudvalget vil blive forelagt sagen igen i forbindelse med indgåelse af økonomisk og juridisk forpligtende aftaler mellem Hvidovre og Brøndby kommuner.

Retsgrundlag

Den kommunale hjemmesygepleje er underlagt Sundhedsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte KKR-mål for sundhed på mødet den 25. april 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er bevilliget 1,0 mio. kr. i økonomisk støtte i 2018 fra Sundhedsstyrelsen til gennemførslen af projektet. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen. Bevillingen dækker planlægning og afprøvning af et fællesprojekt. Hvidovre Kommune administrerer midlerne.

Udgifter, relateret til Center for Sundhed og Ældres fremtidige drift samt udgifter, forbundet med at etablere et decideret nyt tilbud, afholdes inden for Centrets eksisterende budgetramme.

Personalemæssige konsekvenser

Der er fokus på evt. behov for kompetenceudvikling. I en kommunal akutfunktion varetages opgaverne af erfarne sygeplejerske med mindst to års klinisk erfaring som besidder kompetencer relateret til akutfunktionens opgaver.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgere med komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov kan undgå indlæggelse, hvis en læge vurderer, at de kan behandles i eget hjem.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Sundhedsstyrelsen 2017. (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Akutfunktioner i hjemmesygeplejen (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar til Akutfunktioner i hjemmesygeplejen (pdf)

16. Ansøgning om indgåelse af reklameaftale: Hvidovre Atletik og Motion

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Atletik og Motion har ansøgt om at få udarbejdet en reklameaftale med Hvidovre Kommune, så klubben kan sælge både mobile og faste reklamer på specifikke pladser på Hvidovre Stadion samt i Atletikhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens udkast til reklameaftale.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, med administrationens bemærkning, reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, med administrationens bemærkning, anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-03-2018

Anbefales godkendt. Administrationen bemærker, at det i sagsfremstillingen ikke fremgår, at lokale foreninger med reklameaftaler, der ønsker at overdække andre foreningers eksisterende reklamer på Hvidovre Stadion skal være erhvervsdrivende virksomheder.

Sagsfremstilling

Hvidovre Atletik og Motion ønsker kommunal tilladelse til at kunne tilbyde sponsorer reklamemulighed på Hvidovre Stadion og i Atletikhallen og har derfor fremsendt ansøgning om indgåelse af reklameaftale med Hvidovre Kommune. Administrationen har udarbejdet et oplæg til en reklameaftale på baggrund af foreningens ønsker.

Der ønskes tilladelse til opsætning af reklamer på følgende placeringer:

Hvidovre Stadion:

 • Opsætning af mobile reklamer på inderkredsen i forbindelse med forskellige atletikarrangementer
 • Opsætning af midlertidige reklamer på ledige, ubenyttede steder på hegnet, der omslutter løbebanerne
 • Opsætning af midlertidige stande for sponsorer ved indgangsområderne i hver sin ende af hovedtribunen
 • Påsætning af stickers (klistermærker) på begge sider af selve topbarrieren på hækkene samt på forhindringsbommene (5x15 cm.)

Atletikhallen:

 • Salg af halnavn til sponsor. Navn og logo skal kunne markeres over indgangsdøren (1x1 m.) til hallen, samt på den udvendige endevæg, der vender ud mod den lille forplads foran hallen (3x1 m.)
 • Opsætning af banner indvendigt under vinduerne langs med løbebanen (1x10 m.)
 • Opsætning af banner indvendigt på endevæggen (4x3 m.)

Ansøgningen har været til udtalelse hos Center for Plan og Miljø ift. overholdelse af lokalplan og relevant lovgivning, og centret har ingen bemærkninger.

Ansøgningen har ligeledes været til udtalelse hos HIF Fodbold A/S, der har en gældende kommunal reklameaftale, der dækker reklamepladser på Hvidovre Stadion. Det er i vedhæftede aftaleudkast understreget, at Hvidovre Atletik og Motions opsatte reklamer ikke må tildække andre klubbers eksisterende reklamer på Hvidovre Stadion.  

