Referat - Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 27. februar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Lars G. Jensen (A)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog for Lars G. Jensen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der var udsendt en tillægsdagsorden mandag den 26. februar 2018 om ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ingen meddelelser.


3. Ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen - 2. behandling

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afviklingen af møder i Kommunalbestyrelsen styres af en forretningsorden som Kommunalbestyrelsen selv vedtager.

Som led i opstarten af en ny valgperiode har administrationen foretaget en gennemgang af den hidtil gældende forretningsorden.

Med denne sag foreslås en præcisering vedrørende lukkede punkter for så vidt angår sager om leje og udleje af faste ejendomme.

Desuden foreslås modernisering af sprogbruget vedrørende billed- og lydoptagelser.

Endelig foreslås præcisering af reglen om indkaldelse til ekstraordinære møder set i forhold til en sags eventuelle uopsættelighed.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden. Forslaget skal undergives 2 behandlinger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslaget til ny forretningsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

For: Gruppe A, F O og V.

Imod: Gruppe C, Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen med det under 1. behandlingen stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at taletiden bliver 5 minutter for ordførertalere og førstegangsindlæg og 3 minutters taletid for efterfølgende indlæg.

For: Gruppe A, O, V og Liste F

Imod: Gruppe C, Liste H og Ø

Ændringsforslaget vedtaget

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen med det stillede ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Afviklingen af møder i Kommunalbestyrelsen styres af en forretningsorden som Kommunalbestyrelsen selv vedtager, jf. § 2, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse.

Den hidtil gældende forretningsorden er baseret på eksisterende regler i styrelsesloven og den såkaldte normalforretningsorden for kommunerne.


Som led i opstarten af en ny valgperiode har administrationen foretaget en gennemgang af den hidtil gældende forretningsorden.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsen” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med rødt.

Ændringerne i forhold til hidtil gældende forretningsorden er følgende:

I forretningsordenens § 1, stk. 2, præciseres det, at sager om leje og udleje af faste ejendomme som udgangspunkt behandles for lukkede døre. Dette harmonerer med fast praksis og kommentaren til normalforretningsorden, hvoraf det fremgår:

”En sag, der vedrører en kommunalbestyrelses beslutning om at leje eller udleje fast ejendom, må sidestilles med en sag om køb eller salg af fast ejendom. I sådanne sager vil spørgsmålet om selve dispositionen og vilkårene for denne ofte foreligge til bedømmelse samtidig. En kommunalbestyrelses stillingtagen til, om den pågældende disposition skal foretages vil i øvrigt naturligt være afhængig af oplysning om, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen kan opnå hos køber eller lejer.” (Lov om kommunernes styrelse og normalforretningsorden med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 2. udg., 2010, s. 664)

I samme bestemmelse er oplistningen af sager redaktionelt litreret med numrene fra 1-5 for overskuelighedens skyld.

I forretningsordenens § 3, stk. 6, er sprogbruget vedrørende billed- og lydoptagelser moderniseret, og det er tydeliggjort, at streamingen fra tidligere møder i Kommunalbestyrelsen kan afspilles efterfølgende via kommunens hjemmeside.

I forretningsordenens § 4, stk. 4, er det præciseret, at indkaldelse til ekstraordinære møder sker under iagttagelse af de almindeligt gældende frister for mødeindkaldelse i bestemmelsens stk. 2, men dog således, at en sags uopsættelighed kan føre til udsendelse med en kortere frist som så skal særskilt begrundes, jf. bestemmelsens stk. 3.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden. Forretningsordenen undergives behandling i to ordinære møder med henblik på ikrafttræden pr. 27. februar 2018, jf. forretningsordenens § 16.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 2 af 04/01/2018).

Normalforretningsordenen (CIR nr. 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.pdf (pdf)

4. Ophør af samlingsstedsforbud på Kirkegade 8

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Bandidos har brugt ejendommen Kirkegade 8 som tilholdssted og klubhus. Det har skabt utryghed i det omkringliggende boligområde, siden bandegrupperingen overtog ejendommen i 2002.

Hvidovre Kommunalbestyrelse besluttede at nedlægge forbud mod, at ejendommen anvendes som samlingssted i tre måneder. De tre måneder er nu gået og derfor har administrationen vurderet, om der er grundlag for at forlænge samlingsstedsforbuddet.

Der er indhentet nye oplysninger fra politiet og i Hvidovre Kommune. Administrationen har på denne baggrund vurderet, at Bandidos har overholdt samlingsstedsforbuddet, og at der ikke længere er et retligt grundlag for at forlænge samlingsstedsforbuddet.

Borgmesteren ønsker på vegne af kommunalbestyrelsen at skrive til justitsministeren og gøre ham opmærksom på lovens uhensigtsmæssighed i forhold til at skabe tryghed for borgerne i en længere periode.

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om ophør af samlingsstedsforbuddet til efterretning og godkende skrivelse til justitsministeren.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om at samlingsstedsforbuddet på Kirkegade 8 ophører til efterretning.
 2. at godkende skrivelse til justitsministeren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om, at samlingsstedsforbuddet på Kirkegade 8 ophører, til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte skrivelsen til justitsministeren.

Sagsfremstilling

På Kirkegade 8 har Hvidovre Kommunalbestyrelse nedlagt samlingsstedsforbud fra den 29. november 2017 og 3 måneder frem. Det er tinglyst på ejendommen, og det skal aflyses, hvis der ikke er grundlag for at forlænge samlingsstedsforbuddet.

Samlingsstedsforbuddet kan forlænges, hvis

 • gruppen samles på ejendommen i løbet af de 3 måneder forbuddet gælder. Så kan forbuddet umiddelbart forlænges indtil det tilbagekaldes, uanset om der er gener eller ej ved at gruppen samles.
 • gruppen samles inden for de næste 2 år efter første forbud er givet. Så kan der nedlægges et nyt forbud, som gælder indtil det tilbagekaldes, uanset om der blot er tale en enkelt alvorligere gene.

Registrerede hændelser i perioden, hvor samlingsstedsforbuddet har været gældende

Københavns Vestegns Politi har oplyst, at de ikke har registreret hændelser, hvor medlemmer af Bandidos eller banderelaterede personer har opholdt sig i en radius af 500 meter fra ejendommen Kirkegade 8.

Hvidovre Kommune – vagt og sikring - har ikke selv konstateret, at der har været aktivitet på ejendommen, eller har modtaget henvendelser fra naboer eller personer i nærområdet, som omtaler, at samlingsstedsforbuddet på Kirkegade 8 ikke har været respekteret.

Administrationen må derfor konstatere, at samlingsstedsforbuddet er overholdt og på denne baggrund anbefale, at det ophører, da der ikke er retligt grundlag for at forlænge det, jf. §1, stk. 5.

Om den videre proces

Ejere og brugere vil blive orienteret om, at afgørelsen om samlingsstedsforbuddet af den 29. november 2017 ophører ved udløbet af de 3 måneder, og at det ikke forlænges efter den 1. marts 2018. Servitutten om samlingsstedsforbud, der er tinglyst på ejendommen, vil blive aflyst.

Denne orientering er uden betydning for behandlingen af den klagesag, som er rejst af ejerne af ejendommen i Planklagenævnet. Klagesagen vil forsætte, medmindre ejerne af ejendommen ønsker at trække deres klage tilbage.

Hvidovre Kommune er den første kommune, som har skulle tage stilling om et samlingsstedsforbud kunne forlænges. Derfor er det relevant, at Hvidovre Kommunes erfaringer med lovens anvendelse i praksis gives til justitsministeren, se vedlagt bilag ”Henvendelse til justitsministeren om Hvidovre Kommunes erfaring med samlingsstedsforbud”. Det er Hvidovre Kommunes opfattelse, at samlingsstedsforbuddet ikke giver borgeren betryggende rammer i en tilstrækkelig lang periode.

Retsgrundlag

Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe, nr. 653 af 8. juni 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2017 at godkende samlingsstedsforbud for ejendommen Kirkegade 8, og at administrationen bemyndiges til at udstede og håndhæve forbuddet.

Den 30. januar 2018 foretog Kommunalbestyrelsen genvurdering af sagen på baggrund af klagen og godkendte, at afgørelsen af den 28. november 2017 fastholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Henvendelse til justitsministeren om Hvidovre Kommunes erfaring med samlingsstedsforbud (docx)

5. Revisionsberetning til regnskab 2017

Beslutningstema

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetninger – beretning nr. 17 vedrørende revisionsaftale og beretning nr. 18 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2017.

Indstilling

Center for Økonomi og Analyse indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at beretning nr. 17, beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning.

2. at beretning nr. 18, beretning vedrørende løbende revision for regnskabsår 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog beretning nr. 17, beretning vedrørende revisionsaftale til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen tog beretning nr. 18, beretning vedrørende løbende revision for regnskabsår 2017 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-2 Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetninger – beretning nr. 17 vedrørende revisionsaftale og beretning nr. 18 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2017, som fremlægges til efterretning.

Beretningerne er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 5. februar 2018.

Beretningerne har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen og har heller ikke givet anledning til afledte kommentarer fra Center for Økonomi og Analyse.

Retsgrundlag

Styrelseslovens §42 - §42c

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune - Beretning vedrørende revisionsaftale (pdf)
 2. Hvidovre Kommune - Løbende beretning 2017 (pdf)

6. Resultatet af forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016, nybyggeri ved Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal gennemføres en forudgående høring inden man vedtager væsentlige ændringer i kommuneplanen, når disse ændringer ikke er indeholdt i en vedtaget planstrategi.

Der har været gennemført en forudgående høring om ændringer i Kommuneplan 2016 med henblik på at udarbejde et nyt plangrundlag, så der kan opføres yderligere butiks- og boligbebyggelse i centerområdet 1C3, Hvidovrevejs Butikstorv.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til, om man vil arbejde videre med at ændre rammebestemmelser og retningslinjer i Kommuneplan 2016 samt udarbejde en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 125.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016 for rammeområde 1C3, hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m, og hvor rammen for nyt butiksareal øges fra 1.035 m2 til 2.035 m2 og det samlede butiksareal fra max. 7.000 m2 til 8.000 m2
 2. at godkende at tillægget til Kommuneplan 2016 desuden omfatter en konsekvensrettelse af retningslinje 3.3.8 for butiksareal i kommunens bydelscentre
 3. at godkende at der igangsættes en detaljeret lokalplanlægning for ejendommene på Hvidovrevej 178-180 ud fra et tilrettet projekt, hvor bebyggelsen overvejende skal kunne opføres i op til 4 etager med en mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af ejendommen stigende fra 4 etager op til 8 etager.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Sara Benzon (F) var ikke tilstede under afstemningen.

