Bygningsforbedringsudvalget

 
Referat

Dato:

Tirsdag den 24. april 2012

Mødetidspunkt:

17:00

Møde afsluttet:

17:50

Mødelokale:

Kystagerparken, Teknisk Forvaltning

Medlemmer:

Steen Ørskov Larsen, Mikkel Dencker, Marlene Holm, Morten Høybye Frederiksen, Poul Sverrild

Bemærkninger:

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse

 

Punkter til dagsorden                                                                                      Side

 

1.        Ansøgning om støtte til udskiftning af tag, tagrender samt inddækninger ved kviste og skorsten på Torstensvej 5............................................................................................ 2

2.        Præciseret tilsagnsskrivelse.......................................................................... 5

3.        Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2011......................... 6

4.        Eventuelt.................................................................................................. 8

Bilagsoversigt.................................................................................................... 9

Underskriftsside............................................................................................... 10

 


1. Ansøgning om støtte til udskiftning af tag, tagrender samt inddækninger ved kviste og skorsten på Torstensvej 5

J.nr.:

01.10.00.Ø40

Sagsnr.:

11/53068

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 24-04-2012

Indstilling tiltrædes med den oprindelig indstilling og begrundelse.

 

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygningsforbedringsudvalget

 

  1. at der bevilges et kontant tilskud på kr. 28.000,00 til udskiftning af tag, tagrender, flunker, kvisttage samt inddækninger ved kviste og skorsten i overensstemmelse med ansøgte, på betingelser som beskrevet under punkt 2, 3 og 4,

 

  1. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at stille krav om de udførelsesmæssige betingelser for støtten, herunder at alle faser af bygningsarbejdet skal udføres af et momsregistreret håndværkerfirma,

 

  1. at byggearbejdet skal være afsluttet senest d. 01.12.2012, og aflæggelse af byggeregnskabet for de støtteberettigede udgifter skal være godkendt senest 6 måneder efter at ejeren har afleveret fyldestgørende oplysninger, der muliggør godkendelse, og

 

  1. at der tinglyses en deklaration om tilbagebetaling af støtten, og at deklarationens løbetid fastsættes til 3 år.

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Ansøgning

Bygningsforbedringsudvalget behandlede på møde d 06.12.2011 en ansøgning om støtte til udskiftning af tag, tagrender, flunker, kvisttag samt inddækninger ved kviste og skorsten på ejendommen matrikelnummer 15db, Torstensvej 5, 2650 Hvidovre.

 

Ansøgningen blev imødekommet med et tilsagn om støtte til bygningsforbedring på kr. 55.000,00.

 

På mødet blev det tilkendegivet, at det havde været ønskværdigt, at kunne tilbyde et højere tilsagn. Dette var imidlertid ikke muligt inden for de økonomiske rammer for 2011.

 

Ansøger har ved en tidligere lejlighed fået oplyst, at tilsagn til bygningsforbedring typisk lå i størrelsesordenen 23 – 29 % af bygningsomkostningerne. Det afgivne tilsagn dækker 17% af bygningsomkostningerne.

 

På denne baggrund ønsker ansøger sin oprindelige ansøgning revurderet.

 

Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.     

 

 

Ansøger har fremsendt et tilbud udstedt af Jydsk Tagteknik A/S på forslag til udskiftning af tag og tagrender, flunker, kvisttag samt inddækninger ved skorsten og kviste.

 

Tilbuddet redegør blandt andet for materialitet og form i valg af nye tegl, tagrender, flunker, kvisttag og inddækninger.

Ansøger har pr. mail udspecificeret valget af teglsten til en såkaldt Nibra Nelskamp vingesten i natur rød.

 

Tilbud fra Jydsk Tagteknik A/S er vedlagt som bilag 2.

 

 

Fotografier af ejendommens eksisterende tag og kviste, taget d. 15.11.2011, er vedlagt som bilag 3.

 

 

Bevaringsværdi

Ejendommen er ved SAVE registrering i 2001 udpeget som bevaringsværdi med en karakter på 4.

SAVE vurdering er vedlagt som bilag 4.

 

Ansøger har gjort Jydsk Tagteknik A/S opmærksom på ejendommens bevaringsværdi og at det er afgørende for projektet, at såvel tag som ejendommens samlede fremtoning, ved arbejdets afslutning, fremstår i lighed med det oprindelse udtryk.

Bemærkningen fremgår af vedlagte bilag 2.

 

Planlægning

Ejendommen er optaget som bevaringsværdig bygning i Kommuneplan 2009.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 15.

 

 

Teknisk Forvaltnings vurdering og anbefaling

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte til udskiftning af tag, herunder tagrender og kviste. Det er forvaltningens vurdering, at den pågældende ejendoms tag er medtaget i en sådan grad, at en udskiftning vil være en forbedring af ejendommens klimaskærm samt en forbedring af den samlede bygnings stand.

 

Ansøgers fremsendte tilbud vurderes, at tilstræbe en løsning af bygningsarbejdet på en tilfredsstillende måde og er i overensstemmelse med den for området gældende byplanvedtægts bestemmelser.

 

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der ydes støtte i form af et kontant tilskud på kr. 28.000,00, således at det afgivne tilsagn samlet set for 2011 og 2012 beløber sig til kr. 83.000,00 hvilket svarer til 25% af bygningsomkostningerne.

 

På udvalgsmødet d. 06.12.2011 blev tilsagnet om støtte begrundet med husets bevaringsgrad samt at hustypen netop i dette tilfælde fremtræder fint dimensioneret i forholdet mellem bygningskrop og manzard, specielt set i lyset af husets relativt lille størrelse.

 

Huset blev kategoriseret som et godt eksempel på, at villaarkitektonisk kvalitet også kan findes i mindre huse.   