Det indstilles, at aftaleperioden løber fra aftalens underskrivelse og indtil videre. Aftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på 3 måneder til udgangen af førstkommende måned.

Samtlige indtægter for reklamerne tilfalder Hvidovre Atletik og Motion.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune indgik i 2016 reklameaftale med Hvidovre Fodbold A/S om salg af reklamepladser på og omkring Hvidovre Stadion.

I aftalen pointeres det, at Hvidovre Stadion er et kommunalt ejet anlæg, som også skal kunne anvendes af øvrige lokale klubber, som dermed også har ret til at indgå reklameaftaler med Hvidovre Kommune på Hvidovre Stadion. Øvrige klubber (herunder Hvidovre Atletik & Motion) er således berettiget til, under deres kampe, stævner o.l. , at tildække faste reklamer og rullereklamer solgt af Hvidovre Fodbold A/S og i stedet opsætte egne reklamer til formålet på de faste pladser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Udkast til reklameaftale (pdf)
 2. Ansøgning om opsætning af reklamer (pdf)

17. Ny rottebekendtgørelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Den 17. december 2017 er der kommet ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Nærværende dagsordenspunkt beskriver de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse. Desuden skal Kommunalbestyrelsen, som noget nyt, nu beslutte om det fortsat skal være tilladt at udføre privat bekæmpelse (sikringsordninger) i kommunen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at tillade privat rottebekæmpelse i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kommunalbestyrelsen godkendte at tillade privat rottebekæmpelse i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning
Kommunalbestyrelsen skal, som noget nyt, tage stilling til om der fortsat må udføres privat bekæmpelse.

Nye autorisationer

I forhold til den nye bekendtgørelse er der to mulige autorisationer for rottebekæmpelse: en R1 autorisation (den kommunens rottebekæmpere har), der omfatter autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter og en R2 autorisation, som omfatter autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.

Privat bekæmpelse

Private bekæmpere med R1 eller R2 autorisation har mulighed for at udføre bekæmpelse i kommunen jf. ovenstående, såfremt Kommunalbestyrelsen giver tilladelse dertil. Beslutningen skal fremgå af Kommunens hjemmeside omhandlende rotter og i den kommende rottehandlingsplan. Jævnfør den nye bekendtgørelse, skal de private bekæmpere følge kommunens rottehandlingsplan.

I praksis anbefaler Administrationen, at Kommunalbestyrelsen fortsætter med den praksis der er i dag. Det vil sige, at tillade den private bekæmpelse (sikringsordninger).

Kommunen kan altid overtage den private bekæmpelse, hvis den ikke bliver udført ordentligt.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke vil tillade privat bekæmpelse, vil der være mange private sikringsordninger der skal ophæves inden for et år efter beslutningen. Det vil betyde, at der skal ansættes flere ressourcer i kommunens rottebekæmpelse, hvilket vil medføre en øget promilletakst på ejendomsskatten.

Rottebekæmpelse i weekend og helligdage

Den nye regel får ingen betydning for Hvidovre kommune, da der allerede er en velfungerende vagtordning alle ugens syv dage, som borgere, fødevarevirksomheder og institutioner har vist stor begejstring for.

Tilstedeværelsespligt

Jævnfør den nye bekendtgørelse, skal borgeren eller dennes stedfortræder kun være til stede ved det første besøg. Hvidovre Kommunens rottebekæmpere har altid en god dialog med borgeren, institutionen, fødevarevirksomheden etc. om den enkelte bekæmpelse, så den nye regel har ikke den store ændring i forhold til den hidtidige praksis.

