Bredt budgetforlig i Hvidovre

Fastholdelse af kernevelfærden og økonomisk balance er de vigtigste signaler i den budgetaftale, der er indgået mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP)
4. oktober 2017

Med budgetaftalen fastholder parterne det eksisterende serviceniveau i Hvidovre Kommune, og vi er glade for, at vi undgår besparelser på kernevelfærden. Der ligger økonomiske udfordringer foran os i de kommende år, men vi er enige om at fastholde både normeringer i dagtilbuddene, det kendte vejledende timetal i folkeskolen og det eksisterende serviceniveau på ældreområdet. Desuden holder vi fast i de tidlige forebyggende indsatser på børne- og familieområdet.

Vi ønsker at fastholde og udvikle kvaliteten i Hvidovre Kommunes folkeskoler, og antallet af elever i skoleklasserne har været drøftet under budgetbehandlingerne. Vi er blevet enige om, at vi i 2018 vil undersøge, hvordan klassekvotienten i indskolingen kan blive mindre. Det kan fx være med to-lærer/pædagog-dækning ved klasser med mere end 24 elever.
De seneste års investeringer i de fysiske rammer på skoler og i daginstitutioner føres videre. Her drejer det sig både om miljørigtig vedligeholdelse, forbedringer og nybyggerier.

Klima og bæredygtighed skal også tænkes yderligere ind i den kommunale hverdag, bl.a. i forhold til kommunens indkøb og fremme af cyklismen i Hvidovre.
Derudover er der en række nye initiativer og omlægninger i budgetaftalen:

Der afsættes midler til ansættelse af et årsværk til fundraiser i kommunen, til klimatilpasning og byggesagsbehandling. Det specialiserede voksenområde bliver styrket med yderligere 15 mio. kr. i 2018, og den forebyggende indsats for børn og unge med psykiske udfordringer skal udvikles og synliggøres mere.

Der skal arbejdes med en helhedsplan for Hvidovre Havn. Første fase skal være en undersøgelse af tilstanden på Hvidovre Roklubs klubhus samt en vurdering af muligheden for at etablere samdrift med klubhuset, et maritimt center og offentlige toiletter. Vi ser gerne undervisning om dagen og den åbne skole tænkt ind i havnens lokaler og aktiviteter.

For at styrke kommunens indsats for at fremme iværksætteri undersøges i 2018 muligheden for at etablere et ”Vækst & Iværksætterhus” i Hvidovre.

For at sikre et budget i balance indeholder budgettet en række besparelser:

Kommunens administration skal i 2018 spare 1 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i 2019. Desuden skal Hvidovre ligesom andre danske kommuner følge økonomiaftalerne, der er indgået mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), og det betyder, at der bredt i kommunens drift skal hentes 10 mio. kr. årligt i hver af de næste fire budgetår. Budgetaftalen lægger vægt på, at udmøntningen af denne besparelse sker i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen. I budgetaftalen ligger der også besparelser på jobcentrets drift, rengøringen af de administrative områder og en besparelse museumsområdet, ligesom der vil blive forhøjelse af taksterne på Musikskolen og Vandrehjemmet Belægningen.

Vi er tilfredse med, at vi endnu engang lander en bred aftale om et fornuftigt budget. Indtægter og udgifter er grundlæggende i balance, men for at få budget-regnestykket til at gå op er vi blevet enige om undtagelsesvist at finansiere en del af budget 2018 fra kassebeholdningen. Parterne bag budgetaftalen ser med bekymring på, at Hvidovre Kommune igen i 2018 mister store tilskud på udligningsordningen: Vi er en vækstkommune, men de øgede skatteindtægter balancerer ikke tabet, og det giver os udfordringer nu og i årene frem.

Budgetaftalen (pdf- åbner i nyt vindue)

Finansieringsoversigt (pdf - åbner i nyt vindue)

Investeringsoversigt (pdf - åbner i nyt vindue)