Ad 1.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Anders Wolf Andresen (F), Niels Ulsing (F), Gruppe C, Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016 for rammeområde 1C3, hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m, og hvor rammen for nyt butiksareal øges fra 1.035 m2 til 2.035 m2 og det samlede butiksareal fra max. 7.000 m2 til 8.000 m2.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Anders Wolf Andresen (F), Niels Ulsing (F), Gruppe C, Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillægget til Kommuneplan 2016 desuden omfatter en konsekvensrettelse af retningslinje 3.3.8 for butiksareal i kommunens bydelscentre.

Ad 3.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Anders Wolf Andresen (F), Niels Ulsing (F), Gruppe C, Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes en detaljeret lokalplanlægning for ejendommene på Hvidovrevej 178-180 ud fra et tilrettet projekt, hvor bebyggelsen overvejende skal kunne opføres i op til 4 etager med en mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af ejendommen stigende fra 4 etager op til 8 etager.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1–3 anbefales til Kommunalbestyrelsen af Kenneth Christensen (A),

Helle Adelborg (A) og gruppe C, O, V, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejeren af butiks- og boligejendommen på Hvidovrevej 178-180, Hvidovrevejs Butikstorv, har fremsendt et idéoplæg til, hvordan ejendommen kan udvikles. Ejer ønsker at opføre supplerende boliger oven på de eksisterende bygninger samt at opføre en ny butiks- og boligbebyggelse på den sydlige del af grunden.

Såfremt projektet skal gennemføres som skitseret, vil det være nødvendigt at ændre Kommuneplan 2016 på flere punkter. I rammerne for centerområde 1C3 skal der således ske følgende:

 • Den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 80 til 188
 • Det maksimale etageantal øges fra 4 til 11
 • Den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 34 m
 • Rammen for nyt butiksareal øges fra 1.035 m2 til 2.035 m2, og det samlede butiksareal fra max. 7.000 m2 til 8.000 m2.

I retningslinje 3.3.8 skal retningslinjerne for butiksareal i kommunens bydelscentre desuden konsekvensrettes i overensstemmelse med ovennævnte.

Høring

Kommunalbestyrelsen vedtog at igangsætte en planproces med forudgående indkaldelse af ideer og forslag til en ændring i Kommuneplan 2016 med henblik på opførelse af nybyggeri på Hvidovrevej 178-180.

Den forudgående høring blev gennemført i perioden fra den 15. august til den 9. oktober 2017. I forbindelse med den forudgående høring blev der afholdt et borgermøde den 3. oktober 2017.

Der er i løbet af høringsperioden indkommet 22 svar til den forudgående høring, hvoraf ét var anonymt. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der vedlægges som bilag til sagen.

Efter reglerne om partshøring har ejer og dennes rådgiver haft mulighed for at kommentere de indkomne høringssvar. Svarene hertil vedlægges som bilag til sagen.

Administrationen har udarbejdet en hvidbog, hvori de indkomne høringssvar er resumeret, lige som administrationen knytter sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene. Hvidbogen vedlægges som bilag til sagen.

Høringssvarene fokuserer blandt andet på de skyggevirkninger, som en op til 11 etager høj bebyggelse vil medføre for de omkringliggende boligejendomme. Der er også mange høringssvar, der omhandler trafikken, trafikstøjen og parkeringsmuligheder i området.

Den videre planproces

Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at der arbejdes videre med planlægningen af en ny butiks- og boligbebyggelse på Hvidovrevej 178-180, men at dette sker ud fra en tilretning af projektet, hvor byggemulighederne bliver reduceret i forhold til ejers ideoplæg.

Det er administrationens vurdering, at projektets mål om at skabe et tidssvarende og fremadskuende butiks- og boligområde med styrkelse af bylivet langs Hvidovrevej og på pladserne i området godt kan opnås med brug af en mindre bebyggelse end den, der er indeholdt i idéoplægget. Samtidig vil man kunne nærme sig det antal etager, som findes i den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Hvidovrevej og kunne tage mere hensyn til naboerne med hensyn til udbredelse af slagskygger mv.

Det foreslås derfor, at bebyggelsen i område 1C3 overvejende skal kunne opføres i op til 4 etager, hvilket bedre svarer til den øvrige bebyggelse langs Hvidovrevej. Men der bør også gives mulighed for at opføre ny bebyggelse i den sydlige del af området stigende fra 4 etager op til 8 etager. Herved vil den nye bygning fortsat kunne gives en markant udformning, der modsvarer dens centrale placering i byen. Den maksimale bygningshøjde inden for området vil skulle fastsættes til 25 m i overensstemmelse med dette.

En reduktion af etageantallet bør medføre, at også den maksimale bebyggelsesprocent reduceres i forhold til ideoplæggets indhold. Med udgangspunkt i en fastholdelse af ideoplæggets viste etageareal til butikker og en halvering af etagearealet til nye boliger, vil dette medføre en bebyggelsesprocent på ca. 137 for ejendommen. Dette kunne f.eks. afrundes til 140.

Ud over ændringerne i kommuneplanen forudsætter en gennemførelse af et byggeprojekt i centerområdet, at der forinden også udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen til erstatning for den gældende Lokalplan 125. Det foreslås, at der udarbejdes en ny lokalplan for Hvidovrevej 178-180 ud fra et tilrettet projekt, der holder sig inden for de før omtalte rammer.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2016 den 25. oktober 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 20. juni 2017, at igangsætte en forudgående høring til ændring af Kommuneplan 2016 med henblik på at opføre yderligere bebyggelse på ejendommen Hvidovrevej 178-180. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at den offentlige høring på 8 uger skulle ske fra midten af august og at der skulle holdes et borgermøde i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Indkomne høringssvar til forudgående høring om byggeri på Hvidovrevej 178-180 (pdf)
 2. Svar til partshøring, mail af 18-10-2017 fra Finn Birkegaard (pdf)
 3. Svar til partshøring, mail af 13-11-2017 fra Finn Birkegaard (pdf)
 4. Svar til partshøring, mail af 26-10-2018 fra Nicolai Søndergaard (pdf)
 5. Hvidbog om indkomne høringssvar til forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016, nybyggeri på Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180 (pdf)
 6. Debatoplæg til forudgående høring, nybyggeri på Hvidovrevejs Butikstorv, Hvidovrevej 178-180 (pdf)
 7. Opsamling på borgermøde den 3-10-2017 (pdf)

7. Resultatet af offentlig høring af forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, nyt område 1A6 ved Landlystvej

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der har i tilknytning til forslaget til Lokalplan 141 for Landlystvej 42 været fremlagt et forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, der ændrer områdets planlagte anvendelse og giver mulighed for at øge etageantallet og den maksimale bygningshøjde.

Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til, om man vil vedtage kommuneplantillægget endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Imod: Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, C og V.

Imod: Gruppe Ø

Gruppe F afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslaget til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016”, vedrører ejendommene på Landlystvej 34, 42 og 44. Disse ejendomme er i Kommuneplan 2016 udlagt til erhvervsområde og omfattet af rammebestemmelserne for område 1E3, der giver mulighed for at planlægge for lettere industri, engros- og lagervirksomhed samt kontor- og serviceerhverv.

I kommuneplantillægget foreslås det, at området i stedet planlægges til blandet byområde. Område 1E3 erstattes af område 1A6, og det bliver muligt at planlægge for etageboliger, tæt-lave boliger, kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål.

Desuden ændres de bebyggelsesregulerende rammebestemmelser, idet det maksimale etageantal øges fra 2 til 4, og den maksimale bygningshøjde øges fra 8,5 m til 14 m. Den maksimale bebyggelsesprocent fastholdes på 80.

Forslaget til kommuneplantillæg blev fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. september til den 2. november 2017. Der er i denne periode indkommet 12 høringssvar. Høringssvarene er samlet i ét dokument, vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016”.

Administrationen har udarbejdet en hvidbog, hvori indholdet i de enkelte høringssvar er resumeret, lige som administrationen har knyttet sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene. Hvidbogen er vedlagt som bilag ”Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, notat af 28. januar 2018”.

Generelt går indsigelserne ikke på ændringen af den planlagte anvendelse fra erhvervsområde til blandet byområde. Høringssvarene er derimod af forskellige årsager negative over for forhøjelsen af det tilladte etageantal og forøgelsen af den maksimale bygningshøjde.

En række af høringssvarene berører også indholdet i det ligeledes fremlagte forslag til Lokalplan 141 for Landlystvej 42. Lokalplanen behandles som en særskilt sag.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2016 den 25. oktober 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 29. august 2017, at fremlægge forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 i offentlig høring i perioden 8. september – 2. november 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Samlede høringssvar til forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, notat af 28. januar 2018 (pdf)
 3. Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 (pdf)

8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 141 for Landlystvej 42

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 i offentlig høring. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 13 høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge - og Planudvalget at anbefale over for

Kommunalbestyrelsen

 1. at ændringsforslag nr. 1, indarbejdes i den endelige Lokalplan 141.
 2. at Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 vedtages endeligt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. og 2.

Der er omdelt notat, hvoraf følger, at såfremt ændringsforslaget fra Bygge- og Planudvalget godkendes, så skal det sendes i høring inden endelig vedtagelse af lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42.

Gruppe O stillede forslag om, at ændringsforslaget præciseres med følgende tekst: Bygning A kan bygges i 3 etager ud for bygning D og i 4 etager udfor bygning C og nord for denne.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Bygge- og Planudvalgets ændringsforslag med præciseringen sendes i høring i 14 dage inden endelig vedtagelse af lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 20-02-2018

Gruppe O stillede ændringsforslag om,

1. Bygning A forhøjes med 1 etage eller følger højden på bygning D-C

2. Bygning B udføres som 3 etager

3. Bygning E bibeholdes som foreslået

For: Gruppe A, O og V

Liste H afventer kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Administrationen undersøger konsekvenser af ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2017. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober til den 4. december 2017. Den er vedlagt som bilag ”Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42”.

Lokalplanen omfatter ejendommen Landlystvej 42. Området er i dag omfattet af Lokalplan 106, som udlægger det til erhvervsformål som værksteder, engros- og lagervirksomhed og kontorer.

Ejendommen er mod nord afgrænset af en række fritliggende enfamiliehuse ved Holmelundsvej, mod øst støder den op til en etageboligbebyggelse og en kontorbygning, mens den mod vest har en ejendom med et autoværksted og andre serviceerhverv samt en butik/parkeringsplads som nabo. Mod syd afgrænses området af Landlystvej.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde 1 må kun anvendes til boligformål som etageboliger, hvor der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 56 boliger i 3-4 etager. Delområde 2 må kun anvendes til boligformål som tæt-lave boliger i form af op til 14 rækkehuse i to etager. De eksisterende bygninger i området forudsættes nedrevet i denne sammenhæng.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse.

Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres vejadgang og de fornødne parkerings- og friarealer til bebyggelsen.

Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter, at det fremlagte forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt.

Borgermøde

Der blev den 30. november 2017, afholdt et borgermøde i Bibliotekscafeen om indholdet i forslag til Lokalplan 141. Her havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til medarbejdere fra Center for Plan og Miljø, direktør Gert Nelth og TMU-udvalgsformand Mikkel Dencker om planforslagets indhold og den videre proces. Et kort referat om mødets indhold er vedlagt som bilag, ”Referat af borgermøde den 30. november 2017”.

Høring i perioden 10. oktober til 4. december 2017

Administrationen har i notat af 29. januar 2018 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens kommentarer hertil, vedlagt som bilag ”Hvidbog over indkomne høringssvar”. Selve høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til Lokalplan 141”.

De indsendte høringssvar er overvejende indsendt af beboere af ejendomme på Holmelundsvej, heriblandt haveboliger der direkte støder til lokalplanområdets nordlige afgrænsning. De handler især om den planlagte bebyggelses højde, da mange naboer frygter indbliksgener og skyggepåvirkning fra både etageboligbebyggelse i delområde 1 og rækkehuse i delområde 2. Derudover er flere kritiske over for det i lokalplanen fastlagte parkeringskrav. Dette er ud fra en oplevelse af eksisterende problemer med megen og ulovlig parkering på offentlige veje i de tilstødende boligområder, som forventes at blive forværret med realisering af planen.

Som følge af ovenstående har flere fremsat ændringsforslag om at reducere bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for den planlagte bebyggelse.

Om ændringsforslaget

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at der i Lokalplan 141 foretages følgende ændring:

 1. Lokalplanens bilag 2 ændres som vist i vedlagte bilag ”Ændringsforslag til bilag 2 i Lokalplan 141”. Ændringerne består i at forenkle målsætningerne til mål i hele meter, hvor dette er muligt; flytte byggefelt B med 0,8 m mod vest og præcisere arealet til vejudlæg V-V. Da facadebyggelinjen mod øst i delområde 1 foreslås bibeholdt, flyttes både denne og byggefelter C og D tilsvarende flyttes 0,8 m mod vest.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 26. september 2017, punkt 30, forslag til Lokalplan 141 for Landlystvej 42 med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 (pdf)
 2. Referat af borgermøde den 30. november 2017 (pdf)
 3. Ændringsforslag til bilag 2 i Lokalplan 141 (pdf)
 4. Samlede høringssvar til Lokalplan 141 (pdf)
 5. Hvidbog over indkomne høringssvar (pdf)
 6. Notat vedr. ændringsforslag til Lokalplan 141 for Landlystvej 42 (pdf)
 7. Ændringsforslag kortbilag 2 Landlystvej 42 (pdf)

9. Endelig vedtagelse af Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Dette dagsordenspunkt handler om forslag til Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97, som har været i offentlig høring i perioden 7. december 2017 til den 12. januar 2018. Der skal tages stilling til, om forslaget til Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97 og miljøvurdering, skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97 vedtages endeligt uden ændringer.
 2. at tage indholdet af miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97 vedtages endeligt uden ændringer.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen tog indholdet af miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 20-02-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er, at AV Miljø ønsker at udvide deponeringsanlæggets kapacitet ved at muliggøre, at den tilladte højde på den overvejende del af anlægget øges fra kote +5,2 til kote +11,0, altså 11 meter over den normale vandstand.

Derved kan der deponeres mere affald ovenpå det eksisterende anlæg. Det drejer sig om deponiegnet affald, og deponiet er permanent. Det forventes, at den planlagte forøgelse af fyldhøjden kan forøge anlæggets kapacitet med ca. 0,5 mio. m³ svarende til en forlængelse af anlæggets levetid med 15-20 år.

Når deponeringsanlægget er fuldt udnyttet og nedlukket, ønsker Hvidovre Kommune, at anlægget gives en landskabelig bearbejdning, så det kan anvendes rekreativt og indrettes med stiforløb gennem området og med fritids- og friluftsaktiviteter til brug for de omkringliggende virksomheder og borgere i øvrigt. Affaldet skal ligge en årrække til gennemstrømning af vand, før arealerne kan udnyttes til f.eks. rekreative funktioner, og det vil derfor først være realiserbart at udnytte området rekreativt om 20-30 år.

Høring

Den offentlige høring af lokalplanforslaget, se vedlagte bilag ”Lokalplan 516” fandt sted i perioden den 7. december 2017 til den 12. januar 2018. I høringsperioden modtog kommunen udelukkende høringssvar fra bestyrelsen for Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme (IGAH), som det ses af bilag ”Høringssvar”.

Bestyrelsen for IGAH udtrykker i en række forbehold for forslaget. Bestyrelsen undrer sig over ikke at være blevet informeret om AV Miljøs ønske om at øge deponiets levetid. Bestyrelsen mener, at lokalplanens ændringer er i strid med de fælles intentioner om at udvikle Avedøre Holme til et moderne erhvervsområde, og at det vil være ødelæggende for at tiltrække nye investorer og brugere. Administrationen har arrangeret et møde med foreningen.

Administrationens vurdering

Som IGAH beskriver i deres høringssvar, planlægges der for en udvidelse af Avedøre Holme og en nytænkning af området. Planerne er dog ikke realiserede endnu og er p.t. ikke en mulighed i den gældende Fingerplan 2017.

AV Miljøs projekt er i overensstemmelse med Kommuneplan 2016, der udlægger Avedøreholmen 97 til tekniske anlæg, specifikt deponeringsanlæg.

Til forskel for den eksisterende lokalplan for ejendommen, stiller Lokalplan 516 krav om, at anlægget gives en landskabelig bearbejdning, så det kan anvendes rekreativt og indrettes med stiforløb gennem området og med fritids- og friluftsaktiviteter til brug for de omkringliggende virksomheder og borgere i øvrigt.

Administrationen vurderer således, at endelig vedtagelse af lokalplanen vil kunne forbedre området på sigt med udsigt til et stort grønt område midt i erhvervsområdet ved deponiets ophør. 

Administrationen anbefaler således, at Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97 vedtages endeligt uden ændringer.

Retsgrundlag

Planlovens §27.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) §13.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2017 Forslag til Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97 med miljøvurdering og at sende den i offentlig høring i fire uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97 i perioden 7. december 2017 til 12. januar 2018 har den tilhørende miljøvurdering ligeledes været fremlagt i offentlig høring, se bilaget ”Miljøvurdering af Lokalplan for AV Miljø”.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller krav om udarbejdelse af en sammenfattende redegørelse, der behandler de indkomne høringssvar, der omhandler miljøvurderingens indhold, samt redegør for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og væsentlige miljøpåvirkninger af planen skal overvåges. Den sammenfattende redegørelse kan læses af bilaget ”Sammenfattende redegørelse af MV af lokalplan for AV Miljø”.

Der er indkommet ét høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Høringssvaret er fremsendt af bestyrelsen for IGAH. I høringssvaret opfattes udvidelsen af deponiet at være i strid med fælles intentioner om udviklingen af Avedøre Holme. Der udtrykkes samtidig modstand mod den resulterende forlængede levetid af deponeringsaktiviteterne.

Indsigelsen har ikke givet anledning til at ændre plangrundlaget eller miljøvurderingen.

Bilag

 1. Lokalplan 516 (pdf)
 2. Miljøvurdering af Lokalplan for AV Miljø (pdf)
 3. Høringssvar (pdf)
 4. Sammenfattende redegørelse af MV af lokalplan for AV Miljø (pdf)

10. 0158 Avedøre Stadion - omklædningsfaciliteter - alternativ løsning

Supplerende Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orientering om skitseforslag samt brugerhøring til efterretning. Udvalget skal tage stilling til tildelingskriterier for entreprisen på nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage planskitse for projektet til efterretning
 2. at tage brugerrepræsentanternes høringssvar til skitseforslag til efterretning
 3. at godkende tildelingskriterierne for indbudt licitation

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Der blev omdelt notat med besvarelse af spørgsmål stillet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte at tage planskitse for projektet og brugerrepræsentanternes høringssvar til skitseforslag til efterretning, samt godkendte tildelingskriterierne for indbudt licitation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-3 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe C, O, V, F og Ø.

Gruppe A afventer Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Ad. 1 anbefales taget til efterretning af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 2 anbefales taget til efterretning af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 3 anbefales godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Sagen udsættes til februar. Sagen genbehandles i Teknik og Miljøudvalget, når der foreligger et høringssvar fra brugernes repræsentanter.

Supplerende sagsfremstilling


Tildelingskriterier (udbudskriterier)

På baggrund af den afholdte licitation for etablering af omklædningsrum på Avedøre Stadion, hvor de indkomne bud langt oversteg den anslåede ramme, vurderede administrationen i samråd med ekstern advokat, at det var juridisk muligt at indhente alternative tilbud.

Projektet bliver derfor udbudt på ny. Entreprisen udbydes i indbudt licitation, idet prisen i henhold til udbudsloven er under tærskelværdien for EU-udbud. Det betyder, at TOE frit kan vælge, hvilke tre entreprenører, der kan give tilbud på at udføre byggeriet.

De tre entreprenører vælges på baggrund af en samlet vurdering af deres soliditet, samarbejdsform, organisering, faglige kvalifikationer, referencer og erfaringer. Laveste pris vil være det afgørende tildelingskriterie, når de indkomne tilbud vurderes.


Rådgiver er vurderet på pris og arkitektonisk kvalitet; herunder funktionalitet, robusthed samt en helstøbt løsning ift. omgivelserne. Hertil kommer administrationens erfaring med at samarbejde med firmaet, herunder firmaets udviste evne til at levere til aftalt pris og kvalitet.

Skitseforslag
Skitseforslag fra Kent Pedersen Arkitektfirma samt beskrivelsen heraf er planmæssigt, byggeteknisk og ift. materialevalg tilpasset det nuværende marked og viser med sit enkle planforslag forståelse for projektets karakter og omfang. Se bilagene ”Plan” og ”Planudsnit” for skitseforslag.

