Bygningsforbedringsudvalget

 
Referat

Dato:

Onsdag den 17. april 2013

Mødetidspunkt:

17:00

Møde afsluttet:

18:20

Mødelokale:

Teknisk Forvaltning

Medlemmer:

Steen Ørskov Larsen, Mikkel Dencker, Marlene Holm, Morten Høybye Frederiksen, Poul Sverrild

Bemærkninger:

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse

 

Punkter til dagsorden                                                                                      Side

 

1.        Ansøgning om støtte til udskiftning af tag, facaderenovering m.m. på Hvidovre Torv 7-7A         2

2.        Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2012......................... 5

3.        Eventuelt.................................................................................................. 7

Bilagsoversigt.................................................................................................... 8

Underskriftsside................................................................................................. 9

 


1. Ansøgning om støtte til udskiftning af tag, facaderenovering m.m. på Hvidovre Torv 7-7A

J.nr.:

01.11.24.G01

Sagsnr.:

13/12725

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 17-04-2013

Indstillingen tiltrådt.  (m. 200.000 kr.)

 

Det relativt store beløb er afsat under betingelse af at den sydlige skorsten også genoprettes.

 

Tilsagnet skal ses i lyset af Hvidovre Torvs bymiljø og bygningens egen kulturhistorie.

 

Udvalget har en forhåbning om at andelsboligforeningen ved fremtidige fornyelser tager højde for bygningens kvaliteter fx. ved vinduesudskiftninger.

 

I forbindelse med igangsættelse af renoveringsarbejderne har udvalget anmodet Forstadsmuseet om at fortælle bygningens historie i samarbejde med andelsboligforeningen.

 

 

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygningsforbedringsudvalget

  1. at der bevilges et kontant tilskud på kr. 200.000 til oplægning af nyt naturskifertag med tilhørende renoveringsarbejder som beskrevet, samt til renovering af facaderne.
  2. at tilsagnet om tilskud gives på betingelse af, at forvaltningen efterfølgende kan godkende en mere detaljeret beskrivelse af den påtænkte udførelse af renoveringsarbejderne til sikring af, at konstruktionen og udførelsen vil blive udført med respekt for og udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.
  3. at samtlige faser af bygningsarbejdet, der søges tilskud til, skal udføres af momsregistrerede håndværkere. Manglende dokumentation herfor vil medføre bortfald af det fulde tilskud.
  4. at byggearbejdet skal være afsluttet senest den 1. oktober 2014, og aflæggelse af byggeregnskabet for de støtteberettigede udgifter skal være godkendt senest 6 måneder efter at ejeren har afleveret fyldestgørende oplysninger, der muliggør godkendelse.
  5. at der tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af støtten, og at deklarationens løbetid fastsættes til 3 år.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 18. marts 2013 modtaget en ansøgning om støtte til udskiftning af taget og renovering af facaderne på ejendommen matr.nr. 3f, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovre Torv 7-7A. Ejendommen huser en mindre andelsboligforening.

 

Henvendelsen er sket på baggrund af Bygningsforbedringsudvalgets beslutning den 18. september 2012, punkt 2, om at meddele afslag på en ansøgning om støtte til at udskifte skifertaget til et nyt bestående af røde betontagsten. Udvalget besluttede samtidig at være villig til at tage sagen op til fornyet overvejelse, hvis der modtages et revideret projekt, der i højere grad lever op til bygningens bevaringsværdier.

 

Det fremgår af den nye ansøgning, at man ønsker at udskifte det eksisterende skifertag til et nyt naturskifertag.

 

Ansøger har fremsendt et tilbud fra DENKO ApS, der omfatter stilladsarbejder og –leje, nedtagning af tag, efterisolering af tagetagen, renovering af kvist med tagpap og nye flunker i zink samt nye vinduer, ny tagfod i zink, nye taglægter, 6 stk. nye ovenlysvinduer, nye rendejern samt tagrender i zink, oplægning af nyt naturskifertag, nye tagrygninger i zink, nye udluftningshætter i zink, bortkørsel af affald, udkradsning af fuger samt fugning af gadefacaden, samt afrensning og maling af gårdfacaden.

 

Disse arbejder beløber sig samlet til kr. 2.308.500 excl. moms, svarende til kr. 2.885.625 inkl. moms. Udgifterne fordeler sig på følgende hovedgrupper:

 

  • Tagudskiftning mv., kr. 1.685.000 (kr. 2.106.250 inkl. moms)
  • Facader, kr. 295.000 (kr. 368.750 inkl. moms)
  • Stilladser, kr. 328.000 (kr. 410.000 inkl. moms)

 

Bevaringsværdi

Bygningen er i Kommuneatlas 2000 givet bevaringsværdien 4. Det fremgår af registreringen, at bygningen scorede værdien 4 for kulturhistorien og den miljømæssige værdi for området, mens bygningen kun fik værdien 5 for arkitekturen, originaliteten samt tilstanden. Det er med andre ord en bygning, der lå på vippen til ikke at blive optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen.

 

Bygningen er en længebygning i 2½ etage, der rummer 9 boliger og et erhvervslokale. Bygningen fremstår i blank mur af røde mursten. På gårdsiden er ydervæggen pudset og malet rød. Taget er belagt med skifer – overvejende naturskifer, men på den nyeste del af huset med cementskifer. I taget er der mod gadesiden placeret 6 kviste i en uens rytme, og mod gårdsiden er der tilsvarende placeret 7 kviste i en lidt bedre rytme. Dørene og vinduerne er ikke de originale, og de opsatte termovinduer er ret uklædelige på grund deres dimensioner og opdeling.