Tilsynspligtige ejendomme pr. 01-01-2019

I forhold til tilsyn på landejendomme er det fremover kun ejendomme med dyrehold, primær produktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker, der skal have tilsyn af rottebekæmperne. De nye regler betyder, at der skal foretages færre lovpligtige besøg på tilsynsejendomme, da bl.a. kolonihaver udgår.

Opsætning af rottespærrer på private- og statslige ejendomme, senest 01-01-2021

Den gamle og nye bekendtgørelse foreskriver, at der skal opsættes rottespærrer på de kommunale institutioner, skoler og plejehjem, hvor det er teknisk muligt. Dette er udført, og der er opsat omkring 85 rottespærre på de kommunale ejendomme. Den nye bekendtgørelse foreskriver endvidere, at kommunen yderligere skal opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Det betyder i praksis, at det er kommunens pligt at installere rottespærre på Hvidovre Hospital, private plejehjem, gymnasier og selvejende institutioner m.v. Det kræver dog grundejerens tilladelse til at installere rottespærrerne.

Rotteteamet i Center for Trafik- og Ejendomme vil i løbet af 2018 få afklaret, hvor mange steder der er omfattet af ændringen, og hvor der eventuelt findes rottespærrer i forvejen samt afklare hvad opgaven koster.

Ny rottehandlingsplan inden 01-01-2019

Kommunen skal udarbejde en ny rottehandlingsplan. Forslag hertil forventes fremsat til politisk behandling i løbet af efteråret 2018.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, bek. nr. 1723 af 17-12-2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer som følge af den nye bekendtgørelse forventes at kunne klares inden for det eksisterende budget.

Det er dog pt. uafklaret hvor meget opgaven med at opsætte rottespærrer på private institutioner, plejehjem, hospitaler udgør.

Vælger Kommunalbestyrelse at tillade privat bekæmpelse (sikringsordninger) er der ingen ændringer i forhold til kommunale ressourcer.

Vælger Kommunalbestyrelsen derimod kun at tillade kommunal bekæmpelse, skal det klarlægges, hvor mange ekstra ressourcer det vil kræve og derved en takstforhøjelse for grundejerne.


18. Åmarken Station, P-pladsen, Projekt 2505 frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Parkeringspladsen ved Åmarken Station skal renoveres. Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser. Derfor skal kommunalbestyrelsen frigive anlægsbevillingen for projektet.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om man vil acceptere de vilkår, som DSB stiller for at medfinansiere udvidelsen af antallet af P-pladser.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket af de tre foreliggende skitseprojekter, der skal realiseres. A, B eller C?

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen.

Ad 2.

Ikke godkendt.

Supplerende indstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte det oprindeligt vedtagne skitseforslag fra 2016, hvor antallet af parkeringspladser for personbiler øges med 33 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser ikke længere er tilstede, jfr., skitseforslag ”Åmarkens Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Ad 1 og 2. samt supplerende indstilling.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Oprindelig indstilling

Ad. 1 anbefales godkendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 2 anbefales ikke godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Supplerende indstilling.

Ad. 1 udvalget anbefaler model 1A til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen
 2. at godkende DSBs vilkår for eventuel hel eller delvis medfinansiering af forøgelsen af antallet af P-pladser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Den 29. november 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte sagen med henblik på, at administrationen udarbejder alternativt forslag, hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser bibeholdes. Der er udarbejdet to alternative forslag.

De tre foreliggende forslag er nu:

A: Det oprindeligt vedtagne skitseprojekt fra 2016, hvor antallet af parkeringspladser for personbiler øges med 33 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser ikke længere er tilstede. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

B: Skitseprojektet, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 15 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser langs boligerne bibeholdes. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 2”.

C: Skitseprojektet, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 24 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser er flyttet til modsatte side af parkeringspladsen langs Åmarkvej. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 3”.