Høringssvar fra brugerrepræsentanter
Den 18. 1. er afholdt brugermøde med deltagelse af brugerrepræsentanter for Avedøre IF og FC Hvidovre, arkitekt Kent Petersen samt kommunens projektleder. Bilag ”Plan” og ”Planudsnit” var fremsendt til brugerne en uge forud for mødet. Rosenhøj Boldklub afgav en skriftlig kommentar forud for mødet, gengivet i bilaget ”referat”.

Brugerrepræsentanterne gav på mødet bl.a. projektet følgende kommentar:

”Samtlige deltagere bakker op om projektet og er glade for at blive hørt”

 Referat fra mødet med samtlige kommentarer til skitseforslag ligger i bilag ”Referat 18.01.2018”.

Tidsplan

Forudsat politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. februar,
ser tidsplanen således ud:

Projektforslag og myndighedsprojekt

Februar -31. marts 2018

Myndighedsbehandling

1.april –1. juni 2018

Hovedprojektering

1.februar- 31. marts 2018

Udbud

1.april 2018

Licitation

1.maj 2018

Byggestart

1.juni 2018

AB92 aflevering

Primo 2019

Såfremt beslutning træffes senere, forrykkes tidsplanen tilsvarende.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Avedøre Stadion skal have nye omklædningsfaciliteter, og der har været afholdt en licitation. De indkomne licitationsbud oversteg det beløb, der var afsat til projektet.

Der er derfor indhentet to alternative tilbud.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ændret forslag om etablering af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilbud fra Kent Pedersen Arkitektfirma til etablering af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Teknik- og Miljøudvalget stillede ændringsforslag om, at indstillingen godkendes under forudsætning af, at der er afgivet et positivt høringssvar fra brugernes repræsentanter, at der er forelagt et skitseprojekt samt at udbudskriterierne kan godkendes.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede at forkaste det indkomne licitationsresultat på etableringen af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion, fordi resultatet af licitationen afveg markant fra den anslåede økonomiske ramme på 10,9 mio. kr. med bud på mellem 16 og 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen bad derfor Teknik- og Miljøudvalget om at finde alternative løsninger for opførelsen af nye faciliteter.

Administrationen har bedt nuværende rådgiver, Mangor og Nagel, om at udarbejde et revideret tilbud, som overholder den anslåede ramme på 10,9 mio. kr. Kent Pedersen Arkitektfirma er ligeledes bedt om at udarbejde et tilbud på samme vilkår for at undersøge yderligere alternativer.

Uanset valg af rådgiver, vil det udarbejdede udbudsmateriale og de gennemførte forundersøgelser, hvortil der allerede er betalt rådgiverudgifter, blive brugt i det videre forløb.

Tilbud fra Mangor og Nagel

I det reviderede tilbud fra Mangor og Nagel reduceres udgifterne til håndværkere og materialer. Det foreslås, at bygningen opføres i beklædte multiblokke i stedet for beton og at taktikrum og foyer udgår af projektet. Herved minimeres håndværksudgifter til 10,03 mio. kr.

På grund af ændringerne i projektet øges udgiften til rådgiverhonoraret, fordi der skal foretages om-projektering og udarbejdes nye tegninger.

Den øgede udgift til dette kan holdes indenfor den vedtagne ramme på 10,9 mio. kr.Tilbud fra Kent Pedersen Arkitektfirma

Kent Pedersen Arkitektfirma oplyser, at et projekt, der omfatter 6 omklædningsrum inklusiv baderum,1 teknikrum og 1 boldrum kan rummes inden for et areal på ca. 420-450 m2 i en enkel og stram bygningskrop. Taktikrum udgår og halvtag erstatter foyer.

Bygningen kan opbygges med bagmur i letbetonblokke og let facade i fx fibercementplader, som er hård og vejrbestandig.

Projektet kan også med tilbuddet fra Kent Pedersen Arkitektfirma  realiseres inden for den angivne ramme.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med Kent Pedersen Arkitektfirma. Herved får Hvidovre Kommune et projekt, der helt fra starten er tænkt som en arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk helhed, der opfylder grundbehovene for brugerne af Avedøre stadion.

En stram bygningsskrop reducerer ydervæggenes samlede areal, hvilket – alt andet lige – kan begrænse udgifter til detaljering og tilretninger.

Tidsplan
Forudsat forslag godkendes, ser tidsplanen sådan ud:

Projektforslag og myndighedsprojekt

31. januar – 31. marts 2018

Myndighedsbehandling

1.april – 1. juni 2018

Hovedprojektering

1.februar – 31. marts 2018

Udbud

1.april 2018

Licitation

1.maj 2018

Byggestart

1.juni 2018

AB92 aflevering

Ultimo 2018

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24.10. 2017:

At forkaste  licitationsresultatet og at sende sagen tilbage til Teknik – og Miljøudvalget med henblik på at finde nye løsningsmuligheder.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28.3. 2017:

projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter
En tilbygning til hovedomklædning ved Avedøre Stadion, Byvej 72 med 6 nye omklædningsrum. Den samlede økonomiske ramme udgør 10,9 mio. kr., finansieret af projekt 0241 helhedspuljen for idrætsområdet i år 2017 og 2018

samt

Omplacering af rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018, i alt 10,9 mio. kr., fra projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet, til projekt 0158 Avedøre Stadion - nye omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Planudsnit (pdf)
 2. Plan (pdf)
 3. Referat af brugermøde den 18. januar 2018 vedr. etablering af omklædningsrum (pdf)
 4. Notat af 27.02.2018 Spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget 07.02.2018 (pdf)

11. Ansøgning om godkendelse af skema B, Hvidovrebo afd. 6

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til renoveringsprojekt for boligselskabet Hvidovrebo, afd. 6, i form af skema B, som er opgørelse af anskaffelsessummen efter afholdt licitation.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at skema B, med en anskaffelsessum på 76.441.313 kr., godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte skema B, med en anskaffelsessum på 76.441.313 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På vegne af Boligforeningen Hvidovrebo har administrationsorganisationen FA09 den 11. januar 2018 ansøgt om godkendelse af skema B for helhedsplan for afdeling 6, beliggende Strandhavevej/Strandmarksvej.

Afdelingen omfatter 232 familieboliger fordelt på 21 blokke i 2 plan, med et samlet bruttoetageareal på 18.358 m2. Hertil kommer erhvervslokaler, fælleshus, vaskeri, institutioner, ejendomskontor mv.

Bebyggelsen er opført i perioden 1953-1955.

Baggrunden for helhedsplanen er, at der er konstateret problemer med tagene og indeklimaet i afdelingen, som er forårsaget af byggeskader og vedligeholdelsesefterslæb.

Projektets indhold og projektændringer

Helhedsplanen omfatter udskiftning af tage, etablering af mekanisk udsugning og udbedring af kuldebroer.

Oprindeligt omfattede projektet også opsætning af solceller. De økonomiske forudsætninger for etablering af solceller har ændret sig, og er derfor udgået af projektet.

I forbindelse med montering af ventilationsanlæg i en prøvebolig var der blandt beboerne stor utilfredshed med de valgte løsninger. En beboergruppe rettede henvendelse til kommunen og Forstadsmuseet med ønske og krav om revurdering af ventilationsanlæggenes placering.

Der blev fundet en anden teknisk løsning på montering af ventilationssystemet. Den ændrede løsning, hvor ventilationsanlægget placeres under loftet i entreen, blev godkendt af beboerne på  et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. juni 2017.

Høring

Ansøgningen har været forelagt for Center for Trafik og Ejendomme, som intet har haft at bemærke.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse: almenboliglovens § 29 (lbk. 1116 02/10/2017).

Landsbyggefondens ydelsesstøtte: almenboliglovens § 91.

Støttesagens forløb: Landsbyggefondens regulativ om støtte.

Politiske beslutninger og aftaler

Skema A blev godkendt ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessum

Den samlede anskaffelsessum beløber sig til 76,4 mio. kr. Dette er en stigning på 18,2 mio. kr. i forhold til den ved skema A beregnede anskaffelsessum på 58,2 mio. kr.

Stigningen i anskaffelsessummen skyldes projektændringer og at licitationen gav højere priser end forventet.

Fordelt på helhedsplanens forskellige elementer kan stigningen i anskaffelsessummen angives således i mio. kr.:

Stigning pga. licitation

Stigning pga. projektændringer

Tagarbejde

3,9

Ventilation

9

El

6

Solceller

-2,6

Kuldebroer

-1,9

Diverse arbejder

2

2

Samlet stigning

5,9

12,5

Finansiering af anskaffelsessum

Anskaffelsessummen finansieres med støttede lån, ustøttede lån samt med driftsstøtte mv.

Finansieringen kan angives således i mio. kr.:

Støttede lån

34,1

Ustøttede lån

34,1

Driftsstøtte mv.

8,2

Samlet finansiering

76,4

Husleje
Helhedsplanen vil ikke medføre huslejestigning.

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)
 2. Budgetark (pdf)
 3. Finansieringsoversigt (pdf)
 4. Skema B LBF (pdf)
 5. Skema B trækningsret (pdf)

12. Aflæggelse af anlægsregnskaber

Beslutningstema

Godkendelse af 2 anlægsregnskaber

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 0237, Ulovligt byggeri, Gl. Køge Landevej
 2. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 0260, hjemfaldspligt 2017

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 0237, Ulovligt byggeri, Gl. Køge Landevej.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 0260, hjemfaldspligt 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Poltik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Projekt nr. 0237, Ulovligt byggeri, Gl. Køge Landevej

På kommunalbestyrelsens møde d. 29. september 2015, pkt. blev det besluttet, at det meddeles ejerne af Gl. Køge Landevej 479, at det opførte råhus skal nedrives med mulighed for at opnå byggetilladelse til genopførelse inden for lokalplanens rammer. Bygherren vil i den forbindelse få en erstatning for det dokumenterede økonomiske tab opgjort efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Regnskabet ser således ud:

Bevilling                                9.650.000 kr.

Udgifter                               9.784.409 kr. 

Merudgift                                 134.409  kr.

Udgifterne fordeler sig således:

Advokatudgifter, diverse sagsbehandling              177.909 kr.

KL, bistand vedr. notat om forlig                           10.000 kr.

Cowi, prisoverslag på nedrivning                           96.500 kr. 

Erstatning til bygherren                                  9.500.000 kr.

Udgifter i alt                                                 9.784.409 kr.

Regnskabet udviser en merudgift på 134.409 kr.

Projekt nr. 0260, Hjemfaldspligt 2017, indtægter

Der er i 2017 indfriet hjemfaldspligt vedr. 5 ejendomme i Rebæk Søpark  3 og 1 ejendom på Kløverprisvej 10.

Regnskabet ser således ud:

Bevilling                                                                   0 kr.

