Ansøgning til Elite2650

Du søger om tilskud fra Elite2650 ved at bruge formularen herunder.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2015. Puljen fordeles efterfølgende af Kultur- og Fritidsudvalget.

Husk at læse vejledningen samt kriterierne for puljen grundigt inden ansøgning.
Efter udbetaling af evt. tilskud skal der aflægges regnskab senest 1. marts 2016.


Elite 2650

1. Information om ansøger
*
*
*
*
*
*
*
2. Visioner, mål og handlingsplaner
Ansøger skal have en formuleret og godkendt elitepolitik, som afspejler klubbens fremtidige indsatsområder på eliteområdet.
*
*
Her skal redegøres for for de strategiske overvejelser bag eliteprojektet. F.eks. udvikling af medlemmer og trænerstab og fastholdelse af talentmasse.
*
Her skal klubbens målsætninger opstilles i prioriteret rækkefølge, og ansøger skal redegøre for, hvordan klubben vil nå de ønskede mål.
*
3. Idrætsligt niveau og antallet af aktive
Redegørelse for klubbens placering i forhold til den specifikke idrætsgrens rækker/divisioner.
*
Antallet af idrætsudøvere tilknyttet specialforbundets eliteudvikling i form af enten landsholds- eller talentcenterdeltagelse.
*
Her beskrives træningsmængden for de deltagende elitesportsudøvere - herunder antal træningssessioner pr. dag/uge, antal timer samt evt. morgentræningstimer. træningsmængden skal leve op til Aldersrelateret Trænings Koncept.
*
Ansøger skal redegøre for, at antallet af idrætsudøvere er så højt, at deltagerne dagligt kan matche og udfordre hinanden.
*
Her skal redegøres for klubbens hensyn til idrætsudøvernes civile uddannelse - herunder hvorvidt der er etableret lektielæsningsfaciliteter, eller indgået eventuelle samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner.
*
4. Organisation
*
4.2 Hvilke gældende politikker benytter klubben?


*
*
*
*
*
Her skal skal anføres hvilke personer der står bag eliteprojektet - herunder trænere, andre hjælpere/fagpersonale og administrative medarbejdere. Derudover skal ansøger beskrive personalets uddannelsesmæssige kompetenceniveau samt bestyrelsens forankring i projektet.
*
Ansøger skal udarbejde en økonomisk oversigt for hele eliteprojektets anslåede periode, og beskrive økonomien bag hele elitesatsningen - herunder redegøre for udgifter til lønninger til bl.a. trænere, fysioterapeuter, massører, administration, stævner, turneringer, træningslejre, transportudgifter, særligt udstyr/materialer o.l.). Ansøger skal derudover angive hvor stor en økonomisk andel klubben selv bidrager med - herunder sponsoraftaler og anden egenbetaling.
*
*
*
5. Support Team
Ansøger skal kunne dokumentere personalets gennemførelse af relevante træneruddannelser samt redegøre for praktisk erfaring. Trænere tilknyttet eliteprojektet skal som minimum have gennemgået niveau to-uddannelsen i forbundsregi. Desuden skal minimum én træner have gennemgået specialforbundets elitetræneruddannelse eller DIF's diplomtræneruddannelse eller tilsvarende.
*
Her noteres i hvilket omfang der anvendes specifiktrænere i den daglige træning, og hvor mange specifiktrænere klubben/foreningen råder over.
*
Her beskrives klubbens adgang til medicinsk behandling og hvorvidt klubben har ansat egen læge/sundhedspersonale, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet.
*
Her beskrives klubbens fysiske træningsforhold, samt hvorvidt der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet. Derudover skal det nævnes, om klubben ejer/har adgang til eget motions-/træningscenter.
*
Her beskrives hvorvidt klubben har adgang til sportspsykologisk træning, og hvorvidt der er ansat egen træner med psykologiske kompetencer, eller indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet.
*
Ansøger skal redegøre for, hvorvidt klubben eller foreningen har indgået samarbejde med fysioterapeuter og massører.
*
Her beskrives andre supportfunktioner
*
6. Faciliteter

Her beskrives de faciliteter, der stilles til rådighed for eliteprojektet - herunder lokalefaciliteter og adgang til disse.

Her beskrives de faciliteter, der stilles til rådighed for eliteprojektet - herunder lokalefaciliteter og adgang til disse.
*
Her redegøres for eventuelle planlagte investeringer i forbindelse med forbedring af faciliteterne omkring eliteprojektet.
*
7. Supplerende oplysninger og informationer
*
8. Ansøgt beløb
Ansøger bedes angive, hvilket beløb der ansøges om, og hvad beløbet dækker.
*