Åmarken Station ligger på grænsen mellem takstzone 2 og takstzone 33, hvilket gør Åmarken til en meget attraktiv station at benytte. Efterspørgslen på p-pladser til personbiler ved stationen er derfor stor. Der findes en række andre steder i kommunen, hvor parkering af lastbiler og busser er tilladt også i tidsrummet kl. 19.00-07.00. Kort over disse steder er vedlagt som bilag ”Parkering af tunge køretøjer tilladt i tidsrummet kl. 19.00-07.00”.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget vælger forslag A, dvs. at det oprindelige skitseprojekt realiseres.

Administrationen kan ikke anbefale valg af forslag C. Forslaget indebærer, at busser og lastbiler skal køre ind fra Åmarkvej og en gang rundt på pladsen for at kunne parkere. Ligeledes ved udkørsel fra pladsen skal de køre en halv gang rundt og ud på Strandbovej. Der er ikke meget plads at give af og træerne langs P-pladsen ud mod Strandbovej og Åmarkvej må sandsynligvis fældes for at give plads.

Hvis udvalget ønsker, at p-pladsen skal kunne udnyttes til natparkering af busser og lastbiler i højere grad end skitseforslag B og C giver mulighed for, vil det være nødvendigt udarbejde et helt nyt skitseprojekt. Udgiften til dette anslås til 120-150.000 kr.

Sagsfremstilling

Renovering af P-pladsen ved Åmarken Station skal realiseres. Der skal nu udarbejdes udbudsmateriale, projektet udbydes og projektet realiseres i løbet af sommeren 2018. Skitseprojektet, der er udarbejdet i 2016 er vedlagt som bilag ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser med 33 pladser fra ca. 80 pladser til 113 pladser. Som Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, indtænkes Åmarkvej og Strandbovej ift. parkering.

Aftale om medfinansiering

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering. Administrationen har den 1. juni 2016 sendt en forespørgsel til henholdsvis Banedanmark og DSB, om de ville være med til at finansiere projektet.

Banedanmark svarede den 2. juni 2016: ”Det lyder som et godt initiativ, men desværre kan Banedanmark ikke bidrage. I de tilfælde hvor bane-siden indgår i samarbejder med kommunerne om pendlerparkeringspladser, er det DSB der deltager.” DSB svarede den 19. juli 2016 bl.a.: ”Vi kan under visse forudsætninger helt eller delvist bidrage økonomisk til forøgelsen af antallet af bilparkeringspladser ved Åmarken Station.” DSB skriver endvidere: ”Et eventuelt økonomisk bidrag vil endvidere være betinget af, at der indgås en aftale, som omfatter bilparkeringspladserne, som vi eventuelt helt eller delvist finansierer”.

Nedenstående er aftalens hovedvilkår:

 • Kommunen er bygherre og forestår udførslen af projektet.
 • Kommunen forestår drift, vedligeholdelse og renholdelse af parkeringspladsen.
 • Pladserne etableres på offentlig vejareal ved Åmarken Station.
 • Kommunen kan ikke nedlægge, afspærre eller på anden måde hindre brugen af parkeringspladserne både midlertidigt eller permanent uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke nedlægge det offentlige vejareal, udstykke arealet, eventuelt sælge arealet uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke indføre tidsbegrænsninger, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Pladserne skal være frit tilgængelige for de togrejsende. Hvis det konstateres, at pladserne anvendes af andre end togrejsende kan DSB indføre en kontrolordning, som sikrer, at pladserne alene anvendes af togrejsende.

Såfremt indstillingens punkt 3 godkendes, vil administrationen igen tage kontakt til DSB med henblik på, at få endeligt afklaret om DSB vil medfinansiere projektet og i givet fald, hvor meget de vil bidrage med. Administrationen anslår, at medfinansieringen maksimalt vil udgøre 200.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 11. august 2015, punkt 17, godkendte Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station.

Den 11. maj 2016, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget Rambølls detaljerede skitseprojekt samt at Projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station, indgik i budgetbehandlingen i 2018-2021, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2.600.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2018. Udvalget anmodede om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering samt at indtænke Åmarkvej og Strandbovej vedrørende parkering.