Indtægter                                                   -4.131.223 kr.

Merindtægt                                                   4.131.223 kr.

Der gives sædvanligvis ikke anlægsbevilling til indtægter vedr. hjemfaldspligt, da det ikke er muligt at budgettere, hvor mange indtægter der indkommer vedr. hjemfaldspligt om året.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.


13. Godkendelse af skolernes kvalitetsrapporter for skoleårene 15/16 og 16/17

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for det kommunale skolevæsen om skolernes faglige niveau mv.

Kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 skal give en samlet status på kvaliteten i folkeskolerne i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/2016 og 2016/2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

 1. at kvalitetsrapporterne for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetsrapporterne for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert andet år skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolerne, der omfatter de to foregående skoleår. Rapporterne giver en status på, hvordan skolerne klarer sig i forhold til kommunale og nationale mål.

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet den kommunale hovedrapport (bilag 1), der giver et samlet overblik over kvaliteten af Hvidovre Skolevæsen i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017. Bilag 2 - 12 er skolernes lokale rapporter og bilag 13 – 22 er rapporter over resultaterne i de nationale test. Disse rapporter er lukket. Bilag 23 er udtalelser om kvalitetsrapporterne fra de lokale skolebestyrelser.

Status på kvaliteten i Hvidovre Kommunes skolevæsen

Fremgang i de faglige resultater

Afgangseleverne i Hvidovre Kommune klarer sig samlet set godt. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag er gennem de sidste fem år steget. Gennemsnittet på landsplan er også steget, men stigningen i Hvidovre er større.

Hvidovre Kommunes gennemsnit er i alle fag – undtagen mundtlig engelsk – lavere end landsgennemsnittet. Hvidovre Kommunes gennemsnit er dog helt på niveau med andre elever i landet, der har de samme socioøkonomiske baggrundsforhold.

Resultaterne fra de nationale test viser, at der forsat skal være et fokus på dansk/læsning i folkeskolen, ligesom der stadig skal holdes fokus på matematik. Her ses dog en effekt af uddannelsen af matematikvejledere.

Udfordrede skoler løftes gennem projekt fra Undervisningsministeriet

Gennemsnittet for karaktererne i Hvidovre Kommune dækker over alle skolerne, og derfor også over en bred spændvidde i det faglige niveau på hver enkel skole. Skolerne i Hvidovre Kommune har et meget forskelligt elevgrundlag og har derfor også meget forskellige forudsætninger. Tre af de skoler, der er udfordret på det faglige niveau – Gungehusskolen, Engstrandskolen og Avedøre Skole - er udvalgt til Undervisningsministeriets projekt ”Puljen til løft af de fagligt svageste elever”. Projektet skal bidrage til at løfte fagligt udfordrede elever i udskolingen, hvor skolerne kan få faglig inspiration og understøttende vejledning fra ministeriets læringskonsulenter. Med skolernes egne kvalificerede indsatser, de kommunalt initierede indsatser og støtten fra Undervisningsministeriet ydes der således god og målrettet indsats for at højne fagligheden.  

Eleverne i Hvidovre er godt på vej til en ungdomsuddannelse

Godt 90 % af Hvidovres elever har de faglige forudsætninger, der kræves for at starte på en ungdomsuddannelse. I overgangen til ungdomsuddannelse er der – bortset fra et lille fald i 2013 og 2014 - en positiv fremgang i andelen af unge, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse. Hvad angår de elever, der afsluttede 9. klasse i 2016 forventes 75,1 % at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for seks år. For hele landet ligger dette tal på 78,8 %. Disse tal peger samlet set på, at kommunen er et godt stykke fra at nå det nationale mål om, at 90 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden de fylder 25.

God trivsel hos eleverne

Elevernes trivsel har været nogenlunde den samme de sidste tre år, hvor målingen er blevet foretaget. Eleverne i Hvidovre Kommune trives næsten lige så godt, som eleverne gør i resten af landet. Ro og orden og særligt støtte og inspiration i undervisningen er en større udfordring, hvor kun en mindre andel af eleverne placerer sig i den mest tilfredse ende af skalaen. Dette er også tilfældet på landsplan, men det er områder, som der forsat er opmærksomhed på i Hvidovres skolevæsen, bl.a. igennem det igangværende trivselsløft.

Elevfraværet skal forsat nedbringes

Det samlede elevfravær i kommunen er faldet over de seneste fem år. Det gennemsnitlige fravær er fortsat en smule højere i Hvidovre end i landet samlet set. Der er væsentlige forskelle mellem skolerne ift. elevfraværet. Det er derfor stadig nødvendigt, at skolerne arbejder på at nedbringe elevernes fravær. 

Skolebestyrelsernes udtalelser

Alle skolebestyrelserne har haft egen rapport til udtalelse. Skolebestyrelserne har alle taget deres lokale rapporter til efterretning, og seks af skolerne har valgt at fremsende en udtalelse. Generelt udtrykker skolebestyrelserne tilfredshed med resultaterne i deres lokale kvalitetsrapport, og erklærer sig enige i skoleledelsens kommentarer. Derudover fremgår det, at bestyrelserne bruger kvalitetsrapporten til at identificere lokale udfordringer, som de målrettet vil arbejde med i de kommende år.

Indsatser

Selvom der generelt er en positiv udvikling på skolerne i Hvidovre, er der også nogle væsentlige udfordringer, som det samlede skolevæsen arbejder fokuseret på at løse. Løsningerne på disse udfordringer er beskrevet undervejs i kvalitetsrapporten, og håndteres bl.a. gennem en række politisk vedtagne projekter og indsatser. Dette sker fx gennem de 11 indsatser i Kvalitetsløftet og tiltagene i Trivselsløftet. Derudover er der i de lokale kvalitetsrapporter også beskrevet forskellige, målrettede løsninger på disse udfordringer. Løsningerne indgår også i dialogen mellem administrationen og skolelederne samt på tværs af skoleledelserne i kommunen.

Retsgrundlag

Udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for skoleårene 15/16 og 16/17 er sket på baggrund af folkeskolelovens § 40a (LBK nr. 1510 af 14/12/2017 med senere ændringer).

Indholdet i kvalitetsrapporten for skoleårene 15/16 og 16/17 er bestemt af: Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr. 698 af 23/06/2014).

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen forudgående politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Hovedrapport (pdf)
 2. Bilag 2 - Avedøre Skoles lokale kvalitetsrapport (pdf)
 3. Bilag 3 - Dansborgskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 4. Bilag 4 - Engstrandskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 5. Bilag 5 - Frydenhøjskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 6. Bilag 6 - Gungehusskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 7. Bilag 7 - Langhøjskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 8. Bilag 8 - Præstemoseskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 9. Bilag 9- Risbjergskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 10. Bilag 10 - Holmegårdsskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 11. Bilag 11 - Sporets lokale kvalitetsrapport (pdf)
 12. Bilag 12 - Ungdomsskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 13. Bilag 23 - Udtalelser fra skolebestyrelserne.pdf (pdf)
 14. Bilag 24 - Sammenskriv af udtalelser fra skolebetyrelserne (pdf)

14. Godkendelse af Bevilling fra A.P. Møller Fonden til projekt på skoleområdet fra skoleåret 2018/19

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Donationen fra fonden er på 2 mio. kr. og er bevilliget til implementering af kompetenceudviklingsprojektet ”Fælles relationskompetencer i Hvidovre: Styrket trivsel og læring for alle elever i Hvidovres folkeskoler”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende modtagelse af A.P. Møller Fondens bevilling til implementeringsforløbet af kompetenceudviklingsprojekt: ”Fælles relationskompetencer i Hvidovre: Styrket trivsel og læring for alle elever i Hvidovres folkeskoler”
 2. at godkende indtægtsbevillingen på 2.000.000 kr. fordelt på årene 2018 og 2019
 3. at godkende udgiftsbevillingen på 2.000.000 kr. fordelt på årene 2018 og 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte modtagelse af A.P. Møller Fondens bevilling til implementeringsforløbet af kompetenceudviklingsprojekt: ”Fælles relationskompetencer i Hvidovre: Styrket trivsel og læring for alle elever i Hvidovres folkeskoler”.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægtsbevillingen på 2.000.000 kr. fordelt på årene 2018 og 2019.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevillingen på 2.000.000 kr. fordelt på årene 2018 og 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-3 Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ad 3) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har siden 2015 uddannet pædagogisk personale i relationskompetencer i forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet ”Fælles relationskompetencer i Hvidovre: Styrket trivsel og læring for alle elever i Hvidovres folkeskoler”. Centeret har nu modtaget tilsagn om endnu en donation fra A.P. Møller Fonden på 2 mio. kr. til anden del af kompetenceudviklingsprojektet. Anden del af projektet er et implementeringsforløb for alle skoleledelser i kommunen, udvalgte pædagogiske medarbejdere og vejledere.

Projektets formål

Det overordnede mål med relationskompetenceprojektet er at:

 • styrke relationerne mellem eleverne samt at styrke relationen mellem lærer og elev. Dette skal skabe bedre trivsel, bedre læringsmuligheder og større motivation til at tilegne sig viden blandt eleverne
 • styrke det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Målet med projektets anden del er at:

 • understøtte ledelsens og administrationens implementeringsarbejde
 • ruste skolernes ressourcepersoner i vejledningen samt at forankre det videre arbejde med indsatsen
 • give medarbejdere mulighed for at genopfriske de kompetencer, de har tilegnet sig.

Baggrund for projektet

I foråret 2015 modtog Center for Skole og Uddannelse en bevilling på 2,94 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til projektets første del. Dette muliggjorde, at alle lærere og pædagoger på Hvidovre Kommunes folkeskoler i perioden 2015 – 2017 modtog undervisning med fokus på relationskompetenceudvikling.

Evalueringen af projektets første del viser positive resultater. Evalueringen viser dog også, at medarbejdere har brug for hjælp til at øve sig og blive fortrolige med de værktøjer, de er blevet introduceret for. Center for Skole og Uddannelse har derfor valgt at ansøge om midler til fortsættelse af projektet.

Projekts forløb

Projektets anden del, der omhandler implementering, er udformet med afsæt i skolernes ønske om hjælp. Center for Skole og Uddannelse har på baggrund af den foreløbige feedback, evalueringsresultater og drøftelser i nuværende følge- og styregruppe, valgt at prioritere den enkelte skoles ejerskab i projektet højt, da det vurderes at have afgørende betydning for den videre implementering. 

