Ny lokalplan for Avedøre Holme

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt plangrundlag for erhvervsområdet Avedøre Holme. Der skal både ske ændringer i kommuneplanen og vedtages en ny lokalplan til erstatning for den gældende Lokalplan 507.

Læs om ny lokalplan for Avedøre Holme

Baggrunden for ny lokalplan

Fingerplanen fastlægger, at erhvervsområdet Avedøre Holme fremover skal anvendes til og planlægges for produktionsvirksomheder, herunder transport- og logistikvirksomhed. Fingerplan 2019 fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Ny planlægning skal ske i overensstemmelse med fingerplanen.

Med Fingerplan 2019 har Hvidovre Kommune mulighed for at udarbejde en ny lokalplan, der tager hensyn til de eksisterende virksomheders drifts- og udviklingsbehov.

Den nye lokalplan forudsætter, at der samtidig sker ændringer i kommuneplanen.

Kom med input til ny lokalplan

Hvidovre Kommune ønsker de bedste rammevilkår for virksomhederne på Avedøre Holme. Derfor skal alle virksomheder og grundejere skal have mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af den nye lokalplan. 

Lokalplanen fastlægger hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget der må bygges. Den kommende lokalplan kan derfor have direkte indflydelse på  de enkelte virksomheders fysiske udviklingsmuligheder.

Eksisterende lovlige virksomheder, som ikke er produktionsvirksomheder, herunder transport og logistikvirksomhed, kan fortsat være på Avedøre Holme.

Frem til den 15. august 2019 er det muligt at sende bemærkninger og forslag til lokalplanens indhold. Input sendes til plan@hvidovre.dk.

Invitation til dialogmøde om ny lokalplan

Tirsdag den 18. juni 2019 afholdes der dialogmøde for grundejere og virksomheder i området om den kommende nye lokalplan. På mødet vil det være muligt at høre baggrunden for og formålet med lokalplanen samt mulighederne for at få indflydelse på planens indhold. Mødet finder sted tirsdag den 18. juni 2019, kl. 16-18, i kantinen i CPH Business Park, Stamholmen 151, 2650 Hvidovre.

Politiske beslutninger

Den 28. maj 2019 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres forudgående høring om et tillæg til Kommuneplan 2016 for ændring af erhvervsområdet på Avedøre Holme.

Den 28. maj 2019 godkendte kommunalbestyrelsen at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for erhvervsområdet på Avedøre Holme.

Foreløbig tidsplan for planlægningen

  • Udarbejdelse af ny lokalplan for Avedøre Holme i perioden fra juni til oktober 2019.
  • Forudgående høring af ændringer i Kommuneplan 2016 i fire uger i september 2019.
  • Forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i otte uger i januar – februar 2020.
  • Forslag til Lokalplan 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme sendes i  offentlig høring i otte uger i januar – februar 2020.
  • Opsamling af høringssvar fra forslagene til nyt plangrundlag i marts 2020.
  • Kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt i april eller maj 2020.
  • Kommuneplantillægget og lokalplanen bliver offentligt bekendtgjort i maj eller juni 2020.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan gælder for et mindre og lokalt område og fastlægger forholdsvis detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til og hvor meget der må bygges. Bestemmelserne i en lokalplan skal have hjemmel i planloven og være så præcist og entydigt formulerede, at det er tydeligt hvad der gælder.

Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave ændringer på ejendommene, enten ved at bygge eller ændre anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendommene vil fortsat være lovlig uanset lokalplanens indhold. Lokalplanen er dog direkte retligt bindende for ejere og brugere.

Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som omfatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger hovedstrukturen, dvs. i hvilke områder der skal være boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje mv. og opstiller retningslinjer for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen fastlægger desuden rammerne for den detaljerede lokalplanlægning.

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de statslige interesser i planlægningen. På grund af de særlige forhold og interesser i hovedstadsområdet har Erhvervsstyrelsen fastlagt de overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn med videre i et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2019.