Den 31. august 2016, punkt 16, tog Teknik- og Miljøudvalget Vej- og Parkafdelingens orientering om parkeringsforholdene på Åmarkvej og Strandbovej ved Åmarken Station til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 2,6 mio. kr. til projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen.

Bilag

 1. Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt (pdf)
 2. Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 2 (pdf)
 3. Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 3 (pdf)

19. Forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det moderniserede ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og/eller indførelse af en enklere valgprocedure, skal danne rammerne for rådet og dets virke fremadrettet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale ét af nedenstående tre forslag over for Kommunalbestyrelsen:

1.at godkende ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” samt enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

2.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter efter samme kommissorium som i foregående periode, men at der vedtages en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

3.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter uændret, dvs. efter samme kommissorium som foregående periode. Desuden at administrationen gennemfører en valghandling for almennyttige boligselskaber og grundejerforeninger, dvs. efter valgprocedure fra 2014.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2018

Ad 1. til 3.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at det nuværende Grønne Råd indkaldes af Hvidovre Kommune, så de kan være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det nuværende Grønne Råd indkaldes af Hvidovre Kommune, så de kan være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2-3 Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales ikke godkendt.

Ad. 3 Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Administrationen har i den forbindelse lavet et moderniseret ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd som forslag til nye rammer for rådet og dets virke.

Forslag til nyt Kommissorium

Det moderniserede kommissorium for Det Grønne Råd er inspireret af det moderniserede miljøpris-regulativ fra 2017, dvs. med en udvidelse af formålet fra primært at omhandle bæredygtighed til også at omfatte nye kriterier om klima, natur, energi og miljø. Derudover er der forslag til ny overordnet vision for Det Grønne Råd og tiltag som skal gøre samarbejdet i rådet mere målrettet og resultatorienteret. Dette bl.a. ved at gøre rammerne for og forventningerne til deltagelse i Det Grønne Råd mere tydeligt for alle.

Baggrunden for administrationens forslag er samtidig, at Det Grønne Råd i 2017 besluttede at arbejde med klima som tema, og dermed valgte et specifikt fokusområde frem for at arbejde mere bredt med miljø- og bæredygtighedsspørgsmål. Administrationen vurderer på den baggrund, at bevægelsen mod et moderniseret kommissorium allerede her blev sat i gang af det afgåede råd. Det er intentionen, at ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” understøtter denne positive udvikling.

Administrationen anbefaler, at forslag til nyt kommissorium vedtages.

Procedure for valg af repræsentanter til Det Grønne Råd

I 2014 besluttede Det Grønne Råd på deres møde den 30. januar, at det nye råd skulle sammensættes ved at kommunens oplistede interesseorganisationer skulle indsende deres ønsker til medlem og suppleant, mens kommunen skulle planlægge og udføre en omfattende valghandling for grundejerforeninger og boligforeninger. Det var og vil være en ganske ressourcekrævende proces for administrationen. Det skal derfor afklares, om Kommunen ønsker at fastholde den samme procedure for valghandling i 2018 som i 2014. Alternativt om processen skal gøres enklere ved at behandle alle interessenter ens, således at kommunen beder grundejerforeningerne og de almene boligforeninger om selv at udpege og indmelde hver deres 4 repræsentanter/suppleanter.

Af vedlagte bilag ”Oplæg til rådsvalg 2014” samt vedlagte bilag ”valgprocedure 3. april 2014” fremgår metoden der blev brugt til at finde repræsentanter for grundejerforeningerne og almene boligforeninger ved sidste valg til Det Grønne Råd.