Hver skole har designet deres egen forløbsplan for skoleårene 2018/2019 og 2019/2020. Skolernes forløbsplaner tager udgangspunkt i fire forskellige undervisningsmoduler målrettet skoleledelse, ressourcepersoner eller medarbejderteams.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2015, punkt 25, bevilling på 2,94 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til projektets første del ”Fælles relationskompetencer i Hvidovre: Styrket trivsel og læring for alle elever i Hvidovres folkeskoler”.

Økonomiske konsekvenser

A.P. Møller Fonden bevilliger i alt 2.000.000 kr. til projektet. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Bevillingen dækker kursusafgift samt transport og forplejning for University College Nordjylland.

Skolerne bruger medarbejdere og ledelsernes arbejdstid til at deltage i undervisning. Størrelsen på arbejdstiden vil variere fra skole til skole da tiden afhænger af den enkeltes skoles individuelle forløbsplan.

Derudover benyttes 283.600 kr. af de statslige kompetencemidler til at finansiere projektet.


15. Bevilling fra Sundhedsstyrelsen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har, i samarbejde med Albertslund, Ishøj og Glostrup kommuner samt Alzheimerforeningen, ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til oprettelsen af et Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til et Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende på baggrund af sats-puljeansøgningen ”Rådgivnings- og aktivitetscenter i Hvidovre for borgere med demens og deres pårørende i Albertslund, Glostrup, Ishøj og Hvidovre kommuner”

2.at godkende indtægtsbevillingen på 1.567.684 kr. fordelt på årene 2017, 2018 og 2019

3.at godkende udgiftsbevillingen på 1.567.684 kr. fordelt på årene 2017, 2018 og 2019

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til et Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende på baggrund af sats-puljeansøgningen ”Rådgivnings- og aktivitetscenter i Hvidovre for borgere med demens og deres pårørende i Albertslund, Glostrup, Ishøj og Hvidovre kommuner”.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte indtægtsbevillingen på 1.567.684 kr. fordelt på årene 2017, 2018 og 2019.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte udgiftsbevillingen på 1.567.684 kr. fordelt på årene 2017, 2018 og 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-3 Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.
Ad 3) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har i samarbejde med Albertslund, Ishøj og Glostrup kommuner samt Alzheimerforeningen søgt sats-puljen ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens” med formålet at oprette et tværkommunalt Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende.

Sundhedsstyrelsen har bevilget 1,56 mio. kr. til brug i en projektperiode fra d. 1. december 2017 til d. 1. oktober 2019. I denne periode skal der oprettes et Rådgivnings- og aktivitetscenter.

Centret har til formål at give borgere med demens i de fire kommuner mulighed for at indgå i sociale fællesskaber med andre mennesker med demenssygdom, hvor det ikke er sygdommen, men samværet og aktiviteter, der er i fokus. Desuden skal centret give pårørende mulighed for at dele deres bekymringer med ligesindede i fællesskaber og gennem deltagelse i aktiviteter samt kunne tilbyde anonym professionel rådgivning både til mennesker med demens og til pårørende.

Retsgrundlag

Bevillingen af midler er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens §119 om forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ansøgningen til Sundhedsstyrelsens sats-pulje ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens” er sket på baggrund af godkendelsen af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 – godkendt d. 31. maj 2017.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om i alt 1.567.684 kr. til Rådgivnings- og aktivitetscentret. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Bevillingen dækker løn til ansættelsen af en projektleder, til konsulenttimer i forbindelse med oprettelsen af centret, indkøb af velfærdsteknologi m.m.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen


16. Forslag til ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet

Beslutningstema

Social- Sundhedsudvalget har ønsket et udviklingsarbejde på daghjemsområdet med henblik på at sikre, at daghjemstilbuddene når relevante målgrupper. Administrationen fremlægger her forslagene fra udviklingsarbejdet til politisk stillingtagen.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at det eksplicit kommer til at fremgå af kommunens visitationskriterier til daghjem, at personer med særlige sociale problemer også kan tildeles en daghjemsplads.
 2. at målgruppen/paragrafgrundlaget for Værestedet for demente ændres til § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, i stedet for § 79 i Serviceloven.
 3. at administrationen undersøger mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet for demente.
 4. at visitationskriterierne til Værestedet for demente bliver svarende til daghjemmenes, men det indføjes, at det er en forudsætning for brug af Værestedet, at borgeren har en demenssygdom.
 5. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at det eksplicit kommer til at fremgå af kommunens visitationskriterier til daghjem, at personer med særlige sociale problemer også kan tildeles en daghjemsplads.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at målgruppen/paragrafgrundlaget for Værestedet for demente ændres til § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, i stedet for § 79 i Serviceloven.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen undersøger mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet for demente.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at visitationskriterierne til Værestedet for demente bliver svarende til daghjemmenes, men det indføjes, at det er en forudsætning for brug af Værestedet, at borgeren har en demenssygdom.

Ad 5. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-5 Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.
Ad 3) Anbefales godkendt.
Ad 4) Anbefales godkendt.
Ad 5) Anbefales godkendt.

Udvalget bad administrationen sikre, at bemærkningerne fra høringssvarene omkring transport indgår i den kommende evaluering af kommunens kørselsordninger.

Sagsfremstilling

Om udviklingsarbejdet

I den politisk godkendte procesplan fremgår det, at administrationen skal afdække, analysere og stille fremadrettede forslag vedr. daghjemmenes målgrupper, visitationskriterier og indhold.

Udviklingsarbejdet har været gennemført i en bredt inddragende proces. Ledere og medarbejdere fra Strandmarkshaves daghjem, Søvangsgårdens daghjem, Sundhedscentret/Aktivitetscentret, Visitationen, Genoptræningen og Hjemmeplejen har deltaget. Administrationen har også interviewet daghjemsbrugere fra Strandmarkshave og Søvangsgården.

I det følgende beskrives resultaterne og forslagene fra udviklingsarbejdet. I bilaget er mere indgående beskrivelser.

Målgrupper på daghjemmene

Ifølge kommunens kvalitetsstandarder er målgruppen for daghjemmene på Strandmarkshave og Søvangsgården borgere, der har behov for aflastning og vedligeholdende træning ifølge § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, i Serviceloven.

Daghjemmene oplever, at nytilkomne daghjemsgæster i tiltagende grad har en reduceret fysisk og/eller psykisk funktionsevne og behov for ekstra støtte. Den reducerede funktionsevne hos brugergruppen hænger bl.a. sammen med væksten i kronisk sygdom og demens hos ældre samt kommunens målsætning om, at borgerne skal have mulighed for at bo længst muligt i eget hjem. Administrationen vurderer dog fortsat, at brugergruppen og indsatsen på daghjemmene er indenfor det lovgrundlag, som kommunens kvalitetsstandarder udstikker.

Visitationskriterier til daghjem

Kommunens visitationskriterier til daghjemmene på Søvangsgården og Strandmarkshave er formuleret relativt bredt. En fordel ved det er, at brugerne af daghjemmene har nogle, der er fysisk eller psykisk mere velfungerende end dem selv at spejle sig i. De relativt brede visitationskriterier giver desuden en fleksibilitet ift. at udnytte pladserne på daghjemmene. Administrationen ser derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag for større ændringer i kommunens visitationskriterier til daghjem.

Kommunen skal dog også tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af særlige sociale problemer har behov herfor. Daghjem er et relevant sted at yde denne hjælp. Særlige sociale problemer fremgår ikke eksplicit i kommunens visitationskriterier for daghjem. Administrationen indstiller derfor, at det eksplicit kommer til at fremgå af visitationskriterierne, at kommunen også kan tildele personer med særlige sociale problemer en daghjemsplads.

Arbejdsgangene i Visitationen vil blive gennemgået i 1. kvartal 2018 på baggrund af resultaterne i daghjemsprocessen, så det sikres, at der sker en relevant visitation af ansøgerne til daghjem. Videre vil administrationen revidere proceduren for tildeling af daghjemspladser til de visiterede borgere, så daghjemspladserne i højere grad udnyttes, end den konstaterede belægningsprocent på ca. 80 pct. i maj-juni 2017. Det kan i et vist omfang reducere borgernes ventetid på en daghjemsplads.

Indhold på daghjem

Der er mindre forskelle på aktiviteterne på de to daghjem. Forskellene skyldes bl.a. forskellige interesser i brugergruppen og forholdene på stedet. De brugere, som administrationen har talt med, udtrykker stor tilfredshed med aktiviteterne og daghjemmene i det hele taget. Administrationen vurderer derfor umiddelbart ikke, at der er grund til at ensrette aktiviteterne på daghjemmene.

Nogle daghjemsgæster har dog udtrykt utilfredshed med kørselsordningen på Strandmarkshave. Udfordringerne med kørselsordningen vil indgå i evalueringen af kommunens kørsler i Movia regi, herunder transport af kørestolsbrugere. Evalueringen fremlægges for udvalget.

Værestedet for demente

Værestedet for demente er en del af Aktivitetscentret. Målgruppen for Værestedet er borgere med en demenssygdom, som har brug for let støtte. I kommunens kvalitetsstandarder er Værestedet kategoriseret som et generelt tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 79 Serviceloven). Det er altså en mere selvhjulpen målgruppe end på daghjemmene.

Brugergruppen på Værestedet for demente er blevet tiltagende støttekrævende. Det har betydet, at tilbuddet har udviklet sig mere mod et aflastnings- og vedligeholdende tilbud end et generelt aktiverende og forebyggende tilbud. Administrationen indstiller derfor, at målgruppen/paragrafgrundlaget i Værestedet for demente ændres til § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, i stedet for § 79 i Serviceloven.

Personalet på Værestedet har kompetencerne til at håndtere de relativt støttekrævende borgere med demens, men de fysiske rammer på Værestedet understøtter ikke behovene hos brugergruppen. Administrationen indstiller derfor, at der igangsættes en proces, hvor der ses på mulighederne for etablering af bedre fysiske forhold for brugerne af Værestedet, herunder om disse ændringer er mulige på Værestedets nuværende lokalitet. I den proces kan der også ses nærmere på kapaciteten på Værestedet sammenholdt med det fremtidige behov på området.

Hvis det besluttes at ændre målgruppen/paragrafgrundlaget for Værestedet for demente til §§ 84 og 86 i Serviceloven, så skal myndighedsfunktionen i kommunen fremover foretage en konkret og individuel visitation til Værestedet. Administrationen indstiller, at Værestedets visitationskriterier i så fald bliver svarende til daghjemmenes, men det indføjes, at det er en forudsætning for brug af Værestedet, at borgeren har en demenssygdom. I givet fald skal der også udarbejdes ny indholdsbeskrivelse for Værestedet, som sidenhen indgår i den politiske behandling af kvalitetsstandarderne.

