Bygningsforbedringsudvalget

 
Referat

Dato:

Tirsdag den 17. september 2013

Mødetidspunkt:

17:00

Møde afsluttet:

17:30

Mødelokale:

Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen

Medlemmer:

Steen Ørskov Larsen, Mikkel Dencker, Marlene Holm, Morten Høybye Frederiksen, Anja Olsen

Bemærkninger:

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse

 

Punkter til dagsorden                                                                                      Side

 

1.        Ansøgning om støtte til renovering af ydervægge på Bavnevej 29........................ 2

2.        Eventuelt.................................................................................................. 4

Bilagsoversigt.................................................................................................... 5

Underskriftsside................................................................................................. 6

 


1. Ansøgning om støtte til renovering af ydervægge på Bavnevej 29

J.nr.:

01.11.24.G01

Sagsnr.:

13/32197

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 17-09-2013

Godkendt.

 

Der ydes et tilskud på 60.000 kr. idet udvalget vurderer at bygningen er nedslidt og man ønsker at forbedre bygningens tilstand og bevare bygningens udtryk.

 

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygningsforbedringsudvalget

  1. at der bevilges et kontant tilskud på kr. 60.000 til renovering af ydervæggene som beskrevet i ansøgningen.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 22. august 2013 modtaget en ansøgning om støtte til renovering af facaderne på ejendommen matr.nr. 5as Hvidovre By, Strandmark, beliggende Bavnevej 29.

 

Ejendommen er et parcelhus i 1½ etage, der er opført i 1928. Siden opførelsen er der i 1935 blevet tilføjet en kvist på tagets bagside, samt i 1998 en tilbygning i glas og murværk på husets forside med en karakteristisk krum facade.

 

Den oprindelige bygning er opført med saddeltag i røde teglsten og facader i synligt, sort bindingsværk og murede tavl, hvor man har anvendt røde teglsten med grå fuger.

 

Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2009 med en vurderet bevaringsværdi på 4 efter SAVE-systemet. Det vil sige kategorien bestående af de bedste huse med middel bevaringsværdi. Medvirkende til at give denne vurdering i 2001 var husets tilstand, mens vurderingen trak ned i forhold til miljømæssig værdi og originalitet.

 

Ejerne af ejendommen ansøger om støtte til en facaderenovering, der skal ske gennem udkradsning af fuger og ny fugning på ca. 100 m2 facade, samt nedtagning og genopmuring af ca. 35 m2 murværk.

 

Renoveringsarbejderne beløber sig jævnfør tilbud fra murermester Kronow til kr. 264.000 inkl. moms.

 

Forvaltningens vurdering

Udvalget kan efter byfornyelseslovens § 21, stk. 1, punkt 1, yde støtte til ejerboliger, som er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren. Der kan blandt andet ydes støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm.

 

Bygningen vurderes ikke umiddelbart at være væsentligt nedslidt, men der er unægtelig tale om et større renoveringsarbejde på tavlene. Ud fra praksis på området anbefales det derfor, at der ydes et mindre tilskud til renoveringen.

Bilag:

1

Åben

Ansøgning af 15. august 2013 fra Jane og Jens Sommer om støtte til istandsættelse af ydervægge

196527/13

2

Åben

SAVE skema dateret 30. maj 2001

202093/13

 

 

2. Eventuelt

J.nr.:

00.01.00.A00

Sagsnr.:

13/15033

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 17-09-2013

  • Udvalgets næste periode blev drøftet, herunder de økonomiske rammer og muligheder for at anvende byfornyelsesmidler til andet end bygningsforbedringsudvalg.                                                
  • Udvalget ønskede igen at understrege at det af sagsfremstillingen bør fremgå hvor mange midler der er forbrugt for året.

 

Bilagsoversigt

 

1.

Ansøgning om støtte til renovering af ydervægge på Bavnevej 29

 

1.

Ansøgning af 15. august 2013 fra Jane og Jens Sommer om støtte til istandsættelse af ydervægge (196527/13)

2.

SAVE skema dateret 30. maj 2001 (202093/13)

 

Underskriftsside

 


Morten Høybye Frederiksen

 


Mikkel Dencker

 


Steen Ørskov Larsen

 


Marlene Holm

 


Anja Olsen