Det har ikke været muligt for administrationen, at finde en administrativ eller politisk beslutning om denne procedure. For alle andre interesseorganisationer har administrationen blot sendt en mail, og bedt dem om at melde en kandidat og suppleant til Grønne Råd.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune forenkler processen ved at behandle alle interessenter ens og dermed, at administrationen beder alle interessenter, herunder grundejerforeningerne og almene boligforeninger, om selv at udpege deres repræsentanter/suppleanter til Det Grønne Råd.

Retsgrundlag

Det Grønne Råd blev oprindeligt oprettet med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven. Da amterne blev nedlagt var det ikke længere et lovkrav at have de grønne råd.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 20. juni 2000 pkt. 20, at oprette Det Grønne Råd med repræsentanter fra en række foreninger, herunder lokale miljøorganisationer samt grundejer- og boligforeninger. Kommissorium, forretningsorden og sammensætning blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2001 og senest revideret den 23. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sekretariatsfunktion og mødeforplejning afholdes af driftsbudgettet afsat til miljøforanstaltninger.

Bilag

 1. Oplæg til Rådsvalg 2014.pdf (pdf)
 2. Valgprocedure 3. april 2014 (pdf)
 3. Kommissorium for Det Grønne Råd af 23 februar 2016 (pdf)
 4. Sammensætningen af det grønne råd 2014 (pdf)
 5. Revision af sammensætningen af det grønne råd 2007 (pdf)
 6. Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018 (pdf)

20. Tidlig Indsats, intensiv og tidlig forebyggende indsats

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri fremlægger status på intensiv og tidlig forebyggende indsats, benævnt som ”Tidlig Indsats”, for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med indstilling til godkendelse.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende etablering af Tidlig Indsats
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte etablering af Tidlig Indsats.

Ad 2.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Ad 1. – 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende etablering af Tidlig Indsats
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri arbejder på at etablere en ny indgang for borgerne til centerets ydelser. Formålet er at støtte borgernes ressourcer med en intensiv og tidlig indsats på borgernes egne præmisser med henblik på at forebygge, at borgeren får brug for at få bevilliget ydelser over en længere periode.Der vil være tale om problematikker, der helt eller delvist kan imødekommes i kortere, tidsbegrænsede forløb.

Forløbene vil tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation og tænkes at få en varighed på mellem 4 og 20 uger. Forløbene vil blive faciliteret lokalt i et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere fra Voksenrådgivningen (myndighed) og Socialpsykiatrien. Konkret vil der være tale om individuelle og gruppebaserede tilbud om samtaler og træning, der kan imødegå borgerens problematik. Der vil i denne forbindelse blive arbejdet på at inddrage kommunens øvrige centre, frivillige organisationer og foreninger som vigtige samarbejdspartnere i forhold til forløbets aktiviteter og borgerens afslutning og overgang til støtte i frivilligt regi.

Hvis borgeren ikke vurderes at være i målgruppen for indsatsen under de indledende samtaler, henvises borgeren videre til rette instans. Udgangspunktet er dog, at næsten alle kan hjælpes på kort sigt.

Ved at borgerne tilbydes støtte ud fra egne definerede behov, inden deres problemer har vokset sig for store og kræver udgiftstunge indsatser, er forventningen, at varigheden og tyngden af borgernes indsatser vil nedbringes. Dermed vil der blive frigivet økonomiske og personalemæssige ressourcer i organisationen. Eksempelvis viser erfaringer fra andre kommuner, at socialpædagogisk støtte (§85-støtte) er faldet i antal og omfang.

Tidlig Indsats kræver et helhedsorienteret fokus for at lykkes, og Center for Handicap og Psykiatri er i dialog med de øvrige fagcentre for at realisere dette og for at skabe et godt grundlag for synergieffekterne for borger såvel som for kommunen som helhed.

Tilgangen er beskrevet som en af mulighederne for at arbejde mere omkostningseffektivt i KLs katalog over styringsværktøjer. Center for Handicap og Psykiatri har indhentet viden og inspiration i andre kommuner, særligt Fredericia.

