Folketingsvalg

Der er valg til Folketinget onsdag den 5. juni 2019 fra kl. 8 til 20. Fra onsdag den 15. maj 2019 indtil lørdag den 1. juni 2019 kan du i åbningstiden brevstemme i Borgerservice uden tidsbestilling

LÆS OM VALG TIL FOLKETINGET

Afstemningssteder

 • Holmegårdshallen
 • Præstemoseskolen
 • Sønderkærhallen
 • Medborgerhuset
 • Dansborghallen
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Skole
 • Avedøre Idrætscenter

Valgkort

Forud for valget bliver der udsendt valgkort til alle stemmeberettigede vælgere. Valgkortet er personligt, og skal medbringes på valgdagen. Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn, adresse, afstemningssted, dag og tid for afstemning. Senest fredag den 31. maj 2019 skal vælgerne have modtaget deres valgkort.

Hvis du glemmer dit valgkort på valgdagen, kan du stadig stemme, hvis du er stemmeberettiget. Du skal blot medtage legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort med til valgstedet.

Valgdagen

Stemmeafgivningen foregår på otte valgsteder i Hvidovre Kommune. Valgstederne holder åbent fra kl. 8 til 20 onsdag den 5. juni 2019, og så længe derefter, der er vælgere på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme. Du skal møde personligt op for at få lov til at stemme. Du afleverer dit valgkort ved valgbordet og får udleveret en stemmeseddel. Du skal herefter afgive din stemme i en stemmeboks, og efterfølgende selv lægge stemmesedlen i stemmekasserne (der kan i relevant omfang ydes personlig bistand).

Hvis du skriver forkert på din stemmeseddel, kan den ombyttes ved henvendelse til et af valgbordene.

På valgaftenen bliver stemmerne på hvert valgsted talt op pr. parti af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Resultatet af optællingen på valgstedet bliver offentliggjort af valgstyrerformanden, så snart det foreligger.

Fintælling af valget foregår torsdag den 6. juni 2019 i Medborgerhuset. Når det samlede resultatet foreligger, bliver det offentliggjort på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside (nyt vindue).

Hvis du vil brevstemme

Fra onsdag den 15. maj 2019 er det muligt at brevstemme i Borgerservice på Hvidovre Rådhus i åbningstiden. I perioden fra lørdag den 18. maj 2019 til og med lørdag den 25. maj 2019 er der åbent om lørdagen fra kl. 10 til 12. Borgerservice holder ekstraordinært åbent for afgivelse af brevstemmer helt indtil kl. 18 tirsdag den 28. maj 2019. Sidste frist for at afgive brevstemmer i Borgerservice på Hvidovre Rådhus er lørdag den 1. juni 2019 fra kl. 9 til 16.

Brevafstemning kræver ikke tidsbestilling.

Foreløbigt er følgende partier berettigede til at opstille til folketingsvalget:

 • A. Socialdemokratiet
 • B. Radikale Venstre
 • C. Det Konservative Folkeparti
 • D. Nye Borgerlige
 • E. Klaus Riskær Pedersen
 • F. SF – Socialistisk Folkeparti
 • I. Liberal Alliance
 • K. Kristendemokraterne
 • O. Dansk Folkeparti
 • P. Stram Kurs
 • V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
 • Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
 • Å. Alternativet

I Borgerservice på Hvidovre Rådhus findes fra onsdag den 15. maj 2019 en oversigt med en foreløbig fortegnelse over de opstillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser. Tirsdag den 28. maj 2019 vil en endelig fortegnelse over de opstillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser, samt navnene på de godkendte kandidater, blive ophængt i Borgerservice og offentliggjort på denne side.

Hvis du vil brevstemme, skal du medbringe legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at brevstemme hjemme. Du skal ringe og ansøge telefonisk på telefon: 3639 3639 senest fredag den 24. maj 2019, kl. 18. Brevstemmeafgivning i hjemmet finder sted tirsdag den 28. maj 2019 og onsdag den 29. maj 2019.

Hjælpemidler til handicappede

I forbindelse med brevstemmeafgivning i Borgerservice er et stemmerum udstyret med:

 • Hæve-/sænkebord
 • Sort filtpen 0,7 mm spids
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED-lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

På valgdagen onsdag den 5. juni 2019 vil et stemmerum på hvert afstemningssted være udstyret med:

 • Sort filtpen 0,7 mm spids
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED-lampe med regulerbar styrke og lysfarve

Såfremt en vælger ønsker at benytte nedenstående hjælpemidler på selve valgdagen, skal vælgeren, senest tirsdag den 28. maj 2019, kl. 12, ansøge Hvidovre Kommune om at blive overflyttet til valgstedet Medborgerhuset, hvor følgende hjælpemidler yderligere vil være til rådighed:

 • Hæve-/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

Kontakt Center for Borgerservice på telefon 3639 3639 eller via e-mail til bos@hvidovre.dk (Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din henvendelse til Hvidovre Kommune sikkert. Det kan ske som Digital Post via Borger.dk).

Valgbestyrelse - Hvidovrekredsen

Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen er udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde den 5. december 2017.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen består af følgende personer:

 • Borgmester Helle Adelborg (A), formand, stedfortræder: Kenneth F. Christensen (A)
 • Steen Ørskov Larsen (C), næstformand, stedfortræder: Lisa Skov (C)
 • Niels Ulsing (F), stedfortræder: Anders Wolf Andresen (F)
 • René Langhorn (O), stedfortræder: Charlotte H. Larsen (O)
 • Torben Nowicki Rasmussen (V), stedfortræder: Finn Gerdes (A)

Ophæng af valgplakater

Fra lørdag den 11. maj 2019, kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske ophængning af valgplakater, vedrørende folketingsvalget, på højst 0,8 kvadratmeter på offentlige veje og private fællesveje. Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen på både offentlige og private veje. Derudover må valgplakater på offentlige veje også hænges på hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning som fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I henhold til Lov om offentlige veje må valgplakater ikke hænges op:

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende, og på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
 • På en sådan måde at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Fristen for nedtagning af valgplakater vedrørende folketingsvalget er den 13. juni 2019. Der må ikke fortsat være ophængt valgplakater vedrørende folketingsvalget efter den 13. juni 2019.

I henhold til Lov om offentlige veje skal en ophængt valgplakat være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakat-ophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 20. december 2016 vedtaget, at der opkræves et beløb på 150 kr. pr. plakat for ulovligt ophængte valgplakater, som Hvidovre Kommune nedtager. Regningen sendes til kandidaten på valgplakaten. Dog skal der i de tilfælde, hvor politikerne ikke kan identificeres ud fra plakaten, sendes en regning til den kontaktperson, som er angivet på bagsiden. Skulle der mod forventning ikke være angivet en kontaktperson kontaktes partiets sekretariat eller formand inden regningen sendes, sådan at der kan findes den rette person at sende regningen til.

Valgbestyrelsen har aftalt, at der ikke må hænges valgplakater op i vejtræerne.

Klage 

Enhver vælger kan klage over folketingsvalget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, oim@oim.dk. Klager skal være økonomi- og indenrigsministeren i hænde senest ugedagen efter valgdagen, det vil sige senest onsdag den 12. juni 2019.