Hjælp i hverdagen

Find det hurtigt

Ansættelse af personlig hjælper

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter

Hjælpemidler

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler

Indkøbsordning

Indkøbsordningen er et tilbud om levering af købmandsvarer til dig, hvis du på grund af varige eller midlertidige problemer med helbredet, ikke selv kan komme på gaden eller ikke selv kan transportere varerne hjem. For at modtage hjælp via en indkøbsordning, er det en forudsætning, at andre som bor i dit hjem ikke kan foretage indkøbene

Ledsageordning

Ledsageordningen er en mulighed for dig med handicap

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Du kan søge plejeorlov, hvis du har en nærtstående, der er alvorligt syg, eller hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Post til døren

Har du en funktions­ned­sættelse eller et handicap, kan du få bragt posten til døren

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter

Tolkning for personer med hørehandicap

Svært hørehæmmede kan søge om eller spørge efter en tolk

Socialpædagogisk støtte

Støtte, hjælp, omsorg og træning til opgaver, som du ikke selv er i stand til at klare