Tidlig Indsats etableres i det tidligere Dagcenter Karetmagerportens lokaler. Der er udarbejdet en ny lejekontrakt, som forelægges udvalget i særskilt sag. Det forventes, at Tidlig Indsats kan åbne for borgere 1. juni 2018 med de første aktiviteter. Aktiviteterne vil blive udbygget og løbende tilpasset behovet.

På nuværende tidspunkt er styregruppe og arbejdsgruppe nedsat. Styregruppen har afholdt de første møder. De første møder for arbejdsgruppen vil finde sted i februar 2018. Der er endvidere truffet beslutning om at ansætte en projektleder, der kan etablere indsatsen og evt. videreføre driften. Denne ansættelsesproces vil ligeledes blive igangsat i februar 2018 med henblik på, at projektlederen kan starte 1. maj 2018. Øvrigt personale rekrutteres internt fra Voksenrådgivningen (myndighed) og Socialpsykiatrien.

Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Social Service (lbk. 988 17/08/2017). Særligt fokus er på det nye afsnit ”Tidlig forebyggende indsats”, med:

 • § 82a (om tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte),
 • § 82b (om tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte) og
 • § 82d (om hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige).

Økonomiske konsekvenser

Til brug for etablering og drift af Tidlig Indsats vil der overvejende være tale om en omlægning af eksisterende ressourcer.

Da Hvidovre Kommune har haft driftsoverenskomsten med Dagcenteret Karetmagerporten, er der i forvejen afsat midler til leje af lokalerne. Personaleressourcer dækkes ved intern rokering af medarbejdere, mens udgift til ny leder dækkes inden for de nuværende ressourcer.

Ressourcer til udvikling og etablering af ny praksis samt til kompetenceudvikling af medarbejderne dækkes af Center for Handicap og Psykiatris udviklingsmidler.

Med etablering af Tidlig Indsats forventer centeret at kunne optimere ressourceudnyttelsen og i 2018 reducere denne med 1 mio. kr. stigende til 3 mio. kr. i 2020. Besparelsen anvendes til delvis finansiering af det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område.

Bilag

 1. Projektskitse Tidlig Indsats (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til Tidlig indsats intensiv og tidlig forebyggende indsats (pdf)

21. Driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til en ny toårig driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.
 2. at godkende, at aftalen indebærer et driftstilskud på 151.584 kr. i 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Kenneth F. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at aftalen indebærer et driftstilskud på 151.584 kr. i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Kenneth F. Christensen deltog ikke behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Indeværende driftstilskudsaftale udløb den 31. december 2017. Såfremt AOF Daghøjskolen i Hvidovre fortsat skal modtage et årligt driftstilskud, skal ny aftale godkendes.


Den tidligere aftale har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2016 til 31. december 2017.

AOF Daghøjskolen i Hvidovre har haft aftalen til udtalelse, og der er ikke foretaget ændringer i det nye aftaleudkast i forhold til indeværende aftale.

Administrationen finder, at de nedenstående forudsætninger for at yde støtte fortsat er til stede.

Daghøjskolen har mange års erfaring i at opkvalificere ledige borgere og klæde dem på med nye, forbedrede kompetencer. Der tilbydes job- og uddannelsescoaching, der klæder ledige på til job og uddannelse.

Der tilbydes desuden gratis undervisning til alle – inkl. ordblinde - i dansk og matematik. Der er fokus på at lære at bruge it mv. for at gøre brugernes hverdag nemmere - i fritiden, på jobbet eller i uddannelsen.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan yde driftstilskud til Daghøjskolen i Hvidovre.

Efter folkeoplysningslovens § 45a, kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2)Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning tilrettelagt for voksne med et folkeoplysende sigte, der bl.a. kan fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, eller et beskæftigelsesfremmende sigte.