Det videre forløb

Efter den politiske behandling understøtter administrationen implementeringen af de trufne beslutninger vedr. kommunens daghjem og Værestedet for demente.

Retsgrundlag

Serviceloven: LBK nr. 988 af 17/08/2017

Politiske beslutninger og aftaler

Den 1. februar 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget procesplan for udvikling af daghjemstilbud i Hvidovre Kommune.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. august 2017 orienterede direktøren om, at processen med daghjem var forsinket, og at sagen blev fremlagt for et nyt udvalg i januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Forslagene i denne sagsfremstilling forventes at kunne holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen selvstændige personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen selvstændige sundhedsmæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Udvikling af daghjemsområdet (docx)
 2. Ældrerådets høringssvar vedr. Forslag til ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet (pdf)
 3. Handicaprådets foreløbige høringssvar vedr. Forslag til ændrede tildelingskriterier på daghjemsområdet (pdf)
 4. Handicaprådets endelige høringssvar til daghjemspladser (pdf)

17. Ansøgning fra Forstadsmuseet om tilskud til udstillingen Årets Bil i Danmark 1969-2019

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Forstadsmuseet ønsker i partnerskab med Viborg Museum at afholde udstillingen Årets Bil i Danmark 1969-2019, der vil udstille de forskellige bilmodeller, der de seneste 50 år er blevet valgt som Årets Bil.

Museernes vinkel er at anvende fortællingen om periodens biludvikling til at formidle historien om velfærdssamfundet og forstadens udvikling.

Udstillingen forventes at tiltrække ca. 20.000 gæster samlet og vil planmæssigt blive vist ca. 10. oktober - 30. december 2018 i Viborg og ca. 20. januar - 22. april 2019 i Hvidovre.

Forstadsmuseet ansøger om 230.000 kr. til Hvidovres andel af arrangementet.

Viborg Kommune har allerede bevilget 500.000 kr. til Viborg Museum til brug for Viborgs andel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tilkendegive, hvorvidt Hvidovre Kommune skal indtræde i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019 sammen med Viborg Kommune
 2. at der, såfremt Hvidovre Kommune indtræder i projektsamarbejdet, afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til projektets realisering

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Gruppe C og V.

Undlader: Liste H.

Ad 1. Kommunalbestyrelse godkendte, at Hvidovre Kommune skal indtræde i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019 sammen med Viborg Kommune.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til projektets realisering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Ad. 1-2 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Gruppe C og V afventer Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Henvendelse fra grundejerforeningen Avedørelejren uddelt til udvalget.

Udvalget henstiller til Forstadsmuseet, at gå i dialog med grundejerforeningen.

Ad 1. Det anbefales, at Hvidovre Kommune deltager i projektsamarbejdet Årets Bil i Danmark 1969-2019.

Ad 2. Udvalget beder om oplæg til finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme, som skal indgå i behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2018 er det 50 år siden, at man første gang kårede Årets Bil i Danmark. Det skete i efteråret 1968, hvor Ford Capri blev valgt som Årets Bil 1969. Begivenheden fik stor opmærksomhed og blev derfor en tilbagevendende årlig begivenhed. Kåringen af Årets Bil er stadig omgærdet af stor interesse og prestige for hele bilbranchen og alle bilinteresserede.

Projektsamarbejde med Viborg Museum

Forstadsmuseet og Viborg Museum ønsker i fællesskab at fejre 50-året for kåringen af den første Årets Bil i Danmark med en stor og spektakulær udstilling, hvor publikum vil kunne opleve alle de 50 kårede biler. Det bliver en vandring gennem 50 års danmarkshistorie set gennem bilernes perspektiv og vil dermed samtidig fortælle historien om velfærdssamfundet og forstadens udvikling.

Udstillingen produceres af Forstadsmuseet og Viborg Museum og forventes at blive vist ca. 10. oktober - 30. december 2018 i Viborg og ca. 20. januar - 22. april 2019 i Hvidovre. Perioden fastlægges endeligt i begyndelsen af 2018. Kåringen af Årets Bil 2019 vil foregå i Hvidovre Kommune i forbindelse med åbningen af Hvidovres del af udstillingen.

Forstadsmuseet er pt. i dialog med Zentropa omkring brug af selskabets filmstudier til brug for Hvidovres del af udstillingen.

Udstillingens potentialer

Udstillingen vil blive markedsført over hele landet og forventes at skabe massiv medieomtale. Der estimeres samlet 20.000 gæster i udstillingsperioden.

Udstillingen forventes at tiltrække besøgende fra hele Sjælland og Øresundsregionen og vil dermed i høj grad kunne promovere både Forstadsmuseet og Hvidovre Kommune. Derudover forventes udstillingen at skabe opmærksomhed blandt museumsfaglige og andre relevante miljøer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Viborg Museum og Forstadsmuseet skal hver især bidrage med 500.000 kr. til projektet. Viborg Kommune har allerede bevilget 500.000 kr. til Viborg Museum til brug for projektet.

Forstadsmuseet dækker selv de indledende udgifter på 270.000 kr. i 2018 og har behov for de resterende 230.000 kr. i 2019.

Forstadsmuseet har i budgettet for 2018 afsat 120.000 kr. af egne midler og forventer desuden at kunne afsætte yderligere 150.000 kr. til projektet grundet mindreforbrug vedr. budget 2017. På denne baggrund ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om at afsætte de resterende 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019.

Foruden de kommunale tilskud forventes projektets økonomi at blive realiseret via entre-, cafe- og butikssalgsindtægter samt sponsorater. Forstadsmuseet forventer i den forbindelse at kunne indhente en del sponsorater blandt relevante virksomheder som Shell, Bilmagasinet, Bilbasen m.fl. 

Der er ikke afsat midler til det ansøgte formål på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Såfremt det besluttes, at Hvidovre Kommune skal indtræde i projektsamarbejdet sammen med Viborg Kommune, indstilles det, at der afsættes 230.000 kr. inden for rammerne af budget 2019 til projektets realisering

Budget

Nedenstående budget viser Forstadsmuseet og Viborg Museums respektive budgetter for projektet. Det forventes, at de udstillede biler vederlagsfrit vil kunne lånes mod reklame eller anden synliggørelse af ejeren/virksomheden bag.

Udgifter

Hvidovre

Viborg

Total

Leje af lokaler

250.000 kr.

250.000 kr.

500.000 kr.

Transport af biler

125.000 kr.

125.000 kr.

250.000 kr.

Flytning af udstilling

37.500 kr.

37.500 kr.

75.000 kr.

Materialer og tryk

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Grafisk arbejde

15.000 kr.

15.000 kr.

30.000 kr.

Udstillingsdesign

50.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

El-arbejde og lys

50.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

Leje af AV-udstyr

100.000 kr.

100.000 kr.

200.000 kr.

Konsulent ansat til at finde biler til udstillingen

35.000 kr.

35.000 kr.

70.000 kr.

Eventmager

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Butikspersonale

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Håndværkere

125.000 kr.

125.000 kr.

250.000 kr.

Eventudgifter

200.000 kr.

200.000 kr.

400.000 kr.

Markedsføring

150.000 kr.

150.000 kr.

300.000 kr.

Åbning mm.

25.000 kr.

25.000 kr.

50.000 kr.

Uforudsete udgifter

50.000 kr.

50.000 kr.

100.000 kr.

Forsikring af biler mm.

20.000 kr.

20.000 kr.

40.000 kr.

I alt

1.682.500 kr.

1.682.500 kr.

3.365.000 kr.

Indtægter

Hvidovre

Viborg

Total

Entré: 20.000 gæster x 75 kr.

750.000 kr.

750.000 kr.

1.500.000 kr.

Kommunale tilskud

380.000 kr.

500.000 kr.

880.000 kr.

Museernes egenfinansiering

120.000 kr.

0 kr.

120.000 kr.

Sponsorater

325.000 kr.

325.000 kr.

650.000 kr.

Cafe- og butikssalg

200.000 kr.

200.000 kr.

400.000 kr.

I alt

1.775.000 kr.

1.775.000 kr.

3.550.000 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til KFU (pdf)
 2. Budget - Årets Bil (pdf)
 3. Projektbeskrivelse (pdf)
 4. Projektpræsentation (pdf)
 5. Henvendelse fra Grundejerforeningen Avedørelejren (pdf)
 6. Notat fra Forstadsmuseet vedr. parkeringsforhold (pdf)
 7. Forslag til finansiering af udstillingen Årets Bil (pdf)

18. Uddelegering af bevillingskompetencen vedr. årligt driftstilskud til Hvidovre Nærradio

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio skal uddelegeres til administrationen fremover.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio uddelegeres til Center for Kultur og Fritid fremover

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at bevillingskompetencen vedr. årlige driftstilskud til Hvidovre Nærradio fremover uddelegeres til Center for Kultur og Fritid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Nærradio modtager årligt driftstilskud fra Hvidovre Kommune. Tilskuddet bevilges af Kultur – og Fritidsudvalget, der d. 6. december 2017 bevilgede 310.000 kr. til Hvidovre Nærradio til stationens drift i 2018.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at en række årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer skulle indarbejdes i budgettet.

Budgetvedtagelsen blev bl.a. foretaget med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen på Kultur- og Fritidsområdet og fik den praktiske konsekvens, at tilskudsbevilliger til visse af institutionernes faste, årligt tilbagevendende arrangementer ikke længere skulle forelægges til udvalgsbehandling, men håndteres rent administrativt.

Hvidovre Nærradio er ikke en kommunal institution. Administrationen erfarer dog, at driftstilskuddet til foreningen er et årligt tilbagevendende punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordener, selvom tilskuddet er indarbejdet i budgettet. For yderligere at kunne effektivisere sagsbehandlingen og ensrette tilskudsprocedurerne indstilles det, at bevillingskompetencen vedr. driftstilskuddet til Hvidovre Nærradio fremover uddelegeres til Center for Kultur og Fritid.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 om kommunens økonomiske bevillinger.

Regler om udøvelse af lokalradiovirksomhed er fastsat i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed udstedet efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til drift af lokal radiovirksomhed:

2018

310.000 kr. ekskl. Moms (336.957 kr. inkl. moms)

2017

304.867 kr. ekskl. moms (331.377 kr. inkl. moms)

2016

294.814 kr. ekskl. moms (320.450 kr. inkl. moms)

2015

294.300 kr. ekskl. moms (319.871 kr. inkl. moms)

2014

299.255 kr. ekskl. moms (323.195 kr. inkl. moms)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de årligt tilbagevendende ansøgninger fra kommunens kulturinstitutioner om tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indarbejdes i budgettet med 80.000 kr. i 2016, 50.000 kr. i 2017, 130.000 kr. i 2018 og 50.000 kr. i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


19. Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2018

Beslutningstema

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S. Hvidovre Kommune har modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2018.

