Europa-Parlamentsvalg

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019 fra kl. 9 til 20. Indtil torsdag den 23. maj 2019 kan du i åbningstiden brevstemme i Borgerservice uden tidsbestilling

Læs om valg til Europa-parlamentet

Kandidatliste

Kandidatliste (pdf)

Afstemningssteder

 • Holmegårdshallen
 • Præstemoseskolen
 • Sønderkærhallen
 • Medborgerhuset
 • Dansborghallen
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Skole
 • Avedøre Idrætscenter

Valgkort

Forud for valget bliver der udsendt valgkort til alle stemmeberettigede vælgere. Valgkortet er personligt, og skal medbringes på valgdagen. Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn, adresse, afstemningssted, dag og tid for afstemning. Senest tirsdag den 21. maj 2019 skal vælgerne have modtaget deres valgkort.

Hvis du glemmer dit valgkort på valgdagen, kan du stadig stemme, hvis du er stemmeberettiget. Du skal blot medtage legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort med til valgstedet. 

Valgdagen

Stemmeafgivningen foregår på otte valgsteder i Hvidovre Kommune. Valgstederne holder åbent fra kl. 9 til 20 søndag den 26. maj 2019, og så længe derefter, der er vælgere på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme. Du skal møde personligt op for at få lov til at stemme. Du afleverer dit valgkort ved valgbordet og får udleveret en stemmeseddel. Du skal herefter afgive din stemme i en stemmeboks, og efterfølgende selv lægge stemmesedlen i stemmekasserne (der kan i relevant omfang ydes personlig bistand).

Hvis du skriver forkert på din stemmeseddel, kan den ombyttes ved henvendelse til et af valgbordene.

På valgaftenen bliver stemmerne på hvert valgsted talt op pr. parti af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Resultatet af optællingen på valgstedet bliver offentliggjort af valgstyrerformanden, så snart det foreligger.

Fintælling af valget foregår mandag den 27. maj 2019 i Medborgerhuset. Når det samlede resultatet foreligger, bliver det offentliggjort på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Hvis du vil brevstemme

Det er muligt at brevstemme i Borgerservice på Hvidovre Rådhus i åbningstiden. I perioden indtil lørdag den 18. maj 2019 er der åbent om lørdagen  kl. 10 til 12. Sidste frist for at afgive brevstemmer i Borgerservice på Hvidovre Rådhus er torsdag den 23. maj 2019 fra kl. 9.

Brevafstemning kræver ikke tidsbestilling.

Følgende partier er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalget:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
F. SF – Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
N. Folkebevægelsen mod EU
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å. Alternativet

I Borgerservice på Hvidovre Rådhus findes en oversigt med de godkendte kandidatlister og de tildelte bogstavbetegnelser, samt navnene på de godkendte kandidater og de anmeldte valg-/listeforbund.

Hvis du vil brevstemme, skal du medbringe legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at brevstemme hjemme. Du skal ringe og ansøge telefonisk på telefon: 3639 3639 senest torsdag den 16. maj 2019. Brevstemmeafgivning i hjemmet vil finde sted torsdag den 23. maj 2019.

Hjælpemidler til handicappede

I forbindelse med brevstemmeafgivning i Borgerservice er et stemmerum udstyret med:

 • Hæve-/sænkebord
 • Sort filtpen 0,7 mm spids
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED-lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

På valgdagen søndag den 26. maj 2019 vil et stemmerum på hvert afstemningssted være udstyret med:

 • Sort filtpen 0,7 mm spids
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED-lampe med regulerbar styrke og lysfarve

Såfremt en vælger ønsker at benytte nedenstående hjælpemidler på selve valgdagen, skal vælgeren, i perioden fra søndag den 28. april 2019 til og med torsdag den 16. maj 2019, kl. 12, ansøge Hvidovre Kommune om at blive overflyttet til valgstedet Medborgerhuset, hvor følgende hjælpemidler yderligere vil være til rådighed:

 • Hæve-/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

Kontakt Center for Borgerservice på telefon 3639 3639 eller via e-mail til bos@hvidovre.dk (Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din henvendelse til Hvidovre Kommune sikkert. Det kan ske som Digital Post via Borger.dk).

Valgbestyrelse - Hvidovrekredsen

Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen er udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde den 5. december 2017.

Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen består af følgende personer:

 • Borgmester Helle Adelborg (A), formand, stedfortræder: Kenneth F. Christensen (A)
 • Steen Ørskov Larsen (C), næstformand, stedfortræder: Lisa Skov (C)
 • Niels Ulsing (F), stedfortræder: Anders Wolf Andresen (F)
 • René Langhorn (O), stedfortræder: Mikkel Dencker (O)
 • Torben Nowicki Rasmussen (V), stedfortræder: Finn Gerdes (A)

Ophæng af valgplakater

Fra lørdag den 4. maj 2019, kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske ophængning af valgplakater, vedrørende Europa-Parlamentsvalget, på højst 0,8 kvadratmeter på offentlige veje og private fællesveje. Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen på både offentlige og private veje. Derudover må valgplakater på offentlige veje også hænges på hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning som fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I henhold til Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 med senere ændringer) § 84, stk. 4, må valgplakater ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende, og på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Fristen for nedtagning af valgplakater vedrørende Europa-Parlamentsvalget er mandag den 3. juni 2019. Der må ikke fortsat være ophængt valgplakater vedrørende Europa-Parlamentsvalget efter mandag den 3. juni 2019.

I henhold til Lov om offentlige veje (Lov nr. 1520 af den 27. december 2014 med senere ændringer) § 85, stk. 1 skal en ophængt valgplakat  være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 20. december 2016 vedtaget, at der opkræves et beløb på 150 kr. pr. plakat for ulovligt ophængte valgplakater, som Hvidovre Kommune nedtager. Regningen sendes til kandidaten på valgplakaten. Dog skal der i de tilfælde, hvor politikerne ikke kan identificeres ud fra plakaten, sendes en regning til den kontaktperson, som er angivet på bagsiden. Skulle der mod forventning ikke være angivet en kontaktperson kontaktes partiets sekretariat eller formand inden regningen sendes, sådan at der kan findes den rette person at sende regningen til.

Valgbestyrelsen har aftalt, at der ikke må hænges valgplakater op i vejtræerne.

Klage 

Enhver vælger kan klage over Europa-Parlamentsvalget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til økonomi- og indenrigsministeren, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, oim@oim.dk. Klager skal være økonomi- og indenrigsministeren i hænde senest ugedagen efter valgdagen, det vil sige senest søndag den 2. juni 2019.