Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kriterieliste

Det anbefales at gennemlæse kriterielisten samt alle ansøgnings- og afrapporteringsskemaer forud for udarbejdelsen af ansøgningen.

Kriterier for ansøgning af ELITE2650

Information om ansøger

1.1. Ansøger – foreningen skal angive foreningens navn, formand, adresse osv.

Visioner, mål og Handlingsplaner

2.1. Elitepolitik - ansøger skal have en formuleret og internt godkendt elitepolitik. Denne skal afspejle klubbens/foreningens fremtidige indsatsområder indenfor eliteområdet. Ansøgere skal ligeledes have en politik for børneattester, alkohol og doping.

2.2. Strategier – ansøger skal redegøre for de strategiske overvejelser, klubben/foreningen har gjort sig i forbindelse med eliteprojektet. Dette inkluderer udvikling af nuværende medlemmer/hold/trænerstab samt fastholdelse af talentmassen.

2.3. Målsætninger og handlingsplaner – ansøger skal opstille klubbens målsætninger på eliteområdet i prioriteret rækkefølge, og under hvert punkt redegøre for hvilke handlingsplaner man ønsker gennemført for at opnå de opstillede mål.

Idrætsligt niveau og antallet af aktive

3.1. Klubniveau – ansøger skal redegøre for sin egen placering i forhold til den enkelte idrætsgrens rækker/divisioner.

3.2. Eliteantal – ansøger skal redegøre for antallet af idrætsudøvere, der er tilknyttet specialforbundets eliteudvikling i form af enten landsholds- eller talentcenterdeltagelse.

3.3. Træningsmængden – træningsmængden skal leve op til Aldersrelateret Trænings Koncepts anbefalinger. Ansøger skal beskrive træningsmængden for de deltagende elitesportsudøvere, herunder antal træningssessioner pr. dag/uge, antal timer, samt eventuelle morgentræningstimer.

3.4. Deltagermængde - ansøger skal redegøre for, at idrætsudøverne udfordres tilstrækkeligt gennem den daglige træning, og at antallet af idrætsudøvere er så højt, at deltagerne dagligt kan matche og udfordre hinanden.

3.5. Idrætsudøvernes civile uddannelse - Ansøger skal redegøre for, hvilke hensyn der tages til idrætsudøvernes civile uddannelse, herunder hvorvidt der er etableret lektielæsningsfaciliteter, eller om der er indgået eventuelle samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner.

Organisation

4.1. Medlemskab af idrætsorganisationer – ansøger skal afkrydse ja eller nej til om klubben er medlem deres aktuelle specialforbund under DIF (Danmarks Idræts-Forbund).

4.2. Klubbens politikker (skal vedlægges) – ansøger skal afkrydse ja eller nej til om klubben har en politik om pædofili, alkohol og doping, desuden skal disse politikker vedlægges.

4.3. Børneattester – ansøger skal afkrydse ja eller nej til om klubben har indhentet børneattester på trænerne/lederne.

4.4. Personale – ansøger skal anføre hvilke personer der står bag eliteprojektet, herunder trænere, andre hjælpere/fagpersonale og administrative medarbejdere. Derudover skal ansøger beskrive personalets uddannelsesmæssige kompetenceniveau samt bestyrelsens forankring i projektet.

4.5. Økonomi – ansøger skal udarbejde en økonomisk oversigt for hele eliteprojektets anslåede periode, og beskrive økonomien bag hele elitesatsningen (herunder redegørelse for udgifter til lønninger til bl.a. trænere, fysioterapeuter, massører, administration, stævner/turneringer/træningslejre, transportudgifter, særligt udstyr/materialer).  
Ansøger skal derudover angive hvor stor en andel af eliteprojektet klubben/foreningen selv bidrager med, herunder sponsoraftaler og anden egenbetaling. En kopi af eventuelle sponsoraftaler skal vedlægges ansøgningen.
Ansøger skal ligeledes redegøre for klubbens/foreningens samlede økonomiske forhold, og vedlægge årsregnskab samt budget for det kommende år.

Support team

5.1. Træneruddannelse – ansøger skal kunne dokumentere personalets gennemførelse af relevante træneruddannelser samt redegøre for praktisk erfaring. Trænere som er tilknyttet eliteprojektet skal som minimum have gennemgået niveau to-uddannelsen i forbundsregi. Desuden skal minimum én træner have gennemgået specialforbundets elitetræneruddannelse eller Danmarks Idræts-Forbunds diplomtræneruddannelse eller tilsvarende.
 
5.2. Specifiktrænere – ansøger skal redegøre for, i hvilket omfang der anvendes specifiktrænere i den daglige træning, og hvor mange specifiktrænere klubben/foreningen råder over.

5.3. Idrætsmedicinsk behandling – ansøger skal beskrive klubbens eller foreningens adgang til medicinsk behandling. Herunder skal nævnes, hvorvidt klubben har ansat egen læge/sundhedspersonale, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet. 

5.4. Fysisk træning – ansøger skal beskrive klubbens eller foreningens fysiske træningsforhold. Herunder skal det nævnes hvorvidt der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet. Derudover skal det nævnes, om klubben ejer/har adgang til eget motionscenter/træningscenter.

5.5. Sportspsykologisk træning – ansøger skal beskrive, hvorvidt klubben eller foreningen har adgang til sportspsykologisk træning, og hvorvidt der er ansat egen træner med psykologiske kompetencer, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet.

5.6. Fysioterapi og massør – ansøger skal redegøre for, hvorvidt klubben eller foreningen har indgået samarbejde med fysioterapeuter og massører.

5.7. Andre supportfunktioner – ansøger bedes endeligt redegøre for, i hvilket omfang klubben eller foreningen benytter sig af andre supportfunktioner.

Faciliteter

6.1. Aktuelle faciliteter - ansøger skal beskrive hvilke faciliteter der stilles til rådighed for eliteprojektet, herunder hvilke lokalefaciliteter der stilles til grund for eliteprojektet, og hvilken adgang der er til lokalefaciliteterne.

6.2. Fremtidige forbedringer - ansøger skal redegøre for eventuelle planlagte investeringer i forbindelse med forbedring af faciliteterne omkring eliteprojektet.

Supplerende oplysninger

7.1. Supplerende oplysninger - ansøger kan redegøre for eventuelle supplerende oplysninger som er relevant for vurdering af klubbens ansøgning.

Afslutning

8.1. Ansøgte beløb – ansøger skal angive hvilket beløb der søges om samt hvilke ting dette beløb dækker. Såfremt det er flere ting, skal ansøger redegøre for beløb til hver enkelt ting.

8.2. Forpligtelse – I tilfælde af tilskud fra Elite2650, forpligter klubben sig til at yde bistand til andre breddeforeninger i Hvidovre i form af f.eks. at udbrede træner/leder ekspertise ved deltagelse i seminarer.