Udvalget skal tage stilling til om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for 2018 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takster 2018 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte takster 2018 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Anbefales godkendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har 27. november 2017 modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2018. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

1.HOFOR Vand Hvidovre A/S takst – vandpris – er 8,78 kr./m

2.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 25,80 kr.

3.HOFOR Spildevand Hvid1ovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 20,64 kr.

4.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 10,32 kr.

* Alle de anmeldte takster og bidrag er eksklusiv moms og afgifter.

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen. Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2014 og frem samt betydning for taksterne i 2018 for HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S ses af skemaet herunder.

Takster 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

17-18

Vandafledningsbidrag

25,42

17,50

26,66

24,73

25,80

4 %

Vandpris

11,52

10,80

10,77

9,63

8,78

- 9 %

Vandafgift til staten

5,46

5,86

5,86

5,86

6,18

Statslig ressourceafgift

0,67

0,67

0,67

0,39

0,19

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

53,84

43,54

54,61

50,76

51,19

 1%

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.576

3.701

4.642

4.315

4.351

 1%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

7.537

6.095

7.645

7.107

7.166

 1%

Takstfastsættelsen for 2018 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Den samlede takst for vand og spildevand stiger med 1% i 2018 i forhold til 2017.

Klimatilpasning, skybrudssikring, rent drikkevand og opretholdelse af en stabil forsyning er blandt fokusområderne i 2018.

Vejbidraget er budgetteret til 1.104.927 kr.

Alle øvrige takster, f.eks. tilslutningsbidrag, omlægning/flytning af stik, er vedlagt i bilag ”Takstbilag – Priser for vand og spildevand i Hvidovre, 2018”.

Konsekvensen ved at godkende taksterne er, at vandprisen i 2018 lander på 8,78 kr./m3 - et fald på 0,85 kr. fra 2017, mens taksterne for afledning af vand i 2018 stiger med 1,07 kr. til 25,80 kr./m3 i forhold til 2017. En nettostigning på 0,22 kr./m³.

Taksterne i for vand i 2018 ligger under niveauet i perioden 2014-2017, mens vandafledningsprisen har varieret siden 2014 og nu ligger lavere end prisen i 2016, men højere end både 2014, 2015 og 2017. 

Legalitetsgodkendelsen

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Sagsbehandlingen

Administrationen har gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2018 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Samtidig er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Administrationens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2018 er lovlige og kan godkendes.

Retsgrundlag

Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010)

Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 125, 2017)

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Materialet som HOFOR har leveret ved anmodning om godkendelse af taksterne for Hvidovre 2018, giver mulighed for at tilse at de af Forsyningssekretariatet økonomiske rammer overholdes, hvilket er væsentlige forudsætninger for gennemførelsen af legalitetskontrollen. Endvidere indeholder materialet oversigt på kommende og tidligere års takster, samt HOFORs umiddelbare forklaringer på fastsættelse og udvikling af taksterne for kommende år.

Økonomisk ramme for 2018, jf. Forsyningssekretariatet:

HOFOR Vand Hvidovre A/S

52.233.899 kr.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

76.915.186 kr.

Samlet

129.149.085 kr.

Forsyningssekretariatets kontrol viser at HOFOR Vand Hvidovre ikke har overholdt indtægtsrammen for 2016, og dette er derfor reguleret i selskabets økonomiske ramme for 2019.

Uden forbehold for at rammer overholdes skal det bemærkes, at materialet desværre  ikke er specifikt nok og derfor ikke giver mulighed for at kontrollere og vurdere det præcise grundlag og beregning af taksterne. Vi forventer, i dialog med HOFOR, at kunne nå til enighed omkring det nødvendige grundlag og de præcise beregninger hertil. Fuld indsigt i datagrundlag og sammenhæng til de beregnet takster er en forudsætning for gennemførelse af en fuldstændig legalitetskontrol, samt formidling af argumenter for årets prisniveau.

Samlet forbrug for Hvidovre Kommunes institutioner mv. fremgår af følgende oversigt:

Forbrug

Enhed m³

Beregnet i 1.000 kr.

Ændring år til år

Faktisk 2012

123.128

4.689

Forbrug

Omkostning

Faktisk 2013

126.533

5.933

+3 %

+ 27 %

Faktisk 2014

125.271

5.395

- 1 %

- 9 %

Faktisk 2015

123.098

4.287

- 2 %

-  21 %

Faktisk 2016

123.178

5.380

0 %

+ 25 %

Budget 2017*

120.718

4.902

- 2 %

- 9 %

Estimat 2018

120.000

4.914

- 1 %

- 0 %

*Oprindelige budget.

Af tabellen ses, at der for 2018 kan forventes et samme økonomisk forbrug som for budgetteret for 2017, hvorimod der vil være et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ift. faktisk økonomisk forbrug 2016.

Da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug i forhold til de faktiske udgifter, forudsættes budgettet for 2018 derfor fortsat at være dækkende.

Samlet for kommunen og kommunens borger, hvor det årlige forbrug er budgetteret til ca. 3,3 mio. m³ årligt, vurderes den årlig betaling til HOFOR til at være ca. 112,3 mio. kr. eksklusiv moms og afgifter. Inklusiv afgifter vil beløbet være ca. 133,3 mio. kr.

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen beregnes til at udgør ca. 3,7 %.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Takstbilag - priser for vand og spildevand i Hvidovre 2018.docx (pdf)

20. Anlægsregnskaber 2017

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for projekterne 0152 Spring-og Motorikcenter, 0245 Miljø-og Energipuljen 2016, 2447/2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold i 2012 og 2013 samt 2493 Vedligeholdelse af broer og tunneller til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekterne 0152, 0245, 2447/2460 og 2493.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab for projekterne 0152, 0245, 2447/2460 og 2493.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0152 Spring-og Motorikcenter

U

9.176.912

9.100.000

76.912

0245 Miljø-og Energipuljen 2016

U

7.979.830

8.000.000

-20.170

2447/2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold i 2012 og 2013

U

I

2.069.206

-1.016.839

2.000.000

-800.000

69.206

-216.839

2493 Vedligeholdelse af broer, tunneller mv 2016

U

2.997.816

3.000.000

-2.184

Total

U

I

22.223.764

-1.016.839

22.100.000

-800.000

123.764

-216.839

Total netto

21.206.925

21.300.000

-93.075

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindre forbrug på 93.075 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. Anlægsregnskab til TMU - Spring-og Motorikcenter (pdf)
 2. Anlægsregnskaber til TMU - 0245 Miljø og Energipuljen 2016 (pdf)
 3. Anlægsregnskaber til TMU - 2447 og 2460 Forbedr opgrad. cyklistforhold 2012 og 2013.pdf (pdf)
 4. Anlægsregnskaber til TMU - 2493 Vedl. broer 2016.pdf (pdf)

21. Decisionsskrivelse for det sociale regnskab 2016 - integrationsområdet

Beslutningstema

Staten giver refusion til kommunerne på integrationsområdet. Kommunen er kun berettiget til statsrefusion, hvis Jobcenter Hvidovre administrerer lovligt efter reglerne. Derfor sendes kommunens sociale regnskab med revisorbemærkninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som beslutter (decision), hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på som udfordringer for kommunen. De politiske udvalg skal orienteres om decisionen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for arbejdsmarkedsområdet indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering vedrørende decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen tog orientering vedrørende decisionsskrivelsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning .

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-01-2018

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2016 på integrationsområdet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet integrationsområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Revisors gennemgang har alene konstateret få enkeltstående fejl, som alle er rettede.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ingen yderligere bemærkninger til det sociale regnskab for 2016, fordi revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i det sociale regnskab.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Bilag

 1. Hvidovre: Decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2016 - Hvidovre Kommune - decisionsskrivelse 2016 .pdf (pdf)

22. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Ingen bemærkninger.


23. Ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S

Beslutningstema

Punktet indeholder en indstilling om, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender en ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S punkt 4. Ændringen indebærer, at staten ikke påtager sig en ejerrolle, men alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne ligesom i Aarhus og Odense. Ændringen af vedtægterne skal godkendes af samtlige ejerkommuner senest den 5. marts 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt punkt 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemgang af sagen

Staten v/transport-, bygnings- og boligministeren har med brev af den 26. februar 2018 meddelt Borgmesterforum, at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S, jf. bilag 1.

Baggrunden er, at staten ønsker den samme ejermodel for Hovedstadens Letbane I/S, som den der gjorde sig gældende ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense. Dvs. en model, hvor staten alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne, men hvor staten ikke påtager sig nogen ejerrolle.

På den baggrund skal der i vedtægternes pkt. 4 for Hovedstadens Letbane I/S indsættes et nyt pkt. 4.2. Forslag til ændring er vedhæftet – se bilag 2 for ændringsforslag og bilag 3 for de nugældende vedtægter.

Den foreslåede ændring af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne i regi af Borgmesterforum senest den 5. marts 2018 af hensyn til, at ledelsen i Hovedstadens Letbane I/S kan få bemyndigelse til at underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører på letbaneprojektets anlægskontrakter.

Efterfølgende skal kapitel 3 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 ændres således, at der opnås hjemmel til, at Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af interessentskabet i anlægsperioden, dvs. før letbanen tages i brug til passagerdrift. Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S vil ske automatisk med virkning fra ændringslovens ikrafttræden. Dette lovforslag forventes fremsat og vedtaget i løbet af efteråret 2018.

Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 i vedtægterne berøres ikke af statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede betalingsaftale. Ligeledes forpligter staten sig fortsat til at opretholde den i vedtægternes punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.

Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.

Det er således vurderingen, at statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S ikke har nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for letbaneprojektets gennemførelse, jf. indstilling fra bestyrelsen fremsendt til interessenterne den 11. januar 2018 om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen på Ring 3 – se bilag 4.

Det skal dog bemærkes, at staten efter sin udtræden af Hovedstadens Letbane I/S er fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller som senere måtte blive rettet mod Hovedstadens Letbane I/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Brev fra transport- bygnings- og boligministeren til interessenterne i Hovedstadens Letbane IS (pdf)
 2. Bilag 2 - Forslag til nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane IS (pdf)
 3. Bilag 3 - De nugældende vedtægter for Hovedstadens Letbane IS (pdf)
 4. Bilag 4 - Indstilling fra bestyrelsen om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter (pdf)