Sammenhængende kommunal ungeindsats

Alle unge mellem 15-25 år har fremadrettet krav på en sammenhængende ungeindsats

For de flestes vedkommende vil det foregå uproblematisk, som det gør i dag. For andre unge, der er i fare for ikke at gennemføre en uddannelse eller komme i job, kan det kræve en mere skærpet og tværfaglig indsats. 

Fra august 2019 har kommunerne fået det fulde ansvar for at gøre unge under 25 år parate til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. I den forbindelse har man i Hvidovre Kommune besluttet at hjemtage uddannelsesvejledningen og forankre den i Center for Beskæftigelse. Vejledningsopgaver, der tidligere er blevet varetaget af UU-Center syd, er siden april 2019 varetaget af Ungeindsatsen, som er placeret i Enghøjhuset. Vejledningsopgaverne udføres af uddannelsesvejledere, hvoraf nogle står for vejledningen på kommunens grundskoler, privatskoler og ungdomsskole. Andre står for vejledningen af unge, der har forladt grundskolen, men som endnu ikke er kommet i uddannelse eller job.