 

I det hele taget bærer bygningen præg af at være til- og ombygget. Den centrale del af huset er angiveligt fra 1905, men opført i en mere nationalromantisk stil. I perioden mellem 1927 og 1939 er der foretaget en ombygning af den centrale del af huset, der har resulteret i det betydeligt mere enkle og karske udtryk, som bygningen har i dag. Den nordlige del af bygningen er opført i 1939, og den sydlige del af bygningen er fra 1962.

 

Vurdering og anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen ikke indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse af karakteren af de påtænkte byggearbejder. Ansøger ønsker at bruge et eventuelt tilsagn om støtte til foreningens ansøgning om finansiering hos kreditforeningen. Forvaltningen vurderer derfor, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt kan forvente at modtage en mere detaljeret beskrivelse af projektet.

 

Det er dog samtidig forvaltningens umiddelbare vurdering, at en udskiftning af det nuværende skifertag, der består af en blanding af natur- og cementskifer, til en sammenhængende tagflade af naturskifer, vil betyde en styrkelse af bygningens bevaringsværdier. For de øvrige arbejder på bygningen er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at disse som minimum vil opretholde bygningens bevaringsværdi.

 

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der meddeles tilsagn om tilskud til tagrenoveringen med tilhørende arbejder samt til facaderenoveringen. Tilsagnet bør dog gives på betingelse af, at forvaltningen inden arbejdets igangsættelse kan godkende en mere detaljeret beskrivelse af den påtænkte udførelse af renoveringsarbejderne til sikring af, at konstruktionen og udførelsen vil blive udført med respekt for og udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

  

Forvaltningen anbefaler desuden, at tilskuddets størrelse afspejler, at der i denne sag er tale om en ejendom med flere boliger.

 

Bilag:

1

Åben

Advokat Nicolai Giødesens ansøgning af 15. marts 2013 om tilskud til renoveringsprojekt

73146/13

2

Åben

SAVE-registrering for Hvidovre Torv 7-7A, 9. april 2000

81738/13

3

Åben

Fotos af Hvidovre Torv 7-7A, optaget den 11.9.2012

73148/13

4

Åben

Advokat Nicolai Giødesens ansøgning af 27. august 2012 om tilskud til renoveringsprojekt, vedlagt BBR-meddelelse og tingbogsattest

73147/13

 

 

2. Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2012

J.nr.:

01.11.00.G00

Sagsnr.:

12/50529

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 17-04-2013

Udvalget godkender årsberetning og regnskab for 2012 inklusiv mindre bemærkninger, som faldt under mødet. Rettelserne foretages frem til behandling på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Bygningsforbedringsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

  1. at udvalgets årsberetning og regnskab 2012 godkendes.

 

 

 

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har nedsat et bygningsforbedringsudvalg til at varetage Kommunalbestyrelsens opgaver om tilskud til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger, jævnfør kapitel 4 i Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

 

Der kan ydes støtte i form af kontante tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, nedrivning af ejer- og andelsboliger, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand, og til afhjælpning af kondemnable forhold. Støtten skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele – støtte til nedrivning er naturligvis undtaget fra dette krav.

 

Til bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet højst udgøre en tredjedel af de støtteberettige udgifter.

 

Kommunen afholder udgifterne til tilskuddene, idet staten dog refunderer 50 procent af kommunens udgifter. Den enkelte kommune får en vejledende udgiftsramme. Den vejledende udgiftsramme for Hvidovre var i 2012 på kr. 800.000.

 

Kommunen skal hvert år aflægge regnskab for de forbrugte midler til bygningsforbedring mv. Det sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

 

Revision af kommunernes regnskaber på bygningsforbedringsområdet udføres af vedkommende kommunes revision. Efter bekendtgørelsens § 17 afgiver revisionen hvert år, senest samtidig med afgivelsen af beretning om revision af kommunens øvrige regnskaber, beretning om revisionen i henhold til denne bekendtgørelse.

Senest samtidig med at revisionsberetninger mv. for kommunens regnskaber sendes til den kommunale tilsynsmyndighed, sender kommunalbestyrelsen den i § 17 nævnte beretning og svar på revisionsbemærkninger i 1 eksemplar til Socialministeriet. Samtidig skal der sendes 1 eksemplar af besvarelsen til revisionen.

Bilag:

1

Åben

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012

83895/13

 

 

3. Eventuelt

J.nr.:

00.01.00.A00

Sagsnr.:

13/15033

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 17-04-2013

Intet.

 

Bilagsoversigt

 

1.

Ansøgning om støtte til udskiftning af tag, facaderenovering m.m. på Hvidovre Torv 7-7A

 

1.

Advokat Nicolai Giødesens ansøgning af 15. marts 2013 om tilskud til renoveringsprojekt (73146/13)

2.

SAVE-registrering for Hvidovre Torv 7-7A, 9. april 2000 (81738/13)

3.

Fotos af Hvidovre Torv 7-7A, optaget den 11.9.2012 (73148/13)

4.

Advokat Nicolai Giødesens ansøgning af 27. august 2012 om tilskud til renoveringsprojekt, vedlagt BBR-meddelelse og tingbogsattest (73147/13)

 

2.

Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2012

 

1.

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012 (83895/13)

 

Underskriftsside

 


Morten Høybye Frederiksen

 


Mikkel Dencker

 


Steen Ørskov Larsen

 


Marlene Holm

 


Poul Sverrild