3)Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4)Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Kommunalbestyrelsen kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. oktober 2015 driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er der afsat 151.584 kr. til driftstilskud med AOF Daghøjskolen. I 2019 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn.

Bilag

 1. Udkast til driftstilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre (docx)

22. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til parkering på Åmarkens Stationsplads af ansatte/elever fra VUC. Det bør drøftes med VUC.

Arne Bech (H) spurgte til valgevalueringer. Hvad er der kommet ud af det? Der udarbejdes et notat.


23. Testforsøg med selvkørende busser på Avedøre Holme

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Arne Bech (H) bad om et notat om lovligheden i kommunal medfinansiering i projektet.

For: Gruppe A, F, V og Ø.

Imod: Gruppe O, C og Liste H.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der under forudsætning af fornøden ekstern medfinansiering fra 2019 afsættes et beløb svarende til 560.000 pr. år. i budgettet for årene 2019-2021 til et testforsøg om selvkørende busser mellem Avedøre Holme og Frihedens Station.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.


24. Udlejning af tjenestebolig

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tjenesteboligen på Avedøre Skole udlejes tidsbegrænset i en periode på to år til boligens nuværende beboer, når denne går på pension.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at forhandle de nærmere lejevilkår.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling på lejeindtægten anslået til 16.000 kr. i 2018, 96.000 kr. i 2019 og 80.000 kr. i 2020. Hvis lejen vurderes lavere eller højere, eller lejeperioden forrykkes, ændres indtægtsbevillingerne tilsvarende. Indtægten tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2018

Gruppe C stillede ændringsforslag om at lejeperioden fastsættes til et år

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, O, V, F og liste Ø

Ændringsforslaget ikke vedtaget

Ad 1 – 3. Anbefales godkendt.


25. Lejekontrakt for Hvidovrevej 434

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

For: Gruppe A, F, C, Liste H, Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe O.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lejer ikke betaler husleje svarende til 120.000 kr. de sidste tre måneder af opsigelsesperioden, og at der gives negativ tillægsbevilling finansieret af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Anbefales godkendt.


26. Indgåelse af lejekontrakter for Karetmagerporten 3 A og 5 A

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte lejekontrakter for lejemålene Karetmagerporten 3A og 5A med henblik på indgåelse af lejemål.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at huslejeudgiften udgør ca. 310.000 kr. årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28-02-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.


27. Avedøre Flyveplads

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1.

Gruppe A stillede forslag om, at kommunen afgiver købstilbud på 4.700.000 kr.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe O, C, Liste H, Gruppe V og Ø. Liste H med bemærkning om, at de økonomiske udgifter ikke står mål med det udbytte, kommunen får ud af et eventuelt køb.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune ved det offentlige udbud afgiver købstilbud på ejendommen Avedøre Flyveplads på 4.700.000 kr.

Ad 2.

For: Gruppe A og F.

Imod: Gruppe O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at gennemføre handlen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2018

For: Gruppe A, F, O, men afventer Kommunalbestyrelsens drøftelse af beløbets størrelse.

Imod: Liste H og Gruppe V

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.

Ad 1. Anbefales godkendt, at erhverve ejendommen, men beløbet drøftes i Kommunalbestyrelsen.

Ad 2. Anbefales godkendt.


28. Lille Sky / Tumlehuset

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Ad 1. og 2.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at administrationen bemyndiges til at forhandle et aftalegrundlag med GVL som sikrer, at Tumlehuset færdiggøres ultimo maj, dog under iagttagelse af, at der ikke gives indrømmelser i forhold til det retlige efterspil, og at beløbet ikke overstiger 3,5 mio. kr.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at forhandle et aftalegrundlag med GVL som sikrer, at Tumlehuset færdiggøres ultimo maj, dog under iagttagelse af, at der ikke gives indrømmelser i forhold til det retlige efterspil, og at beløbet ikke overstiger 3,5 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2018

Ad 1. og 2.

Udvalget afventer Kommunalbestyrelsen.