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til udskiftning af tag, tagrender, flunker, kvisttag samt inddækninger ved kviste og skorsten på ejendommen matrikelnummer 15db, Torstensvej 5, 2650 Hvidovre.

De samlede udgifter er opgjort til følgende:

 

Levering og montering af nyt tegltag

Kr. 249.785,00

Levering og montering af tagrender

Kr.   17.550,00

Eksklusiv moms:

Kr. 267.335,00

Moms:

Kr.   66.833,75

I alt, inklusiv moms:

Kr. 334.168,75

Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. 1.000.000,00 og givet tilsagn om støtte på i alt kr. 465.000,00. Udvalget disponerer således over kr. 535.000,00 til den resterende del af indeværende år.

 

 

Bilag:

1

Åben

Ansøgningsskema af 10. november 2011

308170/11

2

Åben

Tilbud på byggeprojekt

308174/11

3

Åben

Fotodokumentation pr. 15. november 2011

315358/11

4

Åben

SAVE registering

315421/11

 

 

2. Præciseret tilsagnsskrivelse

J.nr.:

01.10.00.G00

Sagsnr.:

11/54865

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 24-04-2012

  1. Indstillingen er tiltrådt.
  2. Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygningsforbedringsudvalget

 

  1. at tilsagnsskrivelsen til støtteberettiget bygningsforbedringsarbejde præciseres.

 

  1. at tilsagnsskrivelsens ordlyd ændres fra den nuværende:

 

at bygningsarbejdet udføres af et momsregistreret håndværkerfirma.

 

til følgende:

 

at samtlige faser af bygningsarbejde, der søges tilskud til skal udføres af

momsregistrerede håndværkere. Manglende dokumentation herfor vil medføre

bortfald af det fulde tilskud.  

 

Sagsfremstilling

Bygningsforbedringsudvalget behandlede d 26.01.2012 et spørgsmål om eventuel reduktion eller frafald af støtte til et udført forbedringsarbejde på ejendommen matr. nr. 4rø, Kløverprisvej 37, 2650 Hvidovre.

 

Årsagen til spørgsmålet om eventuel reduktion eller frafald af støtte skyldtes, at ansøger ikke kunne fremvise dokumentation for udførelsen af forbedringsarbejdet, idet vedkommende selv havde forestået størstedelen af opgaverne.

 

På baggrund af ovenstående besluttede udvalget, at det ville være hensigtsmæssigt at præcisere tilsagnsskrivelsen, således at der fremover ikke ville kunne opstå lignende tvivlsspørgsmål.  

Den foreslåede ændre ordlyd af tilsagnsskrivelsen er allerede implementeret på kommunens hjemmeside under afsnittet Vilkår for støtte.

 

3. Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2011

J.nr.:

01.10.00.G00

Sagsnr.:

11/54865

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 24-04-2012

Udvalget tiltræder årsberetning og regnskab for 2011 med ønske om at der uarbejdes en mere læsevenlig udgave af regnskabet frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til Bygningsforbedringsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

 

  1. at udvalgets årsberetning og regnskab 2011 godkendes.

 

 

Sagsfremstilling

I medfør af kapitel 11 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2009, fastsættes udgiftsrammerne til bygningsfornyelse, det vil sige en opgørelse af den samlede statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. til fordeling mellem kommunerne.

 

Den enkelte kommune får tildelt en vejledende udgiftsramme. Den vejledende udgiftsramme bela­stes med den del af den samlede udgift, som kommunen kan få refunderet af staten i henhold til lo­vens bestemmelser. Socialministeriet har tildelt kommunen en vejledende udgifts­ramme til byg­ningsfornyelse m.v. for 2011 på kr. 600.000,00.

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfor­nyelse og udvikling af byer, fastsætter kommunalbestyrelsen i tilsag­net om offentlig støtte til byg­ningsfornyelse en frist for ejerens ind­sendelse af endeligt byggeregn­skab.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende ejerens regnskab over de støtteberettigede ombygningsud­gifter senest 6 måneder efter at kommunen har modtaget ejerens fyldestgørende oplysninger, som muliggør godkendelsen.

 

Efter regnskabsårets afslut­ning tilstilles kommunen gennem det administrative edb-system BFO&BFU en opgørelse over den i året modtagne refusion efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

 

I henhold til bekendtgørelsens §§ 17 og 18 skal kommunalbestyrelsen hvert år senest samtidig med at revisionsberetning m.v. for kommunens regnskaber sendes til den kommunale tilsynsmyn­dighed, sende et eksemplar af beretningen samt svar på eventuelle revisionsbemærkninger til So­cialministeriet. Revisionsberetningen fremsendes til ministeriet elektronisk eller i papirudgave.

 

Bilag:

1

Åben

Årsberetning og regnskab 2011

47803/12

 

 

4. Eventuelt

J.nr.:

00.01.00.A26

Sagsnr.:

12/3147

 

 

 

Beslutning i Bygningsforbedringsudvalget den 24-04-2012

Intet.

 

 

Indstilling

-

 

Bilagsoversigt

 

1.

Ansøgning om støtte til udskiftning af tag, tagrender samt inddækninger ved kviste og skorsten på Torstensvej 5

 

1.

Ansøgningsskema af 10. november 2011 (308170/11)

2.

Tilbud på byggeprojekt (308174/11)

3.

Fotodokumentation pr. 15. november 2011 (315358/11)

4.

SAVE registering (315421/11)

 

3.

Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2011

 

1.

Årsberetning og regnskab 2011 (47803/12)

 

Underskriftsside

 


Morten Høybye Frederiksen

 


Mikkel Dencker

 


Steen Ørskov Larsen

 


Marlene Holm

 


Poul Sverrild